Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԽԸ. * Արդ՝ * եկն եւ մեծն Յովհաննէս որդի քահանայապետին Զաքարիայ * անդէն ել տաճարակիցն եւ ոչ աւտար ոք անդէն ժառանգն եւ բնակիչն Սիոնի * նորուն վակասակիր քահանայութեանն խոյրադիր պատուին պատմուճանացն սրբութեան աւանդակիր պատուիրանացն եւ ոչ * եկամուտ ոք այլ կամարածուն վայելչութեան շառաւեղն Մովսիսի եւ զաւակն * Ահարոնի եւ աւետարանիչն Սիոնի աւծութեանն անկու * առեալ զպատիւ նախնեացն քահանայութեան ։ 2  Եւ բովանդակեալ զմարգարէութիւն մարգարէիցն՝ ելեալ յանապատ ի վերայ աստուածական հրամանացն լեռնացելոց բարձրացուցեալ զբարբառ իւր աւետարանիչն * Երուսաղեմի բարձրացեալ * բարձրացուցանէր զբարբառ իւր զի ձայն բարբառոյ էր նա յանապատի եւ ասէ Ահա Աստուած մեր * ահա Տէրբ եւ նա նոյն թագաւոր Իսրայելի։
       3  Արդ՝ ամենայն շնորհք աւանդութեան մարգարէութեանն Իսրայելական ազգին որ կրէր աւանդապահ աւրհնութեանն աւետեացն եւ աւծութեանն ի ձեռն Ղեւեայ տոհմին էր յանձնեալ * քահանայութիւնն՝ թագաւորութեամբն հանդերձ։
       * ի ժամանակին իբրեւ կոչեաց Տէր զՄովսէս ի մէջ հրոյն եւ ամպոյն ի գլուխ Սինէական լերինն՝ եւ տեսիլ փառաց Տեառն իբրեւ զհուր վառեալ էր իբրեւ * առնոյր զպատուիրանս * աւրինացն Մովսէս ի ձեռացն Աստուծոյ պարգեւախնդիր տեսանելով զԱստուած ի պատասխանւոյն նմա զի ասէ Գթած եմ եւ ողորմած՝ անդ առնոյր * զաւանդութիւն իշխանութեան՝ քահանայութեան * թագաւորութեան եւ մարգարէութեան՝ ի ձեռաց Աստուծոյ։ 5  Անդ ետ նմա * զաւրինակ աւծութեանն Քրիստոսի զի նախ առակքն լինիցին * եւ ապա եկեսցէ ճշմարտութիւնն * որ էն իսկ անդ տայր * նմա առնել զեղջիւրն աւծութեան * եւ զխնկանոց խնկոյն ։
       6  Որ եղջիւրն զաւրինակ աւծութեանն Քրիստոսի եւ խնկանոցն զաւրինակ սուրբ կուսին Մարիամու ունէր ։ 7  Զի * որպէս նայն * լին էր * հոտով սրբութեամբ՝ նոյնպէս եւ կոյսն * Հոգւով * սրբով եւ զաւրութեամբ Բարձրելոյն։ 8  Իսկ եղջիւր * ձիթոյն * ունէր զաւրինակ աւծութեանն Քրիստոսի զի որ միանգամ * յաւրինակ նորա աւծանէին՝ * անտի աւծան։ 9  Ուստի եւ * աւծանէրն իսկ Ահարովն ի քահանայութիւն Տեառն * եւ առնոյր զքահանայութեան * թագն՝ աւծանել ըստ նմին աւրինակի դնել նոցա արտախուրակս եւ պաշտել ի սրբութիւն Տեառն եւ կարգել զհանապազորդ հացն * ի սեղանն որ բերէր զաւրինակ մարմնոյ Աստուածորդւոյն։
       10  Անդ արար Մովսէս զարծաթի եղջիւրն աւծութեան իւրոյ ուստի * քահանայքն եւ մարգարէքն եւ թագաւորքն աւծանէին։ 11  Անդուստ գայր * կարգեալ աւծութիւնն մի ըստ միոջէ ըստ հրամանի իշխանութեան պատուիրանին որ * կարգեալ գայր առաջնորդութեամբ։ 12  Յաբրահամեան զաւակին պաշտէր խորհուրդն զի աւանդապահքն տային ցմիմեանս * մինչեւ ցՅովհաննէս՝ * քահանայ մարգարէ եւ մկրտիչ եւ ի նա հասեալ՝ * իբրեւ ի ժառանգ մնացեալ։ 13  Զի * ի նա հասեալ էր յառաջին նախնեացն՝ թագաւորացն մարգարէիցն եւ յաւծելոց քահանայիցն՝ իբրեւ յաւանդապահ եւ նա ետ * զքահանայութիւնն զաւծութիւնն զմարգարէութիւնն եւ զթագաւորութիւնն * ցՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս։
       14  Եւ կատարեցաւ մարգարէութիւնն Յակովբայ՝ յասել առորդիս ազգի իւրոյ * թէ Մի՛ պակասեսցէ պետութիւն * իշխանութեանն մինչեւ եկեսցէ այն՝ որոյ * իւր է թագաւորութիւնն քանզի նա է յոյս հեթանոսացա։
       15  Արդ՝ առաջին հարքն որ եղեն աւրինակ նորա յոյս Աստուծոյ կերպարանքն նկարեալ կային զի նոցա ամենայն արարածք հնազանդէին քանզի զկերպարանս Արարչին ի նոսա տեսանէին։ 16  Իսկ զիա՞րդ հնազանդէին անխաւս * անմռունչ եւ անշշունչ արարածքն՝ մահկանացու * մարդկան եթէ ոչ զնշանս Աստուծոյ ի նոսա տեսանէին եւ զկերպարանս Արարչին։ 17  Եւ այսպէս մի ըստ միոջէ վարեալ եկեալ աւանդութիւնքն մինչեւ ցՅովհաննէս եւ Յովհաննէս ետ * զաւանդ պահեստին տեառն իւրում ։