ԹՈՒՂԹԵՐ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Զերանագունիցն ճոխապատար լրման հանգունակ օտար եւ գեր քան զընտանի, հեռի եւ ընդ միջոցաւ փակեալ եւ կարի իմն անմիջոց մերձաւոր, բացատ եւ ըստ մարմնականին անհարազատ, եւ բարձր եւ զեղուն ըստ հոգեկանին վեհափառ սէր ըստ Աստուծոյ, հայրաբար բարերար, մարդասիրաբար անճառապէս, որ գեր է քան զասելս եւ զիմանալս։ Քանզի ոչ էր յանգ եւ պատշաճ ըստ իմ արժանաւորութեան սակի, այլ քոյդ ազնուական բարուցդ բիւրեղանման ճշգրիտ մարդկութիւն եւ զուտափայլ գիտութեանդ ընտրողութիւն ցուցեր գործ։

Արդ ես մոխիրս ըստ քոյին երախտական բարերարական գորովականի, որովք անհունապէս թարգմանաւ մեկնի՝ զի՞նչ փոխարինեցից տրիտուր Տեառնդ ըստ հոգենուագին Դաւթի, զորս եւ ինձ ցուցեր ըստ ամենայնի։ Այլ քեզ միայն իմաստութիւն քո մատուսցի, զի հնարիցիս կատարել զկամս այնմ ամենայնիւ որ անբաւազօրն է եւ զուտ բարի, եւ զամենայն ստեղծուածս յինքն նմանեցուցանել կամի. ըստ որում ասէ Սուրբ եմ ես եւ զսրբութիւն խնդրեմ, եւ ըստ փիլիսոփային սահման ցուցանի նմանել Աստուծոյ ըստ կարողութեան բանական սեռի։ Զի՞նչ եւս առ այս՝ քան թէ պաղատիմք առ այն Սրբել զմեղուցեալ իւր ծառայից զգայարանս շնորհիւն ձրի եւ զօրացուսցէ եւ մարդասիրեսցէ տեսանել զինքն, հաճոյանալ ըստ կարողութեան մերում առ միշտ բարին ամենայնի։ Եւ զի՞նչ առ այս բաղդատութիւն Աստուծոյ եւ մարդկան, որ շարայարեալս եմ ըստ քոյդ մեծութեան եւ բարերարութեան՝ որպէս Աստուծոյ զիմս նուաստութեան գիր ողջունականի յարմարեալ։ Ա՛ռ ընկալ որպէս զծով լայնատարած եւ իբրեւ զերկին համասփիւռ լուսաւորօք փափաքմամբ ըղձալի նուաստ ԵՐԵՄԻԱՅԻ։

( Ձեռ. թիւ 1058, թղ. 25բ )