Լեւոն Մեծագործ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բ. Խնամք Լեւոնի ի պահպանութիւն երկրին

Երկու հոգք կարեւորք կային ի սիրտ Լեւոնի յամաց բազմաց. մի, յապահովել զժառանգ աթոռոյ թագաւորութեանն, եւ զոյգ նմին երկրորդ ` ամրացուցանել զնոյն այնքան, զի ոչ միայն պաշտպանեսցի ի շրջակայ թշնամեացն, այլ եւ հերքեսցէ զնոսին, հատանելով կամ գողանալով ի սահմանաց նոցին, իբրեւ ի բռնաւորաց եւ յեկամտից, եւ ընդարձակեսցի իւրն շնորհատուր թագաւորութիւն: Առ այս ` թէպէտ ոչ սակաւ խափան եղեն յերկարեալ վէճք անտիոքեան իշխանութեանն, մանաւանդ սադրանօք կոմսին Տրիպօլեայ եւ Յովհաննու կաթողիկոսի ` ի ժամանակի գժտութեանն, յարուցանելով ընդդէմ արքային զհզօր դրացին՝ զսուլտանն Իկոնիոնի, ( որ եւ յաղմկի ժամանակին կորզեաց զԲերդուսն ի Հայոց ), այլ պարադէտ աչօք արթուն կալով Լեւոնի ` որոնէր ժամ պատեհ, յարձակելոյ եւ ի վերայ նորա, եւ ի վերայ նմանեացն, երբեմն յաջողելով եւ կորզելով, եւ երբեմն ձեռնունայն դառնալով, բայց ոչ առանց տագնապեցուցանելոյ: Յափշտակողն Բերդուսի Խոսրովշահ կամ Քէյ Խոսրու ` ոչ իշխեալ յառաջ եւս անցանել ի սահմանս Լեւոնի ընդ արեւելս, դարձաւ յարեւմուտս ի վերայ նորահաստատ յունական կայսերութեան Նիկիոյ. ել ընդդէմ նորա Լասկարիս փեսայացեալն յեղբօրդուստր Լեւոնի, գուցէ եւ գունդ օգնականի ունելով ի սմանէ, եւ մղեալ բռնութեամբ զպատերազմն ` եսպան ի նմին զխրոխտացեալն Խոսրով (1209): Եթէ ոչ ընդ սմա ` ընդ յաջորդի նորին կոչեցելոյ Իզզէտտին Քէյքաուզ ` մարտեաւ Լեւոն ի նմին ամի ` յամսեան օգոստոսի, օգնականութեամբ Հիւանդանոցի ձիաւորացն, որոց նախայիշեալ Կարգապետ ժամանակին ( Գուարին կամ Կէրէն de Montaigüe), զոր Կարին կոչէ Լեւոն ի թղթին, ինքնին մարտակից թուի եղեալ, եւ յաջողութեամբ վանեալ եւ չարաչար հարեալ զբազմահոյլ բանակ թշնամեացն. ընդ որ ` ըստ արժանւոյն ` մեծապէս բերկրեալ Լեւոնի, պարգեւեաց նիզակակցացն վաւերական կնքով եւ կրկին եւս վաւերականաւ Քահանայապետին Իննովկենտեայ, զՍելեւկիա բերդաքաղաք, զՆորբերդ եւ զԿամարտիաս ` զերբեմն ժառանգութիւն զարմին Հենրեայ Սեբաստոսի, հանդերձ նահանգօք նոցին որ ի ցամաքի եւ որ ի ծովեզերին. եւ ծանոյց զայս Քահանայապետին յամսեան ապրիլի (1210), մեծապէս գովելով զձիաւորսն ` մակաբէապէս արիացեալս, եւ արժանիս մեծաց վարձուց ըստ վաստակոց նոցին, այլ եւ ի շնորհս երեսաց Սրբազան հայրապետին, եւ յօժանդակութիւն հոգւոյ իւրոյ եւ նախնեաց իւրոց: Եւ ոչ այսու շատացեալ ` այլով թղթով ( յօգոստոսի, 1210) ծանուցանէր Քահանայապետին զի խոստացաւ պարգեւել նոցա եւ զԼարանտա քաղաք, զոր ի մտի ունէր թափել յայլազգեացն, կամ թոյլ տալ նոցա ինքնին ջանալ կորզել զայն [1]:

Իսկ յերկրորդում ամին (1211), դարձեալ խաղաց Լեւոն ի վերայ Քէյքաուզն Խոսրովու, ոչ միայնակ, այլ իբրեւ նիզակակից հօրեղբօր նորին եւ իւրոյ բարեկամի ` Տուղրիլ շահի Կարնոյ. միաբան պաշարեցին զմեծ քաղաքն Կեսարիա, աղարտեցին զսահմանսն, եւ դաշամբ հաշտութեան եւ պարգեւօք դարձան յետս: Վիպասանն Վահրամ վասն այսր դիպուածի տողէ.

« ԶԿեսարիա զօրօք պատեալ

Եւ ի յառնուլըն մերձ ածեալ,

Ապա ոսկի բազում առեալ,

Եւ ընդ սուլտանըն դաշն եդեալ »:

Իսկ ոմն յիշատակագիր յառաջ վազեալ ` առեալ իսկ ասէ զԿեսարիա. լաւագոյն գրէ Սմբատ. « ԶԿեսարիոյ սղարիլն, որ ի յառ էած. եւ դարձաւ ծախեց իւրեանց »: Յայսմ ժամանակի հաշտութեանն ` տուեալ է Լեւոնի գիր ընծայութեան Յովհաննու Յեսուայ ` Ասորւոց կաթողիկոսի ` առ նոյն սուլտան, զի թոյլ տացէ նմա երթալ հաստատել զհոգեւոր իշխանութիւն իւր ի վերայ կրօնակցացն որք ի կողմանս Կեսարիոյ:

Բազում ամօք յառաջ քան զայսոսիկ (1205), ի ժամանակի յորում ըստ հաճութեան կամաց Քահանայապետին ` ամփոփեալ էր Լեւոն զձեռն իւր յԱնտիոքայ, պարապ գտեալ յարձակեցաւ ի կողմանս Ջահանայ, անդր քան զՄարաշ, ի վերայ գլխաւոր քաղաքին ` որ մինչեւ ցարդ Ալպստան կոչի, ըստ մերոցս ` Ապլաստա կամ Ապլասթա, եւ էր ընդ իշխանութեամբ Իզզէտինի միոյ յորդւոց Խլիճ - Արսլանայ, որոյ թուի զրկեալ զմիւս եւս եղբայրն ` Մէլիք, որում ձեռնտու լեալ էր Լեւոն ի մեռանել հօր նոցա եւ մաքառել ընդ միմեանս (1192), ընդարձակելով իսկ զվիճակ սորա. իսկ այժմիկ զչարեալ ընդ Իզզէտտին ` ասպատակ սփռեալ աւերեաց զսահմանս մայրաքաղաքի նորին, զոր ոչ կարաց ի բուռն առնուլ:

Իսկ ինքն խաղաղացեալ երկուստեք, ի կողմանէ սուլտանացն եւ ի կողմանէ Անտիոքայ, յետ հաստատելոյն անդ զՌուբէն, ոչ թուլանայր եւ ի յետին ամս թագաւորութեանն ` հոգալ եւ ամրացուցանել զերկիրն. վասն որոյ որպէս եւ ի սկզբանէ անտի տէրութեանն մինչեւ առ յապա ` յաւելոյր զգուշութիւն յամրոցս եւ ի նրբուղի կածանս լերանց. որովք ըստ վիպասանին,

« Ամրոց բազում դըղեակ շինեալ

Եւ զԿիլիկիա շրջապատեալ »:

Յայտ է թէ եւ դիտանոցս կարգեալ էր, եւ գալստեան թշնամեաց ` նշանակս ազդարարս. զոր ոմն ժամանակագիր ասէ ` զանգակս բազմաթիւ բերդորէիցն, որոց ձայն առ ձայն հնչեալ ` զօրաժողով առնէին [2]. բայց յաւելու ծանուցողն կամ գրող բանիս առ այլում, « Թէ հաւանիս ` ընկալ » զայս. յաւելցուք եւ մեք ` զի մարթ էր եւ հրով տալ նշան. որպէս էր իսկ սովորութիւն առնել՝ ի նոյն կողմանս, մինչ ընդ Յունաց իշխանութեամբ էր երկիրն:

Աճեցուցանէր նմանապէս Լեւոն եւ զբարերարութեան տեղիս եւ զկրօնաստանս, եւ հաստատէր առատատուր թոշակօք. եւ զատ ի յոլով վանորէից ` զոր շինեաց ասեն յիշատակագիրք, յաւելուն եւ զկարեւորագոյնս, զ Աղքատանոցս, ընդ որս « կազմեաց եւ զ Գոդեացն տունս, եւ ռոճիկս պարգեւեաց [3]. եւ բարութեամբ զաշխարհ իւր ելից իբրեւ զդրախտ պտղաւէտեալ »: Շարայարող եւ աւարտող պատմագրութեան Միխայէլի Ասորւոց պատրիարքի, որ եթէ ոչ ականատես, այլ եւ չէր կրսեր քան զականատեսսն, այսպէս ի ճահ մեզ գլխաւորէ զբանսն ` զիրացս կարեւորաց. « Պսակաւորն Հայոց Լեւոն ` բարիոք կարգաւորէր զաշխարհ իւր ` լայն իմաստութեամբ, եւ կարող ձեռօք ընդդիմանայր արտաքին թշնամեացն. եւ խաղաղացաւ ի կեանս իւր, շինեալ բազում Վանորայս, եւ զյառաջագոյն շինեալսն ընդարձակելով. առատապէս տալով զպէտս նոցա. այլ եւ Արձանագրով սեփականէր նոցա գիւղս եւ ագարակս, այգիս եւ անդաստանս. եւ գրեթէ ետ նոցա զպարարտութիւն երկրին իւրոյ, եւ առատացոյց զռոճիկս նոցա պատրաստութեամբ ի ծովէ եւ ի ցամաքէ. եւ ոչ միայն զհամազգի վանորեայսն այսպէս փարթամացոյց, այլ եւ զայլալեզու քրիստոնէից, զԱսորւոց եւ զՖռանկաց, այլ եւ զՅունացն եւ զՎրացն։ Բարեգութ լեալ առ ամենեսեան ` բարի առնէր եկեղեցականաց եւ աշխարհականաց. եւ էին եկեղեցիք նոցա պայծառք եւ անկարօտք ` յանապատս եւ ի քաղաքս, սահմանեալ մտիւք, որ մինչեւ ցայսօր ժամանակի: Եւ այսպէս բազում դրուատիւք կացեալ առ ամենայն ազգս ` հանգեաւ ի Քրիստոս »: Գլխաւորք լեւոնաշէն վանորէիցն վկային Ակներ եւ Գայլու վանք, զորոց տեսցի ի Տեղագրութեանս: Սիրտն այն երկաթի առ ոսոխս եւ հակառակողս երկրին եւ իշխանութեանն ` կարի կակուղ էր ի կրօնս եւ ի կարօտեալս. եւ աւանդի խստիւ արգելեալ եւ օրինադրեալ, զի յաւուրս կիրակէի « Խափանեսցին արքունական հարկք եւ դատաստանք. զի ամենեքին պարապեալք աներկիւղ սրտիւ ժողովեալք յեկեղեցի ` մատուսցեն աղօթս ընդունելի առ Աստուած: Եւ եդ օրէնս, ի կիւրակէի ոչ ըմբռնել զոք, եւ կամ խնդրել պարտս, եւ ոչ առնուլ զվրէժս չար գործոց »: Ընդ աղօթից եւ դարմանոյ տեղեաց ` ոչ մոռանայր մտացին այն եւ զմտաց բարգաւաճանս, յորդորելով զվարժեարն ի վանորայս եւ ի դպրատունս, ոչ միայն հայրենի հայկական լեզուի, այլ եւ օտարաց, մանաւանդ փռանկ եւ լատին լեզուաց, ըստ արժանի ընդարձակ թղթակցութեանց եւ կապակցութեանց իւրոց ընդ այլ եւ այլ պետութեանց:

Չիք երկբայել զի բազմապատիկ արկածք աշխարհին ` զոր նա շինեաց եւ յետին ժամանակն աղարտեաց, ջնջեցին եւ թագուցին զյոլովագոյնս յայսպիսեաց, որպէս եւ յայլոց յոգունց յիշատակաց մտահարուստ թագաւորին. յորոց իբրեւ դոյզն մի նշմար յիշելի է զթարգմանութիւն թղթոյ Վահանայ կամ Յովհաննու եպիսկոպոսի ` զգրեալն ի դիմաց Յունաց առ Զաքարիա կաթողիկոս վասն ի Քրիստոս հաւատոց. զսա ետ Լեւոն յեղուլ ի հայ, ի ձեռն գիտնականին եւ խոհականին եւ իւրոյ հօր խոստովանութեան՝ Գրիգորի վարդապետի Սկեւռացւոյ. յորում իրի դիտելի է ` ընդ բանասիրականին ` եւ զկրօնականն. զի ` որպէս յայտ է ` խնդիր թղթոյն էր զբնութեանց Քրիստոսի ` ուղղափառ դաւանութեամբ. եւ ընդ նմին զողջմտութիւն թագաւորին եւ զ ի նոյն հաստատութիւն, անթերի ունելով եւ զվայելչութիւն ազգայնոց ծիսից եւ հանդիսից: Թերեւս չափազանցութեամբ ` այլ ոչ հեռի ի չափուց եւ ի ջանից Լեւոնի ` աւանդէ ժամանակագիրն, ըստ հնագոյն գրչի, եթէ « ետ ժողովել զամենայն գրեանս յամենայն տիեզերաց, անթիւ բազմութեամբ, եւ ետ թարգմանել զամենեսեան միանգամայն: Քանզի լցաւ ընդ ժամանակս նորա աշխարհն Կիլիկեցւոց իմաստութեամբ, եւ բազմացան հետեւողք Թարգմանութեան. կէսք Գրագրութեան, այլք Ծաղկողք, ազգի ազգի գունով զարդարողք. եւ բազումք Կազմողք եւ կապողք. անուանի վարդապետք. որոց վկայեն իւրեանց ձեռագիր գրեանքն, որ կան մինչեւ ցայժմ, եւ կոչին Սսու, եւ են պատուական »: Որպէս յոլովից, տի նա եւ ամենայն բարեաց եւ բարգաւաճանաց յաջորդաց թագաւորութեանն ` պատճառք եւ սկզբնառիթ եղեւ Լեւոն, զնոյն եւ յայսմ մասին ուսմանց եւ դպրութեան ` արժան է համարել արմատ ապագայիցն աճեցմանց, ի պայազատս իւր եւ յամենայն Սիսուան. եւ զի ստուեր խաւարին ժամանակաց սքօղեաց գրեաթէ զայլ ամենայն բարիս, եւ մնան միայն ճաճանչք դպրութեան, ըստ վկայութեան յիշեցելոց ժամանակագրին, մարթ է մեզ ասել, զի եթէ եւ ոչ այլ ինչ բայց զայս միայն լաւութիւն հայթհայթեալ էր Լեւոնի եւ թողեալ մեզ զճրագ հանճարոյ եւ իմաստասիրութեան նախնեաց մերոց, արժան էր ունել զնա եւ պաշտել իբրեւ արդարեւ երախտաւոր մեծագործ *:

 

* Արժան էր ողջոյն դրուագ բանի նուիրել ի քննութիւն եւ ի գովութիւն ուսումնական բարգաւաճանաց ի Կիլիկիա, յաւուրս թագաւորութեան Լեւոնեանց եւ Հեթմեանց, եթէ կամեցեալ էր բովանդակել զտեսութիւն համօրէն պարագայի պայազատութեան նոցին. եւ մանաւանդ եթէ շնորհեալ էր մեզ զերծ գտանել ի ժլատ ժամանակաց եւ ի ձեռաց, եւ վայելել ի հրաւէր վերոյգրեալ ժամանակագրին. որ յետ յիշելոյ զպատուական մատեանսն, յաւելու. « Թէ անհաւան լինիս՝ ե՛կ եւ տես, եւ տուր փառս Աստուծոյ » ։ Թէպէտ եւ ճառեցաւ այլուր զուսումնական համբաւոյ Սսոյ (224), փոքր մի եւս ընդարձակել կամիմ զնոյն խնդիր, ի համօրէն Սիսուան ակնարկելով, եւ յաւէտ ի Գրասէրս եւ ի Գրագէտս նորին։

Յայսմ յետին դասուէ գլխաւորքն եւ ծանօթքն մեզ յիշեցան ըստ կարգի Տեղագրութեանս, զորոց զանուանս միայն երկրորդել կայ ինձ աստանօր, եւ զմնացորդս կամ զմոռացօնս ինչ գործոց նոցին, հանդերձ այլովք եւս անյիշատակ գրագիտօք. որոց ամենեցուն վեհագոյն կայ, որպէս եւ յայլ բազում դէմս, Լամբրունեցին Ներսէս, գրեաթէ եւ հնագոյն ժամանակաւ. որոյ՝ զատ յայնց յիշեցեալ գրուածոց ( յէջ 90-91) գտանին եւ այլ ինչ ինչ յիշեալք յոմանց. որպէս, Կանոն Եպիսկոպոսօրհնէից եւ Կաթողիկոսօրհնէից, Տօնացոյց, Վարք Գր. Նարեկացւոյ, Մեկնութիւն ութ խորհրդոց ի խնդրոյ Ատոմայ ճգնաւորի, Անուանք Քաղաքաց­շինողաց, ի խնդրոյ Աբուսայիտ բժշկի, եւ Վիպասանութիւն Վարուց Ներսիսի Շնորհալւոյ։ Որիշ ի նմանէ եւ սակաւուք երիցագոյն, եւ ոչ հեռի ի սահմանաց Կիլիկիոյ՝ յիշի եւ համանուն ոմն Տէր Ներսէս, որ եւ եպիսկոպոս եղեալ է, որպէս թուի ի Դրազարկ. առաջնորդ տեղւոյն Տէր Բարսեղ ( տես յէջ 231) տուեալ բերել ի Կ. Պօլսոյ զմեկնութիւն Կաթողիկեայց ( Ոսկիբերանի ?), տայր թարգմանել ի Լամբրուն ձեռամբ Գրիգորի դպրի, զոր կարծեմ հռչակաւոր Սկեւռացին ( տես յէջ 100-1) ի պատանեկութեան կամ յերիտասարդութեան տիս գոլով, եւ արդէն հմուտ յոյն լեզուի, եւ երկարակեաց լեալ վաթսուն եւս ամս յետ այսորիկ. բայց զի տակաւին դպիր էր եւ ոչ քաջավարժ, յիշեալս այս Ներսէս՝ « յարմարեաց ( յամի 1163) յետ մահուան տէր Բարսղի՝ ըստ քերթողական արհեստի », զթարգմանութիւնն զայն Կաթողիկեայց, որ անծանօթ է ինձ, եւ գրեաթէ զուգաժամանակ գտանի մեկնութեանն Սարգսի Շնորհալւոյ։ Յիշեսցի եւ երիցագոյնն քան զնա եւ զայլս՝ Գէորգ Մեղրիկ (231) ։ Յետ սոցա որպէս արբանեակք լուսաւորք զմեծագոյն լուսաւորչաւ ( Լամբրունեցւով ) ճառագայթեալք, Սամուէլ Վ. Սկեւռացի (98) կենսագիր նորին Սրբոյ. Դաստիարակն Յովհաննէս Վ. որոյ թէ եւ ոչ յիշի գրաւոր վաստակ, այլ գլուխ գործոց համարելի է զայնպիսին ունել աշակերտ. հարազատն իւր Հեթում­Հեղի, իշխան եւ կրօնաւոր. սպասաւոր իւր ողբասաց Խաչատուր (94, 98). ընդդիմախօսն Ենովք Վահկացի, որոյ գրեալ էր մեղադրանս Յունաց՝ վասն գերելոյն զՊարոն Լեւոն. ուղէկից իւր Գէորգ Վ., (447), որ թուի առաջին Քերականն Սսեցի. քեռորդին իւր Ներսէս քահանայ (99), եւ Վասիլ կամ Բասիլ (99) վարդապետ ոմն՝ ընկերակից Գր. Սկեւռացւոյ կոչեցեալ։ Այսոքիկ յ ԺԲ դարու. ի հետեւեալն՝ առաւելապէս զարգացաւ եւ ծաւալեցաւ դպրութիւն ի Սիսուան, ձեռնտուութեամբ Հեթմեան պայազատաց, առ որովք եւ լեզուաց հմտութիւն, վասն յաճախ ընդ արեւմտեայս գործակցութեան եւ ընտանութեան։ Նշանաւոր գրիչք եւ գիտունք, յորոց ոմանց մնան երկասիրութիւնք եւ այլոց ոչ՝ իցեն, Արիստակէս քերականն, եւ լրացուցիչ մեկնութեան Մատթէի՝ որ ի Շնորհալւոյն. Բարսեղ Վ. դեսպան Հեթմոյ Ա, եւ եղբարք սորա Բարսեղ եպիսկոպոս՝ առաջնորդ Դրազարկու, եւ Յովհաննէս Րաբուն եպիսկոպոս՝ առաջնորդ Գռներոյն (144-6). եւ երիցագոյնն Սմբատ Գունդստապլ, որոյ քաջածանօթ են բազմադիմի արդիւնք, գրաւորք եւ սրաւորք (71-3) ։ Վարդան արքեպիսկոպոս ( Սեպնայ? գրեալ ) աշակերտ Կոստանդեայ կաթողիկոսի. Յակոբ Վ. վասն կրօնական խնդրոց առաքեալ առ կայսրն Նիկիոյ. Մխիթար Սկեւռացի (101), թարգման Հեթմոյ ի Թաթարս, եւ նուիրակ իւր ի Պտղոմայիս. Անդրէաս Իմաստասէր ատենադպիր նորին Հեթմոյ, յորմէ մնայ սուղ ինչ տօմարական բան. Թովմաս Կիլիկեցին, որոյ ժամանակ ոչ քաջածանօթ (14), որպէս եւ ոչ Հեթում վարդապետի՝ որ յիշի ուրեք. Վարդան Բարձրբերդցի (149). Վահրամ Րաբուն գերահամբաւեալ ի ժամանակակիցս իւր, առ Բ Լեւոնիւ, որոյ խնդրանօք գրեաց զ Վիպասանութիւն տոհմի եւ տէրութեան Ռուբինեանց, հետեւողութեամբ վիպասանութեան Շնորհալւոյն. այլ ոչ վասն այսր համարիմ հռչակեալ զնա. գովելի եւս են արձակ գրուածքն ինչ եւ ճառք ի Խորհուրդ Ս. Երրորդութեան եւ Մարդեղութեան, ի Յայտնութիւն, ի Համբարձումն Տեառն, ի բանն՝ Բղխեսցէ գաւազան, եւ այլն, « յորում աւուր օծեալ ձեռնադրեցաւ թագաւոր Հայոց մեծ Լեւոն ( Բ . ի Ծաղկազարդն, յՕրհնութիւնն Դեբովրայ, ի բանս ինչ Մարգարէութեան Եզեկիելի, Պատասխանիք հարցմանց Հեթմոյ արքայի վասն Հրեշտակաց, վասն Ադամայ, եւ այլն. Լուծմունք գրոց Պորփիւրի. անշուշտ եւ այլ յոլով գրուածք. վասն որոց՝ ժամանակակից ոմն ի յիշելն զայլ ոք երեւելի գրիչ՝ Սոսթենէս Րաբուն, ասէ նախ զսմանէ, եւ ապա զնմանէ. « Էր ( Սոսթենէս ) վարժ եւ կիրթ յամենայն գիրս աստուածային՝ հնոցն եւ նորոցս, եւ արտաքին ֆիլիսոֆայիցն գերիվերոյ. որ եւ ի ժամանակիս մեր եւ ի թագաւորութեան Լեւոնի ( Բ ) եւ ի հայրապետութեան Յակոբայ, ոչ ոք է կատարեալ իբրեւ զսա յամենայն իմաստս, բայց ի մեծ Րաբունեաց րաբունւոյն ՝ որոյ անուն Ցօղ է քաղցր, որ եւ Վարհամ կոչի » ։ Սոյն գրիչ յիշէ եւ զ Ստեփանոս Վահկացի, որ հրամանաւ Սոսթենէսի վերակացու լինէր նորոգութեան Ս. Հոգի եկեղեցւոյ Սսոյ. իսկ յայլմէ գրչէ՝ վկայի նա գոլ երկասիրող կամ գրող Արարածոց գրոց ։ Յելս կոյս ԺԳ դարու եւ ցկէս ԺԴ ին, ծանօթք են, նախ թագաժառանգն այլ ոչ թագընկալ՝ Հեթում Բ, քերդուածովն վասն թիւր կամ ուղիղ Զատկի, եւ թագազարմն Հեթում տէր Կոռիկոսի, զորմէ յերկար ճառեցաւ (337-9). Գէորգ Սկեւռացի, եւ աշակերտ եւ ներբողիչ իւր Մովսէս. մտերիմն արքայի եւ կաթողիկոս Գրիգոր Անաւարզեցի, զորոյ գրուածոց ճառեալ է ի Տեղագրութեանս (241-2) եւ յաւելցի աստանօր ( զոր նոր գտաք յիշեալ ) Մեկնութիւն Մարկոսի աւետարանչի, եւ Տեսութիւն յԵզեկիա, եթէ չիցէ մեկնութիւն Եզեկիելի։ Յիշելի է եւ Յակոբ կաթողիկոս, յաւէտ երախտաւոր վասն հրատարակելոյ զԸնդհանրականն Ս. Շնորհալւոյ՝ իւրով կոնդակաւ, եւ գեղեցիկ շարականաւ Ծննդեան Ս. Կուսին ։ Ի յաջորդաց սորին՝ Մխիթար, խոհական թղթովն որպէս եւ ժողովով (147). զայնր խնդրոյ միւս գրիչ է Դանիէլ Դավրիժեցի ՝ Մինոր անուանեալ, զի էր ի Փրանկիսկեան ուխտ մտեալ. Ստեփանոս Գոյներ Երիցանց, « այն որ լի էր եւ պատարուն յարհեստ գրչութեան եւ ընդ բնաւս հռչակեալ, ( ըստ մերձաժամանակ յիշատակագրի ), նաեւ բանիւ կատարեալ եւ հոգւով լցեալ. որպէս ահա յայտնի է իմաստնոց եւ ստոյգ գիտողաց. զի լի եւ կատարեալ էր արուեստիւ՝ ի բանս, ի լծորդս եւ ի բացատս եւ ի տրոհմունս առոգանութեանց » ։ Ստեփանոս Կրակցի արքեպիսկոպոս Տարսոնի, յորմէ ունիմք զ Կանոն Օրհնութեան նաւու, եւ ընտանեկան սուղ յիշատակս. եւ յայլ ինչ գիրս ինքն կոչէ զինքն բանի սպասաւոր, բայց գրիչն ասէ զնա՝ մաքուր եւ անյաղթ գիտնաւոր եւ հռետոր րաբունի ։ Մի ի յետին ( ժամանակաւ ) գրչաց Բարսեղ Մաշկեւոր վարդապետն է՝ ի Կիլիկիայս (408), եւ զուգաժամանակ նմին Յովհաննէս ոմն Սսեցի որ աշակերտ բանի ասէ զինքն եւ ուսեալ ի մեծ Հայս առ ոտս Եսայեայ Նչեցւոյ եւ Մեսրովպայ Րաբունապետի։ Թէպէտ եւ ոչ յիշին հայրենիքն՝ եւ ժամանակն, այլ յանուանէն եւ յարուեստէն գուշակեմք կիլիկեցի լինել եւ զ Կոստանդին Սրիկ, քաջ երգահան եւ տաղաչափ, որոյ կան ոչ սակաւ տաղք, եւ թուի կեցեալ ի սկզբան ԺԳ դարու, զի գտանին տաղքն ի տաղարանի գրելոյ մերձ ի կէս այնր դարու. ի նորին զարմէ՝ այլ կրսերագոյն է եւ համարուեստն իւր, որպէս երեւի եւ համարիւն Սրիկ Ստեփանոս ։

Արուեստ կամ հմտութիւն սոցա յետնոցս, որ է Երաժշտութիւն, սեփական իմն շնորհ է դպրութեանց Հայոց Կիլիկիոյ, արժանի հետազօտութեան. նշանակեցաւ ի Տեղագրութեանս գլխաւոր երգարանն՝ Արքակաղնի վանք, եւ երգողքն ոմանք. Կիլիկեան ժամանակագիրն յայտնեաց մեզ եւ զայլ ոմանս, զորս եւ միահամուռ կարգէ, եւ « Նախ՝ Պատուելին Ներսէս, որդին Բ Լեւոն թագաւորին » որ ( ծնեալ յամի 1279 եւ ի †1301), ի յոյզս անդ արքունեաց եւ ի բարձաձիգ լինել եղբարցն՝ խաղաղականաց եւ հրեշտակայնոց պարապեալ հրահանգաց, եւ իբրեւ զմայլեալ իմն քաղցրութեամբ երգոցն եւ կատարելագունին փափագող երաժշտութեան, ի փթիթս անդ ծայրածաղիկ ծնօտիցն՝ փոխեցաւ յերկնայնոցն դասակցութիւն, ոչ գիտեմ ո՛րքան ինչ թողեալ յիշատակս երկրի։ Յառաջ եւ յետ արքայորդւոյ երաժշտիս՝ հռչակեալ են երիցունքն Աւագ եւ Թորոս, որոց տեղի եւ գործք եւ ստոյգ ժամանակ՝ անծանօթ մնան. Յակոբ երէց եւ եղբայր նորա Յովհաննէս կուսակրօն քահանայ ի Դրազարկ, յիշեալք ուրեք յամի 1313. միւս Յովհաննէս կուսակրօն. Յովհաննէս փակակալ Ակներոյ վանաց. եւս եւ Լեւոն. Ներսէս. Յովհան Աբեղայ. Կոստան դպիր. որոց անծանօթ են ո՛ւրն եւ զիա՛րդն. Թորոս Թափրոնց աւագ երէցն արքունեաց եւ երբեմն դեսպան գնացեալ յԱնգղիա, յամի 1342, (27 դեկտեմբ. ), որպէս նշանակի յարքունի Յայսմաւուրս, եւ կոչի « հանճարեղ եւ իմաստուն երաժիշտ » ։ Սիմէոն դպրապետ Դրազարկին. որոյ համանուն Սիմէոն փիլիսոփայ ՝ յիշի յԱրքակաղնի, յամս 1258-60, որպէս եւ Մարգարա փիլիսոփայ ի Թիւրքթի վանս, յամի 1335. « եւ այլք բազումք », ըստ ժամանակագրին։ Ի բազմաց երգեցողաց անտի եւ ոչ յիշեցելոց ի նմանէ, միանգամայն եւ երիցագոյն՝ է Յովսէփ երաժշտապետ վանաց Դրազարկի, զորմէ այսպէս գրէ յամի 1241 Յովհաննէս ոմն հետամուտ այնր արուեստի. « Իմ յանձին կալեալ եւ հետեւեալ երաժշտական արհեստի նախ գրեցի ուսմամբ եւ զկնի գրելով ( զԳանձարան ), գտեալ աղէկ օրինակ յոյժ գեղեցիկ՝ զառն միոյ երաժշտապետի Յուսէփ կոչեալ, եւ կարի հասու ամենայն իմաստից երաժշտից՝ մինչեւ ի բաւանդակն, որ յաւուրս ( մեր ) ոչ գտանի հանգոյն » ։ Յիշեցաք ի տեղագրին Արքակաղնոյ՝ զի երգարան նրբից եղանակաւոր բանից՝ Մանրուսմունք կոչի, եւ ընտիր օրինակ՝ գրոցն Վաւծընցի, ոչ գիտեմ յանո՞ւն տեղւոյ, եթէ հնոյ եւ քաջի ուրումն երաժշտի մականուամբ, որպէս Խլկցին է ( շարական ) յանուն Խուլ Գրիգորի, յիշելոյ ի մէնջ ( յէջ 105-6), եւ յիշելւոյ աստանօր ի կարգս երաժշտաց եւ ճարտար գրչաց. զորոյ ժամանակ՝ շատ կանխել թուի ժամանակագիր մեր, ի յիշելն զգրաւորական ջանս Մեծին Լեւոնի, եւ յարելով. « Ընդ այն ժամանակս էր պատուական Վարժապետն եւ Երաժիշտն եւ առաջին Քարտուղարն Սսոյ՝ Գրիգոր, որ մակ Խուլն. որ, ասեն, թէ մոմ դնէր յականջն՝ առ ի չլսել զբանս աշխարհականս, վասն այն կոչեցաւ Խուլ. որ եբարձ զաւելորդն, եւ զպակասն լցոյց զՇարականին. որ նոյն օրինակքն կոչին Խլկցի, զոր ստուգեալ է նորա, եւ են Սսու բուն կոչեցեալ » ։

Միւս եւս արուեստ նրբալուր Խլին՝ Քարտուղարութիւն կամ Գրչութիւն յոյժ ի պատուի էր եւ քաջ յաջողեալ ի Սիսուան, ի դրան արքունի եւ ի վանորայս. որոյ եւ կենդանի իմն վկայք մնան ձեռագիր մատեանքն։ Յանուանէ կարգէ ժամանակագիրն զոմանս ի նոցանէ, որք յելս կոյս ԺԳ եւ յառաջին կէս ԺԴ դարու կացեալ էին. Գրիգոր դպիր, Վասիլ դպիր, Հեթում երէցն, Կոստանդին Շարահիւսանց. Սարգիս երէց ՝ քեռորդի Ստեփանոսի Վահկացւոյ, որոյ ասէ աւարտեալ զգրութիւն հրաշազան եւ նկարազարդ գրոցն Արարածոց, զսկզբնաւորեալն յաւուրս Բ Լեւոնի եւ յանկ ելեալ յաւուրս Դ ին ։ Թուի Սարգիսս այս նոյն ինքն ծանօթն մեր ճարտար Պիծակն (235-6), եւ որդի վերոյիշեալ Խուլ Գրիգորի քահանայի. զորոյ եւ զմականուան ծագումն յայտնէ. որպէս թէ երբեմն « յ առնելն ծաղկի եւ ի նկարելն, պիծակ մի նստաւ հանդէպ նմա ի լուսամուտն, որ եւ շուտ նկարեաց զնա. զոր տեսեալ մերձակայիցն՝ կարծեցին թէ պիծակն եկեալ նստաւ. զոր ընդ ձեռօքն վարելն նոցա զնա, ծիծաղեալ Տէր Գրիգորն. ապա գիտացին զիրն, եւ զարմացեալ կոչեցին զնա Պիծակ » ։ Թերեւս վերոյիշեալ Շարահիւսանց Կոստանդին ն է քահանայն՝ զոր աշակերտ նորա Լեւոն երէց, յամի 1306, կոչէ « անհաս եւ անհամեմատ գրիչ ». նոյնպէս եւ զիւր հարազատ եղբայրն՝ « զ Սիոն քահանայ, որ եւ մանկագոյն խակակոտոր եղեւ » ։ Եթէ ոչ անթիւ՝ մարթ է յոյժ բազմաթիւ ասել զճարտար գրագիրս Սիսուանայ, զորոց ոմանց եւ զճաշակ գրչութեանն ընծայեցաք ուրեք ուրեք ի Տեղագրութեանս՝ ճշգրիտ լուսատպութեամբ, որպէս եւ զփորձ ինչ նկարակերտութեանց վերոյիշեալն Սարգսի, եւ զ Կոստանդեայ ՝ արբանեկի Ս. Լամբրունեցւոյն (85. 99) ։ Բազում անգամ անանջատ են յարուեստաւորս ձեռագրացն՝ երկոքին ճարտարութիւնքն, Գրչութիւն եւ Նկարչութիւն, որք բազում այն է զի Ծաղկողք եւ Ոսկողք կոչին. եւ յայսմ արուեստի գերազանցեալ երեւին Սիսուանեայք քան զոր ի Մեծ Հայս. յիշատակին եւ յոլովք ի սոցանէ. որպէս, ժամանակակիցն Կոստանդեայ՝ եւ աննման յայնմ արուեստի վկայեալ Գրիգոր զարդարիչ Պապառօնեան աւետարանին (74), « գեր ի վերոյ եւ անհաս ի սեռս մեր » ։ Ժամանակակից Պիծակին յիշի Յակոբ նկարիչ ի Գայլու վանս. որոց մերձաժամանակ եւ այլք ոչ սակաւք։ Հնագոյնքն՝ առաւել հետեւողք են Բիւզանդացւոց, յետինք՝ ազատագոյնք. այլ ոչ հաւասարեն գաղափարաց իւրեանց ի պատկերս կերպարանաց, մանաւանդ ձեռաց եւ ոտից, ճարտարագոյնք գոլով ի կերպարանել զհաւս եւ զհարսնահաւս եւ զչորքոտանիս, եւ եւս առաւել զպէսպէս զարդս եւ ձեւս արաբիկս եւ ինքնահնարս, զորոց ոչ ներէ տեղիս երկարաբանել. որպէս եւ ոչ քննել եւ որոշել եւ զայլ եւ այլ ազգս դպրութեանց եւ մակացութեանց. յորս՝ եթէ ոչ տեսցի առաւելութիւն Սիսուանեայց քան զվարդապետաց Վերին եւ Մեծ Հայոց, թերեւս կարգաբանութեամբ եւ ընտրութեամբ յառաջադէմք նշմարիցին, հաղորդակիցք գոլով արեւմտեան ազգաց եւ դրակիցք Անտիոքեայց եւ Կիպրացւոց եւ պետութեանց ծովեզերացն Ասորւոց. յորմէ եւ յաճախութիւն ուսման եւ գիտութեան լեզուաց, հարկեցուցիչ առ այս ունելով եւ զբնակակցութիւնն, զազգախառնութիւնն, զմուտ եւ ելս այլալեզու պաշտօնէի արքունի դրան։ Յայսմ մասին լեզուագիտութեան եւս՝ զառաջնութիւն ունի Ներսէս Լամբրունեցի, որպէս նշանակեալ է ի նորայն դրուատի։ Զուգակից նմին՝ որպէս յայլ ինչ մասունս՝ գտանի Գրիգոր Սկեւռացին ի հմտութեան Յոյն լեզուի. որում գիտակ եւ թարգման տեսաք ուրեք եւ զ Կոստանդ երէց յամի 1332 (168) ։ Ի Լատինական լեզուի հմուտք՝ բաց յարքունի քարտուղարաց եւ գրչաց, դարձեալ յառաջադէմ գտանի Ս. Լամբրունեցին, պէսպէս թարգմանութեամբքն. այլ եւ եղբայր նորին Հեթում­Հեղի, վերոյիշեալ Դանիէլ Մինորն, անշուշտ եւ այլք ոչ սակաւք. քանզի ի խնդրոյ Քահանայապետաց Հռովմայ՝ անդստին յաւուրց Մեծին Լեւոնի կարգեցան վարժարանք այսր լեզուի։ Յոլովագոյն եւս էին աներկբայապէս լսողք եւ խօսողք Փռանկ լեզուի, եւ առաջին գրիչ եւ թարգման յայսմիկ՝ ճանաչելի Գունդստապլն Սմբատ, ապա եղբօրորդի նորա Հեթում Պատմիչ ։ Արաբ եւ Պարսիկ լեզուաց եւս, մանաւանդ առաջնոյն՝ կարեւոր էր գիտութիւն յարքունիս, վասն ստէպ բանակցութեանն ընդ սուլտանս Եգիպտոսի եւ Իկոնիոնի եւ ընդ ամիրայս Հալպայ եւ Դամասկոսի. ծանօթ է թարգմանիչն Ստեփանոս քահանայ, որ հրամանաւ Ա Հեթմոյ « թարգմանեաց ի Պարսից իմաստից զկերպ կերպ փոլատ շինելն եւ մխելն, այսինքն ջուր տալն », եւ այլն. ընդ նմին ասի թարգմանեալ եւ զարուեստս Դարբնութեան եւ Ներկարարութեան։ Ծանօթագոյն են եւ Բժշկարանք մեր, մեծագոյն մասամբ ի Պարսից եւ յԱրաբաց գրոց քաղեալք եւ թարգմանեալք, որք յիշեցուցանեն մեզ եւ զազգային Բժիշկս մեր, եւ ոմանք կարծին ի մարզից Սիսուանայ, այլ ժամանակք եւ գործք նոցին սակաւածանօթք. որպէս Սարգիս ն, Սիմաւոն, Ահարոն եւ որդի նորա Ստեփանոս եւ Տոհմ նոցա, Վահրամ, թերեւս եւ Դեղին բժիշկն եւ Ճոշլին ն ։ Չէր օտար ի Սիս եւ Ասորի լեզու, զի էին անդ վանորայք, եկեղեցիք եւ մեծաստիճան աթոռակալք Ասորւոց. յայն ժամանակս թարգմանեաց Գէորգ Վ. ի Քէսուն՝ զճառս ինչ Ս. Եփրեմի։ Հարկ եղեւ ընտելանալ եւ Թուրք եւ Թաթար լեզուաց, որոց գիտակ գոլ երեւի Մխիթար Վ. Սկեւռացի, հմուտն եւ լատինականին, զի էառ ընդ իւր զնա թարգման արքայն Հեթում՝ յերթալն ի Թաթարս. նոյնպէս թուի եւ Բարսեղ Վ. յառաջագոյն դեսպան առաքեալ առ նոսա։ Ի նորոց լեզուաց՝ յետ փռանկին չիք երկբայել՝ զի գէթ յԱյաս շահաստանի՝ ուր յաճախէին վաճառականք ազատ քաղաքաց եւ ընկերութեանց Իտալիոյ, լսիւր ի Հայոց եւ Իտալական ն բարբառ։

Զանց արարեալ զքննութեամբ այլ եւս ազգ մակացութեանց եւ արուեստից զարգացելոց ի Սիսուան, ակն արկցուք եւ յիշեսցուք ի հարեւանցի եւ զտեղիս ուսմանց եւ վարժից նոցին. որք են, նախ, աներկբայապէս՝ վանորայքն, եւ յաւէտ նշանաւոր ի նոսին Դրազարկ ն, Արքայկաղնի ն, Սկեւռայ ն, Մլիճ ն, Ակներ, Պերճեր, Մաշկեւոր ի Սեաւ լերինս, եւ մերձ նմին եւ յԱնտիոքայ սահմանս՝ Յեսուանց վանք, յորում անուանի եղեն առաջնորդն Յովսէփ եպիսկոպոս, եւ Գրիգոր Վ. Մարաշցի, եւ այլք յիշատակեալք ի Տեղագրութեանս։ Այլ առանձինն եւս յիշելիք են աստանօր Մեծքարն եւ Ջերմաղբիւր. զի յառաջնումն տեսաք Վարժարան ուսման մանկանց կարգեալ ի Լեւոնէ Բ, որ՝ ըստ այլում գրչի « Վարդապետաց յարմարեաց տունս, ընդ որս եւ զՄեծքարն եւ բնակեցոյց ի նմա կրօնաւորս ». իսկ յերկրորդումն՝ Դասատուն կարգեցաւ ի թոռանէ նորուն՝ Դ Լեւոնէ, խնամակալութեամբ Պայլի իւրոյ Օշնի, որպէս յիշէ Յակոբ Կրակկացի Վարժապետ տեղւոյն՝ յամի 1328 ։

Մնայ արդ յիշատակել եւ զմեկենասս ուսմանց, այսինքն զբարգաւաճողս եւ զխրախուսիչս, այլ եւ զգրասէրս եւ զգրաստացս. զի եթէ առաջինն՝ մեծատանց եւ հզօրաց շնորհ է, երկրորդն հասարակաց իմն տեսանի ի Կիլիկիայս, մանաւանդ յազնուականացն դասս, որոց հռչակագոյն լինին յիշատակք քան զռամկաց եւ փոքր մարդկան, ըստ հասարակ օրինաց աշխարհի։ Տեսաք ի սկզբան ծանօթութեանս զձեռնտուութիւն եւ խրախուսանս Մեծին Լեւոնի ի բարգաւաճանս գրագիտութեան, մինչ զբաղեալն էր ի քաղաքական հոգս եւ կարգս։ Նոյն զգացումն եւ հանճար իմաստից եւ կրօնից տեսանի եւ ի նախնիս նորին Լեռնական իշխանս եւ նուաճողս բարձանց Կիլիկիոյ. առաջին պայազատն Կոստանդին մարկիսն՝ շինէ կամ նորոգէ զԿաստաղօն վանս. որդի նորա մեծ սեբաստոսն Թորոս Ա, զԴրազարկ եւ զՄաշկեւոր. եղբօրորդի իւր համանուն Թորոս Բ, կրկին կանգնող պետութեանն՝ վկայի ոչ միայն բանասէր, այլ եւ լուծիչ մթին բանից եւ մարգարէական իմն ունել տեսութիւն ( չափազանցօրէն ) ։ Այլ առաւել եւս փայլէ ուսումնասիրութեան եւ գրասիրութեան շնորհ՝ ի զարմի անդ Հեթմեանց յաջորդաց Ռուբինեանց. յորոց գրեաթէ յամենայն պայազատաց՝ ժամանեալ մնան ցարդ ոմանց իսկական երկք, եւ յոլովից՝ վասն ինքեանց կամ վասն օտարաց գրել եւ յօրինել տուեալ մատեանք. զոմանս յայնցանէ արդէն յիշեալ է մեր ի ծանօթ մեզ եղելոցն, որ յայտ է թէ սակաւք ի բազմացն իցեն. որպէս, Վարք Ոսկիբերանի գրեալ վասն Օշնի հօր Ս. Լամբրունեցւոյն. իսկ սա՝ որպէս բազում անգամ կրկնեցաւ՝ պարագլուխ ամենայն բանասիրաց տանս Կիլիկիոյ՝ իւրով ձեռօք գրեալ է յոլով մատեանս, յոլովագոյնս եւս տուեալ գրել։ Ոչ անարժան նմին եւ եղբայրն Հեթում­Հեղի, ետ գրել զգեղապաճոյճ աւետարանն նուիրեալ վանաց Սկեւռայ։ Նմանեալ նմին յետ դարու միոյ եւ դուստր թոռին իւրոյ համանուան՝ Ալիծ ՝ կին սենեսկալին Կիպրոսի, տայր գրել աւետարանս եւ կտակարանս ձեռամբ ճարտարին Ստեփանոսի Գոյն ­ Երիցանց, որք ցարդ պահին առ գաղթականս Հայոց յարեւմուտս։ Մեծագոյն եւս տեսանի գրասիրութիւն եւ գրավարժութիւն յարքունական շառաւեղի Հեթմեանց բնոյն, որոց նոր նահապետ Կոստանդին Պայլ ՝ նորոգեաց կամ յառաջացոյց զամենայն երախտիս Լեւոնի, ընդ քաղաքականին եւ զբանասիրականն, յորս որդիք նորա պանծալիք մի քան զմի գերազանցեցին. առաջինն՝ քաջն Սմբատ Գունդստապլ ՝ արժանաւորն մատենագրաց դասակցութեան, եթող մեզ եւ զիւրոց մատանց գիծս, եւ մատեանս գրեալս իւրովք ծախուք։ Նոյնպէս եւ երկրորդն, որ է Բարսեղ արքեպիսկոպոս, որ եւ հեղինակ է Քերական գրոց։ Ծանօթ եւս են կրսերոյն Յովհաննու եպիսկոպոսի՝ առաւել քան զմտաւոր վաստակս, բազում մատեանքն ընդօրինակեալք, եւս եւ իւրով խրախուսանօք յօրինեալք, որպէս Գործոց Առաքելոց Մեկնութիւնն Սկեւռացւոյն։ Չորրորդ եւ սակաւածանօթ եղբօր սոցա՝ Վասակայ կամ Վասլի տեառն Ճանճոյ, քաջի եւ բարեպաշտի՝ յիշին ընդ այլոց սրբազան սպասուց եւ աւետարանք գրեալք, եւ Սաղմոս մի ատենի։ Իսկ վեհագունի հարազատացն՝ Հեթում արքայի, վկայեալ է զոյգ ընդ քաղաքական եւ պատերազմական հրահանգաց՝ եւ սէր մտաւորականին. « ետ գրել բազում մատեանս, յորոց բազումք կան մինչեւ ցայսօր ( ասէ ժամանակագիրն, զոր կարեմք եւ մեք կրկնել ), եւ ետ թարգմանել այլ եւս բազումս ». յորոց յիշեցաք վերագոյն զարուեստականս՝ յարաբ կամ ի պարսիկ լեզուէ. որպէս եւ զգրագէտս եւ լեզուագէտս՝ ընկերս եւ ուղէկիցս նմին, զՄխիթար Սկեւռացի, զԲարսեղ, զՍտեփանոս, զԱնդրէաս, եւ այլն. այլ եւ ինքնին ասի գրեալ յիշատակս զիւրոյ երկարաձիգ ուղեւորութեանն ի Թաթարս, յորմէ ոչ սակաւ օգտեցաւ եղբօրորդի իւր համանուն՝ յԱրեւելից պատմութեանն։ Զուգակից երկարժամանակեայ իշխանութեան թագաւորին եւ կաթողիկոսն Կոստանդին ՝ նոյն գտանէր եւ ջանիցն, խնամարկելով ի բանասէրս, զի « գրասէր եղեալ ( ըստ ժամանակակից յիշողի ) ՝ ետ գրել յոլով աւետարանս եւ գրեանս », ընծայելով արքայազարմիցն ( յորոց ոմանք իւր իսկ սանք էին ), եւ եկեղեցեաց վանորէից, յորոց ծանօթ են ինձ եօթն աւետարանք՝ պահեալք յայլ եւ այլ ձեռս, եւ մին ի մերումս։ Առաւել քան զարքունի փառս՝ զիմաստասիրութեանն ոգի ժառանգեաց պայազատն Հեթմոյ՝ Լեւոն Բ, թերեւս գերազանցեալ զհանուրբք՝ յայսմ մասին, վասն որոյ եւ կոչեցաւ Գրասէր. զի « ետ գրել բազում պատուական գրեանս, որոց բազումք կան մինչեւ ցայսօր ( ասէ ժամանակագիրն ), եւ զայլ բազումս ժողովեաց, եւ ետ վերստին նորոգել՝ ի ձեռս ճարտարաց եւ վարդապետաց, զոր ի վատթար գրչաց այլայլած էր. եւ դարձեալ զ բազումս ետ թարգմանել ». « Եւ պատուէր զուսումնասէրսն, եւ առանձին պարգեւս տուեալ՝ զոր վարդապետն էր ծանուցեալ. եւ անսպառ հաստատեաց զայն եւ գրով արձանացոյց ». եւ գլուխ այսոցիկ՝ Վարդապետարանն Մեծքար, յիշեալ վերագոյնդ։ Ոչ միայն ի բնիկ երկրի իշխանութեան իւրում, այլ առաքէր ի մատենիցն եւ ի Մեծ Հայս, եւ ի գաղթականսն՝ յարեւմուտս, յորոց Ճաշոց մի՝ յիշատակաւ իւրով՝ առաքեալ ի Պերուճիա քաղաք Իտալիոյ՝ փոխադրեցաւ յետոյ ի հոգետունն Հայոց Հռովմայ [4] ։ Գտանին մատեանք գրեալք եւ ի խնդրոյ կնոջ սորին Կեռան թագուհւոյ, որ եւ կրօնաւորեալ ասի եւ կոչեցեալ Թեֆանի ։ Ոչ պակաս քան զհայրն գտաւ եւ անդրանիկ սորա Հեթում Բ, մեկենասն Գր. Անաւարզեցւոյ եւ Գէորգայ Սկեւռացւոյ, որում ետ յօրինել զՄեկնութիւն Եսայեայ. գտանին եւ շատք վասն իւր եւ վասն այլոց գրեալ մատեանք իւրովք ծախուք. իսկ իւրոց գրաւոր վարժից յաջողութեան վկայ մնայ նախայիշեալ Յիշատակարան ն վասն աւուր տօնի զատկին, վայելուչ տաղաչափութեամբ։ Ի բազմաթիւ եղբարց սորին Հեթմոյ՝ ծանօթ է ինձ, նաեւ ի ձեռին, Յայսմաւուրք մի ( ըստ կարգադրութեան Անաւարզեցւոյն ) գրեալ վասն Օշին թագաւորի, յորում նշանակեալ են աւուրք մահուան արքայազանց։ Օշնի որդի Լեւոնի Դ ցուցաւ ի վեր անդր երախտագործ՝ հաստատութեամբ վարժարանին ի Ջերմաղբեր վանս. նորին հրամանաւ կան մնան գրեալ Ասսիզքն Անտիոքայ եւ Օրինագիրք Սմբատայ, որ նոր յայտնեցաւ։ Ի զարմից եղբարց Ա Հեթմոյ եւ հօրեղբարց Լեւոնի Բ, ծանօթ ինձ մնացորդք ստացեալ գրոց՝ են, Գիրք Սողոմոնի եւ այլ ինչ ի Ս. Գրոց, յորում գրէ մի յորդւոց Սմբատայ Գունդստապլի. « Ես Աւշին Սէնէհջալս ամենայն Հայոց որդի բարեպաշտ իշխանաց իշխանին Պրն. Սմբատ Գունդուստապլին Հայոց, զոր հմտեցա գրոյս եւ յոյժ սիրեցի »… Վասն եղբօրորդւոյ սորա երկրորդ Սմբատ Գունդստապլի՝ ծանօթ է գրեալ Աստուածաշունչ մի շքեղ։ Զատ ի չորից եւ հնգից եղբարց՝ որդւոց նահապետին Կոստանդեայ Պայլին՝ էին եւ այլ որդիք, յորոց մի Լիկոս. յանուն սորա չէ ինձ ծանօթ գրեալ մատեան, այլ վասն որդւոյ իւրոյ պատանեկի Պարոն Սիր Լեւոն կոչեցելոյ՝ կայ առ մեզ Աւետարանիկ մի գրեալ յամի 1256, որոյ գրիչն Յովհաննէս մաղթէ յիշել « զբարի շառաւեղն, զտղայ Պարոնն՝ ըզՍիր Լեւոն, որ եռափափագ սիրով ստացաւ զսուրբ աւետարանս զսիրեցեալ պատանին՝ զՍիր Լեւոն, որպէս զի աղօթիւք ձերովք Տէր Աստուած տացէ զնա ծնաւղաց իւրոց երկայն ժամանակս առողջութեամբ, եւ փրկեսցէ յամենայն փորձութեանց » ։ …— Միւսոյ եւս եօթներորդի արքայեղբօր Օշնի՝ անդրանիկն Հեթում տէր Կոռիկոսի՝ հանրածանօթ է եւ բազում անգամ յիշեալ առ ի մէնջ՝ իբրեւ հեղինակ հռչակաւոր Պատմութեանն Արեւելից կամ Թաթարաց, եւ այլոց գործոց, (337-340), որպէս եւ հմտութիւն նորա փռանկ լեզուի, եւ ընտիր Բժշկարան մատեանն գրեալ վասն նորա։ Յիշեալ է մեր (341) եւ զպերճագիր Մանրուսումն կամ Կցրդոց գիրք գրեալ վասն որդւոյ սորա Կոստանդին Գունդստապլի. որոյ եղբայրն անդրանիկ Օշին երբեմն Պայլ՝ ձեռնտու եւ գործակից Լեւոնի Դ ի, երախտաւոր է հաստատութեան վարժարանին Ջերմաղբերոյ։ Ութերորդ որդւոյ Արքայահօրն՝ Կոստանդեայ ՝ որդի է Պաղտին մարաջախտ ստացող եւ նորոգող Ճաշոցի գրելոյ ծախուք մեծի Գունդստապլին, յորում գրեալ է եւ ինքն յիշատակս ինչ ընտանեկանս, որպէս յետոյ եւ որդի նորա Կոստանդին Բ. իսկ Կոստանդին Գ թագաւոր՝ չափական բանիւ գրեալ է ողբս զմահուանէ եղբօրն (413) ։ Գտանի առ մեզ եւ աղօթագիրք մօր նորա Մարիւն տիկնոջ՝ դստեր Լեւոնի Գունդստապլի։ Սոցին ժամանակակից էր՝ ոչ ի Հեթմեանց, այլ ի Քաջբերունեաց երկրէ, սակայն պաշտօնեայ արքունի, Տիվան­պաշի (486), Կարապետ ոմն, որ յաւուրց Օշնի արքայի բաւեալ է ցաւուրս Կոստանդնի Բ, եւ յամի 1356. զսմանէ աւանդէ ժամանակագիրն՝ յոյժ աղօթասէր գոլ, եւ յամի 1314 գնացեալ յուխտ ի վերոյիշեալ իտալական քաղաքն Պերուճիա, եւ տուեալ « գրել անդ Աւետարան մի պատուական. եւ զարդարեաց ոսկի կողօք, եւ կատարեալ զուխտն դարձաւ ի Սիս, եւ եդ յիշատակ զաւետարանն յեկեղեցին իւր յ Երեքխորան Աստուածածին », ուր մնայր տակաւին աւետարանն՝ յաւանդել զայս ժամանակագրին, որպէս թուի ի կէս ԺԷ դարու։

Այսքան յիշատակք գրասիրաց եւ գրոց ( զոր ես համարիմ մի ի հարիւրոց ծանուցեալ ինձ ), շատ եւ թերեւս առաւել եւս իցեն ի հաւաստիս ծաւալման դպրութեան եւ գրասիրութեան ի Սիսուան, եւ ոչ անհաճոյ հրապուրանաց արեւելեան բանասիրաց մերոց՝ գալոյ այսր ի հետազօտութիւն. որպիսիք են հռչակաւոր վարդապետքն ժամանակին, զոր յիշեցաք ի ստորագրութեան Սսոյ (224) ։

Հաճոյական այլ եւ աղուական եւս փաստս գրասիրութեան եւ գրագիտութեան՝ աւանդէ մեզ ժամանակագիրն Կիլիկիոյ, ականատես եւ շօշափող յոքնահոյլ մատենից գրելոց առ վերոյիշեալ արքայազամբք. առ որովք, ասէ « Լի անթերի էր իմաստութիւնն ընդ այն ժամանակս՝ յաշխարհն Կիլիկեցւոց. մինչեւ Կանայքն եւս գրէին եւ ընթեռնուին. եւ մինն ի բազմաց այս է. քանզի ի հին պատմութեանց Սսայ լուայ, թէ Բարձրբերդցի Կոստանդին քահանային դուստրն Զապել կոչեցեալն, սա պաշտէր զՄանրուսմունս, եւ էր հմուտ ընթերցողութեան եւ արուեստին գրչութեան, եւ սիրէր կոյս մնալ ։ Ըստ այսմ օրինակի ասեն, թէ էր կոյս մի ի Տարսոն, եւ անունն Ալիծ, որ եւ նա էր գրագիր յոյժ հմուտ. գրեաց զայբուբենս, եւ ասաց թէ՝ Ով ոք որ սմա նմանեցընէ, նա է իմ տեսոյն արժանի. որ եւ գրեալ բերին զերկուքն. ոչ հաւանեալ՝ ասէ.

Ծայրըն ձային, ծակըն ծային՝

Չի՛ նըմանիր գիրն Ալիծին.

եւ դարձեալ ասէ վասն ուզողացն, թէ Ով որ գըրէ

Զծայրըն ձային, զծակըն ծային,

Նա կու լինի փեսայ Ալծին.

եւ ոմն ի նոցան գրեալ եդիր. եւ հաւանեալ՝ ասէ.

Ծայրըն ձային, ծակըն ծային՝

Կու նըմանի գիրն Ալիծին » ։

Յաւելու աւանդողն՝ եթէ համբաւ այսպիսեաց հռչակիւր « յարեւելս. եւ լուեալ վարդապետք զայսպիսիս՝ եկին տեսանել զարմացան եւ ասեն, Իրաւի է զոր լուաքն, եւ այլ աւելի. եւ ետուն փառք Աստուծոյ » ։

Զոր եւ մեր մատուցեալ յօժարութեամբ, յաւելցուք եւ շնորհս մերոյս Ա Լեւոնի. որոյ եթէ չէր եղեալ որպիսի եղեւն, եւ չէր արարեալ զոր արարն, ոչ այսքան բարգաւաճէին եւ դպրութիւնք ի Սիսուան. որոյ արքունիք եւ արքայազունք, ( ոչ զանգիտեմ ասել ), գերազանցեցին յայնժամ գրասիրութեամբ զամենայն արքունեօք դրացեաց իւրեանց յարեւելս, թերեւս եւ զամենեքումք որ յարեւմուտս. եւ եթէ հանգոյն սոցայում վիճակեալ էր եւ մերոցս՝ ունել անքոյթ կայան, հեռի յասիական եւ ի լիբիական ասպատակաց, ցո՜ր վայր արդեօք բարձրանային բանական բարգաւաճանք պայազատաց Լեւոնի. զայս թողեալ իմաստասիրել անյաչաղ իմաստասիրաց, շատասցուք մնացորդօք մատենից ուսումնասիրաց մերոց՝ պսակաւորացն եւ սքեմաւորաց Սիսուանեայց, որք արդ միակ պատուական ( ակն ունիմք թէ եւ յաւերժական ) մնացուածք են փառաց, գանձուց, յաղթանակաց, հանդիսից, աղերսից, եւ համօրէն վայելչութեանց նոցին, եւ մեզ երկդիմի առիթք՝ անօգուտ տխրանաց եւ օգտաւէտ սխրանաց։

 [1]             «Venerabiles Magistrum et conventum sancte domus Hospitalis, preterita estate, mense videlicet augusti, Sancte Sedis Apostolice amore ac reverentia, non solum nobis, verum etiam universe christianitati, magnum et necessarium contulisse succursum contra infinitam paganorum barbariem super nos et regnum nostrum aggregatam», etc. Epist. Innoc. III.

[2]             Այս են բանքն. « Արիագոյնն Լեւոն տիրեաց 72 բերդից. եւ ասեն թէ ի 72 բերդն զանկակ կայր. նա երբոր պատերազմն լինէր՝ յայնժամ հնչեցուցանէին նախ ի Սիս. եւ ի ձայնէ նշանիցն ճանաչէին, եւ իւրաքանչիւր հնչեցուցեալ, որ լսէին ամենեքեան ի մի ժամու, եւ ժողովեալ գային, առանց մարդոյ ( ազդարարի ) ։ Թէ հաւանիս՝ ընկալ » ։

[3]                         « Զի ըզգոդիսն որ նախատեալ

Եւ յամենայն տեղեաց հերքեալ,

Զնոսա ի մի վայր ժողովեալ,

Բազմապատիկ բարեօք լըցեալ ». ­ ՎԱՀՐԱՄ։

Իսկ ժամանակագիրն Կիլիկեցի կարծեօք գրէ. « Գոդեաց տանն տեղին՝ յիշի այժմ Քօթուն, թուի թէ նա է Գոդեաց տունն, որ է ի Հաճնայ եւ ի Վագգայու ( Վահկա ) մէջն, ձոր մի, եւ ի ձորուն մէջն շէն ջրաղաց մի, մօտ ի սարօսն (?) հայի ընդ հարաւ » ։ Ի հարաւոյ երկոցուն յիշեալ աւանից նշանակի եւ ի քարտի մերում Գուդ գեօղ։

[4]             Այս է յիշատակարանն արքունի, թէ եւ ոչ բուն ձեռնագիր թագաւորին. « Լեւոն շնորհաւքն Աստուծոյ եւ աւգնականութեամբ նորին թագաւոր ամենայն Հայոց, որդի հանգուցեալ արքային Հեթմոյ, վասն խնդրոյ Յոհաննիսի քահանայի, պարգեւեցաք զժամագիրքս զայս իւր եկեղեցւոյն՝ Սուրբ Մատթէոսի աւետարանչի, որ է ի Փերուժ քաղաք, ի յիշատակ մեր եւ նախնեաց մերոց. ի թուականութեանս Հայոց ԷՃԻԸ » (1279) ։ Յարքունական բանսն յարի եւ յետագայդ ի գրչէն.

« Յիշեսջիք եւ զիս զ Հեթում նուաստ սարկավ. ով սուրբ ընթերցողք, եւ զեղբայրն իմ զՂուկաս քահանայ, եւ զԱւշին սարկ. »…