Կամենից

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  ( Ձեռնադրեալ եպիսկոպոս զԽաչատուր վարդապետ՝ առաքէ առ Լեհահայս ):

 

ՇՆՈՐՀԱՒՔ եւ ողորմութեամբ կամաւք եւ ընտրութեամբ ամենակալին Աստուծոյ Հաւրն երկնաւորի արարչին ամենայն արարածոց, եւ կարողութեամբ եւ զաւրութեամբ միածնի Որդւոյ նորա Յիսուսի Քրիստոսի, եւ հաճութեամբ Հոգւոյն Սրբոյ Աստուծոյ ճշմարտի. Այս մեր գիր հոգեւորական հրամանի, եւ աւրհնութեամբ ամենասուրբ Երրորդութեան եւ միոյ աստուածութեանն, նամակ ողջունի սիրոյ եւ խաղաղութեան, քրիստոսաւանդ եւ առաքելական. Առաքեալ յընթանուր ամենայն ծագս երկրի, ի փառաւոր եւ յերջանիկ դիտապետէ, նոր եւ ընտրեալ հայրապետէ, եւ գերիմաստ պատրիարգէ: Տէր Արիստակէսէ Կաթողիկոսէ ամենայն Հայոց, եւ Վաղարշապատու քաղաքի Հայոց Մեծաց տեղապահ եւ յաջորդ, աթոռակալ եւ փոխանորդ Սրբոց առաքելոցն Թադէոսի եւ Բարդողիմէոսի եւ Սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին. Զոր գրեմք ի դրանէ աստուածադիր սուրբ աթոռոյս երկնանման խորանէ եւ լուսակիր տաճարէ Կաթուղիկէ սուրբ Էջմիածնիս. ի յաստուածամուխ Գեղարդէ ներկեալ արեամբն Յիսուսի, եւ շնորհաբաշխ աջէ մեր Սուրբ Լուսաւորչին. Եւ ի կենդանաթաղ գերեզմանէ Սրբոյն Գրիգորի հրաշագործ Խոր վիրապէ. Եւ ի սուրբ կուսանաց գերեզմանացս՝ Հռիփսիմեանց եւ Գայիանեացս, եւ յայլ բազմահաւաք սրբութեանցս՝ աստուածազարդ եւ մեծապայծառ սուրբ աթոռոյս Էջմիածնի: Զոր գրեմք եւ առաքեմք ի յաստուածապահ մայրաքաղաքդ Լով կոչեցեալ, ի Սեչովն, ի Կամենէցն, ի Սերաթն, ի Պօթիշան, Մանքէրմանն, ի Պէլզան: Որոց այդոցիկ բնակչացս ի միասին՝ նախ՝ պատուական քահանայիցդ ըստ կարգի, բարեպաշտօն տանուտերացդ եւ խօճայնոյդ, աստուածասէր ազատորդեացդ, աշխատասէր հողագործացդ, հաւատարիմ ձեռնաւորաց, փառաւոր եւ մեծ խօճայնոյդ, իմաստուն վաճառականացդ, ձեռնահմուտ արուեստաւորացդ, համեստ եւ երկեւղած տանտիկնացդ, եւ համաւրէն ամենայն ժողովրդականացդ, արանց եւ կանանց, ծերոց եւ տղայոց, երիտասարդաց եւ կուսից եւ ամենայն չափու հասակի. որոց անուանք ձեր գրեալ են եւ գրին ի գիրն կենաց՝ յանմոռաց յիշատակութիւն Աստուծոյ. ամէն:

Գիտութիւն լիցի ձեր ամենայն հոգեւոր որդիք մեր ի Քրիստոս. Ողորմութեամբն Աստուծոյ եւ շնորհիւ մեր սուրբ Լուսաւորչին նստաք յաթոռս Սուրբ Էջմիածնիս, ի յուղղել եւ ի կարգաւորել զկարգ եւ զկրաւնս Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցոյ. Եւ այս եղեւ ի շնորհաց Սուրբ Հոգւոյն ի խնդրոյ հայկազեան տոհմի, եւ կամակցութեամբ արեւելեան վարդապետացս. Շմաւոն վարդապետէ, Սարգիս վարդապետէ, Դաւիթ վարդապետէ, Դանիէլ վարդապետէ, ( եւ ) Ազատորդեացս եւ համաւրէն ամենայն ազգիս: Զոր եւ մեք ի հարկէ ապաւինելով յամենակալ նախախնամութիւնն Արարչին ամենեցուն՝ ի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոսի, եւ յանձն առաք զայս անտ ( ան ) ելի հոգաբարձութիւնս սուրբ եկեղեցւոյս Աստուծոյ. եւ բազում շնորհաբաշխութիւնս արարաք ի յայսմ ժամանակիս: Եւ ընդ սոցին եկն եւ Խաչատուր վարդապետն ի հնազանդութիւն սուրբ աթոռոյս Էջմիածնիս, եւ մեք մեծ սիրով եւ պատուով ընկալաք զդա ըստ տէրունական հրամանին. եւ եբեր առ մեզ զթուղթն ինքնակալ թագաւորին Գազեմիրին, եւ Լովի տանուտերացդ եւ զԿամենէցիդ: Եւ մեք միաբանութեամբ վարդապետացս եւ եպիսկոպոսացս՝ ձեռնադրեցաք եւ աւրհնեցաք զդա եպիսկոպոս մայրաքաղաքիդ Իլովի աթոռոյն եւ իւր ամենայն բոլոր վիճակին, որ են այսոքիկ. Աստուածաշէն մայրաքաղաքդ Իլովն, ի Սեչովն. աստուածազոյգ եւ գեղեցկայարմար քաղաքսդ, Կամենէցն եւ յայլ շրջակայսն: Որ եւ առաջնորդութեամբ միածնի Որդւոյն Աստուծոյ առաքեցաք առ ձեզ զհաւատարիմ եւ զսիրելի հոգեւոր որդիտ մեր զՏէր Խաչատուր եպիսկոպոստ ձեր առ ձեզ՝ աւրհնութեան նամակաւ եւ բարձր հրամանաւ եւ սրբալոյս սուրբ մեռոնաւ, քարոզել եւ խրատել եւ ուսուցանել զձեզ՝ գնալ յաւրէնս եւ ի պատուիրանս Տեառն, ( անարատութեամբ ) եւ սրբութեամբ: Կալցին ( ա ) հրամանաւ մերով ի վերա ձեր առաքելաբար իշխանութիւն կապելոյ եւ արձակելոյ զմեղուցեալսն եւ զապստամբեալսն ի յաւրինացն Աստուծոյ եւ ի կանոնաց սուրբ եկեղեցոյ, եւ զանհնազանդսն իրաւամբ խրատել սաստել յանդիմանել եւ մխիթարել: Որով եւ դուք ամենեքեան սիրելի որդիք մեր ի Քրիստոս, զառաքելաշնորհ եպիսկոպոսդ զԽաչատուր վարդապետ՝ մեծաւ սիրով եւ պատուով յոյժ ընկալարուք զդայ, որպէս զհրեշտակ Աստուծոյ եւ զառաքեալ քրիստոսի ի դրանէ սուրբ աթոռոյս առ ձեզ առաքեալ: Այլ եւ զամենայն կանոնեալ հասս եւ զիրաւունս, զոր աւրինաւք եւ կանոնաւք պարտիք տալ Աստուծոյ բաժին, լի եւ անթերի առանց խորելոյ տուք ի ձեռս նորընծա տէր Խաչատուր եպիսկոպոսիդ ձերոյ: Եւ մի՛ ոք իշխեսցէ հակառակիլ դըմա կամ ընդդիմանալ հրամանաց դորա. իսկ որք յանդըգնին եւ հակառակին, ի ներքոյ դատապարտութեան եւ պատժոյ լիցին: Իսկ հնազանդեալք դորա եւ հրամանիս մեր՝ աւրհնեալ լիցին յԱստուծոյ եւ յամենայն Սրբոց եւ ի մէնջ: Ամէն: Իսկ կապեալք եւ բանադրեալք ի դմանէ՝ ի նմին մնասցեն, մինչեւ հնազանդեսցին, եւ ապա առցեն զարձակումն եւ զթողութիւն ի Տէր Խաչատրէ եպիսկոպոս վարդապետէ, կամաւ եւ ոչ ի հարկէ կամ բռնութեամբ: Վասն որոյ ի մտանելն դորա ի յաւրհնեալ վիճակդ իւր, իջցէ եւ շնորհք ողորմութեանն Աստուծոյ յերկնից ի վերա ձեր եւթնպատիկ, եւ լցուսցէ զձեզ ամենայն բարութեամբ: Բարձցէ ի ձէնջ եւ յաշխարհէդ ձեր՝ զամենայն ցասումն եւ զպատահար. զսով, զսուր, զգերութիւն, զմահտարաժամ, զթրթուր, զդալուկ, զժանգ, զմարախ, զկարկուտ, զկայծակն, զերաշտութիւն եւ զամենայն պատիժ պատուհասի՝ որ գան ի վերա աշխարհի վասն մեղաց: Այլ եւ աւրհնեսցէ զձեզ Քրիստոս Աստուած մեր. տացէ ձեզ շինութիւն, անդորրութիւն եւ խաղաղութիւն. բուսոց եւ տնկոց ձերոց եւ ամենայն անդէոց աճողութիւն եւ քաջ պտղաբերութիւն տացէ, եւ ամենայն բարեաց լիութիւն եւ առատութիւն: Արասցէ եւ զբանաւոր երկիրդ ձեր գործնականս եւ արդիւնականս: Ամէն:

Շնորհեցաք եւ ի ձեռս դորա ձեզ պատուական պարգեւ հոգեւորական զեղն սուրբ աւծութեան , զաստուածունակ եւ զսրբալոյս սուրբ մեռոնն , զոր Հոգին Սուրբ արասցէ ի լուսաւորութիւն նորածնելոցն սուրբ աւազանաւն՝ յորդեգրութիւն Հաւրն երկնաւորի եւ ժառանգակցութիւն Քրիստոսի , ի յաւծումն քահանայից՝ եւ նորոգումն սուրբ եկեղեցւոյ , զնոյն ի ճակատ հաստատութեան : Եւ յամենայն ամի նոր առցէ , եւ զհինն ի նոր խառնեսցէ : Ամէն : Գրեցաւ գիր աւրհնութեան հրամանիս մերոյ