Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԸ. * Արդ՝ առաքեաց Աստուած զՈրդին իւր յաշխարհ, որ եկն եւ եղեւ ի կնոջէ. եւ ի մարդկեղէն մարմինս պատեցաւ. մարմնովն իւրով զամենայն * մարմին կենդանացոյց։ 2  Որով եւ յաղթեաց իսկ Արարիչն աշխարհի, զի նորոգեսցէ զարդարսն եւ զերծուսցէ ի մեղացածին ծննդոց եւ հրեշտակակերպս արասցէ եւ աստուածորդիս կոչեսցէ. եւ զմահկանացուս անմահացուսցէ անմահ Հոգւովն, պատուեսցէ աստուածեղէն փառաւքն ։ 3  Վայելուչ լուսովն զարդարին, եւ յերկրաւորութենէս յերկնաւորութիւնն անցանեն, ի մահկանացուէս յանմահ կենդանութիւնն, զանանց լոյսն զգենուն եւ զանապական * գեղ կերպարանացն ։
       4  Ո՞րչափ եւս իցէ անպատում * Աստուածութիւնն, որ ամենայն բարութեանց աղբիւր են կամք նորա, եւ տէր ամենայն գործոց. եւ բանիւ բերանոյ նորա * հաստատեցան ամենայն արարածք, եւ ի նմանէ լոյս առին ամենայն լուսաւորք, եւ ի զաւրութիւն նորա * հաստատեալ * կան ամենայն արարածք, վերնայարկք երկնից եւ աշխարհ ամենայն * եւ որ ի նոսին, Եւ ի հոգւոյ բերանոյ * նորա ամենայն զաւրութիւնք նոցա ։ 5  Եւ երկնաւոր պաշտաւնեայքն, եւ սրբոցն լուսեղէն բանակքն յուսով նորա կան կախեալ եւ ողորմութեանց նորա կարաւտին. եւ ի նորա ակնարկելն՝ ամենայն արարածոց պէտք պատրաստին. եւ ի զաւրութիւն նորա կեան * ամենեքեան, եւ Աչքն ամենեցուն ի նա յուսան ։
       6  Որ արարիչն եւ հաստիչն է եւ * առաջնորդն է ամենայնի իսկութեան բնութեամբն. անբաւ զաւրութիւնն որ * ի նմանէ է՝ տարածեալ արկեալ * զամենայնիւ. ուստի կենարար զաւրութիւնքն բաշխին, որ ընդ ամենայն արարածս անցանէ, ընդ երկնաւորս եւ ընդ երկրաւորս, ընդ աւդս եւ ընդ հողմս, ընդ հուր եւ ընդ ջուր, ընդ լոյս եւ ընդ խաւար, ընդ անդունդս եւ ընդ բարձունս։ 7  Որ ընդ * աներեւակի զաւրութիւնսն թափանցանց լուսով իւրով ելանէ, որոյ զաւրութիւն հոգւոյն անբաւ է, զամենայնիւ սփռեալ , ընդ ամենայնիւ տարածեալ. եւ ելանեն ճառագայթք զաւրութեամբ, անըմբռնելի բնութեամբ։ 8  Մի ունի զչափ վերին բարձանց, եւ մի զստորին անդնդոց, մի յաջ ձգեալ եւ մի յահեակ, մի ի դէմս եւ մի ի թիկունս։ 9  Վեց զաւրութեամբ ճառագայթքն, վեց հազարեան դարքն. եաւթներորդ դարն՝ հանգիստ արդարոց ։
       10  Մեաւքակերպ զԱստուած ի՞ւ քարոզեսցուք յաւդապատ անդամովքս զանգեալ ի հողոյ։ 11  Իւրաքանչիւր անդամ զիւրաքանչիւր գործ * բարձեալ * բերէ յանձին, ոչ ձեռնհաս ի գործ * ընկերին. ո՛չ ակն լսէ, եւ ոչ ունկն տեսանէ. ո՛չ լեզու հոտոտի, եւ ոչ ձեռք գնան, եւ ոչ ոտք աղաղակեն։ 12  Բերան՝ խորտկաց, հոտոտելիք՝ հոտոց, քիմք՝ ճաշակաց, մի մի յիւրաքանչիւր * բնութեանն կապեալ կան ։
       13  Բայց ինքն * իւրով կամաւք արար զամենակեցոյց գալուստն իւր եւ կատարեաց զկամս * Հաւր։ 14  Առաքեցաւ Աստուած * յԱստուծոյ * սուրբ Որդին, առ զմարմին ի կուսէ, մարդ կատարեալ՝ կատարեալ Աստուածութեամբն. զԱստուածութեան զաւրութիւնն յայտ արար, եւ զմարմնոյ տկարութիւնն ցուցանէր ։ 15  Ծառայակից եղեւ մարմնովն մարդկութեանս, եւ ազատեաց ի մեղաց զմարդկութեան մարմինս ։ 16  Որով էջ * ի դժոխս, եւ ած եհան անտի զարգելեալսն ի դժոխոց ։ 17  Մարմնով հալածեցաւ, եւ հալածեաց զսատանայ եւ կապեաց * զմեղս։
       18  Զի որ ի մարմինն հաւատացին՝ ծանոյց նոցա զԱստուածութիւնն իւր, եւ որք ի մարմնոյն գթեցին՝ * ուրացան զբնութիւն նորա։ 19  Քանզի միացաւ * ի մարմնի բնութեամբ, եւ խառնեաց զմարմինն * ընդ իւր Աստուածութիւնն ։ 20  Որք հաւատացին ի նա՝ նոքա վայելեսցեն * ի բարիսն յանպատումս. եւ որք յայսց հաւատոց վրիպեցան՝ * նոքա * զանկոխն եւ զանխուլ գնացին եւ ըստ արտուղի անկան եւ խրամատեցին * անձանց իւրեանց անցս անկարկատս, եւ զբազումս * ի ճշմարիտ հաւատոցն թիւրեցին։ 21  Իբրեւ կարծէին թէ գտին ինչ՝ գտին զոչինչ. որպէս եւ գրեալ է, թէ Չոգան զհետ ոչնչի, եւ * գտին զոչինչ ։ 22  Զի գիւտիցն խնդիր՝ աշխատութիւն է, իսկ անգիւտ աշխատութիւն՝ սուտ * վարդապետութեամբ կռապաշտութեան * հասուցանէ։
       23  Զի անտուստ * ի վերուստ զանցելոց յաւիտեանցն՝ * զկնի իսկ եկելոցս մարգարէիւքն ամենեքումբք ծանաւթս տայ. եւ առաջին աւրինակաւքն՝ վերջնոցս բազում անգամ վարդապետեալ. մերթ ահագին * սպառնալեաւք կարգէ՝ յիշատակաւք առաջին վրիժուցն խնդրելոյ, զի զանհաւանսն զարհուրեցուցեալ՝ յուղղութիւն յորդորիցէ. որպէս զգունակ գունակ հարուածսն Եգիպտացւոց, եւ զդառնագոյն հատուցումն նոցա * վրիժուցն խնդրելոյ ։ 24  Եւ կամ զանհաւան անկելոցն յանապատին, եւ զամենայն իսկ * զփորձ առելոցն բարկութեանն Աստուծոյ զյիշատակս առեալ բերէ։
       25  Նա եւ * Քրիստոսի իսկ զերկիրն Սոդոմացւոց եւ Գոմորացւոց յաւրինակ առեալ, զի մի ի չհաւանել ոմանց՝ եւս * դժնդակագոյնս քան զայն կրիցեն։ 26  Եւ մերթ զբազմադիմի սքանչելագործութիւնս պայծառագոյնս եւ զհատուցմունս արդարոցն * պարգեւելոցն Աստուծոյ յիշեցուցանէ. կարգէ միանգամայն եւ զհաստատութեան արարածոցս զպայման, բազում անգամ ասելով, թէ Զերկինս ձգեցի, եւ զերկիր հաստատեցի, եւ Զծով սահմանաւք փակեցի. զի այսու ամենայնիւ հաւատարիմ զլսողսն * առ խոստացեալսն քաջալերեսցէ ։