Գիրք քարոզութեան որ կոչի ամարան հատոր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յայլմէ քարոզ վասն Պատարագին. ի բանն՝ (Էառ Յիսուս հաց. օրհնեաց եբեկ, եւ ետ աշակերտացն եւ ասէ. առեք կերայք՝ այս է մարմին եւ արիւն իմ։) Մատ. 26. 26։ (Գլուխ. ԼԶ)

 

Վարդապետք ասեն թէ՝ սէրն պատճառ է միաւորութեան։ Վասն այն երկուք ոմանց սիրելիք՝ ոչ կամին բաժանիլ ի միմեանց. զի թէ հնարաւոր ինչ լինէր, միանային հոգւով եւ մարմնով։ Այլ ամենակալն Աստուած՝ յոյժ սիրեցեալ է. ըստ որում մարդասէր կոչի. վասն այն կամեցաւ միաւորիլ ընդ մարդկան։ Այլ միաւորիլն Աստուծոյ ընդ մարդկան՝ պարտ էր լինիլ միջնորդութեամբ հինգ զգայութեանցս. այլ ի հինգ զգայութեանցն՝ երեք են սրովք ոչ լինի կատարեալ միաւորութիւն. այլ սկիզբն առնու միաւորութեան. զի աչօք տեսանեմք զիրն ի հեռաստանէ. եւ ականջօք լսեմք զձայնն. եւ ռընդամբք առնումք զհոտն։ Այլ չորրորդ զգայութեամբն որք են շօշափելիքն՝ յաւելու միաւորութիւնն. զի ոչ կարեմք զիրն ի հեռաստանէ շօշափել. այլ պարտ է մերձենալ շօշափելոյն։ Այլ հինգերորդ զգայութինն որ է ճաշակելիքն՝ լինի կատարեալ միաւորութիւն. զի կերակուրն ոչ միայն պատուաստի ի մեզ, այլ մտանէ ի ներս ի մարդն եւ միւորքի ընդ նմա։ Արդ՝ յառաջ քան զմարմնանալ բանին՝ այնպէս հեռի էր ի մարդկանէ, զի եւ տեսանել ոչ ոք կարէր զնա. եւ ոչ լսել զձայն նորա։ Այլ յորժամ բանն մարմին եղեւ, յայնժամ մերձեցաւ առ մեզ. զի տեսաք զնա մարմնով. եւ լուաք զձայն քարոզութեան նորա. եւ առաք զանուշահոտութիւն նորա։ Այլ ոչ շատացաւ այսու զի տեսաք զնա, այլ կամեցաւ եւս հուպ լինիլ մեզ, եւ շօշափիլ ի մէնջ. որպէս ասաց. (շօշափեցէք զիս եւ տեսէք. ) եւ դեռեւս այսպիսի միաւորութիւս՝ չէր նմա բաւական. այլ կամեցաւ կատարելապէս միաւորիլ մարդկան։ Վասն այն կացոյց զխորհուրդ պատարագին՝ որ է խորհուրդ սիրոյ. եւ այսպէս լինի կատարել միաւորութիւն ի մէջ Աստուծոյ եւ ի մէջ մարդկան։ Զի այս խորհրդովս՝ Քրիստոս զհացն փոխէ ի մարմին իւր. եւ զգինին յարիւն իւր. եւ տայ մեզ ի ճաշակել՝ զի միաւորեսցի ի մեզ. որպէս եւ ասաց. (ահաւասիկ ես ընդ ձեզ եմ խորհուրդով պատարագիս, մինչ ի կատարած աշխարհիս։) Վասն այն (էառ հաց. օրհնեաց՝ եբեկ՝ եւ ետ աշկերտացն եւ ասէ. առէք կերայք. այս է մարմին իմ։) Արդ՝ վասն խորհրդոյս այս՝ երեք ինչ հարցանելի է։ Նախ թէ՝ վասն է՞ր Քրիստոս հացիւ եւ գինւով կացոյց զխորհուրդս զայս։ Երկրորդ՝ թէ զի՞նչ է էութիւն խորհրդոյս այս։ Երրորդ՝ թէ որպէս հացն եւ գինին փոխի ի մարմինն եւ յարիւն Քրիստոսի։ Արդ՝ առաջինն նախ հարցանելի է, թէ վասն է՞ր Քրիստոս զմարմին եւ զարիւն իւր ետ ծածկեալ ի ներքոյ այլ տեսակի. եւ ոչ յատուկ տեսակաւն իւր։ Ասեմք թէ՝ վասն երկու պատճառի։ Նախ զի՝ հաւատացն կացցէ՝ եւ վարճ հաւատոյն յաւելցի. զի թէ տեսանէաք զՔրիստոս յատուկ տեսակաւն իւր, զի՞նչ վարձ առնուաք. զի հաւատն այն իրացն է՝ որ ոչ երեւի։ Երկրորդ՝ զի յոյժ սարսռելի ուտել զմիս մարդոյ եւ ըմպել զարիւն. եթէ խորհուրդս այս երեէր ի տեսակ մարմնոյ եւ արեան, ոչ ոք համարձակէր ուտել զնա. որպէս ասէ յՕրհաննէս յաւետարանին թէ՝ յորժամ ասաց Քրիստոս, (հացն զոր ես տաց՝ մարմին իմ է, մարտնչէին հրէայքն եւ ասէին. զի ա՞րդ կարէ սա զմարմին իւր տալ մեզ յուտել։) Այլ որպէս բժիշկն որ դեղ տայ հիւանդին՝ եւ նա ոչ կարէ առնուլ զդառն դեղն, յայնժամ ծածկէ զդեղն այլ նիւթով, զի դիւրաւ առցէ զդեղն. այսպէս բժիշկն Քրիստոսի զհոգեւոր դեղն որ է մարմին եւ արիւն իւր՝ ծածկեաց հացով եւ գինւով. զի յօժարութեամբ առնուցուն։ Իսկ թէ վասն է՞ր հացիւ եւ գինւով աւանդեաց զփրկական խորհուրդն, եւ ոչ այլ ինչ նիւթով։ Ասեմք վասն վեց պատճառի։ Առաջին՝ զի հացն եւ գինին՝ հասարակ կերակուր է եւ ըմպեի ի մէջ ամենայն կերակրոց. եւ ոչ ձանձրանամք ի յուտելն. վասն այն զճաշաակումն հոգեւոր՝ այս կերակրովս աւանդեաց. զի սովորական կերակուր է, եւ առանց ձանձրութեան։ Երկրորդ պատճառ՝ զի հացն քան զամենայն կերակուրս՝ առաւել հաստատէ զսիրտն. եւ գինին քան զամենայն ըմպելիս ուրախացուցանէ. որպէս ասէ Դաւիթ. (գինի ուրախ առնէ. եւ հաց հաստատէ զսիրտ մարդոյ։) Զայն ցուցանէ թէ՝ կելոյ եւ բարւոք կելոյ՝ է պատճառ հացն եւ գինին։ Եւ Քրիստոս պաճառ է մեր ստեղծանելովն, եւ փրկելովն, եւ յաւիտենական փառօքն։ Նոյնպէս խոհուրդս այս՝ քան զամենայն խորհուրդ առաւել հաստատ է. եւ ուրախացուցանէ զսիրտ մարդկան որք ի սիրոյ են արբեալք։ Երրորդ՝ զի հաց եւ գինին՝ սրբագոյն է ի շօշափումն, քան զմիսն եւ զարիւնն զորս ի հինն պատարագէին. եւ շօշափելն եւ ի բաշխելն՝ ձեռն նոցա թաթաւիւր արեամբ. յայսմանէ երեւի թէ, ձեռքն քահանյին որ շօշափէ զմարմինն Քրիստոսի՝ պարտ է սուրբ լինիլ յամենայն մեղաց. զի Ոզիա որ հասոյց զձեռնն իւր ի պատարագն Աստուծոյ՝ ի նոյն ժամն հարեալ սատակեցաւ։ Զի ասեն վարդապետք թէ՝ յայնմ գիշերի ամուսնացեալ էր ընդ կնոջ իւրում. քանի՞ առաւել որ շօշափէ զճշմարիտ մարմին Քրիստոսի, պարտ է սուրբ լինիլ ձեռօք եւ անշաղախ գէջ ցանկութեամբ կնոջ. զի մի սատակեսցի հոգեւորապէս։ Չորրորդ պատճառ՝ զի հացն եւ գինին՝ յատկապէս ցուցանէ զճշմարիտ մարմինն Քրիստոսի. նաեւ զհոգեւոր մարմին նորա որ է սուրբ եկեղեցի. զի որպէս հացն ի բազում ցորենոյ բաղկանայ. եւ գինին ի բազում պտղոց խաղողոյ. այսպէս՝ եւ մարմինն Քրիստոսի, ի բազում անդամոց յօդեալ է։ Այլեւ նշանակէ զեկեղեցի սուրբ՝ որ ի բազում ենձանց հաւատացելոց միաւորեալ է. (մարմին ի մարմնոյ նորա եւ անդամք յանդամոց նորա ասէ առաքեալն։) Դարձեալ՝ որպէս հացն ի սպիտակ ալելէ՝ եւ գինին յանուշահոտ ծաղկաց որթոյն ելանէ. այսպէս մարմին եւ արիւնն Քրիստոսի յառաջ եկն ի սուրբ աստուածածնէն՝ որ մաքուր եւ սուրբ էր քան զամենայն ալիւր. եւ անուշահոտ քան զամենայն ծաղիկս։ Հինգերորդ՝ զի հացն եւ գինին՝ յայտնապէս ցուցանէ զչարչարանսն Քրիստոսի քան զայլ նիւթս. զի ցորեանն յորմէ լինի հացն՝ կամնասայլիւ մանրել է. եւ հացն ի հնոցին եփեալ. եւ գինին ի հնձանն ճմլեալ։ Այսպէս Քրիստոս կամնասայլիւ կոխեցաւ ի չարչարնս. եւ ի նեղութեանցն եփեցաւ. եւ ի հնձան խազին ճմլեցաւ։ Եւ այս գիտելի է՝ զի պատարագս այս՝ ցուցաւ ի հին օրէնսն. զի երբեմն մատուցանէին պատարագ ի հասկէ. եւ երբեմն ի յալերէ. եւ երբեմն ի հացէ զանազան կերպիւ եփեալ. զի երբեմն եփեալ լինէր ի փուռն. եւ երբեմն ի տապակի. եւ երբեմն ի կասկարայս։Եւ այս ամենայն՝ օրինակ էր չարչարանացն Քրիստոսի. զի Քրիստոս էր ի նահապետացն յառաջ քան զմարմնամալն իբրեւ զհասկ։ Այլի յօրէնս Մովսիսի եւ ի տեսութիւն մարգարէից էր իբրեւ զայիւր, որ մերձ է ի տեսակ հացին. այլ յետ մարմին լինելոյն՝ էր կատարեալ հաց։ Այլ երեք անգամ եփեցաւ։ Առաջին ի փուռն. այսինքն. յորո վայն սուրբ աստուածածնին եփեցաւ հրով հոգւոյն։ Երկրորդ անգամ ի տապակի. այսինքն, ի նեղութիւն աշխարհիս. որ զամենայն աւուրս եկաց ի նեղութեան եւ ի քարոզութեան. եւ յաշխատութեան, եւ նախատեալ ի հրէիցն։ Այլ երրորդ՝ եփեցաւ ի կասկարայս. այսինքն, չարչանօք խաչին։ Յայսմանէ երեւի՝ զի հացս այս առողջարար է. զի յոյժ եփեալ է. ապա ուրեմն ճշմարիտ է՝ զի նիւթ խորհրդոյս հաց եւ գինի լինէր։ Վեցերորդ պատճառ՝ զխորհուրդս զայս՝ ոչ էր պարտ դնել ի խորհուրդոց հին օրինացն Մովսէսի. զի քահանայութիւն նոցա անկատար էր, եւ օրինակ դադարեալ. վասն այն յարմար էր ի նոր օրնէս՝ նոր նիւթ առնուլ. եւ դառնալ ի խորհուրդն որ նախ քան զհին օրէնսն էր. զոր մատոյց Մելիքսեդեկ հաց եւ գինի. որպէս ասէ գիրն թէ՝ Աբրահամ յորժամ յաղթեաց զթշնամիսն եւ դարձաւ, Մելիքսեդեկ քահանայն Աստուծոյ՝ մատոյց նմա հաց եւ օրհնեաց զնա։ Եւ յայսմանէ երեւի թէ՝ նա է արժանաւոր առնուլ զխորհուրդս զայս՝ որ պատերազմեալ իցէ ընդ մեղացն եւ յաղթեալ զնա։ Այլ որ յաղթի հոգեւոր պատերազմին՝ ոչ է պարտ առնուլ զխորհուրդս։ Ապա յայտ է թէ, պատշաճ էր Քրիստոսի զխորհուրդս զայս աւանդել հացով եւ գինւով։ *Երկրորդ ասելի թէ, զի՞նչ է էութիւն խորհրդոյս. եւ զի՞նչ արարողութիւն սորա։ Ասեն վարդապետք թէ, չորս ինչ է էութիւն խորհրդոյս՝ որք են հարկաւորք. եւ թէ մի ի նոցանէ պակաս լինի, ոչ կատարի խորհուրդն։ Առաջինն է՝ զի այն որ պատարագէ՝ ճշմարիտ քահանայ լինիցի. որ առեալ լինի զկարգ քահանայութեան. եւ ոչ լինի անկեալ ի կարգէն. եւ ոչ բանադրեալ. զի թէ ոչ լինի առեալ զկնիք քահանայութեան՝ պատարագ նորա ոչ է պատարագ։ Երկրորդ էութիւն է նիւթն. զի պիտոյ է որ լինի հաց ի ցորենոյ, եւ գինի յորթոյ. զի յայլ ազգ հացոյ՝ եւ յայլ ազգ գինւոյ կամ ի ջրոյ՝ կամ ի շարպաթենէ՝ ոչ լինի մարմին եւ արիւն Քրիստոսի։ Երրորդ էութիւն է ձեւ բանին որ ասէ. (այս է մարմին իմ, եւ այս է արիւն իմ նորոյ ուխտի՝ որ վասն ձեր եւ բազմաց հեղանի ի քաւութիւն մեղաց։) Չորրորդ էութիւն է ճշմարիտ դիտաւորութիւնն. զի այն որ պատարագէ՝ ունիցի դիտաւորութիւն փոխել զհացն ի մարմին Քրիստոսի. եւ զգինին յարիւն Քրիստոսի բանիւն Աստուծոյ։ Եւ այսպէս չորք են էութիւնք խորհրդոյ պատարագին. եւ թէ մի ի սոցանէ պակաս լիցի, պատարագն ոչ լինի կատարեալ։ Իսկ արարողութիւն եւ զարդարանք՝ են բազումք։ Նախ զի՝ յեկեղեցին ի վերայ օրհնեալ սուրբ սեղանոյն կատարէ զպատարագն, եւ ոչ ի տան, կամ յայլ ուրեք։ Երկրորդ՝ զի սկիհն օրհնեալ լիցի. եւ նիւթն ոսկի, կամ արծաթ, կամ կլայեկ. զի պղնձն ժամկահամէ. եւ կաւեղէնն անյարմար է. եւ փայտեղէնն յինքն ծծէ զոր ի ներս լնուս. եւ ապակին դիւրաւ կոտորի։ Երրորդ՝ զի քահանայն առանց սուրբ զգեստից՝ ոչ առնէ պատարագ եւ զգեստն եւ ծածկոց սորբ սեցանոյն՝ օրհնած լինի ձեռամբ եպիսկոպոսին։ Չորրորդ՝ զի ի ցերեկի առնեն պատարագ. սկսեալ յառաւօտուն, եւ յերրորդ, եւ ի վեց ժամուն. բաց ի յերեկոյի ճրագալուցէն ծննդեան եւ զատկին։ Այլեւ առանց վառեալ լուսոյ՝ ոչ առնեն պատարագ. եւ ոչ առանց սպասաւորի. եւ այլ բազում ինչ նման են այսց, արարողութիւնք են զարդարանք. թէպետ եւ ոչ են յէութենէ պատարագին. սակայն հրաման է սուրբ հայրապետաց. զոր ոչ է պարտ զանց առնել, եւ մնալ ընդ կանօնաց հրամանաց նոցա։ Իսկ երրորդ հարցումն թէ՝ որպէս փոխի հացն ի մարմնի Քրիստոսի՝ եւ գինին յարիւն։ Եւ լինի հինգ ազգ հարցումն տարակուսանաց անհաւատից։ Նախ եւ առաջին այս՝ զոր հարցանեն թէ որպէ՞ս փոփոխի հացն ի մարմին Քրիստոսի, եւ գինին յարիւն։ Պատասխանեմք եթէ՝ բազում կերպիւ հաստատեմք՝ զի կարէ փոխիլ հացն ի մարմին Քրիստոսի։ Առաջին վկայութիւն. զի յանցեալ ժամանակս հին օրինացն՝ բազում փոփոխումն լինէր. զի զկինն Ղովտայ փոխեաց ի յարձան աղի. եւ զգաւազանն Մովսիսի յօձ փոխեաց. եւ զջուրս գետոյն եգիպտոսի՝ յարիւն դաձոյց։ Իսկ ձեռն Աստուծոյ ոչ է տկարացեալ. զի եւ այժմ այնպէս զօրաւոր է, որպէս յայնժամ. եւ մեք հաւատամքն՝ զի Քրիստոս Աստուած է ճշմարիտ, եւ ամենաակարօղ. ոչ է զարմանք թէ՝ հացն այն բանիւն Քրիստոսի փոխի ի մարմին իւր. եւ գինին յարիւն։ Երկրորդ վկայութիւն. զի դիւրին է փոխել զիւր ինչ ի յայլ ինչ, քան թէ յոչընչէ նոր ստեղծանել։ Իսկ բանն Աստուած՝ զերկինս եւ զերկիր յոչընչէ ստեղեաց. ապա ուրեմն նոյն բանն Աստուծոյ որ է մեր Յիսուս Քրիստոս կարօղ է զհացն փոխել ի մարմին իւր։ Երրորդ՝ զի զոր ինչ կարէ առնելփոքր զօրութիւնն՝ կարէ եւ զնոյն առնել եւ մեծ զօրութիւնն. իսկ բնութիւնս որ փոքր ունի զօրութիւն՝ կարէ ժամանակաւ զհացն ի մարմինն փոխել, եւ զգինին յարիւն այնմ, որ ուտէ. ապա ուրեմն Աստուած զօրութիւնն որ մեծագոյն է՝ կարէ յանկարծ զհացն փոխել ի մարմին Քրիստոսի, եւ զգինին յարիւն ի ձեռն քահանային։ Չորրորդ՝ զի ծառ մի մեծ ընկուզ բուսանի եւ աճի. զի զօրութիւն բնութեանն այնպէս է ի սերմն այն, որ զխոնաւութիւն յինքն քարշէ, եւ փոխէ ի ծառ եւ ի ծաղիկ եւ ի պտուղ. ապա ուրեմն Աստուած որ ստեղծօղ է բնութեան կարէ զհացն ի մարմին իւր փոխել. եւ զգինին յարիւն։ Հինգերորդ՝ զի ասեն իմաստունք թէ՝ արքայիկ օձն բազում եւ չար թիւնս ունի. եւ է աստղ մի յերկինս՝ որ ունի իշխանութիւն ի վերայ արքայիկ օձին. եւ ժողովէ զամենայն թոյնսն ի գլուխ օձին. եւ զօրութեամբ աստեղն՝ փոխի թոյնն ի յակն պատւական, որ կոչի ճրագ գիշերոյ. որ պատուական է քան զամենայն ակունս որք լինին ի քարանց։ Արդ՝ զօրութիւն աստեղ միոյ կարէ զթոյնն ի պատւական քարր փոխել, ո՞րչափ եւս առաւել Աստուած՝ որ ստեղծօղ է աստեղաց, կարէ ձեռամբ քահանայն փոխել զհացն ի մարմին, եւ զգնին յարիւն։ Վեցերորդ՝ զի ասէ Արիստոտէլ թէ՝ սնդիկն եւ ծծումբն յոր ժամ խառնին ընդ իրեար յերակս երկրի, լինին նիւթ ամենայն հրահալելեաց։ Զի զօրութեամբ աստեղաց՝ սնդիկն եւ ծծումբն յիրեար խառնել, փոխին երբեմնն յոսկի, երբեմն յարծաթ, երբեմն յերկաթ, եւ ի պղինձ, եւ ի կլայեկ։ Արդ՝ թէ երկնից զօրութիւնն զսնդիկն եւ զծծումբն կարէ յոսկի փոխել՝ որչափ եւս առաւել Աստուած կարէ զհացն ի մարմին իւր փոխել։ Եօթներորդ՝ սատաֆն առնու զանձրեւն եւ փոխէ ի մարգարիտ։ Ութներորդ՝ կայ յաշխարհս արեւելից ջուր՝ յորժամ զփայտն ձգեն ի ներս, ի քար փոխի, եւ որ ի դուրս է՝ փայտ մնայ. եւ յայտ է՝ որ արմատն քար է, եւ զջուրն ըմպէ եւ ծառն սնասի։ Այլեւ յարեւմուտից աշխարհն է ջուր, որ թէ զփայտն դնեն անդ, մասն փայտին որ ի ցեխն է թաղած՝ ի յերկաթ փոխի։ Եւ կէսն որ ի ջուրն է ի մարմար քար փոխի. եւ մասն որ ի դուրս է փայտ մնայ ինչ իւր բնութիւն էր։ Արդ՝ եթէ Աստուած այնպէս զօրութիւն է տուեալ ջրոյն, որ զփայտն ի քար փոխէ. զի՞նչ զարմանք է թէ բանն Աստուծոյ այնպէս զօրութիւն ունիցի՝ որ ձեռամբ քահանային զհացն ի մարմին իւր փոխէ. եւ զգինին յարիւն։ Վասն այն առանց տարակուսաց է. զի քահանայն բանիւն Աստուծոյ փոխէ զհացն ի մարմին Քրիստոս. որպէս եւ Քրիստոս փոխեաց ի մեծի հինգ շաբաթին, յորժամ ասաց (ա՛յս է մարմին իմ։) Այս թէ որպէս փոխի հացն ի մարմին Քրիստոսի, եւ գինին յարիւն։ Դարձեալ՝ երկրորդ տարակոյս ունին անհաւատք եւ տգետք, թէ ո՞րպէս քանակութիւն մարմնոյն Քրիստոսի, պարունակի ի փոքր քանակութեան նշխարին։ Ասեմք եթէ՝ մարմին Քրիստոսի՝ ունի գոյացութիւն եւ ունի քանակ. այլ գոյացութիւն մարմնոյն՝ ոչ լնու զտեղին ըստ գոյացութիւն է. այլ քանակն՝ լնու զտեղին, ըստ որում քանակ է. եւ ամենայն ինչ որ լնու զտեղին՝ միջորդութեամբ քանակին լնու։ Վասն մարմին Քրիստոսի ի յերկինս՝ լնու զտեղին միջնորդութեամբ քանակին. այլ ի խորհուրդս այս՝ լնու զտեղին միջնորդութեամբ գոյացութեանն, եւ ոչ քանակին. զի գոյացութիւն հացին՝ փոխի ի գոյացութիւն մարմնոյն Քրիստոսի, եւ ոչ ի քանակին։ Վասն այն քանակ եւ չափ մամնոյն Քրիստոսի, ոչ է ի խորհուրդս այս ըստ զօրութեան փոփոխմանն. այլ է աստ քանակ մարմնոյն Քրիստոսի միջնորդութեամբ գոյացութեանն։ Վասն զի քանակն ի գոյացութենէ մարմնոյն՝ ոչ բաժանի. վասն այն որպէս գոյացութիւն մարմնոյն ոչ լնու զտեղի. այսպէս եւ քանակն ի խորհուրդս յայս՝ ոչ լնու զտեղի։ Այլ բանս այս նուրբ է ըստ իմաստնոցն. եւ խառնիճաղանճ ժողովուրդն թանձրամիտ. վասն այն օրինակաւ ցուցաեմք։ Որպէս արեգակն որ բազմապատիկ մեծ է քան զցամաք երկիրս՝ այլ բոլոր արեգակն երեւի ի փոքր հայելւոջն. եւ թէ ի բազում մասունս կոտորես զհայելին, բոլոր արեգակն յիւրաքանչիւր մասն հայելւոյն երեւի. այսպէս մարմին Քրիստոսի թէպէտ յոյժ մեծ է քան զնշխարն. այլ ի յօրհնեալ նշխարն, կատարեալ է էութեամբ իւրով եւ քանակութեամբ եւ ամենայն իրօք։ Եւ թէ զնշխարն ի բազում մասունս կոտորես, բոլոր մարմինն Քրիստոսի է յիւրաքանչիւր մասն. եւ որ առնու մին մասն ի յօրհնեալ հացէն՝ այնպէս բոլոր ճաշակէ զմարմինն Քրիստոսի, որպէս այն որ առնու զբոլոր նշխարն։ Դարձեալ բանկանն հոգի մարդոյն որ է ի մարմինն՝ տեղ ոչ լնու. զի այնպէս կարէ լինիլ ի փոքր մարմինն որպէս ի մեծ մարմինն։ Եւ բոլոր հոգին է ի բոլոր մարմին, եւ յամենայն մասն մարմնոյն. այսպէս մարմինն Քրիստոսի՝ է ի նշխարն. եւ ոչ խափանէ զտեղին. եւ այնպէս է խոքր նշխարն՝ որպէս ի մեծն. եւ բոլոր մարմինն Քրիստոսի՝ է ի բոլոր օրհնեալ հացն. եւ բոլոր մարմինն է յիւրքանչիւր մասն օրհնեալ նշխարին։ *Երրորդ տարակոյս հերձւածողաց եւ անհաւատից. որք ասեն թէ, որպէս է զի քրիստոնեայք յամենայն օր ուտեն զմարմինն Քրիստոսի, եւ ոչ պակասի. զի թէ մարմինն Քրիստոսի որպէս մեծ զեառն էր, պակասեալ զինէր։ Ասեմք թէ՝ ամենայն մարդիկ որք են յաշխարհի՝ թէ հանապազ յամենայն օր ուտեն զմարմին Քրիստոսի, ոչ պակասի։ Եւ այս է պատճառն. զի զանազանութիւն է ի մէջ մարմնաւոր կերակրոց, եւ ի մէջ հոգեւոր կերակրոյս այս. զի մարմնաւոր կերակուրն յորժամ մտանէ ի մարմինն, ապականի եւ փոխի ի մարմին. վասն ուտելովն պակասի։ Այլ զհոգեւոր կերակուրս այս որ է մարմինն Քրիստոսի՝ յորժամ ուտէ մարդն, ոչ ապականի եւ ոչ փոխի ի բնութիւն մարմնոյ նորա. այլ զմարդիկ ի յինքն փոխէ սիրով։ Վասն այ ոչ պակասի մարմին Քրիստոսի, թէպէտ բազում անգամ ճաշակեն ամենեքեան։ Զոր օրինակաւ հաստատեսցուք։ Զի որպէս կինն սարեփթացի եւ որդիքն իւր եւ եղիա մարգարէն՝ յերկար ժամանակս կերին ի բռամբ մի ալերէն եւ ի սակաւ իւղոյն, եւ յամենայ օր յագ ուտէին եւ ոչ պակասեցաւ. որպէս մարգարէացաւ Եղիա. այսպէս մարմինն Քրիստոսի ոչ երբէք պակասի. թէպէտ յամենայնն օր ճաշակեն հաւատացեալք։ Չորրորդ հարցում անհաւատից թէ, որպէս մի մարմինն Քրիստոսի լինի համանգամայն ի բազում տեղիս. զի ինքն է յերկինս. եւ յամենայն տեղիս ուր պատարագեն եւ անդ է՞։ Ասեմք թէ՝ մի մարմինն՝ ի բազում տեղիս ոչ կարէ լինիլ. որպէս տեղակալն ի տեղւոջ այլ այլ կերպիւ կարէ լինիլ։ Զօր օրինակաւ հաստատեսցուք։ Որպէս մի ոսկի խնծոր լինի ի մէջ երկրի. եւ ի չորս կողմ աշխարհի չորս հաց. եւ Աստուած կարօղ է զչորս հացն փոխել ի յոսկի խնծորն որ է ի մէջ երկրի. որպէս տեղակալն ի տեղւոջ. այլ ի չորս կողմ աշխարհի՝ է զօրութեամբ փոխումն. այսպէս մարմինն Քրիստոսի՝ է յերկինս. եւ ի չորս կողմ աշխարհի պատարագի։ Դարձեալ օրինակ՝ որպէս մի ձայնն որ ելանէ ի բերանոյ վարդապետին՝ մատնէ ի բազում լսելիս. եւ է բոլորն ի մինն որ խօսի. եւ բոլոր ի բազումս որք լսեն։ Այսպէս եւ բոլոր մարմինն Քրիստոսի է յերկինս. եւ է ի բոլոր նշխարն փոփոխմամբ։ Հինգերորդ՝ հարցանեն անհաւատք թէ՝ հացն այն որպէս է մարմին Քրիստոսի. զի ահա գոյնն հացի է. եւ համն հացի. նոյնպէս եւ գինին։ Ասեմք թէ՝ ի հացն այն՝ երկու ինչ է։ Մին՝ էութիւն է ծածկեալ. եւ մին պատահումն որ տեսանի։ Եւ երկու կեպիւ զանազանին։ Նախզի՝ էութիւն հացին այնչափ մնայ՝ որչափ հաց է. այլ պատահմունքն այլայլին. որպէս գոյնն՝ համն՝ հոտն. եւ էութիւնն՝ ոչ այլայլի։Երկրորդ՝ զի հինգ զգայութիւնս՝ զէութիւնս հացին ոչ տեսանէ. այլ միայն զպատահմունսն. որպէս աչքն զգոյնն. եւ քիմքն զհոտն. եւ բերանն զհամն. եւ ականջն զձայնն. եւ ձեռքն զտաք եւ զհովն։ Այլ իմացումն մարդոյն՝ հասանի մինչ ի յէութիւն հացին եւ տեսանէ։ Այլ յորժամ ասէ քահանայն զբանն Քրիստոսի թէ, (այս է մարմին իմ. ) էութիւն հացին փոխի յէութիւն մարմնոյն Քրիստոսի. եւ մնան պատահմունքն. այսինքն գոյնն, համն, հոտն։ Եւ պատահմունքս այս՝ որպէս յառաջ քան օրհնութիւնն ծածկէին զէութիւն հացին. այսպէս այժմ ծածկեն զէութիւն մարմնոյն Քրիստոսի։ Այսպէս թէպէտ զգայարանքն տեսանեն ի հացն զգոյնն, զհամն, զհոտն որք մնան ի հացն. այլ իմացումն օգնէ ճշմարիտ հաւատոյն. եւ հաւատացեալն իմանայ եւ հաւատայ թէ, գոյացութիւն հացին՝ փոխեցաւ ի գոյացութիւն մարմնոյն Քրիստոսի։ Ապա թէ ոք տեսանէ զգոյնն եւ զհամն եւ զհոտն հացի եւ գինւոյ, եւ ասէ թէ ոչ մարմին եւ արիւն Քրիստոսի, այնպիսին սխալի։ Որպէս Իսահակ խաբեցաւ յորդոյ Յակոբայ՝ որ մորթով ուլոյն զբազուկ եւ զպարանոցն ծածկեալ էր. եւ այսպէս աչքն խաբեցան զի մթացեալ էին. եւ կարծէր զԵսաւ տեսանել. բայց լսելիքն ոչ խաբեցան. եւ ոչ հոտոտելքն. զի զձայնն Յակոբայ լսէր. զհոտն Յակոբայ առնոյր. այլ ճաշակելիքն խաբեցան եւ շօշափելիքն. զի զկերակուրն որպէս զԵսաւայ ուտէր. եւ ձեռքն որպէս զԵսաւայ շօշափէր. վասն այն ասէր ձայնդ Յակօբայ. եւ ձեռքդ. ձեռքդ Եսաւայ է։ Այսպէս մարմինն Քրիստոսի՝ է ծածկեալ ձեւով եւ գունով հացին. վասն այն չէ պարտ հաւատալ աչացն որ տեսանէ զգոյն հացի. եւ ոչ ռընգաց որ զհոտ հացի առնու. եւ ոչ ճաշակելեաց որ զհամ հացի առնու. եւ ոչ շօշափելեաց որ զհաց շօշափէ։ Այլ պարտ է հաւատեալ Քրիստոս ձայնին որ ասէ. (այս է մարմին իմ եւ այս է արիւն իմ։) Եւ դարձեալ գիտելի է՝ յորժամ քահանայն բաշխէ զմարմինն Քրիստոսի, եւ ատամամբն ծասկէ, ոչ կոտորի մարմին Քրիստոսի. այլ ամբողջ մնայ. այլ պատահմունք հացին որ մնացեալ է, այսինքն քանակն՝ այն է որ բաշխի եւ ծասկի։ Եւ թէպէտ օրհնեալ հացն ի հուր անկանի, կամ ի ջուր ոչ ապականի մարմինն Քրիստոսի եւ ոչ այրի. որպէս ճառագայթ արեգականն որ անցանէ ի հուր՝ կամ ծագէ ի վերայ տղմոյ՝ ոչ բնաւ ապականի. այլ պատահումն հացին որ մնացեալ է, այն է որ ապականի կամ այրի։ Եւ յայժամ մարմինն Քրիստոսի ոչ մնայ անդ. այլ ի յերկինս ընդաջմէ հօր որպէս յառաջն էր։ Եւ արդ՝ վասն տարակուսաց անհաւատիցն եւ տգիտացն՝ չէ պարտ կարծիս ընկենուլ ի միտս. այլ ճշմարտապէս իմանալ եւ հաւատալ զհացն եւ զբաժակն օրհնեալ՝ ճշմարիտ եւ անապական մարմին եւ արիւն Քրիստոսի։ Որում եւ մեզ հաղորդս արասցէ Քրիստոս. եւ նմա փառք յաւիտեանս ամէն։

 

Նորին քարոզ ձեռնադրութեան. ի բանն՝ (Քահանայք քո զգեցցին զարդարութիւն։) Սաղ. 131. 16։ (Գլուխ. ԼԷ)

 

Նախ պարտ է գիտել թէ՝ զի՞նչ է Սահման քահանայութեան. եւ զի՞նչ Դիտաւորութիւն։ Վասն զի ամենայն ինչ՝ անւամբ կամ սահմանաւ ճանաչի. այլ սահմանաւ՝ առաւել քան անուամբ. Որպէս յորժամ ասեմք, զի՞նչէ մարդ. յորժամ զանունն պատասխանեմք, ոչ գիտեմք թէ որ մարդ է, կենդանի՞ թէ գրեալն։ Եւ յորժամ զսահմանն ասեմք՝ կենդանի բանաւոր մահկանացու մտաց եւ հանճարոյ ընդունակ. ահա առաւել յատկացաւ մարդն։ Վասն որոյ՝ սահմանէ սուրբն Դոնէսիոս այսպէսոս։ (Քահանայութիւն է՝ ըստիս կարգ սրբազան. հանճար եւ ներգործութիւն առ աստուածատեսակ նմանութիւն ըստ կարողութեան։) Զկարգն՝ սեռ դնէ. եւ զայլսն բաղկացուցիչ զանազանութիւն։ Քահանայապէտութիւն է ասէ՝ այսինքն, իշխանութիւնս որ յերկրի։ Կարգ է՝ այսինքն, աստիճան. եւ ունի Առաջին Միջին եւ Վերջին։ Եւ կարգ է՝ զի կարգաւորին վերջինքն առաջնովքն. որպէս երկրաւոր մարմինք՝ երկնաւոր մարմնովք կարգաւորին։ Եւ յամենայն իրսս տեսանեմք զկարգ։ Նախ ի հրեշտակս. զի ունին կարգ՝ առաջին միջին. յերիս երրեակ դասս կարգաւորեալ։ Որք են Աթոռք՝ Քերովբէ՝ Սերովբէք՝ առաջինք։ Տէրութիւնք՝ Զօրութիւնք՝ Իշխանութիւնք՝ միջինք։ Պետք՝ Հրեշտակապէտք՝ Հրեշտակք՝ վերջինք։ Եւ այսպէս ըստ կարգի՝ իջանեն յԱստուծոյ շնորհք լուսափայլութիւնք եւ գիտութիւնք։ Նախ յառաջինսն. եւ նոքօք ի միջինսն. եւ նոքօք ի վերջինսն։ Եւ ապա ինոցանէ ի մեզ ի մարդիկ։ Նախ ի գլխաւորսն. որպէս ի մարգարէս եւ յառաքեալս եւ ի հայրապեետս։ Եւ ապա յայլ անդամս եկեղեցւոյ ըստ իւրաքանչիւր կարգի առհասարակ քրիստոնէից։ Ըստ այնմ, (որպէս իւզ զի իջանէ ի գլուխ եւ ի մօրուսն Ահարօնի. եւ ի մորուացն՝ ի ջանէ ի գրապանս զգեստու ժողովրդեանն։) Կարգ է եւ յերկինս. զի որ առաւելք են՝ վերինք են, եւ պատեալք են զնուազունսն։ Կարգ են եւ ի լուսաւորս. զի մանունքն՝ ի մեծէն լուսաւորին եւ ծածկին. որպէս յարեգակնէ այլ աստեղք։ Կարգ են եւ ի տարերսդ. զի պարզ եւ թեթեւքն՝ վերինք են. որպէս հուր եւ օդ։ Եւ թանձրն եւ ծանրն՝ ներքինք են որպէս ջուր եւ երկիր։ Կարգ են եւ ի կողմանս աշխարհի. առաջին արեւելք. եւ միջին հարաւ. եւ վերջին արեւմուտք եւ հիւսիս։ Եւ զի մի զամենայն ասացից։ Կարգ է ի թաագաւորս, եւ ի հնազանդեալս, յիշխանս եւ յիշխեցեալս քաղաքաց. այսպէս եւ քահանայապետութիւնս՝ կարգ է յեկեղեցիս։ Բայց զանազանին. զի այն մարմնաւոր կարգ է. եւ այս հոգեւոր. այն զմարմինս կարգաւորէ. եւ այս զհոգիս. այն աստի կենացս է. եւ այս հանդերձելոյն։ Բայց երկոքին՝ ի միոյ սկզբանէ յառաջ եկեալ. այսինքն, յաստուածպետական իշխանութենէն. ըստ Պօղոսի. (ոչ ուստէք է իշխանութիւն, եթէ ոչ յԱստուծոյ. եւ որք կարգեալ են՝ յԱստուծոյ ենն կարգեալ։) Վասն այն ասէ՝ քահանայապետութիւն է կարգ։ Իսկ ասելն (Սբազան՝) այսինքն՝ կարգ է սուրբ. որոշելով՝ ի մարմնաւորաց կարգացն. որպէս ունին մեծամեծք եւ փոքունք. իշխանք եւ իշխեցեալք։ Կարգ է՝ այլ ոչ սուրբ. զի ոչ կարէ սրբել զնոսա։ Այլ սա՝ կարգ է եւ սուրբ. զի կարէ սրբել զկարգաւորեալսն։ Դարձեալ՝ է սրբութիւն մարմնոյ, եւ է սրբութիւն հոգւոյ. մարմնոյ սրբութիւն է՝ աշխարհականաց. իսկ հոգւոյ սրբութիւն՝ է իշխանութիւնս ի եկեղեցիս կարգեալ. վասն այն ասէ կարգ սուրբ։ (Հանճար եւ ներգործութիւն։) Հանճար՝ այսինքն, խորհուրդ եւ իմաստութիւն եւ գիտութիւն սուրբ։ Եւ ներգործութիւն՝ զի այս կարգս եւ իշխանութիւնս որ յեկեղեցի է, ներգործէ զքահանայապետս. զքահանայս. զսարգաւակունս, եւ զայլս ըստ կարգի։ Եւ տես՝ զի հաստատեալ է կարգս ի վերայ սուրբ ներգործութեան եւ սուրբ հանճարոյ. որ է հաւատն եւ գործն։ Զի սոքա երկոքինս՝ են ընդունակ եւ օթեւան իշխանութեան կարգին։Ապաուրեմն ամսուրբքն գործով՝ եւ թերիքն գիտութեամբ եւ հաւատով՝ ոչ են աժանի այսմ աստիճանի. վասն որոյ ասէ։ (Առ աստուածատեսակ նմանութիւն։) այսինքն, սուրբութեամբ եւ հանճարով եւ ներգործութեամբ բերեն յինքեանս զաստուածակերպ նմանութիւն։ Այս է սահման քահանայապետութեան. որէ իշխանութիւն ի յեկեղեցի կարգեալ։ Իսկ թէ զի՞նչ է դիտաւորութիւն սորա. այսինքն, հայեցուածն, թէ առ ի՞նչ հայր քահայապետութեանս կարգ։ Այս է՝ թէ յաստուածատեսակ նմանութիւնն. այսինքն, թէ գիտումն եւ իմացումն սորա այնն է, զ զԱստուծոյ զնմանութիւնն յինքեան բերէ։ Իսկ թէ զի՞նչ է Աստուծոյ նմանութիւնն. այս է. զի տեսանի առ Աստուած երիս իրս։ Նախզի՝ պարզ է եւ անխառն յամենայն աննմանութեանց։ Երկրորդ՝ զի բարի է. եւ հաղորդէ զինքեան բարութիւնս այլոց։ Երրորդ՝ զի կատարեալս առնէ զայլս։ Եւ զայսոսիկ ունի բնութեամբ եւ գոյուցութեամբ եւ անսկզբնաբար։ Պարզ է էութեամբ. բարի է իմացմամբ. կատարեալ է ներգործութեամբ։ Դարձեալ՝ պարզութեամբն մաքրէ եւ սրբէ։ Բարութեամբն լուսաւորէ։ Կատարելութեամբն կատարեալս առնէ։ Դարձեալ՝ պարզութիւնն է իսկիզբն. բարութիւնն ի մէջն. կատարումն ի վախճանն։ Եւ այսոքիկ ամենայնքն՝ իջանեն ի միոյն բարերար կամաց եւ նախախնամութեանցն Աստուծոյ. եւ հաղորդէ զինքն է իցս. այսինքն, հրեշտակաց եւ մարդկան։ Բայց նախ հրեշտակաց, եւ ապա մարդկան. զի հրեշտակք բնութեամբ եւ փառօք եւ տեղեաւ՝ մերձաւոր են Աստուծոյ։ Բնութեամբ՝ զի նոքա իմանալիք են, եւ մեք զգալիք։ Նոքա անփոփոխք, եւ մեք փոփոխականք։ Նոքա անմահք, եւ մեք մահկանացուք։ Ապա ուրեմն բնութեամբ մերձ են Աստուծոյ եւ փառօք. զի նոքա յանճառ փառսն են հաստատեալ. եւ մեք դեռեւս ի շնորհս եւ ի յօրէնս։ Եւ տեղեաւ նոքա ի սրբութիւն սրբոցն ընդդդ միշտ էին Աստուծոյ. եւ մեք յարտաքին սրահս ի զգալի արարածս եմք բնակեալ։ Վասն որոյ նախ ի նոսա հեղանի ամենայն բղխումն շնորհաց, լուսափայլութեան, եւ այլն. եւ ապա ի մեզ ըստ կարգի իջանէ որպէս ասացաք ի վերոյ։ Արդ՝ այս է քահանայապետութեանս դիտումն՝ զի զմեզ յաստուածատեսակ նմանութիւն բերեցէ. այսինքն, ի սուրբութիւնն՝ ի լոյսն՝ ի կատարելութիւնն։ Եւ յայտ է՝ զի զայսորիկ ունի եկեղեցի սուրբ. զի ոմն սրբէ։ Ոմն լուսաւորի, եւ ոմն լուսաւորէ։ Ոմն նուիրի, եւ ոմն կատարէ։ Եւ այս է կարգն։ Նախ մաքրելն. եւ ապա լուսաւորելն. եւ ապա կատարելագործելն։ Մաքրիլն է մերկանալ զաղտեղութիւն եւ զխաւար. լուսաւորիլ՝ զգենուլ զլոյս. այսինքն, մաքրիլն այն է, զոր ունի ընկենու. եւ լուսաւորիլն՝ զոր չունի առնու։ Եւ ապա կատարի։ Որպէս ոմն եկեալ ի մկրտութիւն՝ նախ մաքրի եւ հրաժարի յամենայն չարեաց. եւ ապա լուսաւորի աստուածգիտութեան լուսավն ըստ հաւատոյն։ Եւ կատարելագործի մկրտութեամբն եւ սուրբ մեռոնաւն։ Այլ մաքրելն է սարկաւագին. լուսաւորելն քահանային. կատարելագործելն եպիսկոպոսին։ Այսպէս եւ եկեալքն ի կարգ. ինչ՝ սարկաւագութեան, քահանայութեան, եւ յայլ ինչ։ Պարտին նախ մաքրիլ հանճարով աստուածգիտութեան լուսովն եւ ուսմամբն. եւ ապա կատարիլ ի կնիք կարգին զոր եւ առնուցուն։ Եւ վասն է՞ր երեքեան սոքա պահանջին ինվիրելոցն։ Նախզի՝ ունին մարմին, հոգի, եւ միտք. ըստ մարմնոյ մաքրին. ըստ մտացն լուսաւորին. ըստ հոգւոյն կատարելագործին կնքովն։ Դարձեալ՝ ունին բնութիւն եւ անձն եւ պատուհումն. ըստ պատահման սրբին յամենայն եկամուտ մեղաց։ Եւ բնութեամբ լուսաւորին։ Իսկ անձամբն կատարին ի կնիքն։ Դարձեալ՝ ունին էութիւն զօրութիւն եւ ներգործութիւն. ըստ էութեան մաքրին. ըստ զօրութեան լուսաւորին. ըստ ներգործութեանն կատարելագործին։ Դարձեալ՝ նուիրեալն՝ ունի բնութիւն, շնորհս, եւ փառս։ Բնութիւնն նախ է. շնորհն այժմ առնանի. փառքն ի վերինն գաւառի։ Վասն բնութեանն մաքրի. վասն շնորհացն լուսաւորի. վասն փառացն կատարելագործի։ Դարձեալ՝ վասն երից դիմացն. որ է օծօղն, օծումն, եւ օծեալն։ Օծօղն՝ որպէս քահանայապետն. օծումն՝ քահանայութիւնն. օծեալն՝ որ է նուիրեալն. սարկաւագն, կամ քահանյն։ Արդ՝ ի դիմաց իւրն՝ պարտի մաքրիլ. եւ ի դիմաց օծօղին՝ լուսաւորիլ. եւ ի դիմաց օծմանն՝ կատարելագորիլ ի շնորհացն։ Արդ՝ վասն ասացեալ պատճառացս՝ ամենայն նուիրելոց այսպէս պարտ է. մաքրիլ, եւ լուսաւորիլ, եւ ապա կատարիլ։ Զի էութիւն կարգին՝ կայանայ ի սուրբ վարս եւ ի սուրբ գիտութիւնս որպէս ասացաւ։ Իսկ ներգործողին զշնորհս. որպէս քահանայապետն՝ քահանայն, եւ այլն. որք մաքրեն լուսաւորեն եւ կատարեալս գործեն՝ պարտ է զի ունիցին սեփական սրբութիւն եւ մաքրութիւն. զի մաքրեսցեն զայլս. որպէս ջուր յստակ՝ զի սրբեսցէ։ Ապա թէ ինքն անմաքուր է, զայլս որպէս մաքրեսցէ։ Նոյնպէս եւ որք լուսաւորեն՝ պարտ է լինիլ լոյս. եւ ապա զայլս լուաւորել. որպէս երկատեսակ հայելի՝ առնուլ ցլոյս շնորհաց, եւ լուսաւորել զայլս. որպէս լուսինն առնու զլոյսն յարեւէն ըստ ոմանց՝ եւ լոյս տայ ներքնոցս։ Այսպէս օդն եւ ապակին նախ լուսաւորի՝ եւ ապա լուսաւորէ։ Ապա թէ լուսինն խաւարեալ է, եւ հայելին ժանկեալ, եւ օդն թանձրացեալ ամպով, ոչ տան լոյս։ Նոյնպէս եւ կատարելագործքն՝ որպէս քահանայապետն եւ կամ քահանայն. զի նոցա պարտ է կատարեալ լինիլ, եւ ապա զայլս կատարել։ Եւ զի՞նչ իցէ կատարելութիւնն ասիցէ ոք. այն է՝ զի իցի մաքուր վարուք. ե ւ լուսաւոր գիտութեամբ. եւ կատարելագործ իշխանութեամբ. եւ ապա կատարեսցէ զայլս։ Նախ վասն ասացեալ պատճառացդ. զի պարտ է զսրբութիւն զգիտութիւն եւ զիշխանութիւն սեփհականել յինքեան՝ եւ ապա յինքենէ տալ այլոց։ Երկրորդ՝ զի նման Աստուծոյ ներգործէ որպէս ասցաք. պարտ է սրբութեամբ եւ լուսաւորութեամբ նմանիլ՝ եւ ապա կատարելութեամբ։ Երրորդ՝ զի աստուածագործ է. այսինքն, աստուածարար. զի հասարակաց մարդն՝ որդի Աստուծոյ առնէ մկրտութեամբն։ Նոյնպէս զհացն եւ զգինին՝ մարմին եւ արիւն Աստուծոյ կատարէ օրհնութեամբ։ Եւ Աստուծոյ է թողուլ զմեղս. եւ տալ զշնորհս, եւ առնել զերկոսեանն մի մարմին. զոր քահանայն առնէ պսակաւն։ Եւ որպէս ասեն սուրբ հարք, նախ պարտ է աստուածանալ՝ եւ ապա յԱստուծոյ մերձենալ։ Չորրորդ՝ պահանջին սոքա վասն երից պատճառաց այսմ գործոյ. այսինքն, զի է պատճառ ներգործական որպէս Աստուած. եւ է պատճառ շնորհական որպէս կարգն. եւ է պատճառ գործիական որպէս քահանայապետն։ Զոր օրինակ՝ ի գործ արուեստի՝ ներգործական է հիւսն. եւ ներգործութիւն արուեստն. եւ գործիք ուրաքն որ տաշէ զփայտն։ Եւ ուրաքն պարտ է զի լինիցի պատշաճ եւ սուր առ գործն, որպէս է ի միտս արւեստաւորին. ապա թէ ոչ՝ ոչ կարէ տաշել զփայտն։ Նոյնպէս եւ քահանայապէտին՝ պարտ է ունիլ պատշաճ սրբութիւն եւ սուրբ գիտութիւն. զի կատարեսցէ զայլս. ապա թէ ոչ՝ ոչ կարէ։ Եւ թէ ասիցէ ոք՝ շնորհն յԱստուծոյ է՝ եւ ոչ երբեք տկարանայ։ Ասեմք եթէ՝ ճշմարտապէս բղխումն շնորհաց՝ է ի հոգւոյն սրբոյ. եւ է յամենայն կարօղ եւ հզօր։ Այլ տկար ընդունակքն՝ ոչ կարեն տանիլ զկարօղն. որպէս բեկեալ անօթ՝ ոչ ընդունի զջուրն։ Եւ տկար աչքն՝ ոչ տեսանէ զլոյս. եւ լոյսն ընդ պարզ մարմին թափանցի, որպէս ապակի. եւ ի թանձրն՝ զսպի որպէս ի քար եւ ի հող։ Եւ այսմ պատճառ՝ ոչ է տուօղն, այլ առնօղն։ Նոյնպէս եւ զշնորհս քահանայութեան իմասցիս (զի յանձն անարժան՝ հոգի իմաստութեան ոչ բնակի ասէ Սողոմօն։) Դարձեալ՝ քահանայն հրեշտակ կոչի. ըստ այնմ, (շրթունք քահանային զգուշասցին գիտութեան. զի հրեշտակ Տեառն Աստուած ամենակալ է։) Ապա պարտ է քահանային հրեշտականմանն սուրբ լինիլ խորհրդօք եւ գործօք։ Դարձեալ՝ քահանայն միջնորդ է հաշտութեան. առ Աստուած եւ առ մարդիկ. պարտ է միջնորդին՝ հաշտ եւ համարձակ լինիլ. որով կարիցի միջնորդել. եւ այս լինի սուրբ վարուք եւ ուղիղ հաւատով։ Դարձեալ՝ սուրբ քահանայքն՝ նման են սուրբ կենդանեաց, որք պատարագելիք են. այլ անսուրբքն՝ նման են պիղծ կենդանեաց, որք ոչ մերձենան ի տաճարն. եւ ոչ են կերակրելիք։ Դարձեալ՝ պարտին քահանայքն կատարել լինիլ սրբութեամբ եւ գիտոթեամբ. զի գիտութեամբ խրատեսցեն զայլս. եւ սուրբութեամբ օրինակ տացեն։ Զի քահանայք դէտ են ի մէջ եկեղեցւոյ. եւ թշնամի են սատանայ, մեղք, եւ հերձւածօղքն. յորժամ գայցեն առ ժողովուրդն, պարտ է զգուշացուցանել զնոսա հանճարով՝ իմաստութեամբ՝ սրբութեամբ՝ եւ արդարութեամբ։ Զի կեցուսցէ զիւր անձն եւ զժողովուրդն։ Ապա թէ դէտն ծուլութեամբ՝ քնով՝ եւ տգիտութեամբ ծանրացեալ լինի, եւ սուրն եեւ թշնամին մտեալ ի ժողովուրդն, եւ նա անփոյթ առնիցէ, լւիցէ զահաւոր բարբառ հրամանին եթէ՝ (անօրէնն ի յիւր մեղսն մեռանի, եւ զարիւն նորա ի ձեռաց քոց խնդրեցից ասէ։) Դարձեալ՝ քահանայն աղ է լուսաւոր գիտութեամբ գիտութեամբ եւ սուրբ վարուք. որ ի համ բերէ զամենայն անհամութիւն ժողովրդեանն։ Ապա թէ աղն անհամի, արտաքս ընկենլի է. եւ խոտելի ըստ տէրունական հրամանին։ Դարձեալ՝ ծեր եւ երէց կոչին քահանայք։ Նախ՝ վասն խոհեմութեան եւ գիտութեան։ Երկրորդ՝ վասն կարգին։ Երրորդ՝ վասն արդարութեան եւ արի գործոց։ Չորրորդ՝ վասն կատարմանն. զի նախ ինքն կատարի՝ եւ ապա զայլս կատարէ։ Հինգերորդ՝ վաս առաջնորդելոյ եւ խրատու։ Վեցերորդ՝ վասն հոգեւոր հայրութեան. եւ ժողովուրդքն՝ որդիք են հոգեւորք։ Իսկ ծոյլ քահանայն՝ նախ դատի վասն իւրոյ յանցանացն։ Երկրորդ՝ զի ոչ ուսոյց զբարին ժողովրդեան. այլ չար ուսոյց նոցա, կամ գայթակղեցոյց։ Երրորդ՝ զի եկեր զմեղս ժողովրդենն, եւ ոչ քաւեաց զնոսա։ Չորրորդ՝ զի որ գիտութեամբ մեղանչէ, առաւել պատժի։ Նմանապէս եւ արի քահանայն՝ նախ վասն իւր գործոյն պսակի։ Երկրորդ՝ վասն ժողովրդեանն վարձատրի. որ բարուոք հովւեաց։ Երրորդ՝ որոց զմեղս քաւեաց պատճառ եղեւ վարձուց։ Չորրորդ՝ զի եւ իմաստութեամբ եւ գիտութեամբ գործեաց զբարին. նա այսպիսիքս՝ (կրկին պատուոյ արժանի լինին։) Վասն որոյ լսելով եղբայրք սիրելիք եւ որդիք՝ իւրաքանչիւր ոք՝ զանձինս մեր. քննեսցուք. զի մի յահաւոր բեմին ամօթով լիցուք. եւ մի պատժիցուք որպէս նաբաթ եւ աբիութ որդիքն Ահարօնի՝ որք այրեցան հրով։ Եւ որդիք Հեղեայ սատակեցան սրով վասն մեղաց եւ ծուլութեանց։ Մի ծուլութեամբ. մի քնով. մի արբեցուբ. մի շուայտութեամբ. մի պիղծ խորհրդով։ Այլ սուրբ վարուք՝ ուղիղ հաւատով՝ լուսաւոր մտօք՝ ժրաջն մկրտութեամբ եւ համբերութեամբ կատարեսցուք զընթացս մեր, ակնունելով երանելի յուսոյն եւ առԱստուած սիրոյն, վարձուց հատուցմանն ի պսակողեն Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ. որ է օրհնեալ յաւիտեանս ամէն։

Նորին քարոզ վասն Քահանայութեան. ի բանն՝ (Դու ես քայանայ յաւիտեան ըստ կարգին Մելքիսեդեկի։) Սաղ. 1Օ9. (Գլուխ. ԼԸ)

Յառաջագոյն ասացեալ եղեւ թէ, զի՞նչ է քայանայութիւն։

Այժմ ասելի է ի կարգէ քահանայութեան։ Եւ գիտելի է՝ զի բաժանի նախ քահանայութիւնն ի յերկնաւորն, եւ յերկրաւորս. որ է հրեշտակաց եւ մարդկան։ Իսկ հրեշտակաց քահանայութիւնն՝ ունի։ Առաջին՝ Միջին՝ եւ Վերջին։ Առաջին են Աթոռոց՝ Սերովբէից՝ եւ Քերովբէից դասքն. որք անընդմիջաբար լուսաւորին յաստուածպետականէն լուսոյ։ Եւ միջինք են՝ Տէրութեանց՝ Զօրութեանց՝ եւ Իշխանութեանց դասքն։ Եւ վերջին՝ Պետութեանց՝ Հրեշտակապետաց՝ եւ Հրեշտակացն դասք։ Որք են փակ եւ կնիք վերին քահանայապետութեանցն։ Զի որպէս առաջինքն անցուցանեն ի միջինս. նոյնպէս եւ նոքա ի վերջինսն։ Իսկ նոքա ընդունին յինքեանս՝ եւ յայլ դասս ոչ իջուցանեն, քան թէ ի մարդկային ազգս. զոր ուսանելոց եմք յառաջիկայդ։ Դարձեալ՝ ունին զերրակ զօրութիւնս. այսինքն, զմաքրողկանն. զլուսաւորականն. եւ զկատարելագործականն։ Այսպէս մաքրողականն է ի սուրբ հոգւոյն. եւ լուսաւորականն ի միածին որդւոյն. եւ կատարողականն ի հօրէ Աստուծոյ։ Վասն որոյ այսպիսի զօրութեամբ կատարեն զմիմեանս. այսինքն զմիջինսն, եւ միջինքն զվերջինսն նոյնպէս սրբեն եւ լուսաւորեն զմիմեանսն։ Դարձեալ՝ գոյ ի նոսա երէց եւ կրտսեր. ոչ ըստ ժամանակի, եւ ոչ ըստ բնութեան, եւ ոչ ըստ պատճառի։ Զի համանգամայն են սոքօք. այսինքն, բնութեամբ եւ ժամանակաւ եւ գոյութեամբ։ Այլ երէց եւ կրտսեր ասին ըստ պատուոյ եւ ըստ կարգի. զի առաջին դասքն՝ Աթոռք Սերօբէք Քերօբէք մերձ գոլով, անընդմիջաբար առնուն յԱստուծոյ զլուսափայլութիւն. եւ անցուցանեն ի տէրութիւնս եւ յայլսն. վասն որոյ վեցեքին դասքն՝ ի միամեանց քահանայապետեալք կրտսերք են։ Իսկ առաջին երեք դասքն՝ երէց եւ նախկին պատուով եւ կարգիւ։ Այլ աստ է հարցումն թէ՝ դեւք անկեալք ինոցանէ՝ ունի՞ն զքահանայութիւն թէ ո՞չ։ Երեւի թէ ունին. զի քահանայութիւնն հրեշտակաց՝ էութեամբ եւ բնութեամբ է. այլ դեւք՝ են յէութենէ հրեշտակաց. ապա ունին զքահանայութիւն։ Դարձեալ՝ դեւք յետ անկմանն՝ ունին զբնականս իւրանց. զի են անմարմինք՝ անմահք՝ եւ լուսաւորք. ապա երեւ թէ ունին զքահանույութիւն։ Ասեմք թէ՝ դեւք ոչ ունին զքահանայութիւն. որոյ պատճառ է. զի քահանայութիւն է՝ շնորհ լուսաւոր եւ հանճար եւ ներգործութիւն եւ Աստուծոյ նմանութիւն։ Այլ դեւք անկմամբն իւրեանց՝ կորուսին զսոսա. զի ոչ ունին հանճար եւ ներգործութիւն սուրբ եւ Աստուծոյ նմանութիւն. զի խաւարեալ են տգիտութեամբ եւ չարութեամբ։ Նաեւ լոյս շնորհացն Աստուծոյ՝ ոչ գործէ ի նոսա. ապա յայտ է՝ զի ոչ ունին զքահանայութիւն։ Այժմ պատասխանեսցուք առարկութեանցն։ Առաջնոյն՝ թէպէտ հրեշտակաց քահանայութիւնն էութեամբն է, եւ ոչ որպէս մերս յետոյ ստացմամբ. այլ քահանայութիւն նոցա՝ ունակութիւն է. զ անձնիշխան կամօք ստացան եւ ոչ ակամայ։ Վասն այսորիկ դեւք ոչ ունին զքահանայութիւն. զիի ունին անձն իշխան կամս բարիս։ Երկրորդին պատասխանեմք. թէպէտ դեւք յետ անկմանն մնացին անմահք եւ անմարմինք՝ ոչ զի պատուեսցն, այլ զի անմահապէս տանջեսցին։ Այլ քահանայութիւն է ի պատիւ, եւ ոչ ի տանջանս. յաղագս որոյ զքահանայութիւն ոչ ունին։ Նաեւ դեւք ոչ ունին մարգարէութիւն որ է հանդերձելոց գիտութիւն. նաեւ ոչ թագաւորութիւն. զի այս շնորհ ի պատիւ մարդոյն է տուեալ. ըստ այնմ, (զամենայն ինչ հնազանդ արարեր ի ներքոյ ոտից նորա. զխաշն եւ զարջառ։) Իսկ դեւք՝ ոչ ունին պատիւ. վասն այն եւ ոչ մարգարէութիւն եւ թագաւորութիւն։Եւ թէ ոք ասիցէ ըստ Պօղոսի՝ (մեզ մարտ է ընդ իշխանս եւ ընդ պետութիւն օդոց։) Եւ Տէրն ասէ՝ գայ իշխան աշխարհիս այսորիկ։) Ասեմք առ այս թէ՝ դեւն ոչ ունի իշխանութիւն ի վերոյ մարդկան. այլ որ մարդիկ անձնիշխան կամօք ապստամբեցան յԱստուծոյ եւ հազանդեցան նմա. նոցա եւ իշխան։ Դարձեալ՝ ասեն ոմանք թէ, անկեալք դեւքն են յիշխանութեանց եւ ի պետութեանց դասեէն. եւ իշխանք եւ պետք եղեն զանազան մեղաց. այսինքն, հպարտութեան, պոռնկութեան, եւ այլոցն, զայն ասէ Պօղոս։ Եւ թէ ոք ասիցէ, ապա թէ ոչ գիտեն դեւք զառաջիկայն, որպէս երազօք ցուցանեն, եւ ի ձեռն կռոցն եւ քահանայիցն զլինելոցն ասեն։ Ասեմք եթէ՝ առաջիկայն միայն Աստուծոյ է գիտելի. որ բոլորն համանգամայն է եւ կատարեալ. նաեւ որոց Աստուած յայտնէ. որպէս հրեշտակաց, կամ մարգարէից։ Իսկ դեւք՝ ոչ գիտեն զառաջիկայն մարգարէաբար. զի Աստուած ոչ յայտնէցն. այլ ի նրբութենէ մտացն՝ կարծեօք գիտեն զառաջիկայն. ոչ զհեռաւոր, այլ զմերձաւոր ապառնին. իսկ զբնութեան ապառնին՝ գիտեն ի փորձոյ անցելոյն։ Իսկ զկամաց ապառնին ոչ գիտէ դեւն. այլ թէ հրեշտակն յայտնէ վասն բարւոյ իմիք. որպէս բաղաամ մոգին։ Այլ այսպիսիքս՝ ի հրեշտակաց լինին եւ ոչ ի դիւաց։ Նաեւ ծանիր յայսմանէ՝ զի թէ դեւն գիտէր զառաջիկայն, ընդ սբոցն ոչ հակառակէր որք յաղթեցին զդեւս։ Այլ գիտեն զհանդերձեալ տանջանսնն ի մեղաց իւրեանց. ըստ որք ասէին. (մի յառաջ քան զժամանակն տանջեր զմեզ. ) այլ այնպէս կուրացեալ են եւ հաստատեալ են ի չարն, զի եւս յաւելուն ի տանջանս իւրեանց։ Ապա ուրեմն դեւք ոչ ունի մարգարէութիւն, եւ ոչ քահանայութիւն։ Եւ թէ ոք ասիցէ՝ թէ քուրմք կռոց ո՞չ են քահանայք։ Ասեմք թէ ոչ. զի նմանութեամբ քահայիցն գործէին նոքա վասն խաբէութեան որպէս զմարգարէութիւն։ Եւ զոր օրինակ՝ նմանութեամբ է կապիկն ծիծաղական, եւ ոչ ճշմարտութեամբ է կապիկն ծիծաղական, եւ ոչ ճշմարտութեամբ. այսպէս նոցա քահանայութիւնն եւ մարգարէութիւնն՝ նմանութեամբ է եւ ոչ ճշմարտութեամբ։ Եւ վասն խաբէութեան է ի կորուստ մարդկան։ Այս վասն երկնայնոց քահանայութեանն։ Իսկ երկնաւոր քահանայապետութիւնս՝ բաժանի յերկուս. ի յօրինակն. եւ ի ճշմարտութիւնն. որ է հինն եւ նորս. զի կամեցաւ Աստուծոյ պարգեւս յետ երկնայնոցն՝ շնորհել մարդկան ազգի։ Եւ մինչդեռ տղայ էր բնութիւնս՝ որպէս դաստիարակ եւ կաթն զօրինաց քահանայութիւնն ետ։ Եւ որպէս տկար աչաց համեմատ՝ նւազ լոյս ետ, զի մի վնասեսցին։ Եւ զայս քահանայութիւնս ետ Աստուած նախ Ահարօնի եւ որդւոց նորա ի ձեռն Մովսէսի որպէս ասէ գիրն։ Նոյնպէս եւ զվրան ժամուն եռայարկեան կանգնեաց. առաջին միջին եւ վերջին ի տիպ բոլոր աշխարհի։ Առաջին սրբութիւն սրբութիւն սրբոցն՝ ուր էր տապանակն ոսկի. եւ քերովբէքն հովանի՝ էր օրինակ լուսեղէն երկնից. ուր միայն աստուածպետութիւնն է բնակեալ ի լոյս անմատոյց. եւ հրեշտակօք եւ սերովբէիւք սպասաւորեալ։ Միջին սրբութիւնն ուր էր աշտանակն եօթնաջահեան՝ եւ սեղան խնկոցն՝ եւ հաց երեսացն՝ էր օրինակ ութներորդ կամարին. ուր են եօթն լուսաւորք եւ անուշահոտ հոգիք սրբոցն ժողովեալ։ Եւ հաց սրբութեանն՝ ոչ թէ անդ է մարմինն Քրիստոսի ըստ հերձուածողաց ոմանց, այլ դէմ յանդիման տեսանեն սուրբքն զՔրիստոս անուշահոտութեամբ հոգւոյն իւրեանց։ Զոր յետոյ ի կատարածի մամնով եւ հոգւով վերանան ի լուսեղէն խորանս ի դասս հրեշտակաց։ Իսկ արտաքին սրահն՝ էր օրինակ մարմնական աշխարհի. ուր զենմունք կենդանեաց էին. եւ ճենճերումն եւ կերակրոց վայելումն։ Այլեւ օրինակ է նորա եկեղեցւոյ որ է բեմն եւ մէջ եկեղեցւոյն, եւ դուռն. կամ արտաքնին ժամատունն։ Տապանակն ոսկի՝ սկիհն. մանանայն՝ մարմին եւ արիւնն. տախտակքն՝ աւետարանն. գաւազանն ուղղութեան՝ Քրիստոս. բուրվառն՝ անուշահոտութիւն նորին. քաւութիւնն՝ շնորհքն. քերովբէքն եւ քշոցն՝ սպասաւորք հրեշտակք։ Մի անգամ մուտն ի տարին՝ մի անգամ պատարագիլն յաւուր։ Նոյնպէս եւ գառն եւ հացն երեսաց՝ գառն ճշմարիտ եւ խունկ՝ բուրումն հոգւոյն սրբոյ. եօթն ջահն՝ եօթնարփեան շնորհքն։ Նոյնպէս զգեստ քահնայութեան՝ լուացումն՝ պատարագն եւ այլն ամենայն՝ նորոյս են օրինաակք։ Եւ բազում զանզանութիւն է հնոյ քահանայութեան եւ նորոյս։ Նախզի՝ այն օրինակ, եւ այս ճշմարտութիւն։ Երկրորդ՝ այն անցաւոր, եւ այս յաւիտենական։ Երրորդ՝ այն միջնորդութեամբ Մովսէսի, եւ այս միածին որդւովն։ Չորրորդ՝ այն մարմնական, եւ այս հոգեւոր։ Դարձեալ գիտելի է՝ զի նորա քահանայութիւն է հասարակ եւ ի մէջն երկնային քահանայապետութեան եւ հնոյ օրինացն. զի ունի իր եւ խորհուրդ. այսինքն, տեսութիւն եւ տիպ։ Արդ՝տեսութեամբն որ է իր, երկնայնոցն է հաւասարեալ. իսկ մարմնական խորհրդովն՝ ընդ հին օրինացն է կապակցեալ. եւ այսպէս երկոցունցն կապ եւ մէջ է եղեալ. եւ զստուերն ընդ ճշմարտութիւն է միաւորեալ։ Դարձեալ՝ երկնյնոցն քահանայապետութիւն՝ յերիս որոշի. այսինքն, ի մաքրել ի լուսաւորել, եւ ի կատարելագործել։ Այսպէս եւ հինն. քահանայապետն՝ քահանայն, եւ սպասաւորքն։ Նմանապէս եւ նորս. եպիսկոպոսն կատարէ. քահանայի լուսաւորէ. եւ սարկաւագն մաքրէ։ Դարձեալ՝ եւ այլ իմն եղանակաւ կապ է նոցա. զի քահանայապետն. երկնաւորացն եւ ի մանալեացն է համազուգեալ. իսկ քահանայն նոր օրինացս. եւ սարկաւագն հին օրինացն։ Եւ այս յայտ է յիւաքանչիւր գործոցն. զի քահանայապէտն միշտ կատարելագործէ եւ տայ. որպէս վերինն դասք. իսկ քահանայն զամենայն խորհուրդ եկեղեցւոյ կատարէ։ Որն է մկրտութիւն. դրոշմ. պատարագ. եւ այլն. որ է նորոյս քահանայութեան։ Իսկ սարգաւագն՝ ցուցանէ զհնոյն բուրվառովն. զի խնկարկելն ի հին քահանայապետիցն էր։ Իսկ սոքա թէպէտ այլեւ այլ են ներգործութեամբ. այսինքն, հրեշտակացն հնոյն եւ նորոյս. եւ քահանայապետին եւ քահանային եւ սարգաւագին։ Սակայն մի է ամենեցուն դիտաւորութիւն առ աստուածայինս. եւ ի միութիւն են կապակցեալ միեղէն շնորհօքն. որ է մաքրողական՝ լուսաւորական՝ եւ կատարողնկան։ Այլ գիտելի է՝ զի ինն են աստիճանք եկեղեցւոյ քահանայապետութեան. եւ նմանապէս յերիցս երրակս որոչեալ. որպէս երկնային քահանայապէտութիւն։ Եւ այս է պատճառն. զի երեք շնորհք անշփոթելիլք յառաջագայի ի սուրբ երրորդական անձնաւորութեանցն. ի հօրէ՝ յորդւոյ եւ ի հոգւոյն սրբոյ. այսինքն, մաքրողականն, լուսաւորականն, եւ կատարողականն. թէպէտ բնութիւնն ներգործութիւնն եւ ամինչ հաւասար է սուրբ երրորդութեանն. այլ վասն յատուկութեան անձանցն՝ անձանցն՝ յատկութիւն երեւի ի շնորհն։ Մաքրութիւնն է արժանապէս հոգւոյն. լուսաւորելն միածին որդւոյն. կատարելն ամենակատարն Աստուծոյ Հօր։ Արդ՝ սոքա երեքեան շնորհքս՝ յաստուած պետականէն հոգւոյն ի ջանեն յեկեղեցի սուրբ։ Եւ երեք են որք առնւ զայս շնորհս եւ ներգործեն յայլս. այսինքն, քահանայապետն քահանայն եւ սարգաւագն։ Եւ երեք են դարձեալ որք ընդունին զսա եւ կրեն յինքեանս զայս շնորհս. այսինքն է՝ որք մաքրին, եւ լուսաւորին, եւ կատարելագործին։ Յաղագս այսորիկ. դասք են աստիճանք եկեղեցւոյ յերիս երրակս որոշեալ։ Առաջինն է կաթուղիկոսն՝ եպիսկոպոսն՝ եւ քահանայն։ Երկրորդն՝ սարկաւագն՝ դպիրն՝ եւ կղերիկոսն. զայսոսիկ հոմ անւամբ պաշտօնեայ կոչէ։ Երրորդն՝ են միայնակեացք որք կոչին կամարարք. եւ սուրբ վուրդն. եւ երախայն որ դեռեւս մկրտութիւն. զայսոսիկ նուիրեալս կոչէ։ Ապա թէ եւ զապաշխարօղսն ի թիւ կալցես՝ կաթուղիկոսն լինի տասներորդ. որպէս Աստուած տասներորդ է ի վերայ ինն դասուց հրեշտակաց. այս ըստ սրբոյն Դիոնիսեայ։ Իսկ ըստ այլ վարդապետաց՝ իբր ի ներքուստ ի վեր։ Առաջին եւ ներքին՝ է դռնաբացօղն։ Երկրորդ՝ ընթերցօղն։ Երրորդ՝ երդմնեցոուցիչն։ Չորրորդ՝ ջահնկայն։ Հինգերորդ՝ դպիրն։ Վեցերորդ՝ սարկաւագն՝ քահանայն։ Ութներորդ՝ եպիսկոպոսն։ Իններորդ՝ կաթուղիկոսն. որ է ընդհանուր պարունակօղ ամենայն կարգաց։ Ծանիր եւ զայս. զի զիւրաքանչիւր զգործ սոցա ասացեալեմք յայլ ուրեք ի բանն որ ասէ. (վասն այսորիկ է օծ զքեզ Աստուած քո. ) անդ գիտ։ Այլեւ գիտելի է՝ զի որք նուիրին ի կարգ ինչ՝ նախ մաքրեսցեն զգագաթն բոլորակ. եւ զհերսն չափաւորեալ. հոլանի եւ անօգտի անկցին առաջի քահանայապետին ի դուռն եկեղեցւոյն։ Եւ քահանայապետն հարցանէ զարժանաւորութիւն. եւ խոստովանահայրն վկայեսցէ արժանի գոլ։ Եւ ինքն նւիրեալն յանձն առնու զկանոնս եպիսկոպոսին։ Նախ զհրաժարականն. եւ ապա զյանձն առնու զկանոնս եպիսկոպոսին։ Նախ հրաժարականն. եւ ապա զյանձնառկանն։ Եւ խաչակնքէ ի վերայ նւիրելոյն. եւ կա եւ կտրեսցէ խաչանման զհերոսն ասէլով յանուն հօր եւ որդւոյ եւ հոգւոյն սրբոյ։ Եւ տայ զբանալին եկեղեցւոյն ի ձեռն ասելով. առռ քեզ իշխանութիւն ի հոգւոյն սրբոյ բանալ զդրունս եկեղեցւոյ։ Եւ սարկաւագ որ մերձն է առնու զբանալին ի ձեռաց նուիրրելոյն. նոյնպէս եւ զամենայն կարգն այսպէս տացէ։ Եւ զայս առաջինս՝ միայն ի դուռն եկեղեցւոյն։ Իսկ զայլսն ի մէջ եկեղեցւոյն աստիճանաւ յառաջ փոխելով։ Եւ զդպիրն ի ներքին բեմն աստիճանի. իսկ զսարկաւագն ի վերին բեմն մերձ սեղանոյն որպէս ասելոց եմք։ Եւ զայս գիտելի է՝ զի մինչ ի չորս աստիճանն՝ հրաման է ամուսնութեան. իսկ դպրացն կարգի որ է հինգերորդն՝ ոչ գոյ հրաման ամուսնութենէ. որպէս եւ ոչ սարգաւագին որ է վեցերորդն։ Իսկ թէ վասն է՞ր հինգգ կարգ է մինչ ի սարկաւագն. եւ նա վեցերորդ։ Այսպէս ասէ սուրբն դիոնէսիոս, եթէ մաքրելիք են հինգ դասք՝ յորոց վերայ իշխէ սարկաւան. եւ գործէ զմաքրողականն։ Արդ առաջին է արտաքս հանել յեկեղեցւոյն զոչ մկրտեալս, եւ զախտացեալս մեղօք. եւ զայս առնէ դռնապանն։ Երկրորդ՝ ուրացօղն. եւ սոցա քարոզէ ընթերցօղն։ Երրորդ՝ այսահարն. եւ զայս բժշկէ երդմնեցուցիչն։ Չորրորդ՝ որք կիսակատար դարեալք են ի մեղաց. եւ զսոսա լուսաւորէ ջահընկալն։ Հինգերրորդ՝ որք բոլորովիմբ զղջացեալք եւ թողեալք են զմեղս եւ որգեն զբարիս. զնոսա հովուէ դպիրն սաղմոսիւք եւ ալէլուիւք։ Իսկ վեցերորդ՝ սարկաւագն ի վերայ ամենեցուն առհասարակ քարոզ է եւ իշխէ ժողովրդեանն, եւ ներքին դասուցս որպէս ասացաք։ Իսկ ի կարգ եկելոցն՝ հարկաւոր է վեց իր։ Նախ զի՝ իցէ արու։ Երկրորդ՝ զի իցէ մկրտեալ։ Երրորդ՝ զի իցէ անարատ ի հոգի եւ մարմինն։ Չորրորդ՝ զի իցէ եպիսկոպոս։ Հինգերորդ՝ բանն որ ասէ. աստուածայն եւ երկնաւոր շնորհ։ Վեցերորդ՝ զգեստն եւ մեռոնն։ Արդ՝ յարարողութիւն օրհնելոյն՝ վեց ինչ հասարակ է երեք կարգացն. այսինքն քահանայապետին քահանային եեւ սարկաւագին։ Նախ՝ առաջի սեղանոյն մատուցումն։ Երկրորդ՝ ծունր դելն։ Երրորդ՝ ձեռնադրելն։ Չորրորդ՝ խաչատեսակ կնիքն։ Հինգերորդ՝ վերաճառութիւնն աստուածային եւ երկնաւոր շնորհ։ Վեցերորդ՝ ողջունելն ի կատարումն։ Իսկ առանձին եւ յատուկ՝ եպիսկոպոսին աւետարան դնելն ի վերայ գլխոյ՝ քահանային. եւ նորա երկու ոտիւք ծունր դնելն. սարկաւագին մի ոտամբ։ Որ նշանակեն սոքա թէ, մի քան զմի բարձր են աստիճանաւ։ Զի որպէս աւետարանն յինքն ժողովեալ ունի զամենայն կտակս, եւ կատարումն է նոցա. նոյնպէս եւ քահանայապետն յինքն ժողովեալ ուն զմաքրելն՝ զլուսաւորելն՝ եւ զկատարելն. եւ կատարումն է ամենայն աստիճանաւորացն։ Եւ որպէս աւետարանն ի յինքն գրեալ ունի զամենայն գործսն Քրիստոսի եւ զվարդապետութիւն. նոյնպէս քահանայապետին պարտ է յինքեան բերել զգործսն Քրիստոսի եւ զքարոզութիւնն. զի բանիւ ուսուսցէ զԱստուած այրին հանճարս եւ զիմաստս՝ եւ գործով ցուցանէ։ Իսկ որ ի վերայ գլխոյն ունի՝ իբրթէ անընդմիջաբար առնու զշնորհս եւ զիշխանութիւն ի Քրիստոսէ. որպէս առաջին դասք սերօբէից քերօբէից եւ աթոռոցն։ Եւ դարձեալ՝ իբրթէ ես գլուխ եմ ամենայն աստիճանաւորաց. եւ նախ յիս գայ շնորհն. եւ ինեւ ի ձեզ հեղու. ըստ այնմ. (որպէս իւղ զի իջանէ ի գլուխ եւ այլն։) Իսկ քահանային երկու ոտիւք ծունր կրկնելն. զի ունի երկու իշխանութիւն. այսինքն լուսաւորել եւ մաքրել։ Այլեւ առնու իշխանութիւն պատարագ մատուցանել. եւ դրոշմել. ուստի յայտի որ զձեզս մեռոնեն քահանային։ Իսկ սարկաւագին՝ մի ոտամբ ծունր դնելն. զի մին ունի իշխանութիւն. այսինքն, մաքրելոյ միայն։ Որեւ ուրարն եւ բազպանն ի մին կողմն ձախոյ՝ կիսակատա ունելով զլուծն եւ զգործն։ Իսկ թէ զի՞նչ նշանակեն սոքա։ Առաջին հասարակն ի սեղանն մերձիլ Գ դասուցն։ Սեղանն Յիսուս է որպէս ասացաւ. իսկ երեք դասքն մերձ սեղանոյն՝ որպէս աթոռքն քերօբէքն սերօբէքն շուրջ զԱստուծով։ Զի սարկաւագն որ է մաքրօղ՝ ի սերովբէն եւ ի դէմբ սուրբ հոգւոյն ակնարկէ։ Իսկ քահանայն ի քերովբէն եւ ի Քրիստոս։ Իսկ քահանայապետն՝ զաթոռոցնն եւ զհօր Աստուծոյ։ Իսկ ծունր դնելն՝ զբոլորովին կեանս եւ զկամս մեր. այսինքն է, զմարմին եւ զոգի ի հնզանդութիւն տալ Քրիստոսի։ Դարձեալ՝ ծունկն եւ ձեռքն եւ գլուխն յերկիր խոնարհեալ՝ ցուցանէ զամենայն ընթացս մեր եւ զգլուծ եւ զզգայարանս մատուցանել Քրիստոսի։ Դարձեալ՝ երեք կարգ են զորս նուիրեմք Քրիստոսի. մաքրելով, լուսաւորելով, եւ կատարելով։ Եւ որպէս մաքուր է գագաթն. նոյնպէս զհոգի եւ զմիտս մեր եւ զգայարանս սրբել խոստովանութեամբ եւ ապաշխարութեամբ։ Եւ որպէս սուրբ է սեղանն՝ եւ սուրբ է քահանայապէտն՝ եւ սուրբ է եւ երկնային շնորհք. նոյնպէս եւ զմեզ սրբութեամբ արժանիս կացուցանել։ Իսկ ձեռն դնելն՝ որպէս եւ Քրիստոս ձեռն եդ ի վերայ աշակերտացն եւ օրհնեաց զնոսա։ Նախ՝ նշանակէ զհայրական հովհանին իբր ի վերայ սիրելի որդւոյ։ Երկրորդ՝ ի թշնամեացն պարսպէ։ Երրորդ՝ զշնորհաց բաշխումն որ ի յաջոյն։ Չորրորդ՝ զզօրութիւնն որ ի ձեռցացն. ըստ այնմ, (ձեռն իմ ընկալցի զնա։) Հինգերորդ՝ զգործն սուրբ. զի ձեռն գործոյ է նշանակ։ Վեցերորդ՝ զաւանդն տայ ի նա. եւ խրատէ ուսանիլ եւ պահել։ Տես ասէ՝ զինչ առեր զգործ՝ զնոյն եւ պահեսցես. որպէս ես ընկալայ եւ քեզ աւանդեմ։ Այլ աստ գիտելի է՝ զի սարկաւագն ոչ աջ տալ. այլ միայն քահանայն եւ եպիսկոպոսն։ Եւ յայտ է ի չորից։ Նախզի՝ սարկաւագի ձեռն ոչ մեռոնի. այլ քահանային։ Երկրորդ՝ զի սպասաւոր է եւ ոչ կատարօղ գործոյն. այլ քահանայն կատարէ զաստուածագործութիւնս։ Երրորդ՝ զի սարկաւագն ոչ կարէ թողուլ զմեղս. այլ միայն քահանայն ունի իշխանութիւն արձակելոյ։ Չորրորդ՝ զի Թօմայի նախ աւանդեցաւ քահայութեան իշխանութիւն. եւ ապա այլ առաքեալքն խոնարհեալ գլխով համբուրեցն զաջն որ յաստուածացեալ մարմինն հպեցաւ։ Իսկ խաչատեսակ կատարումն հերաց գլխոյն՝ որ նշանակեցաւ ի հատումն հերացն Մելքիսեդեկի ի ձեռն Աբրահամու։ Նախ ցուցանէ հատանել զաւելորդ ցանկութիւնն ի չորս իրաց. այսինքն, ի զգայարանացն, եւ ի յիշողութեանցն, եւ ի կամացն։ Այլեւ ի բաց ընկենուլ զզանազան պատահումն մեղաց՝ որ լինի ի սատանայէ. զի հերն պատահումն է։ Երկրորդ՝ նշանակէ ընդ անմեղութեանն զոր ունի կուսութեամբ եւ այլովք՝ եւ զխաչ չարչարանացն յինքն բերել եւ համբերել. որպէս Քրիստոս զի ոչ արար մեղս. եւ ի վերջոյ չարչարանաց եւ խաչ համբերեաց։ Յաղագս որոյ եւ զանբիծս ասեն որ մեռելոյ է. իբրթէ մեռեալ են աշխարհի. զի կեցցեն ընդ Քրիստոսի։ Եւ այն զի ի գլուխն նկարի։ Նախ ցուցանէ զկամաւ հնազանդութիւն մեր անգործ մնացեալ մեղացն եւ խաչեալ. որպէս ինքն Քիստոս (հնազանդ եղեւ մահու չափ եւ մահու խաչի։) Երկրորդ՝ զի այսու քրիստոսատեսակ լինիմք. զի սովոր են պատկերագոծք ի գլուխն փրկչական խաչ նկարել. որ ցուցանէ նախ թէ՝ կատարումն ամենայն տնօրէնութեանն՝ խաչն եղեւ։ Երկրորդ թէ՝ խաչն է փառք փրկչին մերոյ. ըստ այնմ, (չեւ էր հոգի՝ զի Յիսուս չեւ էր փառաւորեալ. ) այսինքն, խաչեալ։ Երրորդ թէ՝ քահանայ է եւ թագաւոր Քրիստոս. վասն այն ընդ թագին խաչ նկարի։ Չորրորդ՝ զի կամաւ հնազանդեցաւ խաչ եւ չարչարանաց. վասն այն ի գլուխն է նկարեալ։ Հինգերորդ՝ փշեղէ պսակն որ ի խաչին ի գլուխ էր. այսպէս եւ քահանայն քրիստոսատեսակ. զոր ցուցանէ բոլոր հերն եւ հատումն խաչատեսակ։ Իսկ վերատեսակ։ Իսկ վերաճառութիւնն որ ասէ. աստուածային եւ երկնաւոր շնորհ երեք անգամ ձայնիւ. եւ մինն ի թիւ։ Եւ յորժամ ձայնիւ երգեն, քահանայապետն զդէմս յարեւելս առնէ. եւ նուիրեալքն յարեւմուտս ի քահանայապետն։ Եւ յորժամ իթիւ կարդայ, նւիրեալքն դառնան յարեւելս. եւ քահանայապետն յարեւմուտս ի դէմս նոց ձեռն դնելով տայ զիշխանութիւն եւ զշնորհս։ Նախ ցուցանէ թէ տուօղն իշխանութեանց հոգին սուրբ է. ուստի հայցէ զշնորհս։ Այլ եպիսկոպոսն սպասաւորէ եւ միջնորդ. որպէս խողովակն առնու զջուրն յաղբերէն՝ եւ անցուցանէ ի մեզ։ Դարձեալ՝ ցուցանէ թէ ընտրեալն եւ կոչեալն Աստուծոյ է եւ ոչ մարդոյ. այնմ, (որ յառաջ քան զլինիլն աշխարհի ընտրեաց եւ կոչեաց եւ արդարացոյց որպէս գրէ առաքեալն։) Եւ յայտ է ի չորից օրինակաց։ Նախ զի՝ Մովսէս ոչ է Աստուած զԱհարօն ի քահանայութիւն, մինչ յԱստուծոյ եղեւ հրաման թէ, (առցես զԱհարօն եղբայր քո առ խորանն վկայութեան. եւ օծցես ի քահայս։) Նմանապէս եւ Տէր մեր Քրիստոս՝ (ոչ անձին շուք եռ, այլ որ խօսեցաւն առ նա հայր թէ, դու ես քահանայ յաւիտեան։) Եւ դարձեալ՝ որ ետ իշխանութիւն առաքելոցն քահանայութեան՝ ի հոգին սուրբ վերագրէր զկատարումն։ (Դուք մկրտեսջիք ասէ հոգւովն սրբով. եւ նստարուք ի քաղաքիդ, մինչեւ առնուցուք զզօրութիւն եւ զաւետիս հօր որ է հոգին սուրբ։) Նոյնպէս եւ գլուխ առաքելոցն Պետրոս՝ ոչ իւրով իշխանութեամբ կարգեաց զՄատաթիա ի թիւ երկոտասանիցն. այլ երկիւղիւ հայցէր յԱստուծոյ վիճակաւ. այսինքն, աստուածային յայտնութեամբն։ Զի վիճակն ոչ այլ ինչ է, այլ աստուածային յայտնութիւն. որ ազդեաց յառաքեալսն զՄատաթին կարգել ի վիճակն յոր անկաւ Յուդա. եւ ել Մատաթիա ի նոյն կարգն եւ ի թիւ երկոտասանիցն։ Սոքա ամենեքեան ցուցանեն թէ՝ ոչ է եպիսկոպոսն ըստ իւրոց կամացն ընտրօղ զոր կամի. (այլ զոր Տէր կամի եւ ընտրէ։) Վասն այն ասէ. աստուածային եւ երկնաւոր շնորհն կոչէ զքեզ։ Իսկ թէ ոք զանարժանս վասն արծաթոյ ընտրեսցէ, այնպէս է, որպէս թէ ոք կամացն Աստուծոյ հակառակ է. եւ զոր հոգին սուրբ ընտրեաց՝ նա խոտէ. եւ զոր խոտեաց, նա ընտրէ։ Այլեւ (խոտան են այնոքիկ՝ ոյք ընտրեալ են արծաթով։) Եւ որ ձեռնադրէ զանարժանս՝ կցորդ լինի յանցանաց նոցա. որպէս ասէ առաքեալն. (ձեռս վաղվաղակի յուրուք վերայ մի դնիցես եւ այլն։) Իսկ սուրբ ողջոյնն ի կատարումն քահանայապետին եւ քահանայիցն՝ նախ նշանակէ որ այս անուն նուիրեալս կոչմամբ Աստուծոյ սրբեցաւ. եւ պատկերն Աստուծոյ գեգեցկացաւ ի նմա։ Վասն որոյ սիրելի է մեզ ամենեցուն եւ ողջունելի։ Երկրորդ՝ զի համակարգ եղեւ մեզ եւ հաւասար։ Երրորդ՝ զի զօրութեամբն Աստուծոյ յաղթեաց հակառակորդին. եւ զինուոր եղեւ Քրիստոսի. վասն որոյ բարձրացուցանեմք եւ պատուեմք. որպէս զյաղթօղ ըմբշտամարտս եւ զնհատակս։ Դարձեալ՝ զուրախութիւն սրտից մերոց նշանակէ սուրբ ողջոյնն. եւ զմիաւորութիւն հոգւոց մերոց առ միմեանս եղբայրական սիրով։ Եւ արդ եղբարք՝ տեսէք եւ ի միտ առէք թէ, որպիսի գործոյ լինիք սպասաւոր. զի աստուածագորրծութիւն աւանդի ձեզ. եւ Աստուած հուր ծախիչէ. պարտ է ունելեօք ըմբռել զհուրն. եւ ո՞ր է ունելիք. այսինքն, սրբութիւն։ Զի Աստուած սուրբ է. եւ սրբութեամբ արժանաւորիմք սրբոյն. զի սուրբն՝ յանսուրբ տեղւոջ ոչ բնակի։ Եւ հոգին սուրբ փախչի ի նենգութենէ մեղաց. տեսէք զի միջնորդ լինիք Աստուծոյ եւ մարդկան։ Պարտ է ձեզ հաշտ լինել ընդ Աստուած. եւ ապա զԱստուած հաշտեցուցանել ընդ մարդկան. հրեշտակք էք Աստուծոյ առ մարդիկ. նման եղերուք բարի հրեշտակաց. եւ ոչ չարին սատանայի։ Ճրագ էք վառեալք ի տան Աստուծոյ. մի ծուլութեամբ եւ ախտիւք շիջուցանէք զլապտերս հոգւոց ձերոց. զի մի ընդդդ յիմար կուսից արտաքոյ մնայք յառագաստէ փեսային։ Այլ արթնութեամբ եւ արիութեամբ ընդ իմսստուն կուսանացն՝ արժան լիցուք երկնաւոր հարսանեացն։ Աղէք նեխեալ մարմնոց ժողովրդեանն. մի գիջութեան սրտիւք անհամիցիք եւ ընկեցեալ արտաքս կոխան լինիցիք ի մարդկանէ։ Դէտ էք կարգեալ տանն Աստուծոյ. յոր ժամ տեսանիցէք զսուրն եկեալ՝ զգուշացուցէք զժողովուրդն. զի մի զարիւն նոցա ի ձեռաց ձերոց խնդրեսցէ Աստուած։ Հովիւ էք բանաւոր հօտին Քրիստոսի. մի միայն զկիթնն առնոյք եւ զասրն. եւ զոչխարացն անփոյթ առնէք. այլ բարեպէս հովւեցէք յարօտ կերակրոյ. եւ ի ջուր հանգստեան սնուցէք առաջնորդելով յեկեղեցիս։ Զկարղացեալս յօրէնս, եւ զկուրացեալս ի հաւատս, եւ զբորոտեալս ի մեղս, սրբեցէք եւ բժշկեցէք. եւ մխիթարութեան բանիւ տածեցէք։ Զի յետ աստեացս՝ յերկնաւոր փարախն առ քաջ հովւապետն ժողովեսջիքի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որ է օրհնեալ յաւիտեանս ամէն։

 

Նորին դարձեալ միայնակեցաց, ի բանն՝ (Որ ոչ թողու զհայր կամ զմայր եւ զայլն։) Ղու. 14. 27։ (Գլուխ. ԼԹ)

 

Որպէս ասէ սուրբն Դիոնէսիոս. Յաստուածպետական բարերարութեան եւ մարդասէրն կամաց՝ երեք շնորհք անշփոթելիք իջանեն յեկեղեցի սուրբ. այսինքն է, մաքրողականն, եւ լուսաւորականն եւ կատարողականն. ի հօրէ՝ եւ յորդւոյ՝ եւ ի հոգւոյն սուրբոյ որպէս ասացաւ։ Իսկ ոմանք յեկեղեցի առնուն զայս շնորհս եւ ներգործեն զայլս. որպէս քահանայապետն՝ քահանայն՝ եւ սարկաւագն։ Եւ սարկաւագն մաքրէ. քահանայն լուսաւորէ. եւ եպիկոպոսն կատարէ։ Իսկ ոմանք որք ընդունին միայնն զշնորհս՝ եւ ոչ ներգործեն յայլս. որպէս մաքրելիքն որք կարօտ են մաքրութեան. լուսաւորելիքն որք են սուրբ ժողովուրդք. եւ կարտարելիքն որք են միայն ակեացք։ Արդ՝ ներքին եւ առաջին մաքրելիքն՝ կարգ են հինգ։ Առաջին երախայքն. որք դեռեւս ոչ են ընկալեալ զհոգեւոր ծնունդն. եւ ոչ կերպացեալ զաստուածային կերպն. որք դայեկին զքառասներորդ օր յարգանդ եկեղեցւոյ, միչեւ առցեն զաստուածային զկերպարանն։ Երկրորդ՝ են ուրացօղացն, որք թերացան ի հաւատոցն Քրիստոսի՝ եւ դարձեալ դարձան ի սուրբ եկեղեց. եթէ մկրտեալք են յուղղափառաց, ոչ է պարտ մկրտել զնոսա. այլ միայն զդաւանութիւն հաւատոյն խոստովանիլ. եւ զառաջին գործսն ուրանալ. եւ մուծանիլ յեկեղեցի։ Այլ թէ ի հերձւածաց ոմանց՝ պարտ է մկրտել կամ դրոշմել զնոսա։ Երկրորդ՝ են այսհարք. որք վասն ծուլութեան՝ զարհուրեալք են ի դիւաց. պարտ է մաքրել պահօք եւ աղօթիւք. եւ աւետարանաւն սուրբ եւ աստուածային անուամբն զնոսա։ Չորրորդ՝ որք դարձեալ են ի մեղաց եւ խոստովանեալ զյանցանս, այլ ի միտս ունին դարձեալ գործելոյ, պարտ է զխոստովանեալ մեղս թողուլ. եւ ապաշխարութեամբ պարսպել զնոսա. զի մի դարձեալ գործեսցեն։ Հինգերորդ՝ որք ամենեւիմբք զղջացեալք են ի մեղաց եւ ի բաց թողեալ եւ գործեն զբարիս. եւ պարտ է զնոսա մաքրել ի մեղաց եւ թողութիւն շնորհել. եւ կարգել զապաշխարութիւն. զի փոխանակ չար գործոցն ուստի սրբեցան եւ դատարկացան՝ զանազան բարիս ամբարեսցեն յինքեանս եւ պսակեսցին։ Այսքան են մաքրողացն կարգ։ Իսկ լուսաւորեալք որք են միջին՝ եւ սուրբ ժողովուրդք որք ոչ են կարօտ մաքրութեան վերոյ ասացելոցս. այլ մկրտեալք են. եւ անշարժ մնացեալք ի հաւատս։ Եւ արիութեամբ ի գործս պատւիրանացն. ի պահս եւ յաղօթս. յողորմութիւնս եւ այլս։ Սոքա կոչին տեսօղք. զի տեսութեամբ պատարագին եւ այլ խորհրոցն արժանաւորին։ Իսկ վերնագոյն կարգ սոցա են միայնակեացք՝ կոչին կամարարք ըստ գործոյն ունելով զանունն. զի ուրացեալք են զկամս իւրեանց. եւ առնեն զկամս Աստուծոյ եւ զառաջնորդին։ Իսկ վասն միայնակեցացն. այսինքն, որք են մաքուր եւ պարզ եւ հոգեւոր. որք կոչին միայնակեացք. զի ի բազմբաժին կենցաղական կենաց հրաժարրեալք։ Նախ կոչի միայնակեաց՝ զի միայն կեայ. (ուրացեալ զհայր եւ զմայր. զկին եւ զորդիս եւ զայլսն ըստ հրամանի Տեառն։) Երկրորդ՝ զի միայն կեայ յաղօթելն առանձնակի. զի հասարակ աղօթքն քահանայից է եկեղեցւոյ։ Երրորդ՝ զի միայնացուցեալ զմիտս ի զգայարանացն, միայն յԱստուծ հպի. թողեալ զայլ արարածս արտաքոյ։ Չորրորդ՝ զի միայն զհոգին կեցուցանէ. եւ զմարմին սպնանէ։ Հինգերորդ՝ զի ի կրկին կենաց՝ միայն զանտի կեանսն ստանայ եւ ոչ զայս. ըստ որում, (աշխարհ ինձ ի խաչ ելեալ է, եւ ես աշխարհի։) Վեցերորդ՝ որպէս ասացաք. զի զմի կամս ունիցին ամենեքեան. այսինքն, զառաջնորդին. եւ ոչ առանձնակի եւ կողմաւոր։ Զի կամրար լսի միայնակեացն. այսինքն, զի արասցէ զկամս Աստոծոյ. ընդ նմին եւ զառաջնորդին։ Արդ՝ սոքա միայնակեացք՝ կրկին իրօք բարձրագոյնք են քան զամենայն կարգս լուսաւորելոց եւ մաքրելոց։ Նախզի՝ մաքրելոց դէմքն՝ առ սարկաւագն են. եւ լուսաւորելոցն առ քահանայն. իսկ սոցա կատարելոցս՝ առ քահանայապետն. թէպէտ ի քահանայէն առնուն զկարգ եւ զօրհնութիւնս։ Երկրորդ՝ զի ամենեւիմբ մաքրեալք են. այսինքն, մտօք, հոգւով, եւ մարմնով։ Եւ ոչ միայն տեսոթեամբ լուսաւորեալք, այլ ի գերագոյն հանճարս եւ ի յիրս խորհրդոյն բարձրացեալք եւ հաղորդեալք։ Արդ՝ սոքա առհասարակ անուամբ կոչին աբեղայք. որպէս կոչեմք քահանայք. այլ բաժանին յերկու դասս. ոմանք են մոնոզոնք. եւ ոմանք են կրօնաւորք։ Արդ՝ մոնոզոնք են ներքին եւ փոքունք. որպէս սարկաւագունք. որք միայն խոստանան զկուսութեամբ կեալ. եթէ յարանց եւ եթէ յարանց եւ եթէ ի կանանց։ Եւ սքեմաւորք են վեհագոյնք. որպէս երիցունք. որք ոչ միայն զկուսութիւն յանձն առնուն, այլեւ ի մսամոլութենէ եւ ի գին յըմպութենէ պահօք եւ տքնութեամբ չարչարին. եւ ի խաչ հանեն զանձինս վասն Քրիստոսի։ Արդ՝ նուիրեալքն ի կրօնս ինչ՝ գան ի դուռն եկեղեցւոյն առ քահանայն, որ է հայր վանիցն հոլանի եւ անգօտի. այսինքն բաց գլխով եւ դօտելոյծ։ Որ ցուցաէ՝ զսէր աշխարհիս ի բաց եմ լքեալ յանձնէ. եւ մերկացեալ յամենայնէ. եւ ոչ ունիմ պատրւակ ինչ եւ մարմնական ծածկոյթ մեղաց. այլ բաց եւ յայտնի ունիմ։ Եւ տանին յեկեղեցին մոմեղէն ի ձեռն. ոչ մի ոտամբ ծունր կրկնել որպէս սարկաւագն. եւ ոչ երկու ոտիւք որպէս քահանայն. եւ ոչ աւետարան ի վերայ գլխոյն որպէս եպիսկոպոսին։ Այլ մերձ կանգնին յետոյ քահանային. եւ զգլուխն ի խոնարհ ունին։ Զայս ցուցանէ թէ, ոչ ունին կարգ յայլս ներգործել. ոչ մաքրել զայլս որպէս սարկաւագն. եւ ոչ լուսաւորել որպէս քահանայն. եւ ոչ կատարել որպէս եպիսկոպոսն. այլ ինքն առ ինքեան ներգործել. եւ կրել ի յինքն եւ ոչ ի յայլս։ Ապա ուրեմն միայնակեացն ոչ իշխէ աւետարան ընթեռնուլ. եւ ոչ բուրվառով խունկ արկանել. եւ ոչ մաքրել եւ ոչ քարոզել։ Զի սոքա սարկաւագացն եւ իշխանութիւն, ապա ուրեմն եւ ոչ քահանայագործել. ոչ մկրտել եւ ոչ պատարագել կամ պսակել։ Եւ ոչ կարէ թողուլ զմեղս. եւ ոչ խաչ տալ. եւ ոչ որ ինչ քահանայիցն է գործ։ Այլեւ ոչ որպէս եպիսկոպոսն գաւազանաւ ունիլ, կամ կարգ տալ. կամ առնուլ զկարգ քահանայի. կամ իշխել հրամանաւ ի վերայ քահանայից կամ սարկաւագաց։ Իսկ մերձ քահանայիցն՝ ցուցանէ թէ բազում իրօք հեռացեալ է յաշխարհական կենաց եւ մերձ կացեալ քահանային. պարտի նմանապէս քահանային աղօթել պահել եւ աստուածատեսակ լինիլ։ Եւ ապա դառնայ քահանայն ի նուիրեալն եւ հարցանէ զնա. նախ հրաժարիլ յամենայն կենցաղականաց. եւ ապա յանձձն առնուլ պահել զամենայն լուծ պատիւրանաց. եւ նա խոստովանի եւ յանձն առնու պահել զամենայն։ Եւ թէպէտ բազումք են հրաժարականք ըստ մասին՝ սակայն յերիս գլխաւորին։ Նախ ի սիրելեաց հրաժարիլ. այսինքն, ի ծնողաց, ի ծննդոց, ի կնոջէ, եւ յեղբարց եւ յայլոցն. որպէս հրամայեաց Քրիստոս վասն այսպիսեացս զկանոնն. (եթէ ոք ոչ ուրանայ զհայր եւ զայլս, եւ առնու զխաչ եւ գայ զհետ իմ։) Երկրորդ՝ հրաժարի ի մարմնական ընչից ի հայրենեաց, ի վաճառոց եւ ի շահից, եւ յայլոցն. (զի ոչ կարէք ասէ Աստուծոյ ծառայել եւ մամոնայի։) Երրորդ՝ հրաժարի ի հեշտութեանց. այինքն, յատելւոյ. իննջելոյ. ի տեսութեանց. ի զգեստից. ի ծուլութեանց. ի ձանձրութեանց եւ յայլոցն։ Այսոքիկ մարմնական հրաժարելիք։ Իսկ հոգեկան դարձեալ հրաժարի յերից։ Նախ ի կամաց. զի ոչ իցէ Տէր կամաց իւրոց։ Երկրորդ՝ ի չար խորհրդոց. զի միտս անզբաղ պահեսցէ յամենայն ցնորից։ Երրորդ՝ ի հպարտութեանց. իսնափառութեանց, ի նախանձու. ի քինոյ. յատելութեանց եւ յայլոց։ Յայսքանեացս զհրաժարումն խոստովանի առաջի քահանային եւ ուխտէ Աստուծոյ։ Եւ քահանայն խաչակնքէ եւ դրոշմէ իբր Քրիստոսի եղեալ։ Ապա առնու զկտրոցիկն ինքնին ձեռամբ. եւ տայ ի քահանայն. եւ նա կտրէ զհերս խաչանման ի հինգ տեղւոջ. ի ճակատն. ի գագաթն. ի յիշողականն. եւ մերձ ի լսելիսն։ Եւ մաքրեն զգագաթն բոլորապէս։ Եւ այն է խորհուրդն որպէս ասացաւ յարարողութիւնմ քահանային. այսինքն, կտրել զամենայն զամենայն ցանկոթիւնս եւ զգեղեցկութիւն մարմնոյ. եւ զպճնիլն ոչ ընդունիլ եւ օծանիլ եւ հիւսեալ զհերս։ Զ որպէս գարշ հոտ գարշ մարմնոյ է նշանակ. նոյնպէս եւ պճնիլն զցանկութիւն ախտին որ ի սիրտն է, յայտնի առնէ։ Իսկ զգեցուցանելն հանդերձ ըստ պատշաճին գլգլեկ եւ խոշոր՝ ցուցանէ թէ որպէս փափուկ զգեստն ի խոշորն փոխեցաւ։ Նոյնպէս եւ զվարս աշխարհական կենաց՝ ի խիստն եւ ի խոշորն փոխարկեսցէ։ Զի բազում ինչ ունին աշխարհական անմեղադրելիք. զորս ոչ է պարտ առնել նոցա. այսինքն, որպէս հալալ ամուսնութիւն. որդէծնութիւն. փափուկ զգեստ. ուտել եւ ըմպել. հայրենիք եւ ստացւածք. վաճառք եւ շահք. զորս թէ առնեն կրօնւորք՝ մեղանումք է նոցա։ Արդ՝ մոնոզոնն ունի Ե զգեստ։ Նախ՝ քուսիթ այն ի գլուխն. որ է ծֆուլն, որ նշանակէ զշորհսն Քրիստոսի ի գլուխն ի ջեալ որ է պատւական մասն անդամոցն. եւ բոլորն՝ զի բոլորապէս զհոգի եւ զմարմին պահպանէ շնորհքն Աստուծոյ։ Երկրորդ՝ հանգերձն նեղ ստորոտիւք՝ որ է խոշոր վանքն, նեդ եւ անձուկ ընթացքն։ Երրորդ՝ գօտին ի զսպումն ցանկութեան երիկամաց։ Չորրորդ հողաթափոյս՝ ի նշանակ արիութեան։ Հինգերորդ՝ քառակուսի թիկնոցն՝ նշանակ խաչին։ Իսկ կրօաւորն է սքեմաւորն՝ ունի չորս զգեստ աւելի, այսինքն, զկնկուղն առանց խաւոյ որ է սպիտակ ծիրն. որ նշանակէ զծածկիլն ամենայն զգայարանաց։ Եւ միտս զսպելն իյերկրէ. եւ միայն յերկինս ուղղեալ։ Այլեւ ունի զսքեմն ի վերայ ուսոյն խաչանման. որ նշանակէ զլուծ պատուիրանին. եւ զխաչն Քրիստոսի յուսն յիւր բարձեալ։ Այլեւ զայծենի մաշկ՝ որպէս Ովհաննու եւ Եղիայի. որ է բնական զգեստ տուեալ մարդկայինս ազգի։ Այլեւ զաղաբողոն նափորտն վերրկեալ ծածկոյթ մինչեւ ի ստորոտն. որ նշանակէ զսէր եւ զխորհութիւն՝ որ է ծածկոյթ եւ զարդ ամենայն առքինութեանց։ Այս հասարակ կարգաւորացն է զգեստ։ Այլ որ գերագոյնքն են եւ խստակրօն ճգնութեամբ՝ որպէս հարքն եգիպտացիք՝ թեզանատ բաճկոնաւ եւ բոկ որտիւք ժուժկալին. իբրթէ զընթացս երկրաւոր եւ զգործս մարմնական ի բաց եմք մերկացեալ։ Այս առաջին զանազանութիւն է մոնոզոնաց եւ սքեմաւորաց։ Այլեւ դարձեալ ունին զանազանութիւն. զի մոնոզոնն՝ ի մէջ եկեղեցւոյն մերձ ի դուռն առնու զկարգ. իսկ սքեմաւորն՝ մեձ ի բեմն առաջի սրբոյ սեղնոյն։ Է՛ եւ երրորդ զանազանութիւն. զի սքեմաւորն՝ մերձ քահանային ի ներքին բեմն ելանէ. եւ ձեռօք իւր հաղորդի. եւ մոնոզոնն ոչ։ Այլեւ գիտելի է՝ թէ յաշխարհականաց գայցէ ի կրօնաւորութիւն, զայսպիսի կարգս կատարելի է։ Իսկ թէ յերիցանց՝ կամ ի սարկաւագաց գայցէ ի կրօնաւորութիւն, ոչ կատարի այս կարգ ի վերայ նոցա. զի ունի զգերագոյնն կարգ. այլ միայն զհանդերձն փոխեսցեն։ Իսկ յետ այնորիկ սուրբ ողջոյնս՝ իբրթէ մեզ համակարգ եղեւ եւ զինւոր Քրիստոսի. սիրելի եւ հոգեւոր եղբայր մեր։ Իսկ ի կատարումն հաղորդիլն ի սուրբ խորհրդոյն՝ նախզի ամենայն կատարմանց կատարողութիւն է սուրբ հաղորդութիւն. եւ առանց նորա այլքն անկատարք են։ Եւ դարձեալ՝ որպէս քայանայն յաղորդեցաւ ի Քայանայապետէն. նոյնպես եւ կրոնաւորն ի քայանայեն. զմի յաղորդութիւն առ միմեանս նշանակէ ամենեցուն ի քահանայական կատարմունսն առ աստուածատեսակ նմանութիւն, ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր. որ է օրհնեալ յաւիտեանս ամէն։

 

Խ. Յայլմէ քարոզ վասն կարգի Քահանայութեան ի Բանն։(Քահանայք սուրբի լիցին. եւմի Գարշեցուսցեն զանուն Տէրն Աստուծոյ իւրեանց, զի զպատարագն Աստուծոյ նոքա մատուսցեն։) Ղեւտաց. 21. (Գլուխ. Խ)

 

Վարդապետք ասեն թէ՝ ամենակալ Աստուած ոչ ինչ էթող յաշխարհս առանց կարգի։ Զի որպէս ինքն կարգաւոր է. նոյնպէս զամնայն ինչ կարգաւոր կամի։ Եւ նախ գտանի կարգ ի համագոյ սուրբ երրորդութիւնն. զի հայր անծին է. եւ որդիծնունդ. եւ հոգին սուրբ բղխումն. եւ իւրաքանչիւր դէմն զիւրն անփոփոխ ունի։ Երկրորդ՝ գտանի կարգ ի հրեշտակս. զի ամենայն հրեշտակքն՝ երեք պետութիւնք են. այսինքն, Աթոռք՝ Տրութիւնք՝ եւ Պետութիւնք. եւ իւրաքանչիւրքն՝ ունին երեք կարգ։ Առաջին՝ են Աթոռք՝ Սերօբէք՝ եւ Քերօբէք ի մի քահանայապետութիւն։ Միջին՝ Տէրութիւնք՝ Զօրութիւնք՝ եւ իշխանութիւնք։ Վերջին՝ Պետք՝ Հրեշտակապետք՝ եւ Հրեշտակք։ Եւ այսպէս ամենայն երկնային զօրութիւնք՝ ինն դասք են բովնդակեալք, հազարաց. ի բիւրք բիւրոց. անգիտելի գոլ մեզ թիւ նոցա. այլ գիտեն ինքեանք՝ եւ արարիչ նոցա. (որ թուէ՝ զբազումութիւն աստեղց որպէս ասէ մարգարէն։) Երրորդ՝ գտանի կարգ եւ երկինս. զի երկինքն յերիս բաժանի. առաջինն է հրեղէն երկնքէն. որ ոչ ունի աստեղս. եւ անշարժ է եւ լուսաւոր. եւ կայաք է հրեշտակաց դասուց։ Երկրորդ՝ է ջրեղէն կամարն. որ ոչ ունի բնաւ աստղ. եւ կոչի առաջին. զի նա շարժէ զամենայն երկինս։ Երրորդ՝ է աստղաւոր երկինքն. եւ այս բաժանի յութն մասն. ի հաստատութիւնն՝ որ ունիիի անթիւ աստեղս. եւ ի յեօթն աշխարհս մոլորակաց. որ իւրաքանչիւր ի նոցանէ՝ ունի մի մոլորակ։ Որ վերինն է Երեւակն. Լուսնաթագն. Հրատն. Արեգակն. Լուսաբերն որ է արուսեակն. Փայլածուն. եւ Լուսինն ի ներքոյ ամենայնի։ Զոր այլազգիք կոչեն անուն սոցա։ Զոհալ. Մուշթարի. Մառեխ. Շամս. Զօհրայ. Օտարիտ. եւ Ղամար։ Չորրորդ՝ գտանի կարգ եւ ի տարերսդ. զի իմաստասէրքն ի չորս բաժանեցին. որք են հին են հիմն եւ բեռն ամենայն մարմնաւոր գոյից։ Առաջին՝ բոլորակութիւն հրոյն՝ որ պատեալ ունի զամենայն տարերս։ Երկրորդ՝ օդն։ Երրորդ՝ ջուրն։ Չորրորդ՝ երկիրն ի ներքոյ ամենայնի. եւ ի մէջ ամենեցուն։ Հինգերորդ՝ գտանի ի բոյսս եւ ի տունկս. որք ունին տնկական հոգի. որով կերակրի աճի եւ ծնանի։ Կերակրիլովնն մնայ նիւթն. աճիլովն անհատն. եւ ծնանելովն տեսակն եւ ազգն։ Այլեւ ունին կարգ. զի բաժանի ի յարմատս եւ ի բունս. ի յոստս՝ ի տերեւս՝ եւ ի ծաղիկս եւ ի պտուղս։ Վեցերորդ՝ գտանի կարգ եւ յանասունս. զի ունին զտնկական հոգին. որով կերակրին աճին եւ ծնանին։ Այլեւ ունին զհինգ զգայութիւնս. որովք տեսանեն լսեն, եւ այլն. եւ ունին շունչ եւ բազում անդամս ըստ կարգի. որով շարժին եւ ընթանան ի տեղւոջէ ի տեղիս։ Եօթներորդ՝ կարգ գտեալ լին ի մարդիկ. որք ունին զտնկականն ընդ տնկոցն. եւ զզգայականն ընդ կենդանեաց. եւ զբանական հոգին՝ զմիտս եւ զկամս առաւելեալ ի վերայ նոցա։ Այլեւ զանազան կարգօք զարդարեալեն մարդիկ. զի ոմանք թագաւորք են. եւ ոմանք իշխանք։ Ոմանք արուեստաւորք, եւ ոմանք երկրագործք։ Եւ արդ՝ զի յամենայն ուրեք գտեալ լինի կարգ. ապա ուրեմն պարտ է զի եւ ի սուրբ եկեղեցիս լինին կարգք։ Վասն այն ասեն վարդապետք. որպէս յերկինս եօթն են մոլորակք՝ որք վարիչք են եւ կարգաւորեն զզգալի աշխարհս. այսպէս յեկեղեցի սուրբ որ է իմանալի երկինք՝ գտանի եօթն կարգ. որք լուսաւորեն եւ կարգաւորեն զեկեղեցի Աստոծոյ։ Արդ՝ ներքուստ ի վեր առաջին կարգ է դռնաբացօղն։ Երկրորդն՝ ընթերցօղն հին կտակարանաց։ Երրորդն՝ երդմնեցուցիչն։ Չորրորդն՝ ջահընկալքն որք են մոմավառքն։ Եւ այսոքիկ կոչին Դ փոքր կարգ. եւ մինչեւ ցայս կարեն լինիլ երիցունք աշխարհի։ Եւ ետ այսորիկ՝ ոչ լինին. այլ մտանեն ի կարգ կուսութեան աբեղայութեան։ Հինգերորդն՝ է կէս սարկաւագն որ է դպիրն։ Վեցերորդ՝ աւագ սարկաւագն։ Եօթներորդն՝ որ բարձրագոյն է եւ սրբագոյն քան զայլ կարգս, որ է քահանայութիւնն։ Վասն այն հրամայեաց Աստուած Մովիսիսի (ասա ցորդիսն Ահարօնի. քահանայք իմ սուրբք լիցին. եւ մի գարշեցուսցեն զանուն Աստուծոյ իւրեանց։) Եւ արդ՝ այս եօթն աստիճանքս սպասաւորաց եկեղեցւոյ՝ կոչին խորհուրդք կարգի։ Եւ ի խորհրդոյս այս՝ երկու ինչ ասելի է։ Նախ թէ՝ Քրիստոս զի՞նչ կամի ի սպասաւորաց եկեղեցւոյ։ Երկրորդ՝ թէ զի՞նչ է էութիւն քահանայութեան խորհրդոյն. եւ զի՞նչ զարդարանք եւ պատահմունք նորա։ Արդ առաջինն թէ՝ Քրիստոս զի՞նչ կամի ի սպասաւորաց եկեղեցւոյ։ Գիտելի է զի կամի Քրիստոս որք սպասաւորք եկեղեցւոյ երեք ինչ ունիցին։ Նախ՝ պարտ է զի քահանայքն պատուական լիցին ազգաւ. այսինքն եւ սնեալ ի գոգ եկեղեցւոյ ճշմարիտ հաւատով. ընտրեալ ծնողաց զաւակ. (զի ծառ բարի՝ պտուղ բարի առնէ եւ այլն. զի որ առնու կարգ եւ ճշմարիտ քահանայապետին Քրիստոսի սպասաւոր լինի, պարտ է զի ի քրիստոնէից ազգէ եւ յընտիր ծնողաց զաւակ լինի. որպէս ասէ կաթուղիկէն. (դուք ազգ էք ընտիր. քահանայութիւն, թագաւորութիւն, ազգ սուրբ. ժողովուրդ սեփհական. որպէս զի զձեր առաքինութիւնսն նուիրիցէք այնմ, որ կոչեաց զձեզ ի խաւարէ ի յիւր սքանչելի լոյսն։) Երկրորդ՝ կամ Քրիստոս զի կարգաւորն լիցի այր կատարեալ եւ զօրաւոր հասակաւ մարմնովն եւ հոգւովն. եւ ոչ տղայ հասակաւն, կամ անկատար մտօքն. զի ի հին օրէնսն՝ քսան եւ հինգ ամաց մտանէին ի կարգ քահանայութեան. զի քսան ամն զինուորաց է եւ քսան եւ հինգ քահանայից։ Այսպէս եւ ի նորս պարտ է գոլ կատարեալ հասակաւ՝ որպէս ասէ առաքեալն. (մի մատաղ եւ մանուկ. զի մի ի դատաստան սատանայի անկցի։) Եւ դարեալ հոգեւորապէս քսան եւ հինգ ամաց լիցի. այսինքն, զի սիրեսցէ զԱստուած եւ զնկերս իւր. որ ցուցանէ քսան թիւն. եւ ի բաց թողցէ զհեշտութիւն հինգ զգայութեանցն։ Երրորդ՝ կամի Քրիստոս զի քահանայն լիցի անարատ մարմնով եւ հոգւով. որպէս հրաւայեաց Աստուած Մովսէսի թէ՝ (ամենայն այր յորում իցէ արատ ինչ, մի մատուցանիցէ պատարագ ինձ։) Եւ երկոտասանք էին ի հնումն արատք մարմնապէս. այսինքն, Կաղ. Կոյր. Կարճունչ. Ականջատ. Ձեռնբեկ. Ոտնաբեկ. Սապատօղն. Շիլ. Պաղակն. Որ ունիցի քոս. Քաղցկեղ. Կամ միորձի. մի մերձեսցի պատարագ մատուցանել Աստուծոյ։ Եւ նախ պարտ է զայս ուսանիլ թէ՝ վասն է՞ր զմարմնոյ արատս խոտէին ի հին օրէնս։ Ասեմք թէ վասն երեք պատճառի։ Նախզի՝ մի պակաս երեւեսցին քան զհեթանոսս. որք խտրէ զմարմնոյ արատս։ Երկրորդ՝ զ պատարագն զոր մատուցանէին՝ անարատք էին. զի այսպէս երկոտասան խտրոթեամբ ընտրէին զպատարագն յոչխարաց եւ ի գառանց։ Վասն այն պարտ էր եւ մատուցողացն անարատ լինիլ։ Երրորդդ՝ ի յօրինակ հոգեւոր արատոց ի նորս. զի որպէս անդ երկոտասանն արտաքն ի բաց ընկենուին ի կարգէ քահանայութեան եւ սարկաւագութեան. այսպէս ի նոր օրէնս՝ երկոտասան հոգեւոր արատն ի բաց մերժ ի ի կարգէ քահանայութեան։ Առաջին արատաւորն կոյրն է. որ նշանակէ զտգէտն որ կոյր է մտօք. զի յոյժ անպատշաճ է որ տգէտն քահանայութիւն արասցէ։ Զի ասէ Մաղաքիա. (շրթունք քահանային զգուշասցին գիտութեան. եւ օրէնք խնդրեսցին ի բերանոյ նորա. զի հրեշտակ Տեառն ամենակալի է։) Եւ Քրիստոս հրամայէ. (կոյր կուրի յոր ժամ առաջնորդէ, երկուքն ի խորխորատ անկանին։) Քահանայն առաջնորդ է եւ ժողովուրդն հետեւեալ. զի որպէս ի կառսնն բազում ձի է լծած. թէ միջինն կամ յետինն կոյրր լինի, ոչ է վնաս. ապա թէ առաջին ձին կոյր լինի, ի խորխորատ ընկենու զկառսն։ Այսպէս թէպէտ ռազմիկն տգէտ լինի, ոչ է վնաս. այլ տգէտ քահանայն բազում վնաս է. եւ զբազումս ի մեղս ընկենու։ Երկրորդ արատն է կացն. կաղ է՝ որ զճանապարհն ոչ կարէ հաստատուն գնալ. ցուցանէ զայն՝ որ յառաքինութեան ճանապարհն ոչ գնայ հաստատ. այլ փոփոխի ի չարն. զի առաքինութիւնն ի մէջ երկու չար եզերացն է։ Որպէս առատութիւնն ի մէջ ռշտութեան եւ շռայլութեան է. զ որպէս երկու զստի կաղն յերկու կողմն ճանապարհին հակէ։ Նոյնպէս նա հակամիտ է յերկու եզերս չարութեան. երբեմն շռայլ, երբեմն ռիշտ. երբեմն բարկացօղ, երբեմն երկչոտ. նոցա ասէ առաքեալն. (այր երկմիտ, առանց հաստատութեան է յամենայն ճանապարհս իւր։) Երրորդ արատ է՝ յոյժ կարճունչն. կամ երկայնունչն. կամ ծուռն։ Ըռընգամբն առնումք զհոտ անուշ եւ զգարշ հոտ. եւ ունչն զխորագիտոթիւն նշանակէ. այն է կարճունչն եւ երկայնն՝ որ զխորագիտութիւնն կամ նուազ ունի, կամ առաւել. այլեւ կարճունչն այն է՝ որ բնաւ ոչ պատուհասէ զմեղաւորս. այլ իբրեւ զանասուն է որ ոչ առնէ զդատաստան արդար։ Իսկ երկայն ունիչն է՝ որ առաւել պատիժ զմեղուցեալսն. իսկ որ թիւր առնէ դատաստան՝ նա առծռունկն է։ Զի արձակ է զմեղապարտ եւ արդարցուցանէ. եւ զանմեղս դատապարտէ. զայնպիսիսն ողբայ Եսայ ասելով. (վայ որ ասէ զլոյսն խաւար, եւ զխաւարն լոյս. զչարն բարի, եւ զբարին չար։) Չորրորդ արատն է՝ ականջատն. այն է՝ որ ոչ կամի լսել զբանս փրկութեան հոգւոյ. այսինքն, զաստուածային պատւիրանս. այլ յօժարութեամբ լսէ զդատարկաբանութիւնս։ Դարձեալ ականջատն է՝ որ ոչ կամի լսել զբարի ընկերին. այլ զչարրն յօժարութեամբ լսէ։ Հինգերորդ արատն է՝ ձեռնաբեկն. այն է՝ որ ոչ առնէ զգործս բարիս։ Վեցերորդ է՝ ոտնաբեկն. որ ոչ կարէ գնալ յառաքինութենէ յառաքինութիւնս. որպէս ասէ սաղմոսն. (գնասցէ նա ի զօրութիւն. ի փառաց ի փառս. եւ երեւեսցի Աստուած հրեշտակաց իւրոց։) Եօթներորդ արատն՝ է սապատօղնն. որ է կուզ. այն է կուզ ըստ հոգւոյ՝ որ ագահութեամբն յերկիր կորացեալ է. այլ է ոք որ ի յառաջ կողմն ունի կուզ. զի սէր աշխարհիս լցեալ է զսիրտ նորա. իսկ որ յետուստ կողմանէ՝ այնէ որ զբեռինս մեղաց ծանրացեալ ունի ի վերայ թիկանցն իւրոց։ Ութներորդ արատն՝ է շլութիւնն. այն է շիլ ըստ հոգւոյ՝ որ է կեղծաւոր. որ երեւի առաջի մարդկան թէ առ Աստուած. բայց դիտաւորութիւնն է վասն փառաց եւ գովութեան մարդկան։ Իններորդ արատն՝ է պտղակն. որ ելուստէ ի պտղոյն. այն է՝ որ բիծ ունի ի միտսն. կամ հերձւածոյ, կամ մեղաց։ Այլեւ այն է պտղակն՝ որոյ բիբքն սպիտակ լինի. ցուցանէ զամբարտաւանն. զի որպէս սպիտակն գեղեցիկ երեւի. նոյնպէս ամբարտաւանն պայծառ կամօք ուրախ երեւի յաչս իւր. որպէս փարիսեցի որ կայր յաղօթս ի տաճարին. որ զինքն արդար կարծէր եւ զայլս մեղաւոր։ Տասներորդ քոսոտն. որ հանապազ նմայ. այն է՝ որ հանապազ զգէջ ցանկութիւնն ի սիրտս իւր ունի։ Մետասաներորդ քաղցկեղն. այն է՝ որ զայ փոխէ ի մեղս բանիւ կամ գործով ուր եւ հասանի։ Այլեւ քաղցկեղն՝ պիսակն է. այս հիւանդութիւնս առանց ցաւոց աղտեղի ցուցանէ զմարմինն։ Նշանակէ զագահն՝ որ խիղճ մտացն ոչ ցաւեցուցանէ զինքն. զի ասէ թէ՝ վասն մարմնաւոր պիտոյից ժողովեմ. այլ հոգի նորա աղտեղի է առաջի Աստուծոյ։ Երկոտասաներորդ արատն՝ է մի որձին. այն է պակասէ զօրութեամբ եւ անգործ. այլեւ միոձին՝ փոշտանկն է. որ աղիքն յաղափն ի ջանէ. ծանրանայ եւ ոչ կարէ քայլել. այն է՝ որ գէջ ցանկութեան խորհրդովն սիրտ իւր ծանրացեալ է. բայց վասն մարդկան ամօթոյ՝ ոչ ածեն ի գործ։ Այսպիսիքս որք ունին ցարատ ի հոգիս իւրեանց, կարեն գալ յաստիճան քահանայութեան։ Եւ թէ ոք հարցանէ՝ ի մարմնաւոր արատիցն ո՞րն է խտրելի ի նոր կրկին է քահանայութիւն։ Նախ՝ որ զՔրիստոս պատարագ է։ Երկրորդ՝ զինքն։ Այն որ զինքն պատարագ է՝ կամ առանձին կրօիւք, կամ հասարակ աղօթիւք։ Արդ՝ որ առանձինն կրօնաւորի, մարմնոյ արատն ոչ խտիր. այլ հոգւոյն։ Եւ որ հասարակ աղօթէ ի մէջ եկեղեցւոյ՝ եւ սմ մարմնոյ եւ հոգւոյ արատն ոչ խտրի։ (Զի եղբայր յեղբօրէ օգնեալ, բառնան զմիմեանց պակասութիւնս։) Իսկ որ զՔրիստոս պատարագէ՝ խտրութիւն է արատոյ ի հոգին եւ ի մարմինն զի պարտ է անարատ գոլ բլորովին հոգւոյ մասամբք, եւ մարմնոյ անդամօք. զի Քրիստոս կատրեալ անարատ է աստուածութեամբն եւ մարդկութեամբն. պարտ է եւ քահանային անարատ լինիլ հոգւով եւ մարմնով։ Եւ տես՝ զի ասէ օրէնքն. (որ ունիցի արատ՝ կերիցէ ի զոհիցն. այլ ի սեղանն ոչ ելցէ, կամ ի վարագոյրն. ) ցուցանէ որ անկեալն ի պատարագէ հաղորդ ի ձեռս այլոց. այլեւ առնու ի հասէ իրաւանցն. այլ զՔրիստոս ոչ պատարագէսցէ. եւ ոչ այլ ինչ ի յեօթն խորհրդոցն կատարեսցէ։ Դարձեալ՝ այլ վարդապետք ասեն. թէ ունիցի մարմնական արատ եւ գայ ի քահանայութիւն, են որք արգելին, եւ են որք ոչ։ Առաջին պատճառն՝ յորժամ արատն այնպէս լինի, որ ոչ կարէ զխորհուրդ պատարագին առանց վնասու կատարել, զի երկիւղ լիցի ի վայր վայթելոյ կամ այլ ինչ, ոչ է պարտ կոչիլ ի քահանայութիւն։ Երկրորդդ՝ թէ այլնպէս աղտեղի իցէ՝ որք գայթակղին, ժողովուրդքն եւ գարշին, թէպէտ կարէ կատարել՝ մի գայցէ՝ ի քահանայութիւն. որպէս թէ քիթն հոտեալ է որ գարշելի երեւի մարդկան։ Երրորդ՝ թէ զամենայն անդամսն ունի՝ այլ թոյլ է տկար, ոմանք լինին քահանայ եւ ոմանք ոչ. որպէս թէ այնպէս կաղ է՝ որ ոչ կարէ կանգնիլ առանց գաւազանի առաջի սեղանոյն Աստուծոյ՝ ոչ լինի քահանայ. այլ թէ կարէ կանգնիլ՝ լինի քահանայ. նոյնպէսս եւ զկոյրն իմասցիս։ Չորրորդ՝ թէ հատեալ լինի անդամն փոքր կամ մեծ իւր կամաւ կամ այլոց, ծածուկ կամ յայտնի, թէ բարկութեամբ հատեալ եւ մեծ է անդամն եւ յայտնի, ոչ լինի քահանայ. որպէս թէ ձեռն կամ ոտն է հատեալ։ Կամ զսերական անդամսն հատանէ, կարծելով զինքն հաճոյ առնել Աստուծոյ զի մի անկցի ի պոռնկութիւն, այնպիսին ոչ լինի քահանայ. զի սպանօղ ինքեան է. այլ թէ փոքր է անդամն, որպէս մասն ինչ որ ոչ գործի խորհրդոյ պատարագին, եւ կամ ծածուկ է կամ ճառահ եհատ եւ այլ սոյնպիսիքն՝ լինին քահանայ։ Նոյնպէս եւ ներքինեաց դասքն երեքն են։ Որք յորովայնէ մօրն ծնան՝ թէ ունիցին այլ մեղք, արգելու զնոսա. եւ կամ ի մարդկան բռնութենէ լինին, թէ ունիցին այլ մեղք՝ ոչ լինին քահանայ. ապա թէ ոչ ունին եւ արժանաւորք են՝ գան ի քահանայութիւն։ Իսկ որք վասն արքայութեանն զանձինս իւրեանց արարին ներքինիք. որմանք թիւր իմացան զբանս. թէ պարտ է հատանել զանդամս զգալի. զայնպիսիսն կանոնն նիկիական արգելէ ի քահանայութենէ. թէ մալեալն անդամօք՝ մի մտցէ ի քահանայութիւն. եւ որ քահանայ է անկցի։ Այլ որք վասն արքայութեանն արարին զանձինս ներքինիս. այսինք, պահօք եւ աղօթիւք ողջախոհացոն, այնպիսիքն առաւել արժանիք են քահանայութեան։ Այսպէս ընտրին քահանայքն պատուական ազգաւ, ծնողօք եւ անարատ մարմնով եւ հոգւով ի սպասաւորութիւն անարատ պատարագին Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ ամէն։ Այս առաջին գլուխն։ Իսկ երկրորդն ասելի է թէ, զի՞նչ է էութիւն քահանայութեան. եւ զի՞նչ զարդարանք եւ պատահմունք նորա։ Ասեն վարդապետք թէ, էութիւն քահանայութեան խորհրդոյն՝ է վեց ինչ. որ թէ մինն պակաս է, ոչ լինի կատարեալ խորհուրդն։ Առաջին էութիւն է՝ զի որ տայ զաստիճան քահանայութեան՝ եպիսկոպոս լինի։ Այս է պատճառն. զի զօրութիւն եպիսկոպոսին ի վերայ քահանյիցն եւ սարկաւագացն՝ է որպէս զօրութիւն թագաւորին ի վերայ արուեստաւորաց քաղաքին. զի զոմն կացուցանէ վերակացու շահհայ ձեռնաւոր. եւ զիւրաքանչիւր արուեստն կարգաւորէ. զդարբին. զոսկերիչ. եւ զայլսոն։ Այսպէս եպիսկոպոսն խնամ տանի եկեղեցւոյ որ է քաղաք Աստուծոյ. եւ բաժանէ իւրաքանչիւր զգործս հոգեւորս. զմինն քահանայ. զմինն սարկաւագ. կէս սարկաւագ. եւ զայլսն։ Եւ նա օրհնէ զեկեղեցի եւ զսուրբ սեղանն. եւ զամենայն անօթս սրբութեան. որպէս գրեալ է ի մաշտոցին թէ՝ եպիսկոպոսն ասէ զաղօթս։ Երկրորդ՝ է յէութենէ եւ ի հարկաւորութենէ տալն եպիսկոպոսին ի ձեռն աստիճանաւորացն զնիւթ խորհրդոյն այն. որպէս ի ձեռն քահանային զսրկին եւ զմաղզմայն գինւով եւ իշխանաւ. եւ սարկաւագին զաւետարանն. եւ կիսասարկաւագին զսկին դատարկ. այնպէս եւ զայլսն։ Երրորդ՝ են յէութենէ եւ ի հարկաւորութենէ բանք ձեւականք. եւ յիւրաքանչիւր աստիճան՝ տուեալ լինի կնիքն յայնմ տեղւոջ, ուր տուել լինի նիւթ խորհրդոյն ի ձեռս նոցա։ Եւ այս է ձեւ բանիցն. քան զի յառաջին կարգն որ է դռնապանն՝ տալով լինի, կնիք տալով զբանալին ի ձեռս նորա եւ ասէ այսէս։ Այսպէս արա որպէս պատասխանի տալ վասն այսր գործոյ. եւ որոց լինին ի ներքոյ փականց բանալեացս զոր տուաք ի քեզ։ Երկրորդ կարգն՝ որ է ընթերցօղն. տացի կնիք տալով եպիսկոպոսին զգիրս մարգարէականս ի ձեռն նորա ասելով։ Առ զգիրս զայս՝ եւ լեր Աստուծոյ բանիցն պատմօղ. եւ թէ հաւատարմութեամբ եւ ջերմ սիրով կատարեսցես գործս քո, մասն եւ բաժին առցես ընդ այնոսիկ՝ որք սպասաւորեցին բանին Աստուծոյ՝ իսկ զբանէ։ Երրորդ կարգ՝ է երդմնեցուցիչն. տացի կնիք տալով եպիսկոպոսին ի ձեռս նորա զգիրս երդմանց մաշտոցին եւ ասէ։ Առ ընկալ եւ ի միտ առ եւ եղիցի քեզ կարողութիւն դնել ձեռս ի վերայ դիւահարաց որք գան ի մկրտութիւն, կամ որք մկրտեալք են։ Չորրորդ կարգ՝ է մոմավառն. հատուցանի կնիք տալով եպիսկոպոսին զմոմակալն մոմովն ի ձեռն նորա ասելով։ Առ զաշտանկ մոմովս. եւ ծաիր՝ զի ունիս իշխանութիւն լուցանել զջահս եւ զկանթեղս ի սուրբ եկեղեցիս։ Հինգերորդ՝ այլեւ տայ զիշխանութեան կնիք՝ տալով եպիսկոպոսին զսկին դատարկ եւ զմայն ի դաստառչայ ասելով։ Առ եւ տես՝ թէ որպիսի սպասաւորութիւն տուեալ լինի քեզ. վասն այն թէ մինչեւ ցայժմ քնաբ եւ ծուլացեալ ես յեկեղեցի, յայսմ հետէ ժրացիր եւ արթուն լեր։ Եւ զայլ ամենայն բանս ասասցէ որ գրեալ է վասն այսր ի գիրս եպիսկոպոսացն։ Վեցերորդ կարգն՝ որ է սարկաւագութիւնն. հատուցանի կնիք տալով զաւետարանն ի ձեռս նորա ասելով զձեւ բանին այսպէս։ Առ իշխնութիւն ընթեռնուլ զաւետարանն՝ ի սուրբ եկեղեցի Աստուծոյ յունկն կենդանեաց. եւ յիշատակ ննջեցելոց յանուն Տեառն ամէն։ Իսկ եօթներորդ կարգն որ է քահանայութիւն. հատուցանի կնիք տալով եպիսկոպոսին ի ձեռս նորա զսկին լի գինւով. եւ զմաղզմայն նշխարով. եւ ասասցէ զձեւ բանին այսպէս։ Առ կարողութիւն պատարագ մատուցանել Աստուծոյ. եւ պատարագ մատուցանել վասն կենդանեաց եւ մեռելոց յանուն Տեառն ամէն։ Յայսցանէ երեւի թէ, երրորդ էութիւն խորհրդոյս՝ է ձեւական բանն է։ Չորրորդ՝ է յէութենէ խորհրդոյս. զի որ առնու զաստիճան քահանայութեան՝ արու լինիցի եւ ոչ էգ. քանզի թէ էգ լինիցի, թէպէտ զամենայն նիւթս տան ի ձեռս նորա, եւ զամենայն ձեւ բանիցն ասասցեն, ոչ առնու զկնիքն։ Այս պատճառն. զի որ առնու զկարգն՝ ի մեծ աստիճան ելանէ եւ լինի գլխաւոր. իսկ գլխաւորութիւն եւ աստիճանս այս՝ ոչ հասանի կնոջն. զի նա է ի ներքոյ ծառայութեան մարդոյն. որպէս ասաց Աստուած ցԵւա. (առ այր քո դարձ քո. եւ նա տիրեսցէ քեզ։) Վասն այն ասէ Պօղոս Տիմօթէոսի. (կին մարդ ցածութեամբ ուսցի ամենայն հնազանդութեմբ. այլ ուսուցանել կնոջ մարդոյ ոչ հրամայեմ. եւ ոչ ճոխաբանել իբրեւ զայր մարդ. այլ ի լռութեամբ կալ։) Վասն այն չէ արժան քահանայութեան. եւ ոչ կարէ առնուլ զկնիքն։ Հինգերորդն էութիւն խորհրդոյս այն է՝ զի որ առնու աստիճան քահանյութեան՝ ճշմարտապէս մկրտած լինի. եւ թէ ոչ լինի մկրտեալ, ոչ կարէ առնուլ զկնիք քահանայութեան։ Եւ գիտելի է՝ զի ինն ազգ կնիք տւեալ լինի յեկեղեցի։ Առաջինն՝ ի խորհուրդ մկրտութեանն։ Երկրորդ՝ ի խորհուրդ դրոշմին։ Եւ եօթն կնիքն՝ տուեալ լինի ի խորհուրդ կարգին քահանայութեան. զի իւրաքանիւր աստիճան՝ առանձին կնիք ունի։ Այլ ի մէջ կնքոյ մկրտութեանն՝ եւ ի մէջ այլ ութն կնքոցն՝ է կրկին զանազանութիւն։ Նախզի կնիք մկրտութեանն՝ է զօրութիւն կարողական. եւ ոչ առնողական։ Զի այն որ մկրտի՝ առնու զօրութիւն ընդունիլ զամենայն խորհուրդս եկեղեցւոյ։ Իսկ այլ ութներորդ կնիքն՝ է զօրութիւն առնողական. զի իւրաքանչիւր կնիք՝ ունի զգործն իւր. որպէս դրոշն ունի կարողութիւն մարտնչիլ ընդ թշնամւոյն. եւ յայտնապէս խոստովանիլ զհաւատն Քրիստոսի առաջի անհաաւատիցն։ Նոյնպէս եւ եօթն կարգքն իւրաքանչիւր՝ ունին առանձին գործս. որպէս դռնապանն եւ այլն։ Երկրորդ զանազանութիւն է՝ զի մկրտութիւնն է հիմն ամենայն կնքոց եւ դուռն. վասն այն ոչ ոք կարէ առնուլ այլ կնիք, թէ ոչ իցէ մկրտեալ. իսկ այլ ութներորդ կնիքն որիշ ի միմեանց կարեն առնուլ կնիք։ Այլ կանոնք է հայրապետացն՝ որք ըստ կարգի առնուցուն։ Նախ՝ զմկրտութիւնն. եւ ապա զդրոշմն. եւ ապա զփոքրն. չորրորդ զկարգնն եւ զայլսն։ Վեցերորդ էութիւն խոր հոգւոյս՝ որ ճշմարիտ դիտաւորութիւն ունիցի այն՝ որ տայ զկարգն, եւ որ առնու. զի եպիսկոպոսն ճշմարիտ դիտաւորութեամբ տայ զկարգն. որպէս թէ աներկբայ եղիցի. եւ որ առնու՝ ճշմարիտ դիտաւորութեամբ առնու որպէս սուրբ եկեղեցի։ Ապա յայտ է թէ զինչ է էութիւն քահանայութեան խորհրդոյն։ Եւ այս գիտելի է զի որ ինչ յէութենէ եւ ի հարկաւորութենէ լինի, թէ կարգին է, թէ այլ խորհրդոցն, թէ յայնցանէ մոռացեալ լինի եւ թողեալ, պարտ է յառաջուստն սկսանիլ եւ նոր տալ զամենայն ինչ. զի ոչ ինչ է առեալ։ Եւ թէ ի պատահմանէ եւ յարարողութենէ խորհրդոյն լինի՝ ոչ է հարկ դարձեան նոր սկսանիլ եւ տալ զամենայն ինչ. այլ զոր մնացեալ լինի ի պատահմանց, զնոյնն տալ յիւր ժամանակին։ Եւ այսոքիկ են պատահմունքն։

Օծանել զձեռս քահանայիցն. եւ զգեստն. կամ գօտին. կամ դնել ըզձեռս եպիսկոպոսին ի վերոյ գլխոյ նուիրելոցն ի ժամ ձեռնադրութեանն եւ այլ սոյնպիսիք՝ պարտ է լնուլ ի յիւրում տողւոջն ի յիւրում ժամանակին. ի փառս Աստուծոյ եւ իգովութիւն անունն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ. որ է օրհնեալ ընդ Հօր իւրում եւ Սուրբ Հոգւոյն, յաւիտեանս ամէն։