Լեւոն Մեծագործ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ե. Հանդէս Ջրօրհնեաց յամի 1212.

Ոչ է մոռանալ եւ զհրճուական հանդէսս զոր համաշխարհի ժողովրդեանն կարգեաց ի վայելս, որպէս ի դէպ է ասել ` բազմօրեայ աւուրբք. այն զի ի մեծի տօնի Յայտնութեան Տեառն հանդիպեցաւ եւ կարգ օծմանն ի թագաւոր, յորում սովորութիւն էր ազգիս ի վաղ ժամանակաց, աշխարհախումբ տօն ցնծութեան կատարել, եւս եւ եկեղեցական օրինօք, Ջրօրհնեաց արարողութեամբ, ընդ նմին քաղաքական հանդիսիւ եւ պէսպէս զբօսանօք. որոց առաջին մարթ է գրել զզօրահանդէսն, զոր ոչ խափանէր, այլ մանաւանդ յորդորէր եղանակ երկրին Լեւոնի, մանաւանդ զի ի Տարսոն ի ջերոտ ծովակողմն ` կատարեցաւ հանդէսս այս մեծ, ուր գրեաթէ չերեւի ձմեռն, եւ բարեխառնագոյն յայնժամ են օդք քան ի գարնայնի եւ ամարանի: Չիք երկբայել զի շքեղագոյն յոյժ եղեն ամենայն հանդէսք յայսմ ամի տօնի Ջրօրհնեաց եւ պսակման Լեւոնի, քան որ յզկնիսն, զորոց զմիոյ ընծայէ մեզ նկարագիր ` եկ ոմն օտարական ի խորոց Գերմանիոյ, յերկրէ Հաննովրի, Վիլլեպրանտ ազնուական Օլտէմպուրկցի [1], յամի 1212 գտեալ յարքունիս Լեւոնի ի Սիս եւ ի հանդիսի անդ. զորոյ արժան համարիմ առ տեղեաւս թարգմանել զբանս. « Յաւուր տօնի Յայտնութեան Տեառն, զոր Հայք Մկրտութեան կոչեն, ժամանեցաք ի Սիս, յոր հրաւիրեալն էր զմեզ թագաւորին ` կատարել զհանդէս տօնի իւրոյ: Ի ծագել առաւօտուն ` փութային ամենեքեան երթալ ի գետ անդր, որ առ երի քաղաքաւանին, ուր իջանէր եւ Տէրն արքայ այսու կարգաւ. ինքն հեծեալ էր յերիվար բարձրապարանոց. յաջմէ եւ յահեկէ նորա երթային կարգապետ ( մայստռ ) տանն Ալամանաց, եւ բերդապան Հիւրատանն Սելեւկիոյ, դասուք հազար արանց կրօնաւորաց ընկերաց իւրեանց. զհետ նոցա ` Պարոնն Ռուբէն ` կրսերն թագաւոր, ( զոր ` որպէս կանխաւ ասացի, Ոթոն կայսր Հռովմայեցւոց ` ըստ խնդրոյ աւագ թագաւորին ` պսակեալ էր սակաւուք յառաջ ), եւ դասք դասք ազնուաց երկրին եւ բազմութիւն զօրականաց ` վայելչապէս զգեստաւորեալք. զորոց ` արբանեակք նոցին կրելով ի ձեռս զնշանս եւ զդրօշս, եւ ածելով զերիվարս նոցին պալարակապս, երթային յառաջնոյ մեծի թագաւորին. իսկ ընդ մէջ սորա եւ նոցա ` ընթանային գունդ գունդ զինակրաց փայեկաց՝ անձնապահք թագաւորին. եւ ամենայն բազմութիւն ժողովոյն մեծաձայն աղաղակաւ ողջունէր զնա ` կոչելով, Սուրբ Թագաւոր, (Sub Tacvol), մինչդեռ մեծաւ շքով իջանէր նա ի խորան իւր հարեալ առ ափն գետոյն: Զկնի սոցա գային ի հետիոտս ` Յոյնք զգեստաւորեալք, պատրիարքաւ իւրեանց, եւ բազում սրբազան սպասուք. եւ այնքան մեծ լինէր ձայն հնչման փողոցն եւ այլոց երաժշտական գործեաց, զի հանդէս իմն քան թէ թափօր թուէին յարդարել. զտեղի առին եւ սոքա ի սահմանեալ իւրեանց կայանս ` առ գետեզերբն: Յետ այնորիկ իջանէր վայելչապէս դաս ուխտի եկեղեցւոյն Հայոց ` զխաչն մկրտութեան բարձեալ, հանդերձ արքեպիսկոպոսաւն, հեզադէմ կերպարանօք եւ բարւոք կարգաւ [2]: Սոքա եւս կալան զտեղի կայից իւրեանց առ յիշեցեալ գետովն: Եւ ի գումարել ամենայն խմբից հանդիսին ի մի վայր, եւ դաս առ դաս եղանակել, տեսանէաք յուժգնակի հնչել նոցին ` զալիս երկայն մօրուացն իբրեւ օդալիցս իմն ծփելաս ի վերայ կրծոցն, եւ ընթեռնլով աւետարանս եւ թուղթս առաքելականս ի յոյն եւ ի հայ լեզու, եւ զկերպարանեալն Յորդանան օրհնելով, զխաչն ` զոր բերեալ էին ` մկրտէին ի ջուր, եւ յաջմէ կողմանէ արձակէին աղաւնի մի: Յայնժամ հեծեալ ոմն ի յաւանակ ` յառաջեալ իջեալ ի մէջ գետոյն, կանգուն կալով ` վերագոչէր շաքարաձայն բարբառով. Կեցցէ թագաւոր մեր յաւիտեան. եւ դարձեալ, Զօրութիւն եւ հաստատութիւն ամենայն քրիստոնէից. եւ ի միաձայն պատասխանի առնել բազմութեանն ` աղաղակելով, Ամէն, յառաջադէմն այն քաջ եւ յահեակ զալիս ջուրցն հերձանէր. ընդ որ ոչ սակաւք քրքիջ բարձին: Ապա թագաւորն եւ այլք ` ցօղէին զինքեանս ջրովն. իսկ Ասորիք մերկացեալք ընկենուին զանձինս ի ջուր: Եւ ի կատարել այսոցիկ ըստ օրինի, դասք եկեղեցականացն դառնային ի վանս իւրեանց. իսկ թագաւորն եւ զօրականք ` ի դաշտ անդր դիմէին, եւ պալարակապ երիվարօքն արշաւակի վազս առեալ ` նիզակաճօճ նիզակաբեկ խաղս առնէին զինուորականս. եւ զբովանդակ զօրն զայն մեծաւ ցնծութեամբ խրախացան. իսկ յերկրորդումն աւուր այր իւրաքանչիւր դարձաւ ի տեղի իւր » [3] ։

Արդարեւ տօ՜նք մեծատօնք Հայկական տօմարի:[1]             Յիշեալս այս այր եւ այլուր եւ ի Տեղագրութեանս, Willebrand, էր ի զարմէ Կոմսից Օլտեմպուրկի Գերմանիոյ, ոչ միայն ուխտից աղագաւ եկեալ յԱսորիս, այլ թուի եւ հրեշտակութեամբ՝ առ Լեւոն. զի ընդ իւր էր եւ դեսպան դքսին Աւստրիոյ. նուիրեալ եկեղեցւոյ՝ հետ զհետէ եղեւ կանոնիկոս Հիլտէսհայմի, եպիսկոպոս Բատերպոռնի, արքեպիսկոպոս Ուդրեխդի։

[2]             Զորս յոյժ գովել կամէի, ասէ, եթէ չէր շփոթեալ զկարգն՝ մեծամօրուս երիցու միոյ, որոյ յանցանելն ընդ վտակ մի օժանդակ գետոյն, զերծեալ էր կօշիկ ոտիցն, եւ ի ջանալն ըմբռնել՝ կասեցոյց զթափօրն, եւ այլն։

[3]             «In die vero, hoc est in festo Epiphaniæ, quod Hormeni Baptisterium appellant, pervenimus Sis, ad quem Dominus Rex nos ad celebrandum suum festum invitaverat… Mane vero facto omnes ad quoddam flumen, ipsi villæ vicinum festinabant: ad quod Dominus Rex hoc ordine descendebat: alto equo insidebat; et Magistrum domus Alemannorum, et Castellanum de Seleph Hospitalarium, cum eorum sociis, viris religiosis millibus, suo lateri adjungebat: quem Dominus Ruppinus junior rex, quem, ante dixi, Otto Romanorum Imperator, ad petitionem senioris Regis nuper coronaverat, cum nobilibus terræ illius, et cum multis militibus, pulchre indutis, subsequebatur; quorum servi singula vexilla et baneras in manibus gestantes, et eorum equos phaleratos deducentes, seniorem Regem præcedebant: inter quos et ipsum multi sarganti pedites, cum armis suis, ad custodiam Regis discurrebant: qui ab omnibus, hic astantibus, Sub Tacfol, id est, Sacer Rex, cum ingenti clamore salutabatur: et sic ipse in magna pompa ad tentorium suum, in ripa fluminis præparatum, descendebat; deinde Græci, et eorum patriarcha, pedites, et præparati cum multis sanctuariis subsequebantur, qui in tanto clamore buccinarum, et aliorum instrumentorum musicorum, incedebant, ut potius pompam, quam processionem, ducere viderentur. Isti etiam, in loco eis deputato, super flumen reliquos expectabant. Tunc tandem Hormenorum clerus, Crucem quamdam baptizandam bajulans, decenter cum suo Archiepiscopo descendebat… Isti etiam suam stationem et residentiam supra prædictum luvium acceperunt. Processionibus igitur in unum convenientibus, hinc inde discantari, et longas eorum barbas, quæ illorum pectora sicut quædam plenaria contegebant, multo hiatu vidimus laborare, qui Evangelia et Epistolas græce et hormenice recitantes, et illum simulatum Jordanem benedicentes, crucem, quam illuc apportabant, baptisabant, et columbam a dextra illius emiserunt. Tunc quidam in asino in medium fluminis descendens, et stans erectus zuccharato gurgite proclamabat: Vivat Rex noster in æternum, et rursus; Valeat et confortetur omnis Cristianitas. Omnibus autem ab ore illius dependentibus, et respondentibus, Amin, ille præcentor in aquam detrudebatur. Quod non sine multorum risu est effectum. Deinde Rex et alii, ipsa acqua aspergebantur: Suriani vero toti nudi lavabantur. His ergo rite peractis, Clerici ad monasteria, Rex vero et milites ad campos festinabant; ubi illi in phaleratis equis discurrentes, et hastas dirumpentes, egerunt ludos militares. Et sic totum illum diem in lætitia multa expenderunt; postero die omnibus ad sua remeantibus». - Willebrand.