Պատմագրություն. Հայոց պատմութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԶԱՔԱՐԻԱ ՔԱՆԱՔԵՌՑԻ

ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ


Թարգմանությունը և ծանոթագրությունները Վարագ Առաքելյանի

Երևան 2013

 

ՀՏԴ 941(479. 25)

ԳՄԴ 63. 3(2Հ)

Ք 190

 

Հրատարակվել է պետական պատվերով

Գիրքը հրատարակության է պատրաստել Վարսիկ Գրիգորյանը

Խմբագիր` Վահագն Սարգսյան

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու

 

Քանաքեռցի Զ.

Ք 190 Պատմագրություն . Քանաքեռցի. -Եր.: ՙԳրական հայրենիք՚ ՓԲԸ («Հայաստան» հրատ. ), 2013. - 272 էջ:

 

Պատմիչ Զաքարիա Քանաքեռցու (Զաքարիա Սարկավագ) (1627, Քանաքեռ -1699, Հովհաննավանք) ՙՊատմագրություն՚ աշխատությունը, որ բաղկացած է երեք մասից, ընդգրկում է հայոց պատմության Արշակունիների թագավորության և Սասանյան դինաստիայի հաստատման ժամանակներից  մինչև 1699 թվականն  ընդգրկող պատմաշրջանը: Երկի հիմնական շարադրանքը XVIIդ. պատմությունն է, որ հեղինակը արձանագրում է որպես ականատես:

  

ՀՏԴ 941(479. 25)

ԳՄԴ 63. 3(2Հ)

 

ISBN 978-5-540-02307-8

 

©ՙԳրական հայրենիք՚ ՓԲԸ, 2013թ.:

©Առաքելյան Վ., թարգմ., ծանոթ., 2013թ.:

ՎԱՍՆ ԱՆՈՒԱՆ ԻՄՈՅ

 

Յոր թէ գիտե՛ս յիս ի՛նչ է լեալ,

Զ երիս տեսակս եմ հաստատեալ։

 

Այլեւ քառից տարերց յօդեալ,

Ա յլ երկքառ տառիւն լուծեալ։

 

Իսկ երկրորդ զոյգ վանգիւ բարդեալ,

Ք առամբ զուգիւ տառամբ լուծեալ։

 

Րաղ գործիւ ի ծայր ելեալ,

Ա նդադարձմամբ յաւարտ ածեալ։

 

Այլեւ մի տառ Գ վանգ լեալ,

Ր ամից տառից որոշեալ։

 

Քառամբ բառիւք արտաբանեալ,

Ի ՝ մրցելեաց արտափայլեալ։

 

Աստ եռայբիւ աւարտ ածեալ,

Ա յլեւ Ե տառ վերաբերեալ

 

Զաքարէ եւ ի նի լեալ,

Յ ի աւելորդ շարադասեալ։