Եւդոկիոյ հայոց գաւառաբարբառը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վ.

ՎԱԼԻՉԿՈՒՆ. Մէկու մը դէմքին, հասակին վայլելիք (հագուստ եւն):

ՎԱՂՎԷՆԳՈՒՑ. (թերեւս` վաղիւ այգուց). Առտուն կանուխ. տե՛ս նաեւ վանգուց:

ՎԱՅՀԱՉԱՆ (վայր-հաչ-ան). Աս ու ան խծբծող, քննադատող, վայրահաչ:

ՎԱՅԵԼ. Չարախօսել, նախանձիլ (մէկու մը):

ՎԱՆԳՈՒՑ (թերեւս` վաղ այգուց). Առաւօտ:

ՎԱՐԻՉՔ. Վարք, վարմունք:

ՎԱՐՎԱՐԻԿ-ՎԵՐՎԵՐԻԿ. Հաց կատակ (մարդ` որ մէկու մը ամէն քմահաճոյքներուն կը հնազանդի եւ կը կատարէ). օր. կ’ըսուի. «աս մարդը այն ինչ հարուստին վարվարիկ-վերվերիկն է…»:

ՎԺԱԼ. 1. Մլաւել (կատուի), 2. Խեղճուկ խեղճուկ հեծեծել:

ՎՃԱԿ կամ ՎՃԿՈՒԹԻԻՆ. Տօն համբարձման, (որ ատեն հեթանոսական դարերէ մնացած սովորութեան մը համեմատ վիճակ կը հանեն այլեւայլ արարողութիւններով):

ՎՐԱԿՈԽ. Տեսակ մը կար, (լաթին երկու եզրերն իրար բերելով շուլալ ընելէն ետեւ անգամ մըն ալ շուլալուած եզրը դէպ ի ներս դարձնելով կարուած):

ՎՐԱՁԳՈՑ. Բան մը` զոր ոչ ոք կ’ուզէ ընդունիլ, եւ աս` անոր վրայ կը ձգէ, ան` միասին վրայ:

ՎՐԱՆՈՑ. Վերարկու, թիկնոց:

ՎՕՏՐՏԱԼ. Քրթմնջել:

Տ.

ՏԱԿ. Ճակնդեղ:

ՏԱՀՐԻԼ [1]. Յոգնելէ վերջ հանգիստ առնել. զ. օր. կ’ըսուի` «Գիշեր ցորեկ կը բանի, նէ՛ կը յոգնի նէ՛ կը տահրի, նէ՛ հանգչում ունի նէ՛ տահրում» եւն:

ՏԱՆՏԱՆ (մանկ. բառ). Խաղալ:

ՏԱՊԿԵԼ. Տապակի մէջ իւղով խորովել:

ՏԱՊԿՏՈՒՔ.   Տապակի մէջ եփուած խորովածոյք:

ՏԱՏԱԿԻԼ. Այրիլ, մրկիլ, (ընդհանրապէս «այրիլ»ին հետ կը գործածուի եւ կ’ըսուի` «էրիլ տատակիլ»):

ՏԱՏԷՍ (մանկ. բառ). Ոտքի ելլել, քալել:

ՏԱՏԻԿ-ՊՈՒՏԻԿ. Մանր մանր քայլերով` յամրաբար (քալել, նման նոր ոտքի ելլող տղոց կամ տկարացած ծերերու քալուածքին):

ՏԱՐԵԼ. Խաղի մէջ յաղթել  (խաղընկերը), խաղը շահիլ:

ՏԱՐԿՈՐՈՒ. (տար-կորու [արմատ` «կորուսանել»-ի]) Տարագրութեան մէջ թափառական եղած, հետքը կորսուած:

ՏԱՐՈՒԻԼ. 1. Խաղը կորսնցընել. 2. Մէկու մը համար շատ դրամ վատնել, ծախք ընել (առանց արդիւնքի):

ՏԱՐՏՂՆԵԼ (թրք. տաղըթմաք, տարմատաղըն էթմէք). Ցրուել, ցիրուցան ընել:

ՏԱՔԴԵՂ. Պղպեղ:

ՏԱՔՏՈՒՆ. Բաղնիք:

ՏԱՔՑՈՑ (դնել). Պաղ կերակուր մը կամ որ եւ է բան մը կրակի վրայ տաքնալու դնել:

ՏԵՌ.   Աղմկալից փքարձակութիւն:

ՏԶՏԶԱԼ. Տըզ տըզ ձայն հանել, բզզալ:

ՏԷՏԷԽ (մանկ. բառ). 1. Պտտիլ, տեղ երթալ. 2. Աւանակ, ձի կամ որ եւ է գրաստ` որուն վրայ կը հեծնուի:

ՏԷՐՆՏԱՍ.   Տօն Տեառն ընդ առաջի:

ՏԸԽ. (մանկ. բառ)– Ծեծել:

ՏԻԶԱՆԱԼ.   Հպարտանալ, գոռոզանալ, ամբարտաւանել:

ՏԻՆԿՕԶ.   Գոռոզ, ամբարտաւան:

ՏԻՏԻԿԵԼ.   Փետրատել, բզիկ բզիկ ընել:

ՏԻՏԻՍ, ՏԻՏԻԿ (մանկ. բառ).   Նստիլ:

ՏԻՐՈՒԹԻԻՆ (անել). Մէկու մը տէր, պաշտպան կանգնիլ [2]:

ՏԽԵԼ (թրք. թըգամաք). Ներս մղել:

ՏԽԸՃԵԼ.   Չարչրկել, սեղմել, սեղմրտկել (մէկը` կատակի համար, կամ տղայ մը` սիրելու ատեն):

ՏԽԻՃ ՏԽԻՃ (անել). Տե՛ս տխըճել:

ՏԿԵԼ (տակ-ել). Ծծել մինչեւ յատակը:

ՏՂԱԲԵՐՔ.   Ծննդաբերութիւն:

ՏՂԱՄԱՐ. Երախայ ունեցող մայր:

ՏՂԱՍԿԱՆ.   Նորածին կին (որ ծննդաբերութեան յարակից տկարութենէն դեռ ապաքինած չէ):

ՏՂԱՐՈՒՔ. Նորածին մանկան մկրտուած օրը ազգականներն եւն հրաւիրելով` հացկերոյթ տալու եւ աւանդական արարողութիւններ կատարելու սովորութիւնը:

ՏՂԼՏԱԼ.   Լեզուն կապուելով` անհասկնալի ձայներ հանել, թոթովել:

ՏՂՏՂԿԻԼ.   Թացութեան մէջ մարմնոյ մը հալիլ, կազմալուծուիլը:

ՏՂՏՂՈՒԿ.   Մտահոգութիւն:

ՏՄՊԵԼ. Հազիւ իմն զգալ, հասկնալ, կռահել:

ՏՆԵՑԻ.   Ամուսին (կնիկ):

ՏՆԿԼՏԱԼ.   Ճօճելով ձայն հանելը (զանգակի եւն):

ՏՆՏՆԱԼ.   Դանդաղիլ, յամենալ:

ՏՆՓԵՍԱՅ.   Փեսայ` որ կանխաւ եղած որոշման համաձայն իր աներոջն ու զոքանչին տունը կը բնակի:

ՏՈՏԻԿ, ՏՈՏՈԽ (մանկ. բառ). Ոտք:

ՏՌԼՏԱԼ (թրք. տռլամաք) Բարբանջել, քըրթմնջել։

ՏՌՃԱՆ. Դաժանաբարոյ, անհամբոյր:

ՏՌՈՏԻԼ.   Սրդողիլ, գժտիլ:

ՏՌՏՌԱԼ. 1. Շաղակրատել, սիրտ նեղացընող, վիրաւորիչ խօսքեր զրուցել. 2. «Խօսիլ»ին անարգական ձեւը:

ՏՏՌԵԼ. Աղմուկով փուք արձակել:

ՏՐԱՊՏԵԼ (տիր-ա-պետ-ել). Գրաւել, իւրացնել:

ՏՐՈՐԵԼ. Ճզմել, ճնորել:

ՏՐՏՕՇ.   Տանտիկնութիւն չգիտցող, անհոգ, անմաքուր (կին). թրք. Փինթի։

ՏՐՓԱԼ. Չափազանց հիւծիլ, տկարանալ, հոգին ելլելու վրայ ըլլալ:

ՏՓԵԼ.   Ծեծել:

ՏՓՈՑ. Ծեծ:

ՏՔԱԼ. Հիւանդութեան ատեն, կամ ծանր աշխատութեան մէջ, կամ ծանր բեռան տակ հեծեծել:

ՏՕՆ կամ ՏՕՆՈՒԹԻԻՆ. Տօն Ս. Ծննդեան:

ՏՕՆՏՕՆՈՒԻԼ. Հագուիլ, շքուիլ ցոյցս):

ՏՕՆՏՕՆՑՆԵԼ . Ո՛ր եւ է բան աչքի երեւալիք տեղ մը դնել:

ՏՕՏՕԶ կամ ՏՕԼՏՕԼՕԶ. Բարձր, սրածայր։

ՏՕՏՕԶԵԼ . Խաբել:

ՏՕՐՏՕՐԱԼ. Երերալով, դողդողալով քալել (հիւանդութեան, տկարութեան հետեւանօք):

Ց.

ՑԱԹԵԼ կամ ՑԱՏԵԼ. (= ցայտել ) Ճառագայթել, ծագել (լուսոյ):

ՑԱՄՔԵՓՈՑ (ցամաք-եփ-ոց). Ջուրը քիչ, ցամքուկ եփուած ( կերակուր):

ՑԱՅԵԼ. Հարեւանցի մը, քիչ մը ջրով լուալ ( ամանը ). թրք. չալգալամաք

ՑԱՆՈՒՔ ( ցան-ուք). Հացի թիկին վրայ ցանուելիք թեփ կամ ալիւր (որուն վրայ կը դնեն նկանակին խմորը, որպէս զի թիին կամ փռան յատակին չփակչի):

ՑԱԻՄԵՆԾԻԿ. Պզտիկ ցաւը մեծ բանի տեղ դնող, ցաւի չդիմացող:

ՑԻՑՔԻԹ. ՑՑուած, սրածայր քիթ ունեցող:

ՑԼԻԿՑԼԻԿ (ըլլալ). Անդադար վազել, վազվզել, չափազանց աշխատիլ, յոգնիլ:

ՑԼԿՏԵԼ. Անխնայ գործածելով մաշել, պատռտել (հագուստը):

ՑԼԿՏՈՒԻԼ. Ցլիկ ցլիկ ըլլալ:

ՑՆՑՆ. Գձուձ, կեղծաւոր (մարդ):

ՑՈՒՑԱՆՔ. Նշան, հրաշք:

ՑՈՒՑՈՒԼԱՆՔ. (ընել) Ի ցոյց հանել, ցուցադրել:

ՑՌԵԼ. Փորհարութիւն ունենալ:

ՑՐՎԱԹ. (ցիր-վաթ) Զեղխ, շռայլ, անառակ:

ՑՐՑՂՆԻԼ. ( ցիր-ու-ցան-եղանիլ) Մտամոլորիլ, խելակորոյս ըլլալ (ծերութեան, կամ յանկարծական վշտի մը հետեւանօք):

ՑՐՔԵԼ. (ցիր-ուք-ել) թափել, ցիրուցան ընել, (ընդհանրապէս «վաթել» բառին հետ կը գործածուի վաթել-ցրքել

ՑՕՂՈՒԵԼ. Տե՛ս  «Ցայել»:[1]            Կրնայ կարծուիլ թէ այս տահրիլ ը «դադրիլ» բառն է: Թէեւ դ ին հ ի փոխուիլն անսովոր ձայնափոխութիւն մըն է Եւդոկիոյ բարբառին համար, բայց ուրիշ քանի մը գավառականներու մէջ դ, թ, տ ձայներուն ր ի հետ գտնուած ատեն`երկուքին մէկէն հ ի ամփոփուելուն օրինակները կան. զ. օր. էհալ, ու՞ր կէհաս   (= երթալ, ու՞ր կ’երթաս), պահէզ (= պարտէզ) եւն: Կը դիտուի անշուշտ` թէ «դադրիլ» բառին մէջ ալ դ ին հետ ր կը գտնուի, թէեւ յետադաս: Յայտնի է` որ ձայնափոխութիւններու մէջ նկատելի է գրերուն իրարու վրայ ունեցած ազդեցութիւնը, որ սակայն նոյն չէ ամէն գաւառաբարբառի մէջ. զ. օր. մի եւ նոյն պարագային մէջ Ճանիկի եւ Տրապիզոնի գիւղօրէից գաւառաբարբառը թ, դ, տ գրերէն նախընթաց ր շ կը փոխէ. զ. օր. էշթալ (= երթալ), մաշդ (= մարդ), ժողովուշդ (= ժողովուրդ), վաշդապետ (= վարդապետ), էշդ (= յարդ) եւն:

 

[2]             Երբեմն զարմանք յայտնուած է` թէ ինչո՞ւ Տէր բառին մէջի է ձայնաւորն ի փոխուած չէ ծանօթ տէրութիւն (= պետութիւն) ածանցին մէջ, բայց ահա կը տեսնուի`թէ ժողովուրդը միեւնոյն աճանցը ճիշդ հայ լեզուի ձայնական օրինաց համաձայն տիրութի ւն ձեւով պահած է իր կենդանի բարբառին մէջ, թէեւ տէրութին էն  տարբեր նշանակութեամբ որ վերը տրուած է: