Պատմագրություն. Հայոց պատմութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԽՄԲԱԳՐԻ ԿՈՂՄԻՑ

Զաքարիա Քանաքեռցին (Զաքարիա Սարկավագ) ծնվել է 1627թ. Քանաքեռում: Նրա հայրը` Մկրտիչը, եղել է Կոտայքի ավագանու քարտուղարը: Պատմագրի աշխատության մեջ սփռված կցկտուր անդրադարձներից հեղինակի անձի եւ նրա պատմագրական, եկեղեցական գործունեության մասին տեղեկանում ենք հետեւյալը` 13 տարեկանից Զաքարիան որպես աշակերտ մուտք է գործել հայ գրչության եւ կրթության ժամանակի հանրահայտ վանական կենտրոններից մեկը` Օհանավանք, եւ այլեւս մինչեւ իր կյանքի վերջին օրերը անխոնջ նվիրաբերվել վանական գործին: Այստեղ ձեռնադրվել է սարկավագ, դասավանդել վանքի դպրանոցում, եղել դպրապետ: Եկեղեցական գործերով հաճախ շրջագայել է` 1675 թ. այցելել է Կաղզվան, 1682թ. ` Զմյուռնիա, 1684-ին` Սկյուտար:

1687թ. արդեն 60-ամյա Զաքարիան ձեռնարկել է շարադրել «Օհանավանքի Սուրբ Ուխտի կոնդակը»` «Պատմագրութիւն» աշխատության երրորդ հատորը: Ի դեպ, հեղինակի հիշատակության համաձայն` այս աշխատության առաջին եւ երկրորդ հատորները նա ավարտել է 1699թ. մայիսի 30-ին: Ըստ պատմագրի հետագա կենսագիրների` Զաքարիան նույն տարում էլ կնքել է իր մահկանացուն:

«Պատմագրութիւն» աշխատության բնագրային տարբերակները պահվում են Երեւանի Մատենադարանում.

ա. հեղինակային ձեռագրով, 1699թ. ավարտած բնագիրը, որում ընդգրկված են պատմության առաջին եւ երկրորդ հատորները (N1662): Այս ձեռագիրն ունի անընթեռնելի հատվածներ, բառեր, կրում է ժամանակի անողոք ազդեցությունը:

բ. 1791թ. վերագրվող ձեռագիր, որում ամփոփված են երեք հատորները միասին, այն սկսվում է 50 էջից (N3024):

գ. Օհանավանքի Սուրբ Ուխտի կոնդակը` պատմության երրորդ հատորը առանձին, որը վերագրվում է 17-րդ դարավերջին (N8636):

դ. 18-րդ դարին վերագրվող կրկին երրորդ հատորը առանձին (N8018) եւ այլն:

Առաջին անգամ «Պատմագրութիւնը» հրատարակվել է 1870թ. ` «Զաքարեայ Սարկաւագի Պատմագրութիւն» վերնագրով` ի տպարանի Սրբոյ Կաթողիկէ Էջմիածնի ի Վաղարշապատ, հրամանաւ Տ. Տ. Գէորգեայ Դ. Վեհափառ եւ Սրբազնագոյն Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց: Հրատարակության նախաբանում («Ազդ») նկարագրվում եւ պարզաբանվում են հեղինակային ձեռագրին առնչվող խնդրահարույց իրողություններ, որոնք էլ «անզերծանելի» եւ «պակասաթերթ» են դարձրել հրատարակությունը.

 

Ի հրատարակել մերում` զպատմագրութիւնս զայս Սարկաւագին Զաքարիայի, զբուն ձեռագիր օրինակ հեղինակին ունէաք ի Մատենադարանի Մայր Աթոռոյ մերոյ Կաթողիկէ Ս. Էջմիածնի, յորմէ գաղափարեցաք զներկայս` դոյզն ինչ փոփոխութեամբք կէտադրութեանցն, ուղղութեամբք տառասխալիցն, եւ յաւելլով ի ստորին լուսանցսն զՀայ. թարգմանութիւնս այլազգի բառից, եւ ընծայեմք ի վայելս մերոց եւ օտարաց բանասիրաց:

Ավաղ` զի Գ-րդ հատորոյ Կոնդակ անուանելոյ ձեռագիր օրինակ հեղինակին չերեւի ի միջի, զոր գտաք յայլոց հազիւ զմի օրինակ եւ եթ, թէեւ այն եւս լի պակասութեամբք թերթից: Ի բնագրին Ա. եւ Բ. հատորոց եւս գտանէին պակասութիւնք բառից, որք ի հնութենէն մաշեալ եւ որք քերեալ գոլով, անզերծանելի մնան:

Յուսամք, զի յերկրորդ տպագրութեան պատմութեանս, եթէ յաջողեսցուք ի ձեռս բերել զայլ օրինակս երից հատորոց պատմութեանս, եւ եթէ ամբողջ ունին նոքա զպակաս թերթս որ ի սմին երեւին, լրացուցանեմք զպակասորդս պատմութեանս որ ի տեղիս տեղիս:

 

1876 թ. «Պատմագրութիւնը» թարգմանվել եւ հրատարակվել է ֆրանսերեն Մ. Բրոսսեի կողմից (Brosset M., Mռmoires historiques sur les Sofis par le diacre Zakaria, Collection d’historiens armռniens, t. II, SPb):

1969թ. տպագրվել է ռուսերեն եւ լույս տեսել Մոսկվայում (Хроника Закарий Канакерци), Մ. Դարբինյան-Մելիքյանի թարգմանությամբ, առաջաբանով եւ ծանոթագրություններով:

Աշխարհաբար թարգմանությունը առավել ամբողջական է եւ ճշգրտված, քանի որ վաստակաշատ հայագետ Վարագ Առաքելյանի կողմից հաշվի է առնված վերը նշված բնագրերի եւ հրատարակությունների նախորդ փորձն ու գիտական մեկնությունները: