Պատմագրություն. Հայոց պատմութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

 

1. Աբեղյան Մ. Հայոց հին գրականության պատմ., գիրք 1-ին, Եր., 1944 թ.:

2. Աբեղյան Մ., Հայոց հին գրականության պատմ., գիրք 2-րդ, Եր., 1946 թ.:

3. Ալիշան Ղ., Այրարատ, Վենետիկ, 1891:

4. Ալիշան Ղ., Սիսական, Վենետիկ, 1893:

5. Ալիշան Ղ., Հայապատում, Վենետիկ, 1901:

6. Աճառյան Հ., Հայոց անձնանունների բառարան, հ. 1-5, Եր., 1942-62:

7. Առաքել Դավրիժեցի, Պատմ., Առաքել վարդապետի Դավրիժցվո, Վաղարշ. 1889:

8. Առաքելյան Վարագ, «Առաքել Դավրիժեցի», Պատմ. բանաս. հանդես, 1970, Թիվ3

9. Դիվան հայ վիմագրության, պրակներ, Երեւան, 1960-1977

10. Դուրյան Ե., Պատմութիւն հայ մատենագրութեան ի վաղ ժամանակաց մինչեւ մեր օրերն, Կ. Պօլիս, 1885:

11. Երեմյան Ս., Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի, Երեւան, 1963:

12. Զամինյան Ա., Հայ գրականության պատմություն, Ն. Նախիջեւան, 1914:

13. Զարբհանալեան Գ., Պատմութիւն հայերէն դպրութեան, Վենետիկ, 1905:

14. Զաքարիա Սարկավագի պատմ. Հ. Ա-Գ, Վաղարշապատ, 1870:

15. Էփրիկեան Ս., Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան, հ. 1-ին, 2րդ, Վենետիկ, 1902-1907:

16. Թորոսյան Հ., Histoire de la litterature armeninne des orgines jusqua nos jours, Paris, 1951:

16. Լեո, Հայկական տպագրություն, հ. Ա, Թիֆլիս, 1901:

17. Լեո, Հայոց Պատմ., հ. Գ, Երեւան, 1942:

18. Հակոբյան Վ., Մանր ժամանակագրություններ, 13-18-րդ դդ., հ. Ա, Եր.,

1951:

19. Ղազիկյան Ա., Հայկական նոր մատենագիտ., հ. Ա, Վենետիկ, 1909:

20. Ղաֆադարյան Կ., Հովհաննավանքը եւ նրա արձանագրությունները, Եր., 1948:

21. Մարտիրոսյան Ա., Մարտիրոս Ղրիմեցի, Երեւան, 1958:

22. Միրզոյան Հ., Առաքել Դավրիժեցու առաջին հրատարակության մասին, «Բանբեր Երեւանի համալսարանի», 1971, թ. 2:

23. Շահխաթունյան Հ., Ստորագրութիւն կաթողիկէ Էջմիածնի եւ հինգ գաւառացն Արարատայ, հ. 1-2, Էջմիածին, 1842:

24. Չամչեան Մ., Պատմ. հայոց, հ. Ա, Վենետիկ 1784:

25. Պոտուրեան Մ., Հայ հանրագիտակ, Բուխարեստ, 1938:

26. Սարգիսյան Խ., Առաքել Դավրիժեցին եւ իր պատմագրությունը, Գլաձոր, Բեյրութ, 1956:

27. Օրմանյան Մ., Ազգապատում, 1914:

28. Закарий Канакерци, Хроника, пер. М. О. Дарбинян-Меликян, М. Наука. 1969:

29. Brosset M., Mémoires historiques sur les Sofis par le diacre Zakaria, Collection d’historiens arméniens, t. II, SPb: