ԹՂԹԵՐ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԹՈՒՂԹ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵԱՌՆ ԱԲՐԱՀԱՄՈՒ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍԻ,
ԱՌ ԿԻՒՐՈՆ ՎՐԱՑ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍ
      1  Սրբասիրի Տեառն Կիւրոնի Վրաց կաթուղիկոսի, եւ այլ եպիսկոպոսաց աթոռակցաց քոց. յԱբրահամու Հայոց կաթուղիկոսէ, եւ յայլ եպիսկոպոսաց աթոռակցաց իմոց՝ Տերամբ ողջո՜յն։
      2  Յառաջագոյն երանելի հայրապետն մեր Մովսէս գրեաց առ ձեզ մեղադրութիւն յաղագս հաղորդելոյն ձեր ընդ այնոսիկ՝ ընդ որս չէր պարտ. եւ ձեր գրով եւ պատգամաւորաւ յանձն էր առեալ՝ չհեռանալ ի միաբանական հաւատոյ հաղորդութենէ աշխարհիս մերոյ։ 3  Այժմ զչարագոյնն եւ զծանրագոյնն եւս եհաս մեզ լսել. զի զմիաւորութիւն հաւատոյ, եւ զասպնջականութիւն զերկոցունց աշխարհացս Ցուրտաւայ եկեղեցին անշարժ միջնորդութեամբ պահէր, ուստի մեր եւ խնդութիւնք մարմնաւորականք եւ հաղորդութիւնք հոգեւորականք կատարէին ցնծալից ուրախութեամբ՝  աստի ի Մծխիթայի ի Խաչդ գալով, եւ այտի՝ ի Սուրբ Կաթուղիկէ այժմ զՑուրտաւայ եկեղեցոյն զեպիսկոպոսն հալածեալ է , թէ ընդէ՞ր խոստովանել հրամայես զհաւատ ուղղափառութեան , եւ զպաշտաւնն հայերէն՝ սրբոյ Շուշանկանն զկարգաւորեալն, որպէս լսեմ, թէ ի բաց փոխեալ ։
      4  Մեզ մահու չափ եւ եւս չարագոյն թուեցաւ գործդ այդ։ 5  Զի թէպէտ եւ յամս Կաւատայ արքայից արքայի եղեւ խնդիր քննութեան մեր աշխարհիս եւ Հոռոմոց, որք զժողովն Քաղկեդոնի ընկալան, եւ զտումարն Լեւոնի, մեր եւ ձեր աշխարհի վարդապետք եւ իշխանք հեռացան ի հաղորդութենէ նոցա, եւ միաբանութեամբ եւ գրով պահի ի միջի մերում մինչեւ ցայժմ։ 6  Այժմ ոչ է պարտ սրբութեանդ ձերում աւտարութիւն ի մէջ արկանել երկոցունց աշխարհացս, եւ հեռացուցանել զսէր եւ զխնամութիւն զմարմնաւորական եւ զհաղորդութիւն հոգեւորական, զի մի՛ ոք եկեսցէ աղաւթել աստի ի սուրբ Խաչդ, եւ այդի ի սուրբ Կաթուղիկէ։ 7  Զի թէ ի զինուորաց ոք լինէր պատճառ այդպիսի պատառման եւ չար խռովութեան, սրբութեանդ ձերում պարտ էր խնամ տանել եւ լինել պատճառ խաղաղութեան։ 8  Իսկ եթէ դուք լինիք պատճառ աւտարանալ մեզ ի միմեանց, ո՞ր բան բովանդակիցէ զայդպիսի աղէտս։
       9 Կամէաք եպիսկոպոսունս առաքել առ սրբութիւն ձեր, եւ վարդապետս , զհմուտս գրոց սրբոց, ծանուցանել ձեզ զվնասամտութիւն ժողովոյն Քաղկեդոնի եւ զտումարին Լեւոնի, եւ զաղծապիղծ կրաւնս եւ զանսուրբ վարս, որ յայնմհետէ եմուտ յաշխարհ , վասն որոյ սրբասէր եպիսկոպոսն հալածեալ է։ 10  Բայց ապա առժամս պատշաճ համարեցաք նախ ի ձեռն պատուական ազատացդ թղթով ընդունել ի ձէնջ պատասխանի. զի է ինչ, որ չաւատալի իսկ թուեցաւ մեզ. վասն զի ընդ աւտար թագաւորութեամբ արքայից արքայի ծառայից սիրոյ միաբանութիւն առնել եւ զբնական հաղորդակիցս որոշել՝ կարի իսկ դժուարին է։
      11  Ո՛ղջ պահեսջիք Քրիստոսիւ Աստուծով մերով։ 12  Եւ զպատասխանի թղթոյս , եւ զողջոյն ձեր, ըստ հաճոյիցն Աստուծոյ եղիցի մեզ լսել, որ առիթն է միաւորութեան եւ խաղաղութեան։