ԹՈՒՂԹԵՐ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Իզէթլի վէ ուրուֆէթլի էֆէնտըմ հազրէթլէրընուն պիհէտ ու պիգըյաս իշթիագ ուզրէ տուա կիւլլէրըմ վէ սէնա սունպուլլէրըմ։ Արզի նիազ գըլթըքտէն սօնրա՝ օլ կիւլտէն ազիզ միզաճի շէրիֆընըզ վէ մուպարէք թապիզաթ լաթիֆընըզ սուալ օլունուր։Հագ թուվանա վէ սուպհանուհու թաալա հազրէթլէրի օմր պէրգարարիլէ խէնտանի հաթր ու մէսրուրի տիլ կիւնտէն կիւնէ էրզիատէ գըլուվիրէ, ամին։

Մալումը սատէթընըզը օլա քի մէնէտի պահրի ազիմ լութֆընըզտէն էհսան պույրուլան մուհապէթնամէի թէշրէֆաթընըզ վէ մուվէտէթ տուրէրպար ֆասիէթ սաֆիաթընըզ պու էտնալէրէ կէլուպ վասլ օլտուքտէ՝ տէրիւնի տիլ իրշատիլէ զիարէթ իտուպ րուշէի րուհանի պաղշ օլունմուշտըր։ Հատտի զաթընտէն պու հէվայի Իստանպուլ խլգաթ իստիտատըմըզ մուհուպընճէ օլ տէրեա միսալ էլթաֆընըզ ֆէրամուշ էյլէտըկըմըզըն մուպատիլէսի եէնէ ալիճէնապ հայսի հուսնունըզտէն հէվայի Հալէպիէ ինսանիէթ մէրթէպէսըն պու խաքի սարմագ սուրաթէ ինամ ու էհսան պույուրտընըզ մուգարէր մուքէրէր օլմուշտըր։ Իմտի՝ պէն նէ խաքէմ քի քէմալ քէրէմէ լայիկ օլամ. քէնտի խաք գատէմուն՝ քէնտի քէմալ քէրէմուն։ Հաք ալիմտըր քի հէր պար ու հէր ան հասրէթի նարան մուհապէթընըզ ճանտէ փինհան գաթէնտէրգաթ իքէն՝ լաքին մաշագաթի ասումանիտէ մէշղուլ օլտուղըմըզ էճիլտէն մուտավիմ հէճապտէ գալմըշըզ։ Իքինճի պու քի՝ նէ՞ մունասիպէթ չպլաղ ատէմ օք սավաշընէ իգթիտարի օլուպ գարշու տուրա. հէմիտէ մուվէտէթ մեքտուպընըզտէ մէստուր օլան ահվալի ագապընճէ ֆէրմանընըզ մուճուպընճէ մուխլուսանէ էտա օլունմասի ագլընըզ մուհիտ օլա։

Վէ մուհիպըմըզ մուսէֆա տօստըմըզ ռուհըմըզ Զէմէրիէ Չէլէպինըն էմանէթի հագիգանի ուզրէ ֆիրաւան սէլամլէր արզ օլունուր, գապուլի մէրճուտըր։ Անըն տախի մուհապէթնամէսընըն էվախիրընտէ աճայիպ պիր գասիտէ գօնտուրտուղի մէնէնտի շահպէյթի մագպուլումըզ օլուպ՝ եաքըշմազ էմմա գութլու օլսուն։ Օլ գալէմքեա՛րի եատիկեարըն քէտէպէսի մարիֆէթ իպարէթի՞ մի օլա, եօղսա քէնտու իխթաս իսթիղնա իւզունտէն իսթիհզա մի արզ օլունմուշ. գապուլըմըզտըր քի եազմըշ։ Մեր խնդիրքն այս է որ ի շնորհաց ձեառին քո գրեսցես զլուր քո, զի մնացեալ բարիքն եւ լիութիւն ուղղութեանց ի քէն կատարեսցի։ Վէ լաքին էվրագի էֆրէնճի վէ գալէմի ֆուրսի շիմտիքի հալտէ նատիր օլտուղի էճըլտէն ճէվապնամէ թահրիր օլմատըղի իչուն նատիմ ու իլզամ օլտուղըմ մուգարէրտըր։ Զէմա՛նի մուէսէրտէ մուհուպլէրըմըզըն մուպարէք գանտինէպաթ խաթըր շէրէֆլէրի մէմնուն օլունուր լուֆթի եէզտանիլէ։ Մուհուպէքում

ԻՐԷՄԵԱ ՄԱԼՈՒՄ

( Ձեռ. թիւ 1058, թղ. 22ա-22բ )