Գիրք քարոզութեան որ կոչի ամարան հատոր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Նորին դարձեալ վասն ապաշխարութեան. ի Բանն՝ (Ապաշխարեցեք՝ զի մերձեալ արքայութիւնն երկնից։) Մատ. 3. 2. (Գլուխ. ՀԶ)

 

Տէր մեր զապաշխարութիւնն բանիւ եւ արդեամբք կամեցաւ։ Բանիւ այն՝ զոր ասէ. (ոչ կամիմ զմահ մեղաւորին. այլ զդառնալն նորա եւ զկեալն։) Եւ թէ՝ (եկայք առիս ամենայն աշխատեալք. եւ ես հանգուցից զձեզ։) Իսկ արդեամբք՝ որպէս զենովք ապաշխարութեամբ յերկինս փոխեաց։ Զմանասէի մեղսն եթող։ ԶԴաւիթ թագաւորութիւնն հաստատեաց։ Զմաքսաւորն արդարացոյց։ Զպոռնիկն ընկալաւ։ Աւազակին զդախտն եբաց։ ԶՊետրոս որ մարդկութեամբ ինչ տկարացաւ՝ երիւք խոստովանութամբ բժշկեաց։ Եւ զայլն նմանապէս։ Եւ արդ՝ եւ ոչ միայն զմարդս. որ թէպէտ դիւախաբ է ի մեղս, այլ դիւրադարձ է յապաշխարանս. այլեւ բազում ինչ օրինակ ունիմք ապաշխարութեան ի յերկինս եւ ի յերկրի։ Եւ նախ զլուսինն. յորժամ յարեւելս գոլով պակասի ի լուսոյ, եւ յարեւմուստ ի մէջ խաւարի, առնու զյոյս. եւ սակաւ լուսով ի բոլորն կատարի։ Այսպէս եւ մարդյորժամ ի յանմեղութեան լոյսն լինի՝ եւ սխալի եւ պակասի, եւ յորժամ ի մէջ խաւարին մեղաց գոլով, զղջացեալ գայ ի լոյս շնորհաց, սակաւ սակաւ ապաշխարութեամբն՝ յառաջին կատարեալ արդար անմեղութիւնն ժամանէ։ Դարձեալ՝ զկրկին տախտակսն գրեալ մատամբն Աստուծոյ բանեան օրէնս՝ ընկեաց Մովսէս եւ խորատակեաց։ Եւ այլ տախտակ կոխեաց իբրեւ զառաջինն. եւ գրեցաւ նոյն պատգամն ի վերայ։ Նշանակէ կրկին տախտակն՝ զհոգի եւ զմարմին մեր ունելով տասն զգայութիւնս, անարատ ձեռինն Աստուծոյ ստեղծուած։ Սա յորժամ վասն արբեցութեան եւ շուայտութեան խորտակի, դարձեալ ի ձեռն ապաշխարութեան կոխելով, այսինքն, զաւելորդն ի մարմնոյն հանելով, զուտելն՝ եւ զմպելն՝ եւ զպոռնկիլն, եւ զայլն։ Իսկ ի հոգւոյն՝ զհպարտութիւնն. եւ զնախանձն. զատելութիւնն եւ զայլն, յայն ժամ գրի դարձեալ առաջին հրամանն Աստուծոյ։ Երրորդ օրինակ՝ գաւազանն Մովսէսի յորժամ ընկեաց ի գետինն, եղեւ օձ. եւ բուռն եհար՝ եւ եղեւ դարձեալ գաւազան։ Նշանակ է ապաշխարութեան. զի գաւազան ուղղութեան եւ հաստատութեան՝ մարդն է. ի ձեռն մեղացն անկանի յերկիր եւ լինի օձ, ընդ հեշտութիւն երկրի սողալով. եւ յորժամ ըմբռնեմք ապաշխարութեամբ, դարձեալ լինի գաւազան հաստատութեան։ Չորրորդ՝ ձեռն Մովսէսի զոր էարկ ի ծոցն եհան բորոտեալ. եւ դարձեալ էարկ ի ծողն՝ եհան սրբեալ։ Ձեռն՝ նշանակէ զգործ մեր. որ մեղօք խայտաբղետ եղեալ. լինի բորոտ եւ պիղծ. զի պիղծ էր բորոտն յանյմ ժամանակի։ Եւ դարձեալ՝ յորժամ ի ծոց ապաշխարութեան արկանեմք, լինի դարձեալ սրբեալ։ Եւ տես՝ զի երկոքինն ի ծոցն գործեցաւ՝ բորոտիլն եւ սրբիլն. այս է՝ զի նախ ի ծածուկ խորհուրդս սրբեմք, կամ պղծեմք զհոգի մեր. եւ ապա գործով արտաքոյ երեւիմք։ Հինգերորդ օրինակ. գաւազանն Ահարօնի որ ծաղկացաւ՝ նշանակ էր ապաշխարութեան. զի գաւազանն այն հատեալ ի բուն ծառոյն, չորացաւ ի կենաց. եւ ի գիշերի դարձեալ դալարացաւ եւ ծաղկեցաւ ի մէջ տաճարին։ Ցուցանէ՝ յորժամ մեղօք ի բուն արմատոյն մերոյ հատանիմք եւ չորանամք, եւ ի նմին գիշերի՝ այսինքն, ի սուգ եւ ի տրտմութիւն ապաշխարութեան դարձեալ առողջանամք եւ պտղաբերեմք զառաջինն։ Եւ այն ի տաճարի ի սրբութեան. այս է՝ ի մէջ եկեղեցւոյ. զի ամենայն սրբութիւն մեր՝ ի մէջ ի կեղեցւոյս կատարի։ Եւ ոչ միայն այս։

Այլեւ բազումս ունիմք ի կենդանիս եւ յանկենդանս օրինակ ապաշխարութեան։ Որպէս արծուի ծերացեալ՝ մերձ երթեալ արեգականն, զամենայն թեւս խանձէ ի նմանէ. եւ իջեալ յաղբիւրս լուանայ. եւ նորոգի մանկութեան թեւօք։ Նոյնպէս եւ մեք յորժամ հնացեալ մեղօք ծերանամք, եւ ելանեմք հաւատով եւ յուսով ընդդէմ արեգականն արդարութեան Քրիստոսի, եւ զմեղս մեր պակասեմք, եւ իջեալ յապաշխարութեան եւ յարատասւաց աղբիւրն լւանամք զմեզ։ Եւ այսպէս (նորոգի որպէս արծւոյ մանկութիւն մեր որպէս ասէ Դաւիթ։) Դարձեալ՝ զարջոյ ասեն թէ՝ յորժամ կամի մտանել ի քուն, երթոյ ի ջուրն եւ ըմպէ. եւ լւանայ զամենայն փորն. զի մի մնասցէ մասն ինչ գարշութեան, եւ հոտեալ սպանցէ զինքն։ Նշանակ է մեզ՝ յորժամ ի քուն մահու մտանեմք, պարտ է զամենայն մեղս սրբել ի մէնջ խոստովանութեան եւ ապաշխարութեան ջրովն. զի մի մնասցէ սակաւիկ ինչ մեղք. եւ սպանցէ զմեզ յօր դատաստանին։ Դարձեալ՝ տեսանեմք զօձս՝ յորժամ մորթն հնանայ, եւ կամի ապականել զինքն, երթեալ մտանէ ի նեղ տեղիս. եւ զամենայն հին մորթն՝ արտաքոյ հանէ. եւ զնորն զգենու։ Նոյնպէս հնացեալ մեղքն մեր որ է ապականութեան զգեստ, պարտ է ի նեղութիւն ապաշխարութեան մտանել. որ է սով՝ եւ ծարաւ՝ եւ չարչարանք. եւ այսու զհնութիւն մեղաց ի բաց դնել. եւ զնոր գործս արդարութեան ստանալ։ Չորրորդ՝ օրինակ ունիմք զծառս պտղաբերս եւ անպտուղս. որք ի գարնան ժամանակս կանաչի եւ ծաղկով եւ պտղով գեղեցկացեալ լինի. եւ յորժամ ցրտութիւն ձմերան հասանի, եւ ի հասանի, եւ ի շնչել հողմոյ հիւսիսոյ, տերեւաթափ լինի. եւ մեր կացեալ տգեղանայ։ Նոյնպէս եւ մարդ արդարութեան գործով գեղեցիկ է կանաչացեալ եւ ծաղկեալ բարի պտղով. եւ յորժամ ցրտանայ ի հաւատոցն եւ ի սիրոյն Աստուծոյ, եւ սատանայական հողմն շնչէ ի նա, չորանայ եւ մերկանայ յամենայն բարութեանց։ Եւ յորժամ շնչէ հարաւ մարդասիրութեանն Աստուծոյ ի հոգիս մեր, դարձեալ կանաչիմք եւ ծաղկիմք որպէս զառաջինն։ Հինգերորդ՝ երկիրս զուարճացեալ բուսօք եւ ծաղկօք ի ժամանակի գարնան, ի ձմեռն մեռանի եւ անպտուղ. տգեղանայ. երւ ի գարնան՝ դարձեալ առնու զանձրեւն եւ զջերմութիւնն եւ պտղաբերի։ Այսպէս եւ մարդս զարդարեալ է բարեաց գործովք. եւ չորանայ եւ տգեղանայ մեղօք. իսկ յորժամ ցօղն երկնային եւ հուր հոգւոյն դարձեալ իջանէ ի հոգին, վերստին զարդարի յառաջին կերպարանն գեղեցիկ։ Այսոքիկ օրինակք են ապաշխարութեան։ Իսկ օրինակք անփոփոխ առաքինութեան՝ բազում գոն ի կենդանինս։ Որպէս եղն հանապազ եւ միշտ վաստակի՝ ի ներքոյ լծոյ մեր եդեալ զուսն։ Եւ էշ միշտ ի բեռնակրութեան կելով։ Շուն միշտ տիրասէր։ Այժեամն միշտ սրատես։ Ոշխար յամենայն ժամ զգօն։ Գառն միշտ անմեղ։ Նոյնպէս եւ մեզ պարտ է ըստ օրինակի նոցա՝ միշտ եւ անփոփոխ յառաքինութեան մեր լինիլ։ Արագիլն արդար։ Եւ տատրակն աղջախոհ։ Ուղտ խոհեմ։ Եւ առիւծն արի։ Զոր եւ մեզ պարտ է կամօք ստանալ զոր նոքա բնութեամբ ունին։ Այլեւ տեսանեմք զբազում ծառս մշտասաղարթս. որք զտերեւն ոչ թափեն յամառն եւ ի ձմեռն. որպէս գին. կիպարին. ձիթենին, եւ այլք։ Նոյնպէս եւ մեզ պարտ է ի խաղաղութեան եւ ի խռովութեան՝ զառաքինութեան գեղս մեր պահել եւ ոչ թափել ի բարի գործոց. (որ զպտուղ իւր ի ժամու տացէ։) Այլեւ ապաշխարութիւն երկրորդ աւազան է՝ որ լուանայ զմեղս։ Ջուրն արտասուքն է յերկոցունց աչացն. որ զհոգին եւ զմարմինն լուանայ։ Եւ մեռուցումն մեղաց մահ է՝ որք ընդ Քրիստոսի յաւազանին թաղիմք. իսկ խոնարհումն սրտին՝ է որպէս իջանելն եւ ելանելն յաւազանէն։ Խոստովանութիւն մեղացն՝ է խոստովանութիւն եւ դաւանութիւն Ամենասուրբ Երրորդութեանն։ Իսկ ատել զմեղս՝ է հրաժարումն ի սատանայէ. որպէս անտանօր ի մկրտութեանն. նոյնպէս եւ աստանօր յապաշխարրութիւնս կարտարի։ Եւ որպէս անդ սրբիմք ի մեղաց ի սկզբնականէն եւ ի ներգործականէն. նոյնպէս եւ աստ ի ձեռն ապաշխարութեան՝ սրբիմք ի մահու եւ ի ներելի մեղացն։ Վասն որոյ ապաշխարութիւնն երկրորդ աւազան է յետ միանգամ մկրտութեան աւազանին ջրոյ։ Ասասցուք այժմ թէ, զի՞նչ է ապաշխարութին։ Ապաշխարութիւնն է՝ ըստ գտանք գործեցեալ մեղացն. այսինքն, յորժամ ի միտսն մին զմեղսն յիշատակէ եւ տրտմի եւ զղջայ թէ է՞ր արարի, յայնժամ ապաշաւէ եւ ապաշխարէ։ Ապաշաւելն ի հոգին է որ ափսոսայ եւ փոշիմանի թէ, է՞ր գործեցի։ Իսկ ապաշխարելն՝ ի մարմինն. որ չարեաց փոխարէն՝ զբարին գործէ։ Եւ այս երկու իրօքս՝ մարդն մօտի առ Աստուած՝ եւ հաճոյանայ նմա. այսինքն, տրտմութեամբն մեղաց, եւ աղօթիւքն առ Աստուած։ Յորժամ վշտանայ ի մեղացն, դառնայ առ Աստուած մտօքն. եւ աղօթիւքն՝ ներումն խնդրէ մեղաց իւրոց։ Վասն զի երկու իրօք հեռանայ մեղաւորն յԱստուծոյ. այսինքն, յետս դարձմամբն յԱստուծոյ, եւ դարձմամբ ի մեղս. զի նախ յետս դարձուցանեմք զերեսս յօրինցն Աստուծոյ. եւ այսպէս լինի հեռացումն յԱստուծոյ։ Եւ յորժամ մօտաւորիմք առ Աստուած նախ թողում զհեշտութիւն մեղացն որ յատոյ հետեւեցաք. եւ ապա դառնամք առ Աստուած յորմէ նախ հեռանաք։ Եւ այսպէս նախ տրտմիլն եւ զղջանալն է ի մեղաց. եւ ապա աղօթիւք եւ մտօք դիմելն առ Աստուած, եւ զներումն թողութեան խնդրել։ Դարձեալ՝ երկու իր էր ի գործ մեղացն. նախ ատելութիւնն Աստուծոյ՝ յորմէ եղեւ անհաշտ խռովութիւն. եւ ապա սիրելն յմեղս՝ յորմէ եղեւ անքակ կապակցութիւն։ Նմանապէս եւ ապաշխարութեամբն՝ լինի ատելութիւն եւ քակտումն մեղաց. եւ աղօթիւքն՝ լինի սէր եւ հաշտութիւն առ Աստուած։ Դարձեալ գործ մեղացն՝ զրկումն է բարեաց եւ ժողովումն չարեաց. ընդդէմ նմին եւ գործ ապաշխարութեանն՝ պակասումն է չարեաց. եւ աղօթիւք՝ լցումն է բարեացեւ շնորհաց։ Դարձեալ՝ մեղքն նուազեցոյց զլոյս շնորհացն Աստուծոյ եւ ուրախութեան. եւ աճեցոյց զխաւար չարեաց եւ տրտմութեանց։ Այսպէս ընդդէմ նմին՝ ապաշխարելն փարատէ զխաւար մեղաց եւ տրտմութեան. եւ աղօթքն՝ լնու շնորհօք եւ խնդութեան լուսովն զհոգիս մեր։ Յայժամ միշտ յուրախութեան բերկրի սիրտ մարդոյն. եւ երեսն զւարճացեալ. եւ այլ տխրութիւն եւ թաղծումն մեղաց՝ ոչ անկանի ի սիրտ նորա. որպէս գրէ առառքեալն։ (Ուրախ լերուք ի Տէր՝ դարձեալ ասեմ ուրախ լերուք։) Այլ որ ասէ իմաստունն Սողոմօն թէ, (հոգի իշխանին ելցէ ի վերայ քոյ՝ զտեղի քո մի թողուր նմա։) Իշխան զսատանայ կոչէ. որպէս եւ Տէրն (իշխան աշխարհի ասէ։) Եւ Պօղոս ասէ. (եթէ ընդ իշխանին իշխանութեան օդոյ՝ որ ընդ մտեալէ յորդիսն ապստամբութեան։) Եւ իշխան կոչի վասն կրկին պատճառի։ Նախզի մեք մարդիկ՝ իշխան արարաք զնա ի վարայ մեր, մեր տկարութեամբս եւ չար գործովս։ Այլ նա ինքն ի բնէ ոչ ունէր իշխանութիւն ի վերայ մեր. որպէս մարդ ոք թողու զբնական Տէրն իւր, եւ օտարաց ի ծառայութիւն մտանէ. նոյնպէս եւ մարդիկ թողին զհրամանս արարչին իւրեանց Աստուծոյ, եւ զկամս սատանայի գործեցին։ Երկրորդ կոչի իշխան. զի ոմն ի նոցանէ հպարտութեան իշխէ. եւ ոմն բարկութեան. եւ այլք պոռնկութեան, կամ այլ ինչ չարեաց։ Արդ՝ խրատէ իմաստունն թէ, յորժամ չար ոգիքն սատանայի յառնեն ի վերայ քո, եւ մոլորեցուցանեն ի մեղս, կամ բարկութեան, կամ ցանկութեան, կամ ագահութեան, կամ յայլ ինչ ծանր կամ թեթեւ մեղս. զքո տեղին առաքինութեան եւ զվարձն զոր ունէիր յառաջն՝ մի թողուր յուսահատութեամբ եւ հեղգութեամբ. այլ առաւել ժրացիր եւ պինտ կացիր եւ արի ի գործն քո։ Զի սատանայ կրկին կերպիւ գայթակղէ զմարդն։ Նախ՝ որ խաբէութեամբ ի մեղսն ձգէ՝ ի հոգեկան կամ ի մարմնական։ Հոգեկան է ամբարտաւանութիւնն. սնափառութիւնն. նախանձն. բարկութիւնն. ատելութիւնն, եւ այլն։ Եւ մարմնական՝ ծուլութիւն. ագահութիւն. գողութիւնն. պոռնկութիւնն, եւ այլն։ Այս առաջին կերպ մոլորութեանն է։ Երկրորդն է՝ որ յետ մեղացն գործոյ, ձգէ զմարդն ի յուսահատութիւն եւ ի հեղգութիւն։ Նա պարտ է որ մարդն այսպէս զգուշ կենայ. յառաջ քան զգործն՝ պատրաստ կենայ զի մի մոլորեսցի եւ անկցի ի մեղսն։ Ապա թէ ի թուլութենէ մարմնոյն, կամ ի պատրանացն սատանայի գլորրի եւ անկանի ի մեղս, յետ մեղացն գործոյ՝ այլ կրկին ապաշխարութիւն ստանալ եւ ժիր պարտի կենալ աղօթիւիք եւ արտասւօք։ Մին վասն գործեալ մեղացն թողութիւն խնդրել. եւ մին վասն գալոյն ամրանալ եւ պնտիլ. զի մի յուսահատեսցի։ Իսկ թէ զի՞նչ է յուսահատիլն, այն է՝ որ երեք մասամբ հոգւոյն տկարանայ ի բարի գործոյն։ Զի բանական մասն տրտմի եւ խաւարի յընտելոյն. եւ ցասումն յուսահատի ի քաւութենէ. եւ ցանկութեամբն գերի ի հեշտութիւն մեղացն։ Եւ այսպէս տիրէ յուսահատութիւնն։ Յայնժամ հեծէ եւ մռնչէ եւ յոգւոց հանէ ինքն առ ինքն. եւ տրտմի թէ այլ ոչ բժշկիմ, եւ ոչ ելանեմ ի մեղաց. որպէս ասէ մարգարէն. (զօր հանապազ արտում գնայ. զի անձն իմ լի եղեւ չարչարանօք. եւ ոչ գոյ բժշկութիւն մարմնոյ իմոյ։) Եւ ո՞ւր ուրեք, թէ լինի որ ի ծանրութէն մեղացն բուռն հարկանէ զշնորհացն Քրիստոսի. եւ նովաւ սրբի ի խղճէ մտացն։ Եւ թէ ո՞րպէս մարդ զշնորհացն Քրիստոսի բուռն հարկանէ։ Գիտել պարտ է՝ զի շնորհն Քրիստոսի այն է, որ քաւութիւն եւ թողութիւն շնորհէ մեղաց մերոց։ Եւ հանապազ պարտ է՝ որ ապաշխարօղն զերկոսինն ի մտի պահէ. այսինքն, զշնորհսն Քրիստոսի եւ զմեղս իւր։ Զի թէ՝ զմինն առանց միւսոյն մտածէ, լինի կրկին վնաս. այսինքն, թէ զշնորհսն Քրիստոսի միայն ի մտի դնէ, եւ անխտիր կայ ի մեղս, այն յուսով մեղանչումն է. եւ որ յուսով մեղանչէ. անյոյս կորնչի։ Եւ որ միայն զմեղսն ի մտի ունի, եւ ոչ զշնորհսն քաւութեան, այնպիսին յուսահատ է. վասն այն յորժամ ի մտի պահեմք հանապազ զբազմութիւն մեղանց մերոց եւ զառաւելութիւն շնորհացն Քրիստոսի, յայնժամ ողջանայ յորս մեր. եւ արիանամք ի հաւատս եւ ի յոյս եւ ի սէրն Քրիստոսի՝ որ քաւէ զմեղս մեր։ Վասն այն ասէ առակն. (ողոքունմ՝ դարձուցանէ զմեղս մեծամեծս. ) այսինքն, թէ յորժամ չար իշխանն սատանայ ընկղմէ եւ ձգէ յորոգայթ մեղաց, մի անյուսութեամբ կորնչիր. այլ աղօթս եւ աղաչանս առ Աստուած մատո. եւ քաւէ զմեղս քո թէ մեծ եւ թէ փոքր։ Զի թէ ուրացան զԱստուած, եւ ելեր ի հաւատոցդ, ըստ Պետրոսի ողոքեա զնա դառն արտասուօք եւ քաւիս։ Եւ թէ սպաներ եւ արիւն հեղեր, որպէս զԴաւիթ ի մահիճս քո հեծութեամբ եւ արտասուօք. եւ թողու քեզ զմեղսն քո։ Եթէ պառնկեցար եւ շնացար որպէս զկինն պոռնիկ, նիստ առ ոտս Քրիստոսի. այսինքն քահանայից. եւ արտասուօք աղերսեա նմա եւ խնդրեա զթողութիւն. եւ ընդ նմա արձակիս ի խաղաղութիւն։ Յիշեա զի զմաքսաւորն արդարացոյց ի տաճարին։ Զաւազակն ի դրախտն եմոյծ բանիւ։ ԶՂունիկիանոս որ խոցեաց տիգաւ զՔրիստոս, աշակերտ իւր արար։ ԶՊօղոս որ քարկոծեաց զՍտեփաննոս, իւրն անօթ ընտիր արար եւ առաքեալ, կրել զանուն նորա ի հեթանոսս։ Յիշեա զի ի բորոտէն ոչ գարշէր. ընդ մեղաւորս ուտէր Քրիստոս. զկոյսն լուսաւորէր. եւ խլից լսել տայր, յորժամ հաւատով աղաչէին եւ խնդրէին ի նմանէ. զի ամենեցուն աննախանձաբար շնորհէր զխնդիրն։ Նոյնպէս թէ կարի մեղաւոր իցես եւ մեծամեծ մեղս ունիցիս, յորժամ ողոքես եւ աղաչես զՔրիստոս, քաւ է զմեծամեծ մեղս քո։ Եւ ընդ մեծ մեղացն՝ եւ զփոքունսն ներէ եւ ոչ յիշատակէ։ Յայնժամ ապա սրբիս ի մեռելոտի գործոցն. եւ մաքրիս ի խիղճէ մտաց քոց շնորհօքն Քրիստոսի։ Որպէս ասէ առաքեալն հռօմայեցւոց. (մինչ թշնամիքն էաք՝ հաշտեցաւ ընդ մեզ մահւամբ որդւոյն իւրոյ. զի ա՞րդ ի հաշտիլն մերում ոչ զամենայն շնորհիցէ մեզ։) Այսինքն, յորժամ թշնամիք էաք ընդ Աստուծոյ մեղօքն Ադամայ, հայր Աստուած այնչափ սիրեաց զմեզ, մինչ զորդին միածին ետ ի մահ վասն մեր։ Եւ մեք էաք արժանի մահու. (զի անձն որ մեղիցէ, նոյն եւ մեռցի։) Ինքն որդին Աստուծոյ մեռաւ՝ եւ զպարտս մեր վճարեաց. եւ բազում յանցանօք դատապարտեալ էաք, հոգին սուրբ զամենայն քաւեաց եւ շնորհեաց մեզ։ Դարձեալ՝ սեւացեալ էաք՝ ի մեղացն Ադամայ՝ եւ զազրացեալ ի գործոց մերոց. հոգին սուրբ սրբեաց զմեզ. եւ իւրն տաճար եւ բնակարան արար։ Զթշնամիս հօր Աստուծոյ՝ յորդէգրութիւն եւ եղբայրակից Քրիստոսի արար, եւ իւրն զաւակ. զի հոգին սուրբ ծնանի զմեզ սուրբ աւազանին։ Արդ՝ այժմ յորժամ տեսանէ զմեզ խոցոտեալս ի մեղաց հայրն երկնաւոր, եւ զփախուցեալս ի սատանայէ եւ զդիմեալս առ նա, զի ա՞րդ արգելու զմեզ։ Զի ասաց՝ (որ գայ առիս, ոչ հանից արտաքս։) Այլ հայրն երկնաւոր՝ ընդ առաջ ելանէ որպէս անառակ որդւոյն. եւ համբուրէ զմեզ. եւ սրբէ զարտասուս մեր։ Առեալ ի գիրկն իւր, պարսպէ աստուածային բազկաւն։ Յայնժամ սատանայ այլ ոչ կարէ խաբել զմեզ. զի ճանաչեցաք զմեղսն եւ զսատանայ՝ որ սուտ էր եւ խաբօղ։ Եւ ոչ կարէ բռնութեամբ քարշեր զհոգիս մեր եւ տանիլ ի տանջանս։ Տես՝ զի այժմ թէպէտ մեղաւոր եմք, ի հօրն մեր գրկի եմք դարձմամբ ի մեղաց։ Զի նա է բնիկ Տէր մեր. եւ նա է սեփհական ստեղծօղն մեր. որ ետ զաստուածական արիւնն իւր, եւ գնաց զմեզ. զարեամբ գնեալսս իւր ոչ կորուսանէ։ Զի յորժամ մոլորեալ ոչխար էաք, դարձոյց հովիւն քաջ, եւ խառնեաց ի հօտն երրկնաւոր. այժմ որ գամք առ հովիւն, զի ա՞րդ հեռացուցանէ։ Յորժամ կորուսեալ դրամ էաք, գտաւ զմեզ. այժմ զգտեալ պատկեր իւր զի ա՞րդ կորուսանէ։ Որ յայնժամ դարձուցեալ էաք զերեսս, եւ փախչէաք ի նմանէ, զհատ եկն անճառ գթութեամբն իւրով եւ ըմբռնեաց զմեզ, եւ այլժմ յորժամ դառնամք առ նա եւ խնդրեմք, զի ա՞րդ հեռանայ ի մէնջ։ Որ յայնժամ առանց խնդրելոյ ետ մեզ՝ այժմ խնդրելով ի նմանէ զարքայութիւնն զի ա՞րդ խնայէ։ Առատ է գթութեամբ. մեծ է ողորմութեամբ. կորօտ է եւ ամենազօր։ Որպէս յայնժամ աւազանին ջրովն՝ այժմ արտասւօք բաշխէ զթողութիւն մեղաւորացս. եւ անարատ ողջացուցանէ անսպիապէս քաւիչն մեր Յիսուս Քրիստոս՝ եւ Սուրբ Հոգի նորա։ Որով եւ ընդ որում Հօր Աստուծոյ ծնողին մերոյ եւ մարդասիրի, երեք անձնաւորութեանն, եւ մի Աստուածութեանն, վայելէ փառք իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս ամէն։

 

Նորին քարոզ վասն զղջման. ի Բանն՝ (Զմեղս ատեցի եւ անարգեցի. եւ զօրէնս Քո սիրեցի։) Սաղ. 118. 163։ (Գլուխ. ՀԷ)

Ի զղջումն եկելոցն՝ պարտ է զդաւթեայն վերա ձայնել զբան. (զմեղս ատեցի եւ անարգեցի։) Զի պարտ է տաղտկալ եւ ի բաց փախչիլ ի մեղացն ժահահոտութենէ. վասն զի յերղծումն եւ յապականութիւն զունօղս իւր առաքէ։ Գիտելի է՝ զի մեղքն երկարի է. մինն կամաւորն է, եւ մինն ակամայն։ Այն որ ակամայն է, եւ տգիտութեամբ, եւ տկարութեամբ, ներելի է եւ թողլի. ըստ այնմ, (զմեղս մանկութեան եւ զանգիտութեան իմոյ մի յիշեր։) Իսկ որ կամաւորն է, եւ գիտութեամբ, եւ կարողութեամբ, մահացու է եւ անթողլի. ըստ առաքելոյն՝ (կամակար մտօք եթէ յանցանիցեմք, ոչ է պիտոյ վասն մեղաց պատարագ. այլ ահեղ ակնկալութիւն դատաստանին. եւ նախանձ հրոյն՝ որ ուտիցէ զհակառակորդս իւր։) Եւ այս երկու մեղքս՝ այսպէս զանազանին. այն որ ակամայն է, գթելն է. իսկ կամաւորն՝ թաւալիլն ի մեղս։ Դարձեալ՝ ակամայն՝ յանցանելն է. իսկ կամաւորն՝ մեղանչելն է։ Դարձեալ՝ ակամայն փորձանք է մեղացն. իսկ կամաւորն՝ ծառայել է մեղացն. (զի որ առնէ զմեղս՝ ծառայէ մեղաց ասէ Տէրն։) Փորձանք է՝ որպէս մշակն որ ոչ հաւանին չար տեառն, մեկնին, ի միմեանց. իսկ ծառայն՝ ոչ կարէ ազատիլ, այլ իւր կամաւն կորացեան է ի ներքոյ մեղացն. եւ մեղքն չարչարէ զնա՝ որպէս չար տէր զծառայ։ Արդ՝ կրկին է կամաւորն։ Նախ այն է՝ որ իւր կամաւն եւ գիտութեամբն գործէ զմեղս։ Եւ երկրորդ՝ որ յետ գործելոյ մեղացն՝ անզեղջ մնայ ի նոյնն. այնպիսին յիրաւի առանց թողութեան մնայ. զի ոչ զղջանայ. ոչ յառաջ քան զմեղսն, եւ ոչ յետ մեղացն. այլ անզեղջ կամօք մնայ ի նոյնն որպէս սատանայ, եւ ընդ նմին դատապարտի։ Նմանապէս եւ կրկին է ակամայն։ Նախ՝ որ անգիտութեամբ եւ յոչ կամայ գործէ զմեղս։ Եւ երկրորդ՝ որ յետ գործոյն, զղջանայ ի մեղացն։ Եւ այսպէս սա թողութիւն գտանէ. զի կամ յառաջ քան զմեղսն, կամ յետ մեղացն, ունի զղջումն եւ խիղփ մտաց։ Եւ թէ ո՞րն է զղջումն, կամ խիղճ մտացն, կամ տրտնջականն, ասացից։ Սոքա ամենեքեան առ հասարակ զղջումն են ի հոգին եւ փոխիմանիլ. այլ զանազանապէս։ Զղջումն՝ կամացն է. եւ խիղճ մտացն՝ իմացականին. եւ տրտնջականն՝ կարողականին։ Եւ երեքեան սոքա՝ յետ մեղացն տիրեն ի մարդն։ Այսպէս ընդդէմ կամաւորին՝ զղջումն է. ընդդէմ գիտութեանն՝ խիղճ մտացն. ընդդէմ կարողութեանն՝ տրտնջականն յառնէ։ Վասն սոցա ասէ Յօհան ի կաթուղիկէն։ (Եթէ սիրտք մեր զմեզ ոչ ըստգտանիցեն, եղիցիմք սրբեալք։) Եւ առաքեալն ի հռօմայեցւոց ասէ։ (Ուր առաւել եղեն մեղք, անդ առաւելան շնորհք։) Երեք միտս ունի։ Նախ՝ հեթանոսք որք առաւել էին մեղօք ի կուռս եւ ի գործս, առաւելան շնորհքն Քրիստոս ի հաւատս եւ ի բարիս։ Երկրորդ՝ մկրտեալն որ փոքր տղայ մկրտի, միայն սրբի ի սկզբնական մեղաց։ Եւ որ երեսնամեայ լինի, սրբի ի սկզբնականէն եւ ի ներգործականէն. զի անդ առաւելու շնորհն։ Երրորդ՝ յապաշխարութիւնն. որ զմեղս սակաւ ունի եւ խոստովանի, սակաւ շնորհիւ. եւ որ առաւել ունի եւ մեծամեծ, շատն եւ մեծն թողանի. եւ բազում շնորհս եւ պարգեւս առնու յԱստուծոյ։ Եւ երկու իրօք սա առաւելու։ Նախ՝ որ մեծ մեղաց թողութեամբն՝ մեծ շնորհս ընկալաւ յԱստուծոյ։ Եւ երկրորդ՝ որ սա առաւել սիրէ՝ որ զմեծ շնորհսն ընկալաւ. ըստ այնմ, (որ յոյժ սիրէ, յոյժ թողութիւն գտանէ։) Զոր օրինակ՝ հուրն որ առաւել նիւթ գտանէ, մեծ բոց արձակէ եւ լուսաւորէ. նոյնպէս եւ յառաւել եւ մեծամեծ թողութիւնն՝ շնորհ հոգւոյն առաւել լուսաւորէ զհոգին։ Եւ զի լուացարան մեղացն մեղայն է զղջումն. եւ որքան առաւել է զղջումն ի սիրտն եւ մեղայն ի լեզուն, առաւել սրբի ի մեղաց. որպէս առաւել ջրովն՝ առաւել սրբի աղտ հանդերձին։ Նոյնպէս եւ աղտ մեղացն ի հոգւոյն. որպէս ասէ մարգարէն. (թէ իցեն մեղքն ձեր իբրեւ զձանձախարիթ որ է մուր առեացն, իբրեւ զձիւն սպիտակ արարից ապաշխարութեանմբն։ Եւ թէ իցեն իբրեւ զորդան կարմիր արեամբ, իբր զասր սուրբ արարից զղջմամբ եւ խոստովանութամբ եւ ապաշխարութեամբ։) Վասն այն ասէ. (ուր առաւել եղեն մեղք, առաւելասցին շնորհք։) Եւ զայս յայտնապէս յաւէտարանին ասէ։ (Կին մի էր ի քաղաքին մեղաւոր. իբրեւ լւաւ թէ Յիսուս բազմեալ է ի տան Սիմօնի բորոտի, եղեր իւր. եւ արտասուօքն թանայր զոտս նորա։) Երեք եղանակաւ մարդ երթայ ի տուն այլոց. եւ Քրիստոս այս երեք կերպիւս գայ ի տունս մեր։ Նախ՝ մեծարելով. որպէս Քրիստոս գնաց ի տուն Սիմօնի որ աղաչեաց զնա, զի կերիցէ ճաշ ընդ նմա։ Եւ մեք յորժամ աղաչեմք զնա՝ գայ ի տուն հոգւոյս մեր Քիրիստոս։ Երկրորդ կերպիւ ինքնակամ երթայ. որպէս գնաց ի տունն Զաքէի. այսպէս երբեմն ինքն իւր կամաւն եւ յօժարութեամբն գայ եւ իջանէ ի մեզ Քրիստոսի։ Երրորդ կերպիւ՝ որպէս աղաքատք շրջին ի դրունս մեր. այսպէս եւ Քրիստոս ի կերպարանս աղքատաց շրջի ի դրունս մեր։ Որպէս ասէ տեսիլն ի դէմս Քրիստոսի թէ, (ես բախեմ զդրունս. եւ թէ ոք բանայ, մտանեմ առ նա. եւ ուտեմ հաց ընդ նմա եւ նա ընդիս։) Վասն զի յոյժ սիրէ Քրիստոս եւ բնակիլ ընդ մարդկան. այսինքն, ի հոգիս մեր. եւ սեղանակից լինիլ մեզ. որպէս աստ բնակեցաւ ի տուն Սիմօնի. եւ հանգանակեաց ընդ Մարիամու մագդաղաենացւոյ։ Զի նա երեք ցեղ պատարագ եբեր առաջի Քրիստոի՝ բայց թթու էր. եւ Քրիստոս այլ երեք ցեղ կերակուր խառնեաց անդ։ Առաջին կերակուր՝ էր մեղաւորին կատարեալ զղջումն. եւ Քրիստսին որ ողորմեցաւ նմա։ Երկրորդ՝ խոստավանիլն. եւ Քրիտոսին որ եթող նմա։ Երրորդ՝ ապաշխարելն. եւ Քրիստոսին որ ետ նմա. զերկնից արքայութիւնն ասելով. (դուստր երթ ի խաղաղութիւն. թողեալ լիցին քեզ մեղք քո։) Բայց Սիմօն անիրաւ դատեաց զՔրիստոս եւ զկինն. զի ասաց՝ (թէ մարգարէ էր սա, գիտէր թէ որպիսի կին մերձաւ. եւ զՄարիամ՝ զի աղտեղի համարէր զնա։) Վասն այն ասաց Քրիտոսի. (Սիմօն՝ կամիմ ինչ հարցանել քեզ. ուրեմն փոխատուի՝ երկու պարտապանք էին. ոմն պարտ էր հինգ հարիւր դահեկան. եւ ոմն յիսուն։) Հինգ հարիւր պարտ էր Մարիամ. զի հինգ զգայութեամբն կատարեալ հարիւրովն զամենայն մեղս գործեալ էր։ Իսկ զյիսունն պարտ էր Սիմօն. զի այլ սակաւ էր. եւ յիսունն հինգ տասն է, եւ տասն հինգ. եւ սա հինգ զգայութեամբ մեղացեալ էր ի տասն բանեան օրէնսն. եւ երկոցունցն շնորհեաց։ Զի ամենայն որ մղանչէ՝ ոչ կարէ վճարել առանց ողորմութեանն Աստուծոյ. որպէս մարդ որ կարէ ինքեամբ ի խորխորատ անկանիլ. բայց ինքեամբ ոչ կարէ ելանել։ Եւ կինս այս մեղաւոր՝ բազում բարիս ուսուցանէ մեզ։ Նախզի՝ այլ մեղաւորք՝ յապաղեն ի խոստովանութիւնն. իսկ սա իբրեւ լուաւ զՔրիստոսէ, ի նմին ժամու եկն ի խոստովանութիւնն։ Երկրորդ՝ ոմանք զմեծ մեղսն թաքուցանեն՝ յորմէ գարշելի հոտ ելանէ. իսկ սա՝ զամենն յայտնեաց. այն է որ զամեն իւղն ետեղ։ Երրորդ՝ զի այլք յետ խոստովանութեանն՝ դառնան ի մեղս ի փսխածն իւրեանց. իսկ սա՝ եկաց առ ոտս Յիսուսի։ Չորրորդ՝ զի այլք պարծին զմեղս իւրեանց առաջի մարդկան լրբուեամբ. իսկ սա՝ ամօթով, եւ ոչ կարէր ի վեր նայիլ։ Հինգերորդ՝ զի այլք ծիծաղելով խոստովանին. իսկ սա՝ լալով։ Վեցերորդ՝ այլք տրտնջելով եւ տրտմութեամբ ապաշխարեն. եւ սա ուրախութեամբ. եւ հերով իւրով ջնջէր՝ որ է պատուհումն. նշանակէր զմեծութիւն աշխարհիս՝ թէ պարտ է զամենայն հեղուլ ի վերայ ոտիցն Քրիտոսի, որք են աղքատք. որպէս նա զամենայն իւղն եհեղ։ Եւ գիտելի է՝ զի վեց են պատճառք զղջանալոյ՝ ի մեղաց։ Նախ՝ ծերութիւնն յորում սպառի ախտ մարմնոյն. եւ զօրանայ հոգին. եւ զղջանայ ի մեղաց։ Երկրորդ՝ հիւանդութիւնն. յորում նուազի պարարտութիւն մարմնոյն եւ տկարանայ։ Երրորդ՝ աղքատութիւն. յորում պակասութիւն է կերակրոյ եւ ըմպելեաց։ Չորրորդ՝ ի ձեռն լսելեաց զբան խրատու եւ քարոզութեանց՝ զղջանամք ի մեղաց։ Հինգերորդ՝ ի ձեռն տեսանելեաց զպատուհաս աշխարհի, զղջանամք ի մեղաց, զսոսա տեսանելով կամ կրելով։ Վեցերորդ՝ ի ներքս ի հոգին ծագումն շնորհացն Աստուծոյ՝ որ յուսաւորէ զմիտս եւ դարձուցանէ զկամս մեր ի բարին. որպէս զղջացաւ կինն պոռնիկ. եւ արտասուօքն թանայր զոտսն Յիսուսի։ Զի այս է նշան ուղղակի զղջման՝ որ խիղճ մտացն կսկծեցուցանէ զսիրտն. եւ վերացեալ ի գագաթն՝ հեղու արտօսր ընդ աչսն։ Եւ զայս եւս պարտ է գիտել՝ թէ յորո՞ւմ տեղւոջ թողանին մեղք մարդոյն. ի զղջո՞ւմն, թէ ի խոստովանի՞լին, թէ յապաշխարե՞լն։ Զի ոմանք ի զղջումն ասեն. եթէ ի զղջումն թողանի, ապա ընդ է՞ր խոստովանիմք. եթէ ի խոստովանիլն թողանի, ապա ընդէ՞ր ապաշխարեմք. եւ թէ ապաշխարութիւնն թողու, ապա ընդէ՞ր խոստովանիմք։ Եւ զի՞նչ է ո ասէ. (ասա զմեղս քո՝ արդարասցիս. ) այսինքն, խոստովանելովդ։ (Եւ յորժամ յոգւոց հանիցէք եւ հեծեծէք, ասացից թէ ահաւասիկ եմ. ) այսինքն, ի զղջանալ սրտին։ Եւ տարակոյս է ապա այս. եւ այսպէս լուծանի։ Զի յորժամ զղջանամք ի սրտի եւ դառնամք ի մեղաց, ի նոյն ժամն թողու Աստուած եւ հաշտի ընդ մեղաւորին. որպէս ասէ. (դարձարուք առիս, եւ ես դարձայց առ ձեզ. ) այսինքն, զղջմամբն։ Զոր օրինակն՝ յորժամ զկափուցեալ աչսն յետ բանամք, իսկոյն տեսանեմք զլոյսն. նոյնպէս յորժամ ի սրտի զղջմամբ եւ դառնամք ի մեղաց, ծագէ Աստուած զլոյս շնորհաց. եւ թողու զմեղս մեր. այլ ի իւր կողմանէն եթող։ Այլ յորժամ խոստովանիմք, ի մէնջ ի յանձնէ մերմէ սրբեցաւ եւ քաւեցաւ մեղքն. վասն այն յետ զղջմանն խոստովանիլ պարտ է, որ քահանայն ի կապոյ մեղացն արձակէ զմեզ։ Եւ յետ խոստովանութեանն ապաշխարեմք. զի այն որ յաւիտենից պարտաւոր էր, զղջմամբն եւ խոստովանութեամբն եղեւ սակաւ եւ ժամանակեայ. եւ յորժամ ապաշխարեմք, այսինքն զոր ինչ քահանայն լուծ դնէ՝ փոխանակ մաղացն բարի առնեմք, ազատիմք ի պատժոց։ Եւ այս է պատճառն. զի գործ մեղացն՝ ի հոգիս մեր է ըստ ունակութեան. եւ յիշումն Աստուծոյ՝ է ըստ արդարութեան. եւ ի տանջանսն յաւիտենից՝ ըստ պատժոյն։ Զի երեք իր կայ ի մեղսն. այսինքն, գործն. եւ յիշումն. եւ պատիժն։ Գործն ի մեզ է. յիշումն առ Աստուած. եւ պատիժն ի տանվանսն որպէս ասացաք։ Այլ արդ՝ յորժամ զղջանամք ի մեղաց, Աստուած թողու զմեղսն. եւ հանէ ի յիշատակութենէ իւրմէ. եւ յորժամ խոստովանիմք, ջնջեմք ի յանձնէ մերմէ. եւ քահանայն արձակէ զկապ ունակութեան մեղացն. եւ յորժամ ապաշխարեմք, ազատիմք ի յաւիտենից տանջանացն։ Ապա ուրեմն յայտ է որպիսի թողութեան մեղաց։ Եւ սոցա ունիմք օրինակ ի սուրբ գրոց։ Անիրաւ տնտեսն մերձեալ ի մահ, ասէր. (գործել ոչ կարեմ, մուրանալ ամաչեմ. ) զի ժամանակ ապաշխարութեանն անցեալէր եւ մերձեալ ի մահ։ Կոչեաց միտքն զերկու պարտականսն. այսինքն, զհոգին եւ զմարմինն. եւ ի հոգեկան մեղացն՝ եթող զկէս պարտուցն. եւ մարմնաւորին՝ եթող ի հնգէն զմի մասն։ Զի միտք անըմբռնելի էր եւ դիւրամեղ. եւ զմարմինն կարեմք ըմբռնել. իսկ սոցա զղջացեալ միտքն՝ եթող ի պատժոց մեղացն զկէս պատժոցն, եւ զհինգերորդ մասն։ Այս վասն զղջման։* Իսկ վասն խոստովանութեան՝ ունիմք ի Դաւիթէ. յորժամ ասաց մեղայ Տեառն, (Տէր անցոյց զքեւ զմեղս քո. եւ մի մեռցիս ասէ։) Սակայն սուր խղճմտանացն՝ ի տանէ նմա ոչ պակասեցաւ։ (Լուացի ասէ զամենայն գիշեր զմահիճս իմ. եւ արտասուօք իմովք զանկողինս իմ թացի։) Եւ վասն այն յետիոտս փոխեաւ յԱբիսողոմայ։ Արդ՝ տես որ յաւիտեանից պատիժն՝ ժամանակեայ եղեւ յորժամ խոստովանեցաւ նաթանայ. այսպէս ամենայն մեղաւորաց իմացիր, թէ զղջմամբ եւ խոստովանութեամբ եւ ապաշխարութեամբ քաւեն։ Բայց տես՝ զի մի եւնոյն գործ ապաշխարութեանն՝ է փոխարէն մեղացն զոր գործեմք, եւ է փառք յաւիտենից. որպէս ասէ սուրբն Եփրեմ վասն Դաւիթի։ Զի վասն երեք պատճառի կարգեն զապաշխորութիւն խոստովանորդւոյն։ Նախզի՝ հեռասցի ի չարէն պարսպեալ ապաշխարութեամբ։ Երկրորդ՝ զի մի կրեսցէ զյաւիտենից պատիժն. զի ժամանակաւ կրեսցէ։ Երրորդ՝ զի փառք եւ պսակ է արդարոցն եւ կատարեալ խոստովանողացն։ Դարձեալ՝ քաւելոյ զմեղս եւ ապաշխարելոյ օրինակք՝ են այսոքիկ։ Զի որպէս սիրելի ոք ունիցի ի սրտէ մեռեալ, եւ առ աղէտս վտանգին անփոյթ առնէ զամենայնէ վասն տրտմութեան սիրելւոյն. երկրորդ՝ որպէս վէրք ինչ սաստիկ ի մարմինս. երրորդ՝ հատեալ մասն ինչ յանդամոցն. որք ոչ դադարին առ այսոսիկ անչափ հեղուլ զարտասուս՝ զնոյն պարտ է կրել եւ ի մեղոցն ապաշխարութիւնս։ Իսկ որք յայսոսիկ գան՝ այսինքն յատելութիւն մեղաց եւ ի քաւել, այս գունակ պարտ է լինիլ։ Ասել առ դիւրասայթաք եւ վայրաքարշ բնութիւնս։ Ի յերկինս հրաւիրեցար եւ ի դարախտն՝ ընդէ՞ր ի դժոխս իջանել ջանաս. եւ զփուշս խոցոտիչս ժողովեալ։ Զաչս հանդերձ այլ զգայանօքնդ եւ անդամօքդ ի բարիս խրատեցար շարժել. ընդ է՞ր զոմն յարատ, եւ զայլսն յայլ ինչչ վատթարս շարժես։ Ասես զղջալ եւ զամենայն բարիս գործել՝ այլ ի խորհուրդս միայն. եւ ոչ խորհրդածես զօր վախճանին (զի իբրեւ զորոգայթ հասանի. ) եւ յայնժամ ոչ ձայնս ողբոց՝ (եւ ոչ փրկէ եղբայր. եւ ոչ գինս փրկանաց. եւ ոչ օգնեսցեն ինչք։) Այլ զի՞նչ՝ (լալ աչաց, եւ կրճտել ատամանց։) Հուրն անշէջ. եւ որդն անքուն. այրումն եւ պապակումն. խաւար շօշափելի. եւ տեղի ժահահոտ։ Մինչ զի ոչ ոք կարէ տեսանել ի սաստկագոյն ցաւոցն. այլ միայն զինքն համարիլ ի չարչարանս. եւ ոչ ունիլ սփոփանս եւ օգնականս որպէս ասացաւ։ Եւ արդ՝ գիտելով անձն իմ, ընդ է՞ր հեղդաս. վասն զի կարօղ ես դիւրաւ զերծանիլ յայսմ ամենայնէ՝ եւ ի բարութեան լինիլ ի ձեռն քաղցր լծոյն եւ փոքր բեռանց զղջման եւ ապաշխարութեան, մինչչեւ ժամանեալ այսոցիկ։ Եւ որպէս առ բժշկութիւն մարմնոյ գոն դեղ զօրաւորք եւ ազդուք. այսպէս եւ առ ոգւոց բժշկութիւնս՝ սէր սիրոյ առ Աստուած եւ առ ընկերս. եւ ողորմութիւն առ կարօտեալս. եւ զայլսն նմանապէս։ Որում եւ զմեզ արժանի արասցէ Քրիստոս. եւ նմա փառք յաւիտեանս ամէն։

 

Նորին քարոզ վասն խոստովանութեան. ի Բանն՝ (Խոստովան լերուք միմեանց զմեղս ձեր. եւ աղօթս արարեք ի վերոյ միմեանց։) Յակօբոս. 5. 16։ (Գլուխ. ՀԸ)

 

Նախ գիտելի է զի խոստավանութիւնն է հարկաւոր. որպէս մկրտութիւնն։ Զի նախ մկրտութիւնն է, եւ ապա այլ ամենայն խորհուրդ։ Նոյնպէս նախ խոստովանութիւնն է, եւ ապա այլք՝ ապաշխարութիւն, պահք, աղօթք եւ այլն։ Այլ ասեն վարդապետք եթէ՝ խոստովանութիւնն է, զթաքուցեալ մեղս յայտնել յուսով թողութեան. զի նիւթ խոստովանութեանն՝ մեղքն է. եւ գործն՝ յայտնել բանիւ. եւ վախճանն է յոյս թողութեանն։ Այլ երկու է խոստովանութիւնն. մին մտաւոր. եւ այս լինի Աստուծոյ. զի միշտ եւ հանապազ պարտի զմեղս իւր տարածել առաջի Աստուծոյ ի միտս իւր. եւ միւսն՝ բանիւ. եւ զայս պարտ է յայտնել քահանային։ Եւ այս վասն տասն պատճառի։ Նախզի՝ մարդն հոգի է եւ մարմին. վասն այն պարտ է հոգւով եւ մարմնով կատարելապէս խոստովանիլ. եւ զայն քահանային՝ որ հայր է հոգւոյ՝ եւ մարմնոյ դայեակ։ Երկրորդ պատճառ՝ զի նախ քան զմարմնանալն Քրիստոսի՝ միայն մտօք խոստովանէին Աստուծոյ. եւ յորժամ մարդ եղեւ, պարտ է խոստովանիլ մարդոյ՝ որ փոխանորդ է Քրիստոսի. այսինքն, քահանային։ Երրորդ՝ զի քահանայիցն ետ իշխանութիւն կապելոյ եւ արձակելոյ. ցուցանէ թէ՝ նոքա են դատաւորք մեղաց. եւ նոցա պարտ է խոստովանիլ։ Չորրորդ՝ զի քահանային է կատարել զեօթն խորհուրդ եկեղեցւոյ. զմկրտելն. զպատարագելն. զպսակելն, եւ զայլն։ Նոյնպէս քահանայն դնէ զապաշխարութիւնն որ մի է ի խորհուրդոցն. վասն այն քահանային խոստովանիմք. զի մի է յապաշխարութեանցն եւ առաջին քան զամենայն։ Հինգերորդ՝ զի քահանայք է քաւիչ մեղաւորաց. որպէս անունն իւր յայտնէ. զի քահանայն՝ քաւիչ թարգմանի. վասն այն պարտ է քահանային խոստովանիլ։ Վեցերորդ՝ զի քահանայն միջնորդ հաշտութեան է Աստուծոյ եւ մարդոյ, եւ բարեխօս. վասն այն քահանային պարտ է խոստովանիլ. զի հաշտեցուսցէ զԱստուած ընդ մեղաւորին։ Եօթներորդ՝ զի քահանայն թարգման եւ լեզու է Քրիստոսի առ մեղաւորն՝ որով խօսի ընդ մեղաւորին վասն զղջման եւ դարձի նորին. ըստ այնմ, (որ հանէ զպատուականն յանարգէն, բերան իմ կոչեսցի. )

վասն այն քահանային պարտ է խոստովանիլ։ Ութներորդ՝ քահանայն աղերսէ զղջումն մեղաւորին առաջի Քրիստոսի. եւ ի նմանէ զշնորհ թողութեանն ի ջուցանէ առ զղջացեալն. զի թողութիւն զղջացելոյն է։ Իններորդ՝ զի քահանայն (հրեշտակ Աստուծոյ ամենակալի է եւ օրէնսդիր, որպէս ասէ մարգարէն։) Զի զգործ հրեշտակի կատարէ եւ զօրէնս դնէ. վասն այն նա պահանջէ զպահպանութիւն օրինացն Աստուծոյ։ Տասներորդ՝ զի քահանայն քննօղ եւ դատօղ է սրբոյն եւ պղծոյն. արարին եւ անարատին. որպէս ասէ օրէնքն եթէ՝ (նոքա ընտերեսցեն զպիծն եւ զսուրբն. եւ ի վերայ դատաստանի արեան՝ նոքա կացցեն։) Եւ յայտ է զի կոչի Տէր՝ այսինքն, դատօղ եւ պատժօղ։ Վասննն այնորիկ ի տիպ Քրիստոսի նստի քահանայն ի դատողական աթոռն. եւ մեղաւորն ի ծախմէ յօրինակ ձախակողման դասուն. գլխակոր եւ ամօթալից. արտասուալից աչօք եւ հառաչմամբ սրտի խոստովանի որպէս Քրիստոս զիւր յանցանսն. եւ տայ նմա զթողութիւն իշխանութեամբ կարգին. եւ դնէ զապաշխարութիւնն ըստ քննութեան դատաստանին, եւ ըստ վճիռին ծանր եւ թեթեւ։ Յաղագս այսորիկ պարտ է միայն քահանային խոստովանիլ, եւ ոչ այլ ումեք։ Եւ թէ ոք ասիցէ՝ զի՞նչ է խորհուրդն որ խոստովանելով քահանային թողութիւն լինի։ Ասեմք թէ բազում է։ Այլեւ այժմ զսակաւն ասեմք օրինակաւ եւ յայտնի՝ որ հասկանայք դուք։ Առաջին խորհուրդն է՝ յորժամ զմեղս գործեմք, եկեղեցւոյ կանոնաց՝ եւ պատւիրանացն Աստուծոյ պարտական լինիմք. յայնժամ պարտ է գալ եւ ասել թէ՝ զո՞ր պատուիրանս է անցեալ. որ գիտէ քահանայն, թէ քանի հետ է անցեալ. եւ զո՞ր մեղս է գործեալ։ Նա որ գալ առաջի քահանային, հնազանդի կանոնաց. եւ որ ասէ մեղայ Աստուծոյ, հնազանդի պատւիրանին Աստուծոյ. եւ քահանայն իշխանութեամբ եւ աղօթիւք արձակէ զնա։ Զկանոնաց յանցանսն իշխանութեամբ թողու. ե զպատւիրանացն Աստուծոյ՝ աղօթիւք խնդրէ յԱստուծոյ զթողութիւն նորա եւ ազատէ յերկուց պարտուցն։ Այս է առաջին խորհուրդն։ Երկրորդ այն է՝ որպես մարդ ոք որ զիւր գանգատն ասէ, առ մեծ ոք ասէ. եթէ այսպէս զրկեաց եւ վնաս արար ինձ այս անուն մարդ։ Նոյնպէս եւ մեք առաջի քահանային՝ գանգատիմք զսատանայէ թէ՝ զայս ինչ արար եւ զայն ինչ մեղս գործել ետ. եւ կոխեալ է եւ հանապազ յաղթէ ինձ. եւ քահանային զգանգատն հանէ. եւ օգնելով զթշնամին յաղթեն։ Երրորդ՝ այն է խորհուրդն. որպէս ծածուկ գող մտեալ ի տունն, եւ յաղաղակելն փախչի ի տանէն, նոյնպէս մեղքն եւ սատանայ՝ գող են մտեալ ի հոգին. յորժամ խոստովանութեամբ յայտնեմք եւ աղաղակեմք առաջի քահանային, եւ քահանայն օգնական լինի եւ խրատ տայ. եւ ապա դադարիմք ի մեղաց. Չորրորդ՝ զդաշն սատանայի քակէ. զի մարդ որ դաշնակից է մարդոյ՝ զծածուկ խորհուրդ նորա պահէ. նոյնպէս եւ մեղաւորն ի մեղս՝ դաշնակից է սատանայի. եւ յորժամ խոստովանի եւ յայտնէ զծածուկն նորա եւ խայտառակի, յայնժամ հեռանայ սատանայ. եւ ոչ տայ այլ գործել զմեղս. զի սիրելին թշնամի եղեւ։ Հինգերորդ՝ այն է խորհուրդն. որպէս կենդանի ինչ՝ որ ի բերան գազանի անկանի, եթէ ձայնիւ աղաղակէ, գան մարդիկ եւ թափեն ի գազանէն։ Նոյնպէս մարդն ի մեղս անկեալ՝ ծածուկ ի բերանն սատանայի է մատնեալ. ըստ այնմ, (ոսոխն ձեր սատանայ իբրեւ զառիւծ գոչէ. շրջի եւ խնդրէ թէ, զո կլանիցէ։) Եւ յորժամ խոստովանի եւ յայտնէ զմեղս, զերծաւ ի բերանոյ սատանայի. եւ յորովայնն ոչ երթայ որ է դժոխքն։ Զի ի գործելն զմեղս՝ ի բերանն է սատանայի. եւ յետոյ գժոխքն է տեղի։ Վեցերորդ զոր օրինակ՝ հուրն որ ի ձեռն կամ ի գոգն լինի, այրէ զմարդ. եւ յորժամ ձգէ, այլ ոչ այրի. նոյնպէս մեղքն հուր է հոգւոյն. եւ որքան ունի՝ այրի հոգին. եւ ի բաց ձգելն՝ հանգչի. որպէս ասէ Սողոմօն. (ծրարիցէ՞ մարդ ի հանդերձս իւր հուր եւ ոչ այրի. կամ գնայցէ՞ ի վարայ կայծականց եւ ոչ խոցոտի։) Եօթներորդ զորօրինակ՝ խոց ծածկեալ՝ ոչ բժշկի. այլ յորժամ ցուցանեմք, դեղ դնէ հէքիմն եւ ողջանայ։ Ի յայն միտս՝ զմեղսն որ խոց է եւ վէր հոգւոյն, յայտնեմք քահանային. եւ նա տայ զթողութիւն մեղացն եւ զապաշխարութիւնն՝ որ զսպիս մեղացն ջնջէ. եւ առողջանայ հոգին։ Ութներորդ այն է խոր հուրդն՝ զոր օրինակ՝ մարդ ի խոր գուբ ակեալ. եւ յորժամ աղաղակէ ի վեր, գան եւ հանեն աստի։ Նոյնպէս մեղաւորն ի խորխորատ եւ ի մեղաց գուբն է անկեալ. եւ յորժամ աղաղակէ, քահանայն ձեռն տայ եւ հանէ անտի։ Զի նախ աղաղակելն՝ խոստովանիլն է. զձեռն ձգէ ի քահանայն թողութիւն խնդրելով, յայնժամ քահանայն թողու զմեղսն. եւ հանէ զնա ի գբոյն։ Իններորդ այն է՝ որ զզղջումն սրտին յայտնեմք խոստովանելով, թէ ատելի է ինձ մեղքն. եւ փոշիման եմ. եւ ճար խնդրեմ զերծանելոյ. զի որքան ոչ խոստովանիմք. ընդ մեղացն սէր ունիմք։ Ապա յայնժամ քահանայն հրամանաւն Աստուծոյ եւ իշխանութեամբն իւրով՝ հեռացուցանէ զմեղսն որ ատելի էր. եւ տայ զապաշխարութիւնն որ սիրելի է նմա։ Տասներորդ այն է խորհուրդն՝ զի մեղքն երեք են. մտօք, բանիւ, եւ գործով։ Եւ այսպէս կորուսանեմք զնոսա. զմտաց մեղսն զղջմամբն։ Եւ զգործոց մեղսն՝ բարի գործովն։ Իսկ զբանից մեղսն՝ բանիւ խոստովանութեան։ (Զի ի բանից քոց արդարասցիս, եւ իբանից քոց պարտաւորեսցիս։) Զի այնպիսի է բանս մեր՝ որ երբեմն պարտաւորէ, յորժամ սուտ խօսիմք, հայհոյեմք, ուրախանամք, եւ այլն։ Նոյնպէս արդարացուցանէ՝ յորժամ աղօթս առնեմք, զԱստուած դաւանեմք, զմեղսն խոստովանիմք, մարդկան բարխօսեմք, եւ այլն։ Եւ թէ զի՞նչ է օգուտ խոստովանութեանն՝ ասեմք թէ բազում ինչ։ Առաջին՝ զի ընդդէմ է ատենի աշխարհիս. զի որ յատենի աշխարհականի խոստովանի, դատապարտի. որպէս աքար զարմեան յորժամ խոստովանեցաւ՝ դատապարտեցաւ։ Իսկ ի հոգեւօր ատենի՝ որ ոք խոստովանի զմեղս, ազատի. եւ որ ոչ խոստովանի, դատապարտի։ Եւ որ աստ յայտնէ զմեղս, առաջի ատենին Քրիստոսի ծածկեսցի. եւ որ աստ ի մին քահանայէն ծածկէ, անդ առաջի Աստուծոյ եւ հրեշտակաց եւ մարդկան յայտնեսցի։ Առաջին այս է օգտութիւն եւ շահ խոստովանութեան։ Երկրորդ՝ զվէրս հոգւոյն բժշկէ. որպէս խոցուած մարմնոյն ի մահն տանի. նոյնպէս եւ մեղքն՝ հոգւոյն եւ մտացն է խոց, որ տանի ի յաւիտենից մահն։ Եւ որպէս մլհամ եւ դեղ զխոցն բժշկէ. նոյնպէս խոստովանութիւնն բառնայ զմեղս, եւ զհոգին բդշկէ. ըստ այնմ, քաւէ զմեղս քո. եւ բժշկէ զամենայն հիւանդութիւնս. ) նոյնպէս զմիտսն ի ցաւոց բժշկէ. եւ թեթեւացուցանէ զծանրութիւնն։ Երրորդ՝ խոստովանութիւնն ջնջէ զմեղս. որպէս ջուրն լուանայ զաղտ մարմնոյն. նոյնպէս խոստովանիլն եւ արտասւելն՝ լուանայ զհոգին եւ թողու զմեղս. ըստ այնմ, (ասացի թէ պատմեցից ինձնէն զմեղս իմ. եւ դու թողցես զամենայն անպարշտութիւնս մեղաց իմոց։) Չորրորդ՝ խոստովանութիւնն զԱստուած յայտնէ մարդոյն. զի յորժամ ոչ խոստովանիմք, Աստուած հեռու է ի մէնջ եւ ծածուկ. (զի մեղքն մեր՝ որոշեն ի մէջ մեր եւ Աստուած։) Եւ ի խոստովանիլն՝ լուծանի մեղքն. եւ մերձ կենայ Աստուած եւ յայտնի մեզ։ Որպէս ասեն վարդապետք թէ, յորժամ ոչ խոստովանիմ, ոչ ծածկեմ զիս իքէն, այլ զքեզ յինէն Տէր։ Հինգերորդ՝ զարքայութիւնն բանայ. զի փակեալ է դուռն արքայութեանն ընդդեմ մեղաւորին. որպէս յիմար կուսանացն. այլ յորժամ բանայ զբերանն եւ խոստովանի, բանի նմա դուռն արքայութեանն եւ մտանէ. որպէս աւազակն աջակողմեան յորժամ եբաց զբերանն առ Քրիստոս եւ խոստովանեցաւ թէ՝ (յիշեա զիս Տէր յարքայութեան քում, ) ի նոյն ժամն պատասխանեաց նմա. (այսօր ընդիս իցես ի դրախտին։) Վեցերորդ՝ զի բարեխօս բազմացուցանէ. զի որքան ի մեղս եմք, ոչ իշխեմք խօսիլ ընդ Աստուծոյ. եւ ի խոստովանիլն՝ քահանայն ի մէջ մտանէ եւ բարխօսէ վասն մեր։ Յայնժամ ապա մեք իշխեմք բարիս խօսիլ վասն մեր եւ աղաչել զԱստուած։ Եւ դարձեալ՝ այն որ միայն մեք աղօթէաք. յորժամ խոստովանիմք, խոստովանահարքն վասն խոստովանորդւոցն բարեխօսեն. եւ ամենայն քահանայք վասն խոստովանողացն բարեխօսեն. եւ լսէ Աստուած աղօթից նոցա. որպէս ասէ Յակօբոս. (յոյժ զօրաւորք են աղօթք արդարոց յօգնականութիւն։) Եօթներորդ՝ զողորմութիւնն Աստուծոյ կակղացուցանէ ի վերայ մարդոյն. զի որքան առանց խոստովանութեան է մարդն, բարկութեամբ է Աստուած ի վերայ մեղաւորին։ Եւ յոյժամ խոստովանի, քաղցրանայ Աստուած եւ թողու. որպէս ասէ սաղմոսն. (զմեղս իմ ցուցից քեզ. եւ զանօրէնութիւնս իմ ոչ ծածկրեցից ի քէն. ) այսինքն, մեք զմեղսն ցուցանեմք. եւ Աստուած թողու։ Ութներորդ՝ օգուտ է. զի զպակասութիւն փոխարինացն լնու. զի ասեն վարդապետք թէ՝ խոստովանութիւնն ունի զղջումն եւ զյայտնելն եւ զհատուցումն։ Զի մեղացն զղջումն է. եւ յիշելն զմեղս խոստովանիլ. եւ ամօթն եւ արտասուքն՝ տանջանք եւ պատիժ։ Զի որքան ամօթն առաւել է, մեղքն առաւել սրբի. վասն այն յորժամ բոլոր զղջմամբ եւ ուղիղ խոստովանիմք զմեղս ի նոյն օրն հաղորդիմք արժանաւոր խորհրդոյն։ Իններորդ օգուտն. զգուաշանայ ի չարէն. զորօրինակ՝ որք զփտեալ ատամն հանեն զի մի այլքն ապականեսցին. նոյնպէս խոստովանիմք զմեղս միոյ մասին անդամոց. զի մի զայլսն ապականեսցէ չարութեամբն իւրով. ըստ այնմ, (ո՞ փրկէ յապականութենէ զկեանս քո։) Տասներորդ օգուտն. զհոգին ցնծութեամբ լնու. եւ զխիղճ մտացն թեթեւացորւցանէ. որպէս ասէ Դաւիթ. ձայն ցնծութեան խոստովան եղէց քեզ։) Եւ որպէս զծանօ բեռն են մեղքն. ըստ այնմ. (անօրէնութիւնք իմ բարձրացան քան զգլուխ իմ. եւ որպէս բեռն ծանր ծանրացան ի վերայ իմ։) Յորժամ խոստովանիմք, թեթեւանայ խղճմտանքն. եւ հանգչիմք ի չարչարանաց նորա. որ առաւել չարչարէ զհոգին ի ներքուստ, զբազում տանջանս յարտաքուստ։ Եւ թէ ոք ասիցէ՝ զի՞նչ է զօրութիւնն խոստովանութեան։ Ասեմք եթէ՝ բազում է զօրութիւնն. զոր ցուցցուք ի սուրբ գրոց։ Նախ՝ Աստուած օրէնս ետ Մովսիսի թէ՝ յորժամ զգողն ըմբռնեն, միոյն հինգ տուժեսցեն։ Այլ թէ զղջայ եւ խոստովանի քահանային, զգողունսն միայն վճարէ ի տէրն կամ ի քահանայն. եւ զի հնգէն մին մասն տուգանս հինգ զգայութեանն. եւ խոյ մի պատարագ Աստուծոյ եւ ազատի։ Ահա յայտ է՝ որ զմիոյ հինգ տուգանսն ի հիգէն ի մինն եբեր։ Եւ վասն այն տային ի քահանայն՝ որ միջնորդ է կենդանեաց եւ մեռելոց. զի վճարէ ի Տէրն եւ հաշտեսցին։ Եւ մեզ նոյնպէս զգողունսն ի Տէրն պարտ է վճարել. եւ կամ յազգականս նորա, կամ ի քահանայն, կամ յաղքատս։ Եւ փոխանակ խոյին՝ այս է, ապաշխարութիւն դնել. պահս՝ աղօթս՝ եւ ողորմութիւն. որք զհոգի եւ զմարմին պատարագեն Աստուծոյ։ Երկրորդ այն է զօրութիւնն՝ յորժամ պատարագ բերէին ի դուռն խորանին, խոյ՝ գառն՝ կամ այն ինչ, դնէր զձեռն ի վերայ գլխոյն. իբր թէ զիմ մեղս ի սա տամ. յայնժամ զենուին եւ ազատէր ի մեղաց։ Արդ՝ գառն անարատ եւ խոյ եւ այլ պատարագ՝ Քրիստոս է. որ անմեղն վասն մեր մեռաւ. եւ մեք գամք առաջի քահանային. եւ խոստովանելով զմեղս մեր, տամք ի Քրիստոս. եւ քահանայն զձեռն դնելով՝ ազատիմք ի մեղաց։ Երրորդ՝ ի սրբութիւն բորոտին. որ եօթն օր արտաքոյ բանակին կենայր. հանդերձն լուծեալ. եւ բերանն կապեալ. եւ զգլուխն՝ խոստովանէ. եւ ապա պատարագաւ մտանէր ի բանակն։ Բորն՝ նշանակէ զմեղսն, որով պղծի եւ գարշելի լինի. եւ եօթն օրն՝ է ժամանակ ապաշխարհողին վասն Է զգայութեան մեղացն։ Արտաքոյ բանակին այն է՝ որ մեղօք ելանեմք յեկեղեցւոյ, որպէս Ադամ ի դրախտէն։ Բերանն կապեալ՝ զի անպատասխանի է. եւ պատառեալ հանդերձն՝ զի պատառեցաւ ի շնորհացն. եւ գլուխն զերծեալ՝ զի յստակ եւ պարզ խոստովանեսցի զմեղս. եւ ապա մտցէ յեկեղեցին։ Այսպէս զօրաւոր է խոստովանութիւնն։ Եւ գիտելի է՝ զի ապաշխարութիւն մեղաւորին՝ ընդունելի է Աստուծոյ առաւել քան զհպարտացեալ արդարոց՝ որրք միայն զձեւ արդարութեան ունին։ Որպէս դպիրքն եւ փորիսեցինք՝ յաչս անձանց իւրեանց արդար երեւէին, եւ չէին արդարք. զղջացեալն ի մեղաց՝ լաւ է քան զնոսա։ Եւ այս յայտ է յերկուց։ Նախ՝ ի տէրունական առակէն. ի մոլորեալ մոլորեալ ոչխարէն. եւ ի կորուսեալ գրամէն. որ կոչեաց զբարեկամս երկնաւոր դասուցն. եւ ուրախացան առ հասարակ։ Առ որ ասաց Տէրն. (այսպէս ուրախութիւն է յերկինս վասն միոյ մեղաւորի որ ապաշխարիցէ, քան ի վերայ իննսուն եւ ինն արդարոցն՝ որոց չէ պիտոյ ապաշխարութին։ Դարձեալ՝ յայտ է ի պոռնիկ կնոջէն. (որ եհեղ զիւղն ի գլուխն Քրիստոսի. եւ համբուրէր զոտսն. եւ արտասուօքն թանայր. ) վասն որոյ ընկալաւ զթողութիւն մեղաց. իսկ զփարիսեցիսն նախատեաց՝ որք երեւէին արդարք. եւ ոչ այնպէս զղջացան։ Վասն որոյ ասաց Տէրն. (մտի ի տուն քո՝ համբոյր մի ոչ ետուր ինձ. եւ ջրով ոչ լուացեր զոտս. եւ ոչ իւղով օծեր։) Վասն որոյ ասէ յերգսն Սողոմօն. (լաւ է իւղ անուշահոտ, քան զամենայն խունկս. ) այսինքն, հոտ ապաշխարութեան ընդունելի է Աստուծոյ, քան զամենայն արդարս հպարտացեալս, որք ոչ ապաշխարեն։ Եւ գիտելի՝ զի պոռնիկ կինն՝ զերեք մասունս ապաշխարրութեան լիով եցոյց. այսինքն, զզղջումնն, եւ զխոստովանութիւնն. եւ զապաշխարութեան փոխարէնսն. զի զղջացեալ սիրտն՝ կսկծի եւ ելանէ ծուխն՝ ի գագաթն, եւ լինի արտասուք։ Եւ խոստովանութիւնն յայտ է՝ որ համբուրէր շրթամբք զոտսն Յիսուսի։ Խոնարհիլ գլխոյն առ ոտն, ցուցանէր զանձն իւր պարտաւոր։ Եւ հատուցումն ապաշխարութեան, էր իւղն զոր եհեղ ի գլուխն Քրիստոսի. վասն որոյ ընկալաւ կատարելապէս զթողութիւն մեղաց։ Եւ զի՞նչ է ասելն թէ՝ (տունն լի եղեւ ի հոտոյ իւղոյն. ) այսինքն, նախ զայն նշանակէ՝ յորժամ մերձեցաւ իւղն յօծեալ գլուխն Տեառն, առաւելացաւ հոտն. որպէս խունկն որ մերձի ի հուրն. եւ երկրորդ՝ տունն՝ ի յօրինակ տիեզերաց, յոր ել համբաւ նորա ընդ բոլոր կողմն աշխարհիս։ Իսկ առ ի մեզ զայն ցուցանէ, յորժամ զղջանամք եւ ապաշխարեմք զմեղս, հոտ անուշից՝ լնու զերկինս եւ զերկիր. եւ հաճոյութիւն է Աստուծոյ եւ հրեշտակաց եւ մարդկան որպէս ասացաք։ Որում եւ զմեզ արժանաւորեսցէ Քրիստոս Աստուած. եւ նմա փառք յաւիտեանս ամէն։

ագահութեանն՝ թողու զառաւօտու պաշտօնն. եւ ընթանայ ի վաստակս մարմնոյ։ Եւ թողեալ զպատարագն՝ ընթանայ ի վաճառս. եւ թողեալ զերեկոյեան աղօթքս, ընթանայ ի նախիրս անասունս, եւ յայլ ընչից ժողովումն. ահա որ կռապաշտ եղեւ գործով։ Երկրորդ՝ ագահութիւնն լինի բազում չարեաց պատճառ որպէս ասացաւ. զի վասն ագահութեան զրկեմք եւ յափշտակեմք. սուտ ասեմք. սուտ երդնումք. նախանձիմք. թշնամանեմք հայհոյութեամբ. անիծանեմք. պատերազմիմք. հակառակիմք. հարկանեմք եւ սպանեմք. եւ այս ամենայն չարիքս եւ խռովութիւնքս՝ թալան, գերութիւն, աւերումն երկրի, վասն ագահութեան լինի ի բռնաւորաց։ Երրորդ՝ վասն ագահութեան եւ փառաց՝ անկաւ մարդն Ադամ ի դրախտէն կենաց. զի որ շատացաւ ամենայն պտղով դրախտին. կամեցաւ ագահութեամբ եւ զմինն այլ ուտել. եւ կինն ագահացաւ փառացն Աստուծոյ, թէ տիրեմ ի վրայ մարրդոյն, եւ Աստուած որդիս ծնանիմ. եւ յառաջ եկեր ի պտղոցն։ Վասն ագահութեանն անկան եւ յայն փառացն զոր ունէին. մերկացան ի լուսոյն. եւ անկան ի ցաւալից եւ ի փշաբեր երկիրս. ընդ անիծից եւ ընդ մահու գրաւեցան. մինչեւ մտին մարմնով ի գերեզման, եւ հոգւով ի դժոխս. այսպէս ամենայնի ագահութիւն՝ դատապարտէ զմարդ հոգւով եւ մարմնով։ Չորրորդ՝ կային որ սպան զԱբէլ՝ էր վասն ագահութեան փառացն. որ զնոսա պատարագն ոչ ընդունէր Աստուած. եւ կամ որպէս ասեն՝ վասն կնոջն սպան զԱբէլ, եւ զրկեաց զկինն. եւ կամ վասն ագահութեան՝ զի միայն ինքն լիցի որդի եւ ժառանգ հօրն Ադամայ. եւ տիրեսցէ ամենայն երկրի։ Եւ տես թէ ինչ հատուցանւ նմա յԱստուծոյ. փոխանակ պատարագին օրհնութեան՝ զանէծս ընկալաւ յԱստուծոյ. եւ փոխանակ տիրելոյն երկրի, զեդողդոջումն եւ զերերումն ընկալաւ. եւ փախեաւ ի մարդկանէ՝ եւ ընեդ անասունս շրջէր. եւ փոխանակ կնոջն եւ զաւակացն՝ ջնջեցան եւ կործանեցան զաւակք նորա եւ թոռունք յերկրէ հեղեղաւ ջրոյն. այսպէս չար է ագահութիւնն։ Հինգերորդ՝ վասն ագահութեան եւ որկորստութեան ջուրն հեղեղի. եւ կորոյս յերկրէ զամենայն մարդ եւ զկենդանի. ըստ որում հրամայէ Տէրն. (ուտէին ըմպէին. ) առանց հրամանի ուտէին զմիս զգինի. եւ յաճախէին ի գործ պոռնկութեան. եւ հարիւր քսան ամեդ Աստուծոյ ժամանակս դարձի. յորամ ամ ոչ դարձան, այլ փութացան յառաւել չարիս, վասն այն Աստուած կարճեաց զքսան ամենայնն. եւ փութացաւ եբեր զջրհեղեղն եւ կորոյս զամենայն. միայն ապրեցաւ Նոյ ի տապանին եւ սերմն կերնդանեացն որ ընդ նմա. զի սուրբ կացին յագահութեան ախտէ եւ ի պոռնկութենէ. այսպէս եւ ամենայն ագահ եւ չար՝ կամ մարմնով պատժի աստ, կամ հոգւով ի հանդերձեալն։ Վեցերորդ՝ յորժամ յեսու որդին նաւեայ նզովեաց զերիքով, զի մի ոք առցէ յընչից եւ յանիծից նորա. եւ աքար զարմեան ագահեաց եւ արհամարհեաց զանէծսն եւ գողացաւ յընչիցն, եւ ոչ զղջացաւ ի ձգելն վիճակաց, եւ յորժամ յայտնեցան գողունքն, զինքն եւ զկանայս եւ զորդիս եւ զստացուածս նորա հրամայեաց Յեսու՝ եւ տարան քարկոծեցին. եւ կուտեցին բլուր ի վերայ նորա. եւ յիրաւի՝ զի վասն անիծիցն քարկոծեցաւ. եւ վասն ագահութեանն բլուրն հողոյն ի վերայ դիզեցաւ. զի այնու շատասցի եւ լնանիցի ագահութիւն նորա. որպէս ասեն յառակս թէ՝ ագահն մինն ափ հողովն լցուի՝ որ ծածկեն զաչսն նորա ի գերեզմանս։ Իսկ կին եւ զաւակսն նորա գերեզմանս։ Իսկ կին եւ զաւակքն վասն է՞ր քարկոծեցան. եւ այս յիրաւի. զի նոքա գիտէին զագահութիւնն եւ ծածկեցին զգողունսն եւ ոչ խոստովանեցան. վասն այն ընդ Աքարայ եւ նոքա պատժեցան։ Իսկ ինչք եւ անասունքն վասն Ս պատճառի քարկոծեցան։ Մին՝ որ տեսնու ամենայն ժողովուրդն, թէ այնչափ ինչ ունէր. եւ ոչ վասն աղքատութեան՝ այլ վասն ագահութեան գողացաւ. եւ մին՝ զի որ յանիծիցն եւ ի զրկանացն եմուտ՝ ի տուն՝ զամենայն ինչս նորա պղծեաց. վասն այն զպիղծ ինչս նորա՝ ընդ նմակորոյս։ Այսպէս ամենայն ագահաց զրկանքն եւ յափշտակութիւնն՝ կործանեն զտուն եւ զտանուտէրն. կամ աստ մարմնով, կամ ի հանդերձեալն հոգւով։ Եօթներորդ՝ հարամայեաց Աստուած Սաւուղ թագաւորին գնալ Յամաղէկ. եւ վրէժ խնդրել ժողովրդեանն Աստուծոյ. որք ի յելս Եգիպտոսի պատերազմեցան. եւ ասէ՝ մի առցես յընչից եւ յաւարէ նորա եւ ի գերոյ. այլ զամենայն կոտորեսցես սրով. եւ զթագաւորն նորա Ագագ սպանցես. եւ գնաց Սաւուղ եւ յաղթեաց նոցա. եւ վասն ագահութեան՝ գերի եւ աւար էառ զամենայն. եւ զթագաւորն ձեռբակալ էած կենդանի. յորժամ գնաց Սամուէլ մարգարէն՝ եւ ասաց ցնա. ընդէ՞ր վասն ագահութեան քոյ զհրամանն Աստուծոյ անարգեցեր. վասն որոյ եբաձ Աստուած զթագաւորութիւն քո. եւ ետ ընկերի քում լաւագունի քան զքեզ՝ որ առնէ զկամս նորա։ Նոյնպէս եւ Աքայաբ եւ Եղաբէլ վասն ագահութեան՝ յափշտակեցին զայգին Նաբովթայ արդարոյ, եւ զինքն սպանին, վասն որոյ ի ձեռն Եղիայի ասաց Աստուած նմա. փոխանակ զի զրկեցիք զայգի արդարոյն, եւ սպանիք զնա, շունք կերիցեն զմարմինս ձեր. եւ խազք լուասցին յարենէ ձերմէ. եւ եօթանասուն որդիք քո սրով սատակեսցին. որպէս եղեւն իսկ ի ձեռն Յէուայ, որ թագաւորեացտ եւ սպան զԵզաբէլ, եւ զեօթանասուն որդիսն առ հասարակ։ Այսպէս է պատիժ ագահաց եւ զրկողոց զինչս այլոց։ Ութներորդ՝ Նէեման բորորտն յորժամ եկն ի Դամասկոսէ առ Եղիսէէ մարգարէն, եւ մկրտեցաւ ի Յորդանան եւ սրբեցաւ ի ցաւոյն, դարձաւ առ մարգարէն եւ ասէ. առ ինչս ի բեռանց ոսկւոյ եւ արծաթոյ զոր բերի քեզ. վասն զի բժշկեցեր զիս. եւ մարգարէն ոչ էառ ի նմանէ, եւ ոչ մի դանկ. ասէ՝ անունն Աստուծոյ զքեզ բժշկեաց ձրի. ոչ առնում ի քէն ինչ։ Եւ ապա Գէեզի աշակերտ նորա՝ ագահացեալ գնաց զկնի Նէեմանայ. եւ էառ տաղանդս արծաթոյ եւ հանդերձս. եւ բերին ծառայքն ի դուռն մարգարէին. եւ խաբէութեամբ դարձոյց զնոսա յետս. յայնժամ ասէ ուստի՞ գաս Գէեզի. եւ նա պատճառեաց եւ ասէ. ոչ ուստէք. եւ զայն վասն այն եհարց՝ մի թէ զղջասցի. եւ յորժամ ոչ զղջացաւ, ասէ՝ ո՞չ ընդ քեզ էր հոգի իմ յորժամ գնացեր առ Նէեման եւ խաբեցեր եւ առեր զարծաթն եւ բերեր. արդ բորոտութիւն նորա ի քեզ դարձցի յազգաց յազգս. եւ բորորտեցաւ Գէեզի. եւ ոչ սրբեցաւ յազգէ նորա բորոտութիւնն։ Իններորդ՝ ի նորս Անանիա եւ Սափիրա որք խորեցի ի գնոց գեղջն՝ եւ ոչ յայլմէ գողացան, այլ զիւրեանց արծաթն վասն ագահութեան՝ զրկեցին ի հասարակաց աղքատացն. վասն այն բարկացաւ առաքեալն Պետրոս՝ եւ պատժեաց զնոսա եւ մեռան երկոքինն։ Եւ պատուհասեաց զնոսա մարմնով. զի մի պատժեսցին հոգւով. այսպէս ագահաց պատուպաս գոյ ի դատաստանէն Աստուծոյ. եթէ մարմնով, եւ եթէ հոգւով։ Տասներորդ՝ եւս յայտնի է ի Յուդայէ. որ վասն ագահութեան մատնեաց զփրկիչն աշխարհի եւ խաչել ետ։ Եւ տես զմեծ վնաս նորա։ Նախզի՝ աշակերտ էր՝ զվարդապետն իւր մատնեաց, եւ ոչ զօտար ոք։ Երկրորդ՝ զի տեսեալ էր զամենայն սքանչելիսն Քրիստոսի. եւ լւեալ զքարոզութիւն աւետարանին։ Երրորդ զի յընտրելոց կարգէն էր յերկոտասանիցն. ոչ յետին ոք կամ անպատիւ։ Չորրորդ՝ զի զարկղն արծաթոյ ինքն ունէր եւ պահէր. եւ ոչ էր կարօտտ կամ աղքատ։ Հինգերորդ՝ զի բազում անգամ զգուշացուցեալէր զնա, թէ (վայ մարդոյն յոյր ձեռն գայցէ գայթակղութիւն. որդի մարդոյ երթայ. եւ լաւ էր թէ չէրծ ծնեալ մարդն այն. ) եւ թէ՝ (մի ոմն ի ձէնջ մատնելոց է զիս. ) եւ թէ՝ (համբուրելո՞վ մատնես զորդի մարդոյ. ) այլ սէր արծաթոյն՝ կուրացուցեալէր զնա։ Վեցերորդ՝ զի զանմեղն մատնեաց՝ որ չէր ինչ մեղապարտ մահու. ոչ առ նա, եւ ոչ այլս։ Եւ այսպէս վասն այսքան պատճառացս՝ մեղքն Յուդայի ծանրագոյն է եւ անթողլի. եւ զայս պատճառեաց ագահութիւնն. զի զանմեղն եւ զբարերարն եւ զվարդապետն եւ զարարիչն երկնի եւ երկրի՝ վաճառեաց դիւրագոյն ընդ երեսուն արծաթոյ։ Դարձեալ՝ մեղքն Յուդայի եւ Պետրոսի՝ հաւասար էին գայթակղութիւն. ըստ այնմ որք ուրացան զնա։ Այլ Յուդա զի կամաւ եւ վասն ագահութեանն ուրացաւ. եւ յուսահատեցաւ ի փրկչէն. եւ չոգաւ խեղդեցաւ. ահա առաւել ագահութիւնն՝ տարաւ զնա ի յուսահատութիւն. եւ յուսահատութիւնն տրաւ ի խեղդ եւ ի մահ՝ որ մարմնով եւ հոգւով կորեաւ։ Իսկ Պետրոս ակամայ ուրացաւ եւ պատահմամբ. եւ յոյսն հաստատ էր ի Տէր. ելաց դառնապէս եւ ապաշխարեաց. եւ այնու զփրկութիւն գտաւ հոգւոյ եւ մարմնոյ։ Եւ յիրաւի խեղդեցաւ Յուդա. զի որ խեղդ էր ագահութեան չուանովն՝ խեղդեցաւ մահու չուանով։ Եւ ոչ օգտեցաւ նա յարծաթոյն. ոչ ի կեանս, եւ ոչ ի մահ։ Այլեւ խեղդեցաւ՝ զի մի լիցի մահ նորա որպէս զամենայն մարդկան ի վերայ երկրի. այլ կախեալ ի յօդս՝ ընդ դիւացն տանջեսցի։ Եւ ապականեալ ուղեղ գլխոյն՝ ոչ ել ընդ բերանն. զի բերանն նորա ոչ ապականեցաւ որ համբուրեաց զՔրիստոս. այլ էջ ի սիրտն ապականեալ, ուր զագահութին խորհեցաւ. եւ զմատնելն Քրիստոսի մտաբերեաց։ Վասն աեյն ուղեղ գլխոյն եւ սիրտն ի միասին ապականեցան. եւ թափեցաւ փոր նորա յերկիր. եւ զազիր հոտով ելից զօդս. զի եւ խաչօղն որք հեշտացան ի մատնութիւն բանից նորա, գարշեցան եւ դժուարացան ի հոտոյ նորա։ Եւ այսպէս դառն եւ դաժան է ագահութիւն եւ կորուսիչ հոգւոյ եւ մարմնոյ. որպէս փոքր ի շատէ ցուցաւ ի սուրբ գրոց։ Այլ ինքն մարդասէրն Աստուած եւ երկայնամիտ՝ իւրական սիրով ներեսցէ յանցանաց ձերոց. եւ հանցէ ի ձէնջ զսիրտ քարեղէն, եւ տացէ ձեզ սիրտի մարմնեղէն. եւ զհոգգի ուղիղ նորագեսցէ ի ձեզ. ծածկեսցէ զաչս սրտից ձերոց ընդդէմ ագահութեանց աշխարհի. եւ բացցէ եւ լուսաւորեսցէ ի սէր երկնաւոր կենացն եւ անտի մեծութեան։ Եւ ընդ սրբոյ երջանիկ եւ գլխաւոր առաքելոյն Պետրոսի՝ տացէ ձեզ զղջումն եւ ապաշխարութիւն գործեցեալ մեղացն. եւ յետ աստի կենացս՝ ի յարութեան աւուրն մեծի, տեսութեան իւրոյ, անճառ գթութեան, եւ երկնից արքայութեան՝ արժանի արասցէ զձեզ Քրիստոս Յիսուս Տէր մեր. Որում փառք եւ պատիւ եւ իշխանութիւն ընդ Հօր Իւրում եւ Սուրբ Հոգւոյն, յաւիտեանս ամէն։

ւ հասակաւ կամ ժամանակաւ. այլ նախապատիւն եւ առաջին է այրն. եւ երկրորդ եւ կրտսեր կինն. զի յառաջին ժամն ստեղծաւ Ադամ. եւ յերկրորդն կինն։ Վասն այն յօրինաւոր պսակին՝ պարտ է զի լիցի հարսնն կրտսեր քան զփեսայն։ Երկրորդ՝ զի թէ ի հողոյ էր ստեղծեալ, լինէին այր եւ կինն օտար եւ անգութ առ միմեանս. այլ ի մարմնոյն Ադաւայ՝ զի սիրեսցէ այր զկին իւր որպէս զիւր մարմին. եւ ցաւակից լիցին միմեանց։ Երրորդ՝ զի թէ երկուքն ի հողոյ էին, լինէին աննմանք եւ այլատեսակք. որպէս եզն եւ ձին են ի մի հողոյ եւ այլ բնութիւնք։ Ապա եւ մանուկն ի նոցանէ լինէր այլատեսակ եւ աննման ծնողցն։ Չորրորդ՝ զի թէ ի հողոյ էր կինն, պիտոյ էր նմա այլ եւս որիշ փչումն եւ շունչ կենդանութեան. եւ այլ օրհնութիւն եւ հրաման որպէս Ադամայ։ Վասն այն ի յԱդա ստեղծաւ՝ զի զօրութեամբ ընդ Ադամայ ընկալաւ զօրհնութիւնն եւ զփչումն շնորհաց եւ զայլն։ Որպէս առաքեալն Թօմայ՝ էառ ընդ այլ առաքեալսն զփչումն հոգւոյն, թէպէտ չէր ընդ նոսա, ի վերնատանն։ Հինգերորդ՝ զի թէ կինն եւս ի հողոյ էր ստեղծեալ, յայնժամ սկիզբն մարդկան ազգի ոչ լինէր մինն. այլ երկուքն։ Այլ այսու եւս նման է մարդն արարչին. զի որպէս Աստուած միայն սկիզբն է բոլոր աշխարհի. նոյնպէս եւ առաջին մարդն՝ միայն էր սկիզբն բոլոր տեսակին։ Եւ դարձեալ՝ որպէս հայր Աստուած սկիզբն է որդւոյ ծննդեան եւ հոգւոյ բղխման. նոյնպէս եւ Ադամ սկիզբն է Սեթայ եւ Եւայի. միոյն ծննդեամբ. եւ միւսոյն բղխմամբ. այլ այս օրինակ, եւ նա ճշմարտութիւն. եւ հեռի է օրինակն. եւ իրօք ինչ նմանի։ Վեցերորդ ըստ խորհրդոյ. զի որպէս Եւայի սկիզբն է Ադամ. նոյնպէս եւ եկեղեցի սուրբ՝ սկսաւ ի Քրիստոսէ. եւ նա է գլուխ մարմնոյ եկեղեցւոյ. որպէս ասէ առաքեալն. (խորհուրդս այս մեծ է. բայց ես ասեմ ի Քրիստոս եւ յեկեղեցի։) Յաղագս ասացեալ պատճառացս՝ ոչ յօտար հողոյ ստեղծեաց զկինն. այլ ի կողէն, Ադամայ։ Իսկ թէ վասն է՞ր ի կողէն եւ ոչ յայլ ինչ մասնէ։ Նախզի՝ հնազանդ լիցի Ադամայ եւ լուռ։ Երկրորդ՝ ի կողէն էառ՝ զի մի տկար ոք իցէ. այլ զօրեղ. զի կողեղ եւ հաստակող կոչեմք զմբիշս։ Երրորդ՝ զի շարժումն ցանկութեան ի կողից է. որպէս աման է երիկամացն եւ տեղի որ ի կողիցն զօրանայ. նոյնպէս եւ ցանկութեան առն տեղն կինն է. եւ բեղնաւորէ եւ սնուցանէ զսաղմն։ Չորրորդ՝ զի կողն է միջասահման վայր. ցուցանէ զպատիւ կանանց ոչ հաւասարիլ գլխոյն. եւ ոչ ընդ ոտիւք կոխան եւ անարգ. այլ զմիջին սէրն ստանալ առ նա։ Հինգերորդ՝ զի ի կողն կեռ ոսկր է. նշանակէ թէ՝ կինն է ժողովումն եւ հաւաքումն մարդոյն եւ ընչիցն. զի մարդն է որպէս գետ. եւ կինն որպէս ծով. առ որ ժողովին գետք։ Վեցերորդ՝ կողն զերեսն փայլուն ունի. եւ զմէջն բրոր. նոյնպէս եւ կինն ի դէմս ցուցանէ զգեղեցկութիւնն. այլ ի սիրտն նենգութիւն ունի լցեալ. զի այլ է ի լեզուին, եւ այլ է ի սրտին։ Եօթներորդ՝ երկու երեսս ունի կողն. նոյնպէս եւ կինն ունի զդեմս առ իւրսն եւ առ օտարսն։ Ութներորդ՝ սուր է բերան կողին. այսպէս սուր է եւ հատանօղ լեզու կնոջն. եւ պատառէ լեզուաւն որպէս զչար գազան։ Վասն որոյ իմաստսէրն Սեկունդոս՝ կոչէ զկինն ընտանի գազան. հանապազորդ կռիւ։ Եւ այս Գ յատկութիւնս՝ անզգամ կանանց յարմարին, եւ ոչ համեստից։ Իններորդ՝ որպէս Ադամ ետ զկողն եւ էառ մարմին. զի ասէ՝ (ելից ընդ այնր մարմին։) Այսպէս ողջախոհ արք՝ տան զզօրութիւն կանանց. եւ առնւնն զտկարութիւն եւ զփափկութիւն։ Եւ որպէս մին կող էառ եւ շինեաց մին կին միոյ առն. նոյնպէս պարտ է լինիլ միոյ կնոջ մին այր. եւ մին մարդոյն մին կին. եւ այս է ըստ օրինացն Աստուծոյ։ Իսկ կրկինն՝ ներելով եւ թոյլ տալով է. այլ ոչ ըստ կանոնաց։ Եւ տես ի կտատարմունսն. զի ամուսնացեալքն՝ ոչ առնուն զթագն ի գլուխս. եւ ոչ առաջի բեմին. այլ ի մէջ եկեղեցւոյն պսակին։ Իսկ երրորդն եւ այլն՝ պոռնկութիւն է. եւ ոչ գոյ պսակ. որպէս այն որ կենդանի գոլով երկու կանայս առցէ։ Եւ որպէս կողն նախ ի յԱդամ էր՝ եւ յետոյ շինեցաւ կին եւ եղեւ մի մարմին անբաժանելի ի նմանէ. նոյնպէս օրինաւոր կինն՝ անբաժանելի է յառնէն. զի զօրհնութեան պսակն ոչ ոք կարէ քակել. ըստ այն, (զոր Աստուած զուգեաց՝ մարդ մի մեկնեսցէ. ) որպէս ցուցաւ յառաջնումն։ Եւ որպէս Աստուած էառ զկողն եւ շինեաց կին. նոյնպէս ամենայն մարդոյ պարտ է սրբութեամբ կալ՝ մինչ խնամօքն Աստուծոյ եւ օրհնութեամբ լիցի մարդոյն կին։ Եւ ողորմելի են նոքա որք պղծեն զինքեանս ի մոլեգին ցանկութիւնս։ Նախզի որպէս ոչ կարէ մարդն ինքն հանել զիւր կողն. նոյնպէս ոչ կարէ մարդ ինքեան կին ածել։ Երկրորդ՝ եւ թէ հատանէ զիւր կողն, ոչ կարէ լնուլ ընդ այնր մարմին. նոյնպէս ոչ ոք կարէ ինքն զինքն պսակել, կամ շնութեամբ կին ստանալ. զի այն ոչ լինի մարդոյն կին, այլ պղծութիւն նմին. զի պղծի սերմն՝ եւ ինքն ընդ նմին։ Զիի երկու իր պիղճութիւն է սերման։ Նախ՝ յորժամ բաժանի յինքենէ, պղծի սերմն։ Երկրորդ՝ թէ յօտար մարմին անկանի շնութեամբ՝ պղծի։ Ապա յայտ է՝ յորժամ առ մեզ է՝ սուրբ է սերմն. եւ յորժամ ի հալալ տեղի անկանի ի կին որ է մարմին իւր, սուրբ է եւ պատւական ամուսնութիւն։ Տասներորդ ըստ խորհրդոյ՝ որպէս ի վերայ ցուցաւ. զի ի կողիցն Ադամայ շինեցաւ կինն. եւ ի կողիցն Քրիստոսի՝ շինեցաւ եկեղեցի սուրբ մկրտութեամբ ջրոյն, եւ հաղորդութեամբ արեանն։ Յայս միտս սովորութիւն է եկեղեցւոյ՝ յետ պսակին հաղորդել ի սուրբ խորհրդոյն զօրինաւոր ամուսնացեալսն. եւ կամ օրհնեալ գինի տալ երկոցունց։ Զի հաղորդութեամբ արեանն՝ եղեւ միացեալ հարսնացեալ եկեղեցի ընդ փեսային Քրիստոսի։ Եւ Քրիստոս օրհնեաց զգինին ի հարսնիսն ի կանա գալիլեացւոց. եւ դարձեալ՝ ամենայն խորհրդոց կատարումն է հաղորդութիւնն սուրբ. որպէս ասէ սուրբն Դիոնէսիոս. վասն այն յետ պսակին հաղորդին։ Եւ թէ ասիցէ ոք՝ յո՞ր կողից էառ յաջո՞յ թէ ի ձախոյ։ Ասեն վարդապետք եթէ՝ ի ձախոյ. եւ յայտ է։ Նախզի՝՝ կինն ի ձախոյ կողմն գոյանայ յարգանդի. եւ դարձեալ՝ զի կնոջն մին կող աւելի է ի ձախն։ Եւ դարձեալ ըստ օրինակի. աջովն ստեղծեաց եւ էառ զկողն. կարգաւոր է ի ձախոյն առնուլ ի դիմացն կոյս։ Յայս միտս ի մտանել յեկեղեցին՝ փեսայն ունի զհարսն ի յաջ կողմն իւր, աջ ձեռօքն ըմբռնեալ զձեռն։ Եւ յորժամ ի դուրսգան, դարձուցանէ զհարսն ի ձախ կողմ փեսային, ձախոյ ձեռօքն ըմբռնեալ։ Եւ յաջակողմն նստի հարսն փեսային ի բարձր տեղւոջ։ Զայս նշանակէ Գ փոփոխումն. զի աջովն Աստուծոյ ստեղծաւ կինն ի կողէն. եւ եգաւ ի յաջ կողմն ի բարձր տեղւոջ ի դրախտին։ Եւ յորժամ ի ձախ կողմ աշխարհի անկման կինն եղեւ պատճառ, վասն այն զձախ ձեռն ըմբռնեալ ի գուրս ելանէ յեկեղեցւոյն որ է դրախտ ի վերայ երկրի։ Եւ թէ ոք ասիցէ Եւա ի յԱդամայ կողէն է, ապա դուստր է Ադամայ եւ ոչ կին։ Ասեմք եթէ, ի ծնունդս զաւակին՝ պիտոյ է երեք ինչ։ Նախզի՝ իցէ յառնէ եւ ի կնոջէ։ Երկրորդ՝ ի սերմանէ, կամյարենէ։ Երրորդ՝ ի ծննդական մասնէ։ Այլ արդ՝ կինն ի կողէն է Ադամայ եւ ոչի սերմանէ կամ յարենէ. եւ ոչ ի ծնընդական մասնէ յառաջ եկեալ. եւ ոչ ներգործութեամբ առն. այլ աստուածային զօրութեամբն առաւ ի կողէն. ապա ուրեմն ոչ է դուստր Ադամայ Եւա։ Զի որպէս ածս ոստոց կամ մատունս որթոց տնկեն՝ եւ զամենայն ինչ ունի զօրութեամբ զծաղիկ, զտերեւ, զպտուղ, եւ զայլն։ Նոյնպէս եւ կողն այն լոկ միայն՝ զամենայն ունի զօրութեամբ. զմիս եւ զարիւն եւ զջիլ. զմորթ եւ զայլն. որ յետոյ եղեւ ներգործութեամբ կազմեալ եւ շինեալ. որպէս ասէ գիրն։ (Շինեաց զկողն զոր էառ յԱդամայ ի կին։) Զկինն շինուած կոչէ Աստուած։ Նախ զի՝ Աստուծոյ է շինուած. ոչ ոք կարէ քակել. բայց միայն նա որ շինեացն, որպէս այն որ զհոգի եւ զմարմին կապեաց ի մի՝ ոչ ոք իշխէ լուծանել. բայց նա որ կապեացն՝ եւ նա արձակեսցէ. եւ վերստին անլոյծ կապեսցի։ Դարձեալ շինուած կոչէ. զի առանց կնոջ աւեր է տունն. եւ տան շինութիւն կինն է. եւ դարձեալ՝զի առն քաղաք եւ գաւառ եւ տուն՝ կինն է. հանգստարան եւ բնակութիւն եւ ժողովումն որպէս ասացք ի վերոյ։ Զայս սովորութիւն կալան այժմ. եւ կոչեն զկինն տուն. տուն ունի՞ս. տուն առեա՞լ ես։ Վասն ասէ. (զկողն զոր շինեաց, էած առ Ադամ։) Եւ տեսեալ Ադամայ՝ նախ հիանայ եւ հրաժարելով ասէ. (այս այժմ ոսկր է յոսկերաց իմոց. ) ի բրթէ այս գեղանիշ պատկերս՝ այն մերկ եւ դատարկ կո՞ղն իցէ։ Երկրորդ՝ յանձնառական եւ հաւատալի ասէ. ստուգապէս այս է ոսկր յոսկերաց իմոց. որեւ մարմին եւս ի նոյն զօրութենէն առաւ։ Երրորդ՝ մարգարէանայ եւ ասէ. այս այժմ միայն է ոսկի եւ մարմին հանեալ յառնէ. յայսմ հետէ՝ այլ ոչ լիցի. այլ յառնէ եւ ի կնոջէ սերմնեալ։ (Սա կոչեսցի կին. զի յառնէ իւրմէ առաւ։) Ինքն ստուգաբանէ զանունն կին. այսինքն, կէս մարդոյ. կամ կող՝ որ է զօրութիւն մի. կամ ի կենդանւոյ առաւ. կամ կողաբոյս եւ կողածին. այս է մեկնութիւն կնոջ անուանն։ (Վասն այնորիկ թողցէ այր զհայր իւր եւ զմայր. եւ երթիցէ զհետ կնոջ իւրոյ։) Զայն մարգարէանայ եթէ՝ յետոյ լինին հայր եւ մայր եւ ծնունդք. դստերք եւ որդիք. որք հարսնանան եւ փեսայանան. եւ թողուն զհայր եւ զմայր։ Որպէս նախ ինքն կատարեաց. զի եթող զհայր եւ զարարիչ Աստուած պատուիրանաւն. եւ զմայր զբնութիւնն յորմէ ստեղծաւ. եւ չոգաւ զհետ կնոջ իւրոյ եւ լւաւ նմա. եւ ել ի դրախտէն որում ոչ էր պատշաճ։ Եւ յայնմ հետէ սովորութիւն կալեալ, թողու փետայն զծնօծսն. եւ երթայ առ հարսն։ Եւ ապա հարսն զիւր ծնօղսն թողու. եւ գայ զհետ փեսային եւ պսակի։ Եւ դարձեալ՝ թէ շփոթումն ինչ լինի տանն, թողու մարդն զծնօղսն. եւ երթայ զհետ կնոջն։ Սակայնն օրինաւորն այն է՝ որ վատթարն զհետ լաւին երթայ. այսինքն, կինն երթայ ի տուն հօր առն իւրոյ։ Որպէս եւ եղեւ ի կատարումն մեծի խորհրդոյն. զի Տէրն մեր անբաժանելի աստուածութեամբն ի հօրէ եկեալ. եւ եթող զմայր ի տրտմութեան. եւ գայ ի խաչ զհետ եկեղեցւոյ. ապա այնուհետեւ հարսնացեալ եկեղեցի թողեալ զամենայն այսինքն, զհայրենի սովորութիւն կռապաշտութեանն, եւ զմայրենի սովորական մեղս, եւ երթայ զհետ փեսային Քրիստոսի ի տուն հայրենի. ի հաւատս եւ ի գործս սուրբս. եւ նոքօք յարքայութիւնն երկնից։ (Եւ եղիցին երկուքն ի մարմին մի։) Նախ զվատթարն ասէ որ է մարմին. եւ ոչ ասէ մի հոգի. ըստ այնմ, (որ միտնայ ի Տէր՝ մի հոգի է. եւ որ միայն ի կին մի մարմին է. ) այսինքն, մի է հեշտախտութիւն եւ ցանկութիւն երկուցն։ Դարձեալ մի մարմին. զի ցաւակից եւ խնդակից լինին միմեանց որպէս մի մարմին իրերաց. ըստ առաքելոյն՝ (եթէ վշտանայ մի անդամն, վշտանան ամենայն անդամքն ընդ նմա. եթէ փառաւորի մի անդամն, խնդան ամենայն անդամքն ընդ նմա։) Դարձեալ՝ մի մարմին են երկոքեանն. եւ կէս մարդոյ է մինն առանց միւսոյն։ Եւ թէ ասիցէ ոք՝ եթէ կէս մարդոյ են առանց միմեանց, ապա առն առանց կնոջ ոչ է պարտ եթէ գործ ինչ կատարեսցէ. կամ աղօթեսցէ, կամ այլ ինչ։ Ասեմք եթէ՝ մին մարմին լինին այր եւ կին, եւ ոչ թէ մի անձն. զի իւրաքանչիւր ոք՝ յատուկ անձամբ կարէ գործել զինչ եւ կամեսցի։ Չորրորդ դարձեալ մի մարմին. զի յերկուցն սաղմն մածեալ լինի ի մին մարմին զաւակին։ Հինգերորդ լինին մի մարմին. զի այրն զգեղ կնոջն եւ զհամեստութիւն՝ իւրն համարի. եւ կինն զինչս եւ զփառս առնն՝ իւրն համարի։ Վեցերորդ սոսկալին եւս. Քրիստոս գլուխ. եւ մարմին եկեղեցի. եւ գլուխ եւ անդամքն մի են ըստ Պօղոսի. (մարմին եմք ի մարմնոյ նորա. եւ ոսկր յոսկերաց նորա։) Զորեւ օրհնեսցէ զձեզ ճշմարիտ գլուխն Քրիստոսի ի փառս եւ ի պատիւ ադամոյ իւրոյ. կալ եւ մնալ ձեզ ի մարմին ի պատճառս օրհնութեան յորչէ ծնութիւն զաւակաց. ի լրումն եկեղեցւոյ Սրբոյ. եւ ի յաճումն երկնւոր պսակացն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր. Որ է օրհնեալ յաւիտեանս. Ամէն։

 

Նորին դարձեալ քարոզ վասն Խոստովանութեան ի նոյն Բանն։ (Խոստովան եղերուք միմեանց զմեզս ձեր։) Յակօբոս. 5. 16։ (Գլուխ. ՀԹ)

 

Որպէս ոսկի աղտեղեալ ի բազում ժամանակս, կարօտի ճարտարապետ արւեստաւորի. զի ի բովս հրոյ վերստին ձուլեսցէ եւ մաքրեսցէ զնա։ Այսպէս ոսկեղէն է բնութիւն մարդոյս. զի հոգին՝ անապական եւ պատկեր է Աստուծոյ։ Այլեւ կրէ ժանկ՝ եւ աղտեղանայ ի զգայեութեանց մարմնոյն՝ եւ ի գարշ հեշտութեանց աշխարհի՝ եւ ի պատրանաց սատանայի։ Որպէս մաքուր ոսկի անապական է բնութեամբ՝ այլ կրական է. ի մերձ եղեալ գարշութեանց՝ կրէ զհիւթ եւ աղտեղանայ։ Իսկ արուեստաւորն դարձեալ որ կամի սրբել զնա՝ ի հուր եւ ի ջուր արկեալ, վերստին մաքրէ զնա ի յաղտոյն։ Այսպէս ճարտարապետ եւ իմաստուն արուեստաւորն բնութեանս՝ է Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. որ մարդասիրութեամբն իւրով կամեցաւ վերստին սրբել եւ մաքրել զապականեալ եւ զժանկեալ պատկերս իւր զմարդկայինս բնութիւն։ Նախ՝ օրինօք եւ մարգարէիւք եւ հրեշտակօք եւ խրատօք՝ սակաւ ինչ սրբեաց զփոշի ժանկոյն. այլ նորագործ սուրբ աւազանաւն՝ ամենեւիմբ մաքրեաց ի ժանկոյ մեղաց։ Զի այն է հուր եւ ջուր՝ որ ի հուր հոգւոյ եւ ի ջուր նիւթոյն մկրտիմք եւ սրբիմք ի մեղաց։ Զի որպէս ջուրն արտաքոյ զմարմնինն լուանայ. նոյնպէս ջուրն՝ զօրացեալ ի հոգւոյն սուրբոյ, ի ներքս զհոգին սրբէ եւ լուանայ։ Այս առաջին մաքրութիւն։ Եւ երկրորդ մաքրութիւն է եդեալ ճարտարապետն Քրիստոսի զխոստովանութիւնն եւ զապաշխարութիւնն։ Որք յետ մկրտութեանն դարձեալ աղտեղանամք մեղօք՝ զայն ի ձեռն զղջման խոստովանութեան եւ ապաշխարութեան կամեցաւ սրբել ի հոգւոյս մերմէ։ Վասն զի կրական է բնութիւն մարդոյս. որպէս հայելի զի յինչ իրս որ մերձենայ, զնոյն կերպարանէ յինքեան։ Նոյնպէս եւ հոգիս մեր թէ ի չարն մերձենայ՝ յինքն կրէ. եւ թէ ի բարին՝ նոյնպէս։ Վասն որոյ որպէս զժանկոտ հայելին՝ ձիթով եւ սմփարայով եւ չարչարանօք մաքրեն. այսպէս աղտեղեալ հոգւոյն՝ ձէթ է զղջումն ի մեղաց. եւ սմփարայ խոստովանութիւնն. եւ չարչարանօք ապաշխարութիւն. պահք. աղօթք, եւ այլն։ Եւ ապա պատկերն Աստուծոյ վերստին երեւի պայծառացեալ հոգին։ Զայն ունի ներգործութիւն խոստովանութեան եւ ապաշխարութեան մեղաց։ Դարձեալ՝ վասն ժանկոյն գիտելի է։ Զի ժանկն նշանակէ զմեղս վասն տասն յատկութեան նորին։ Նախզի՝ ժանկն նշանակ է ապականութեան. այսպէս եւ մեղքն հոգւոյն՝ ապականութեան է ցոյց։ Երկրորդ՝ ի ներքուստ եւ յարտաքուստ պատճառի ժանկն. նոյնպէս եւ մեղքն՝ է ինչ ի ներքուստ ի կամաց մերոց. եւ է ինչ յարտաքուստ ի զգայարանացս կրեալ։ Երրորդ՝ ժանկն է յաւելուած, եւ ոչ է գոյութիւն նիւթոյն. նոյնպէս եւ մեղքն՝ յաւելուած է եւ ոչ բնութիւն։ Չորրորդ՝ ան ի պէտ է ամենեւին. նոյնպէս եւ մեղքն որ չունի բարի՝ անպիտան է ամենեւին։ Հինգերորդ՝ ժանկն զազրալի է. որպէս բորն եւ խոցն. այսպէս եւ մեղքն եւ մեղաւորն՝ գարշելի եւ փախչելիեն։ Վեցերորդ՝ ժանկն արգիլէ զպայծառութիւն. այսպէս եւ մեղքն՝ գեղեցկութիւն հոգւոյն ծածկէ։ Եօթներորդ՝ ուտէ եւ ապականէ զնիւթն. նոյնպէս մեղքն թէ մնայ ի հոգի եւ ի մարմին՝ ապականէ զնոսա։ Ութներորդ՝ ժանկն է որպէս զժանգ ուխտ. զմերձեցեալսն ժանկէ. այսպէս եւ մեղքն եւ մեղաւորն՝ յորս հասանին, փոխեն ի ժանկ մեղացն։ Իններորդ՝ սրբի ժանկն եւ պայծառանայ նիւթն. նոյնպէս մեղքն՝ սրբի ի հոգւոյն. եւ զառաջին մաքրութիւնն առնու։ Տասներորդ՝ չորիւք սրբի ժանկն. շորով որպէս փոշի. ջրով որպէս աղտ. եւ քերելով որպէս երկաթ. եւ հրով որպէս արծաթ։ Նոյնպէս չորիւք սրբի մեղքն. այսինքն, ողորմութեամբ որպէս շորով. արտասւօք որպէս ջրով. պահօք որպէս քերելով. աղօթիւք որպէս հրով։ Դարձեալ՝ ժանկն է ի ներքս որպէս սպիտակ. եւ է ի դուրս որպէս երկաթ. է ի ներս եւ ի դուրս որպէս խառն արծաթ։ Նոյնպէս զղջմամբ եւ խոստովանութեամբ՝ սրբի ժանկ մտացն. ապաշխարութեան գործով՝ ջնջի ժանկ մարմնոյն. փորձութեամբ ի ձեռն այլոց՝ յստակի ժանկ հոգւոյ եւ մարմնոյ. զի որպէս արծաթ ի բովս փորձի. եւ մարդ ի բովս փորձանաց ընտրի. որպէս ասէ առակն. (ջնջան լինի արդարոյն անօրէնն։ Դարձեալ ասէ առակն. (որպէս շուն որ դառնայ ի փսխածն՝ ատելի լինի. ) նոյնպէս եւ անզգամն յորժամ դառնայ ի չարիսն իւր, փսխել ասէ զզազիր մեղսն. այլեւ յորժամ դառնամք եւ խոստովանիմք։ Արդ՝ ի փսխելն՝ երեք իր երեւի։ Նախ՝ որ սակաւ սակաւ ուտէ՝ եւ միահամուռ ժայթքէ. նոյնպէս զմեղսն սակաւ սակաւ գործեալ, բոլոր զամենայն խոստովանի։ Երկրորդ՝ որ հեշտութեամբ ուտ, դառնութեամբ փսխէ. նոյնպէս ի գործ մեղացն հեշտանամք. այլ դառնութեամբ խոստովանիմք եւ ապաշխարեմք։ Եւ երրորդ՝ յորժամ փսխէ, ծանրացեալ սիրտն թեթեւանայ, նոյնպէս յորժամ խոստովանիմք, ի ծանրութենէ մեղաց սրբիմք եւ թեթեւանամք։ Այլ դառնալ ի յառաջին գործ մեղացն՝ զազիր է եւ ատելի. որպէս առաքեալն Պատրոս ասէ ի վերայ նոցա՝ որք զսուրբ պատւիրանն թողին. եւ յառարջին մոլորութիւն դարձան։ (Լաւ էր նոցա թէ բնաւ չէր ծանուցեալ զարդարութեան ճանապարհն, քան թէ ծանեան եւ յետս կացին ի սուրբ պատւիրանէն որ աւանդեցաւ նոցա։ Եկեալ ի դէպ նոցա ճշմարիտ առակին զգօնութեան, եթէ շուն դառնայ անդրէն ի փսխած իւր. եւ խոչ լւացեալ ընդ տիղմն թաւալի։) Լաւ էր նոցա թէ չէր ծանուցեալ. վասն է՞ր լաւ էր։ Նախզի՝ յառաջն անգիտութեամբ եւ ակամայ մեղանչէր. եւ այժմ գիտութեամբ եւ կամաւ մեղանչէ, որ ծանր է քան զառաջինն։ Եւ դարձեալ՝ զի յետ մեղացն զղջացաւ. եւ գիտէ զդառնութիւն զղջմանն. այժմ ծանր է քան զառաջինն։ Եւ դարձեալ՝ տգիտութիւն երեւի յանմտութեան նորա. զի թէ մեղքն ախորժ էր եւ քաղցր, ընդէ՞ր զազրացար եւ թքեր։ Եւ թէ գարշեցար եւ թքեր ի բաց, վասն է՞ր դարձեալ ախորժելով ճաշակես զնոյն թքածն։ Զի որպէս զլւացեալ հանդերձն առաւել սուրբ պարտ է պահել քան որ յառաջն. նոյնպէս եւ յետ խոստովանութեանն՝ պատրաստելի է առաւել քան յառաջն։ Այլ զայս ոչ ասեմ թէ՝ չէ պարտ խոստովանիլ զկրկին գործեցեալ մեղսն. այլ զայն ասեմ, թէ յետ խոստովանութեանն եւ լուացմանն՝ մի կամաւ այլ զայն գործէք։ Ապա թէ ի սատանայէ կամ ի տգիտութենէ, կամ ի թուլութենէ դարձեալ անկանիք ի մեղս, դարձեալ կանգնեցէք եւ խոստովանեցէք։ Եւ թէ զբիւր հազար մեղս բազում անգամ գործէք՝ բազում անգամ խոստովանեցէք եւ սրբեցարուք ի մեղաց։ Զի յայս փոփոխելի մեղացս՝ զերծանիլ ոչ կարեմք. զի թէպէտ միտք մեր եւ հոգիս հաճեալ են ընդ օրէնս Աստուծոյ որպէս ասէ առաքեալն. այլ օրէնք մարմնոյս՝ հակառակ զինի եւ գերէ զհոգիս մեր. օրէնք մարմնոյս եւ անդամք մեղքն են. որ (հոգին ցանկայ հակառակ մարմնոյ զբարիս. եւ մարմինն ցանկայ հակառակ հոգւոյն զչարիս։) Եւ այսպէս մեք ի մէջ երկուցն տարակուսեալ եմք իբրեւ այր մի տառապեալ։ (Ով ապրեցուսցէ զիս ի մարմնոյ աստի չարէ, եթէ ոչ՝ շնորհքն Քրիստոսի ասէ։) Եւ կրկին է յոյսն մեր ի շնորհացն Քրիստոսի։ Նախ այն զոր ասէ. (ուր առաւել եղեն մեղքն, անդ եւ առաւելան շնորհքն։) Երկրորդ՝ շնորհ մահուան եւ չարչարանացն Քրիստոսի. զի թէպէտ ըստ գործոյս մերում որք հանապազ փոփոխիմք ի մեղս. զազիր եմք եւ ատելի. այլ ըստ շնորհացն Քրիստոսի սիրելի եմք։ Եւ է շնորհն Քրիստոսի նախ ի մկրտութիւնն. եւ երկրորդ ի խոստովանութիւնն։ Մկրտութիւն՝ սրբէ մի անգամ զհասարակ եւ զսկզբնական մեղս. իսկ խոստովանութիւնն՝ զհանապազորդ եւ զներգործական մեղս մեր։ Եւ դարձեալ՝ կրկին է մահն. Քրիստոսի. եւ կրկին շնորհ ի մահու նորա։ Առաջին մահն Քրիստոսի է՝ որ յատուկ գոյացական մարմնովն իւրով մեռաւ մի անգամ. եւ այլ ոչ մեռանի։ Եւ երկրորդ մահն է՝ որ յատուկ պատարագաւն իւրով հանապազորդ մեռանի ի վերայ սեղանոյն։ Արդ՝ առաջին մահն մի անգամ է. եւ մի անգամ սրբեաց զբոլո մեղս աշխարհի. եւ մկրտիմք մի անգամ ի մահն Քրիստոսի. եւ սրբիմք մի անգամ ի սկզբնական մեղացն։ Եւ երկրորդ մահն Քրիստոսի՝ պատարագն. յոր հանապազ մեռանի եւ հանապազ սրբէ զմեզ ի մեղաց. ըստ այնմ, (արիւնն Յիսուսի՝ սրբէ զմեզ յամենայն մեղաց. ) եւ մեք հանապազ խոստովանիմք զմեղս մեր։ Ապա ուրեմն յորժամ խոստովանիմք զմեղս, արդարանամք ի մեղաց. եւ զպատիժ մեղաց մերոց՝ հատուցանէ պատարագն առաջին հօր Աստուծոյ. ըստ այնմ, (Տէր հատուսցէ ընդ իմ։) Եւ այսպէս շնորհն որպէս ի մկրտութիւնն սրբէ զմեզ զօրացեալ մահուամբն Քրիստոսի. նոյնպէս ի խոստովանիլն՝ սրբէ զմեզ զօրացեալ շնորհն Քրիստոսի. վասն այն պարտ է հաւատով եւ յուսով խոստովանիլ զմեղս, եւ արդարանալ ի մեղաց։ Եւ գիտելի է՝ զի մկրտութիւնն եւ խոստովանութիւնն՝ զմի շնորհս ունին։ Եւ ասեմք տասն կերպիւ։ Նախ՝ որպէս մկրտութեամբ սրբին ամենայն մեղք. նոյնպէս եւ խոստովանութեամբն՝ սրբիմք յամենայն մեղաց։ Երկրորդ՝ որպէս անդ ջուր. եւ աստ արտասուք։ Երրորդ՝ անդ մեկացումն. եւ աստ բացումն գլխոյ։ Չորրորդ՝ անդ հրաժարումն եւ դաւանութիւն. նոյնպէս աստ դաւանիլ պարտ է ընդ խոստովանիլն մեղաց։ Հինգերորդ՝ որպէս անդ կրկին ձեռք քահանային սպասաւորեն. նոյնպէս աստ զկրկին ձեռս քահանայն դնէ ի վերայ գլխոյն։ Վեցերորդ՝ որպէս անդ յանուն երրորդութեանն մկրտէ. նոյնպէս աստ երրորդութեամբն արձակէ։ Եօթներորդ՝ զի անդ եւ աստ քահանայն կատարէ. զի թէ ոչ է քահանայ, ոչ մկրտել կարէ ոք, եւ ոչ արձակել։ Ութներորդ՝ որպէս անդ յետ մկրտութեանն հաղորդէ. նոյնպէս աստ յետ խոստովանութեանն հաղորդին. զի սրբեցան ի մեղաց։ Իններորդ՝ անդ հաւատով ընդունի զշնորհս մկրտութեան. նոյնպէս աստ հաւատով ընդունի զթողութիւն մեղաց։ Տասներորդ՝ որպէս յետ մկրտութեանն՝ զպահս զաղօթս եւ զսրբութիւն կատարեմք. նոյնպէս յետ խոստովանութեանն՝ ապաշխարութիւն կարգեմք։ Այսպէս հաւասար են մկրտութիւնն եւ խոստովանութիւնն։ Եւս առաւել է խոստաովանութիւնն. զի մկրտութիւնն մի անգամ սրբէ, այլ խոստովանութիւնն՝ բազում անգամ եւ հանապազ։ Իսկ մկրտութիւնն առաւել է՝ զի նախ մկրտիմք. եւ ապա խոստովանիմք. զի առանց խոստովանութեան՝ անկատար է։ Եւ թէ ամօթն արգիլէ՝ գիտելի է. զի կրկին է ամօթն. մին բարի, եւ միւսն չար. որպէս ասէ առակն։ ամօթ որ ածէ զմեղս. եւ է ամօթ, որ զփառս եւ զշնորհս։) Նա ընտել պիտոյ է մեզ եւ զգուշանալ. զի նոյն ինքն ամօթն՝ չար է եւ բարի. բարի ամօթն այն է՝ որ յառաջ քան զմեղսն, զյետին ամօթն ի միտ ածես եւ պնտես զքեզ ի մեղացն. այս բարի ամօթ է. եւ արգիլէ զքեզ ի չարէ։ Եւ չար ամօթն է՝ յոր ժամ զմեղսն գործես եւ տիրէ քեզ ամօթն, ծածկես եւ ոչ խոստովանիս ամաչելով. այն չար է. յայս ամօթոյս փախչիլ պիտոյ է՝ զի չար է եւ վնասակար։ Եւ այս կրկին ամօթոյս՝ օրինակ ունիմք ի սուրբ գիրս. զի Յովսէփ եւ Շուշան նախ քան զգործ մեղացն՝ ամրացան ամօթով. եւ ոչ շաղախեցան ի զազիր գործ մեղաց պոռնկորւթեանն, որում դառն ամօթ հետեւէր։ Վասն ընկալան զշնորհս եւ զփառս յԱստուծոյ եւ ի մարդկանէ։ Իսկ աքար եւ գէեզի յետ գողութեանն՝ ընկղմեցան ի յամօթն եւ ոչ խոստովանեցան, պատուհասեցան։ Զի աքար՝ զարմիւքն քարկոծեցաւ. եւ Գէեզի՝ իւր ծննդօքն բորոտեցաւ։ Եւ յառաջ քան զգործ մեղացն՝ կրկին է ամօթն. մին որ ի մարդոյ ամաչէ թէ, մեծ մարդ է. եւ իշխան եւ պարոն. եւ ոչ գործէ զմեղս. եւ այն եւս չար ամօթ է եւ չար երկիւղ. եւ միւսն՝ որ զամօթ մեղացն ի յինքն բերէ նախ քան զգործն. եւ զերկիւղ պատուհասին Աստուծոյ. այս է բարի ամօթն։ Եւ ի վեց կողմանէ ամաչել պարտ է վասն մեղաց։ Նախ՝ ի պահպանօղ հրեշտակէն մերմէ. որ միշտ առ մեզ է, եւ տեսանէ զգործս մեր։ Երկրորդ՝ ամաչել պարտ է յԱստուծոյ. որ տեսանէ՝ ոչ միայն զգործս մարմնոյ, այլեւ զսիրտ եւ զխորհուրդս քննէ եւ տեսանէ։ Երրորդ՝ զամօթն պարտ է ի միտ ածել՝ զահագին ամօթ դատաստանին ի մեծի ատենին Քրիստոսի։ Իսկ առ մեզ՝ պարտ է նախ ամաչել ի մարդկանէ, յորժամ տեսանեն եւ լսեն զչար մեր. (զի ինչ ի ծածուկ որ ոչ յայտնեսցի։) Եւ թէ այլքն չգիտեն, քահանային խոստովանիլ պիտի. զնոսա ամօթն ի միտ ած յառաջ քան զգործ մեղացն։ Երկրորդ ամօթն՝ է մեր անուանս, կամ շնորհացն զոր ունիմք. թէ քրիստոնեայ ես՝ եւ յաւազանն մկրտեալ, եւ Քրիստոսի եղբայր անւանեալ, եւ հօր Աստուծոյ որդի ես կոչեցեալ եւ այլ ինչ։ Երրորդ՝ ի խիղճէ մտաց մերոց չարչարիլ պարտ է. որ հանապազ դառն ամօթով ի ներքուստ հարու զմեզ եւ պատկառէ։ Յայս վեց կողմանէս՝ զամօթն ի միտ պարտ է ածել եւ չգործել զմեղս։ Իսկ զյետ գործելոյն՝ թէ ամաչես ի մեղացն եւ ոչ երթաս ի խոստովանիլ, մի ամաչեր. եւ այն եւս քեզ բարի լինի. զի որքան ամօթխածութեամբ խոստովանիս, այնքան առաւել սրբիս ի մեղաց։ Որպէս առաւել հուրն՝ սրբէ զժանկն. նոյնպէս առաւել ամօթն՝ սրբէ զմեղսն քո առաջի քահանային։ Եւ թէ ոք ասիցէ՝ յոր ժամ զղջանամք ի սրտի, մեղքն թողանի, վասն է՞ր բերանով խոստովանիմք եւ ապաշխարեմք մարմնով։ Ասեմք եթէ՝ մեղաւոր մարդն յորժամ զմեղս գործէ, երից դիմաց պարտական լինի։ Նախ Աստուծոյ որ զօրէնս յանցեաւ։ Երկրորդ՝ եկեղեցւոյ՝ որ զկանոնսն յանցեաւ։ Երկրորդ՝ ընկերին՝ որում մեղանչեաց շնութեամբ, գողութեամբ, եւ այլն։ Այդ՝ յորժամ զղջանամք սրտիւ, թողու Աստուած զմեղսն։ Եւ յորժամ խոստովանիմք քահանային՝ ազատիմք ի կանոնաց եկեղեցւոյ։ Եւ յորժամ ապաշխարեմք գործով, զպարտ ընկերին հատուցանեմք։ Ապա ուրեմն թէպէտ ի զղջումն թողունին մեղքն, այլ հարկաւոր է խոստովանութիւն մեղացն։ Եւ թէ ոք ասիցէ՝ յորժամ խոստաովանիմք եւ արդարանամք, զի՞նչ հարկ է ապաշխարութիւնն յետոյ։ Ասեմք՝ թէպէտ խոստովանութեամբ մեղքն թողանին. այլ հարկաւոր է ապաշխարութիւնն յետոյ վասն վեց պատճառի։ Նախ՝ որպէս ի հերկեալ գետին թէ ոչ սերմանեմք, առաւել փուշ բուսանի. այսպէս խոստովանութիւնն՝ զփուշ մեղացն սրբէ. եւ ապաշխարութիւնն սերմն բարի է. որպէս Տէրն ասէ. (յորժամ այսն ելանէ ի մարդոյ, եւ այլն։) Երկրորդ՝ խոստովանութիւնն որպէս աւել է՝ որ զտուն հոգւոյս սրբէ ի մեղաց. եւ ապաշխարութիւնն՝ զայլ բարիսն պատրաստէ, զի մտցէ թագաւորն անդ։ Երրորդ՝ խոստովանութիւնն է որպէս ագիյատեալ եւ պարտէզ բուսեալ։ Եւ ապաշխարութիւնն՝ պարիսպ է եւ ցանկ՝ զի մի մտցեն օտարոտիք ի նա։ Չորրորդ՝ խոստովանութեամբ մեղքն թողանին. այլ ապաշխարութիւնն զյաւիտենից պատիժն ժամանակաւ վճարէ։ Հինգերորդ՝ խոստովանութիւնն զմահացու մեղաց սրբէ. այլ ապաշխարութիւնն զներելիսն. զի բազում են եւ ոչ կարեմք թուել եւ յիշել։ Վեցերորդ՝ խոստովանութիւնն ի մեղացն արձակէ զմարդ. եւ ապաշխարութիւնն զփառս եւ զպսակս առաւելու։ Ապա ուրեմն հարկաւոր է ապաշխարութիւնն յետ խոստովանութեանն որպէս ասացաւ։ Եւ գիտելի է՝ զի չար է ամենեւիմբ կաշառն զոր խոստովանադրամ կոչեն. զի այնու թիւրի խոստովանութեան ուղղութիւնն ի լսօղն եւ յասացօղն. զի ոչ կարէ ուղիղ դատել զմեղսն եւ դնել ապաշխարանս. եւ վասն աղքատութեան ոչ խոստովանին։ Այսպէս է եւ կաշառն յամենայն խորհրդոց կատարումն. որ կնքոյ դրամ, կամ պսակ, կամ հաղորդի, կամ այլ իրաց. զի վաճառեն զշնորհսն Աստուծոյ. մանաւանդ յորժամ բռնութեամբ խնդրեն։ Այլ այս սպիտակ տան ի կնքելն կամ ի պսակն, կնքոյ դրամ ոչ է. այլ լուսոյ եւ խնկոյ գին տամք ի յեկեղեցին. եւ վասն պաշտօնէիցն պիտոյից. որք յայն օրն սպասաւորեցին հոգեպէս՝ կերակրեսցին մարմնապէս. զայս դնեմք պատճառ այլ խորհրդոց։ Ապա որ ի խոստովանութիւնն դրամ առնու՝ ամենեւիմբ չար է։ Իսկ կաշառն որ երբեմն բարի է, եւ երբեմն չար. յորժամ տուրս բերեն հոգւոյ պաշտամանց ժամուց եւ աղօթից, յորժամ առեալ՝ զխնդիր նորա կատարեն աղօթիւք պատարագօք, եւ այլ զինչ եւ իցէ խնդիր, բարի է այն եւ ընդունելի։ Ապա թէ առեալ զայն տուրսն, եւ ոչ աղօթ է որպէս կամեցաւ տուօղն, այլ ի մարմին իւր եւ ի փառս եւ յայլս անարգապէս ծախէ, տւօղն էառ զվարձն իւր յԱստուծոյ. այլ նա զհոգին իւր կորուսանէ. եւ զրկանք եղեն նմա. որպէս ասէ մարգարէն։ (Ոյք ուտէին զժողովուրդ իմ որպէս կերակուր հացի. եւ առ Աստուած ոչ կարդացին։) Այսպէս գոյ զանազանութիւն ի մէջ կաշառոց. է որ չար է, եւ է որ բարի։ Որում զմեզ արժանի արասցէ Քրիստոս Աստուած որում փառք յաւիտեանս յաւիտենից ամէն։

 

Յայլմէ քարոզ Վասն խոստովանութեան։ (Ապա թէ խոստովան լինիցիմք զմեղս մեր՝ հաւատարիմ է նա եւ արդար առ ի թողուլ զմեղս մեր։) Յօհան. 1. (Գլուխ. Ձ)

 

Վարդապետք ասեն թէ՝ Աստուծոյ դատաստանն քաղցր է քան զաշխարհիս։ Նախ դատաստան նոր օրինացս՝ քաղցր է եւ դիւրին քան զհին օրինացն։ Իսկ դատաստան աշխարհիս՝ որքան առաւել ծածկէ մարդ զմեղս իւր՝ առաւել արդարանայ. եւ որ յայտնէ զմեղս իւր, աւել դատապարտի. որպէս գողք եւ աւազակք որք խոստովանին զմեղս իւրեանց՝ չարաչար մեռանին. եւ այսպիսի խոստովանութիւնս՝ դժուար է եւ դառն։ Եւ այսպէս էր հին օրինաց խոստովանութիւնն. որպէս գրեալ է ի գիրս Յեսուայ ի յեօթն գլուխն վասն Աքարայ՝ որ գողացաւ յանիծիցն երիքովի. եւ եկն բարկութիւնն Աստուծոյ ի վերայ ժողովրդեանն։ Եւ կացուցին Զաքար ի մէջ ատենին. ասէ ցնա Յեսու. տուր փառս Աստուծոյ. եւ խոստովանեա զմեղս քո եւ մի ծածկեր։ Եւ նա խոստովանեցաւ զմեղս իւր. եւ փոխանակ թողութիւն առնելոյ, քարկոծեցաւ ի ժողովրդենէն։ Բայց Աստուծոյ դատաստանն որ ի նոր օրէնս է՝ այլ ազգ է. քանզի որ թաքուցանէ զմեղս իւր առաջի խոստովանահօրն՝ ոչ գտանէ թողութիւն յԱստուծոյ այնպիսին։ Այլ յայտնելոց է մեղք նորա յաւուրն դատաստանի առաջի Աստուծոյ եւ ամենայն արարածոցս։ Այլ որ ճշմարտոթեամբ եւ խոնահութեամբ խոստովանի զմեղս իւր՝ թողութիւն տայ Աստուած եւ ծածկէ զմեղս նորա։ Եւ այսպիսի խոստովանութիւնս՝ երանելի է որպէս ասէ։ (Ապա եթէ խոստովան լինիցիմք զմեղս մեր, հաւատարիմ է նա եւ արդար։) Եւ արդ՝ վասն խոստովանութեան խորհրդոյս գիտելի է։ Նախ՝ պիտոյ է երկոտասան ինչ՝ որ խոստովանութիւնն կատարեալ լինի. եւ հարկաւորք են այսոքիկ։ Առաջին՝ պիտոյ է որ խոստովանութիւնն իմաստութեամբ եւ ճարտարութեամբ լինի. եւ այս իմաստութեամբ խոստովանութիւնս՝երեք ազգ է։ Նախ՝ որ զամեն մահու չափ մեղսն՝ յատուկ եւ որիշ խոստովանի. որպէս ասէ Դաւիթ. (լուացի զամենայն գիշեր զմահիճս իմ։) Զայս կամի ցուցանել թէ՝ լուացի զամենայն մահու չափ մեղս, որ է գիշեր. յանկողնի՝ այսինքն, ի խղճմտանաց լուացի ջրով արատասուաց։ Եւ միայն չէ բաւական առ հասարակ խոստովանիլ եւ ասել թէ՝ բազում մեղք եմ գործեալ՝ եւ առանձինն ոչ ասել զմեղաց անուանսն։ Երկրորդ՝ զի ընտեսցէ զխոստովանահայրն թէ՝ գիտէ ճանաչել զմեղս. եւ ունի՞ իշխանութիւն կապելոյ եւ արձակելոյ։ Եւ թէ ոք կամաւ երթայ առ տգէտ քահանայ եւ խոստովանի զմեղս իւր ասելով ի միտս թէ, սա զիմ մեղս ոչ ճանաչէ, եւ ինձ սակաւ ապաշխարութիւն դնէ, անօգուտ է այնպիսւոյն խոստովանութիւնն։ Երրորդ՝ որ զմահու չափ մեղսն՝ առաւել զղջմամբ պարտի խոստովանիլ. եւ որքան ծանր է մահու չափ մեղքն, եւս առաւել պարտ է ծանր զղջմամբ խոստովանիլ։ Երկրորդ՝ պիտոյ է զի խոստովանութիւնն կամաւ լինի եւ ոչ բռնութեամբ. որպէս ասէ Դաւիթ. (ես կամօք իմովք խոստովան եղէց քեզ։) Զի որք բռնութեամբ խոստովանին, նման են գողից. յորժամ ի չանկալն ձգեն, յայնժամ առաջի դատաւորին խոստովանին. նոյնպէս նոքա որք ոչ խոստովանին, մինչեւ առաքէ Աստուած մահ. եւ յայնժամ խոստովանին վասն ահի դժոխոցն, եւ ոչ վասն սիրոյն Աստուծոյ. այնպիսին ոչ է օգուտ. զի պարտ է կամաւ լինիլ եւ վասն սիրոյն Աստուծոյ։ Երրորդ՝ զի պարտ է որ խոստովանութիւնն սուրբ լինի. եւ վասն իւր հոգւոյն փրկութեան, եւ ոչ վասն երեսաց մարդկան։ Չորրորդ՝ զի համարձակ լինի խոստովանիլն. եւ ոչ ծածկէ զմեղս իւր վասն ամօթոյ։ Հինգերորդ՝ պիտոյ է զի ամօթխածութեամբ խոստովանի. եւ ոչ պարծենալով առաջի մարդկան, թէ զայս մեղս գործեալ եմ։ Վեցերորդ՝ զի հաւատով եւ արտասուօք եւ ցաւագին զղջմամբ խոստովանի հոգւով եւ մարմնով. յայնժամ կատաեալ լինի. զի հիւանդութիւն հոգւոյն՝ արտասուօք շուտով բժշկի։ Զի յորժամ հիւանդն քրտնի, եւ քրտունքն հաւասար լինին, եւ տաք եւ հոտած, բարի նշան է հիւանդին. զի այնպիսի քրտունքն՝ հանեն զցաւն։ Այսպէս յորժամոք արտասւէ վասն մեղաց իւրոց, եւ ջերմեռանդ սրտիւ խոստովանի, եւ իւր մեղքն ինքեան հոտած եւ գարշելի երեւի, այս բարի նշան է. զի առողջանալ կամի հոգեւոր հիւանդութիւն նորա։ Բայց հիւանդն որոյ ծանր է ցաւն, եւ սկսանի ծիծաղիլ, եւ ոչ կարէ ճանաչել զցաւս իւր, վատ նշան է։ Այսպէս որ ծանր մեղք է գործեալ եւ ծիծաղի ի ժամ խոստովանութեանն, ոչ է բարի նշան։ Եօթներորդ՝ պիտոյ է զի խոստովանութիւնն խոնորհութեամբ լինի. որ զինքն տկար եւ հիւանդ, եւ ողորմելի խոստովանի. եւ լինի հնազանդ խոստովանահօրն. որ զինչ ապաշխարհութիւն դնէ, խոնարհութեամբ յանձն առնու եւ կատարէ։ Ութներորդ՝ զի խոստովանութիւն հաւատարմաբար լինի. եւ Գ ազգ լինի հաւատարմութիւնն։ Մին՝ զի խոստովանօղն եւ խոստովանահայրն՝ ուղղափառ լինին, եւ հնազանդ սուրբ եւ կաթուղիկէ եկեղեցւոյ. եւ ոչ լինին ի հերձուածողաց։ Երկրորդ՝ որ վասն թողութեան յուսոյն լինի խոստովանութիւնն. եւ ոչ որպէս զՅուդայն, որ խոստովանեցաւ եւ անյոյս լեալ փրկութեան խեղդեցաւ. անօգուտ է այնպիսի խոստովանութիւնն։ Երրորդ՝ զի ի խոստովանութեանն սուտ ոչ ասէ. այլ ճշմարիտ. քան զի խոստովանութիւնն առաջի Աստուծոյ է. եւ ծանր մեղք է որ սուտ խօսի առաջի Աստուծոյ, եւ մեծ պատժոյ արժանի. որպէս ասէ. Դաւիթ։ (Ատեցեր զայնոսիկ՝ որք գործեն զանօրէնութիւն. կորուսանես զամենեսեան որք խօսին զսուտ. ) այսինքն, ի խոստովանութեանն. զի կորնչիլն՝ մեծ պատիժ է քան զատելի լինիլն։ Ապա ուրեմն սուտ ասելն ի խոստովանութեանն՝ մեծ մեղք է քան զմեղսն գործելն։ Դարձեալ՝ ոչ կայ անպիսի մեղքն՝ որ զմարդ կորուսանէ, թէ ղորդ խոստովանի. այլ վասն սուտ ասելոյն ի խոստովանութեանն կորնչի մարդն, յորժամ ծանր մեղք է գործել՝ եւ ուրանայ առաջի խոստովանահօրն։ Դարձեալ՝ ոչ է արժանի ի խոստովանին սուտ ասել վասն խոնարհութեան. զի կարէ ասել հասարակաբար թէ մեղաւոր եմ, այլ չէ պարտ վասն մեղացն որ չէ արարեալ ասել թէ արարեալ եմ։ Եւ աստ գիտելի է՝ զի թէ ոք խոստովանի զմեղս իւր զամենայն, բայց ունի ի կամս իւր դարձեալ առնել զայն մեղսն, այնպիսւոյն խոստովանութիւնն ոչ է ընդունելի. եւ ոչ է պարտ զայնպիսին ընդունիլ կամ արձակել. վասն զի արմատ մեղացն մնացեալ է՝ ի սիրտ նորա։ Քանզի որ քարշէ զփուշ կոտորելով, եւ ոչ արմատքի խլելով, եւ զմազն զոր ածիլէ՝ յետոյ առաւել բուսանի։ Այսպէս թէ մարդ խոստովանի զմեղս, եւ զարմատն ունի ի սիրտն, ի յայն չար արմատոյն՝ բազում ճիւղք բուսանի։ Վասն այն պարտ է զկամսն որ է արմատ մեղացն, ի բաց խլել ամենեւին։ Եւ աստի յայտ է՝ զի թէ ոք՝ ի յաղուհացսն, ի պոռնկութենէ եւ յայլ մեղաց զինքն ի բաց կտրէ. բայց կամս ունի յետ պահոցն դառնալ ի նոյն մեղս, այնպիսւոյն խոստովանութիւնն սուտ է։ Զի այնպիսիքն՝ զտուտն դժոխային օձին միայն հատանեն. այնպիսին ոչ է կատարեալ, որ զգլուխն եւ զմարմինն թողու ի հոգին։ Երւ այսպիսի յատկութիւն ունի օձն՝ զի թէ գլուխ օձին մնայ, եւ զերկումատն ի մարմնոյն, կամ զերեք հատանես, կարէ ապրիլ։ Իսկ գլուխ օձին՝ է չար խորհուրդն. եւ մարմինն՝ է հաւանումն մեղացն. եւ տուտն՝ է ի գործ ածելն։ Իսկ մարդիկ որ ի բաց կենան ի մեղաց ի ժամանակ մի, այնպիսիքն կտրեն զտուտն. այլ զգլուխն՝ այսինքն զչար խորհուրդն, եւ զմարմինն. այսինքն հաւանումն մեղացն, ունին ի կամսն։ Եւ են ոմանք որք ծեր են մարմնով եւ տկար՝ բայց ի կամսն ունին. եթէ կարօղ էին՝ կատարէին զգործն. այլ մի այն խափանին գործով։ Եւ ոչ է պարտ այնպէս լինիլ. զի պարտ է նախ զսիրտն սրբել. եւ ոչ բանիւ խոստովանիլ. եւ ի սիրտն ոչ զղջանալ։ Եւ թէ պարտ է սրտիւ բոլորովին զղջանալ. վկայէ Դաւիթ ասելով. (խոստովան եղէց քեզ Տէր բոլորով սրտիւ իմով։) Զի չէ պարտ զկէս մեղացն ասել եւ զկէսն պահել. կամ զկէսն մին քահանայի խոստովանիլ, եւ զկէսն միւսոյն։ Եւ որ զայս արասցէ վասն ամօթոյ՝ եւ ոչ վասն մոռանալոյ, ոչ լինի թողութիւն նմա. այլ զինչ ի միտսն է՝ պարտ է մին քահանայի խոստովանիլ. զի ոչ է Աստուած կիսատ, այլ կատարեալ։ Կամ բոլորովին թողու, կամ բնաւ ոչ թողու. զի այնպիսւոյն պարտ է նոր սկիզբն առնել խոստովանութեան, եւ զամենայն խոստովանիլ։ Ապա թէ ոք խոստովանի զմեղս իւր, եւ զմին մահու չափ մեղս թաքուցանէ վասն ամօթոյ, նման է նաւի՝ որ ի վերայ ծովուն ունի հարիւր ծակ. զիննսուն եւ զինն կալնու՝ եւ զմինն թողու. եւ ընդ այն մտանէ ջուր. եւ ընկղմէ զնաւն։ Կամ որպէս ունիցի ոք հարիւր նետ ցցեալ ի մարմին իւր, եւ զամենն քարշէ՝ եւ զմինն թողու, սպանանէ զնա։ Դարձեալ՝ որք ոչ խոստովանին զմեղս յայտնի՝ այլ պատրուակով ասեն զծանրն վասն այն՝ զի խոստովանահայրն ոչ գիտասցէ, այնպիսին սուտ է. զի պարտ է այնպէս ասել զմեղսն, որպէս գործեալ է. թէպէտ եւ յոյժ ամաչէ. զի որչափ առաւել ամաչէ՝ առաւել թողութիւն լինի։ Եւ թէ վասն ամօթոյ զծանր մեղսն խոստովանի ոչ՝ լինի նմա այնպէս, որպէս այրի կնոջ մի եղեալ է։ Զի կին մի մեծատուն՝ ունէր քահանայ որդի. եւ սատանայ ընկէց զկինն ի մեղս. եւ երկու բիճ ծնաւ ի պոռնկութենէ։ Եւ զերկոսինն եսպան. եւ զայս մեղս՝ ամենեւին ոչ խոստովանեցաւ վասն ամօթոյ. զի հարկիքն իւր մի պակասեսցին. մեռաւ ի յայս մեղս՝ եւ էջ ի դժոխս։ Եւ քահանայ որդի նորա՝ առնէր աղօթս եւ պատարագս. խնդրէր յԱստուծոյ թէ՝ ցոյց ինձ զմայրն իմ, թէ յո՞ր դաս հրեշտակաց կանգնեալ կայ. եւ ի վերջ պատարագին՝ երեւեցաւ նմա մայր իւր յոյժ ահարկու տեսլեամբ։ Եւ երկու վիշապ փաթաթեալ զնովաւ. եւ բերան վիշապին՝ մին ի մին ծծին. եւ մին ի միւսն. զարմացաւ եւ ասէ՝ ո՞վ ես դու. եւ ասէ՝ ես եմ մայրն քո։ Եւ եհարց՝ զի՞նչ եղեւ քեզ. եւ ասէ՝ իջի յատակս դժոխոց։ Եւ ասէ՝ ես գիտէի թէ ի հրեշտակաց դասս կանգնել ես. զի բազում բարութիւնս արարեալ. պահս՝ աղօթս՝ ողորմութիւնս. արդ զի՞ եղեւ պատճառ քո. եւ այդ վիշապքդ զի՞նչ նշանակեն։ Ասէ մայրն. զի ծանր մեղս թաքուցի վասն ամօթոյ՝ եւ զամենայն բարութիւնս վասն այն առնէի ի որ իմ հարկիքս ոչ պակասէին. վասն այն այժմ խաղք եղէ յաւիտեանս յաւիտենից։ Այս երկու վիշապքս՝ երկու սատանայն են, որք ծծեն զծիծս իմ երկու որդւոցս փոխարէն զորս ծնայ եւ սպանի. եւ ոչ կերին զկաթն իմ։ Վասն այն տանջեն զիս յաւիտեանս յաւիտենից. զայս ասացեալ՝ եւ դարձաւ ի դժոխս. ապա ուրեմն ոչ է պարտ թաքուցանել զմեղս վասն ամօթոյ։ Զի սովորութիւն է՝ որ աղքատ եւ խոցաւոր մարդ նստի ի պատշաճ տեղի՝ եւ ողորմութիւն խնդրէ, ոչ ցուցանէ զողջ անդամն. այլ ծածկէ եւ զխոցն ցուցանէ. զի առաւել ողորմութիւն առցէ. իսկ եթէ զխոցն ծածկէ, եւ զառողջն ցուցանէ, տգետ է այնպիսին. եւ ոչ առնու ողորութիւն։ Այսպէս եւ խոստովանութիւնն՝ դուռն է երկնային եկեղեցւոյն. եւ մարդ. որ է ի մեղս մահու չափ՝ խոցաւոր է հոգին. վասն այն պարտ է որ զխիստ ծանր մեղսն յայտնէ խոստովանահօրն որ է դռնապան երկնից. զի առցէ ողորմութիւն յԱստուծոյ եւ ի հրեշտակաց։ Այլ որք զխոցն ծածկեն, այսինքն զմահու չափ մեղսն, եւ զողջ տեղին ցուցանեն որ է բարի գործն, այնպիսիքն ոչ առնուն ողորմութիւն. այլ տանջանս յաւիտենից եւ նախատինս։ Տասներորդ՝ պիտոյ է զի խոստովանութիւնն յատուկ վասն ինքեան լինի. այսինքն, զիւր մեղսն խոստովանի, ոչ զայլոյ. զի ոչ է պարտ որ կինն գանգատի յառնէն եւ զնոսա մեղսն յայտնէ. եւ ոչ այրն զկնոջն. այլ զիւր մեղսն պարտ է յայտնել, եւ ոչ զայլոց մեղս եւ զթշնամւոյ իւրոյ։ Եւ ոչ է պարտ որ իւր մեղացն թէր լինի եւ յայլոց վերայ ձգէ. այլ պարտ է որ զինքն մատնէ։ Այլեւ ոչ է պարտ զգործակցին անունն յիշեր ի խոստովանութիւնն թէ կայ հնար. զի առանց քո մեղացն՝ զգործակցին մեղսն յայտնել կարես։ Եւ աստ գիտելի է՝ զի որ խոստովանի եւ խռովեալ է հետ այլոց, եւ ոչ կամի հաշտիլ, ոչ է պարտ զնա արձակել մինչեւ հաշտեսցի։ Զի Քրիստոս հրամայէ յաւետարանին Մաթէոսի. (թէ ոչ թողուցուք մարդկան զյանցանս, եւ ոչ հայրն ձեր երկնաւոր թողցէ ձեզ։) Մետանասերորդ՝ պիտոյ է զի խոստովանութիւնն ծածուկ լինի ի կողմանէ խոստովանահօրն, եւ ի կողմանէ խոստովանորդւոյն. զի ոչ է պարտ խոստովանողին յայտնի ասել զմեղս իւր առաջի մարդկան. զի բազումք գայթակղին յայնմ կողմանէ. եւ պատճառ առնուն եւ անկանին ի մեղս։ Այլեւ պարտ է՝ զի խոստովանահայրն ծածկէ զմեղս եւ ոչ յայտնէ՝ թէ մասն մասն արասցենե զնա. եւ թէ խիստ նեղեն, կարէ երդնուլ թէ ես զնորա մեղսն ոչ գիտեմ. այս երդումնս ճշմարիտ է. զի ոչ գիտէ յայնմ կողմանէն որ մարդ է. այլ գիտէ յայնմ կողմանէն՝ որ Աստուծոյ երեսփոխան է։ Զի մեղաւորն ոչ խոստովանի քահանային յայնմ կողմանէն որ մարդ է, այլ յայնմ կողմնէն՝ որ յԱստուծոյ տեղին։ Վարդապետք ասեն թէ՝ զոչ ինչ իր այնպէս պակաս գիտեմ, զինչ զայն իրն որ խոստովանութեամբ գիտեմ։ Այլ զոր ինչ որ գիտեմ, աւելի գիտեմ քան զայն, որ խոստովանութեամբ գիտեմ, զի զայն իրն որ ոչ գիտեմ, կարեմ ուսանիլ եւ այլոց յետ ասել. այլ զոր խոստովանութեամբ գիտեմ, ոչ կարեմ գիտել կամ ասել։ Եւ խոստովանութիւնն այնպիսի ամուր փակ է եւ կուպղայ, որ զԱստուծոյ բերանն փակէ. զի զայն մեղսն զոր խոստովանեալ է, Աստուծոյ ոչ յայտնէ. եւ այնպէս ամուր փակէ զբերան քահանային, որ ոչ է արժան բնաւ ասել, թէպէտ եւ սպանցեն զնա։ Եւ այն քահանայն որ սատանայութիւն առնէ եւ զխոսովանութիւնն յայտնէ, պարտ է ի կարգէն լուծանել, եւ դնել ի զընտան մինչեւ ի մահ. զի այլ ոչ տեսցէ զարեւ։ Վասն զի յոյժ ծանր մեղք է զխոստովանութիւնն յայտնելն. եւ քակտումն է եկեղեցւոյ. եւ ոչ է պարտ խոստովանիլ այն քահանային որ յայտնէ. եւ ոչ է պարտ թէ մնայ առանց խոստովանութեան, այլ ընտրել արժանի է զխոստովանահայրն, որ զխորհուրդ խոստովանութեանն մինչեւ ի մահ պահէ։ Եւ աստ գտելի է՝ զի խորհուրդ խոստովանութեանս՝ ընդհանուր յամենայն քրիստոնեայսն էր. այլ վասն վատթար խոստովանահարց որք յայտնեալեն զմեղս բազմաց, խափանեալ է աշխարհս արեւելից. որպէս յասորւոց եւ ի Յակոբ կաց՝ որք բնաւ ոչ խոստովանին։ Եւ այլ ազգք որք խոստովանին՝ ահիւ եւ դողութեամբ խոստովանին. եւ երկնչին չար քահանայից խոստովանիլ, թէ մի յայտնեսցեն զմեղս իւրեանց։ Երկոտասաներորդ՝ պիտոյ է զի խոստովանութիւն բազում անգամ լինի։ Եւ այս երկու ազգ իմանի. մին՝ թէ ոք բազում անգամ ի մին մահու չափ մեղսն անկանի, պարտ է բազում անգամ խոստովանիլ։ Եւ այս հրաման է եւ ոչ խրատ։ Երկրորդ՝ որ զմահու չափ մեղսն զոր մին անգամ խոստովանեալ է, թէ այլ խոստովանի՝ օգտակար է զի քան որ մարդն շատ խոստովանի զխոստովանած մեղսն՝ տանջանքն թեթեւանան. եւ ողորմութինն Աստուծոյ իջանէ առատապէս. այլ այս ոչ է հրաման, այլ խրատ։ Զի թէ՝ ոք զմահու չափ մեղսն խոստովանի ուղիղ, բաւական է առ ի փրկութիւն. բայց թէ բազում անգամ խոստովանի զմին մեղսն, բազում պսակ է նորա։ Եւ աստ երեք ինչ պարտ է գիտել։ Նախզի՝ պարտ է յառաջ քան զխոստովանութիւնն՝ խոկալ զամենայն մեղս իւր եւ ի միտ ածել. զոր առաջի խոստովանահօր ի լման ասել։ Եւ բազումք որք յանկարծակի գան ի խոստովանութիւն. եւ մոռանան եւ ոչ ինչ խոստովանին. եւ այս ոչ է բարի. քանզի հիւանդին յառաջ քան զդեղն, շարպաթ խմել տան՝ որ կակղացուցանէ զցաւ եւ պատրաստէ։ Եւ ապա առնու զծանր եւ զդառն գեղն՝ որ զամեն ցաւն հանէ։ Այսպէս յառաջ քան զխոստովանութիւնն որ դառն դեղն է՝ պարտ է որ շարհաթ խմէ. այսինքն, որ խոկայ եւ ի միտ ածէ, զի ի ժամ խոստովանութեանն զամենայն ի վայր լնու։ Երկրորդ գիտելի է՝ զի ի խոստովանութիւնն ոչ է պարտ խառնել խօսս եւ պատմութիւն՝ որ ոչ ունի զդիտաւորութիւն խոստովանութեանն. այլ միայն զմեղսն պարտ է ասել։ Եւ ոչ է պարտ ի խոստովանութիւնն զբարի գործսն ասել. այլ միայն զչարն։ Զի խոստովանութիւնն նման է երակ կարելոյ. յորժամ ոք երակ առնու, յայնժամ է օգտակար, որ վատ առողջ արիւնն ի դուրս ելանէ. եւ առողջ արիւնն ի տեղին մնայ եւ սնուցանէ զմարմինն։ Իսկ այն երակ առնուլն վատ է, որ առողջ արիւնն ի դուրս ելանէ. եւ վատն ի տեղին մնայ։ Բարի գործեն նման է առողջ արան. եւ չար գործն վատ արեան։ Որ ի խոստովանին զբարի գործսն ծածկէ, այն բարի խոստովանութիւն է. եւ յայտնէ զչար գործեն։ Այլ որք յայտնեն ի խոստովանութիւնն զբարի գործս՝ եւ ծածկեն զչար գործս՝ այնպիսի խոստովանութիւնն վնասակար է։ Դարձեալ՝ խոստովանահայրն նման է երակահատի. եւ լեզուն նշտրակի. որ հարկանէ հարցմամբ զսիրտ մեղաւորին. այսինքն, որ իմաստութեամբ հարցանէ զզանազան մեղսն։ Իսկ յորժամ երակառուին աչքն վատատես լինին եւ ձեռն գողայ, երկիւղ կայ. զի յորժամ հարկանէ զերակն. հարկանէ զջիլն. եւ բազում վնաս առնէ։ Այսպէս խոստովանահայրն որ տգետ է, կոյր է, եւ ոչ գիտէ թէ ո՞րն է մեղք, կամ ո՞րն առաքինութիւն։ Զի որ մահու չափ մեղք է եւ ծանր՝ զայմ մեղք ոչ համարի, եւ որ ոչ է մեղք զայլ մեղք հաշւի եւ զայն հարկանէ, եւ դողայ ձեռն՝ այսինքն, որ ոչ առնէ զարդար դատաստան մեղաւորին, այլ վասն կաշառաց զուղին դատաստանն թիւրէ, եւ թոյլ տայ մեղաւորին մնալ ի մահու չափ մեղսն, երկիւղ կայ խոստովանիլ այնպիսւոյն։ *Երրորդ գիտելի է՝ զի խոց որ ծայրն ի դուրս լինի եւ ի բաց, հեշտ է բժշկել. այլ յորժամ ի ներսի կոյսն լինի, ոչ բժշկի. այլ սպանանէ զմարդն։ Այսպէս յորժամ վէր մահու չափ մեղացն խոստովանութեամբն յայտնի, փութով բժշկի. իսկ յորժամ թաքուցանէ ի սիրտն զմեղսն եւ ոչ խոստովանին, մեռանի հոգին։ Եւ լինի երբեմն որ խոցն ծայր առնէ եւ բացուի՝ այլ ծակն նեղ է եւ թարախն ամեն ի դուրս չգալ. վասն այն ճառահն նշտրակաւն արձակէ զծակն՝ որ զամեն թարախն ի դուրս վայթ է։ Այսպէս մեղաւորն յայտնէ զվէրս մեղաց իւրոց առաջի քահանային. այլ զծակ խոցին նեղ առնէ. զի ոչ յայտնէ զչափ մեղաց իւրոց. վասն պարտ է խոստովանահայրն որ է հոգեւոր ճառահ՝ արձակացուցանէ զծակ խոցին մեղաց հարցանելովն։ Որպէս ասել թէ՝ ոմն մարդ եկն առ խոստովանահայրն եւ ասէ. զարկի զոմն Կղերիկոս. եւ նա ասէ՝ փայտո՞վ հարեր թէ թրով. եւ նա ասաց՝ թրով. դարձեալ ասաց. թրին բերանո՞վ հարեր թէ կողովն. եւ ասաց. բերանովն։ Դարձեալ եհարց. խոցեցե՞ր թէ սպանեցեր. եւ նա ասէ թէ սպանի։ Ասէ խոստովանահայրն. ո՞վ թշւառական՝ սպանեալ ես եւ ասես թէ զարկի. ո՞րչափ ծանր է սպանանելն քան զհարկանելն։ Երկրորդ գիտելի է՝ զի պարտ է մեղաւորին արագ խոստովանիլ եւ ոչ յապաղել վասն բազում պատճառի։ Առաջին պատճառ է. զի թէ կրակն անկանի ի տուն ուրումն, ոչ յապաղէ տունուտէրն. այլ շուտով շիջուցանէ զկրակն ջրով կամ քացախով. այսպէս մահու չափ մեղքն՝ դժոխային հուր է որ այրէ զհոգին. վասն այն պարտ է շուտով շիջուցանել ջրով արտասուաց ի խոստովանութեանն, կամ քացախով չարչարանացն Քրիստոսի. եւ թէ ոչ՝ այրի յաւիտեան։ Երկրորդ՝ զի մահն հանապազ սպասէ մարդկան. եւ ոչ գիտեմք զժամանակն եւ զտեղի մահուանն, թէ ե՞րբ մեռանիմք. վասն այն պարտ է խոստովանութեամբ պատրաստիլ. զի բազումք ծուլանան ի խոստովանութիւնն՝ եւ յանկարծակի մեռանին եւ իջանեն ի դժոխս։ Երրորդ՝ զի որ զթշնամին որ բազում վնաս առնէ՝ բազում ժամանակ պահէ ի տուն իւր, այնպիսին յիմար է։ Այսպէս սատանայ թշնամի է. եւ որ պահէ զնա ի տուն իւր, բազում վնաս առնէ։ Եւ այս յոյժ սոսկայի է. զի սատանայ ոչ միայն մեր է թշնամի, այլ Աստուծոյ։ Եւ թէ որք զթշնամի թագաւորին պահէ՝ յորժամ գիտենայ թագաւորն, բազում եւ չարաչար մահուամբ կորուսանէ զնա. վասն այն պարտ է շուտով գնալ առ խոստովանահայրն որ է ի տեղի Աստուծոյ. եւ մատնէ զթշնամին։ Չորրորդ՝ զի որ ի մահու չափ մեղս է՝ է ի բերանն սատանայի. եւ որք ծուլանան ի խոստովանութիւնն, ոչ կամին զերծանիլ ի բերանոյ նորա. եւ յիմարագոյն են այնպիսիքն քան զանասունս։ Զի անասունք յոր ժամ անկանին ի բերան պատառօղ գազանաց, անդ աղաղակեն եւ հնարք փրկութեան խնդրեն։ Իսկ անզգամ մեղաւորն՝ բազում ամ ի բերան սատանայի կայ, եւ ոչ երբէք աղաղակէ կամ խնդրէ հնար փրկութեան. վասն այն սատանայ զբազումս կլանէ եւ իջուցանէ ի դժոխս, որ է փոր սատանայի եւ լի մեղօք։ Հինգերորդ՝ զի որ ծանր հիւանդութիւն ունի պարտ է շուտով երթալ առ բժշկն եւ ցուցանել նմա. զի յետ մահուն՝ բժիշկն ոչ կարէ օգնել։ Իսկ հոգեւոր հիւանդութիւնն՝ ծանրագոյն է քան մարմնաւորն. վասն պարտ է փութով երթալ առ բժիշկն որ է խոստովանահայրն եւ խոստովանիլ. զի յետ մահուն՝ ոչ կարէ օգնել խոստովանութիւնն. զի դժոխայինքն յայտնապէս. խոստովանին զմեղս իւրեանց ի դժոխս, բայց ոչ օգտին։ Վեցերորդ՝ զի թէ ոք եդեալ է ի բանտ առ ի սպանանիլ, եթէ դուռն բանտին փակած է՝ ոչ կարէ փախչել. իսկ եթէ ի բաց է, կարէ փախչիլ։ Այսպէս որ է ի մահու չափ մեղս՝ է ի բանտի եւ մահապարտ. եւ դուռն բանտին՝ է բերան մեղաւորին. եւ այս ոչ ունի փակ. յորժամ խոստովանի զմեղս իւր, ի նմին ժամու ել ի բանտէ մեղացն. վասն այն յիմար են այնոքիկ, որք ծուլանան ի խոստովանիլ զմեղս։ Եօթներորդ՝ զի թէ սառաֆ կամ վաճառական բանայ զգանձս իւր եւ աղաղակէ առ ամենեսեան թէ՝ որ փոխ ունիք՝ բերէք որ ես ոսկւոյ եւ արծաթոյ փոխեմ. եւ ոչ անտաշ քար ունիք, բերէք որ ես պատուական ական փոխեմ. եւ յորժամ զայս լսէին մարդիկ, ոչ ծուլանային. այլ շուտով գային։ Վաճառականս այս՝ է խոստովանահայրն եւ վարդապետն. եւ գանձատուն նմա է եկեղեցին՝ որ լի է բազում ակամբ եւ մարգարտով. յամենայն օր ձայնէ յորժամ քարոզ առնէ եւ ասէ. ով մեղաւորք՝ բերէք զձեր մեղսդ որ զալպ փող է. որ տամ ձեզ ոսկի եւ արծաթ. այսինքն, զթողութիւնն. բերէք զմեղսդ ձեր եւ զխստասրտութիւնդ՝ որ ծանր է քան զքար եւ կարծր. եւ առէք ձեզ մարգարիտ եւ պատուական ակունս. այսինքն, զփառս հրեշտակաց։ Եւ յոյժ հեղգ են որք ոչ փոխեն զփող ընդ ոսկւոյ. եւ թէ յայսպիսի զալպ ստակէս լինի ի մահուն օրն ի սնտուկ մարդոյն, այսինքն ի հոգին, յայնժամ առաքին նոքա ի դժոխս։ Զոր օրինակ՝ եթէ ոք կարէ զղալպ ըստակ, յերժամ գտանէ թագաւորն, առժամայն սպանանէ զնա. վասն այն ոչ է պարտ պահել զմեղսն որ է ղալպ ստակ. այլ շուտով փոխել։ Ութներորդ՝ զի որչափ է մարդ ի մահու չափ մեղս՝ բարկութիւնն Աստուծոյ է ի վերայ նորա. եւ ունին Աստուած ի ձեռին իւրում նետ եւ աղեղն, զի սպանցէ զմեղաւորն. որպէս ասէ Դաւիթ. (զսուր իւր սրեալ է՝ եւ զաղեղն իւր լարել. ) եւ յորժամ յամէ մեղաւորն ի մահու չափ մեղս, առաւել հեռանայ յԱստուծոյ։ Եւ Աստուծոյ նետն՝ այսինքն դատաստանն՝ առաւել հարկանէ. եւ մեղաւորն ոչ կարէ փախչիլ ի նետէն, որ է բարկութիւնն Աստուծոյ. զի նետն Աստուծոյ հասանի յերկնից ի դժոխս. եւ յարեւելից յարեւմուտս. եւ ի հիւսիսոյ ի հարաւ. որպէս ասէ Սիրաք։ (Մի յապաղեր դառնալ առ Տէր. եւ մի ընկենուր ի վաղիւն. զի մի յանկարծակի հասցէ բարկութիւն նորա եւ կորուսցէ զքեզ յաւուր վրէժ խնդրութեան։) Վասն այն պարտի շուտով դառնալ ի մեղաց. զի մի անկցի ի վրէժխնդիր բարկութիւնն Աստուծոյ. եւ հաշտիլ ընդ նմա խոստովանութեամբ առաջի խոստովանահօրն որ է ի տեղի Աստուծոյ։ Իսկ որք ոչ խոստովանին մինչեւ ի հիւանդութիւնն իւրեանց. յիմարք են այնպիսիքն վասն հինգ պատճառի։ Առաջին՝ զի յորժամ յայտնեն զմեղս իւրեանց առաջի հոգեւոր բժշկին, եւ խրատ եւ պատիժ զոր դնէ, ոչ կարեն կատարել. զի ոչ կարեն պահել. ոչ կարեն աղօթիլ զի տկար են. վասն այն պարտ է յառաջ քան զհիւանդանալն խոստովանիլ։ Երկրոդ՝ զի բազում անգամ ի հիւանդութեանն լեզուն կապի եւ ոչ կարէ խօսիլ. եւ թէպէտ լեզուն արձակէ, այլ վասն բազում ցաւոցն եւ խիստ, եւ վասն ընտանեացն որ հոգ ունի, ոչ կարէ յստակ խոստովանիլ որպէս ի ժամանակ առողջութեան։ Երրորդ՝ զի յորժամ յապաղի եւ ոչ խոստովանի մինչեւ ի խորին հիւանդութիւնն, եւ ապա խոստովանի վասն ահի մահուն, ոչ է ընդունելի այնպիսի խոստովանութիւնն առաջի Աստուծոյ. զի բռնութեամբ լինի եւ ոչ կամաւ։ Զոր օրինակ՝ զմուռն ասեն երկու կերպիւ լինիլ. մին այն է՝ որ ինքեամբ ի ծառէն ելանէ. երկու է՝ որ բռնութեամբ հանեն յորժամ ծակեն սրով։ Այն որ ինքեամբ ելանէ՝ կարի գեղեցիկ է եւ անուշահոտ. բայց համն դառն է. վասն այն սպանանէ զորդունսն. եւ անապական պահէ զմարմինն։ Զխոստովանութիւնս ցուցանէ՝ որ յոյժ գեղեցիկ ունի հոտ առաջի Աստուծոյ. բայց համն դառն է. այսինքն, զի ամաչէ խոստովանօղն յայտնել զաղտեղութիւնս իւր։ Եւ սպանանէ զորդունս. այս է՝ զանցեալ գործած մեղսն։ Եւ անապական պահէ զմարմինն. այսինքն, ի մեղացն որք գալոց են։ Եւ այս հոգեւոր զմուռս որ է խոստովանութիւնն՝ յորժամ կամաւ լինի, յոյժ գեղեցիկ է ի ժամանակս առողջութեան. այլ որ յապաղէ մինչեւ ի մահու հիւանդութիւնն, եւ ապա խոստովանի, ոչ է հաճոյ. վասն այն ասէ Սիրաք։ (Կենդանի իցես եւ առողջ՝ խոստովանեա. եւ տուր փառս Աստուծոյ. եւ ցնծա ուրախութեամբ նորեն։) Չորրորդ՝ զի որ յամէ խոստովանիլ մինչեւ ի մահու օրն եւ ի ծերութիւնն, լինի որ ինքն մոռանայ զմեղսն. այլ Աստուած եւ սատանայ ոչ երբէք մոռանան զմեղս նորա։ Եւ այլ թէպէտ ոչ է մոռացեալ, այլ ամաչել խոսովանիլ զմեղսն ի ծերութեան ժամանակս զոր ի տղայութեանն գործեալ է։ Վասն այն պարտ է յորժամ զմեղս գործեն՝ շուտով խոստովանին։ Հինգերորդ՝ զի յորժամ երթայ քահանայն առ հիւանդն՝ վասն Բ իրաց երթայ. խոստովանացուցանելոյ, եւ հաղորդելոյ. եւ տունն լնանի մարդով. եւ յայնժամ դժուար է յերկար խոստովանացուցանել. զի մարդիկ դժուար ելանեն ի դուրս. եւ թէ ելանեն, հիւանդն ամաչէ յերկար խոստովանիլ։ Վասն այն պատրաստիլ պարտ է խոստովանութեամբ յառողջութեանն. զի յորժամ հիւանդանայ, քահանայն երթայ տեսանել զհիւանդն. եւ ի լման զխոստովանութիւնն լսէ. եւ ապա յետոյ տանի զհաղորդութիւնն։ Այլեւ որք յապաղեն զխոստովանութիւնն յաղուհացսն մինչեւ ի յետին շաբաթն՝ կարի յիմարութիւն է վասն հինգ պատճառի։ Առաջին՝ զի նախ պարտ է ձեռն լուանալ, եւ ապա հաց ուտել. զի անպատշաճ է աղտեղի ձեռօք հաց ուտել եւ ապա լուանալ։ Այսպէս պահքն եւ աղօթքն՝ են հոգեւոր կերակուր. պարտ է նախ խոստովանութամբ լուանալ. եւ ապա ուտել. յիմարք են նոքա որ ուտեն նախ զհոգեւոր կերակուրն. եւ ապա լուանին. այսինքն, որք պահեն զպահս, եւ մերձ ի զատիկն խոստովանին։ Զի պարտ է նախ զկարասն լուանալ՝ եւ ապա զգինին ի ներս ածել։ Երկրորդ՝ զի զեօթն շաբաթուն աշխատանսն կորուսանեն վասն մի պահու աշխատանացն. զի մին օր պասն որ յետ խոստովանութեանն լինի, աւելի արժանէ քան զքառասուն օր պասն, որ մեղս ունի եւ չէ խոստովաեալ։ Երրորդ՝ զի Աստուած յառաջ կերակուր խնդրէ եւ յետոյ տան. այսինքն, զխոսոտվանութիւնն. զի Աստուած յառաջ խնդրէ զխոստովանութիւնն՝ եւ ապա զպահս եւ զաղօթս. որպէս ասէ Դաւիթ։ (Կանխեսցուք առաջի նորա խոստովանութեամբ. եւ ապա սաղմոսիւք աղաղակեսցուք. ) թէ զայս կարգս փոփես, քո հոգեւոր հաց կերոյթդ ոչ թոի հեշտ Աստուծոյ։ Չորրորդ՝ զի որք յետոյ քան զպահս խոստովանին, նման են այնոցիկ՝ որք նախ զարտն հնձեն. եւ յետոյ քաղ հանեն. կամ որք զայգին կթեն՝ եւ ապա բրեն։ Վաս զի պահքն եւ աղօթքն եւ ողորմութիւնն՝ հունձ են. իսկ խոստովանութիւնն՝ քաղհանել՝ յատել եւ բրել։ Հինգերորդ՝ զի որք յետոյ քան զպահս խոսովանին, նման են այնոցիկ՝ որք մլհամ դնեն ի վերայ եւ սլաք նետին ի ներս լինի. նախ պարտ է զսլաք մեղացն ի բաց հանել խոսովանութեամբ. եւ ապա մլհամ պահոց եւ աղօթից ի վերայ դնել, զի փութով առողջասցի։ Իսկ յայսմանէ երեւի թէ՝ ոչ է պարտ յապաղել ի խոստովանելոյ. այլ պարտ է շուտով խոստովանիլ. զի հիւանդն որ ջերմութեամբ վառեալ լինի, յորժամ ածիլեն զմազն նորա, շուտով թեթեւանայ ի ցաւոցն։ Այսպէս մեղաւորն որ այրի մահու չափ մեղօք՝ յորժամ մաքրեն զհոգի նորա ածելեաւ խոստովանութեանն, յայնժամ զօրանայ։ Վասն այն Յեզէկիէլի Ե գլուխն ասէ։ (Որդի մարդոյ՝ առ քեզ սուսեր Յեսանասուր. եւ ածիցես դու այնու զգլխով քով եւ զմուրուօք. եւ առցես քեզ կշիռ. եւ կշռեսցես զնոսա. զչորս մասն հրով այրեսցես. եւ զսուրն արձակեսցես զկնի նոցա. եւ առցես անտի սակաւ ինչ թւով. եւ ծրարեսցես ի տուտն հանդերձի քոյ։) Իսկ հոգեւորապէս՝ մազն զմեղսն ցուցանէ. եւ սուր ածելի՝ զխոստովանութիւնն. եւ խոստովանահայրն է դալաք. պարտ է որ զգլուխ՝ այսինքն զմիտս մեղաւորին մաքրէ յամենայն մեղաց։ Եւ զայն մեղսն պարտ է չորս բաժին առնել։ Մին մասն մեղաւորացն աղտեղութիւնն է. եւ զայն մասն պարտ է հրով այրել. այսինքն, հրով աստուածային սիրոյն՝ մաքրել զաղտեղութիւն մեղացն։ Երկրորդ մասն է գործ մեղացն, եւ զայս մասն պարտ է սրով խոսովանութեանն մաքրել. զի ոչ է պար զգործ մեղացն միայն խոստովանիլ, այլ զամենայն պատարագս որք ծանրագոյն ցուցանեն։ Զոր օրինակ՝ որպէս գողութիւնն մահու չափ մեղք է՝ այլ բազում ունի պարագայս. զի որ գողացեալ է ինչ յեկեղեցւոյ, ծանագոյն է. կամ յաւուրս պահոց եւ տօնից արարեալ է զգողութիւնն. կամ թէ՝ շատ է գողացեալ կամ քիչ. կամ ի հարստէ կամ յաղքատէ. թէ շատ անգամ է արարեալ համարով, եթէ սակաւ. այսպէս պարտ է խոստովանիլ զպարագայս մեղացն։ Երրորդ մասն՝ է հեշտութիւն մեցացն. որ այլ ոչ անկանի ի սիրտն. եւ թէ դարձեալ ի միտսն ընկենու սատանայ զհեշտութիւն մեղացն անցանելոյ, պարտ է վերստին խոստովանիլ եւ ամօթ եւ նախատինս կրել։ Չորրորդ մասն՝ է գարշելի հոտ մեղացն. եւ զմասնս զայս՝ պարտ է ի հանդերձս ծրարել. այսինքն, զգարշելի հոտ մեղացն ի միտ ածել. եւ զմեզ առաջի Աստուծոյ խոտան եւ գարշելի համարիլ։ Իսկ զսուր խոստովանութեանն պարտ է սրել յեսանաւ. այսինքն, երկիւղիւ դատաստանին Աստուծոյ. զի որ խոստովանի եւ որ խոստովանութիւն առնու՝ պարտին երկնչիլ յԱստուծոյ որք ո՛չ ձանձրանան. խոստովանօղն յասելոյն. եւ խոստովանահայրն ի հարցանելոյն. եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փառք պատիւ եւ գոհութիւն յաւիտեաննս ամէն։ Յետ այսորիկ ասիլ է վասն աղօթից՝ պահոց եւ ողորմութեան։