ՍԱՀՄԱՆՔ ԵՒ ՏՐԱՄԱՏՈՒԹԻՒՆՔ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1 Հանդերձ Աստուծով առաջիկայ տեսութիւն

ՎԵՑԵՐՈՐԴ

2 Հասարակութիւն տարբերութեան եւ տեսակի՝ եթէ հանգիտաբար ունականան, եթէ միշտ առընթեր գոն՝ որոց ընդունականն գոն։ 3 Զանազանութիւն տարբերութեան եւ տեսակի՝ եթէ տարբերութիւն ի ներումն որպիսիինչէումն ստորոգի, իսկ տեսակ՝ ի ներում զինչէին. եթէ տարբերութիւն յոլովս ի տեսակացն պարունակէ եւ զտեսակացն անհատսն, իսկ տեսակ՝ զընդ իւրեաւ միայն անհատսն։