Այլ բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԾՈՎԱՓԻՆ ԾԵՐԸ

Հոն, աւազուտ ծովեզրին վրան ամայի,

Զոր իրիկուան ծփանք համբուրեն միահամուռ,

Մըթնշաղի ըստուերաց մէջ, անհուն, լուռ,

Շըշունջով մը սարսռալի,

Մէկը, կանգուն, կը դիտէ՜ ծովը կանաչ

Որուն խորքէն կ’ելնեն թռչին սարսուռներ,

Ծերունի մ’է, քուրջեր հագած, ալեհեր,

Թերեւս, աւա՛ղ, անճանաչ:

Ու ընդ երկար կը նայի՜ նա վեհ ծովուն,

Աղէտալուր ու քա՜ղցըր շունչ մ’ունի հով,

Եւ ալիքներ կը շըշնջեն պարելով

Վերջալուսի այս պահուն:

Ո՛հ, ընդերկա՛ր նայի ծերն այն թախծագին…

Ինչո՞ւ… ի՞նչ խոհք թռչին իր ծե՜ր ճակտին շուրջ.

Ո՛հ, ծերունի՜ն. ի՞նչ անսահման մռայլ անուրջ

Կը մըթագնէ իր հոգին:

* * *

Հորիզոնին խորութեանց մէջ, հոն, հեռին,

Ոհ, իրիկուն մը ծովն ահեղ, ալեկոծ՝

Իր անդնդոց տակ, հողմերուն մէջ ողբոց՝

Թաղեց որդի՜ն այդ ծերին:

Ու խո՜ր վշտէն մեռա՛ւ օր մ’ալ նաւազին

Հէ՛գ խօսեցեալն, աղջիկ մատաղ ու քաղցրի՜կ.

Որ հըրեշտակ մ’էր երբ նիրհէր, եւ պարիկ՝

Երբ շրջէր վրան աւազին:

Եւ ընկճեցա՛ւ ծերունին. հի՜ն նաւավար.

Կրկին վշտեր խորշոմեցին իւր ճակատ.

Ու ճերմակ հերք սարսռան արդ ու խանդակաթ՝

Համբուրեն գլուխն այն թշուառ:

Ա՛լ երդուաւ նա չը մտնել ծովն այն ահե՜ղ.

Ա՛լ չը պարզե՜լ կըտաւ շունչին դէմ ծովուն,

Ու թեւճակաց չը լըսել երգըն անհուն

Իր թեւերուն տակ ուժեղ:

Թշուա՛ռ ծերուկ: Եւ ա՛լ երբ այգն արթննայ,

Չը՜ տեսնըւիր մակոյկն իր զուարթ, թուխ ու ծեր,

Որ ծիրանի թողու զաւազ ծովեզեր՝

Ու պարելով հեռանայ:

’Ու երբ իրիկուն կ’ըլլայ հանդարտ, անխըռով՝

Չը՜ բերեր սիւքն իր թռիչին մէջ ծովապար՝

Հեռաւոր ե՜րգն անոր, որ ա՛լ յամրաբար

Կը մօտենայ ափին քով:

Վա՜հ, այլ կուգայ դանդաղ, նաւազն հինաւո՛ւրց,

  ե՛ղճ, անսահմա՛ն աչօք նայիլ Ովկէանուն.

Ու այն ատեն, ա՛հ, կարօտո՜վ մը անհուն՝

Իրե՜ն դիմեն ծըփանք ջուրց:

Բայց ուշադիր չէ՛ նա ալեաց կարօտին.

Իր նայուածքը կը սուզի ո՜հ, շա՛տ հեռուն…

Սիւքը սարսուռ կուտայ սպիտակ մազերուն.

Այնքա՜ն վեհ է ծերունին:

Աղէտաւոր վե՛հ ու քա՜ղցըր ուրուական՝

Որ կ’երեւի հոն աւազին վրայ կանգնած՝

Մի՛շտ, երբ խառնուի շըշունջ ծովուն մթամած՝

Ըստուերներուն իրիկուան:

 

7 Փետրուար 92