ՍԱՀՄԱՆՔ ԵՒ ՏՐԱՄԱՏՈՒԹԻՒՆՔ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1 Ընդ այսոսիկ հանդերձ աստուծով եւ առաջիկայ պրակք

ՊՐԱԿՔ ԺԴ

2 Եւ վասն զի ի յառաջագոյն ասացեալսն թուական պատճառս ասացաք, թէ վասն է՞ր վեց են սահմանք իմաստասիրութեան, պարտ է գիտել, եթէ թուականութեան երկուս տեսակք են՝ դար եւ կոճատ։ 3 Եւ դար է, որ կարող գոյ յերկուս զոյգս բաժանիլ. որպէս չորք, որպէս վեց, որպէս ութ, որպէս տասն։ 4 Իսկ կոճատ, որ ոչ կարող գոյ յերկուս զոյգս բաժանիլ. որպէս երեք, որպէս հինգ, որպէս եւթն, որպէս ինն։ 5 Արդ ընդհանուր սկիզբն դարիցն եւ կոճատացն միակն է, իսկ դարին երկեակն։

6 Եւ տարակուսեն ոմանք, թէ երկեակն, թիւ գոլով, զիա՞րդ է սկիզբն։ 7 Առ որս ասեմք, եթէ ոչ գոյ թիւ երկակն. վասն զի ոչ ունի զյատկութիւն թուոյ յինքեան, վասն զի ամենայն թիւ բազմապատկելով մեծ թիւ բացակատարէ, քան շարադրելով. որգոն, երիցս երեք՝ ինն, եւ երկու երեք՝ վեց։ 8 Ահաւադիկ բազմապատկելով մեծ թիւ արար՝ ինն, քան թէ շարադրելով, որ է վեց։ 9 Իսկ երկակդ ոչ այդպէս. քանզի բազմապատկելով եւ շարադրելով զնոյն թիւ բացակատարէ՝ զչորսն. երկիցս երկու՝ չորս. եւ երկու երկու՝ չորք։ 10 Ուստի յայտ է, թէ երկակդ ոչ է թիւ, այլ լոկ սկիզբն թուոյ։

11 Այսոցիկ այսպէս ելոց, պարտ է գիտել, եթէ եւթն թիւդ կոյս լսի, որպէս Աթենայ եւ ժամանակ։ 12 Եւ կոյս՝ վասն զի ամենայն թիւ ի ներքոյ տասնեկիդ կամ ծնանի զոք կամ ծնանի յումեքէ. իսկ եւթն ոչ ծնանի զոք ի ներքոյ տասնեկիդ եւ ոչ ծնանի յումեքէ, որգոն, երկուք ծնանի զչորս ի ձեռն բազմապատկութեան, եւ երեք՝ զինն։ 13 Իսկ չորք ծնանի յերկուց, եւ ծնանին զութ ըստ երկուց բազմապատկութեանց։ 14 Նոյնպէս եւ հինգ ծնանի զտասն ի ձեռն երկուց բազմապատկութեանց։ 15 Իսկ վեց ծնանի յերից ըստ նորին բազմապատկութեանց։ 16 Իսկ ութն՝ ի չորից ըստ նորին բազմապատկութեանց։ 17 Իսկ ինն՝ յերից ըստ երից բազմապատկութեանց։ 18 Իսկ տասն ի հնգէ ըստ երկուց բազմապատկութեանց։ 19 Իսկ եւթն թիւդ, որպէս յառաջագոյն ասացաք, ոչ ծնանի զոք եւ ոչ ծնանի յումեքէ ի ներքոյ տասնեկիդ։

20 Արդ այսպէս եւ Աթենայ կոյս լսի, վասն զի ասէին արտաքինքն զԱթենայէ, թէ ի գլխոյն Արամազդայ ծնաւ։ 21 Իսկ ժամանակ կոչի, վասն զի եւ տղայք, ծնանելով վեցամսեայք եւ ութամսեայք, ոչ ապրին. իսկ եւթնամսեայք ապրին։ 22 Եւ դարձեալ, վասն զի տղայքն բնաւորեցան յեւթներորդ ամսեանն հանել ատամունս եւ յեւթն ամին փոփոխել։