Հայ-Վենետ կամ յարընչութիւնք հայոց եւ վենետաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յայտնի է ամենուն ` թէ վաճառականութեան մէջ որքան կարեւոր վաճառողի եւ գնողի միջնորդ մի ունենալ, երբեմն իբրեւ ճանչցող նիւթոց, երբեմն իբրեւ իրաւարար, եւ շատ հեղ այլ իբրեւ թարգման ` իրարու լեզու չհասկացող օտարազգեաց. ինչպէս Վենետահայոց այլ գրեթէ միշտ հարկաւոր եղած է. եւ իբրեւ ճիւղ մի վաճառականութեան եւ վաստակի, նա եւ հարըստութեան առիթ եղած է Սանսէրութիւնն: Ծանօթ է նշանակութիւն բառիս եւ ծագումն յԱրաբացւոց, որք սիմսար կոչեն, եւ եւրոպացիք զնոյն բառ գործածեն կերպ այլայլելով, Sensale, եւ Senser, եւ այլն: Մեր լեզուի մէջ այլ մտած է բառդ ` շատ վաղուց, եւ ոչ միայն սոսկ բառն ` այլ եւ միջնորդին առած վարձն ` Սամսրչէք կամ Սըմսարչէք կոչուած է ի ժամանակս իշխանութեան Ռուբինեանց: Աւելի նշանական եւ ազնուական է մեր հին բառագրոց բացատրութիւնն, միջորդաց սովորական յատկութիւնը կամ արուեստը, իրենց շատախօսութիւնը յայտնելով, գրէ իբրեւ զուգանիշ, « Սամսար ` շաղակրատ ». կ՚աւելցընէ եւս, փառասէր. գուցէ լաւ եւս ըսէր ` շահասէր: Թողլով բանասիրականը ` դառնանք մեր պատմականին:

Վենետք ` աշխարհածանօթ վաճառականք միջին դարուց, ինչպէս այդ արուեստի ամեն հնարքն եւ պէտքը հոգացեր էին, հարկ էր որ միջնորդաց օրինաւոր կարգ եւ կանոն մ ' ունենային. բայց ` ըստ վերոյգրելոյս ` աւելի օտարազգեաց առեւտրին հարկաւոր ըլլալով, կ՚երեւի որ ասոնց ( եւ կըրնամք ըսել մերազգեաց ) ի Վենետիկ յաճախելուն ատեն ` սահմանած ըլլան զայն: Եւ յիրաւի, ի սկզբան ԺԶ դարուն ` երբ կու սկսի Հայոց ստէպ երեւնալն, Պարսից նոր պետութեան ( Շահ Իսմայէլի ) հաստատութենէն վերջը, յամի 1503 ( սեպտ. 23) Հասարակապետութեան հանդիսաւոր վճռով կու հաստատուին սանսէրից կարգն եւ թիւն, 150 անձանց: Յետ ոչ շատ ժամանակի ` առեւտըրոյ աճելն կու պահանջէ ասոնց թիւն այլ աւելցընելով. եւ յամի 1560 ( մայիս 22) նոր վճռով սահմանուի սանսէրից թիւն ` 190. եւ այնպէս այլ մնայ մինչեւ ի վերջ: Ըստ այսմ սահմանի ` երբ յամին 1593, Յովհաննէս անուամբ Հայ մի կու խընդրէ ի դըքսէն ` սանսէր ըլլալ, ասոր հրամանաւ Հինգ Գիտունքն քննելով ` պատասխանեն առ դուքսն, թէ ըստ օրինաց ` 190 սանսէրք պիտի ըլլան, եւ երբ անոնցմէ տասն հոգի պակսի, ուրիշ տասն պիտի ընտրուին, իսկ հիմայ ոչ միայն կան 190 սանսէրք, այլ եւ յաջորդք այլ ընտրուած են, եւ ոմանք առանձին շնորհքով յաւելուած են. ուստի դըքսին իմաստութեան թողուն խնդիրը: Ասոր վճիռը գտած չեմ, բայց հաւանական երեւի որ շնորհուած ըլլայ Յովհաննու:

Իրմէ առաջ եւ մանաւանդ վերջը, երկու դարուց մէջ ` հարիւրէն աւելի Հայ սանսէրից անուն եւ յիշատակ գտած եմ յայլեւայլ դիւանս Վենետկոյ, մանաւանդ ի  Նօտարացն եւ Պաշտօնէից վաճառականութեան եւ  դատից: Հաւանօրէն շատ աւելի այլ եղած են, եւ ոմանք միանգամայն  վաճառական եւ միջնորդ, եւ իրենց ժամանակակցաց մէջ հարուստ եւ նշանաւոր մարդիկ: Մի եւ նոյն ժամանակի մէջ եղած սանսէրից ցանկ մի չեմ գտած, բայց տասնիւ չափ միանգամայն ` յայտնուած են: Ասոնք եւ բազմութիւն սանսէրից կոչուէին Հասարակ կամ Ռիալդոյի սանսէրք, ( որ էր կենդրոն վաճառականութեան քաղաքին ), յանուն տեղւոյն եւ հռչակաւոր միակամար կամըրջին: Թուի թէ յատուկ ինչ նիւթոց եւ դիպուածոց համար ` յատուկ սանսէրք այլ կային, որ աւելի պատուաւոր համարուէին, միանգամայն եւ շահաւոր: Դարձեալ երբեմն այլ յիշուին ըստ ազգաց ` սեփական սանսէրք Հայոց: Թուրքաց եւ այլն: Ըստ երկարութեան ժամանակի եւ ըստ բազմութեան ազգայնոց ` յայտ է որ Հայ - Վենետաց Գ Յեղանակի մէջ եղած են մերազգի բազմաթիւ սանսէրք. իսկ այս Բ Յեղանակիս եւ սանսէրութեան երկրորդ սահմանադրութեան 40 տարիներու միջոց (1560 - 600) քանի մի մեզի ծանօթները կուզեմք յիշել, թողլով ապագայի եւ ապագայից ` Գ Յեղանակին անձինքը:

Ա. Ժամանակի կարգաւ առաջին յայտնուած սանսէր, սանսէրութեան նոր կարգադրութենէն քիչ տարի վերջ է, յամին 1568, Յակովբ որդի արդէն մեզի ծանօթ Սիմոնի Հայոց անպահին ( տես 200). ասոր առանձին գործ մի չեմ գտած, եւ թուի թէ իր հօր տնպահութենէն շատ գոհ չըլլալով պաշտօնեայք պետութեան, զինքը յաջորդ չեն ընտրած, այլ զԳէորգ ո. Յովհաննու. ( տ. 178) Յակոբ կու յիշուի իր բնակած թաղին ( Հայոց տան ) Ս. Յուլիանու մկրտագրոց մէջ. կինն կոչուի Լուարա. որդիքն Մկրտիչ մկրտեալ ի 6 փեբր. 1569 ( որ իմ գտած յիշատակագրոց  մէջ սա է առաջին Հայ ծնունդ ի Վենետիկ ) ասոր եւ միւս որդւոցն այլ կնքահայր եղած է Անտոն Զաքարեան. - Յովհաննու մկրտ. 2 յուլ. 1572 - Անտոն, մկր. 28 դեկ 1573 - Յովհան - Դոմինիկ. մկրտ 30 յունիս 1575. ասոր կնքահայրն ` անուամբ Անտոն, բայց մականուամբ իտալացի Mefei կոչուի, նոյն մականուամբ Օգոստինոս մ ' այլ կնքահայր եղած է Թէոդորոսի ո. Գէորգայ ` Չեչիլիա դստեր (1584): Յակոբ ( որ իր պապուն անուամբ կոչուած է ) կ՚երեւի թէ յիշեալ դասընկերն ունենալէն վերջ ` ելած է ի Հայոց տանէն. նոյնպէս թուի թէ կամ տղայ հասակաւ հօրն հետ եկած է ի Վենետիկ, կամ այս քաղքիս մէջ ծնած, ինչպէս վարի ըսելիքէս կըրնայ կարծուիլ:

Բ. Ժամանակակից Յակոբայ սանսէր եւ անոր աներձագն է մեզի ծանօթ եւ դեռ նոր յիշեալ Գէորգն. ո. Թէոդորի ( տ. 291), որ Սիմոնի Ռուբինա դուստրն առեր էր ի կնութիւն:

Գ. Յովհաննէս ո. Խաչատրոյ. Այսպէս համարիմ հօրն անունը, որ միշտ իտալերէն Christoforo գրուած է. զարմանալի է եւ իր ազգութեան համար գրուածն. նախ յիշուի իբրեւ յամի 1572 ( օգոստ. 13), իր պսակուիլն ի Նոր Ս. Յովհան եկեղեցի: Մատթէոս (Matthio) ո. Գէորգայ հացագործի դստեր Բեդդայի ( Ելիսաբեթ ) հետ, որ բնակէր Հայոց սովորական բնակած Ռուկա Կայուֆֆու թաղին մէջ որով, կարելի է զՄատթէոս այլ Հայ կարծել, կնքահայրն եւ վկայք իտալացի եւ գերմանացի են: Այս տեղ Խաչատուր կոչուի Քրիստոնեայ Ս. Թովմայի, ինչպէս կոչուէին Հնդկաց Մալապարի քրիստոնեայք. իսկ իր զաւակաց մկրտագրին մէջ գրուի Հայ սանսէր: Առջինեկն ( ծնած ի հոկտ. 1573) կոչուի Քրիստինէ Սրբուհի (Santa). երկրորդն մկրտեալ 16 օգոստ. 1575. Լորենցոյ Հառքոս. - Երրորդն մի Իզապէլ, մկր. 1576: Յետ այնր յայտնի որ կինն մեռած է. եւ ինքն նորէն կարգուեր է Մարիա Գիարա անուամբ մէկու հետ, ուսկից ունեցեր է դուստր մի Քրիստինէ Յովհաննու, մկր. 1 յուլ. 1579: Այս տեղ Յովհաննէս Քաղդէացի կոչուի. բայց անտարակոյս եւ մի եւ նոյն անձն ըլլալն. որովհետեւ այս վերջի զաւակն ` իր միւս զաւակաց ծնած տան մէջ ծնած է (Cha Lion in Ruga Gajuffa), եւ կնքահայրն եղած է Հայ մի, Հայոց տան մէջ բնակող Միքայէլ ո. Զաքարիայ: - Այսպէս զանազան ազգութեամբ գրուածն յայլեւայլ անձանց, շատ հաւանութեամբ նոյն ինքն է ` որ նօտարական գրուածքի մի մէջ յամի 1580 զուտ հայկական անուամբ գրուի Յովհաննէս Հայ ո. Խաչատրոյ գրողաց անզգաստութեամբ կամ ոչ լաւ քննելով եւ չորոշելով ` այսչափ այլեւայլ. մինչեւ յիշեալ վերջի նօտարս իսկ ` որ նախ ( ի սկիզբն մարտի ) պարզ Joannes Armenus գրէ, քանի մ՚օր վերջը (16 մարտի ) աւելի ճշդելով գրէ Յովհանէս կամ Ովանէս, loannes seu Ovannes. Առջի գրութեան պատճառն է Յովհաննու անդորրագիր տալն առ Նուրում ո. Փիրումի Էրզրումցի, որ իրեն պարտական էր եւ երաշխաւոր գրեր էր զԳէորգ եւ Յակոբ Հայս: ասոնք ի Հռովմ գացեր են եղեր, ուր Նուրում գոհար ակունք տարեր է, եւ Յովհաննէս ` համանու ոսկերիչ Յովհաննու քով զանոնք ի գրաւ գրեր է. հիմայ կազատէ, եւ զնոյն Նուրում իրեն գործակալ դնէ, որ իր ակունքն առնու: Այս բանիս գրով վկայ կըլլան նօտարին առջեւ ` Յովհաննէս ս. Ճանիպէկի, Մուպարիքշահ որդի Գատըրշահի, Աբդուլմաէհ ո. Հա u քոսի եւ Ծատուր ո. Յովհաննու, ամենքն այլ Հայք, եւ ըստ անունցն ` թուին ազնուականք եւ մեծատունք: - Երկրորդ գրութեամբ կիմացընէ նօտարն ( Նիկոլ Տոլիոն ) որ Յովհաննէս կու վկայէ, թէ Յովհաննիսեան Ծատուրէ ընդուներ է 220 դուկատ, Նուրումի պարտքը, Ծատուրն այլ նոյնքան ստակ առեր էր ի Նուրումէ. եւ այսպէս մէջերնին առնելիք տալիք չի մնար: Այս բանիս այլ վկայեն վերոյիշեալ Աբդլմսեհն, որ այս անգամ կըսուի եւս Խաչատուր կամ Քրիստոֆոր, seu Christophorus, Յովհաննէս ո. Sancti գրուած ( գուցէ Սարգիս կամ Ճանիպէկն ), որ եւ թարգման կըլլայ, Գիրէք կամ Կիւրեղ, Girech ս. Աւետիքի, եւ Ովանէս ո. Համազասպայ, Amasach գրուած:

Անտարակոյս իրմէ տարբեր է եւ Հայ, թէ եւ չէ գրուած Հայ, Յովհաննէս մ՚այլ, սանսէր  Թուրքաց, որոյ մահն յիշուի յամի 1578 ի Ս. Մար. Խորոտիկ թաղի, 90 տարուան. ծերութեան հիւանդութեամբ:

Դ. Գէորգ ո. Յովհաննու, որ Սիմոնի յաջորդ ` Հայոց տնպահ եղած է, ինչպէս գրած եմք ի վրայօք երկարօրէն ( տ. 178 - 90) սանսէրութիւն այլ ըրած է:

Ե. Սիմոն ո. Յարութեան, Կարկառեցի: Երկու տեղ կայ ի Հայս ` Կարկառ անուամբ, ծայրէ ի ծար իրարմէ հեռու. մէկն յարեւելս, Արցախայ կողմ, միւսն յարեւմուտս, Դ. Հայոց եւ Եփրատայ մօտ. այս թուի հայրենիք Սիմոնի, զոր միայն քանի մի նօտարական գործոց մէջ յիշուած գտած եմ, իբրեւ Ռիալդոյի Հասարակ սանսէր: Նախ, յամի 1570 ( յուլիս 17) մէրտինցի Յակոբայ հետ ( տ. 310) վկայէ նօտարին առջեւ, որ Գարահամիտցի ( Ամիդ, Տիարպէքիր ) Տէօվլէթքեարի ո. Յովհաննէս ընդունեցաւ ի Խայրի (Cayri) Ջուղայեցւոյ իր պահանջը, 285 դուկատ: Հետեւեալ տարին (1571 մարտ 29) Շառալաթ ` Հալէպի դրամանոցի վարպետի որդի Աղեքսանդրի հետ վկայէ, որ նոյն Յովհաննէս Փանոսի որդի Գէորգայ անդորրագիր տուաւ, իրենց թէ ի Հալէպ եւ թէ Վենետիկ ըրած առեւտըրին համար: - Չորս տարի վերջը (1574 մարտի 3) ըրած վկայութիւնը տես յերես 294:

Քանի մի ամիս վերջը (31 յուլիս 1574) Սիմոն վկայ եւ թարգման կըլլայ Եզընկացի Մէրտէնշահի որդի Էմիրէասին. (Emiryassin q. m Merdensa citatis Erzengien) որ իրեն գործակալ կարգէ զՆիկոլ Մերենտի ո. Մարտինի, Cottimi կոչուած մաքսի պաշտօնարանէն ընդունելու իր պահանջը (189 դուկատ 17 կրօս ): Այս մարդը (Nicol de Merendis) քանի մօր վերջը ( օգոստ. 2. ) նոյնպէս գործակալ կարգէն Յակովբ ո. Առաքէլի, Թանկրի ո. Յակոբայ, Առաքել ո. Մէստէրի (Mesderi), որ իրենց ասկէ ընդունած 25 դուկ. եւ 14 կրոսի փոխարէնն առնու վերոյիշեալ պաշտօնարանէն. իրենց վկայ եւ թարգման եղած է տնպահ Գէորգ ո. Յովհաննու:

Զ. Յովհաննէս Սուլիան, Sulian. - Այս սանսէրս այլ ` թէ եւ գրուած չէ ` այլ թուի Հայ. վասն զի Սիմոն անպահին եւ Յովհան Քաղդէացւոյ հետ ( յամին 1575 օգոստ. 27) իբրեւ թարգման Զաքարիայ Հայ եպիսկոպոսին ` կու ստորագրէ  ասոր կտակին տակ, նօտարի առջեւ:

Է. Նիկողայոս ո. Գէորգայ Պետրացի de Petra գրուած է իր հայրենիքն. բայց ու՞ր է այդ տեղդ. յամի 1590 (14 նոյեմբ ) ստորագրած է սա ` զինքն սանսէր կոչելով, Գէորգ տնպահի եւ Զաքարայ Պարսկահայոյ  հետ. առաջի նօտարի, որ Տէրվիշ ո. Պայէզիտի թուրքն ` ի Սկոպիտ ( քաղաք Պոսնիոյ ) 60 դուկատ էր, եւ այս տեղ ( ի Վենետիկ ) առաւ գումարը յԱռաքելեան  Գէորգայ որդւոյ Անդրէի, առ որ պէտք է հատուցանէ Էօմէր:

Ը. Այս Գէորգ եւս սանսէր է, եւ ի Հայոց տան բանկէր վերոյգրեալ թուականէն վեց տարի վերջ (1596, մարտ 16). յորում Ասորի Յակոբայ ո. Բենեդիկտոսի հետ վկայած է նօտարի առջեւ, Հալէպցի Աւետիքի դիպուածին համար ( տ. 380) շատ տարի առաջ այլ Դոմինիկ Ատանայի համար (1584) ինչպէս յետոյ պիտի յիշեմք. նոյնպէս եւ Գարապաշի դիպուածին առթիւ (1590): Շատ տարի վերջ (1608) Ղազարայ Շահնշահի եւ Պօղոսի կեսարացւոյ ` Մկրտիչ Պարսկի ընկերութեան խնդրին վերջանալուն ատեն այլ վկայ եղած է:

Թ. Միքայէլ ո. Եղիայ Ասորի կոչուի, եւ գուցէ այնպէս այլ էր. բայց շատ հեղ Ասորւոց կողմէն եկոց Հայք այլ Ասորի կոչուին: Յիշուած է սա յամի 1594 (22 մայիս ) իբրեւ թարգման եւ վկայ Թուրքերու. որոց հետ երեւի թէ առեւտուր ունէր, կամ անոնց գործակալն էր. վասն զի ութ տարի վերջ այլ (1602 յուլիս 19) բարձրագոյն ատենէ յանձնուի Ե Գիտնոց քննել զխնդիր 16 տախտ կամ ծրար ցփսեաց, զոր Գարա Եուսուֆ ոմն ղրկեր էր առ Միքայէլ ` ուրիշ թուրքի մի ձեռօք:

Ժ. ԺԱ. Մարկոս Մուրատ ո. Յակովբայ եւ Յակովբ որդի նորա: - Երեսուն տարիէ աւելի միջոց կու յիշուի Մարկոս իբրեւ հասարակ սանսէր, եւ յատկապէս Թուրքաց, այլեւայլ դիւանաց մէջ, եւ շատ  գործոց մէջ մտած ելած է, երբեմն այլ ի բանտ: Երկրորդ անունը ( Մուրատ ) Իտալացիք իրենց մէջ սովորական ձայնով երբեմն գրած են Մորէտոյ (Moreto), որ Սեւուկ նշանակէ: Առաջին անգամ ինձ յայտնուած է 1579- ին ( երեք յանուարի ), երբ Թէոդորեան Գէորգայ հետ թարգման եղեր է Պէկպազարցի Ահմէտ թուրքին, կտաւեղինաց վաճառականի, որ այլեւայլ նիւթերէ զատ ` զուտ ստակ ունի եղեր 1152 գալէր եւ 70 դուկատ: - Թուականէս յետոյ մինչեւ տասնումէկ  տարի ` Մ. Մուրատի գործերն աչքէս կամ մտքէս վրիպած են. ապա յամտ 1590 ( սեպտ. 27) ուրիշ ո. Յակոբայ Մարկոս մի ` զնա իրեն գործակալ կարգէ նօտարի առջեւ. վաճառական անուանելով, (D. Marcum Morat q. m Jacobi mercatorem hic Venetiis). որպէս զի իր ապրանքներն ընդունի իր մաքսատանց նաւուց եւ լազարէդից. վկայ կըլլան Պարսկահայն Մկրտիչ `  եւ Զատա ո. Սանուկի: Յաջորդ տարւոյն կիսուն (1591, յունիս 7) կտակատար կարգուի Յովհաննէս Անտոնեան կրօնաւորին, ինչպէս յիշած եմք եւ զայս ( եր. 349): 1593 ին գործավար եղած է Պօղոսի Նախճաւանցւոյ, զոր յետոյ պիտի յիշեմք: Դարձեալ, ի սկզբան 1595 տարւոյ կու գտուի ի մթան, ի բանտի, ծանր յանցանաց կամ կասկածանաց համար. վասն զի Քառասունք Գիշերոյ կոչուած պայշտօնեայք (l 40 Signori di Notte al Criminal) բանտեր էին զինքը. երբ բռնուած եւ երբ արձակուած, եւ ինչ պատճառաւ. - չեմ գտած. այս յայտ է որ հետեւեալ տարին ազատ էր. իսկ հիմայ (1595, մարտի 22 - ին ) նօտարական գրուածով կիմացընէ, որ երկու տարի առաջ (1593, ապրիլ 14) խնդրեր էր ի պետութենէ, ինչպէս եւ հիմայ, որ կարենայ իր Օրիորդի (Hostaria della Donzella) (1) կոչուած պանդոկը ( ի Calle della Torre բակի Ս. Մատթէոս թաղի, in contra di S. Mathio  de Rialto) վարձէ Դոմինաիկոսի Տէոլետոյ ո. Պատուացի կոչուած Մկրտչի (Dominico Teoleto fo de Msr. Battista Padoan). տարուան մի համար ( սկսեալ յ՚ 19 մարտի 1596). 132 դուկատի, ամեն երկու ամիս վճարելով մասն մասն, առանց ծախք ընելու իր հաշուին կամ ուրիշի վարձելու: Այս բանիս երաշխաւոր կըլլան վարձողին եղբայրն Վանճելիսդա ( Աւետարանիչ ) եւ այլք:

Յաջորդ տարին (1596) Մարկոսի ընդ Թէոդորեան Գէորգայ սանսէրութեան եւ առեւտրի հաշիւնին կնքելն ` արդէն նշանակած եմք ( եր. 297): - Տարի մի վերջ (1597 հոկ. 19) յիշուի իբրեւ կնքահայր Ֆրանչիսկոս Սէֆէր հայազգւոյ որդւոյն. հետեւեալ տարին (1598 յանուար 27) Անկիւրացի ` Խտըրպալի որդի եղբօր կամ քեռ Թովմայ պատրիարքի ( տ. 335) կընդունի ի Մ. Մարկոսէ ` ասոր թողած ինչքը եւ 65 դուկատ: քիչ մայլ մանր ստակ եւ անդորրագիր կու տայ Մարկոսի վկայք Պօղոս ո. Յովհ. Կեսարացւոյ, եւ Ղազար ո. Յովհ. պարսկի:

Ինչուան մեր սահմանած Հայ Վենետած Բ. Յեղանակին մնացեալ տարիներում դարձեալ ծածկուի Մարկոս, եւ յաջորդին առաջին տասնամեկին մէջ աւելի յաճախ յայտնուի, եւ դարագլուխն (1601 փեբր. 22) նօտարի առջեւ իրեն  գործակատար կարգէ զՀաճի Եուսուֆ թուրք, որուն յանձնէր էր 20 փերթ Չուխայ, 6 սնտուկ Սապոն. որ տանի ի Կ. Պօլիս ` իր տիրոջ Գարա Միխայիլ թուրքի: քանի մի կտոր չուխայ այլ ուրիշ թուրքի մի. բայց նաւն խորտակուեր էր ի Գորֆու տանողն ազատուեր էր: Մարկոս ` գրէ ասոր ` որ ինչերն ի ձեռք ձգէ եւ հասցընէ վերոգրելոց:

Ի սկիզբն 1602 տարւոյ ( փեբր. 22) Գուլամիրի ո. Դաւիթ գործակալ կարգէ զնա, պահանջելու ի Ե Գիտնոց չորս տախտ կամ բեռ ցփսի, զոր բըռներ էին ի լազարէդին, նոյնպէս եւ այն տեղ վախճանած Անկիւրացի Մագուստի ինչերը: Դաւթի եւ գործոյն վկայ կըլլան Ճեանի ո. Նիկոյ ` որ էր ի Մանաստըրէ Կ. Պօլսոյ (Manoster գրուած ), եւ Նիկողոսի ո. Յովհաննէս Հայ: Երկրորդ օր Տէվլէթի ո. Մուրատ եւ Պետրոս ո. Յուլիոսի Հայք վկայեն, որ Դաւթի ստացուածք էին ցփսիքն: Նոյն օր յիշեալ Պետրոսի եղբայրն Մկրտիչ նոյնպէս գործակալ կարգէ զՄ. Մուրատ, իր տիրոջ Մագսուտի 177 կարկեհան (Turchini) ականց տուփը պահանջելու ի Ե Գիտնոց: Այս խնդրոյ համար Հայք դիմեցին բարձրագոյն ատենի, որ պատուիրաց Ե Գիտնոց (113 քուէիւքը ընդդէմ 6 ի ) տալ անոնց այդ ինչերը, նախ եւ եղած ծախքերը վճարել տալով: Նոյն տարւոյն սեպտ. 3 ին: Սիվրիհիսարցի Կիրակոս ո. Դիոնիսի (Donis) զՄուրատեանս ` հայր եւ որդի ` գործակալ կարգէ նօտարի առջեւ, որ իր առաջուան գործակալէն ` Բաղտասարայ ` ընդունին իր 16 բեռ վաճառքն եւ անկիւրական Ստեւն եւ ցփսին, զորս սա բերէր գարամուսայ ( տեսակ մի ) նաւով, պահանջելով զասոնք նաւուն ( Գուպաթ ) ռայիսէն, որ կու դար ի Կ. Պօլսոյ. եւ երբ ծախէ Մոկրատ ` առնու այն գումարէն իր փոխ տուածն առ Կիրակոս, 44 դուկատ եւ 25 մաճառ ոսկի: Վկայ կըլլան բանիս, Պօղոս Հայ վաճառական բնակեալ ի Ս. Յովհ. Բրագորա (Bragora) թաղի, Անճելոյ, ո. Սերովբէի ասորի սանսէր: - Դարձեալ քիչ մի վերջը ( հոկտեմբերի 21 ին ) երկու Ջուղայեցիք ` Գրիգոր ո. Մարտիրոսի եւ Գէորգ ո. Անտոնի, գործավար կարգեր են զՄ. Մուրատ եւ զորդին, պահանջելու ի Տոռնակուինչի (Tornaquinci) ֆիորենցացի վաճառականաց բնակողաց ի Վենետիկ նրենց քիչ օր առաջ ասոնց ծախած մետաքսին գինը: Այս բանիս վկայ եղած են Տէրվիշի ո. Դանիէլ Ջուղայեցի. եւ Շահնշահի ո. Մարկոս Սեբաստացի: - Քանի մօր վերջ յիշեալ Դանիէլն նոյնպէս նօտարի առջեւ գրութեամբ յանձնէ Մուրատեանց ` պահանջել Պետրոս Յովհաննիսեան վենետ բամբակագործէ (Bombaser) 13 հակ մանածի գինը. վկայք ` Ղազար ո. Յովհաննու Յովհան ո. Եզընկացի Ղազարու:

Քանի մի տարի վերջ յիշուի Մ. Մարկոս կնքահայր ` իր մէկ անուանակցի ( Մարկոսի ) դստեր, ի Ս. Մար. Խորոտիկ թաղի (1605 մայիս 1). նոյնպէս եւ յաջորդ տարին (1606 նոյ. 12) Երեխայից անուանեալ տան մէջ ծնանի մի: - Վերջի թուականէս  քանի մի ամիս ետեւ, փոխանակ նորածիններ կնքելու ` Մ. Մուրատ իր կեանքը կնքելու մտածութիւնն ունեցեր է. հիւանդ յանկողնի (1607 փեբր. 7 - ին ) կանչելով ( Հերոնիմ Բրինիս, Brinis) նօտարը, գրել տուեր է կտակը. յորում նախ կիմացընէ, որ աւելի առաջ այլ կտակ մի գրել տուեր է եղեր, եւ հիմայ զայն ոչինչ համարելով, այս նորովս ժառանգ սահմանէ իր Կատարինէ կինը ` մինչեւ ի մահը, յետոյ իրենց որդին Յակովբ. կու պատուիրէ Դոմինիկեան Հարց Քով ( ի Ս. Յովհ. - Պօղոս վանս քաղաքին ) Եղ. Կոստանդէն ( որ հաւանօրէն Հայ է ) առնուլ իր 70 դուկատ պահանջը, եւ իր հոգւոյն համար պատարագել տալ: Ուրիշ բարերարութեան տեղեաց ` բան չի թողուր, որովհետեւ ` արդէն կարողութեանս չափ տուած եմ, կըսէ. (ho fatto del ben de mis posta) եւ առանց հանդիսի կուզէ թաղուիլ:

Բայց այս անգամ այլ մահն հեռացեր է իրմէ չորս  հինգ տարի այլ, եւ Մարկոս իր Յակովբ որդւոյն օգնութեամբ նորէն կաշխատի Թուրքաց գործակալութեան եւ սանսէրութեան. որոց կարեւոր ծառայութիւն մայլ կընէ, ըստ գրութեան նօտարի ( յ 8 օգոստ. 1608). Ռոճեր անուամբ անգլիացի նաւապետ մի ի ծովու բռներ է ` ատենօք Մէքքէի զատի Եահեա էֆէնտիի դուստրը Այիշէ խաթուն, անոր մայրը Մէրեմի Սանքէրէ եւ երկու աղախինները ` Նազլու եւ Զալքի (Zalke), զորս Ապտ ` իսլամ անուամբ թուրք մի պահեր է ի Լիվոռնոյ. Ալմէլի Մէհէմմէտ ոմն Կ. Պօլսեցի ` Ալեքս. Ֆագգա Վենետի եւ Տոռնակուինչի Ալեքսանդր Միլանցոյ ձեռքով ` կազատէ զանոնք եւ խաւրէ ի Վենետիկ առ Մարկոս. սա իր տան մէջ կու պահէ. յետոյ կու յանձնէ Խօճա Սէֆէր կոչուած Հայ Յովհաննու ( որդւոյ Յովսեփայ ), որ տանի ի Ռակուզա եւ տայ Հաճի Մէհէմէտի, եւ իրմէ կառնու 1000 դուկատ ` ի գին գերեհանութեան, զոր Սէֆէր ( ի 14 յունիսի ) յաւանդ գրեր էր, եւ կու խոստանայ ` զգուշութեամբ խնամելով տանիլ ի Կ. Պօլիս առ Հաճի Մէհմէտ: - Նոյն օր Յակովբ ո. Մարկոսի կու ստորագրէ ուրիշ իտալացի եւ թուրք գերեաց փոխադրած ազատութեան համար:

Հետեւեալ տարին (1609 սեպ. 25) Հասան չէլէպի ` Ադրիանուպօլսեցի  թուրք մի ` գործակալ կարգէ  զՄուրատ թեսաղօնիկեցի Ծաննի Հոռմէն պահանջելու իր 45 ծեգին ոսկին եւ վաճառք, զոր երեք ամիս առաջ յանձներ էր նոր, ի տօնավաճառին Սոնեայ (Sogne)  յԱլպանիա: - Երկու ամիս վերջը ( նոյեմ. 9) Մ. Մարկոս ` Յովհաննու ո. Մելգոնի (Marchio) հետ նօտարի կու յանձնեն `  համազգի Մանուէլի կողմէն ` ասոր ընչից բեռնագիրը (3 ծրար ոսկւոյ, 1600 դուկատ, 3 վառիլ ( տակառ ) եւ 6 սնտուկ ուրիշ վաճառեղէն. զոր գրեր էր ` յԱսորիս խաւրելու համար ` վենետկեցի փոքր նաւու մի մէջ, որոյ գրագիրն այլ տուեր էր այդ ընդունելութեան գիրը. իսկ նաւն Բուլիոյ Ս. Հրեշտակ (S. Angelo) լերին ծովեզերաց մօտ խորտակուեր էր: - Նոյն օրեր ( սեպտ. 19) երեք Հայ Ջուղայեցի վաճառականք Գալապէկ ո. Փափազ Ֆակայ, Ոալագ Խօճա ո. Ադիբէկի (Odibech) միւսն այլ երեց մի Տէր Գաբրիէլ ո. Անդրէի ի Կ. Պօլսոյ եկած, Ճիրատի սանսէրի հետ զՄ. Մարկոս այլ գործավար կարգեն, վկայելու եւ գրաւելու 31 հակ իրենց մետաքսը, որ ոչ էր ոչ Թուրքի ոչ Հրէի եւ ոչ այլոյ. վկայեն բանիս Բէնեդիկտա վաճառական ո. Յակովբայ Ասորւոյ եւ իտալացիք ոմանք:

Վերջին գործ Մարկոսի որդւոյն կնկերութեամբ յիշուի ի 1611 սեպտ. 7: Խուտապաշի Դաւիթ Ջուղայեցւոյ ո. Աւետիք ` իրեն գործակալ   գրեր էր Տոնատայ կոչուած ասորի սանսէրը, եւ սա առեր էր անոր պարտական Էմին Հայէն ` 443 դուկատ ` կամ ռէալ, որ էր գին բերած Խաչնդեղին. հիմայ զՄարկոս կարգէ գործավար. եւ սա ընդունի ի Տոնատոյէ այդ գումարը, ի բաց հանելով 34 դուկատ եղած ծախքն, եւ առ Էմին տրուած 50 դուկատ եւ որովհետեւ գործակալութեան  թղթոյն մէջ մոռացուեր է Դաւթի որդի գրելն զԱւետիք: Մ. Մարկոսի որդին Յակովբ խոստանայ վկայել ` որ այնպէս է: Այս վերջին բանս կարծես գուշակել տայ ` որ Մարկոս յօգներ է, այնուհետեւ իր որդին պիտի գործէ. եւ յիրաւի յաջորդ տարի (1612) վախճաներ է Մ. Մորատ, ի Ս. Մար. Խորոտիկ թաղի ( կարծեմ ) եթէ նոր կտակ մայլ գրած է թէ ոչ ` չեմ գտած, եւ ոչ այլ մահուան օրն եւ թաղումն: Նոյնպէս եւ ոչ շատ յիշատակ իր որդւոյն Յակոբայ, մէկն է յամի 1623 ( յուլ. 10) վկայելն որ Քէրիմ ո. Տօնապէտի բնակէր ի Հայոց տան, 6 կամ 7 տարի առաջ Թուրքաց գերի ըլլալով փախեր եկեր էր: - Յամին 1624 ( օգոստ. 9)  վկայ եւ թարգման կըլլայ Մարկոսի որդի Պետրոսի մի ` ուրիշ  Մարկոս Մուրատի խնդրոյ մէջ. այս ետքինս Հրէից ռաբբիին իսահակ որդին բանտել տուեր էր. իբրեւ գող իր գոհարաց: Նոյն տարին յիշուի եւս իբր փերեգակ կտաւավաճառ ոսկի - առիւծ նշանաւ ի Ս. Մարկոս հրապարակի: - Յակովբ յիշուած է եւ յամի 1639. թերեւս նոյն ինքն է եւ Մարկոսի ո. Յակովբն ` որ յամի 1650 շատ ազգայնոց հետ աղերս մի տուած են դքսին: Շատ հաւանական է որ Դիւանաց մէջ պիտի գտուին դեռ ուրիշ յիշատակք այս հայր եւ որդի Մուրատեանց:

ԺԲ. Մարկոս ո. Յովհաննու Շահնշահ, Սեբաստացի: - Վերնոց նոյն եւ սա շատ անգամ յիշուած պիտի ըլլայ. ինձ հանդիպած իբրեւ 25 տարիներու միջոց են (1584 - 608): Յիշուի իր եղբայրն այլ Ղազար անուամբ: Հօրերնուն անունէն ( Շահնշահ ) գուշակուի որ ազնուական տոհմէ են, եւ ո ' գիտէ թէ յարքայական զարմէ Սենեքերիմեանց Արծրունեաց համարուած չըլլան: Դիւանաց մէջ իտալացիք պէսպէս գրած են այդ անունը, Sainsa, Saise, Ciancia, Iansa, Chianchia, Chianssa, Jansa. Առաջին յիշատակ գտածս է 1584 տարւոյ ` ( յունիս 30). որով կ՚իմացուի որ նա հինգ տակառ դանակ եւ ածելի եւ ասոնց նմաններ լիացուցած ` դրեր է Balbiana կոչուած նաւու վրայ, ղրկելու յարեւելս. բայց դիտմամբ փոխանակ իր անուան ` զանոնք գրեր է յանուն Եանի Զանդացւոյ. հիմայ հարկ կ՚ըլլայ որ իրեն ըլլալուն վկայեն երդմամբ առաջի նօտարի, Յակովբ Մէրտինցին, Սիմոն Սսեցի ո. Թուրազայ (Turaz, գուցէ Թորոս ), եւ Վասիլ Գարաճա պրուսացի. յետինս թուի թէ ծանօթ չըլլալով ի Վենետիկ ` ծանօթ Վասլի որդի վաճառականն Ստեփանոս Ատանա ` վկայէ զինքը ճանչնալ:

Երկրորդ յիշատակաւ ( ըստ կարգի ժամանակի ) կ՚իմանամք, որ Մարկոս կանամբի է, կինն էր Ադրիանա կամ Անդրիանա, դուստր Ֆրանչ. Tiepolo, ազնուական ցեղէ. որոց որդին Յակոբ Ղազար մկրտուի ի 15 մարտի, 1592. կնքահայր կ՚ըլլայ ծանօթ Գէորգ ո. Յովհաննու (290. 389). ասոր բնակութեան տեղն է ի Ս. Ղուկաս թաղի, իսկ Շահնշահի ի Ս. Յոհ. Բրագորա, Calle del Forno ( փռան բակփողոց ) կոչուած կողմը: Երկրորդ որդին Գալուստ (Ventura) Ֆրանչիսկոս կնքուած է յամին 1598, սեպտ. 13, կնքահայր եղած է Մկրտիչն Պարսկահայ. - երկրորդ, աղջիկ մի Մարեմիկ Մագդալինա, մկրտուած ի 29 յուլ. 1602, որոյ կնքահայր եղած է Ֆր. Պարպինի սանսէր Թուրքաց. - չորրորդ, աղջիկ մ ' այլ Վեներանտա Յովհաննու, մկրտուած յ '2 մարտի, 1604, ի տան, եւ նոյն օր մեռած, առանց կնքահօր. - հինգերորդ, աղջիկ մ ' այլ, Յուլիս Անդրիանա, որոյ կնքահայր եղեր է (1 մայիս, 1665) Մարկոս Մուրատ ` բնակողն ի Ս. Մար. Խորոտիկ եւ ոչ ո. Յակոբայ եւ 27 մարտի 1608, ծաղկի հիւանդութեամբ: Այս երկու աղջկանց խառն անուամբ վեցերորդ մի ` Յուլիա Անդրիանա, մկրտ. ի 26 մայիսի, 1608 որոյ կնքահայրն է սանսէր Յովհ. Նիտոն Գէորգ (zorzi) որ թուի իտալացի: (1):

Նօտարական գրուածոց մէջ յիշուի Մ. Շահնշահ ի 23 օգոստ. 1593 իբրեւ վկայ եւ ճանչցող Բարսղի (Baser) որդի Նախճաւանցի Բարսղի (Baser) որդի Նախճաւանցի Պօղոսի, որ 110 դուկատ փոխ տուեր էր առ Տիրան Ջուղայեցի, եւ հիմայ զայս յետ առնըլու համար ` գործավար կարգէ զՄարկոս Մուրատ սանսէր. վկայք են եւ Գէորգ տընպահն Հայոց եւ Մելգոն ո. Յովհաննու վաճառականն:

1595 հոկտ. 24. Շահնշահ իրեն յատուկ գործակալ կամ սպասաւոր մի ունեցեր է Պօղոս Պալի ո. Յովհ. իրեն միայն բնակութիւն, կերակուր եւ զգեստ տալով, հիմայ նօտարի առջեւ խոստանայ որ նոյնպէս պահէ եւ պահեն զնա իր ժառանգներն այլ. իսկ եթէ ասոնք ուզեն տունէն դուրս հանել զնա, պարտական ըլլան ապրուստը հոգալու: Վկայ պարսկահայն Մկրտիչ եւ ասորին կամ Յուրիան Տօնատոյ:

1597 ապրիլ 17. Վաճառականք ոմանք իտալացիք կընդունին ի Մ. Շահնշահէ 664 դուկատ, զորութեամբ փոխանակարգի, զոր իր աներն Ֆր. Դիեբոլոյ ստորագրած էր ի Զմիւռնիա, ընդունելով զգումարն ի Լիոն Կիրակոսէ, եւ գրաւ դնելով ( ի 16 օգոս. 1596) 20 բեռ բամբակ եւ կապոց մի կապերտի, զորս (Ponte անուն ) նաւով ղըրկէր ի Վենետիկ. եւ նաւն հասնելէն 15 օր վերջը ` պէտք էր վճարել: Այս նօտարական գրուածի մէջ յիշուի, որ այն ատեն Շահնշահ բնակէր ի Ս. Մարինէ թաղի, մօտ ի Ս. Մար. Խորոտիկն եւ թէ ի հրապարակի Ս. Մարկոսի ունէր  վաճառասեղան  կամ խանութ. անկէ տարի մ առաջ այլ (1595 սեպտ. 9) վկայուած է այս տեղ բնակիլն, ի տունս Կոռնելիոյ տոհմի, (in domibus de Cha  Cornelio) այն օր ` որ նա երկու  Յունաց դաշանց վկայ եղեր էր:

1598 ( մարտ 6), յիշուի Մարկոս իբրեւ թարգման Շիրվանցի Հէմտի Մէհէմմէտ պարսկին, որով կիմացուի պարսկերէն  լեզու գիտնալն:

1599, յուլիս. - Վկայ կըլլայ Մ. Շահնշահ առաջի նօտարի, որ Խաչատուր (Cazadur)  որդի Ամդեցի Գարաճայի, վճարեց իր համազգի Պալի որդի Սէֆէրին ` ոսկի դրամով 90 լիրա, որ էր մնացորդ անոր վարձուց եւ այլ առնելիք կամ հապանջ չունի սա:

հոկտ. - Յակոբեան Մուրատեանց վրայ գրածնուս մէջ ( տ. 407) նշանակուած է այն օր Մ. Շահնշահի վկայութիւն մայլ, Ջուղայեցւոց խնդրոյ մէջ, - Մինչեւ ի 1612 թուական հանդիպած եմ Շահնշահ Մարկոսի գործոց  յիշատակաց. այս ետքի տարին նօտարի գրել տուած է իր Ս. Մարկոսի հրապարակին քով խանութին մէջ կտաւեղինաց թիւը, որոց բաժանորդն իր փեսայն Մելգոն ո. Թօխադցի Փիրումի, քանի մամիս առաջ էր ի Հռովմ: Գուցէ յիշուած ըլլայ անկէ վերջ այլ, ինչպէս կըրնայ կարծուիլ, իր անդրանկան ` Յակովբայ ` յիշուած ատեն, յամի 1623 ո. Մարկոսի Շահնշահի կոչուիլն, առանց q. m երուելու, որ նշանակէ հօրն մեռած ըլլալը, իսկ առանց ասոր գուշակուի որ հայրն ողջ է: Այս յիշատակս է Յակովբայ վկայութիւնն Վարդան Մանգին եպիսկոպոսի համար ( տ. 330) իսկ յամի 1626 եւ 1630 յիշուի Յակովբ Շահնշ. ո. q. m. Մարկոսի իբրեւ կտակավաճառ (Tellariol): Իսկ եղբայրն Մարկոսի Ղազար ` թուի առաջին անգամ յիշուած սոսկ Ղազար  անուամբ, յամի 1585 ի կատկի Մարտիրոսի որդւոյ Կարապետի Ուռհայեցւոյ, բնակողի ի Ս. Մար. Խորոտիկն, որ 30 դուկատի արժողութեամբ ինչք տուեր է առ ( Ղազար ) որ երթայ ծախէ ի Թուրքաստան. 100 լիրայ այլ տուեր է առ Մարկոս Մուրատ Սեբաստացի ( Շահնշահն ). ուսկից գուշակուի թէ Ղազար ասոր եղբայրն էր: Դարձեալ իրենց բնակած թաղին մէջ ի Ս. Յովհ. Բրագորա. ուր նշանակուած են ծնունդք զաւակաց Մարկոսի եւ ոմանց մահն, նոյն մեռելագրոց մէջ նշանակուած է եւ Ղազարայ Հայոց մահն: 8 դեկտ. 1627 ամի, 75 տարուան, որոյ կինն այլ Զապել (lsabella) ամիս մի առաջ վախճաներ է (22 նոյեմ ) ջրագողութեամբ. 88 տարուան:

ԺԳ. Մկրտիչ Պարսիկ կամ Պարսկահայ, ս. Զաքարայ: - Քանի մանգամ յիշուեցաւ սա, եւ յատկապէս ( յեր. 362) Հայոց տընպահ եղած ատեն ` անոնց քահանայից եւ մատրան վրայ տուած ծանօթութեամբք. յորումյայտնապէս ըսած է, թէ ինքն Պարսիկ է, եւ անոնց լեզուն եւ սովորութիւնը չի գիտեր. Կըրնայ ի պարսիկ կրօնքէ դարձեալ ըլլալ ի քրիստոնէութիւն, բայց հօր անունն այլ քրիստոնէական ըլլալով կըրնայ եւ Պարսկահայ ըլլալ, հին Ջուղայի աւերածէն առաջ ի Պարսկաստան ծնեալ եւ բնակեալ: Ինչ այլ ըլլայ ` գործողութիւնքն ի Վենետիկ, եւ բնակութիւնն ու պահպանութիւն տանն Հայոց, եւ անոնց երբեմն կնքահայր ըլլալն, զինքն այլ իրենց ընտանութեան եւ պատմութեան վերաբերեն, թէ եւ արիւնակից եւ խնամի այլ չըլլայ: Իր մահուան թուականն եւ իր կնոջ եւ զաւակաց յիշատակք երեւցընեն թէ շատ տարի առաջ եկեր է ի Վենետիկ, եւ երկու անգամ ամուսնացեր, թէ եւ մեզի ծանօթանայ ի դիւանս ` միայն ի միջոցի 25 տարիներու (1584 - 608):

Առաջին յիշատակն է յամին 1584 ( հոկ. 8) կնքահայր ըլլալն որդւոյ Հերոնիմ Հայոյ եւ կնոջն Գիարայ, ուրիշ Յովհաննէս անուամբ կնքահօր հետ. ( թէ սա ` թէ Հերօնիմ մկրտագրոց մէջ երբեմն առանձինն Armeno են, երբեմն Armeni, որ կըրնար մականուն կարծուիլ ): Շատ տարի վերջը (1598), կնքահայր եղած է իր գործակից Մ. Մարկոս Շահնշահի Գալուստ որդւոյն: քաղաքական գործոց մէջ այլ առաջին անգամ վաճառական կոչմամբ յիշուի ի սկիզբն 1585 տարւոյ (1 մարտի ), երբ վկայէ, որ Յարութեան որդի Դոմինիկոս Ատանա վաճառակից էր Սիմոնի Թուրազայ, ինչպէս եւ յետոյ պիտի յիշուի: - Քանի մի տարի վերջ (1588, մարտ 21) Միրին Պարսիկ, (Mirinus Turcho Persianus q. m Asasge) գործավար կարգէ զՄկրտիչ ` իր տուած 30 դուկատ փոխը պահանջելու Յակոբ lacolato կոչուած անձէ: Բաբերդցի Ֆէրուհի (Feruch) ո. Ստեփանոս յամի 1595 ( հոկ. 23). իրեն գործակալ կ՚ընտրէ զՄկըրտիչ, որ ի մաքսատան եղած իր չորս բեռ Բամբակը հանէ եւ ծախէ: Այս բանիս վկայ կ՚ըլլայ Գարակէօզ ո. Մարկոսի, անշուշտ Անկիւրացին:

Իսկ իր սանսէրութեան եւ վաճառականութեան գործոց ` ընկեր ունեցեր է Մկրտիչ ` շատ անգամ Հայոց մէջ յիշուած իբր Ասորի ` Քրիստափոր Տոնատայ մէկ մի, որուն Ասորի ` թէ Հայ - ասորի, թէ իտալացի ըլլալը ` չեմ կըրնար վճռել, որովհետեւ Surian մականուամբ բնիկ Վենետք այլ կան, եւ սա միշտ կ՚անուանի Cristoforo q. m Donado Surian: Արդ, ասոր հետ ընկերակցութեանց գործոց եւ շահուց հաշիւները քննելով եւ հաւասարելով, նօտարի առջեւ կու կնքեն իրենց առնելիք տալիքն եւ ընկերութիւնը, յամի 1596, օգոս. 28. թէպէտ եօթն տարի վերջ այլ (1603, ապրիլ 28) նոյնպէս առջեւ Մկրտիչ անդորրագիր կու տայ Տոնատոյի, որ ընդունեցաւ իրմէ 100 դուկատ պահանջը. երկուքն այլ այս տեղ հասարակ սանսէր կոչուին: - Նոյնպէս յետ քանի մի տարիներու (1608, մարտ 26) ուրիշ երկու Հայ վաճառականաց հետ, մին վերոյիշեալ Ղազարն Շանշահ (417), միւսն Պօղոս Կէսարացի ո. Յովհաննու, վերջացընէ իր ընկերակցութիւնը, ընդունելով անոնցմէ իր մնացեալ պահանջը ` 200 դուկատ, այս մուրհակս նօտարի առջեւ գրուած եւ ստորագրուած է, բայց ի Տան Հայոց, որոյ պահապանն էր այն ատեն, 13 տարիէ ի վեր:

Յիշած եմք արդէն ( տ. 200) որ յետ Գէորգայ ո. Յովհաննու ` սա եղած է Հայոց տնպահ. բայց երկուսին միջոց քանի մի տարի անցեր էր, եւ այն միջոցին ` եթէ կար ուրիշ տնպահ եւ թէ ոչ, շատ խառնակութիւն եղած էր ի Տանն, եւ օտարազգիք մտեր էին բնակելու, հակառակ կտակի տունը պարգեւողին ( Մարկոսի Ծիանի ): Հիմայ (1595 օգոս. 28) խնամակալքն այդ տան ` մեծ  պաշտօնեայք ներքին քաղաքին (Procuratori di Citra) հրատարակեցին նոր տնպահ ընտրել, եւ խնդրողաց մէջ յարմարագոյն դատելով ` քուէիւք ընտրեցին զՄկրտիչ պատուիրելով որ բնակի ի տանն եւ օտարազգի չընդունի. (Sii obbligato habitar in la detta casa et dar allogiamento alli Armeni soil et non ad  altri che sono et aggionaeranno in questa citta). եւ եթէ օտար անձ ընդունի, ղրկուի հանուի Տնպահն իր պաշտօնէն, (dando  alloggiamento  ad altri resti privo di esso carico). Մկրտիչ հաւատարիմ գտուած է իր պաշտաման մէջ մինչեւ ի մահն. եւ իր այն ետքի տարին տուած տեղեկութենէն, Մարգարեան Յակոբ երիցու առթիւ ( տ. 362 - 3) կերեւի իր խոհականութիւնն. եւ այս գրեթէ իր կենաց վերջին եւ կարեւոր  յիշատակն է (1608 մայ. 14): Անկէ ճիշտ տարի մ առաջ (1607 մայ. 10) յիշուի իր վերջին քաղաքական գործը ( ըստ իմ ծանօթութեան ) իր հին ընկերակից Տոնատոյի եւ Ջուղայեցի Ամարատի խնդրոյ մէջ, Նորէս թարգմանին հետ իրաւաբար ըլլալն, որպէս զի ատենական դատաստանի չերթան. որով կիմացուի եւս իր իրաւախոհ յարգելի անձն ըլլալն:

Մկրտչի մեզի ծանօթ ընտանեկան յիշատակաց մէկն է իր կնոջ Իզապելլայ ( Զապել կամ Եղիսաբեթ մահն, յամի 1588 ( յանուար 13) երիտասարդ հասակաւ, 28 տարուան երեք ամիս հիւանդութեամբ ջերմի: Որոյ դուստր կամ որ տանէ ըլլալը ` չեմ գտած. մեռեր է Ս. Անտոնինոս ըսուած թաղին մէջ, ուր այն ատեն բնակի եղեր Մկրտիչ եւ թաղուեր է ի Ս. Գեմինիանոս եկեղեցւոջ, Հաւանօրէն սա առաջին կինն է. իսկ երկրորդն անուամբ այլ անծանօթ. նոյնպէս հօն թաղուեր է, ուր եւ իրենց մէկ դուստրն եւ ուր ինքն Մկրտիչ այլ ուզեր է թաղուիլ, ըստ կտակին ` որ յ 31 յանուարի. 1599. երբ ծանր հարբուղխով նեղուած ` գնացեր է ի տուն իր Իզապելլայ կնոջ հօրաքեռ Չեչիլիա այրի տիկնոջ Ս. Հրեշտակ կոչուած թաղին մեջ (Contra de S. Anzolo) եւ կանչելով զնօտարն ( Ովրատ Տասկա, Horatio Tasca) գրել տուեր է կտակը. յորում կիմացընէ վերի ըսուածներէն զատ, որ կրօնաւոր որդի մի ունի Հռէմիգ անուն (1). Fra Remigio, ի կարգէ Շնորհաց Ս. Աստուածածնի (dell ordine di S. Maria di S. Maria Gratia). Այս ատեն Հռեմիդ ի Հռովմ է եղեր, ի Ս. Հերոնիմոս կոչուած վանս. ասոր կտակէ հայրն 50 դուկատ. իսկ միւս բոլոր ստացուածները թողու իր Կատարինէ դստեր, որ վերոյիշեալ Չեչիլիայի խնամոց յանձնուած է, եւ թէ ամուսնանայ ` թէ կուսակրօն ըլլայ, ինքն է իր ժառանգն: Զնոյն Չեչիլիա եւ  զաւագերէցն Ս. Հրեշտակ եկեղեցւոյ ( Մարկ _ Անտոն ) կարգէ կտակակատար, եւ կ՚իմացընէ ` որ Հայոց տան մէջ են իր քանի մի կտոր կարասիքն. եւ դարձեալ, ունի գետնի երես մի 300 դուկատի, զոր վարձեր է ( Ֆերրերի Ալեքսանդրի ) 6 % շահով, եւ ի գրաւ դրած անոր մօրը երկու տուներն ( ի Ս. Անտոնին ). պատուիրէ որ տեղւոյն շահն այլ ` գլուխն այլ առնուն, եւ անկէ հանեն որդւոյն համար սահմանած 50 դուկատը, մնացածն այլ ` աղջըկանը. իսկ եթէ յետինս մեռնի նախ քան զամուսնանալ կամ ի կուսանոց երթալ, 100 դուկատ առնու Չեչիլիա, մնացեալն առնու Հռեմիդ. բայց եթէ ասոր վանաց միաբանք ` ուզեն քննել եւ աւելի բան մի պահանջել, ամէն բանէ զրկուի Հռեմիդ, եւ ինչքն տըւին ուրիշ բարերարութեան տեղւոյ մի. կտակակատարք այլ ` իրենց ծախուց եւ Կատարինէի դարմանոյ համար ` պէտք եղածն առնուն. եւ թէ իրենցմէ մէկն մեռնի յառաջ քան Կատարինէի վիճակին որոշումն, ուրիշ մի ընտրուի: Բարերարութեան տեղեաց ողորմութիւն տալն այլ ` թող իրենք կտակկատարքն սահմանեն, կ՚ըսէ:

Վերի այլեւայլ յիշատակներէն իմացուեցաւ, որ Մկրտիչ բժշկուեր է այդ հիւանդութենէ, եւ տասն տարի այլ ապրեր եւ գործեր է, մինչեւ յառաջին օր դեկտ. ամսոյ 1608 ին, յորում վախճաներ է ի Տան Հայոց, 15 օր ջերմով հիւանդացեալ, իբրեւ 60 տարուան, եւ թաղուեր է ի Ս. Յուլիան: Հաւանելի է թէ նոր կտակ մ ' այլ գրել տուած ըլլայ. բայց ոչ այդ եւ ոչ երկու զաւակաց բաղդն կամ վախճանն յայտնուած է մեզ: Աւելի այլ հաւանելի է, թէ դեռ շատ ուրիշ յիշատակներ անծանօթ մնան ի դիւանս ` այսպիսի գործունեայ վաճառականի, սանսէրի եւ անպահի Հայոց:

Բաւական համարելով այսչափս Հայ - Վենետաց Բ Յեղանակի սանսէրից համար, յիշենք միայն յանուանէ քանի մի Փերեղիկ այլ, այսպէս անուանելով զանոնք ` որ Ս. Մարկոսի Հրապարակին մէջ ( յատուկ արտունութեամբ տէրութեան ), շարժուն խանութ դնէին կամ սեղանատախտ (Banca), ասոր համար ի Թուրքահայոց Գ Յեղանակին Պանգոջի կոչուին, եւ վաճառքնին սփռելով կամ շարելով սեղանին վրայ ` ծախէին: Ինչուան ի վերջ Հասարակապետութեան եւ ի վերջ ԺԸ դարուն եղած են Հայ Փերեզիկք. զորս Վենետք կոչեն Վաճառական ի վերայ Հրապարակի Ս. Մարկոսի. Mercatores super Plateam S. i Marci. - Mercanti sorpa la Piazza di S. Marco, կամ Venditores mercium super Plateam S. Marci. - Vende - mersi sorpa la Pizza di S. Marco. Այսինքն են, արդէն մեզի ծանօթք ` Մարկոսն Շահնշահ, յիշուած ի 1597. - Յակոբն ո. Մարկոսի. - ուրիշ Մարկոս մի a Vitalis? կոչուած, նոյնպէս ի 1597. - Ղազար ո. Յովհաննու, Ասորի գրուած, 1600. - Բենեդ Սուրիան բայց Հայ եւ ո. Յակովբայ կոչուած, 1603. - Սիմոն ո. Յովսէփայ, 1603. - Գէորգ Առաքել 1608 Յիշենք եւ զԱնճելոյ (1) ո. Սերովբէի Տրապօլսեցի Ասորի որ 1589 ին խնդրած է սանսէր ըլլալ, եւ շահ հեզ Հայոց գործոց վկայ եղած է. ինչպէս յամի 1594 Տէր Յակովբայ, եւ յամին 1602 Կիրակոսի եւ Գուպաթ նաւապետի, եւ այլն: