Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ, ԹԷ ՅԱՍԱՑԵԼՈՑ ԿԵՆԴԱՆԵԱՑ ՄԵՌԱՒ ՈՔ ԿԱՄ ՎՆԱՍԵՑԱՒ, ԵՒ ՁԻ ՏԱՐԵԱԼ ՍՊԱՆ ԿԱՄ ՎՆԱՍԵԱՑ ՅԻՒՐՈՑՆ ԿԱՄ Ի ՀՈՐ, ԿԱՄ Ի ՋՐՀՈՐ

Եթէ ծառայ, կամ աղախին, կամ ուստր, կամ դուստր, կամ կին, կամ այլ ոք յիւրոցն սպանաւ կամ վնասեցաւ, թէ անգիտանալով կամ զգուշացոյց՝ անպարտ լիցի ի դատաստանէ։ Իսկ թէ իւրքն բողոքիցեն, եւ նա ոչ եբարձ կամ ոչ զգուշացոյց, դատաստան լիցի ի վարդապետաց՝ զապաշխարութիւնն սահմանել զկամաւորի եւ զակամայի։ Եւ այդ այդոցիկ իրաւունք կարծին։