ԹՈՒՂԹԵՐ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Իզզէթլի վէ արիֆէթլի էֆէնտիմ սուլթանըմ հազրէթլէրինուն խաքիփայի շէրիֆլէրինէ հէզար թազիմիլէ պիհէտտու պիգըյաս իշթիեագլէրլէ րույի մալիտէ գըլընտըգտէն սօնրա, օլ կիւլտէն ազիզ էնվար միզաճի լաթիֆընըզ վէ մուպարէք թապի իզէթընըզ սուալ օլունուր. հագ թուանա ու սուպհանուհու թալա հազրէթլէրի մաամէրու մէսրուր օմուր պէրգարար իյլէյէ։

Պէնիմ սուլթանըմ, մալում սատէթընըզ օլա քի մէնէնտի պահրի ազիմ լութֆնըզտէն իհսան պույրուլան մուհապէթնամէյի շէրիֆլէրի պու կէտայի պէնտէնըզէ կելուպ վասլ օլտի. տէրունի արզ ու տիլիլէ զիյարէթ իթտուգտէ, րուշէն խէնտան ճանա պախշ օլունտուգտէ քէնտու գապահէթըմըզի ֆէհվ էթմըշըզտուր քի՝ պու հէվայի Իստամպօլլիէ հուսուլ զաթ թապիէթըմըզճէ լութֆնըզի ունութտուղումի հիճապի փուռ հիճապտէ գալտըք, վէ ճէնապի շէրիֆլէրընըզ հէվայի Հալէպիէ մուպարէք խաթրընըզէ կէթըրուպ ինսանիէթ մէրթէպէսըն շէվքէթանէ ինամու իհսան պույուրտունըզ պու խաքիսար չէրընըզէ քի՝ պէն նէ՞ խաքէմ քի քէմալ քէրիմէ լայիգ օլամ. քէնտի խաք գատէմուն քէնտի քէմալ քէրիմուն։ Հագ ալիմտուր քի հասրէթի նարան հէրպարու հէրան էհպընըզ ճանտէ փինհան գաթէնտէրգաթ իքէն, լաքին մաշաքաթի էսման տիլ խէրապիտէ տիկէր կիւն իթմէկլէ խուսուսա քիմ նէ մունասպէթ չըպլաղ ատէմ օք սաւաշընէ անճաք հիմէթալայի վէ մուրվէթի տէրեանըն շէքլին պէյան էյլէտըն։ Հագ ճէնապի պարիվիւճուտը շէրիֆընըզը խէթալէրտէն մահվուզ իյլէյէ, ամին։

( Ձեռ. թիւ 1058, թղ. 80ա )