Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԾԱՌԱՅԻՑ ԵՒ ԱՂԱԽՆԱՑ, ՍՊԱՆԵԼՈՑ Ի ՏԵՐԱՆՑՆ

Եթէ ոք հարցէ զծառայ իւր կամ զաղախին իւր գաւազանաւ, եւ մեռցի ի ձեռանէ նորա, դատաստանաւ վրէժխնդրութիւն լիցի ի տերանց։

Տեառնն ասէ եւ դատաստան ի գաւազանն, եւ ի սուրն, եւ յայլսն այսպիսիս, միանգամայն յապստամբութիւն նոցա եւ ի պատճառ լինելն։ Եթէ այլազգիք իցեն եւ եթէ քրիստոնեայք, ըստ այնմ գինք արեանն տուժեսցին։

Բայց եթէ մի աւր կամ երկուս կեցցէ, մի՛ խնդրիցի վրէժն, զի գինք արծաթոյ իւրոյ են։ Ապաշխարութիւն լիցի։