Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՈՉ ՄԵՌԱՆԵԼ ՀԱՐՑ ԵՒ ՈՐԴՒՈՑ ԸՆԴ ՄԻՄԵԱՆՑ

Մի՛ մեռանիցին հարք ընդ որդւոց, եւ մի՛ որդիք մեռանիցին ընդ հարանց իւրեանց. իւրաքանչիւր ոք ի մեղս իւրում մեռցի։

Եւ զայս ասէ յաղագս այնորիկ, որ թէ պատահի մահապարտ լինել ըստ աւրինացն, հարք թէ եւ կամեսցին զորդիս ապրեցուցանելոյ վասն մեռանիլ, մի՛ մեռցին, այլ մեռցի որդին մահապարտ, զի մի՛ թիւրեսցի դատաստանն։ Նոյնպէս եւ մի՛ որդիք ընդ հարանց մեռցին։ Նաեւ ոչ դատաւորք, թէ ոչ կարասցեն զորդի մահապարտ ըմբռնել, պարտին զհայր ի մահ դատապարտել։ Եւ այս ի մեզ հաստատուն կացցէ։