Լեւոն Մեծագործ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Է. Յովհան Պրիեն թագաւոր Երուսաղեմի փեսայանայ Լեւոնի

Յառաջ քան զնոր թագուհին Հայոց ` ի չափ հասեալ ամուսնութեան դուստր առաջնոյն ` Ռիթա որ եւ Ստեփանիա, յամի 1214 կամ 1215 խօսեցաւ ի հարսնութիւն ` միոյ ի հռչակաւոր գործօն արանց, մարտկաց եւ անուամբ թագաւորելոց ` ի ժամանակին, այն է Յովհան Պրիեն, յազնուական տոհմէ Փռանկաց. « որ էր ( ըստ մերոյս պատմչի ` որ եւ Ըռէ Ճուան կոչէ զնա ) այր սկայաձեւ, եւ աստուածապաշտութեամբ կատարեալ, քաջամարտիկ եւ արիագոյն ի պատերազմ ». մարթ է յաւելուլ թէ եւ փոքր մի բաղդախնդիր: Ոչ անձամբ եկն սա ի Հայս ` առնուլ զկինն, այլ առաքեաց հարսնածուս զկարգապետն եւ զասպետս Հիւրատանն. « եւ եկեալ մայստրն Ոսպէթլուն ` նաւուք ` ի յԱքքայոյ, ի գետբերանն Տարսոնի. եւ կապեցին զամուսնութեան պայմանն ` մայստռն եւ թագաւորն. եւ առեալ տարան պսակեցին յԱքքա » [1] ։

 

 

Ի պէտս մեծածախ հարսանեացն եւ պաշտատականի դստերն ` ոչ ունելով յայնժամ Լեւոնի գանձ բաւական, էառ փոխ ի Գուարին կամ Կէրէն (Guarin de Montaigüe) կարգապետէ Հիւանդանոցին 20, 000 ոսկի բիզանդ սառակինեան [2], Աքքեայի կշռով, եւ ետ ի գրաւ զՃկեր գաւառ եւ զնաւահանգիստն Կալամելլա, ամենայն հասիւ եւ մտիւք նոցին, վասն երկեմենի միոյ: Վկայք ստորագրողք դաշանցս ` ի Լեւոնէ կողմանէ էին, ժառանգ իւր Բրինձն Ռուբէն, Աւստ որ է Ոթոն տէրն Տիբերեայ, Ատան տէր Կաստոնի, Կոստանդին Գունդստապլ, Վահրամ Մարաջախտ, Պարոն Արշիվարտ, հանդերձ այլովք, եւ իշխանք ոմանք Անտիոքացիք. իսկ յԱսպետաց անտի երկոտասանք ոմանք ` յանուանէ: Այսպէս համարեցաւ Ռիթա ի թագուհի Երուսաղեմի, եւ յաւելաւ Լեւոնի փեսայ մի հզօր. այլ եւ, ըստ ոչ կարծեաց նորա, ակնկալու մի եւս թագաւորութեան եւ ժառանգութեան իւրոյ. քանզի ի լսել Յովհաննու զմահ Լեւոնի, մինչ ի Պտղոմայիս կայր զչարեալ ընդ ձեռներիցութիւն Պեղագիոսի նուիրակի Պապին, փութացաւ մեկնիլ անտի եւ գալ ի Կիլիկիա, կանամբն եւ դեռաբոյս որդկաւն չորեքամենիւ, իբրու թէ սմա անկ էր ժառանգել զԼեւոն. եւ ասեն, կասկածեալ եթէ մայր սորա Ռիթա կամիցի կենախուզ լինել որդեկին ` զի իւր լիցի ժառանգութիւնն, հարեալ զկինն մտրակաւոր կօշկօքն, եւ ի հարուածոյ անտի մեռեալ Ռիթայ. յետ հնգետասան աւուրց մեռեալ եւ տղայոյն, եւ այնպէս ի դերեւ ելեալ յուսոյ բաղդորսակ ծերոյն Պրիենայ. զի անցեալ էր յայնժամ զեօթանասնամենիւք, եւ ընդերկարեաց եւս զկեանսն մերձ ցիննսուն ամ († 1237). յետին մնացորդ նշանաւոր շահատակաց, որք ի կիսոյ ԺԲ դարու ցայն վայր լցին անուամբք իւրեանց եւ պիտանի՝ եւ անպէտ գործովք ` զժամանակն եւ զյիշատակարանս:

 

 

 

[1]             Յիշէ եւ փռանկ պատմիչն Խաչակրաց, յամն 1215. «En celui point que il etait bail, esposa il Estefemie, la fille dou roi Livon d’Ermenie, que il avait de sa premiere feme». Eracles XXXI, 9. Միւս եւս հին ժամանակագիր (Ernoul) ասէ վասն Յովհաննու, յետ մահուան առաջին կնոջն. «Li rois ni vaut mie estre sans femme, ains manda al roi d'Ermenie qu’il li envoiast une de ses filles, et il le prendroit a feme. Li rois li envoia, et li rois Jehan l’espousa».

[2]             …«Ad preces meas assiduas, Dominus frater Guarinus de Monte Acuto, venerabilis Magister Sancte domus Hospitalis Iherosolimitani, accomodavit mihi viginti millia Bisantiorum sarracentatorum ad pondus Accon, pro supplendo matrimonio dilecte mee filie, quam tradidi in uxorem Illustri Regi Iherosolimitano. Unde apignoravi eidem Magistro et universis fratribus ejusdem domus totam terram Giguerii, etc». Պայմանագիր Լեւոնի առ ասպետս Հիւանդանոցին. Cartul. 126.