ԹՈՒՂԹԵՐ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տէվլէթլի վէ սատէթլի, րուֆէթլի վէ ֆազիլէթլի սուլթանըմ հազրէթլէրընըն խաքիփայի շէրիֆլէրինէ ճիհան ճիհան իշթիագլէրիլէ իւզում վէ կեօզում սուրտուքտէն սօնրա՝ օլ կիւլտէն ազիզ միզաճի լաթիֆլէրընըզ սուալ օլունուր։ Հէմիշէ էֆէնտիմիզ Քրիստոս մույին վէ տէստիկիրընըզ օլուպ նիճէ քի հէր միլլէթի մէսիհի պէյնընտէ սէրֆիրազու մուհթէրէմ սըզ՝ եէնէ օմր պէրգարարիլէ մէրղուպաթու մու քէրէմաթտէ մուգարէր վէ մուքէրէր օլասըզ, ամին։

Էկէր պու կէտա ու էտնա պէտէնըզ թարաֆընտէն սուալ պույրուլուրսէ՝ էֆէնտըմըզ Քրիստոսըն ազիմ հարիսիիլէ վէ սուլթանըմըն մուսթուճապ խայիրտուասիիլէ հալա սըհէթտէ օլուպ, վէ լաքին նիճէ իթիգաթ իտէրըզ քի հէր իլթիֆաթ սալիհաթ վէրկիսի վէ հէր ինամ քիլամաթ պաղշի Բադէրօս Ֆօդօստէնտըր՝ Այա Աբօստօլօս տէտըքլէին. Վէ Օթէօս էմրընտէն դաշրա աղաճտէն պիր եափրագ տուշմէսի մուգարէրտըր։ Պու թէսլիմաթ ուզրէ պու կիւնահքեար գուլլարընի տախի պու եօլա վէ պու մէմլէքէթէ կէլմէք միէսէր էյլէտի քի՝ պիզի վէ տունեայի եարաթմազտէն էվէլ մուգատտէր գըսմէթիիլէ մալում շէրիֆլէրիտի։ Սէպէպ Նահապետ վարդապետ պիպլիասի օլտի քի պէնտէզատէնըզ մութելլա նագաշլայէր։ Պիր ազիմ սէպէպ տախի Ղրիղօր քէպիր պէնտէզատէնըզըն օլ թարաֆէ րէվան օլմասիիտի։ Հէրիֆճիիլէ կեահ չէքիշտըք կեահ պարըշտըք. ղէյրի պիր պէհանէ պուլամատըղընտէն վէ իլլաքի սէնըն օղլուն պէնըմ փապուճումի տախի չէվըրմէմիշտըր։ Պու պէնտէնըզըն ճէվապի պու քի՝ Սէն պու սինու սալէ կէլտըն՝ ֆանթազիատէն, տօքսօստէն, ճիհան լօգմասընտէն տախի տօ՞յմատընմի . տէտէմ պիր, պապամ իքի, պէնտէնըզ ուչ, օղլում տօրտ, իշտէ զըղիր օղլում տամի խըտմէթընըզտէ՝ պէշ, իշտէ պէն կէլտըմ պապուճընի չէվիրմէսընէ պէնի գապուլ էյլէ։

Նէ հալիսէ, պէնըմ սուլթ[անըմ], հէր նէ գատէր հանկի թարաֆտէն ֆռթունա գօփտիիսէ՝ տումէնի գուլլանտըք լութֆի իլահիիլէ, վէ հէր նէ գատէր րուզկեար շիտէտլէնտիիսէ՝ պու լաղար վիւճուտ գամըշճիլէին օնունտէ սալընըրտըմ, տախի օթէսի մալում սատէթընըզտըր։ Թաքի թուրքճէսի տուքէնտըքտէ պէնտէնըզէ վէ պէնտէզատէնըզէ գաթ գաթ խիլաթլէր կիյտըրուպ, թայինաթ իտուպ, վէ Բրօտրօմօս իսմինտէ ապուհաւասի լաթիֆ պիր մանաստըրէ կէչէն եազ, վէ հալա թէսքին օլմուշըզ տուանըզ պէրէքեաթիիլէ։

Իմտի մաքսուտ պու քիմ՝ էկէր տեունեա կեօզիիլէ սէն վիուճուտի փաք ազիզի զիարէթ իտէ պիլտըմսա, եանէ հաշր իտէմի պէնի սէնընլէ տէվրան տէտիկի կիպի՝ նէ հօշ նէ հօշ։ Վէ էկէր Քրիստոս էճէլտէն աման վէրմէուպտէ հասրէթ գըյամէթէ գալտիիսէ՝ պէնըմ իքի էվլատըմ Քրիստոս էֆ[էնտիյէ] էմանէթ վէ սուլթանըմ հազրէթլէրընըն նազարի շէրիֆլէրընէ էմանէթ վէրմիշըմտըր։ Այիա Բրօտրօմօսըն թուրպէսի հուզուրընտէ եազըլուպ պու վասիէթի հագիր. տախի նէ տէմէք լազըմտըր քի սուլթանըմէ շէմշճիլէին այան վէ պէյան օլմամըշտըր. պագի սատէթ պախթիլէ օմր պէրգարար օլասըզ։ Վէ ֆազիլէթլի էֆէնտըմ հազրէթլէրընըն հըզմէթի շէրիֆլէրընտէ մուգիմ օլանլէրէ կէր Իստամպօլտէ, կէր Եէրօսալէմտէ՝ պիրէր պիրէր տէստի մուպարէքլէրընի պօս իտէրըմ, գապուլ օլմասի մէրճուտըր։ Հագիր պէնտ ԷՐԷՄԵԱ։

Թարիխ մէվլուտըն հազրէթ Իսանըն զիյալիշանըն (…)

( Ձեռ. թիւ 1058, թղ. 80բ-81ա )