ՍԱՀՄԱՆՔ ԵՒ ՏՐԱՄԱՏՈՒԹԻՒՆՔ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1 Ընդ այսոսիկ հանդերձ Աստուծով

ՉՈՐՐՈՐԴ

2 Եկեսցուք այսուհետեւ եւ զհասարակութիւն սեռի եւ յատկի ասասցուք, եւ զզանազանութիւնս։ 3 Արդ, ունին հասարակութիւն սեռ եւ յատուկ. վասն զի երկաքանչիւր ոք ի դոցանէ շարաբերի յայնցանէ՝ յորոց ստորոգին. քանզի մարդն շարաբերէ, եւ կենդանին շարաբերի, եւ ծիծաղականն. քանզի որ ինչ մարդ՝ նա կենդանի. եւ որ ինչ մարդ՝ նա եւ ծիծաղական։ 4 Եւ եւս հասարակութիւն ունին, վասն զի հանգիտաբար ունականան յայնցանէ՝ որոց ստորոգին. քանզի կենդանի հանգիտաբար եւ ձիում եւ մարդում ստորոգի, եւ ծիծաղականն նմանաբար Պղատոնի եւ Ալկիպիադայ։ 5 Եւ եւս հասարակութիւն ունին սեռ եւ յատուկ, վասն զի փաղանունաբար ստորոգին՝ որոց ստորոգինն. վասն զի որպէս կենդանին փաղանունաբար ստորոգի՝ որոց ստորոգի, զի անուան եւ իրի տայ հաղորդութիւն, նոյնպէս եւ ծիծաղականն փաղանունաբար ստորոգի Պղատոնի. քանզի անուան եւ իրի տայ հաղորդութիւն այնմ՝ որ ունի զնա։

6 Իսկ զանազանի սեռ ի յատկէ, վասն զի սեռ յառաջագոյն է քան զյատուկ. քանզի սեռ նախ է, երկրորդ՝ տեսակ, ապա յատուկ։ 7 Եւ եւս զանազանի սեռ ի յատկէ, զի սեռն բազում տեսակաց ստորոգի, իսկ յատուկն միում՝ որոյ է յատուկ։ 8 Եւ եւս զանազանի սեռ ի յատկէ, վասն զի յատուկ հակադարձի այնմ՝ որոյ յատուկն է, իսկ սեռ ոչ հակադարձի։