ԹՂԹԵՐ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԹՈՒՂԹ ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԵԱՌՆ ԱԲՐԱՀԱՄՈՒ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍԻ, ԱՌ ԿԻՒՐԻՈՆ ՎՐԱՑ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍ
      1  Սրբասիրի տեառն Կիւրովնի Վրաց կաթուղիկոսի, յԱբրահամու Հայոց կաթուղիկոսէ՝ Տերամբ ողջո՜յն։
      2  Զգիր ողջունաբեր ձերոյ սրբութեանդ ընկալաք, եւ որ գրեալ էր, թէ ընդ նորոգութիւն սրբոյ աթոռոյդ Տեառն Գրիգորի՝ յոյժ խնդացաք, եւ զանարժանութիւնս մեր աւրհնեալ էր եւ գոհացեալ զԱստուծոյ. յաղագս այդորիկ շնորհահատոյց Աստուած եղիցի տեառնդ։
      3  Իսկ զոր ընդդէմսն եւ զհակառակս գրեցէք, ծանեաք եւ զայս։ 4  Արդ՝ մեք զհակառակաբանութեան պատասխանիսն թողցուք, զի չգրեմք ի վիճաբանութիւն, այլ փութամք ի սէր եւ ի հաւատս հայրենի միաւորութեանն, եւ չխնդրեմք միայն զանձին աւգուտ, այլ զբազմաց, զի ապրեսցին։ 5  Այլ՝ մի պաշարեսցուք իւիք , յորմէ ոչինչ աւգտիմք, եւ մի պարծեսցուք միայն բարգաւաճեալ եւ նազելի անուամբ սրբոյ քաղաքին Երուսաղեմի, յորմէ զԱստուածային փառսն կողոպտեալ մերկացուցին, եւ զհաւատն առաքելական զերծեալ բարձին ի նմանէն , եւ յոլովս եւ զանազան հերձուածս ի հաւատս եւ ի գործս աղանդեցին ի նմա, զոր դուք այժմ եւս պարծելով գրեցէք առ մեզ, թէ հարցն մերոց եւ ձերոց սուրբն Գրիգորիոս զԵրուսաղէմի հաւատն ետ, եւ մեք զնոյնն ունիմք։
      6  Արդ՝ քաջ քննեցէք եւ տեսէք, զի դուք եւ յոլովք այլք, հանդերձ բնակչաւք սրբոյ քաղաքին, փոխեցայք յայնմանէ, այլ ոչ եթէ զնոյնն ունիք։ 7  Իսկ մեք եւ այժմ ունիմք զհաւատն Երուսաղէմի, զայն՝ որ ի Սիովնէն ելանել մարգարէացան աւրինացն յառաջագոյն մարգարէքն, եւ բանին Տեառն՝ յԵրուսաղէմէ, ուստի եւ Փրկիչն մեր ծագեաց Քրիստոս Բանն Աստուած եւ շնորհաւք Հոգւոյն Սրբոյ ելից զերանելի առաքեալսն, եւ նոքաւք որսաց զամենայն տիեզերս ի կենդանութիւն, եւ բղխեցոյց նոքաւք զկենդանարար վտակն , եւ զաշխարհ ի մեռելութենէ դարձոյց ի կենդանութիւն, եւ զամենայն եկեղեցիս ծաղկեցոյց յաշխարհի, եւ արար ոչ ստորին, այլ վերինն Երուսաղէմի , եւ զժողովս հաւատացելոց տէրունական աւետարանաւն փութացոյց յաճելութիւն , զորս գնեաց եւ ազատեաց կենդանարար մարմնով եւ արեամբն իւրով, եւ արար ժառանգորդս արքայութեանն վերինն Երուսաղէմի։
      8  Այլ ոչ եթէ զհայհոյութիւնն ունիմք զանիծեալ ժողովոյն Քաղկեդովնի եւ զտումարն Լեւոնի, զոր երբեմն բերեալ սերմանեաց Յուբնաղիոս եպիսկոպոս անուանեալ յաստուածակերտ քաղաքին , եւ զամենայն աստուածային եւ զառաքելական հաւատս եւ զկարգս ապականեաց եւ վեր ի վայր տապալեաց։ 9  Եկն մոլորութիւնս այս, որպէս յառաջագոյն գրեցաք, եւ ի մեր աշխարհսս առ Բաբգենաւ Հայոց կաթուղիկոսիւ եւ առ Գաբրիէլիւ Վրաց կաթուղիկոսիւ , եւ միաբանութեամբ եպիսկոպոսաց եւ ազատ որերոյ, նզովեցին եւ ի բաց հեռացան ի միաբանութենէ մեծարողացն զժողովն եւ զտումարն հրէական, եւ այժմ գրով պահի առ մեզ։
      10  Արդ՝ աղաչեմք եւ մեք զձեր սրբութիւնդ, մի՛ ախտանալ զախտ ուրացողացն, զի մի՛ ընդ նոսա պատժիցիմք, եւ մի՛ ընդ նզովիւք հարցն եղիցուք , զի մի՛ զգեհենն ժառանգիցեմք , եւ մի՛ հանգոյն թշնամեաց զխրատտուսն վարկանիցիմք եւ յանձինս պանձայցեմք, զի մի՛ անմիտ եւ անխրատ երեւեսցուք, այլ լցեալ եւ աճեցեալ առաքելական եւ հայրենի հաւատովն՝ փութասցուք կանխել եւ յառաքինութեան շաւիղս, զի արժանի լիցուք հասանել եւ պարգեւացն խոստացելոց ի Փրկչէն մերմէ Յիսուսէ Քրիստոսէ ։
      11  Իսկ զոր յաղագս սրբասէր եպիսկոպոսիս Ցուրտաւայ գրեցէք, քաջ հասեալ եմք ի վերայ սորա բարեպաշտութեան եւ լաւութեան , եւ աւելի վկայ ոք չէ պիտոյ։ 12 Ապա եթէ է ինչ երկբայութիւն ի միտս ձեր վասն սորա, միայն բան միաւորութեան յաղագս սուրբ հաւատոյն գրեա՛ առ իս, եւ ընդ նմին պատմեա՛ ինձ վասն տեղւոյ ի քո սահմանի, կամ ի մեր, որ յետ սրբոյ Զատկին զմիմեանս տեսանեմք. եւ եթէ առ սմա ինչ թիւրութիւն գտանի, թո՛ղ զի աշխարհաւ յանդիմանի եւ մեք անխռով պահիմք։