Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԽԳ. Որով եկեալ հասին աւուրքն զոր մարգարէն յառաջագոյն սահմանեաց Ահա աւուրք գան ասէ Տէր հաստատեցից * զբանս իմ բարի՝ զոր խաւսեցայ ի վերայ տանն Իսրայելի եւ ի վերայ տանն Յուդայ։ Յաւուրսն յայնոսիկ եւ ի ժամանակին յայնմիկ ծագեցից Դաւթի ծագումն արդարութեան որ առնիցէ իրաւունս եւ արդարութիւն յերկրիա։ 3  Վասն որոյ եւ անդէն ասէ Դա՛րձ Յակոբ եւ բուտն հար զնմանէ ընդ ծագումն առաջին լուսոյ նորա մի՛ տար այլում զփառս քո եւ մի՛ զաւգուտ քո ազգի աւտարոտւոյ բ։
       * այլ մարգարէ * յայտնագոյն իսկ վճիռ տայ թէ Յաւուր յայնմիկ կանգնեցից զխորանն Դաւթի * զանկեալն կանգնեցից եւ զկործանեալս նորա եւ զատակեալս նորա * վերստին * կանգնեցից եւ շինեցից զնա ըստ աւուրցն յաւիտենից որպէս զի խնդրեսցեն զիս մնացորդք մարդկան եւ ամենայն հեթանոսք յորոց վերայ կոչեցեալ է անուն իմ ասէ * Տէրգ։ 5  Որ առնէ զայս՝ * յայտնի է * ի սկզբանէ յաւիտեանց քանզի յառաջագոյն խոստացեալ Դաւթի՝ ասէ թէ Ի պտղոյ յորովայնէ քումմէ նստուցից յաթոռ քո՝ բարձրացուցեալ քան զամենայն թագաւորս երկրի հաստատեալ զաթոռ նորա ըստ * աւուրցն երկնից իբրեւ զարեգակն առաջի * իմ * իբրեւ զլուսին զի հաստատեալ է յաւդսդ։
       6  Նա եկեալ * Որոյ * իւրն է թագաւորութիւն եւ նա է յոյս հեթանոսացե որպէս * եւ պատմեացն Մովսէս եւ յարուցեալ թագաւոր համաշխարհական զամենայն ազգս հնազանդելով եւ * զթագաւորութիւն իւր * ազգի այլում ոչ փոխեալ զ ըստ ասացելոյն * Դանիելի։ 7  Նա եւ Դաւթի իսկ որոյ * որդի անուանեցաւ Քրիստոս բղխեալ ի սրտէ * հոգեպատում բարբառով մարգարէին զհանգամանս թագաւորին յայտ արարեալ նախ՝ թէ Գեղեցիկ է քան զամենայն որդիս մարդկան եւ շնորհս սփռէ ի շրթանց իւրոց ա եւ գեղեցիկ ոչ զկերպարանացն այլ զանզուգական փառացն ասէ ։ 8  Եւ դարձեալ՝ թէ Ա՛ծ զսուր քո ընդ մէջ քո հզաւր զի վայելէ ճշմարտութեան քում բ։ 9  Ապա յետ այնորիկ * միանգամայն իսկ վճիռ տայ թէ Աթոռ քո Աստուած յաւիտեանս յաւիտենից գաւազան ուղղութեան՝ գաւազան արքայութեան քոյգ եւ նշանակէ թէ աւծեալն է * այն * զոր եւ ինքն իսկ մարգարէն զմուտս աւծելոյն երգէր * ասելովն թէ Վասն այսորիկ աւծ զքեզ Աստուած Աստուած քո * իւղով ուրախութեան առաւել քան զընկերս քոդ։
       * Տեսանե՞ս զի յառաջագոյն ծանուցեալ տեսող մարգարէին Հոգւովն սրբով թէ միածին Որդին Աստուծոյ աթոռակից * Հաւր սիրելին՝ եղեւ որդի * Դաւթի եւ բարձրացուցանել զաթոռ նորա յաւիտենական ։ 11  Որպէս եւ * ասէն Յառաջագոյն տեսանէի զՏէր առաջի իմ * յամենայն * ժամ եւ ընդ աջմէ * իմմէե * զոր * եւ * գիտէ զի երդմամբ երդուաւ նմա Աստուած՝ ի պտղոյ յորովայնէ նորա նստուցանել յաթոռ նորա որում եւ աւրինականքն իսկ վկայէին թէ Յազգէ * Դաւթի եւ * ի Բեթղահէմ գեղջէ գայ Քրիստոսն ա։
       * Եւ անդ նա ոչ միայն * յառաջագոյն գուշակելոցն այլ եւ առ ժամայն նշանաւ՝ մոգուցն եկելոց թագաւոր ճանաչէր որք եւ ասէին * Ո՞ւր է որ ծնաւ արքայն Հրէիցբ եւ տեղեկացեալ * ի դպրացն՝ հասանէին ուր էր մանուկն * որում եւ երկրպագեալ եւ պատարագս մատուցեալ եւ միանգամայն տիրագէտ եւ հրեշտակածանաւթ եղեալ * դարձան։