Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՃԷ. Արդ՝ իբրեւ ժողովեալք միահամուռ ի պաշտաւնարան տեղւոյն յարկի տանն Աստուծոյ կային՝ խաւսել սկսաւ երանելին Գրիգորիոս եւ ասէ. «Դի՛ք ծունր ամենեքեան զի արասցէ Տէր բժշկութիւն հարուածոցդ »։ 2  Եւ եդեալ ծունր ամենեցուն առ Աստուած եւ երանելւոյն Գրիգորի * մեծաւ աղաւթիւք եւ պաղատանաւք խնդրեալ ուժգին * ճգնութեամբ եւ արտասուաւք վասն թագաւորին բժշկութեան։ 3  Եւ թագաւորն * մինչ դեռ կայր ի տեսիլ կերպարանաց խոզի ընդ ժողովրդեանն՝ յանկարծակի * հարեալ զդողման եւ զխորխն խոզի արտաքոյ * մարմնոյն իւրոյ ի բաց ընկենոյր * ժանդատեսիլ ժանեաւքն * եւ կնճթադէմ երեսաւքն հանդերձ խոզանացեալ մազովն թաւութեամբ զխորխացեալ կաշին ի բաց ընկենոյր։ 4  Եւ դէմք երեսացն դարձան յիւր իսկ կերպարանսն եւ մարմինն փափկացեալ մատաղացեալ լինէր իբրեւ զառաւրեայ մանկան ծնելոյ * եւ ողջանդամ մարմնովքն ամենեւին բժշկեցաւ։
       5  Սոյնպէս եւ ամենայն մարդիկն * որ էին բազմութիւնք կուտեալք՝ * յիւրաքանչիւր ախտից թաւթափեալք ոմանք բորոտք եւ ոմանք անդամալոյծք եւ գաւսացեալք եւ ջրգողեալք որովայնիւք * եւ դիւահարք եւ գոնճացեալք եւ պատագրոսք։ 6  Եւ այսպէս բացեալ * շնորհացն * մարդասիրին Քրիստոսի զիւր ամենակար բժշկարանն՝ բժշկել զամենեսին ի ձեռն Գրիգորի * ախտացեալքն թաւթափէին յիւրաքանչիւր հիւանդութեանց ։ 7  Սոյնպէս եւ բացեալ լինէր աղբիւր գիտութեանն Քրիստոսի զլսելիս ամենեցուն լնուլ ճշմարտապատում վարդապետութեամբն Աստուծոյ ։
       * Անդ էր այնուհետեւ սրտալիր ուրախութիւն եւ ակնավայել տեսիլ հայեցելոցն ։ 9  Քանզի երկիր որ եւ համբաւուցն անգամ աւտար էր կողմանցն այնոցիկ յորում ամենայն աստուածագործ սքանչելութիւնքն գործեցան՝ առ ժամայն վաղվաղակի իրացն եղելոց * խելամուտ լինէր * ոչ միայն առ ժամանակաւն պաշտելոցն այլ եւ յառաջակարգ յաւիտեանցն * եւ յապա եկելոցն * եւ սկզբանն եւ կատարածի եւ ամենայն աստուածատուր աւանդութեանցն ։
       * Իսկ իբրեւ զչափ առեալ զիրացն հաստատութեան՝ համարձակագոյն * եւ առաւելագոյն զաշակերտութիւն նորագիւտ վարդապետութեանն խմբէին ուսուցանել թեքել եւ պատրաստական * քարոզութեանն * անգէտ մարդկանն յաւրինել ։ 11  Որոց եւ ինքեանք իսկ ի կողմանց կողմանց * եւ ի գաւառաց գաւառաց Հայաստան աշխարհին՝ յորդեալք եւ դրդեալք * հասանէին ի բացեալ աղբիւրն շնորհաց գիտութեանն Քրիստոսի։ 12  Քանզի յԱյրարատեան գաւառին ի թագաւորանիստ * կայեանսն * բղխեցին Հայոց տանն Թորգոմայ շնորհք քարոզութեան Աւետարանին * պատուիրանացն Աստուծոյ» ։