Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի, Ա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՀԱՅԱՍՏԱՆ աշխարհ երիս մեծամեծ փոփոխ ութիւնս կրեաց կողմանէ բնակչաց իւրոց պատճառս երրեակ համաշխարհական փոփոխ ութեանց որք եղեն վերայ աշխարհիս։ Առաջնոյն պատճառ՝ եղեւ առաջին լինել ութիւն մարդոյ յոչնչէ դրախտին որ Հայս։ Երկրորդին պատճառ՝ եղեւ երկրորդ անգամ բնականալն մարդոյ լերինս այսր աշխարհի, իբր մազապուր զերծեալ անդրէն յոչընչանալոյ համաշխարհական ջուրցն հեղեղէ նոյեան տապանաւն։ Իսկ երրորդին պատճառ՝ եղեւ համաշխարհական ցրումն Հայաստան եաց Սենաար, եւ Սենաարայ Հայաստան , պատճառս աշտարակին։ Զորոց մի ըստ միոջէ խօսեսցուք յերիս յօդուածս բաժանելով։