Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՎԿԱՅԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ ՀՌԻՓՍԻՄԵԱՆՑ
       ԺԳ Գեղապանձ վայելչութիւն Հռիփսիմեայ եւ խնդրելն զնա Դիոկղետիանոսի ի կնութիւն։ Աղաւթք Հռիփսիմեանց։ Փախուստ Հռիփսիմեանց ի Հռովմէացւոց աշխարհէն ի սահմանս Հայոց։
       ԺԴ Հրովարտակ Դիոկղետիանոսի առ Տրդատ վասն յուզախնդիր լինելոյ Հռիփսիմեայ։
       ԺԵ Գտանելն Հռիփսիմեանց ի հնձանս Վաղարշապատ քաղաքի հրաման Տրդատայ ածել զՀռիփսիմէ յարքունիս ի կնութիւն իւր։ Յորդորական խրատ Գայիանեայ առ Հռիփսիմէ եւ աղաւթք Հռիփսիմեայ։
       ԺԶ Գալն հրաւիրակաց արքունի զՀռիփսիմեայ աղաչանք կուսանացն առ Աստուած որոտումն եւ ձայնն երկնային ի քաջալերութիւն Հռիփսիմեանց։ Հրաման Տրդատայ բռնի ածել յարքունիս զՀռիփսիմէ եւ խնդրուածք սորա առ Աստուած։
       ԺԷ Ոգորումն Հռիփսիմեայ պարտութիւն թագաւորին յորդոր քաջալերութեան Գայիանեայ։ Կրկին պարտութիւն թագաւորին եւ բռնաբար երթալն Հռիփսիմեայ յարքունի ապարանաց առ ընկերս իւր գոհացողական աղաւթք նորա առ Աստուած։
       ԺԸ Վկայական մահ Հռիփսիմեայ եւ ընկերաց նորա։
       ԺԹ Ափշութիւն մտաց թագաւորին վասն Հռիփսիմեայ հրաման սպանման սրբոյն Գայիանեայ գոհութիւն նորա առ Աստուած եւ կատարումն ընկերաւք իւրովք։
       Ի Խոզակերպ լինելն Տրդատայ տեսիլ Խոսրովիդխտոյ ելանելն ս Գրիգորի ի վիրապէն դիմելն յոտս նորա դիւաբաղխ նախարարացն եւ թագաւորին։
       ԻԱ Աստուածուսոյց խրատ սրբոյն Գրիգորի առ ամենայն բազմութիւն մարդկանն։
       ԻԲ Դարձեալ խրատ Գրիգորի եւ բովանդակութիւն եւ Վարդապետութեան նորա։