Ռոստամ Զալ, Ժողովրդական Վէպ (Մոկաց բարբառով)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

     Վ.
       Վարիաթ- ստացուածք
       Վեար- վերայ
       Վեար էնել- վարել, հերկել,
       Վեաղ- վաղը առաւօտեան
       Վերէնքտիր- վերայ
       Վզիր- վեզիր, նախարարապետ,
       Վիզ- պարանոց
       Վի՞ր- ու՞մ
       Վիրու- վայրենի.
       Վիրուց- վերցրեց.
       Վոսեաթ- կտակ
       Վո՞վ- ով
       Վուտ, քիր- ոտ, ներ.
       Վուր- որ (յարար, գեր)
       Վրէ՞- ինչու
       Տաբաղեն- տակ, ծալք, աստիճան
       -Եօթ տաբաղէն գետնի տակ մտնիս.
      
       Տ.
       Տալ- դեռ եւս, - քանդել,
       Տակ վիրիւ էնիլ - կործանել
       Տակ տիրիւ էնիլ
       Տամահութին- ագահութիւն.
       Տամահքեար- ագահ
       Տապկից- տապակ արաւ, երկու մաս արաւ,
       Տափալ տըփըլ- երեխայ
       Տեոռ տիւս- դուռ.
       Տեղ - երկիր. - Իրանայ տեղ - Իրանայ երկիր,
       Տեսակով - գեղեցիկ կերպարանքով.
       Տէմաց - դէմ, յանդիման. - Էն տէմով - այն մտքով, տեսակէտով.
       Տըսւերկու - տասներկու.
       Տը Տի - պէտք է, «կը», ապառնի մասնիկը.
       Տի - դրեց.
       Տիր ըմ - մի անգամ.
       Տիրկեաւան - նետ անեղ.
       Տիւ - դու (դերանուն)
       Տիւռ - դուռ.
       Տղէտներ - տղաներ.
       Տօն - տուն.
       Տփեց - խփեց, զարկեց, ծեծեց.
      
       Փ.
       Փալաւան, Փալիւան -փալաւան, քաջ տղամարդ.
       Փանջարայ - լուսամուտ.
       Փուխ - փոխ, փոխարէն.
       Փունթ - ծալք.
       Փուր - փոր. - Փուր առից գետըն - փորը գետնին կպաւ.
      
       Ք.
       Քաթըպ - գրագիր, գիր անող.
       Քեայիր ձի - նժոյգ.
       Քանց աստղ յերկնուց - երկնքի աստղերի չափ.
       Քե - քեզ.
       Քեամակ - մէջք, թիկունք.
       Քեամանդ - պարան, թոկ.
       Քենէ - քեզնից. - քենէ գիտիմ - քե՛զ տեսնեմ.
       Քեոչ, քեոչիր - ծունկ, ծնկներ.
       Քէֆ - զբօսանք, ուրախութիւն. - ուրինց քէֆն ի, - կամքն է.
       Քի - քեզ.
       Խատ քի - քեզ հետ.
       Քիւ - քո.
       Քիւս - քոս?.
      
       Օ.
       Օլուշաղ - կին, կանացի սեռը ընդհանրապէս.
       Օմր - կեանք.
       Օրդում - բանակ.
       Օրթախ - ընկեր.
      
       Ֆ.
       Ֆէրիզ - հսկայ, քաջ մարդ