ՍԱՀՄԱՆՔ ԵՒ ՏՐԱՄԱՏՈՒԹԻՒՆՔ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1 Հանդերձ Աստուծով (եւ առաջիկայ տեսութիւն)

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ

2 Հետեւորական կարգի պիտանացեալք, եկեսցուք եւ զսեռի եւ զպատահման հասարակութիւն եւ զզանազանութիւն ասասցուք, այլ ոչ հանգէտ թուով զհասարակութիւն եւ զզանազանութիւն. քանզի մի հասարակութիւն ունիմք բացատրել եւ երիս զանազանութիւնս։ 3 Եւ տարակուսեն ոմանք, ասելով, թէ վասն է՞ր ի վերայ այլոց բարբառոցդ բազում հասարակութիւն սեռի յարադրեաց, իսկ առ պատահումն մի հասարակութիւն։

4 Առ որ ասեմք, եթէ վասն զի յոյժ հեռագոյնս ի միմեանց տարակացան սեռ եւ պատահումն. վասն զի սեռ ծայր գոյացութեան է, իսկ պատահումն՝ ծայր մակագոյեղ. եւ ըստ այլոց ոմանց կարողութիւն է ցուցանել, եթէ յոյժ հեռի գոն ի միմեանց, վասն որոյ յոյժ գիտնոյ է գտանել զհեռագունիցն հասարակութիւն։ 5 Արդ ասէ, թէ «հասարակ է սեռի եւ պատահման ըստ յոլովիցն ստորոգիլ»։ 6 Զայսոսիկ Պորփիւրիոս։ 7 Իսկ մեք արտաքուստ այլ հասարակութիւն սեռի եւ պատահման բացատրեսցուք։ 8 Արդ, է հասարակութիւն սեռի եւ պատահման, վասն զի երկաքանչիւր ոք ի դոցանէ եւ տեսակաց եւ անհատից ստորոգի։

9 Իսկ զանազանի սեռ ի պատահմանէ, վասն զի սեռ յառաջագոյն է քան զտեսակն, եւ տեսակ յառաջագոյն է քան զպատահումն. քանզի ամենայն պատահումն յառաջագոյն ունի տեսակ՝ որոյ պատահումն է։ 10 Եւ եւս զանազանի սեռ ի պատահմանէ, վասն զի սեռ հանգիտաբար ստորոգի՝ որոց ստորոգի. իսկ պատահումն ոչ հանգիտաբար, այլ ըստ առաւելումն եւ նուազումն։ 11 Եւ եւս զանազանի սեռ ի պատահմանէ, վասն զի սեռ նախ տեսակաց ստորոգի, եւ ապա անհատից. իսկ պատահումն նախ անհատիցն, եւ ապա տեսակաց։ 12 Եւ եւս զանազանի սեռ ի պատահմանէ, վասն զի սեռ ի ներում զինչէին ստորոգի, իսկ պատահումն ի ներում որպիսիինչէին։