Գիրք քարոզութեան որ կոչի ամարան հատոր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Օգնեա՛ Հոգիդ Սուրբ Աստուած ճշմարիտ։

 

Գրիգորի Եռամեծի բանիբուն վարդապետի քաջ հռետորի՝ ճշմարտասէր իմաստասիրի. ճգնազգեաց անձին եւ անյաղթ փիլիսոփայի. Աշակերտի Յօհաննու Որոտնեցւոյ։ Շարժեալ ի բարեսէր մտաց եւ ի հոգւոյն շնորհաց. յաւետ ի հարկեցուցիչ Բանից տիրական հրամանոց՝ տալ ըստ ըղձից ի քէն խնդրողաց։ Վասն եղծման չարիմաց բանից նիհամեստ քարոզչաց։ Տալով զսա ի յագուրտ մտաց բանասէր անձանց. մանաւանդ ի զարդ պարծանաց ուղղասէր մանկանաց։ Ե՛ւս ի պատիւ Սրբոց եւ դարձման ի մեղաց։ Պատճառ սրբութեան մաքրասէր հարսին փեսային փառաց. եւ առիթ ժառանգման նախապատրաստեալն բարեաց։ Յորեւ ինքն իւրայնօք հանդերձ հասցէ ի վայելումն փառաց անվախճան կենաց։

Երկրորդ հատոր Քարոզ գրոցս. ի բան մարգարէին Դաւթի որ ասէ. (Առաջնորդեա՛ ինձ ի շաւիղս պատուիրանաց քոց, Տէ՛ր, զի ընդ նոսա հաճեցայ) Սաղմ. 118. 35 (Գլուխ. Ա)

 

Երկու են ճանապարհք կենցաղոյս մարդկան՝ բարի եւ չար. բարի ճանապարհն եւ գործն՝ բնական է մարդոյս. զի անդստին ի ստեղծմանէ եդ Աստուած զբարին ի բնութիւնս մեր։ Զի հոգի մարմին եւ միտք մարդոյս բարի են. եւ ի բարւոյն Աստուծոյ ստեղծեալ։ Իսկ չարն՝ եկամուտ է. որ յետոյ մուծաւ ի բնութիւնիս մեր ի երկու պատճառէ։ Նախ ի սատանայէ. որ սերմանեաց զչարն ի հոգի եւ ի մարմին եւ ի խորհուրդս մարդկան։ Եւ երկրորդ՝ յանձնիշխան կամաց մերոց. որ մեր կամօքս հաւանիմք սատանայի սերմանցն, եւ առնեմք զչար։ Արդ՝ օրենքն Աստուծոյ դարձուցանեն զմեզ ի չար ճանապարհէն սատանայի. եւ բերե՛ն յուղիղ ճանապարհն եւ ի գործս բարիս. որպէս ասէ մարգարէն։ (Օրէնք Տէրն անբիծք են. եւ դարձուցանեն զհոգիս։) Այլեւ վասն օրինացն գիտելի է. որ երեք ճանապարհաւ կատարին օրէնքն Աստուծոյ եւ պատուիրանն։ Նախ՝ լսել զօրէնս եւ ուսանիլ։ Երկրորդ՝ երկնչիլ յԱստուծոյ եւ ի մտի պահել։ Երրորդ՝ պահել զպատւիրանն Աստուծոյ եւ գործով կատարել. որպէս ասէ իմաստունն Սողոմօն. (որդեակ՝ զամենայն ինչ լուր՝ եւ յԱստուծոյ երկիր՝ եւ զպատուիրանս նորա պահեա՛։) Դու որ իմ որդեակ ես հնազանդ, եւ վարդապետութեան իմոյ աշակերտ, զամենայ ինչ զոր ասէ քեզ օրենքն Աստուծոյ՝ լո՛ւր եւ ունկնդիր. զի մի լիցիս տգէտ եւ ասիցես, թէ ո՛չ գիտեմ զօրէնս Աստուծոյ. եւ տգիտութեամբ ընդ անպարիշտն կորնչիս։ Եւ մի՛ քններ զօրէնս, թէ զայս վասն է՞ր պահեմ՞ կամ զի՞նչ օգուտ կայ ինձ յայսմանէ։ Մի՛ քններ ասէ. այլ զամենայն լո՛ւր առանց հակառակութեան։ Երկրորդ բան խրատ տայ եւ ասէ։ (ՅԱստուծոյ երկի՛ր. ) այսինքն, թէ յորժամ լսես զօրէնսն Աստուծոյ, երկիւղ եւ ահ բեր ի քեզ՝ թէ Աստուած դատաւոր է եւ վրէժխնդիր յանցաւորաց. եւ տանջանք տայ ո՛չ պահողացն. զայսպիսի երկիւղս միշտ ի մտի պահես. որպէս մարգարէն Դաւիթ աղաչէր զԱստուած եւ ասէր. (բեւեռա՛ ընդ երկիւղ քո զմարմին իմ. զի ի դատաստանաց քոց երկեայց յոյժ։) Երրորդ բանն՝ որ ասէ զպատուիրանս նորա պահեա՛. զի յորժամ երկնչի մարդն յԱստուծոյ, զպատուիրանն նա կարէ պահել. որպէս ասէ Դաւիթ. (երանել է այր՝ որ երկնչի ի Տէրնէ. զպատուիրանս նորա նակամի յո՛յժ։) Եւ այսպէս պահելով զպատուիրանն՝ ո՛չ գործէ մարդ զմեղս։ Եւ թէ գործեալ է, ապաշխարէ եւ արդարանայ։ Զի յայս ստեղծաւ մարդն ամենեւին. որպէս, զմարդ վասն ա՛յն է ստեղծեալ Աստուած. եւ ի յայս կոչեցաւ։ Եւ վասն այն եդ ի դրախտին՝ որ լսէր զհրամանս Աստուծոյ. եւ ի յայս կոչեցաւ։ Եւ վասն այն եդ ի դրախտին՝ որ լսէր զհրամանս Աստուծոյ. եւ երկնչէր ի նմանէ. եւ պատւիրանս նորս կատարէր։ Եւ յայտ է յայնմանէ՝ որ ասացաւ մարդոյն թէ, ծառոյն գիտութեան մի՛ ուտեր. զի մի՛ մահու մեռանիցիս։) Ահա հրամանն Աստուծոյ. եւ ահա երկիւղ մահուն զհետ հրամանին։ Իսկ թէ պահեալ էր զպատուիրանն՝ յանմահ կեանս էր փոխելոց։) Այսպէս եւ զամենայն ծնունդս նորա յայս կոչեաց եւ եբեր յաշխարհս։ Որպէս ասէր Մովսէս. (լո՛ւր իէլ. եւ երկիցաես յերեսացն Աստուծոյ. եւ պատուիրանս նորա պահեսցես։ Այսպէս ամենայն մարդոյ պարտ է նախ լսել զօրէնս. եւ ապա երկնչիլ յԱստուծոյ. եւ ապա սահել զհրամանս օրինացն։ Եւ երկիւղ եւ պահպանութիւն օրինացն Աստուծոյ՝ զմիտս մարդոյն պայծառացուցանեն. եւ լուսով պատուիրանին ի սէրն Աստուծոյ եւ ի կատարելութիւնն հասուցանեն։ Որպէս ասէ մարգարէն։ (Առաջնորդեա՛ ինձ ի շաւիղս պատուիրանաց քոց. զի ընդ նոսա հաճեցայ։) Օրինաց կատարումն՝ սեռաբար երեք օգտութիւն ունի։ Նախ՝ զկանոնս եւ զպարտս օրինացն վճարեաց։ Երկրորդ՝ անպատկառ է առ օրէնսդիրն Աստուած։ Երրորդ՝ զի զբարիս յանձն իւր ժողովէ։ Այս երեք օգտութիւնս գլխւոր է. վասն զի երեք դէմք են աստ որպէս օրէնսդի՛րն. եւ օրէնքն. եւ առնօղն։

Եւ արդար մարդն ուրախ լինի ի կատարելն զօրէնս։ Նախ զի՝ մարմնոյ ուրախութիւնք՝ որպէս հեշտութիւնք փառք եւ մեծութիւնք անցաւորք են։ Երկրորդ զի սոքա արդարոյն յանցանաց եւ մեղք են. վասն այն սոքօք ոչ ուրախանայ արդարն. այլ յօրինաց կատարումն։ Զի օրէնն կատարողացն՝ ուրախութիւն է եւ կեանք. եւ ոչ կատարողացն՝ տրտմութիւն է եւ մահ. որպէս ասէ առաքեալն։ (Պատուիրանն որ տուաւ ինձ ի կեանս, նոյն գտաւ ինձ ի մահ։) Երեք է իմացումն։ Նախ այսպէս. զի պատուիրանն Աստուծոյ պահողացն կեանք է. եւ յանցաւորացն մահ։

Երկրորդ՝ զի մարմնոյ մահէ. եւ հոգւոյ կեանք։ Երրորդ՝ զի օրինօքն սպանանի յանցաւորն. որպէս ասաց. (մի՛շնար. եւ մի՛ գողանար։) Յորժամ շնամք եւ գողանամք, պատժ է զմեզ նոյն օրենքն. որպէս յայլ ուր ասէ առաքեալն։ (Ես ո՛չ գիտէի զմեղս, թէ ոչ օրինացն էր ասացեալ։) Այսպէս օրենքն Աստուծոյ եւ պատուիրանն՝ պահողացն կեանք են. եւ ոչ պահողացն մահ. վասն այն մարգարէն աղօթէր առ Աստուած։ (Առաջնորդեա՛ ինձ ի շաւիղս պատուիրանաց քոց. զի ընդ նոսա հաճեցայ։) Դարձեալ պարտ է գիտել՝ զի օրէնքն Աստուծոյ՝ պարիսպ է մարդոյս եւ ցանկ. ըստ այնմ որ ասէ Եսայի. (ցանկով փակեցի։) Եւ երեք է ամրութիւն եւ պարիսպ մարդկանց. զոր օրինակ՝ զքաղաք կրկին եւ երեքկին պարսպեն։

Առաջին՝ խոհեմութիւն է պարիսպ ներքին. որ զինչ եւ առնէ մարդ գործէ. նա հաստատ ի գլուխ տանի։ Երկրորդ պարիսպ է՝ գործ առաքինութեան. որ յամենայն չարէ պահէ զմարդ. որպէս պահք՝ աղօթք՝ ողորմութիւն, եւ այլն։ Եւ այս պարիսպս ժուժկալութիւնն է որպէս կիր, որ ի մէջ պարսպին ամրութիւն է. զի ամենայն ժուժկալութեամբ կատարի։ Երրորդ պարիսպ օրենքն Աստուծոյ է. որ պահպանէ զմեզ յամանայն նենգութենէ թշնամւոյն սատանայի։ Ի սոցանէ խոհեմութիւնն առաջին պարիսպ է. գործն միջին օրենքն վերջին։ Դարձեալ իմաստունին՝ իսկիզբն գործէ. եւ ժուժկալութիւնն ի գործն. եւ օրենքն ի կատարումն։ Եւ դարձեալ՝ իմաստութեամբ զմիտս պարսպեմք. եւ գործովն զհոգիս. եւ օրինօքն զբոլոր զգայարանս մարմնոյս. եւ զհոգի, եւ զմիտս։ Եւ թէ սք ասէ տարակուսեալ, որպէս պահեն զմեզ օրէնքն. զի ահա ամենայն փորձութիւնք տիրեն մեզ որք ունիմք զօրէնս. որպէս, հիւանդութիւնք՝ ցաւք՝ մահ տարաժամք՝ կարկուտ՝ հողմունք՝ ձմեռն՝ եւ եղանակք՝ եւ ամենայն տարերք յանկարգութիւն փոխին ի վերոյ մեր։ Ասեն վարդապետք առ այնպիսի տարակուսեալսն, եթէ պատուեաց Աստուած զմարդ եւ եդ ի նմա երեք կարգ. որպէս անձնական. բնութենական. եւ պատուիրանին։ Անձնական կարգ է՝ զի հոգին Տէր է, եւ մարմինն ծառայ. պարտ է ի հնազանդութեան լինիլ։ Բնութեան կարգ է՝ զի ցանկութիւնն իցէ ի ներքոյ ցասմնականին. եւ ցասումն Բանին մասին. զի Բանն միշտ իշխան է. եւ ցանկութիւնն միշտ իշխեցեալ. ցասումն իշխան եւ իշխեցեալ. որպէս իշխան է ցանկութեանն. եւ իշխեցեալ ի Բանէն։ Իսկ պատուիրանին կարգն է. զի հնազանդեսցի մարդն օրինացն Աստուծոյ։ Եւ զայս երեք բարեկարգութիւնս ունէր մարդն նախ քան զյանցանելն ի դրախտին. իսկ յորժամ անձն իշխան կամօք զայս երեք կարգս փոխեաց, մարմին Տէր եղեւ հոգւոյ. եւ բանականն հնազանդ եղեւ ցասմանն եւ ցանկութեանն. եւ ինքն եթող զպատուիրանս Աստուծոյ։ Յայնժամ յիրաւի ամենայն տարերք ի յանկարգութիւն փոխեցան. եւ գազանք եւ անասունք անհնազանդ եղեն մարդոյն եւ թշնամինք նմա։ Եւ այս ի թոյլ տալոյն Աստուծոյ. փոխանակ զի եթող մարդ զպատւիրանն Աստուծոյ. թողել եղեւ մարդն ի խնամոցն Աստուծոյ. եւ վասն բնական անկարգութեանն՝ փոխեցին տարերք զկարգս իւրեանց։ Եւ վասն ներքին գազանաց ապստամբութեանն որ է ցասումն եւ ցանկութիւն, ապստամբեցան արտաքին գազանք եւ անասուն ի մարդոյ։ Եւ վասն մարմնոյն բռնութեան՝ տիրեցին ցաւք եւ հիւանդութիւնք ի մարմինն. այսպէս եւ յամենայն ժամանակս ներգործի. յորժամ թողումք զպատուիրանս Աստուծոյ, թոյլ տալ Աստուած զի փորձութիւնք եւ նեղութիւնք տիրեն մեզ. ստահակութիւն տարերաց. կարկուտ. երաշտութիւնք. զաւք. մահ տարաժամք։ Մանաւանդ սով՝ սուր՝ եւ այլ ամենայն պատիժք եւ պատուհասք տիրեն մեզ։ Եւ այս եւս բարի է. զի լինին ի խրատ մեզ եւ յահ եւ ի վարջումն. որպէս զի յայսպիսի պատուհասս՝ խրատին հեռեւորք եւ երկնչին մերձաւորք. վարժ եւ կրթութիւն նոցա՝ որք կրեն զպատիժն։ Դարձեալ խրատ է պատիժ վասն անցեալ մեղացն. եւ ահ եւ երկիւղ վասն ապագային. եւ վարժ եւ կրթութիւն վասն ներկային, զի զգուշասցուք ի մեղաց։ Եւ այսպէս պատուիրանին Աստուծոյ թողուլն՝ թողու զմեզ ի խնամոցն Աստուծոյ։ Նախզի՝ պատւիրանն Աստուծոյ լոյս է իմանալի առ մեզ իջեալ. ըստ այնմ։ (Պատուիրանք Տէրն լոյս են. եւ լոյս տան աչաց. ) յորժամ թողումք՝ ի խաւարի կորնչիմք։ Այլեւ օրէնքն Աստուծոյ ուղղութիւն է մեզ ի ճանապարհ կենցաղոյս. եւ յորժամ թողումք՝ թիւրիմք եւ մոլորիմք։ Այլեւ օրէնքն օգնական է մեզ որպէս սիւն տան. յորժամ թողումք զօրէնս, խախտի հոգեւոր շինւածս մեր։ Այլեւ գաւազան հաստատութեան է օրէնքն. յորժամ ընկենումք՝ դիւրաւ գթիմք եւ գլորիմք։ Դարձեալ՝ ճանապարհ է որ տանի զմեզ առ Աստուած յերկինս. ըստ այնմ, (ճանապարհ արքունի գնա. մի յաջ խոտորիր եւ մի յահեակ. ) յորժամ թողումք յաշխարհի՝ մոլորիմք։ Դարձեալ՝ կեանք է հոգեւոր. ըստ այնմ, (պատուէրն այն՝ կեանք է յաւիտենական. ) յորժամ որոշիմք՝ մահու մեռանիմք։ Դարձեալ՝ պատուիրանաւն ճանաչէ աստուած զմեզ. յորժամ մոռանամք մեք, նա մոռանայ աստուած զմեզ։ Եւ տես յորժամ պահէր Ադամ զպատուիրանն, տեսանէր զԱստուած. իսկ յորժամ եթող՝ արտաքսեցաւ յերեսացն Աստուծոյ. նոյնպէս եւ մեք։ Եւ օրէնքն է որ զմեղսն մեզ ցուցանէ. եւ օրէնքն է որ սրբէ զմեզ ի մեղաց։ Որպէս ջուրն որ սրբէ զաղտ զմարմնոյ. այսպէս պատուիրանն Աստուծոյ սրբէ զախտ հոգւոյ եւ զմեղս։ Եւ օրենքն է որ զմեզ ի ծառայութիւն Աստուծոյ պահէ. յորժամ թողումք, հեռանամք յԱստուծոյ Ադամ որքան պահէր զեդեալ օրէնս՝ ի դրախտին էր եւ տեսանէր զԱստուած. եւ որժամ մոռացաւ զօրէնս, հեռացաւ յԱստուծոյ, եւ ել ի դրախտէն։ Զի օրէնքն է ծառ գիտութիւն բարւոյ եւ չարի. զոր հրամայեց Աստուած (մի ուտել յայն պտղոյն. ) յորժամ կերին, զհրամանն Աստուծոյ կոտորեցին. վասն այն մահապարտք եղեն։ Զորօրինակ՝ մարդ որ զհրաման թագաւորին պատառէ՝ ոչ զթղթին տուգանսն տայ. այլ զի զանուն եւ զբան թագաւորին պատառեց, մահապարտ լինիլ։ Եւ որպէս ի հրամանս թագաւորին մեծ եւ փոքր չկայ. ամենայն նորա բանք են՞ նոյնպէս եւ յօրէնսն մեծ եւ փոքր չկայ. այլ հաւասար Աստուծոյ հրաման է. եւ պարտ է մեզ պահել. զի ամենայն բարեացն Աստուծոյ հաղորդ լինիցիմք։ Զի զամենայն բարոթիւն հոգւոյն եւ մարմնոյ՝ օրինօքն մեզ պարգեւ է Աստուած. յորժամ թողումք զնա՝ յամենայն բարութգեանց զրկիմք։ Եւ որպէս թողումք զօրէնս յորժամ իւրաքանչիւր ոք ըստ կամաց իւրոց գնայ, յայնժամ եթող զկամսն Աստուծոյ. զի զոր ինչ կամի Աստուած՝ այն է որ գրեալ է ի պատուիրանս Աստուծոյ. եւ մեզ այնմ պարտ է հետեւիլ. եւ վասն այն կոչիմք օրինաւորք եւ քրիստոնեայք։ Եւ որպէս այն եզն որ ունի զլուծն ի վերոյ ուսոյն՝ ոչ կարէ յաջ կամ յահեակ խոտորիլ՝ եւ ոչ ծուլանալ. եւ թէ խոտորի, խարազանաւն ուղղեն. նոյնպէս եւ քրիստոնէից ազգն։ Եւ որպէս այն պախրայն որ ի նախիրն է՝ ըստ իւր կամացն է. թէ նստի, թէ ուտէ, եւ յոր կողմ եւ շարժի. նոյնպէս եւ այլազգին եւ անօրէնն է։ Զի օրենքն օրինաւորացն ասեն, եւ նոցա տիրան. եւ զնոսա խրատեն եւ ոչ զանօրէնսն։ Այլ դուք մի նմանիք անօրինացն. զի միապէս անօրէն կոչի այն՝ որ ոչ է առեալ զօրէնս, եւ որ ոչ գիտէ եւ ոչ առնէ։ Նոյնպէս եւ անօրէն է նա՝ որ առեալ է զօրէնս եւ մոռացեալ. եւ ի բաց թողեալ է եւ ոչ առնէ։ Եւ զայնպիսին աստուած ի բաց թողեալ է ի յիւր խնամոցն եւ մոռացեալ. ըստ այնմ, (բարձի թողի զնոսա երթալ զհետ կամաց սրտից իւրեանց. ) Եւ յորժամ Աստուած ի բաց թողու զմարդն, ամենայն պատհարք եւ փորձանք տիրեն մարդոյն. յերկնէ եւ յերկրէ. ի դիւաց եւ ի մարդկանէ. ցաւք ի հոգի. դառնութիւն ի միտս. հիւանդութիւն ի մարմինս. մահ տարաժամ, եւ զանազան պատհարք։ Եւ գիտելի է՝ զի օրէնքն Աստուծոյ կրկին հատուցումն ունի ընդ իւր. որպէս, պարգեւ առնողացն. եւ պատուհաս յանցաւորացն։ Եւ կրկին է պարգեւն. մարմնաւոր աստ. եւ հոգեւոր ի հանդերձեալն. նոյնպէս կրկին է պատիժն. ասա անցաւոր. եւ անդ յաւիտենից։ եւ այս վասն այն է՝ զի յանցաւորք օրինացն կրկին են ոմանք կամաւ, եւ ոմանք ակամայ յանցանեն նոյնպէս որք կամաւ յանցանեն յօրէնս՝ անանց եւ յաւիտենից է պատուհասն։ Իսկ որք ակամայ յանցանեն յօրէնս, մարմնաւոր պատուհասին աստ։ Նոյնպէս եւ որք կամաւ պահօղք են օրինացն՝ նոցա պարգեւն է յաւիտենական. եւ որք ակամայ եւ ի հարկէ պահեն, նոցա պարգեւն է մարմնաւոր աստ։ Դարձեալ գիտելի է զի պարգեւն Աստուծոյ՝ են խոստմունքն եւ արդիւքն։ Եւ խոստումն նախ է եւ աստ. արդիւքն յետոյ ի հանդերձեալն։ նոյնպէս եւ պատուհասն Աստոծոյ է սպառնալիքն եւ է վճիռն։ Եւ սպառնալիքն նախ է աստ՞ եւ վճիռն յետոյ ի հանդերձեալն։ դարձեալ գիտելի է զի սուրբ եւ պիղծ մարդն՝ կրկին իւօք ճանաչի. որպէս սուրբ եւ անսուրբ կենդանիք։ Նախ օրէնքն ընտրէ. եւ երկրորդ նշանն որ կայ ի նոսա։ Նոյնպէս եւ մարդս նախ ող ունի զօրէնսն՝ սուրեբ է. եւ որ չունի՝ պիղծ. զի օրէնքն յուղղութիւն եւ ի սրբութիւն տուան մարդոյս։ Երկրորդ՝ որ ունի զնշան եւ զգործ օրինացն սուրբ է. եւ որ չունի՝ պիղծ է. նաեւ անօրէն կոչի։ Զի անօրէն է՝ որ չէ առեալ զօրէնս. եւ անօրէն է՝ որ առեալէ եւ ոչ գործէ ըստ օրինացն։ Դարձեալ՝ որպէս սուրբ եւ անսուրբ կենդանիքն որոշին ի միմեանց տեղեաւ եւ կերակրով եւ այլովն. որպէս ցնի եւ աղաւնի. գայլ եւ գառն։ Նոյնպէս եւ մարդիկ ի գործս ի կերակուրս եւ ի խօսս՝ որոշին հաւատացեալք եւ անհաւատք։ Մինն կագ եւ կռիւ ուտէ եւ ըմպէ, եւ այլն. եւ միւսն՝ հեզ խաղաղ անյիշաչար, եւ այլն։ Այսպէս որոշեցան ի միմեանց. (զի ոչ ինչ է բաժին հաւատացելոյ ըստ անհաւատի։) Դարձեալ՝ չորս են եղանակք հատուցմանց. որպէս, բարի փոխանակ բարւոյ. չար փոխանակ չարի. բարի փոխանակ չարի եւ չար փոխանակ բարւոյ։ Բարի փոխանակ բարւոյ՝ մասնաւոր բարի է. եւ չար փոխանակ չարի՝ մասնաւոր չար. բարի փոխանակ չարի՝ ամենեւիմբ բարի. իսկ չար փոխանակ բարւոյ՝ ամենեւին չար։ Առաջինն՝ բարի փոխանակ բարւոյ՝ այս բնականօրինացն է քաղաքաց։ Երկրորդն՝ չար փոխանակ չարի՝ այս օրինցն է Մովսէսի։ Երրորդն՝ բարի փոխանակ չարի՝ այս նոր օրինացս է Քրիստոսի։ Իսկ չորրորդն՝ չար փոխանակ բարւոյ՝ այս անօրինաց է. որք չունին յերեք օրինաց։ Որպէս Ակիտոփէլ Դաւթի՝ եւ մատնիչն Քրիստոսի՝ բարւոյն չար փոխանակեցին։ Վասն որոյ ի խղճէ մտացն հեղձան. եւ մարմնով խաղդեցան եւ անկան ի պատրաստեալ տանջանս։ Յորոց փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս Աստուած մեր յամենայն արկածից չարին սատանայի ամենայնիւ ի փառս Աստուծոյ. որ է օրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից ամէն։

Նորին ի սկիզբն տասն բանեան օրինացն. ի բանն որ ասէ (ես եմ Տէր Աստուած քո. եւ մի առներ քեզ կուռ. եւ մի եղիցի այլ Աստուած բաց յԻնէն։) Ելից. 2. (Գլուխ. Բ)

 

Մարդն ի հոգւոյ իմանալւոյ եւ ի մարմնոյ զգալոյ է ստեղծեալ։ Եւ զգալի մարմինն այնքան ծանրացեալ է ի վերայ իմանալի հոգւոյս եւ ստւարացուցեալ զսա, մինչ զի բազմաց կարծել թէ, մարմին միայն եմք։ Վկայէ եւ գիրն, յասելն Աստուծոյ. (մի մնասցէ հոգինի դոսա վասն լինելոյ դոցա մարմին։) Վասն որոյ զգայարանաց ներգործելն միայն ճշմարիտ համարէին ի զգալի արարածս. եւ ջանիւք զհեշտութիւն սոցա հնարէին։ Աչօք զգեղեցկատեսութիւն եւ ականջօք զհեշտալրութիւն. լեզուաւ զշատախոսութիւն. որովայնի զպարարումն. եւ շօշափելեաց զկակղութիւն։ Իսկ միտքն խառնեալ ի սոսա՝ եւ սովորեալ սոքօք հեշտանալ. զի յորժամ աչօքն տեսանէ զբազումս ի պաշտօն իւր, եւ լսէ ունկամբն զհնազանդութիւն եւ զգովութիւն, եւ տեսանէ զպատիւ եւ զերկրպագութիւն, հեշտանայ միտքն։ Եւ ոչ գիտէին մարդիկ թէ իմանալի Աստուած գոյ. կամ իմանալի կեանք. կամ բնական է ի յայն խոկալ իմացմանն եւ հեշտանալ մտօք։ Վասն որոյ ետ Աստուած զօրէնս. եւ բարձրացոյց զմիտս մարդկան յիմանալի գիտութիւն իւր՞ զի ի ձեռն օրինացն՝ թողեալ զգալի հեշտութիւնս ախտաւորս. եւ իմացական մտօք յաստուած հպեսցին։ Եւ զի թանձրամիտ էր ժողովուրդն եւ տղայաբարու. վասն այն զիջանէր ըստ նոցա եւ զգայապէս երեւէր. փողովք եւ որոտմամբ. հրով եւ միգով. եւ ահեղ տեսութեամբ. յորմէ զարհուրէին։ Եւ զպարգեւսն տայր լորամարգ եւ մանանայ. եւ խոստմունս մարմնականս. խորան զգալի. եւ զոհք եւ նւէրք յանբանից. զի սոքօք իմանալւոյն ընտելասցին. զոր յետոյ անկարօտեցոյց զինքն աստուած։ Եւ զայս օրէնս յորո՞ւմ ժամու ետ։ Ամենագութն Աստուած յորժամ ողորմեցաւ եւ ազատեաց զժողովուրդն ի ծառայութենէ, եւ զԵգիպտոս տասն հարւածովք եհար, փոխարէն տանջանաց նոցին՝ պատառեաց զծովն եւ զփարաւօն ընկղմեաց, եւ անցոյց զժողովուրդն եւ եհան յանապատ, յայնժամ ի ձեռն մեծին Մովսէսի օրէնս գրեաց եւ ետ նոցա։ Նախ՝ ճանապարհ ուղղութեան եւ փրկութեան նոցա. զի մի դարձեալ դարձին յեգիպտոս եւ կորիցեն։ Եւ երկրորդ՝ զի մի միայն ապրեսցին մարմնով. այլեւ հոգւով կեցցեն օրինօքն Աստուծոյ. եւ ապա ելցեն յերկին պարգեւաց։ Եւ գրեաց մատամբն աստուածեղէն յերկուս տախտակս զտասն բան օրինացն։ Զհինգն յանձնառական՝ որ պահելի է պատուէր. եւ զհինգն հրաժարական՝ որ արգիլէ ի չարէն։ Եւ երկու տախտակն՝ զի հոգւով եւ մարմնով պահելի է մեզ զօրէնսն Աստուծոյ. եւ գրեմք ի սիրտս մեր։ Դարձեալ հինգ է առ Աստուած որով սիրեմք զաստուած եւ մօտենամք ի Նա. եւ հինգ առ մարդիկի որով սիրեմք զընկերս եւ հեռանամք ի չարէ։ Զի առաքինութիւնն յերկուց մասանց է. որպէս մարդն ի վերոյ երկուց ոտից է հաստատէալ. որպէս մարգարէն ուսուցանէ. (խոտորեա ի չարէ եւ արա զբարի. ) վասն այն յերկուս տախտակս գրեաց զօրէնսն. մինն խոտորիլ ի չարէ. եւ միւսն առնել զբարի։ Եւ դարձեալ՝ վասն այն գրեաց զտասն բան օրինաց յերկու տախտակի. զի նախ ստեղծեաց մեզ զտասն զգայարանս. հինգ հոգւոյ. եւ հինգ մարմնոյ. եւետ զտասն բան օրինաց՝ զի զարդարեսցուք զնոսա։ Այլեւ ասեն իմաստունք թէ՝ բարեպաշտութին երկու է. տեսական եւ գործնական. եւ իւրաքանչիւրքն ի հինգ հինգ բաժնին։ Եւ է առաջինն իմաստութիւն. տեսողութիւն. լսողութիւն. անմոռացութիւն. եւ կատարումն ճշմարտութիւն։ Զի հոգի որ իմաստուն է՝ տեսօղ է. զի հանապալ զուղիղն տեսանէ։ Եւ տեսեալ լսէ յայլմէ եւ ուսանի. եւ զուսեալն անմոռաց պահէ. եւ լինի ճշմարիտ ճշմարտին Աստուծոյ պատկեր եղեալ. եւ այնու ճանաչէ զԱրարիչն եւ զարարածս. զի Նա է պատճառ եւ սկիզբն ամենայնի. եւ մեք պատճառաւորք ի նմանէ եղեալք։ Զայս ուսանիմք յառաջին հնգէն գրեալ ի տախտակի։ Եւ այլ եւս ասեն եթէ, բանն բաժանի ի հինգ մասունս. որ է խոկումն. գործ. առաքինութիւն. հաւատն. եւ բարին կատարումն։ Զի խոհականն հանապազ խոկայ զպատեհն. եւ զխոկացեալն գործէ. եւ ի գործոյն առաքինութիւնն կատարի. եւ ապա հաւատն կանգնի. յորժամ զառաքինութիւնն գոծեմք, հաւատն ի մեզ երեւի։ Այլեւ տեսօղքն մեր եւ լսօղքն մեր հաստատին ի հաւատն. եւ ապա բարին կատարի. զի գործովք հաւատք հաստատի. եւ ինցնէ բարին կատարի։ Եւ այսպէս կատարեալ լինի մարդն հաւատովք եւ գործովք։ Վասն այն տասն բան օրինաց գրեց. զի այսպէս զամենայն մասունս հոգւոյն եւ մարմնոյ զարդարեսցէ ի մեզ։ Եւ է առաջին բան օրինացն որ ասէ։ (Ես եմ Տէր Աստուած քո. մի եղիցի քեզ այլ Աստուած բաց յԻնէն։) Առաջին բարութիւնն է մարդոյ՝ ճանաչել զԱստուած. որպէս ասէ Պօղոս. (հաւատալ պարտ է թէ է Աստուած. ) ապա բարի գործով առ Աստուած մօտիլ. եւ զկամս նորա առնել։ Արդ մի է Աստուած եւ Տէր եւ ստեղծօղն ամենայի. այլ Երրորդութիւն է պաշտեալ եւ երկրպագեալ. որպէս ասէ յերկրորդ օրէնսն։ (Լուր ի Իսրաէլի Տէր Աստուած քո Տէր մի է։) Եւ եմ Տէր Աստուած Քո. որ է երեք դէմ Հայր եւ Որդի եւ Հոգի։ Զի որդի եւ հոգի ի Հօրէ Աստուած են. եւ Ոչ օտար ի նմանէ. որպէս ասէ Տէր մեր։ (Ելի ի Հօրէ եւ եկի յաշխարհ. եւ հոգին որ ի Հօրէ ելանէ։) Եւ թէ օրինակխնդրեսցես՝ արեգակն մի է. եւ երեք յատկութիւն ունի. որ է բոլորակն եւ լոյսն եւ ջերմութիւնն. եւ մի է բնութիւն երեք յատկութեանն։ Նոյնպէս Երրորդութիւնն մի բնութիւն է. մի աստուածութիւն է. մի փառք, եւ մի թագաւորութիւն։

Երկրորդ Բանն որ ասէ։ (Մի արասցես քեզ կուռս. եւ մի նմանութիւն յերկինս եւ երկիր։) Յայտնի միտքն այս է՞ զի ոչ պաշտեմք կուռս արծաթի. ոսկեայ, կամ այլ ինչ. եւ ոչ կանգնեմք պատկեր մարդոյ, կամ թռչնոց, կամ գազանաց, կամ սողնոց. որպէս եգիպտացիքն սողնաց եւ անասնոց երկրպագանէին։ Եւ բաբելացիքն մարդոյ պատկեր. եւ այլք արեգական եւ լուսնի. եի այլք հրոյ կամ ջրոյ, կամ այլ ինչ իրաց։ Վասն այն ասէ (նմանութիւնս յերկինս եւ երկրի. եւ որ ի ջուրս են։) Այլ գիտելի է՝ զի երեք ազգ է կռապաշտութիւնն. զոր աստ ուսուցանէ հեռանալ։ Նախ զանմարմին իր Աստուած ոչ պաշտել. որպես զհրեշտակս. վասն որոյ ասէ. (մի եղեցի քեզ Աստուած օտար բաց յինէն։) Երկրորդ կուռքն՝ ձուլածուքն են արծաթի եւ ոսկեայ. ասէ՝ (մի արասցես կուռս. զի (կուռք հեթանոսաց դեւք են ասէ մարգարէն։) Երրորդն է պատկեր՝ նմանութիւն շնչաւորաց. կամ անշնչից. որպէս ասէ. (մի արասցես զնմանութիւն որ ինչ յերկինս եւ որ յերկրի։) Եւ թէ ոք տարակուսի թէ, վասն էր մեք զպատկերն՛պաշտեմք։ Ասեմք ի կարճոյ եթէ՝ յայտնի է՝ որ պատկերքս յոր մեք երկրպագեմք, ոչ է դիւաց եւ կռոց. այլ Քրիստոսի է պատկեր, կամ Տիրամօրն, կամ հրեշտակաց, կամ այլ սրբոց։ Եւ ոչ թէ զպատկերս զայս Աստուած պաշտեմք, այլ որոյ պատկերս է նման, նմա երկիրպագանեմք եւ պատուեմք։ Եւ այս գիտելի է զի պատկերացն որ օրհնեալ է՝ երկիրպագանեմք. այլ զխաչն պաշտեմք. զի Քրիստոս ի նման միացեալ եւ բեւեռեալ է անբաժանելի։ Զի երկիրպագանելն մարմնաւոր հնազանդութիւն է. այլ պաշտելն ի ներքո հոգւոյն եւ ախորժակօքն. որպէս եւ գրեալ է. (Տէրն Աստուծոյ քոյ երկիրպագցես. եւ զնա միայն պաշտեսցես։) Զխաչն միայն պաշտեմք հաւատով եւ հոգւոյ եւ խաչապաշտ կոչիմք։ Նոյնպէս երկրպագութիւնն այլ է որ երկիրպագանեմք Աստուծոյ. այլ է հրեշտակին. եւ այլ է մարդկան եւ սրբոց։ Զոր օրինակ՝ թագաւորին եւ մեծամեծաց երկիրպագանեմք. սակայն այլ եւ այլ է հնազանդութիւնն. նոյնպէս զանազան է երկրպագութիւնն Աստուծոյ եւ մարդոյ։ Իսկ թէորք են որք օտար աստուածոց եւ պաետկերաց երկիրպագանեն։ Ըստ առաջին բանին որ ասէ՝ (օտար աստուածոց մի երկիրպագանէք։) Եբրայեցիքն են եւ հաքարացիք. որ զարս սատանայականս պաշտեն։ Եբրայեցիքն զնեռն. եւ այլազգիք զկարապետ նեռինն զմոլար առաջնորդն իւրեանց։ Ըստ երկրորդին՝ առնեն դրօշեալս եւ ձուլածուս հերետիկոսք։ Զի հերձւածօղն միայն հաւանի այնմ, զոր միտ իւր ձուլէ եւ կերպարանէ. եւ ըստ հաւատոց կանոնաց ոչ ինչ իմանայ եւ ոչ հաւանի։ Իսկ որք առնեն զնմանութիւն պատկերաց՝ մեղսասէր քրիստոնեայքն են. որք հնազանդին եւ ծառայ են մեղացն։ (Զի որ առնէ զմեղս՝ ծառայէ մեղացն ասէ Տէրն։) Զի հպարտն պաշտէ զնմանութիւն նոցա որք են յերկինս ի վեր. զի հանապազ սիրէ զբարձրութիւն ի վերայ ընկերին։ Ագահն պաշտէ զնմանութիւնն որ երկիրս. շատ ուտելով՝ շատ ըմպելով որպէս անասունք։ Հրեշտակասէրն պաշտէ զնոսա որ ի ջուրս են բղջախոհ ցանկութեամբն։ Եւ որ հանապազ միտքն ի յերկիր շրջի՝ զսողունս պաշտէ։ Նմանապէս եւ գազանաբարոյքն զգազանս պաշտեն. եւ որկրոմոլն զփորն. եւ կնասէրն զկինն. եւ այլն նմանապէս. որպէս ասէ առաքեալն. (որոց Աստուած որովայնք իւրեանց են. եւ փառք ամօթն։ Եւ յայլ ուրեք ի չորս բաժանէ զպաշտօն կռոց. որպէս ասէ. (մի՛ արասցես ձեռագործ կուռս. եւ մի պատկերս. եւ մի արձանս. եւ մի կոթօղս։) Ձեռագործն է՝ որք զպաշտօնն Աստուծոյ թողուն, եւ մարմնական գործոյ եւ ագահութեան պարապին. եւ սոքա կրկին մեղանչեն։ Նախզի՝ (ագահութիւնն ըստ ինքեան կռապաշտութիւն է. որպէս ասէ առաքեալն։) Եւ երկրորդ զպաշտօնն Աստուծոյ եւ զժամ աղօթիցն զրկեն, եւ մարմնական գործոյն տան. ի վար, ի վաստակ, ի վաճառ, եւ յանասունս. վասն որոյ Աստուածտանի զնոսա. զի մի խափանեսցեն զաղօթս. եւ յայնժամ աղքատացեալ՝ առաւել հեռանան զհետ աղքատութեան իւրեաց։ Եւ այս հակառակին է գործ. որ երբեմն հարստութեամբն զբաղի. եւ արբեմն աղքատութեամբն տարակուսի. զոր Աստուած բարւոյ ետ պատճառզհարստութիւնն եւ զաղքատութիւնն. զի սոքօք զարքայութիւն ժառանգեսցեն։ Սատանայ փոխեաց զայս ի հակառակն զդժոխսն ժառանգել, զաղքատութիւն եւ զհարստութիւն պատճառելով։ Վասն այն ասէ. (մի առնել ձեռագործ կուռս. եւ մի պատկերս։) Այն է որ հանապազ մարդն պակշոտի ընդ երեսս նայելով. կամ ի միտսն նկատելով զդէմսն. զոր Տէրն զայնպիսին ցանկութեամբ հայիլն շնութիւն կոչեաց սրտի. եւ չար խորհուրդն ի սիրտն սերմն լինի. եւ ապա բուսաանի գործ մեղացն ի մարմինն։ Վասն որոյ պարտ է յայնպիսի չար հայեցուածոյն հեռանալ. զի շտեսութիւն աչազն՝ կուսութիւն է անձինն. որպէս ասէ յոբ. (ուխտ եդի աչաց իմոց չհայիլ ի կոյս. ) վասն այն ասէ մի առներ քեզ պատկերս։ (Եւ մի արձան։) Արձանն կրկին է։ Մինն է՝ որ մարդն անզեղջ մնայ ի մեղսն. եւ մեղսն ի յինքն հաստատէ եւ ամրացուցանէ։ Եւ միւսն այն է՝ որ յետ մահու չար յիշատակ թողու. որ քանի յիշեն, չար ասեն եւ աանիծանեն. եւ զնորա չարն այլ մարդիկ ուսանին եւ գործեն. եւ չար տանջանք նմա յաւելանայ. որպէս ասէ առաքեալն. (են մեղք որք յառաջ, եւեն որք զհետ երթան ի գերեզմանն. ) այն է մեղաց արձանն։ Իսկ կոթօղն այն հանապազ օրըստօրէ զմեղս ի վերոյ մեղաց յաւելուն եւ գործեն. կամ զանազան մեղս գործելով կամ ի մի մեղս հեշտացեալ եւ սովորեալ բազում անգամ զայն գործեն. եւ հոգւոյն քարակոյտ առնեն. որով քարկոծի հոգին եւ ծանրանայ ի դժոխս։ Ի յայս միտս ոմանք սովորել են ի յանուն չար մարդ կան քարակոյս առնել. իբրեւ թէ չար է մարդ այն. եւ հոգի նորա նոյնպէս քարկոծի եւ ծանրացեալ իջանէ ի դժոխս։ Որպէս ի յօրէնսն հրամայաց՝ որ զյայտնի շնացողն հանեն արտաքոյ բանակին եւ դնեն տեսօղքն զձեռս ի գլուխ նորա. եւ քարկոծեն ամենայնժողովուրդքն։ Զձեռս ի գլուխ դնեն տեսօղքն զձեռս ի գլուխ նորա. եւ քարկոծեն ամենայն ժողովուրդքն։ Զձեռս ի գլուխ դնեն՝ իբր թէ մեր վկայութեամբս դու սպանիլոյես արժանի. եւ արիւն քո ի գլուխ քո։ Իսկ ինոր օրէնս՝ հանեմք ի եկեղեցւոյ. որոշեմք եւ քարկոծեմք կապանօք զհոգին. եւ ամենայն ժողովուրդն զողջոյնն՝ զառ եւ տուր կարէ ի նմանէ. այս է կոթօղ մեղքն։ Յորոց փրկեսցէ զմեզ փրկիչն ամենայն մեղաց չարաց. եւ ողորմութեան իւրոյ արժաանի արասցէ ամէն։ այս երկրորդ բանն։ Երրորդ որ ասէ. (մի կոչեր զանուն աստուծոյ ի վերոյսնոտեաց։) Այսինքն, ոչ երդուիլ սուտ. զի որպէս կռապաշտքն սուտ կոչեն զանունն Աստուծոյ ի վերայ պատկերացն որք չեն Աստուածք։ Նոյնպէս որ սուտ երդնու՝ զանունն Աստուծոյ ի վերոյ ստոյն կոչէ։ Եւ այս երկու ազգ է։ Մինն անպատճառ. եւ միւսն պատճառաւ։ Անպատճառն այն է՝ որ ոչ ոք խնդրէ, այլ սովորեալ հանապազ կոչէ զանունն Աստուծոյ ի վերոյ ամենայն սուտ բանի. ի յառ՝ ի տուր՝ ի գինէվաճառ ի չափ՝ ի կշիռ, եւ յայլ ամենայն։ Եւ պատճառաւն երկու է. մին որ չի տեսեալ եւ չէ բռնեալ եւ ոչ գիտէ, սուտ վկայէ ի վերոյ այլոց չարեաց։ Եւ միւսն որ զիւր չարիսն ծածկէ Աստուած անուամբն. զանքուն ակն եւ ամենեցուն մերձն անտես կարծէ. եւ զմարդիկ խաբէ. վասն այն ասէ՝ (ոչ սրբէ Տէր զայսոսիկ՝ որք սուտ երդնուն. ) այսինքն, ոչ քաւէ փոքր ապաշխարութեամբ. զի թէպէտ ի ժամն ի կառափն ոչ հարու. այլ ի փոխ տայ ողորմութեամբ՝ զի ծանր ապաշխարութեամբ դճարեսցէ։ եւ աստ գիտելի է՝ զի յերդումն Գ ազգ մեղանչէ մարդ։ Նախ որ սուտ երդնու. որ գիտէ ինքն որ սուտ է՝ այլ արհամարհէ զԱստուած եւ երդնու։ Երկրորդ՝ որ երդուաւ՝ ոչ պահէ. այլ յետոյ ստէ։ Երղրորդ՝ որ զանպատշաճն երդնու. որպէս թէ յալիսն եւ ի մորուսն Աստուծոյ եւ յայլ այսպիսիսս. որ է ծանր մեղք։ եւ դարձեալ՝ անպատշաճ է որ ուրացական երդնու, կամ վկայական. որ զահեղ անունն Աստուծոյ վկայ բերէ։ եւ կամ գրելով. որպէս սովորեն մարդիկ ոմանք. զի գրեն զհոգին՝ սատանայի. այսպիսիքս մեծամեծ մեղք են։ Այլ այս է՝ որ քրիստոնէիցն երդումն չկայ. զի Քրիստոս հրամայէ թէ, (ձերայոն այո՞ եւ ոչն ոչ։) Իբր զի այնպէս ճշմարիտ հաւատ եւ վարս պիտի ցուցանել՝ որ երդման չկարօտին քրիստոնեայք միմեանց՞ այլ թէ անհաւատ լինին, եւ գործ մեծ վասն հաւատոյ, կամ վասն արեան փրկութեան, նա այսչափ երդւին։ Թէ այս խաչիս փառքն, կամ այս աւետարանիս, որ այսպէս է. կամ գիտէ Տէր՝ եւ այս խաչս եւ այս եկեղեցիս. եւ այս ի հպարկաւոր ժամանակի, դեռ յետոյ ապաշխարութեամբ քաւէ զնա։ Եւ գիտելի է՝ զի երեք ազգ ստութեամբ կոչի անունն Աստուծոյ. սրտիւ բերանով եւ գործով։Սրտիվ որպէս չար հաւատացեալքն սուտ անուն քրիստոնեայք՝ որք մկրտութիւնն առեալ են՝ եւ զշնորհ մկրտութեանն ոչ ունի. զի ոչ ունին սրտիվ զսէրն առ Աստուած. այլ միայն սուտ անւամբ եւ լեզուաւ։ Բերանով ստեննք՝ որք սուտ երդուին. կամ ուխտեն եւ ոչ կատարեն. կամ սուտ լեզուաւ աղօթեն, եւ ոչ ջերմ սրտիւ. կամ քարոզեն ագահութեամբ եւ փառասիրութեամբ. կամ աղանդով. սոքա են որք զանունն աստուծոյ կոչեն ստութեան բերանով. ըստ այնմ, (ժողովուրդքս այս շրթամբք պատուեն զիս. եւ սրտիւք հեռացեալմեկուսի են յինէն։) Եւ այլ ուր ասէ. (մերձ ես ի շրթունս նոցա. եւ հառի յերիկամանց նոցա։) Իսկ գործով սուտ են, որպէս կեղծաւորքն. որք զանունն Աստուծոյ կոչեն ըստ վերեւոյթ արտաքին գործոյն. եւ ոչ սրբութեամբ սրտին. զի ըստ ունայն է անունն Աստուծոյ ի վերոյ նոցա. զի զվարձն ի մարդկանէ առնուն, եւ ոչ յԱստուծոյ։ Եւ ոչ այս միայն, այլեւ (կտրել ասէ զմեղաւորսն ընդ մէջ. եւ զմասն նոցա ընդ կեղծաւորսն դնել ի հուրն յաւիտենից։) Այս երրորդ բանն։ Չորրորդ որ ասէ։ (Պատւեա զօր շաբաթուն։) Շաբաթն հանգիստ լսի, կամ պարապումն յոր հանգչիմք ի մարմնական գործոյ. եւ պարապիմք ի հոգեւոր գործս Աստուծոյ. որպէս աղօթելն՝ պաշտելն՝ խոկալն զԱստուծոյ, եւ այլն։ Դարձեալ՝ հանգչեալ դադարիմք ի չար գործոց. եւ պարապիմք ի գործսբարիս։ Առաջին շաբաթանալն այս է։ Երկրորդ շաբաթն է՝ հանգիստն Աստուծոյ. օր զվեց օր արար զաշխարհս. եւ յեօթն հանգեաւ. եւ մեզ պարտ է ի մարմնական գոծոց պարապիլ եւ հանգչիլ։ Երրորդ շաբաթն՝ է մեծի օր շաբաթուն. յոր եմուտ Քրիստոս ի գերեզմանն, եւ հանգեաւ ի չարչարանաց խաչին. եւէջ ի դժոխս եւ հանգեաւ ազատելով զհոգիսն ի չարչարանաց։ Չորրորդ՝ յորժամ մեռանիմք մարմնով, եւ դնիմք ի գերեզման, հանգչիմք ի չարչարանաց կենցաղոյս. (զի մահ մարդոյ հանգիստ է։) Զի թէ մեղաւոր է. զերծաւ ի բազմուէ մեղաց. եւ եթէ արդար, զերծաւ, յորոգայթէ որսաղաց, եւ ի մարմնական վշտաց։ Զայն ասէ (յիշեա զօր շաբաթուն։) Հինգերորդ շաբաթ է՝ հանգիստն յաւիտենական կենացն. զոր ի կատարումն աստի կենացս՝ պատրաստեալ է սրբոց եւ սիրողաց իւրոց։ Այս է շաբաթն զոր հրամայէ (յիշեա զօր շաբաթուն։) (Զվեց օր գործեսցես՝ եւ յեօթն օրն հանգիցես։) Նախզի՝ Աստուած ի վեց օրն արար զաշխարհս. եւ յեօթն հանգեաւ. ըստ այնմ օրինակի եւ մեզ պարտ է առնել. զվեց օր գործել. եւ յԷ հանգչիլ. զի Աստուածն յաւիտենից՝ ոչ վաստակի եւ ոչ հանգչի։ Այլ որպէս ասաց՝ (զղջացայ զի արարի զմարդն. զի մեք զղջասցուք ի մեղաց։) Նոյնպէս ասէ՝ (հանգեաւ Աստուած. ) զի մեք զվեց օր գործեսցուք. եւ յեօթն հանգիցուք. որպէս ի հինն շաբաթն. եւ ի մեզ կիրակէն աւանդեցաւ պահել։ Երկրորդլ զի ի վեց դարս՝ մարմնական է գործ. եւ յեօթն՝ հանգիստ։ Վասն այն զվեց օր գործելի է մեզ. եւ յեօթն հանգիստ։ Երրորդ՝ զի վեց են շարժմունք մարդոյս որովք մեղանչեմք. եւ մի շարժումն է սրբութեան՝ որով արդարանամք. վասն այն զվեց օր գործեմք. եւ յեօթն հանգչիմք։

Չորրորդ՝ զի եօթն թիւն սուրբ է եւ նւէր Աստուծոյ. վասն այն զվեցն մարմնոյ գործեմք. եւ զեօթն սրբեմք եւ նուիրեմք Աստուծոյ բաժին։ Հինգերորդ՝ զի ժողովուրդք Իսրաէլացւոցն խստասիրտք էին եւ անողորմ. վասն այն հրամայեաց զհանգիստն՝ զի ծառայն եւ աղախինն եւ վարձկանն, եւ եզն եւ էշն եւ ամենայն ինչ որք վաստակեալ են, զհանգիստ առնուցուն։ Վեցերորդ՝ զի զմին օրն գոնեայ պարապին եւ տեսցեն զարարածս ի փառս Աստուծոյ, եւ իմանան զարարիչն եւ գոհացեալ օրհնեն զարարիչն բոլորից։ Եօթներորդ՝ զի եօթներորդ օրն է խոստովանութեան եւ քաւութեան մեղաց. զի զոր գործեցին ի բոլոր շաբաթն զմեղս, ի կիրակէն ապաշխարեսցեն։ Ութներորդ՝ զի յաւուր կիրակէին ուսցին գործել զբարիս եւ ի միտ առցեն. զի ի բոլոր առաջի կայ շաբաթն պահեսցեն. զի յոյժ մոռացկոտ է մարդն. վասն այն հանապազ պարտ է ուսանիլ՝ զի մի մոռասցին զբարին. վասն այն ի հինն զշաբաթն հրամայեաց պահել. ի նորս աւանդեցին առաքեալքն փոխեալ զկիրակէն պահել։ Իններորդ՝ պարտ է զկիրակէն պահել. զի առաջին օր ստեղծման աշխարհիս. եւ բազում սքանչելիք ի հինն յաւուր կիրակէի եղեն։ Զի յորժամ ծովն պատառեցաւ եւ էանց ժողովուրդն ի կիրակկկէի էր։ Եւ յորժամ երեւեցաւ իսսինայ եւ զօրէնսն ետ, ի կիրակի էի էր։ Նախ ի նոսա ոմանք զծնունդն Քրիստոսի յաւուր կիրակէի ասեն։ Եւ ոմանք իԵ շաբաթի ասեն զծնունդն. եւ զաւետիսն ի չորեք շաբթի։ Այլեւ յարութիւնն Քրիստոսի յաւուր կիրակէի է. որ յարեւ ի գերեզմանէն եւ ազատեաց զմեզ ի ծառայութենէ մահու եւ ապականութեան։ Նոյնպէս եւ հոգւոյն սրբոյ իջումն յաւուր կիրակէի է. վաս այն պահելի է մազ. զի եւ այսոցիկ շնորհացս արժանաւորք գտանիցիմք։ Տասներորդ՝ զի վերջին օրն աներեկ՝ յորում յարութիւն է ամենայն մարդկան, եւ դատաստան, եւ հատուցումն ըստ գործոց, է ի կիրակէի։ Վասն որոյ այսօր պարապիլ պարտ է մեզ ի մեղաց. եւ այնմ աւուր ակնուիլ գալստեանն Քրիստոսի եւ փողոյն գոչման։ Վասն որոյ պարտ է ի կիրակիէի պարապիլ ի մարմնական գործոց եւ ի մեղաց. զի տիպ է վերջին աւուր կիրակէին որ աներեկ եւ անփոփոխ օրն է կատարածի. վախճան ժամանակիս, եւ սկիզբն յաւիտենին։ Յաղագս այսորիկ՝ օրէնս եդ ի հինն զշաբաթն պահել. եւ ի նորս զկիրակէն։ Եւ ոչ այս միայն, այլեւ հրամայեաց Աստուած յեօթն շաբաթուց զմինն պահել եւ շաբաթանալ. եւ յեօթն ամսոյն զմինն։ Եւ յեօթն ամսոյն զմինն։ Եւ յեօթն ամէն զմին ամն ոչ գործել զերկիր. ոչ սերմանել. եւ ոչ հնձել. եւ ոչ զծառս, եւ ոչ զպտուղ այգւոյ քաղել։ Նախ զի՝ կերիցեն գազանք եւ վայրի անասունք ասէ. զի եւ նոքա ստեղծուածք Աստուծոյ են. եւ երկիրս նոցա է տեղիք ուր մեք բնակեցաք. եւ երկրաւորս նոցա է զոր մեք զրկեցաք. պարտ է յեօթն ամին՝ նոցա բաժին տալ։ Եւ երկրորդ՝ զի երկիր եւ տարերք հանգչին ի վաստակութենէն. զի ւ չար գործն մեր՝ տարերք երկրի վաստակին եւ չարչարին ընդ մեզ։ Յորժամ չարչարօք ի վերոյ երկրի շրջիմք, եւ զօդս չար բանից նիւթ առնումք, եւ զջուրն ի ցանկութիւն մեղաց կրեմք, եւ ջերմութիւն հրոյն ի սէր եւ ի բորբոքումն չարեաց, յայնժամ տարերք երկրի չարին ընդ մեզ. ապա յորժամ զբարին գործեմք, հանգչին եւ ուրախանան ընդ մեզ։ Եւ թէ ոք ասիցէ՝ անշունչ եւ անկենդան տարերք որպէ՞ս չարչարին կամ հանգչին։ Ասեմք եթէ՝ իւրաքանչիւր տարերց՝ հրեշտակք գոն խնամիչք եւ պահապանք. նոքա չարչարին ընդ չարութեանն մեր. եւ հանգչին ի բարի գործս։ Զի բարի գործքն՝ հանապազ եւ միշտ գործելի են. որպէս ասէ Տէրն. (Հայր իմ մինչեւ ցայժմ գործէ եւ ես գործեմ. ) այսինքն, զգործ նախախնամութեանն. որ զկենդանիս եւ զտունկս շարժէ ի ծնունդ. զթագաւորս եւ իշխանս փոփոխէ. զերկինս եւ զլուսաւորսն շարժէ. զերկիր հաստատուն պահէ։ Ապա յայտ է որ ասէ՝ (հանգեաւ Աստուած ի գործոց իւրոց. ) այսինքն, ի նոր ստեղծանելոյ տեսակ. այլ խնամօք միշտ գործէ։ Այսպէս եւ մեզ ի մարմնական գործոց պահելի է եւ ի չար գործոց. եւ ի հոգեւոր եւ ի բարի գործս առաւելուլ։ Որպէս եւ քահանայքն ի տաճարին զութնօրեայ մանկունոն թլփատէին եւ չէր մեղք. եւ զհաց սրբութեան եւ զգառն խորովեալ յառաւօտին եւ երեկոյին դնէին ի շաբաթու։ Եւ եզին եւ իշոյ ջուր տային. եւ զանկեալ անասունն ի հոր՝ ի դուրս բերէին։ Ապա ուրեմն եւ ի կիրակէի զհոգիս մեր ընկղմեալ ի խորս մեղաց՝ հանելի է արտաքս. եւ ջուր տալի է անասնաբարոյ ժողովրդեանն։ Եւ յամենայն աւուր զինչ եւ բարի գործ է մարդ՝ շաբաթ է եւ հանգիստ Աստուծոյ։ Այլ ի կիրակէին պահելի է ի մեղաց. ի վաճառոց. ի թէատրոնէ. ի թատերաց. ի դաւոյ. յարբեցութեանց. եւ ի հեշտութեանց անկողնոյ։ Զի թէ կանոնեալ է ծունր ոչ կրկնել ի կիրակէի, զի Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց եւ զմեզ կանգնեաց ոչ է պարտ յերկիր անկանիլ, քանի՞ եւս առաւել պարտ է կանգուն կալ եւ ի հեշտութիւն մարմնոյ ոչ անկանիլ։ Արդ՝ ի մարմնական գործոց պահել հասարակաց է պահպանութիւն. եւ ի մեղաց պահել յատուկ քրիստոնէից եւ սրբոց. եւ ի գործս բարիս պարապիլ՝ առաւել յատուկ է կատարելոց եւ աստուածահաճոյ արանց ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ. որ է օրհնեալ յաւիտեանս ամէն։ Հինգերորդ բան օրինացն։ (Պատւեա զՀայր Քո եւ զմայր։) Կնքէ զառաջին հինգ բան օրինացն ի յԱստուծոյ սկսեալ, եւ ի ծնօղս աւարտեալ։ Որեւ ծնօղքն երկրորդ Աստուածք կոչին զաւակացն. զի ճշմարիտ Աստուածն է հասարակաց. եւ ծնօղքն առանձին ծննդոցն։ Եւ որպէս Աստուած զաներեւոյթ հոգին ստեղծանէ. եւ ծնօղքն զերեւելի մարմինն։ Վասն այն անհնար է վճարել զպարտս ծնողացն. զչարչարանսն ի տիւ եւ ի գիշեր. զկերակուրն. եւ զգեստն. եւ զգութն եւ զպահապանութիւնն։ Եւ թէ զամենայն հատուցանեն՝ յայնմանէ վերջանան, զի զծնօղն ոչ ծնանիլ։ Եւ բազում պատճառաւ պատւելի է զծնօղն։ Նախզի պատկերք են Աստուծոյ որպէս ցուցաւ. երկրորդաբար զպատիւն Աստուած ծնողացն է տալիս։ Երկրորդ՝ զի գործիք են մեծի պատկերին Աստուած ի մեզ. զի առանց ծնողացն՝ ոչ զհոգի ստեղծանէ Աստուած, եւ ոչ մարդ կազմէ յորովայնի։

Երրորդ՝ զի զաստուածասիրութիւնն եւ զմարդասիրութիւնն ի ծնօղսն է վարժելի. զի որ սիրէ զԱստուած եւ զամենայն մարդ. եւ որ ծնօղն ոչ սիրէ, ապերախտ է Աստուած եւ ատեցօղ մարդոյ։ Չորրորդ՝ պատուելի է զծնօղս, զի բազում երախտեաց նոցա փոքր ի շատէ հատուցումն լիցի։ Հինգերորդ՝ պատուելի է զծնօղս, զի որդիք նոցա զնոսա պատուեսցեն. զի զոր ինչ առնես քո ծնողացն, զնոյն առնէ եւ քո զաւակն քեզ. եթէ չար, եւեթէ բարի։ Վեցերորդ՝ պատուելի է զծնողս՝ զի պատուիրանն Աստուծոյ կատարեսցի. որ ասէ՝ (պատւեա զհայր եւ զմայր։) Եօթներորդ՝ վասն խոստման աւետեացն. (զի բարի լինիցի քեզ ասէ. եւ երկայնակեաց լիցիս. ) զի յիրաւի իսկ է՝ որ պահօղն կենաց այլոց, արժանասցի պահելոց զկեանս։ Ութներորդ՝հնազանդելի է ծնողաց վասն պատժոյն. որ ասէ յօրէնսն. (որ անարգ է Զհայր եւ զմայր, մահու մեռանիցի. ) զի ծնօղն է երկծրորդ պատճառ. եւ հայհոյութիւն նոցա յաստուած վերաբերի որ է առաջին պատճառ. ըստ այնմ, (որ զի անարգէ՝ զիս անարգէ. եւոր զձեզ ընդունի՝ զիս ընդունի։)

Իններորդ՝ պատուելի է զծնօղս. զի վերջին օրհնութեան ծնողացն արժանի լիցին. որպէս Իսահակ օրհնեցաւ Յաբրահամէ. եւ Յակոբ յԻսահակայ. եւ այսու օրհնութեամբս աճեցան զաւակք նոցա եւ բազմացան ի վերոյ իբրեւ զաստեղս երկնից բազմութեամբ։ Իսկ որ ոչ արժտնասցի օրհնութեան ծնողացն՝ օրհնութեան ծնողացն՝ ժառանգեսցէ զանէծս. որպէս Ռուբէն ի Յակօբայ. եւ քանան ի Նոյէ. որ ասաց՝ (անիծեալ քանան մանուկ. եւ ծառայեսցէ եղբարց իւրոց. ) վասն այս անիծիցս քանանացիքն ի սով եւ ւ սուր մատնեցան յԻսրաէլէ։ (Եւ բացաւ երկիր. եւ յեկուլ զկորխ եւ զդադան վասն անիծիցն Ռուբէնի։) Այսպէս է անէծ ծնողացն. եւ այնպիսի օրհնութիւն։ Տասներորդ՝ զպատիւ ծնողացն ուսանիլ է յանբան կենդանեաց. որպէս արագիլ արդար՝ զծերացեալ ծնօղսն կերակրէ. եւ ոպոպին ձագք ոչ ամուսնանան, մինչեւ վճարեն զպարտս ծնողացն. եւ հրամանաւ նոցա ամուսնանան։ Ապա եթէ ի գրոց ոչ ուսանին, պարտ է յանբանիցն ուսանիլ զհնազանդութիւն ծնողին։ Եւ չորս իրս պարտական է ծնօղն զաւակին իւրոց։ Նախ՝ պատրաստել զպէտս մարմնոյն. այսինքն, զկերակուր եւ զհանդերձ, եւ զայլ սնունդ։ Երկրորդ՝ զուսումն արուեստից, եւ զխրատ շահաւոր։ Երրորդ՝ ամուսնութեամբ կարգել։ Չորրորդ՝ ի հաւատս եւ ի գործս բարիս վարժել։ Առաջինն է պահպանութիւն անհատին եւ մարմնոյ նորին։ Երկրորդն ի բարեկեցութիւն նորին եւ իմտացն կրթութիւն։ Երրորդի ի բազմութիւն տեսակին եւ օրհնեալ ծննդոցն։ Չորրորդն վասն հոգեւորին եւ յիշատակի բարեաց. զի հաւատով եւ գործով լինի ծանօթ Աստուծոյ. եւ առաւել է նմա քան զգանձս ոսկւոյ եւ արրծաթոյ՝ որ կորստական է. այլ բարեպաշտ մարդոյն յաշխարհի ոչ ինչ նուազի. ըստ այնմ, (հաւատացեալ մարդոյն՝ ամենայն աշխարհի լի է ընչիւք. իսկ անհաւատին՝ եւ ոչ դանկ մի. ) ապա յայտ եթէ չորրորդն առաւել հարկաւոր է ծնողացն, քանզառաջ ասացեալ երեքեանն։ Նմանապէս եւ չորս իրաց պարտական են զաւակք ծնողաց։ Նախ հնազանդ լինիլ հրամանաց ծնողաց. եւ ոչ բան մի թիւրել ի հրամանաց նոցա. (Զի որդի անհնազանդ՝ ի կորուստ է. եւ հնազանդն արտաքոյ է կորստեան ասէ Սողոմօն։) Երկրորդ՝ պատուելի է զծնօղսն ի պէտս մարմնական կերակրոյ եւ ըմպելոյ. հանդերձից եւ այլոցն մինչեւ յօթ մահուն։ Երրորդ զի զկտակ ծնողացն հաստատուն, եւ անփոփոխ պահեսցէ, զոր ինչ կամք նոցա իցէ. (զի կտակ յետ մահու հաստատուն է։) Չորրորդ՝ զի զօր մահու փառաւոր արասցէ. եւ յիշատակ բարեաց լիցի հոգւոյ ծնողացն որքան կենդանի իցէ. եւ այսպէս վճարեսցէ փոքր ի շատէ զպարտս ծնողացն։ Այլ գիտել պարտ է՝ որ բազումք ի մարդկանէ կոչին հարք։ Առաջին՝ մարմնական ծնօղքն՝ մարմնաւոր արարիչք են մարմնոյն որպէս ասացաք։ Երկրորդ՝ հայր հոգեւոր եւ վերստին ծննդեանն. որպէս առաջնորդն եւ քահանայն. որք արարիչք են շնորհացն։ Երրորդ՝ հայր բանաւոր. որ արարիչ է մտացն. որպէս վարդապետք աշակերտաց. (զի ի Քրիստոս Յիսուս աւետարանաւն ես ծնայ զձեզ ասէ առաքեալն։) Չորրորդ՝ հայր կոչի եւ առաջնորդն ուխտից. եւ ծերքն հասակաւ. եւ սոքա հայր են խրատու եւ երկիւղի. զի որ ոչ է առ ոտս ծերոց՝ անջան որս է սա տանայի ասէ ոմոն։ Հինգերորդ՝ հարք կոչին թագաւորք եւ իշխանք. որք պահապանք եւ խնամածուք են ազգաց երկրի եւ ագաւառաց։ Եւ սոցա պատիւ հնազանդութեանն զանազան է ըստ զանազան հարանցն։ Զի մարմնաւոր Հօրն՝ պարտ է հնազանդիլ ի մարմնաւոր իրս որպէս ասացաք։ Իսկ հոգեւոր Հօրն՝ ի հոգ եւ որն հնազանդութիւն. իսկ աշակերտքն՝ լսողութեամբ վարդապետաց. (զի ունկնդիք ասէ առաջնորդոց ձերոց եւ հպատակ կացէք նոցա. զի նոքա տքնին վասն ոգւոց ձերոց։) Իսկ միաբան եղբարքն՝ հնազանդեսցին առաջնորդին՝ յահ եւ յերկիւղ նորին. զի ելցէ ի կամաց իւրոց, եւ զկամսռ նորա արասցէ. եւ այնպէս գոցէ զհաճոյս կամացն Աստուծոյ։ իսկ թագաւորին եւ իշխանին՝ պարտ է հնազանդիլ ի ժամանակաւոր եւ ի հասարակ իրս. (զի ոչ յուստեք է իշխանութիւն, եթէ ոչ յԱստուծոյ. եւ որք կարգեալ են՝ յԱստուծոյ են կարգեալ. զի որ իշխանին կայ հակառակ, Աստուծոյ հրամանին է հակառակ։) Եւ թէ ոք ասիցէ, զամենայն ինչ զինչ եւ ասիցէ իշխանն լսե՞լ պարտ է։ ասեմք թէ, զինչ մարմնաւոր գործ դնէ՝ որ հաւատոյ եւ հոգւոյ չէ պակասութիւն, զամենայն կատարիլ է, որպէս ասացի, թէ ի ժամանակաւոր եւ ի հասարակ իրս հնազանդելի է. զի նոքա վասն մարմնոյ են իշխանաք եւ ժամանակեայ իրաց։ Իսկ հաւատոյդ եւ հոգւոյդ իշխան եւ դատաւոր Աստուած է. զբան հաւատոյ եւ զբարի գործս նմա է մատուցանելի։ Եւ թէ բռնանայ իշխանն, լաւ է սրով իշխանին մեռանիլ մարմնով, քան ի սուրն Աստուծոյ անկանիլ հոգւով. որպէս ասէ. (մի երկնչիք յայնցանէ՝ որք զմարմին սպանանեն. այլ երկերուք յայնմանէ որ զհոգի եւ զմարմին կորուսանէ ի գեհենի։) Որպէս դասք մարտիրոսացն որք վասն քրիստոսի մեռան. եւ ընդ նմին կենդանացան. ի հրոյ գեհենոյն զերծան եւ յերկնից արքայութիւնն հրաւիրեսցան։ Որոց բարեխօսութեամբ նոցա եւ ամենայն սրբոց՝ փրկեսցէ Քրիստոս առ հասարակ զամենայն հաւատացեալս անւան իւրոյ ի հրոյ գեհենոյն եւ յանվախճան տանջանաց, դասելով ընդ սրբոյս եւ ընդ սիրելիս յարքայութեանն երկնից. եւ նմա փառք յաւիտեանս ամէն։ Այս առ յանձնառականսն։

 

Նորին քարոզ ի Բանն որ ասէ։ (Մի սպանաներ. մի շնար. մի գողանար. միսուտ վկայեր. մի ցանկանար ընչից եղբօրն. եւ մի կնոջ ընկերի, եւ այլն։) Ելից. 20. 13։ (Գլուխ. Գ)

 

Զտասն բանեան օրէնս ի յերկուս հինգս բաժանեաց. վասն զի տասն զգայրանք են մարդոյս. հինգ հոգւոյս՝ յորում հրամայեաց զհինգ բան օրինացն։ Եւ հինգ մարմնոյս՝ որոց դնեն զհինգ բանս։ (Մի սպանաներ. եւ մի շնար, եւ այլն։) Դարձեալ՝ հինգ բանն յանձն առական է որ ասացաւ. եւ հինգն հրաժարական, զոր դեռեւս կամի ասել։ Դարձեալ՝ հինգ հրամայական է պատւէր. եւ հինգն արգելումն է խրատ։ Եւ դարձեալ՝ հինգն աստուծային է օրէնք. եւ հինգ մարմնային եւ առ ընկերս։ Վասն այն նախագահ եդ զաստուածայինն, քան զմարդկայինս որ ասէ։ (Մի սպաներ. մի շնար, եւ այլն։) Եւ գիտելի է՝ զի այս բան եւ խրատ՝ ի բնական օրինացն է. որ սերմանեալ էր ի բնութիւնիս մեր իսկ զբանէ։ Եւ սովաւ արդարացան նահապետք առաջինք. որպէս Ենովս. Ենովք. Նոյ. Աբրահամ, եւ այլք. ի բնութենէ ուսեալք եդին դատաւորս եւ քննիչս յանցաւորաց։ Սահմանեցին մահ եւ բանտ եւ տանջանք. որպէս ասէ Պօղոս. (եթէ որք զայնպիսին առնեն՝ արժանի մահու. ) այսպէս հասին օրինացն Աստուծոյ. որպէս եւ աստ արգիլէ աստուածային հրամանն։ (Մի սպանաներ։) Եւ ընդէ՞ր իբրեւ ընդ մի ոք խօսի զհասարակաց օրէնս, եւ ոչ առ բազումս։ Այս է պատճառն. զի ամենայն ոք ի յինքն բերցէ զօրէնս. եւ իւրն համարիցի զխրատս. եւ մի ծուլասցի իբր բազումս խօսեցեալ անփոյթ առնելով։ Եւ դարձեալ՝ թէ մի ոք լինի՝ որ պահէ զօրէնս Աստուծոյ, քան զամենայն աշխարհ պատուական է Աստուած։ Վասն այն ասէ։ (Մի սպանաներ։) Մեծ եւ անհնարին անօրէնութիւն է՝ զոր յառաջն կարգէ։ Զորեւ Նոյի պատուիրեաց։ (Որ հեղու զարիւն մարդոյ՝ փոխանակ նորա հեղցի արիւն նորա. զի ի պատկեր Աստուծոյ արարի ես զմարդն։) Աստուած զմարդն ի ղիւր պատկերն է արարել. եւ մարդասպանն հակառակ Աստուծոյ է կրկին կերպիւ։ Նախզի՝ զգործն Աստուծոյ յափշտակեաց. զի կապողին եւ արձակողին, եւ վերստին անլոյծ կապողին է գործ։ Նմա որ ասաց. (ես սպանանեմ, եւես կեցուցանեմ։) Զի որ ոք կենդանացուցանել ոչ կարէ, ոչ իշխէ սպանանել։ Եւ երկրորդ՝ զի Աստուած ի կեանս եւ ի յէութիւն եբեր. եւ նա ի մահ եւ յոչ էութիւն փոխէ հակառակ Աստուծոյ. որեւ արտաքին իմաստունքն արգիլէին զսպանումն։ Ըստ Պղատոնի թէ. (որպէս յումեմն ի պահարանում եմք. ոչ է պարտ զինքն, կամ զնմանն իւր արտաքոյ հանել ի մարմնոյն։) Եւ թէ ոք ասիցէ թէ, առաւել մարդասպան այն է՝ որ զի՞նքն սպանանէ, թէ որ զա՞յլս։ Պատասխանեն ոմանք. երեւի թէ՝ որ զայս սպանանէ, մեծ մեղք է քան որ զինքն. զի կրկին մեղաց է պարտական. մէկ իւր մեղացն. եւ երկու նմա զոր եսպան։ Այսպէս ասեն վարդապետք թէ, ոչ. այլ որ զինքն սպանանէ, մեծ մեղք է, քան որ զայլս վասն երեք պատճառի։ Նախզի՝ կենդանի գոլով՝ կարէ յետոյ ապաշխարութեամբ քաւեալ. որպէս ղունկիանոս եւ բազումք ի հրէիցն. որք խաչեզին զՔրիստոս՝ ապաշխարութեամբ փաւեցին։ Իսկ Յուդա ոչ կարաց ապաշխարել. այլ մեղօք էջ ի դժոխս։ Երկրորդ՝ որ զայլս եսպան՝ մարդոյ եղեւ հակառակ եւ թշնամի զորս եսպան. իսկ որ զինքն սպանենէ՝ Աստուծոյ է հակառակ. զի Աստուծոյ է գործ կապելն եւ արձակելն ի մարմնոյ. որպէս ասէ Պղատոն. (որպէս ումեմն ի պահարանում եմք. եւ ոչ է պարտ ումեք զինքն ի բան բառնալ ի կենաց աստի, մինչեւ նա որ կապեացն՝ վերստին լուծցէ։) Եւ դարձեալ ասեն վարդապետք թէ, (մնանք կապողին եւ արձակողին. եւ վերստին անլոյծ կապողին։) Երրորդ՝ զի գոյ հնար որ զայլս եսպան՝ արեամբն իւրով վճարել զարիւնն. որպէս ասեն օրէնքն։ (Որ հեղու զարիւն մարդոյ՝ փոխանակ նորա հեղցի արիւն նորա. ) եւ վճարեցաւ աստ։ Իսկ որ զինքն սպանանէ՝ պատժի ի հանդերձեալն անզրաւապէս. ապա ուրեմն որքան մեծ է տանջանքն յաւիտենից քան զմարմնոյս. նոյնքան մեծ մեղք է եւ առիթ անվախճան տանջանացն՝ այսինքն որ զինքն եսպան. քան որ զայլս եսպան, եւ կրեաց զաստի տանջանս։ Նաեւ բանս այս որ ասէ։ (Մի սպանաներ։) Արգիլէ զամենայն անիւաւ սպանումն։ Եւանիւաւ սպանումն՝ լինի երեք եղանակաւ։ Մին որ սպանանի առանց մեղաց. որ չէր պարտապան մահու։ Երկրորդ՝ որ այնպէս մարդասպանէ՝ որ չունի իշխանութիւն. եւչէ սպասաւոր օրինացն։ Երրորդ՝ եւթէ իշխանաւորն սպանանէ՝ այլ ոչ վրէժս խնդրելով օրինացն Աստուծոյ վասն ախտի ինչ. անիււ սպանումնէ. արենապարտ է։ Այլեւ ոչ այս միայն է մարդասպանութիւն. այլ է եւայլ գործ՝ որ մարդասպանութիւն է համարեալ։ Նախ՝ յորժամ տեսանէ զոք ի վերջին կարօտութիւնս, եւ ի մեծ նեղութեան միջի, թէ հոգւոյ, եւթէ մարմնոյ, եւ զանց առնիցէ եւ ոչ օգնեսցէ նմա, մարդասպան է. զի ոչ արար բարի ընկերին։ Իսկ երկրորդ՝ որ չար առնէ, եւ թէ ի միտս ատեսցէ զընկերն, մարդասպան է. ըստ այնմ որ ասէ. (որ ատէ զեղբայր իւր՝ մարդասպան է։) Երրորդ՝ թէ բերանովն բամբասէ կամ չարախօսէ, կամ մատնէ, մարդասպան է. զի թագաւորք եւ իշխանաք բանիւ հրամայեա գահճաց ի քար ընկենուլ՝ կամ խեղդել՝ մարդասպանք են։ Նոյնպէս եւ այն որ բանիւ մատնէ սպանանել տայ, կամ զինչսն խլել, զի եւ ինչքն արիւն են մարդոյն. զի քրտամբք է ժողովեալ. որպէս ասեն վասն ընչիցն թէ՝ զարիւնս ի վայր ածեր. կամ յորժամ զինչսն առնուն, ի սովոյ մեռանին. այսպիսիքս յայտնապէս մարդասպանք են։ Չորրորդ՝ թէ գործով չար օրինակ լինին այլոց եւ պատճառ կորստեան, իմեղս ձգելով կամ հեշտանալով, կամ խաբելով, մարդասպան են համարեալ. (Եւ ամենայն մարդասպան՝ ոչ ունի կեանս յանձին։) Դարձեալ վասն սպանութեան։ Զանազան են ազգ սպանողաց. է սպանութիւն՝ որ յատելութենէ է. որպէս Կայենին։ Եւ է որ վասն վրէժ խնդրութեան, որպէս Աբիսողոմայն։ Է որ նախանձու. որպէս բաոնսարկուին առաջին մարդասպանին։Է որ ագահութեան. որպէս գողոց եւ աւազակաց։ Է որ զրպարտութեան եւ մատնութեան։ Եւ է որ զրկելով զորբն եւ զայրին։ Եւ զայս սպանութիւնս մարգարէն յայտնէ. (զայրին եւ զպանտուխդն սպաանին. զորբսն կոտորեցին։) Եւ է սպանումն՝ որ անտեսէ առնելոյ վասն զկարիս ընկերին։ Այլեւ այս գիտելի է. զի տասն բանեաց օրէնքս գլխաւորք են. որպէս բոլոր եւ սեռ. եւ ունին տեսակ եւ մասունս. քանզի համառօտ է ասելն։ (Մի սպանաներ։) Արգիլէ յամենայն մասանց սպանութեան. որ է սրտի. եւ է բերանոյ. եւ է գործոյ։ Հրամայէ ոչ բարկանալ. ոչ մախալ. ոչ ոխալ. ոչ նախանձիլ. ոչ նենգել. ոչ քէն ունել զի սոքա սպանութիւնք են սրտի։ Այլեւ ոչ դաւել. ոչ հայհոյել. ոչ նախանձիլ. ոչ քսմոսել. ոչ անիծել. ոչ յիշոց տալ. զի այսպիսիքս լեզուաւ սպանանեն։ Այլեւ ոչ հարկանել որ ոչ առ ի մահ. ոչ ծեծել. ոչ փետել զհերս, կամ մորուս. զի այսպիսիքս մասունք են մարդասպանութեան գործով. յայսցանէ օրէնս դնէ ոչ առնել։ Եօթներորդ բան օրինացն որ ասէ։ (Մի շնար։) Ոչ փոքր ինչ անիրաւութիւն է այս. այլ ի գլխաւորէ մահու չափ մեղացն մինն՝ բղջախոհութիւնն է. որ է վավաշոտ շաղաշարումն մարմնոյ՝ յառաջ եկեալ ի պիղծ ցանկութեանց. զի զոր արգիլէ այժմ ասելով։ (Մի շնար։) Զի բազումնինչ մարմնական վնաս գայ ի նմանէ յառաջ։ Նախ եւ առաջին՝ զոգւոյն պնտութիւնն թուլացուցանէ. ծոյլ եւ անարի գործ է զմարդն յամենայն իրս։ Երկրորդ՝ պղծէ զմարմին ըստ առաքելոյն. (որ պոռնկի՝ իւր մարմին մեղանչէ։) Երրորդ՝ զմիտսն յիմարեցուցանէ եւ վայրենիս գործէ. որպէս արբեցօղն՝ նոյնպէս եւ շնացօղն. որպէս ասէ Ովսէէ. (գինի եւ կին՝ յափշտակեն զմիտս եւ զսիրտն. ) զի ցնորէ զխելսն. վասն որոյ մոլի կոչի նա. որպէս թէ հարեալ ի դիւէ՝ մոլորեալ շրջի։ Նաեւ բառնի ամօթ երեսացն. եւ լրբութեամբ գործէ զշնութիւնն. ըստ այնմ, (երեսք պոռնկի եղեն քո. անամօթացար առ ամենայսն։)Չորրորդ՝ յանժուժկալութիւն եւ ի գիճութիւն արկանէ. զի ոչ կարէ ժուժել ընդդէմ ցանկութեան. այլ որպէս հալի մոմ ի հրոյ. եւ նա ի գէճ ցանկութեան. թէ տեսանէ, թէ մտածէ. զի անյագ է ցանկութիւնն. որպէս զբոց յորս մերձենայ՝ վառէ եւ ոչ շիջանի։ Հինգերորդ՝ զժառանգութիւնս ապականէ. զի այր եւ կին՝ հալալ ժառանգաւորք են միմեանց. յորժամ երթան յայլ անկողին, զայլոյ ժառանգութիւնս ապականեն. այլեւ զինքեանս խառնակեն եւ ապականեն։ Վեցերորդ՝ թշնամութիւն յարուցանեն եւ աղաղակ. զի որպէս շանց կռիւն վասն քածի լինի. նոյնպէս եւ շնացողաց վասն կանաց։ Եօթներորդ՝ սպանութիւնս գործէ. կամ զսեղեխս, կամ զկինն. (զի բուռն է նախանծ առն ի վերոյ, ոչ հանդուրժէ դատաստանի ասէ Սողոմօն. կամ ցինքն վասն այլոց՝ կամ զայլս վասն ինքեան սպանանեն։) Եւ կամ առաջնորդք օրինացնսպանանեն. որպէս փենէհէս զղամբի եւ զքասբի եսպան. եւ ապա դադարեցաւ մահն վասն պղծութեանն ի բելբեքովը։ Եւ որպէս սիկիմացիքն սրով կոտորեցան վասն դստերն Յակօբայ դինայի պղծութեանն. որք թլփատեցան նախ՝ եւ ապա շմաւոն եւղեւի սրով սպանին զամենայսն առհասարակ։ Ութներորդ՝ ամբոխէ զազգս. որպէս գրեալ է ի դատաւորսն վասն կնոջն՝ որ ընդ շնութեան գործն մեռաւ. եւ ժողովեալ ամենայն ցեղքն կոտորեցին զքսան եւ վեց հազար այր պատերազմօղ. եւ ջնջեցին զազգն բենիամենի. մինչեւ վեց հարիւր արք զերծեալ փախան ի լերինս։ Իններորդ՝ քակէ զտունս. որպէս յայտ է իշխանացօղս. որք զամենայն ինչս կորուսանեն վասն շնութեանն. եւ աւերի տունն։ Եւ կամ օրէնքն քարկոծել տայ զշնացօղսն. եւ քակի տունն։ Տասներորդ՝ զհարազատ զաւակաց յոյսն հատանէ. զի ոչ գիտեն ոյր ուրուք է ծնեալն. եւ բազում անգամ որդիք շնութեան՝ ժառանգեն զբուն որդւոցն հայրենիսն. եւ նոքա զրկին՝ ի ժառանգութեանց։ Զայս եւ զսոյնպիսիս վնասէ շնութիւնն ի մարմին շնացողացն։ Իսկ ի հոգեւորն՝ բազում եւս վնասէ։ Նախզի՝ զԱստուած անարգէ պղծելով զտաճար նորա. (դուք տաճար Աստուծոյ կենդանւոյ էք ասէ. եւ հոգի Աստուծոյ բնակեանլ ի ձեզ։) Երկրորդ՝ զի հանգիստ եւ բնակարան լինի դիւաց. որպէս ասէ Յոբ. (բեհմովթ ննջէ ի գիճային տեղիս. ) որք են հոգիք բղջախոհաց։ Եւ որպէս հարեալն ի դիւէ շարժի. նոյնպէս եւ մոլին ի ցաանկութեանց։ Երրորդ՝ կուրանայ միտքն ի տեսութենէ. զի կլանի բանականութիւն. նաեւ մոռանայ եւ ոչ յիշէ զվիշտ մահուն եւ դժոխոց։ Այլեւ ան հաստատ լինի ի խորհուրդս. երբեմն զայս խորհելով, եւ երբեմն զայն։ Չորրորդ՝ գայթակղեցուցանէ զընկերն ձգելով ի մեղս. որպէս ասէ Ովսէէ. (եղէք որոգայթ դիտանոցին. եւ վարմն արածեալ ի լերինն. ) զի շնութեամբ ըմբռնեն զթռչուն հոգիս։ (Եւ վայ որ գայթակղեցուցանէ զմի ի փոքրկանցս յայսցանէ ասէ Տէրն։ եւ վայ որ դնէ որոգայթ կուրի ի ճանապարհի։) Հինգերորդ՝ դատէ զմիտս խղճիւ. որպէս ասասցաւ Դաւթի. (սուր ի տանէ քումմէ մի հեռասցի։) Եւ զայս ասաց վասն մեղացն որ ընդԲերսաբէի. զի սուր խղճմտանացն հանապազ չարչարէ զհոգի շնացողացն. զի թէպէտ իսակաւ ժամանակ հեշտանայ ի մեղսն. այլ յետ գործոյն՝ դառնանայ քան զլեղի. որպէս ասէ Սողոմօն. (մեղր կաթէ ի շրթանց կնոջ պոռնկի. եւ կատարած նորա դառնագոյն է քան զլեղի։) Վեցերորդ՝ նուաճի ընդ անարգութեամբ. Այսինքն հոգին որ Տէրն է՝ ծառայէ զգայարանացն եւ մարմնոյն։ Այլեւ ինքն խոնարհի գործակցին ցանկութեան մեղաց եւ հնազանդի. վասն որոյ ասացաւ. (փոխանակ զի լւանաւ ձայնի կնոջ քոյ եւ կերեր ի պտղոյն։) Եօթներորդ՝ սիրել տայ զինքն եւ զաստի կեանս. զի ցանկայ երկար կենաց. զի կատարեսցէ զհեշտ ցանկութիւնն։ Այլեւ ցանկայ առողջութեան, ուժեղութեան, փարթամութեան, պատւոյ, եւ սոյնպիսեաց. որով գործ շնութեանն ի գլուխ ելիցէ։ Ութներորդ՝ ասէ Աստուած որ պատժէ զնոսա՝ որք հետեւի հեշտ ցանկութեանց մարմնոյ, յորժամ տայ հիւանդութիւն աղքատութիւն եւ այլ ինչ խրատ։ Այլեւ ատէ զսուրբս որք յանդիմանեն զնա յայնպիսի գործս. (զի ատեցին զյանդիմանչս ի դրունս իւրեաց ասէ Սողոմօն. ) եւոչ մտանէ խրատի ի յունկն նորա. զի (որպէս իժի եւ քարբի խցեալ է զականջս իւր) մեղկութեամբ շնութեանն։ Իններորդ՝ յուսահատութիւն հանդերձեալ կենացն եւ փառացն՝ եւ թողութեան մեղաց կամ զղջանալոյ։ Այլեւ ոչ ինչ համարի անձին զտանջանս մարմնոյն. եւ զանարգանս ի դատաւորաց կամ յիշխանաց. զի սանձարձակ ընթանայ ի բղջախոհութիւնն։ Տասներորդ՝ զի սնոտի եւ առ ժամայն հեշտութեանն բոց՝ նիւթ լինի անշէջ գեհենոյն. զի որպէս առաւել փայտ բորբոքէ զհուր. նոյնպէս աղտեղութիւն հեշտ ցանկութեան՝ բորբոքէ զհուրն յաւիտենից. (որ պատրաստեալ է սատանայի եւ հրեշտակաց նորա։) Այսոքիք վնասք՝ են շնացողաց. վասն որոյ արգիլէ օրէնքն եւ պատւիրէ։ (Մի շնար։) Այլեւ բաժանի շնութիւնն ի բազում տեսակս. զի ունի բազում մասունս. պարտ է եւ զնոսա արգիլել յայնցանէ։ Առաջին՝ է պարզ պոռնկութիւնն. որով ազատ ընդ ազատի շնայ. այր եւ կին։ Երկրորդ՝ բոզութիւնն. որ կամ ընդ բազումս գնայ, կամ ընդ յայտնի բոզոյ ննջէ։ Երրորդ՝ շնութիւնն. որ ապականէ զամուսնութեանն անկողին. եւ գնայ յօտարս որպէս շուն. եթէ այր, եւ եթէ կին։ Չորրորդ՝ պոռնկութիւն. որ կամ ունի երկու կանայս ի կենդանութեան. կամ զկնի մահու յերեքն եւ ի չորսն լինի հասեալ. որ պոռնիկ կոչի ի կանանաց. զի հալալ պսակ առաջինն է. միոյ կնոջ մի այր որպէս երիցանց։ Իսկ երկրորդն՝ աշխարհականաց ներելով է՝ եւ թոյլ տալով վասն տկարութեան։ Իսկ երեքն եւ չորսն՝ եւ այլ աւելին՝ պոռնկութիւն է. եւ ոչ հալալ ամուսնութիւն. որպէս սամարացի կնոջն հրամայաց Տէրն եթէ, (հինգ այր փոխեալ է քո. եւ այդ զոր ունիս՝ չէ քո այր. ) զի պոռնկութիւն է։ Հինգերորդ շնութիւն է՝ կուսապղծութիւնն. զի ապականէ զկուսական ամբողջութիւնն։ Վեցերորդ՝ սրբապղծութիւնն ի նուիրականն Աստուծոյ. որով կորնչի ողջախոհութիւնն. որք ուխտեցին զինքեանս Աստուծոյ. որպէս ի կրօնաւորս՝ յապաշխարհօղս, եւ յայլս. եւ որքան աստիճանն գերագոյն է, այնքան մեղքն ծանրագոյն է։ Եօթներորդ՝ ազգապղծութիւնն. եթէ արեան ազգակցութիւն է. եւ թէ խնամութիւն. եւ թէ հոգեւոր ազգակցութիւն է ապականի։ ՈՒթներորդ շնութիւն է սրտի՝ աչաց մեղանչելն. ձեռաց ականաց եւ լեզուաց խեղկատակութեամբ եւ այլ ինչ աղտեղութեամբ գարշանալն։ Եւ զայսպիսիս՝ շնութիւնկոչէ Տէրն. (որ հայի ցանկութեամբ՝ զի թէպէտ ժամանակն կամ տեղիքն կամ դէմքն խափանեցին զկատարեալ գործն, այլ նա ի սրտի իւրում շնացաւ։) Այլեւ այնպիսի անդամոցն շնութիւնն այն է՝ որ կատարեցաւ։ Վասն այն շնութիւն կոչին ցանկութեամբ հայիլն եւ խօսիլն, եւ այլն։ Իններորդ շնութիւնն է՝ նզովեալն եւ անասելին օճառագործութիւնքն արուաց եւ իգաց եւ անասնագիտաց, եւ այլ սոյնպիսեաց. որք ընդդէմ բնութեանն մեղանչեն զսոդոմականն. զի ոչ միայն մարդ, այլեւ անասունք փաղչին յայնպիսի պիղծ շաղաշարութեանց. զի բիւր մահու եւ պատժոց են արժանի այնպիսիքն. եթէ ոչ դառն եւ ծանր ապաշխարութեամբ քաւեսցեն. զոր ոչ կամեցաւ Գիրք Սուրբ աղտեղել զինքն եւ զլսօղսն։ Այլ միայն ասէ. (մի շնար. ) զի աստ զամենն ի ներս պարունակեսցէ։) Տասներորդ՝ վաւաշոտ շաղաշարիլն առն եւ կնոջ զոր օրինակ՝ զպիղծ կերակուր ինչ յամենայն ժամ խոսելի է. այլեւ սուրբ կերակուրն. որպէս զմիս ոչ խարի ի պահոց ժամանակս. եւ յանպատշաճ տեղւոջ եւ ի դէմս խոտելի է։ Ապա թէ ոչ՝ եւ այն լինի պիղծ եւ մուռտառ։ Նոյնպէս եւ հալալ ամուսնութիւնն թէ ոչ լինի խտրութեամբ՝ շնոթիւն է պոռնկութիւն։ Զի ունի ամուսնութիւնն կրկին եղանակ. այսինքն արժան, եւ անարժան։ Եւ արժանն է՝ յորժամ լինի վասն զաւակի ծնանելոյ ի պաշտօնն ԱստուծոյԵւ կամ վասն պահելոյ զզուգակիցն ի պոռնկութենէ. եւ կամ վասն պարտուց. եւ այն է պարտքն՝ զի որպէս կինն յառնէ եղեւ, այն պարտք է կնոջն. Նոյնպէս այրն ի կնոջէ ծնանիցի եւ վճարիցի պարտքն։ Այսքան պատճառս պատուական է ամուսնութիւնն եւ հալալ աանկողինքն. ընտրելով զտեղին եւ ժամանակն համեստութեամբ վասն տկար բնութեանն. եւ այս է արժանաւոր եւ պարկեշտ ամուսնութիւն։ Իսկ անարժանն լի նի հինգ եղանակաւ. որ այս պատուականութիւնս՝ լինի շնութիւն համարեալ։ Առաջինն թէ լինի սանձարձակ եղեալ ի պարկեշտ ամուսնութեանց, եւ միշտ յագեցուցանէ զվաւաշոտ ցանկութիւնն բոզական փաղաքշութեամբ, ընդ բոզիցն եւ շնացելոցն համարեալ է։ Երկրորդ՝ յորժամ լինի ըիդդեմ սովորական կերպին. որպէս ասացաւ յօրէնսն. (զայգի խո մի վարեսցես այլ եւ այլ։) Երրորդ՝ յորժամ ի յանպատշաճ ժամանակի լինի. ի տօնս՝ ի կիրակէ, ի պահս՝ եւ յայլս. զի յորում աւուր ոչ է հրաման պսակի՝ ոչ հրաման է խառնիլ յանկողինս։ Չորրորդ՝ յոր ժամ ի սուրբ տեղի լինիցի. մերձ յեկեղեցի, ի խաչ, եւ յայլ արգելեալ տեղիս։ Հինգերրորդ՝ յորժամ մտանիցէ առ յղին որ մերձէ ի ծնանիլ. կամ յորժամ լինի ի կանանց օրինի։ Այսշռ հինգ եղանակաւս՝ հալալ անկողինքն լինին շնութիւն եւ պոռնկութիւն. վասն որոյ հրամայէ (մի շնար։) Դարձեալ՝ որպէս ասէ ժողովօղն։ (Կինն է որս եւ թակարթ սրտի առն. եւ կապանք ձեռաց նորա։) Զայն ասէ թէ՝ ցանկութիւն կանաց՝ է իբրեւ զորոգայթ, որ ըմբռնէ զթռչունս. եւ որպէս թակարթ որ ըմբռնէ զանասունս. եւ որպէս ձեռնակապ լինի ի գործոյ։ Թէպէտ բազում եւ ազգի ազգի վնասէ կանաց. այլ յատուկ երեք վնաս գործէ ի մարդն։ Նախզի՝ միտքն է որպէս թռչուն. նա յիմարի եւ ըմբռնի ի տռփումն կանաց։ Երկրորդ՝ մարմինն որպէս զանասուն ի թակարթ ըմբռնի գործելով զցանկութիւն։ Երրորդ յետ գործոյն՝ ձեռնակապ լինի յառաքինութենէ եւ խափանի։ Եւ այս լինի յերեք պաետճառէ. այսինքն, ի տեսութենէ եւ ի գեղոյ կանաց միտքն յիմարի եւ ափշի. ըստ այնմ, (ոգիք ըմբռնեալք ի մեսղս՝ ի մտաց եւս անկանին։) Եւ ի հեշտութենէն ախտից մարմինն ըմբռնի եւ թակարդի։ Եւ ի ցանկոութենէն հոգին կապի յառաքինութեան գործոց։ Որպէս եւ յայլուր ասէ. (Որպէս զշուն տոռամբ կապել. եւ Որպէս զեղջերու հարեալ. եւ որպէս զառջառ ի սպանդ վարեալ. այնպէս ըմբռնէ ցաանկութիւն անզգամ կանաց զմարդիկ։ Եւ թէ զուժգնութիւն կանաց կամիցիս գիտել. տես առ իմաստունն Սողոմօն որպէս ասէ գիրն։ Եթէ իմանկութեանն ուղիղ էր սիրտն Սողոմօնի զհետ Աստուծոյն իւրոյ. այլ յորժամ ծերացաւ եւ յանկաւ զհետ կանաց, ոչ էր ուղիղ սիրտն նորա զհետ Աստուծոյն իւրոյ. զի գինի եւ կանայք հեռացուցին զնա յԱստուծոյ։ Այլեւ տես առ զօրեղն ստմսոն, թէ որպէս կապեցաւ ի կնոջէն, եւ փորեցաւ աչք նորա, եւ անկաւ ի ձեռս այլազգեաց։ Այլ այս ոչ է ամենայն կանաց եւ ոչ ամենայն արանց՞ (զի թողեալն յԱստուծոյ անկցի ի նա ասէ. եւ բարիքն զերծանին ի նմանէ։) Որպէս ողջախոհն Յովսէփ զերծաւ յարբշիռ եւ ի պոռնիկ կնոջէն։ Նոյնպէս եւ ողջախոհն շուշան՝ զերծաւ ի վաւաշոտ ծերոցն։ Այսպ՛էս եւ ամենայն մարդ՝ որ ունի զերկիւղն Աստուծոյ ի սրտին ամրեացեալ, ոչ անկանի յորոգայթ նոցա։ Այլ թոյլքն եւ հեշտասէրքն որք գնան զհետ կամաց իւրեանց, եւ թողեալ են ի ձեռացն Աստուծոյ նոքա անկանին յորոգայթս նոցա։ Իսկ թէ որպէս զերծանիմք ի շնութենէ։ Նախ եւ առաջին՝ փաղչիլ ի տեսութենէ ի մերձ նստելոյ, ի խօսելոյ, եւ յայլ իմն պատճառաց. որպէս ասէ Յոբ. (ուխտ եդի աչաց իմոց, ոչ հայել ի կոյս։) Եւ յառակն ասէ. (որ մերձենայ ի ձիւթ, աղտեղասցի։) Եւ Սիրաք. (որ ըմբռնէ զնա՝ որպէս թէ ըմբռնէ նա զկարիճ եւ զօձ եւ զհուր։) Այլ որպէս ասաց ոմն ի սրբոց. (փախիր մարտիանէ՝ փախիր եւ մի յամեր. ) այս առաջին հնար զերծանելոյ ի պոռնկութենէ։ Երկրորդ՝ ճնշել զմարմինն սովով եւ ծարաւով եւ տքնութեամբ. զի թէ նուազին նիւթն, շիջանի հուրն. որպէս ասէ Տէրն. (այս ազգի դիւաց՝ ոչ ելանէ, եթէ ոչ աղօթիւք եւ պահօք։) Երրորդ՝ զբաղիլ ի գործս մարմնականս եւ ի քիրտն. կամ յընթերցումն, ի յուսումն, եւ այլ ինչ բարի գործս. զի ասեն վարդապետք. միշտ գործեա բարի. զի գտցէ զքեզ սատանայ զբաղեալ. (զի դատարկութիւն մայր է ամենայն չարեաց։) Չորրորդ՝ ընդդէմ կալ ի սկիզբն փորձութեանց. ի չար խորհուրդն, կամ ի չար շարժումն. զի որպէս օձին գլուխն յորժամ մտանէ ի ծակն, եւ զանձն ի ներքս քարշէ. նոյնպէս զգուշ պարտ է լինիլ ի սկիզբն մեղացն. զի մի մտցէ ի ներքս բոլորն։ Եւ դարձեալ որպէս գլուխ օձին թոյլ է՝ դիւրաւ ջախջախի. նոյնպէս եւ սկիզբն մեղացն եւ չար խորհուրդն. վասն որոյ ասաց Աստուած. (նա սպասեսցէքում գլխոյդ։) Հինգերորդ՝ իմիտ ածել զօր մահու եւ զտանջանս դժոխոցն. որպէս ասեն վարդապետք. ի միտ ած զվախճան քո. եւ ոչ մեղանչես յաւիտեան։ Վեցերորդ՝ ոչ վստահանալ յանձն. այլ հանապազ ի կասկածի եւ յերկիւղի կալ. զի թէ անկեալ ես՝ երկիր ի տանջանաց. եւ թէ ոչ ես անկանել, երկիր՝ գուցէ անկանիցիս ասէ առաքեալն։ Զի Դաւիթ որ սուրբ էր, անկաւ. եւ իմաստունն Սողոմօն սխալեցաւ. եւ Սամփսոն զօրեղագոյնն, տկարացաւ։ Վասն այն պարտ է հանապազ երկիւղ եկ ի կասկած կալ. եւ զգուշանալ վեցեկի հնարիւքս. եւ խնդրեսլ զօգնութիւն եւ զպահպանութիւն յԱստուծոյ փրկչէն մերմէ. որ է օրհնեալ յաւիտեանս ամէն։ Ութներորդ բան օրինացն որ ասէ։ (Մի գողանար։) Կենցաղոյս օգուտ եւ օգտակարք են այս խրատք. զոր յառաջին հասակն պարտ է վարժել զմանկունսն. եւ արգելել ի գողութենէ. զի մի ի փոքրագոյնն թոյլ տուեալ, ի մեծագոյնն յօժարեսցին. զի սովորութիւնն՝ քան զբնութիւնն առաւել լինի ըստ իմաստ նոյն. սովորութիւն ի բազում ժամանակս՝ բնութիւն մակստացական լինի. եւ որպէս բնութեամբ է ննջելն՝ քաղցն եւ ծարաւն. նոյնպէս եւ գողութիւնն լինի։ Եւ դարձել՝ ի փոքր գողութենէ զի մի զմեծամեծս գողասցի. որպէս խրատէ Տէրն. (որ ի փոքուն հաւատարիմ է, եւ ի բազմին. եւ որ ի փոքուն անիրաւ է, եւ ի բազմին։) Վասն այն ասեն յաշխարհի. ձուագողն եւ ձիագողն՝ մի է. զի միապէս գող կոչին, եւ այլոց իրաց զկրօղ եւ ագահ։ Արդ՝ մեք հրաման առաք յԱստուծոյ ի քիրտն երեսաց ուտել զհաց. եւ մի զայլոյ վաստակ. թող թէ ոչ գողանալ։ Եւ ի յօրէնսն գրեաց եւ արգիլեաց չգողանալ զայլոցն։ Արդ՝ երկոքին հրամանքս այս՝ բնական օրինացն են. զմեր վաստակն ուտել. եւ զայլոցն չգողանալ։ Եւ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս յաւել ի վերոյ եւ զերրորդ մասն թէ՝ զքոհալալ վաստակն այլոց տնտեսեա եւ բաշխեա. եւ ապա լինիմք կատարեալ։ Նախզի՝ ամենեւիմք հեռանամք ի զօրանս զրկելոյ. զի թէ զմերն հրամայ իմք տալ, ապա զայլոցն չէ պարտ գողանալ։ Երկրորդ՝ զի սէր ընկերին ցուցանի տրօք ողորմութեան. եւ օրէնքն Աստուծոյ կատարի թէ՝ (սիրեսցես զընկեր քո իբրեւ զանձն քո։) Երրորդ՝ զի ողորմութեամբ զինչս մեր յերկինս գանձեմք. մին՝ զի երկնային գանձն անապական մնայ ի գողոց եւ յապականչաց. եւ միւս՝ (ուր գանձք մեր են, անդ եւ սիրտք մեր լինին յերկինս։) Վասն այն հրամայէ. (վաճառեցէք զինչս ձեր եւ տուք ողորմութիւն. եւ արարէք ձեզ գանձ անպակաս յերկինս։) Չորրորդ՝ զի ողորմութեամբն թէ թշնամի է, հաշտի. թէ բռնաւո, խոնարհի. թէ բարկացօղ, հանդարտի։ Վասն այն հրամայեաց. (թէ բռնաւորն հանէ ի քէն զվերին հանդերձն, թող նմա եւ զմիւսն. եւ ամենայն որ խնդրէ ի քէն տուր. եւ ի փոխն մի դարձուցաներ զերեսդ։) Ապա յայտէ որ կատարեալ է քրիստոնէից օրէնս. վասն այն նախ պարտ է զգուշանալ ի գողութենէ որպէս հրամայէ Տէրն։ (Մի գողանար։) Այլեւ այսր պատուիրանի մասունք են։ Մի զրկեր. մի յափշտակեր. մի հատաներ զաւանդ. եւ մի զպարտս. եւ մի զվարձս, եւ այլն։ Զի գողութիւնն բազմատեսակ է. զի այն որ գաղտ տանի զինչս ի տանէն, գող կոչի։ Նոյնպէս որ ի վաճառն տանի, զրկօղ է. զի որ քան վարժէսն ի վեր ծախէ եւ պակաս գնէ, գող է եւ զրկօղ։ Եւ որ զչափն կրկին դնէ մեծ եւ փոքր, նոյնպէս զլիտրն, նոյնպէս զկանգունն, որ մեծովն առնու եւ փոքրովն տայ, գող եւ զրկօղ է. վասն այն կոչի բնակութիւն նոցա կողբակ. որ է գողի բակ։ Եւ որառաջ նորդ է գեղի, եւ ի գեղէն զրկէ, բոլոր գեղին լինի գող։ Եւ որ ի յարուեստն վնասէ եւ խառնէ, եւ կամ զայն նիւթն զոր էառ պակասեցուցանէ, գող է եւ զրկօղ։ Սոքա սոյնպիսիքս՝ որ ի ծածուկ նենգեն, գող կոչին եւ զրկօղ։ Եւ որ յայտնի ի ճանապարհս խլեն, յափշտակօղք եւ աւազակք կոչին։ Եւ բռնաւորքն եւ իշխանքն որք անիրաւեն զաղքատս, յափշտակօղք են։ Եւ դատաւորք որք կաշառօք թիւրեն զդատաստանն, յափշտակօղք են։ Եւոր զարծաթ ի վարձու տայ, կամ զկերակուր եւ շահ առնու, յափշտակօղ է. եւ այն ամենայն. որ յայտնի զրկէ, յափշտակօղ է, եւ որ ւ ծածուկ՝ գող։ Նոյնպէս գողութիւն է հատանել զաւանդ եւ զամանաթ. այլ եւ զաւանդ ինչ հայրենեաց կտրել՝ գողութիւն է։ Եւ զպարտս ոչ վճարել՝ եւ զվարձս վարձկանի չտալ՝ գողութիւն է եւ զրկանք եւ յափշտակութիւն։ Զի սոքա աղաղակեն առ Աստուած եւ լսէ նոցա. ըստ այնմ, (զրկեալն ի ձէնջ աղաղակէ. եւ բողոք հնձողացն եհաս յականջս Տէր զօրութեանց։) Եւ զի՞նչ է գողի ճազէն։ Այն է՝ զոր ետես Զաքարիայ մարգարէն զհրեշտակն, որ ել ի տաճարէն. եւ գերանդին ի ձեռս իւր. քան կանգունա երկայնութիւնն. եւ տասն լայնութիւնն. եւ ասէ՝ երթամ եւ տանիմ զգերանդիս ի տունս գողոց եւ աւազակաց։ Զի հրեղէն սրովն հատանէ աստմարմնով. եւ անդ հոգւով եւ մարմնով ի տանջանս հաւիտենից։ Ահա եղբարք այս է գողոց պատիժն ըստ մարգարէին որպէս ցուցաւ։ Իսկ ի քաղաքական օրէնս՝ յայտնի են որք ի վաճառն յանցանեն. տուգանք. եւ ծեծ. եւ գռայն. եւ թուքն։ Իսկ զհարամին եւ զաւազակն սպանանեն։ Եւ զգողին ձախ ոտն եւ զաջ ձեռն հատանեն. զի մի այլ գողացի։ Եւ թէ այս երեւի, ի չանկալն ձգեն. եւ յիրաւի՝ զի որ ի ծածուկ գողացաւ, ի բարձր տեղւոջ կախեսցի յայտնի։ Եւ աւազակն սպանանի իբր զյայտնի թալանօղ։ Եւ զաջ ձեռն հատցեն՝ զի մի այլ եւս գողասցի. եւ զձախ ոտն՝ զի յաջ կողմն ընթասցի վասն ընթացից ընկերին. եւ տուգանքն գող բակաց։ Զի ծածուկ խաբօղքն՝ յայտնի առակին. զի գիտասցես դու թէ, որպէս է մարմնոյ պատիժն. նոյնպէս եւէ նոցա հոգւոյ պատիժ. որպէս ասացաք։ Վասն այն խնայելով ի մեզ զգուշացուցանէ։ (Մի գողանար։)

Եւ զի՞նչ իցէ հնար գողին։ Այն՝ զոր յօրէնսն հրամայէ Աստուած. (եթէ գտցին գողունիքն ի ձեռս գողին եւ ըմբռնեն, միոյն կրկին առնուն ի գողէն. եւ տան զմին ի տէր ընչիցն. եւ զմին իշխանին. եւ գանել թողցեն։) Իսկ թէ կերեալ լինին գողունիքն, եւ գտան գողն, միոյն չորս կամ հինգ առնուն ի գողէն. եւ տան ի տեարս եւ իշխանն։ Զի թէ ոչխար լինի գողացեալն, միայն չորս հատուսցէ. եւ թէ առջառ, միոյն հինգ. զի առաւել լրբութիւն է զմեծն գողանալ քան զփոքրն։ Եւ այս է պատճառն որ միայն չորս հատուցանեն։ Զի որ փոխ տանի, միոյն մի հատուցանէ։ Եւ որ ակամայ զրկէ, միոյն կրկին վճարէ. ապա յիրաւի որ գողանայ. չորս վճարէ. զերկուսն վասն զրկելոյն. եւ զերկուսն վասն գողանալոյն։ Եւ դարձեալ՝ չորից տարերաց են ինչքն. չորիւք հատուցանէ գողն։ Եւ զի հինգ զգայարանքն գործակից եղեն. միոյն հինգ վճարէ զտուգանսն։ Նոյնպէս եւ ի նորս՝ պատիժ նոյն է գողոցն. որպէս ասէր Զաքէոս առ Տէրն. (զկէսընչից իմոց տաց աղքատաց. եւթէ զոք զրկեցի, հատուցից չորեքկին. վասն որոյ ասաց նմա. այսօր եղեւ փրկութիւն տանս զրկողաց. յորժամ մէկին Դ հատոյց։) Իսկ թէ ոչ գտանիցի գողն, այլ ինքն զղջացեալ գայ եւ խոստովանի քահանային, զայս հրամայէ օրէնքն. եթէ գողն նախ խոստովանի քահանային, եւ որչափ գողացաւն՝ զնոյն գլուխն հատուցանէ. եւ զհինգերորդ մասն եւս յաւելեալ. այսինքն զոր ինչ արժէ գողացեալ իրն՝ ի հնգէն զմինն այլ ի վերոյ տուգանս հինգ զգայարանացն որ գողացաւն. եւ տայ ի Տէր ընչիցն. եթէ մեռեալ է՝ յարեան մերձաւորս նորա. եւ թէ ոչ՝ ի քահանայն տացէ. եւ քահանայն միջնորդ է մեռելոց եւ կենդանեաց. եւ հաշտեսցին նոքա։ Եւ առցէ խոյ մի յիսուն դահեկանի. եւ մատուցանէ պատարագ Աստուծոյ. եւ թողցի նմա։ Այսպէս էր յօրէնսն. եւ յիրաւի։ Զի գողն յանցաւոր է օրինացն Աստուծոյ որ ասաց. (մի գողանար. ) եւ յանցաւոր է կանոնաց եկեղեցւոյ եւ քահանայիցն. եւ պարտական է ընչից Տէրն։ Վասն որոյ զխոյն Աստուծոյ մատուցանէ. եւ զխոստովանիլն կանոնաց. եւ զինչս ի Տէրն վճարէ եւ արդարանայ։ Եւ տես զղջումն. զի որ զղջացաւ միայն՝ չորս կամ հինգ ոչ հատուցանէ որպէս զգողն ըմբռնեալ։ Այսպէս եւ ի նորս է. զի միայն խոստովանելով ոչ արդարանայ գողն. այլ պարտ է զդողունիսն յետս ի ՋՏէրն. եւ կամ յաղքատս. եւ կամ ի քահանայս եւ յեկեղեցիս. եւ ապա վճարի։ Եւ փոխանակ խոյին՝ պահօք եւ աղօթիւք զհոգի եւ զմարմին պատարագել Աստուծոյ. եւ ապա թողցի մեղք գողութեանն։ Յայս միտս ամենայն մեղաց ապաշխարանս դնեն. կամ ողորմութիւն, կամ պահս եւ աղօթս. նոյնպէս գողին առաւել։ Եւ գիտելի է՝ զի երեք տեղւոջ գողութիւնն անպատիժ է։ Մի՝ յորժամ գողանան զսուրն ի մոլեգնոտէն. զի մի զինքն կամ զայլս վնասեսցէ. այս զգուշութիւն է եւ ոչ գողութիւն։ Եւ մի՝ յորժամ կարի քաղցեալ լինի մերձ ի մահ, առցէ հաց եւ լցուսցէ. եւ այս հարկաւորութիւն է եւ ոչ գողութիւն։ Եւ մի՝ յորժամ լինի հրամանաւ. որպէս իսրաէլցիքն առին զանօթ եգիպտացւոցն եւ ոչ դարձուցին. զի վարձ աղիւսոյն մնացեալ էր առ նոսա. հրամայեաց Աստուած դաւաճանել զնոսա զի հատուսցի։ Եւ թէ ոք ասիցէ՝ այս անուն մարդ զրկեաց զիս. եւ թէ ես գողանամ զինչս նորա արդա՞ր եմ։ Ասեմք առ այս եթէ, ոչ է պարտ. զի նա ընդ զրկօղն դատի. եւ դու ընդ գողսն։ Եւ այն զի հրամայեաց Աստուած ժողովրդեանն՝ ոչ միայն վասն վարձուն էր, այլ զի մի իշխեսցեն դառնալ յեգիպտոս գողացեալ զինչս նոցա։ Ապա ոչինչ կերպիւ է պարտ զրկել եւ գողանալ զինչս այլոց. զի փոխանակ ընչիցն զոր գողանան՝ զբարին գործս իւրեանց ի նոսա տան յարդար դատաստանին Աստուծոյ. եւ թէ ոչ ունիցին բարի գործս, զհաւատս եւ զմկրտութիւնս։ Եւ թէ այլ ազդիք իցեն, զմեղս նոցա առնուն եւ տանջին ի հուրն. եւ նոքա առնուն զպսակս յԱստուծոյ։ Այսպէս ծանրագոյն է եղբարք զրկելն եւ գողանալն. թէ յեկեղեցւոյ, թէ ի քահանայից, թէ յաշխարհականաց, մեծ մեղք են. իբր զքրիստոնեայ եւ ցեկեղեցի զրկեալ։ Իսկ թէ յայլազգաց, զնոցա մեղսնտանին. թէ զմեծատանց, եւ թէ զաղքատաց։ Վասն այն զգուշացուցանէ։ (Մի գողանար։) Եւ մի վասն կորստական ընչից զհոգի ձեր կորուսանէք. այլ սիրելով զընկերն, ողորմութիւն բաշխեսցուք կարօտելոց եւ կարեկից լիցուք. զաղքատս կերակրեսցուք. զմերկս զգեցուսցուոք. յարկ տնանկաց եւ օթեւան օտարաց լիցուք։ Հիւանդաց ձեռնտու, եւ վշտացելոց մխիթարք լիցուք։ Եւ անճառ ողորմութեանն եւ երանաւէտ կենացն արժանասցուք ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր. որ է օրհնեալ յաւետեանս ամէն։ Իններորդ բան հրամանացն Աստուծոյ որ ասէ։ (Մի սուտ վկայեր։) Բազում եւ շատ չարեաց պարտաւոր է սուտ վկայն. եթէ խաբի ի բարեկամէ չգիտելով զիրն եւ սուտ վկայէ. եթէ գիտէ զճշմարիտն, եւ ակնառութեամբ սուտ վկայէ։ Նախ եւ առաջին մեծ վնաս է. զի ապականէ զճշմարտութիւնն եւ հակառակի նմա. որպէս խաւար լուսոյ հակառակի. եւ չարն բարւոյ. եւ ոչ ինչն էութեան։ Նոյնպէս եւ սուտն ոչ ինչ է, եւ չար, եւ խաւար. ի խաւարեալ մտաց յառաջ եկեալ. եւ հակառակի ճշմարիտն։ Եւ զի՞նչ է ճշմարտութիւնն։ Առաջին այն է գովութիւն նորա՝ զի ճշմարտութիւնն արեգակն եւ լոյս է ամենայն առաքինութեան. զի ցամենայն առաքինութեան գործս՝ ճշմարտութիւնն լուսաւորէ. որպէս արեգակն զզգալի արարածս եւ զաչս լուսաւորէ։ Երկրորդ՝ զի ճշմարտութիւնն ի բազում ուրեք ի վերոյ Աստուծոյ կոչի որպէս Քրիստոս ասէ. (ես եմ ճշմարտութիւն։) (եւ Աստուած ճշմարտութեան եւ հայր։ եւ հոգին ճշմարտութեան։) զի ատէ եւ կորուսանէ զամենայն ստութիւն. եւ ոչ ինչ թաքչի ի գեղեցիկ լուսոյ ճշմարտութեանն։ Երրորդ՝ զի հաճոյ նուէր Աստուծոյ եւ պատարագ ոչ ինչ է քան զճշմարտութիւն. վասն զի Աստուած ճշմարտութիւն է. զճշմարտութիւն առաւել սիրէ, եւ կամի իբր զազգակից իւր։ Չորրորդ՝ զի ճշմարտութիւնն յԱստուծոյ է առ մեզ իջեալ. որպէս բարին լոյսն եւ կեանքն. վասն որոյ մեծարգոյ եւ պատուական է. զի յԱստուծոյ է։ Իսկ ստութիւնն ի սատանայէ. որպէս չարն եւ մեղքն. վասն այնորիկ անարգ է։ Հինգերորդ՝ զի առ մեզ եկեալ՝ ճշմարիտս գործէ զմեզ. որպէս հուրն յորս մեր ձի՝ ջերմանայ. եւ լոյսն լուսաւորէ. նոյնպէս ճշմարտութիւնն ճշմարիտս գործէ զմարդ. եւ ի ստութեանն խաւարէ հեռացուցանէ։ Վեցերորդ՝ զի ճշմարտութիւնն մնացական է անանց, եւ յաւիտեան է. զի հին օրէնքն եւ պատարագն՝ ստուեր եւ օրինակ էին խափանեցան։ Եւ նորս որ ճշմարտութիւն էր, մնայ յաւիտեան։ Եօթներորդ՝ ճշմարտութիւնն իր է եւ էութիւն. եւ ստութիւնն ոչ ինչ եւ անիր որպէս ասացաք։ Ութներորդ՝ ճշմարտութիւնն մի է եւ միայն. եւ ոչ ինչ է նմա հակառակ։ Իսկ ստութիւնն բազում է որպէս չարն եւ հակառակ միմեանց։ Իններորդ՝ ճշմարտութիւնն կատարումն է բանին. որպէս բարին կատարում է գործոյն։ Այս է՝ տեսական իմաստութիւնն եւ գործնական առաքինութիւնն ի մեզ ի հոգւոյ եւ ի մարմնոյ յառաջ եկեալ։ Տեսական իմաստութիւնն սկսանի ի բանէն. եւ կատարի ի ճշմարտութիւնն. եւ գործնական առաքինութիւնն սկսանի ի կամացն, եւ կատարի ի բարին։ Եւ ապա մարդն կատարի հոգւով եւ մարմնով։ Տասներորդ՝ ճշմարտութիւնն զօրաւոր է քան զամենայն ինչ. որպէս գրեաց Զօրաբաբէլ առաջի թագաւորին դարեհի։ Զի ոմն գրեաց զգինին զօրաւոր. եւ ոմն զկինն. եւ ոմն զքունն. այլ զօրաբաբէլ ճշմարտութիւնն։ Եւ յարեաւ թագաւորն եւ պատուեաց զնա. եւ արձակեաց մեծ փառօք Յերուսաղէմ։ Արդ՝ այս առաջին վնաս սուտ վկային. զի կամի զճշմարտութիւնն ապականել. եւ կորուսանել զայն՝ որ զայս ամենայն գովութիւնս ունի։ Եւ որպէ՞ս կորուսանի ճշմարտութիւնն ասիցէ ոք։ Ասեմք եթէ ճշմարիտն ինքն ըստ ինքեան ոչ կորնչի. այլ հեռանայ ի ստոյն։ Զի ասելի է նմա. որպէս ի գիշերի արեգակն ոչ կորնչի, այլ հեռացուցանէ զլոյսն իւր. եւ կամ որք զակն խփեն՝ զրկին ի լուսոյ։ Եւ իմաստասէրքն այսպէս սահմանեն եթէ՝ ճշմարիտ է՝ որ իրն եւ ձայնն հաւասարին միմեանց. զի զոր խօսիմք, այն իրն նոյն լինի. որպէս ասեմք մարդոյն թէ՝ մարդ է. եւ կենդանի է եւ բանաւոր, եւ այլն. ճշմարիտ է։ Իսկ սուտն այն է՝ յորժամ ասեմք մարդոյն թէ քար է կամ փայտ. իրն եւ ձայն ոչ հաւասարեցան, սուտ է։ Եւ այլք ասեն թէ, ճշմարիտ է գոլն որ է, եւ ոչ գոլն որ ոչ է. որպէս յորժամ ասեմք թէ, ձիւնն սպիտակ է եւ ոչ սեւ. զի զոր ինչ ունի դնեմք. եւ զոր ոչ ունի բառանամք։ Եւ սուտ է՝ ոչ գոլն որ է, եւ գոլն որ ոչ է. զոր ունի բառնամք, եւ զոր ոչ ունի դնեմք՞ որպէս թէ ասեմք զկաթն սեաւ եւ ոչ սպիտակ։ Այսպէս սահմանաւ որոշին ճշմարիտն եւ սուտն ընդ իմաստնոց։ Վասն պարտ է ունիլ մեզ զճշմարիտն որ գովելի է յԱստուծոյ եւ մարդոյ. եւ թողուլ զսուտն որ անարգ Աստուծոյ եւ մարդոյ, Սուրբ Գրոց եւ արտաքին իմաստնոց։ Դարձեալ՝ սուտն ամենայն չարեաց պատճառ է կերպիւ ինչ։ Նախզի՝ ամենայն մեղք եւ չարիք ստութեան գործք են. որպէս շնալն, պոռնկիլն, եւ այլն։ Երկրորդ՝ զի ամենայն ոք զսուտն դնէ ի մտի եւ գործ է զչար. զի յորժամ հարցանեն, ասիցէէ չեմ գործեալ. որպէս գողն. մարդասպանն. շնացօղն. ագահն. եւ այլքն։ Այսպէս սուտն պատճառ եւ գլուխ է ամենայն մեղաց. ապա ուրեմն ճշմարիտն գլուխ եկ պատճառ է ամենայն բարեաց։ Դարձեալ՝ սուտն սատանայ է. զի նա զառաջին սուտն խօսեցաւ զԱստուծոյ առ մարդն եթէ՝ (ասաց Աստուած յամենայն պտղոցդ մի ուտէք. ) եւ կինն ստեաց զնա թէ՝ ոչ այսպէս. այլ յամենայնէ ուտել հրամայեաց՝ եւ ի միոյն չուտել։ Եւ ապա տեղի գտեալ սատանայի՝ խաբեաց զպարզամիտն եւ մահացոյց զնա։ Նոյնպէս ամենայն մարդ որ սուտ խօսի, որդի է սատանայի, ի նմանէ ընկալեալ զսերմն ստութեան. ըստ այնմ, (որ սուտ խօսի՝ ղիւրոցն խօսի. զի սուտ է հայր նորա սատանայ. ) եւ որդին սատանայի՝ ժառանգն է հօրն սատանայի. որ նա ինքն է հուրն յաւիտենից. ըստ այնմ, (երթայք ի հուր որ պատրաստեալ է սատանայի։) Վասն այն ասեն՝ սուտ վկային հուրն է բաժին։ Ապա ուրեմն յորժամ ստախօսն որդի է սատանայի, ճշմարտախօսն որդի է Աստուծոյ եւ ժառանգակից Քրիստոսի. որ է արքայութիւնն երկնից։ Դարձեալ՝ ստախօսն ոչ կարէ արդարնալ բնաւ. զի ամենայն մեղք զոր գործեմք՝ խոստովանութեամբ թողու Աստուած. եւ խոստովանութիւնն ճշմարտախօսուիւն է առաջիԱստուծոյ եւ քահանային, եթէ զայս ինչ եւ զայս գործեցի. եւ մեղայ Աստուծոյ. այս եւ այս պատճառաւս դու թողութիւն շնորհեա մեղաց իմոց։ Արդ՝ եթէ ճշմարիտ զղջմամբ խոստովանիմք, թողու Աստուած զամենայն մեղս մեր. ապա թէ ստեմք եւ խաբեմք զքահանայն, ոչ թողու Աստուած։ Որպէս յորժամ եհարց Աստուած զԱդամ թէ ո՞ւր ես՝ պատճառս տալոյ խօսից. եւ ասէ Ադամ. մերկ էի եւ թաքեայ։ Եւ ասէ Աստուած. (մի թէ կերե՞ր ի պտղոյն չուտելոյ. ) զի ինքն խոստովանեսցի եւ գտցէ զթողութիւն։ Այլ ասաց. (կինս խաբեաց զիս։) Նոյնպէս եւ կինն ոչ ապաշաւեաց. այլ պատճառեաց զօձն. վասն որոյ ոչ արդարացան։ Քանզի առաջին բարին չմեղանչելն է. եւ երկրորդ յետ մեղացն՝ ապաշխարելն է գտանել զթողութիւն մեղաց։ Զի եթէ երկարի յապաշխարանսն՝ հաւասար չմեղուցելոցն լինի. որպէս ասէ ոմն ի սրբոցն թէ՝ արդարագործ չեղեր, արդարախօս լեր. եթէ յերկարի ի նմին, արդարագործ եւս լինի։ Ահա տեսեք՝ որ ճշմարիտ խօսքն արդարացուցանէ զմարդն եւ սուտն դատապարտէ. որպէս զադամ եւ զԵւա։ Եւ օձն ընդէ՞ր ոչ եհարց։ Այն է պատճառն՝ զի օձին լեզու եւ խօսք չէր տուեալ զի՞նչ հարցանէր։ Եւ դարձեալ՝ զի օձն ստախօս էր. ոչ եհարց ի նմանէ։ Վասն այն սուտ վկայն՝ նման է առաջին օձին անիձեալ. եւ ոչ է պարտ հարցանել զնա յատենի։ Եւ ապա դատապարտեաց զԱդամ (անիծեալ լիցի երկիր ի գործս քո, այլն։) Եւ զկինն թէ՝ (տրտմութեամբ ծնցիս որդի եւ այլն։) Եւ զօձն անէծ թէ՝ (անիծեալ լիցիս. ) այսինքն, սատակեալ յամենայն գազանաց. եւ վերոյ լանջաց գնասցես. եւ հողկերիցես զամենայն աւուրս։ Այս անիծիցս մասնակից է սուտ վկայն. զի ի մէջ ամենայն մարդոյ՝ անիծեալ, եւ ի սիրտն սողայ. եւ օձի կերակուր ուտէ զհող եւ զմեղս։ Այս է սուտ վկային բաժինն եղբարք։ Դարձեալ՝ ստախօսին մեղքն այն է՝ զոր ասաց Տէրն թէ՝ (որ ուրանայ զիս առաջի մարդկան, ուրացայց եւես զնա առաջի հօր իմոյ. ) զի զչարագործն՝ եւ զմարդասպանն՝ եւ զշնացօղն՝ ոչ ուրանայ, այլ ողորմի եւ գթայ, յորժամ դառնան ի մեղաց. այլ զուրացօղն ուրանայ որ մեղք լեզուին է։ Եւ տես յօրինակացն. որ զմաքսաւորն արդարացոյց. եւ զպոռնիկն սրբեաց. եւ զաւազակն յիշեաց յարքայութիւնն. եւ զուրացօղն ուրացաւ։ Եւ թէ ոք ասիցէ՝ եւ Պետրոս ուրացաւ եւ գտաւ թողութիւն։ Ասեմք այո. գտաւ թողութիւն. այլ բազում լալով եւ դառն արտասուօք յարիւն փոխեալ. եւ այս վասն յուսոյ զղջացեալ։ Այլ որք ուրանան եւ անզեղջ մնան, ոչ գտանեն թողութիւն. ըստ այնմ, (ամենայն որ խօսի բան զորդւոյ մարդոյ թողցի նմա։) Այն է՝ որ ուրացօղն դառնայ եւ խոստովանի՝ թողցի նմա։ (Բայց որ զհոգին սուրբ հայհոյէ, մի թողցի նմա. մի աստ, եւ մի ի հանդերձեալն։) Այնէ՝ որ ուրանայ եւ հայհոյէ զհաւատն, եւ զեկեղեցի, եւ զայլն. եւ յուսահատի եւ անզեղջ մնայ. ոչ աստ առնու զթողութիւն մեղաց, ոչ ի հանդերձեալն զթողութիւն պատժոց։ Զի որ ինչ մեղք որ աստ ոչ թողանի քահանայիւն, եւ անդ ոչ թողու Աստուած։ Եւ դարձեալ՝ տես զլեզուի մեղսն. զի ուրացօղն անպարիշտ եւ անաստուած կոչի. որպէս կռապաշտքն. եւոր գործով մեղանչէ՝ մեղաւոր եւ յանցաւոր Աստուծոյ։ Եւ դարձեալ՝ յորժամ լեզուաւ խոստովանիմք եւ դաւանեմք զԱստուած, արդարանամք յամենայն մեղաց. որպէս ի մկրտութեանն հաւատացաք եւ արդարացաք. ըստ այնմ, (հաւատաց աբրահամ յԱստուած, եւ համարեցաւ նմա յարդարութիւն։) Ապա ուրեմն որ ոք լեզւաւ ուրանայ զԱստուած եւ զհաւատն իւր, ամենայն մեղաց եւ պատժոց պարտական լինի։ Եւ գիտելի է՝ որ ամենայն սուտ յերեք բաժանի։ Նախ ի վտանգաւորն՝ որ վնասէ զմարդ. որպէս սուտ վկայելն՝ չարախօսելն։ Երկրորդ՝ ի կատակն. որ հեշտացուցանէ եւ ծաղրածէ։ Երրորդ՝ յանվտանկն՝ որ օգտակար լինի ուրեք. որպէս յորժամ մոլեգնոտն զսուրն խնդրէ, ստեմք թէ ոչ ունիմք։ Եւ կամ անարժան ինչ հարցանեն, ասեմք թէ ոչ գիտեմք։ Այսպիսի սուտս՝ օգտակար է եւ բարի։ Այլ առաջին սուտն՝ մեղք է մեծ եւ մահու չափ։ Եւ երկրորդն՝ ներելի մեղք, թէ երբեմն լինի. կամ ի մէջ աշխարհականաց։ Ապա թէ միշտ լինի եւ յեկեղեցիս, եւ նա մեղք է մահու չափ։ Զի ծաղրածու կրօնավոր՝ դեւ է գերգեսացի ասէ հայրն սուրբ Նեղոս։ (Եւ վայ ձեզ որ ծիծաղիքդ ասէ Տէրն) եւ կատակերգակն պատճառ լինի. եւ այն է դատարկաբանութիւնն որպէս Տէրն. (ընդ ամենայն դատարկ բանի՝ համարս տալոց էք. ) վասն այն ոչ է պարտ ամենեւին սուտ խօսիլ որպես հրամայէ Աստուած։ (Մի սուտ վկայեր։) Այլեւ այս պատւիրանիս մասունք են. ոչ առասպելախօսիլ. ոչ զրաբանել։ եւ թէպէտ սուտն եւ զուրն ի միոյ սեռի են, այլ զանզանին։ Զի սուտն է ի բաց բառնալն զոր ունի. այսինքն զբարիս. եւ զուրն՝ դնել զոր ոչ ունի. այսինքն զչարիս։ Զույն ստոր ասելն է չարի. եւ սուտն բաց ասելն բարւոյ։ Զոր ոչ է պարտ սուտ խօսիլ, եւ ոչ զուր։ Ոչ հերձուած խօսիլ. ոչ քսմոսել. ոչ դաւել. ոչ աղաղակել. ոչ մատնել. ոչ անարգել. ոչ հայհոյել. ոչ անիծել. ոչ յիշոց տալ. եւ որք սոցին նման են։ Զի որդնալից լինի բերան յիշոցնատւողաց. եւ բարկացուցանեն զԱստուած ի վերոյ աշխարհի. զի յիշոցն ամենայն մեղաց յիշումն առնէ առաջի Աստուծոյ։ Զի յերեք իրաց առաւել բարկանայ Աստուած ի վերոյ աշխարհի։ Մին յանարժան քահանայից պատարագաց. եւ մին ի սուտ երդմանց. եւ մին ի պիղծ յիշոցնատուաց։ Զի այսպիսիքս ոչ միայն ինքեանք, այլեւ լսօղքն դատապարտին։ Եւ վասն այսոց մեղաց՝ երկինք եւ երկիր չորանան. եւ ծառք անպտուղ լինին. եւ սերմանիք կորնչին. եւ ծնունդք ապականին. սատակումն անասնոց. եւ մահտարաժամ ի վերոյ երկրի շարժի։ Վասն որոյ զայսպիսիսս ամենայն քրիստոնէից արգելուլ պարտ է. եւ խափանել զանարժան քահանայն ի պատարագ է. եւ զսուտ երդմնակերն. եւ զպիղծ յիշոցնատուն։ Եւ ի սոցանէ՝ առաւել չար յիշոցնատուն է. զի դէմ յանդիման զԱստուած հայհոյէ։ Զի թէ զհաւատ անարգէ. հաւատն Աստուած է. կամ զխաչ, կամ զեկեղեցի, կամ զքահանայ։ Խաչն Քրիստոս է. եւ եկեղեզին տաճար Աստուծոյ եւ աթոռ. եւ քահանայն հրեշտակ երկրաւոր։ Եւ թէ զերեսս կամ զբերաոն, երես քրիստոնէին Քրիստոս է. (հոգի երեսաց մերոց Տէր Քրիստոս է ասէ մարգարէն. ) եւ բերանն գերեզման է Քրիստոսի. այլեւ գերեզման՝ եւ ոսկերք քրիստոնէին՝ նշխարք են օծեալ եւ կնքեալ սուրբ մեռոնաւն. եւ գերեզմանն խաչիւ եւ աւետարանաւ է կնքեալ. զնոսա անարգէ։ Վասն որոյ ծանրագոյն է եւ անթողլի քան զամենայն մեղս։ Եւ թէ ոչ դառնայ եւ զղջայ յիշոցնատուն, գրեալ է ի կանօնս հարցն թէ՝ ի մահն ոչ հաղորդեն զնա. եւ ոչ ի գերեզման քրիստոնէից թաղեն. այլ առանց խաչի եւ քահանայի աշխարհականք քարշեն զնա եւ ի հող թաղեն արտաքոյ գերեզմանացն։ Եւ յիրաւի՝ զի ի կենդանութեանն սոցա ամենեցուն անարգիչ էր. ի մահն զրկեսցի ի սոցանէ եւ ի շնոր հաց սոցա։ Յորոց փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս յայսպիսի չար հայհոյութեանց. եւ ճշմարիտ իմացմամբ եւ ճշմարիտ խօսիւք եւ ճշմարիտ գործիւք, արժանի լինիլ ճշմարիտ եւ անսուտ խոստմանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ. որ է օրհնեալ յաւիտե անս ամէն։ Տասներրորդ բան օրինաց որ ասէ։ (Մի ցանկար տան ընկերի քոյ. եւ մի կնոջ նորա. ոչ ծառայից նորա. ոչ աղախնոյ. ոչ եզին. ոչ իշոյ. եւ ոչ ամենայնի որ ինչ նորա իցէ։) Ի վախճան տասն բանեան օրինացն՝ ի ցանկութեանց արգելու. եւ ի վերոյ բազմաց տանի զհրաժարումն ասելով։ (Մի ցանկար կնոջ. եւ մի տան նորա եւ այլն։) Նախզի՝ ամենայն ցանկութիւն յերկուս գլխաւորի. ի ցանկութիւն մարմնոյ, եւ ի ցանկութիւն աչաց։ Ցանկութիւն մարմնոյ է զոր արտաքուստ ի մարմինս մեր կրեմք։ Եւ ցանկութիւն աչաց՝ վասն օտարաց իրաց եւ ընչից. քանզի յերկուսս այս առաւել քարխի ապականացու բնութիւնս մեր։ Մին ի ներքին կիրս ի հեշտութիւն մարմնոյ. եւ միւսն յարտաքինս ի հեշտութիւն աչաց։ Եւ երկուցս յայսցանէ արգելու։ (Մի ցանկար կնոջ ընկերի, եւ մի ստացւածոց նորա։) Երկրորդ՝ ի վերոյ բազմաց տանի. զի ամենայն մեղք ի ցանկութենէ յառաջ գայ. զի նախ ցանկան եւ ապա պոռնկին. նախ ցանկան եւ ապա գողանան. ապա սպանանեն. ապա արբենան. ապա բարկանան. ապա հայհոյեն, եւ այլն ամենայն։ Երրորդ՝ զի չար կամքն եւ ի չար իմացումն մեր՝ քարշէ զմեզ յամենայն մեղս. զի կամքն իշխան է որպէս բռնաւոր. եւ իմացումն տեսօղ եւ քննօղ որպէս դատաւոր. ասէ չար կամօք մի ցանկար կնոջն. եկ չար իմացմամբ մի ցանկար ըստացուածոցն եւ ընչից նորա։ Չորրորդ՝ ի վերոյ բազմաց տանի. զի բազումք ի մարդկանէ կորնչին ցանկութեամբ. եւ սակաւք զերծանին։ Զի ոմանք ցանկան փառաց. եւ այլք իշխանութեանց, եւ այլք ըստացուածոց. եւ այլք կանաց օտարաց. եւ այլք այլ իրաց ցանկան. եւ սակաւք են ի բազմաց թէ կարեն զերծանիլ ի նմանէ. զի ախտ ցանկութեանէ որպէս զզանազան ծօղակս թռչնոց. թէ ի միոյն զերծանի, ի միւսն ըմբռնի։Վասն այն խրատէ ամենեւին (մի ցանկար. ոչ կնոջն, եւ ոչ այլոցն։) Հինգերորդ՝ զի ցանկութիւնն մասն է անբան ոգւոյն՞ զի իմաստունք ասեն թէ, հոգին եռամասնեայ է՞ բան. ցասումն. եւ ցանկութիւն. բանն հրեշտակային է ի մեզ. ցասումն գազանային. եւ ցանկութիւնն անասնային։ Եւ բանն է առաջին. եւ ցասումն միջին. եւ ցանկութիւնն վերջին մասն։ Այսպէս եւ իմասունս մարմնոյս՝ բանն եւ իմաստութիւն գործ է ի խելս գլխոյն. եւ սրտմտութիւնն ի սիրտն. եւ ցանկութիւնն յերիկամունսն։ Եւ այսպէս ցանկութիւնն ի ներքոյ ի վայր քարշէ զհոգին՝ որ ոչ ունի արիութիւն. եւ ոչ զերկիւղն Աստուծոյ. եւ խռովէ զխաղացեալ ոգին. եւ ձգէ ի մեղս. վասն այն զցանկութիւնն արգելու։ (Մի ցանկար ասելով։) Վեցերորդ՝ երեքէ տեսակ ոգւոյ. այսինքն բանական. զգայական. եւ տնկական՜ Բանական է՝ որով իմանամք եւ խօսիմք։ Զգայական է՝ որով տեսանեմք եւ լսեմք. հոտոտիմք. ճաշակեմք. եւ շօշափեմք։ Իսկ տնկականն՝ որով սնանիմք. աճիմք. եւ ծնանիմք զնմանն։ Եւ այս ցանկութիւնս ի մեզ՝ տնկանանն է. որ հանապազ ցանկայ որպէս զտունկ սնանիլ աճիլ եւ ծնանիլ։ Զի բանականն եւ զգայականն՝ երբեմն դադարին ի գիշերի յորժամ ննջեմք։ Իսկ տնկանանն որ է ցանկութիւնն ի մեզ՝ երբէք ոչ դադարի. այլ ի ցերեկ եւ ի գիշեր անխափան գործէ, եւ հանապազ ի մեղս գարշէ. վասն այն զսա առաւել արգելու։ Եօթներորդ՝ զցանկութիւնն նման են ասացեալ օձի. զի որպէս օձն հեշտ սողայ ի վերոյ որովայնին. նոյնպէս եւ ցանկութիւնն հեշտութեամբ քարշէ զմարդն ի գործն։ Եւ դարձեալ՝ որպէս օձն հինգ ման առնու ի գնալն. նոյնպէս եւ հինգ զգայութեամբն շարժի մարդն ի հեշտութիւն։ Զի աչօքն ի գոյն՝ եւ ականջօքն ի ձայնն հեշտանայ. նոյնպէս եւ հոտոտելովն եւ ճաշակելովն հեշտանայ մարդ։ Եւ դարձեալ գլուխ օձին թոյլ է՝ եւ անձն պինտ. եւ յոր տեղի գլուխն մտանէ, զանձն ի ներս քարշէ. եւ դժւարաւ ի դուրս բերի։ Նոյնպէս եւ ցանկութիւնն թուլութեամբ ի ներս մտեալ, եւ զգործն քարշ ի ներս. եւ դրժուարաւ կտրի մարդն ի գործոյն։ Վասն այն զգլուխ օձին պարտ է ջախջախել. որպէս ասէ Աստուած. (նա սպասեսցէ քում գլխոյ։) Նոյնպէս զցանկութիւնն որ գլուխ է եւ սկիզբն մեղաց՝ պարտ է խորտակել ի մեզ. ապա թէ ոչ՝ ի գործոյն ոչ կարեմք զերծանիլ։ Եւ այսպէս ասեն թէ, օձին գլուխն ցանկութիւն է ի մեզ. եւ տուտն սրտմտութիւնն. եւ մէջն գործ մեղացն։ Զի նախ ցանկամք՝ եւ ապա գործեմք. եւ յետոյ տրտմիմք. թէ ի շնութիւնն եւ ի պոռնկութիւնն, թէ ի գողութիւնն եւ ի սպանութիւնն, եւ յամենայն գործ մեղաց ի վերջն տրտիմք։ Եւ ապա դառն թոյլ մահաբեր օձին ազդէ ի մեզ. որպէս գրէ Մովսէս ի թիւսն. (զի ժողովուրդն յանապատին ցանկացաւ եւ տրտնջեաց. յայն ժամ բարկացաւ Աստուած եւ առաքեաց ի նոսա օձս սատակիչս. եւ հարուին զնոսա եւ սատակէին. ըստ այնմ, լարս առանց բժշկութեան արձակեցի ի վերայ նոցա. զգազանս անապատի եւ այլն։) Եւ վասն կրկին պատճառի օձիւ պատուհասեաց։ Նախ՝ զի օձին կերակուր զհողն ետ Աստուած՝ եւ ոչ տրտնջէր. նոցա մանանայ ի երկնից ետ՝ եւ տրտնջէին զԱստուծոյ։ Եւ դարձեալ՝ որպէս նոքա ցանկացան զցանկութիւնն. նմանապէս ախտիւն պատժեաց զնոսա. այսինքն օձիւն. որ զցաանկութիւն նշանակէ օձն որպէս ասացաք. յայնժամ հրամայեաց Աստուած առնել օձ պղնձի. եւ կանգնել բարձր. եւ որ ոք հայէր ի յօձն՝ թէ հարեալ էր, օձն սատակիւր եւ մարդն ապրէր. եւ թէ ոչ էր հարեալ, առանց երկիւղի մնայր։ Զայս խորհուրդ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս յինքն ձգեաց. (որպէս Մովսէս բարձրացոյց զօձն յանապատին. ) նոյնպէս բարձրանալ պարտ է եւ որդւոյ մարդոյ։ Յայտ է ի խաչն. եւ որպէս որք հայէին ի պղինձի օձն բժշկէին. նոյնպէս որ հաւատով հայի ի Քրիստոս՝ բժշկի ի մահաբեր թունից օձին որ է մեղքն։ Եւ այլ եւս՝ զի անդ հակառակն տեսանի. պղնձի օձն զազգակից օձն սպանանէր. եւ թշնամիս իւր զմարդ կեցուցանէր։ Իսկ Քրիստոս զազգակից իւր զմարդիկն կեցուցանէր. եւ զթշնամին սատանայ հալածէր եւ սատկէր։ Եւ դարձեալ եւս. որպէս օձն անկենդան զօձն սպանանէր. եւ զհարեալսն կեցուցանէր. նոյնպէս Քրիստոս մեռեալ մամնովն, զմեղս մեռուցանէր ի յինքն. եւ կենդանի Աստուածութեամբն զմարդիկ կենագործէր։ Եւ զի այսպէս չար է ցանկութիւնն մեղաց. վասն այն արգելու ասելով։ (Մի ցանկար կնոջն, եւ այլն։) Ութներորդ՝ այսպէս չար է ցանկութիւնն. զի ամենայն մեղք ի մերձակայն՝ եւ ունելով գործի. եւ ցանկութիւնն ոչ ունելով եւ ի հեռուն գործէ զմեղս. ըստ այնմ, (ցանկացան զցանկութիւն անապատի։) Եւ թէպէտ մարդն բազում գանձ ունի եւ մեծութիւն՝ ոչ է ագահ որպէս զԱբրահամ եւ զԴաւիթ։ Եւ թէ մարդ մին դանկ չունի, եւ ցանկայ ընչից, ագահ է եւ ցանկացօղ։ Եւ թէ մարդն ունի զպարկեշտ ամուսնութիւնն, ոչ է շնացօղ. եւ թէ ոք ոչ ունի կին, եւ ոչ բնաւ տեսանէ, այլ խորհի ի միտս իւր եւ ցանկայ, շնացօղ է ի սրտի։ Նոյնպէս որ ի հարկաւոր կերակուրս եւ յըմպելիս չափաւորս եւ ի զգեստս շատանայ՝ ոչ է որկորըստօղ. այլ որ ոչ ունի եւ ոչ ըմպէ եւ ոչ զգենու՝ եւ միշտ ցանկայ եւ տրտնջէ եւ դժգոհէ, այնպիսին, որկորեայ է պճնօղ. եւ այլ նմանապէս։ Որպէս այնորիկ որք ցանկացան ժողովուրդքն մսոյ ի յանապատին եւ տրտնջեցին՝ վասն որոյ ետ նոցա Աստուած լորամարգ եւ կերին յագ. եւ ապխտեցին ամենայնքն ի լորամարգէն։ Վասն որոյ բարկացաւ Աստուած եւ սատակեաց զբազումս. որպէս ասէ Դաւիթ. (մինչդեռ կերակուրք ի բերանս իւրեանց էին, բարկութիւն Աստուծոյ ել ի վերայ նոցա. եւ սպան բազումս. եւ զընտիրս յԻսրաէլէ սատակեաց. ) եւ կոչեցաւ տեղին գերեզման ցանկութեան։ Որ նշանակէ զմարմինս ցանկացողաց. զի այն է գերեզման ցանկութեան, որ աչօքն ցանկայ, եւ լսելօքն, եւ խորհրդովն. եւ է ինքն գերեզման մեռելութեան եւ մեղաց։ Դարձեալ՝ գերեզման ցանկութեան դժողքն է. զի ի նա ժողովին ամենայն ցանկութիւնք մեղաց եւ մեղաւորք. եւ այնպիսի ցանկացօղ մարմինն դժողք կոչի եւ տուն մեղաց։ Եւ թէպէտ ամենայն զգայութեամբ ցանկայ մարդ՝ այլ առաւել ցանկութեան գործի է տեսութիւն աչացն. որ ի հեռաստանէ խոցէ որպէս զնետ. զի այլ զէնքն ի մրձն սպանանեն. իսկ նետն ի հեռու. նոյնպէս եւ աչքն ի հեռու տեսանէ եւ ցանկայ։ Եւ զայս ասեն պատճառ. եթէ ի ցանկութեան երակացն որք ընդ գլխովն պատին՝ առաւել սփռռեալ է յաչսն եւ ի դէմսն. վասն որոյ ընդ տեսութեանն, ցանկայ։ Եւ այլ ասեն թէ՝ չորս գոյնքն գլխաւորք՝ ի չորից տարերացն ժողովին ի դէմսն. սեաւ եւ սպիտակ. կարմիր եւ դեղին. վասն որոյ առաւել եւ միշտ փաղչելի է. զի արգելցի ցանկութիւնն. որպէս ասացաւ ի վերոյ ընդդեմ շնացողացն։ Իններորդ՝ ցանկութիւն ջերմ է եւ հուր կոչի. եթէ զնիթ հրոյն ոչ արգելումք, ոչ դադարի. եւ ի ցանկութիւն ջերմէ. յաղագս այնորիկ վաւաշոտ ցանկացօղն հանապազ հալի եւ մաշի. զի զճարպն եւ զպարարտութիւնն հալէ ցանկութիւնն. որպէս ասէ Յակօբս. (խնդրէք եւ ոչ առնոյք. վասն զի չարաչար խնդրէք. զի անդէն ի ցանկութիւնս ձեր մաշեսջիք։) Եւ զնոյն ասէ սէր աշխարհիս։ (Շնացօղք՝ ո՞չ գիտէք, զի սէր աշխարհիս թշնամութիւն է առ Աստուած։) Եւ այսպէս ցանկութիւնս մարմնոյ՝ թշնամութիւն է Աստուծոյ. եւ շնազօղ կոչի ցանկացօղն. եւ հալի եւ մաշի մարմնով. վասն այն ասէ։ (Մի ցանկար կնոջ եւ այլն։) Իսկ տասներորդ՝ որպէս հրոյ բնութիւնն լուսաւոր է եւ զշարժումն զառ ի վեր ունի. նոյնպէս ցանկութիւնն մեր յորժամ ողջ է եւ լուսաւոր ընդ բնութեանն, եւ ջերմ է ի սէրն Աստուծոյ, յայնժամ ի վեր առ Աստուած ունի զշարժումն. եւ այս կոչի սէր։ Եւ այսու զանազանին սէրն եւ ցանկութիւնն. զի այն որ սէրն է. ջերմ է եւ լուսաւոր. եւ ի վեր ունի զընթացս. այս կոչի սէր առ Աստուած եւ առ սուրբս։ Իսկ ցանկութիւն այն է՝ որ ոչ ունի զլոյսն. այլ ջեղմ է եւ ի վայր շարժէ. այս կոչի ցանկութիւն. որ զբորբոք ջերմութեան ունի, յոր եւ մարմինս հակէ։ Որպէս այն հուրն որ ի սոդօմ տեղաց՝ միայն ունէր զայրելն. եւ ընդդէմ բնութեան էջ ի յերկիր. զի նոքա ընդդէմ բնութեան գործեցին արտաքոյ սովորութեաան. վասն որոյ արտաքոյ սովորական հրոյ այրմամբ այրեցան։ Նոյնպէս ամենայն ոք որ զսէրն Աստուծոյ ի ցանկութիւն փոխէ, այսինքն, զհոգեւորն ի մարմնաւորն, եւ զյաւիտենիցն ի ժամանակեայն, եւ զանանցն ի յանցաւորն, նոյնպէս անանց հրով այրելոց է ի դատաստանին. յոր ժամ ասէ մեղաւորաց. (երթայք յինէն անիծեալք ի հուրն յաւիտենից։) Զի որպէս մեք զսէրն Աստուծոյ ի մեր ցանկութենէս բաժանեցաք. նոյնպէս ձայնն Աստուծոյ բաժանէ զբոց ի հրոյ. այսինքն, զլոյսն յայրեցողութենէն. եւ զլոյսն կազմէ պսակ արդարոցն. եւ զհուրն ժողովէ յատակս դժոխոց. եւ անդ այրէ զնոսա. (որ հուրն ոչ շիջանի եւ որդն ոչ մեռանի։) Ուր լալ աչացն է, եւ կրճատել ատամանցն. խաւարն արտաքոյ այցելութեան. եւ տանջանքն յաւիտենական. տրտմութիւն առանց ուրախութեան. արտասուք ներքին. ամենայն չարեաց առաւելութիւն. եւ բարեաց պակասութիւն. եւ ի վերոյ այսր մերժումն յերեսացն Աստուծոյ. եւ տեսութիւն դիւաց. որ մեծ չար է քան զամենայն տանջանս։ Յորոց փրկեսցէ Քրիստոս առ հասարակ զամենայն հաւատացեալս անուան Իւրոյ՝ եւ զծնունդս Աւազանին սրբոյ՝ եւ արժանի արասցէ մասին ժառանգութեան սրբոցն ի լոյս ամէն։

 

Նորին դարձեալ վասն օրինաց տասն բանին առ հասարակ։ (Գլուխ Դ)

 

Որպէս ստեղծանէ Աստուած արարչութեամբ. եւ բարերարէ խնամելով. եւ կարգաւորէ օրինօք. զի ստեղծանէ յոչնչէ. եւ խնամէ զարարեալն պահելով. եւ կարգաւորէ բարեպէս գոլով։ Եւ այլ եւս՝ զի ունի մարդն բնութիւն եւ շնորհս եւ փառս։ Ստեղծանէ զբնութիւնն. եւ խնամէ վասն շնորհացն. եւ օրէնս դնէ վասն փառացն։ Զի օրէնքն ուղղելով զմարդն՝ ածէ իշնորհսն. եւ կատարէ ի փառս։ Յաղագս այնորիկ՝ ի ստեղծանելն զԱդամ օրէնս ետ բնական ի պտղոյն գիտութեան ոչ ուտել։ Եւ որդւոյն սեթայ չխառնիլ յազգ Կայենայ։ Եւ Նոյի ոչ ուտիլ զհեղձուցեալն։ Եւ Աբրահամու ուխտ թլփատութեան. եւ այլոց նախահարցն։ Իսկ ի ձեռն Մովսէսի՝ գրով աւանդեաց զօրէնս տասն բանեան՝ եւ զայլ մասնաւորս։ Նախզի՝ բազումք էին, եւ մի մօռասցուք։ Երկրորդ զի՝ սովոր էին թագաւորք ընդ հեռաւորս գրովք եւ միջնորդօք խօսիլ։ Նոյնպէս յորժամ հեռացաք մեղօքն յԱստուծոյ, առնու միջնորդ զմեծն Մովսէս. եւ գրով աւանդէ զօրէնս։ Նախզի՝ մլ ամենեւիմբ հեռասցուք յԱստուծոյ եւ օտարասցուք։ Երկրորդ՝ զի մի պատճառեսցուք ոչ գիտել զօրէնս։ Երրորդ՝ զի փութասցուք յօրինացն գնալ ի կամս Աստուծոյ եւ ի ճանապարհս ուղղութեան։ Չորրորդ՝ զի ցուցցէ թէ՝ անձն իշխան է մարդն ի պահելն, եւ յոչ պահելն։ Հինգերորդ՝ զի ցուցէ թէ, մեծ է եւ արարիչ ի դնելն զպատուիրանս։ Վեցերորդ՝ ցուցանի մարդոյն հնազանդութիւնն ի պահելն. եւ յոչ պահելն, պատուհաս յարարչէն։ Վասն այս պատճառի եւ առաւել քան զայս՝ աւանդէ մեզ պատուիրանս որպէս հայր որդւոյ։ Եւ օրէնս որպէս Տէր ծառայից։ Եւ հրաման որպէս արարիչ արարածոց. զի հայր է մեր եւ ծնօղ եւ արարիչ եւ Տէր։ Վասն որոյ խնամէ զմեզ եւ դնէ օրէնս՝ որ կարգաւորէ զմեզ եւ ուղղէ ի ճանապարհս բարեգործութեաոն։ Եւ է առաջին բանն որ ասէ։ (Ես եմ Տէր Աստուած քո։) Առաջինն՝ ուսուցանէ մեզ զհաւատն ի Սուրբ Երրորդութիւնն։ Եսն՝ նշանակէ զհայր. եւ Տէր եւ Աստուած՝ զորդի եւ հոգի։ Որպէս յայլ ուր ասէ։ (Լուր Իսրաէլ՝ Տէր Աստուած քո Տէր մի է. ) այսինքն լուր Աստուածատես ազգ քրիստոնէից. որ կամիս տեսանել հաւատով զԱստուած, հաւատա զԱստուած երեք անձինք եւ մի բնութիւն. որ է հայր եւ որդի եւ հոգին Սուրբ։ (Եւ մի լիցին քեզ այլ Աստուածք բաց յինէն։) Որդին որ ի Հօրէն է, ոչ է այլ Աստուած։ (Զի ելի ի Հօրէ եւ եկի յաշխարհ ասէ։) Եւ հոգին Սուրբ ի Հօրէ ելանէ եւ լնու զարարածս։ Մի ոք իշխեսցէ օտարացուցանել որ ի նմանէն են. զի երեք անձէնք են եւ մի բնութիւն. եւ մի Աստուածութիւն. եւ մի փառք՝ եւ այլ ամենայն։ Այլ օտար Աստուած կուռքն են. որք սուտ անուամբ միայն կոչին. եւ էութեամբ եւ բնութեամբ ոչ. եւ գործով հեռի։ Եւ սուտ մարգարէքն՝ որք զինքեանս Աստուած տան պաշտել եւ երկիրպագանել։ Երկրորդն՝ (մի արասցես կուռս ձեռագործս. որ ինչ յերկինս ի վեր, եւ երկիր ի խոնարհ։) Առաջին՝ ի յաստուծապաշտութիւն ածէ։ Եւ երկրորդ՝ ի կռոցն հեռացուցանէ։ Այլեւ ձեռագործ կուռքն այսէ՝ որք թողումք զպաշտօնն Աստուծոյ, եւ ծառայեմք ընչիցն. զիւ զոր ինչ սիրէ ոք առաւել քան զԱստուած՝ այն է նմա Աստուած. եթէ զինքն, եւ թէ զկին. եւ թէ զմարմին, եւ զայլն. ընդ այնմ, (լալով ասեն զնոսա՝ որոց Աստուած որովայնք իւրեանց են. եւ փառք ամօթն։) Նոքա թշնամի են խաչին Քրիստոսի. զի պարտ էր խաչ եւ չարչարանս յինքեանս բերել. իսկ նոքա հեշտութիւն բերեն հակառակ Քրիստոսի։ Եւ զի Քրիստոս խաչիւն զաշխարհս յաստուծապաշտութիւն եբեր. նոքա թողուն՝ եւ ընչիցն տան զպաշտօնն։ Այն է՝ զի պարտ է յայգ եւ յերեկոյն թողուլ զգործս եւ գնալ յաղօթս եւ ի պաշտօնն Աստուծոյ։ Նոքա թողուն զաղօթսն, եւ գնան ի գործ մարմնոյ. ի վարս, ի վաճառ, ի վաստակ, եւ յայլն։ Վասն այն աղքատութիւն տայ Աստուած՝ զտի մի զբաղեսցին. յայնժամռ առաւել զաղքատութիւնն պատճառեն եւ ծուլանան յԱստուած պաշտութենէ։ Երրորդ բան։ (Մի կոչեսցես զանունն Աստուծոյ ի վերոյ սնոտեաց։) Այսինքն, սուտ երդումն մի ուտեր։ Այլ երդմնազանց մի լինիր եւ ստեր զուխտն եւ զերդումն. զի սուտ երդումն ծան է. զի թէպէտ ի ժամն ի կառափն չտայ մարդոյն. այլ ներէ ողորմութեամբ զի ապաշխարեսցէ. եւ թէ ոչ ապաշխարէ, մեծ դատապարտէ զնա Աստուած։ վասն այն Տէրն հրամայէ յաւետարանին. (ամենեւին միերդնուլ։) Թէ հակառակն ասէ թէ, ճշմարտութեան երդումն չէ վնաս. որպէս թէ ասելն. երդումի որ Քրիստոս Աստուած է ճշմարիտ. եւ կամ թէ՝ երդուիմ թէ այս հացս հաց է։ Ասեմք՝ թէպէտ երդւիլն թէ Քրիստոս Աստուած է ճշմարիտ ոչ է վնաս. այլ ճշմարտութիւնն երդումն ոչ խնդրէ։ Նախզի՝ ճշմարիտն անկարօտ է երդմամբ ճշմարտելոյ. զի ինքն ըստ ինքեան ճշմարիտ է եւ յայտնի։ Երկրորդ՝ զի ոչ գիտեմք զստոյգ ճշմարիտն, թէ ստո՞յգ է, թէ կարծօք. վասն այն ոչ է պարտ երդնուլ. ոչ ի ստոյգ ճշմարիտն, եւ ոչ ի կարծեօքն։ Իսկ առ հասարակ ոչ է պարտ երդնուլ ոչ սուտ, եւ ոչ ճշմարիտ։ Նախզի՝ Տէրն հրամայէ (ամենեւին մի երդնուլ։) Եւ ամենեւինն՝ նշանակէ ոչ ի սուտն, եւ ոչ ի ճշմարիտն երդնուլ։ Երկրորդ՝ զի ի սովորութենէն ծնանի երդմնահարութիւնն. արդ՝ եթէ ճշմարիտ երդնու՝ լինի երդմնակեր. իսկ թէ սուտ լինի, երդմնահար եւ երդմնազանց։ Երրորդ՝ զի յորժամ սովորի, ոչ զանազանի սուտն եւ ճշմարիտն. այլ յամենայն իրաց վերայ երդուի անորոշակի. եւ լինի սուտն իբրեւ զճշմարիտ, եւ ճշմարիտն իբրեւ զսուտ. վասն այն որոշեաց Տէրն. (եղիցի բանն ձեր այոն այո. եւ ոչն ոչ։) Չորրորդ՝ զի լինի ի մն մեծ վնաս. զի թէ սոսկ սուտն միայն դատապարտի՝ զի ստութեան եւ սատանայի լինի որդի. որ զանունն Աստուծոյ կոչէ ի վերայ ստութեանն՝ եւ երդմամբ եւ անուամբ Աստուծոյ հաստատէ զսուտն՝ քանի՞ առաւել մեղք է անթողլի. վասն Տէրն հրամայեաց (ամենեւին մի երդնուլ։) Այլեւ սուտ կոչել զանունն Աստուծոյ այն է՝ որ սովոր են մարդիկ ի վաճառս հանապազ երդւիլ. եւ ի վերայ սուտ իրաց զահեղ անունն Աստուծոյ շարժել ի բարկութիւն իւրեանց. զի գիտէ որ այն իրն ոչ արժէ զայն գինն, նա զանունն Աստուծոյ ի վերոյ անարժանին ղուսուր դնէ. եւ ապա խաբէ. ոչ զընկերն, այլ զԱստուած. եւ ոչ զրկէ զնա, այլ զիւր հոգին։ Եւ զի վաճառն ի ժամանակիս առանց սուտ երդման ոչ լինի. վասն այն աստուծապշտ մարդն ի վաճառի շահէն պարտի հառանալ. զի հալալ հացն պղծի զիկանօքն եւ սուտ երդմամբն. մանաւանդ քահանայից պարտ է յայսպիսի բանէս հեռանալ եւ պատրաստիլ։ Վասն այն ի կանօնսն է գրեալ. եթէ հանդիպի որ քահանայ վաճառ առնէ, խրատեն եւ ի կարգէն լուծանեն եւ աքսորեն։ Դարձեալ՝ ստութեամբ կոչել զանունն Աստուծոյ այն է՝ որ վասն խստասրտութեանն անիծանէ եւ նզովէ զմարդ. զի անիծանելն սատակել ասի. եւ նզովելն որոշել. եւ զայն անուամբն Աստուծոյ. որքան ծանրագոյն մեղք է. իբր թէ զԱստուած իւր բարկութեանն ընկեր առնէ՝ այլ եւ ծառայ եւ ասէ. երթ անիծեա զայս անուն մարդ. որ հիանալի է ներելն Աստուծոյ։ Եւ տես զծանր մեղսն. զի անիծել չէ պարտ զթշնամին. այլ սա զսիրելին անիծանէ իբր հակառակ Քրիստոսի։ Նա հրամայէ զանիծելին օրհնել. սա զօրհնելին անիծէ. եւ զայն անւամբն Աստուծոյ. որ անունն Աստուծոյ ոչ երբէք անիծանէ, այլ միշտ օրհնէ. զի աղբիւր է օրհնութեանն, եւ բարութեամբ լնու։ Եւ սմա ասէ մարգարէն. (ոչ է Աստուած առաջի աչաց նոցա։) Եւ բաց յերկուց զայլ ոք չէ պարտ անիծանել։ Կամ որ ի հաւատն հերձւած ունի. կամ որ ի չարն անշեղջ է։ Յետ երկու եւ երեք անգամ խրատելոյ՝ ապա անիծանեն զայնպիսին։ Եւ վասն ագահութեան կամ փառաց կամ մեղաց՝ ոչ է պարտ անիծանել։ (Զի որպէս հաւ որ թռչի ի բունոյ՝ եւ դարձեալ ի բուն իւր դադարի. նոյնպէս եւ անէծք անզգամի ասէ Սողոմօն։) Չորրորդն՝ (յիշեա զօր շաբաթուն։) Որ է կիրակին. զվեց օր մարմնոյ գործեա. եւ զկիրակէն հոգւոյդ։ Եւ ի մարմնական գործոց հանգիր դու՝ եւ անասունն՝ եւ ծառայն՝ եւ աղախինն. զի եւ նոքա ստեղծուածք են Աստուծոյ։ Եւ կիրակէն՝ է օր խոստովանելոյ զմեղս զոր ի շաբաթն գործեաց, եւ չէ մոռացեալ։ Եւ դառձեալ՝ այլ խրատ եւ քարոզ լսէ յօրինացն՝ եւ ի միւս շաբաթն երկիւղիւն Աստուծոյ կենայ. զի մոռացկոտ է մարդն. եւ հանապազ պարտի ուսանիլ զբարին։ Եւ դարձեալ՝ Քրիստոսի յարութիւնն ի կիրակէի էր. պարտ է եւ իւղաբերիցն մասնակից լինել։ Այլեւ համօրէն յարութիւնն ի կիրակէի է. պարտ է յայնմ աւուր հոգալ վասն դատաւորին Աստուծոյ, եւ հատուցման գործոյ չարաց եւ բարեաց։ Եւ թէ ի կիրակէն մարմնոյ գործ չէ պարտ առնել՝ քանի՞ առաւել ի մեղաց զատիլ։ Մի երթալ ի թէատրոնն։ Մի ի յերգս։ Մի ի գինմպութիւն։ Մի ի պոռնկութիւն։ Մի ի բաշխս։ Մի ի վաճառ։ Մի ի ճանապարհ։ Այլ միայն ի դուռն եկեղեցւոյն եւ առ Աստուած աղօթել։ Հինգերորդ՝ (պատուեա զհայր եւ զմայր։) Զառաջին հինգ կնքէ ի յԱստուած սկսեալ, եւ ի ծնօղսն աւարտեալ։ Զի եւ ծնօղքն Աստուածք կոչին. զի Աստուած հասարակաց է արարիչ. եւ ծնօղն զաւակին. Աստուած զհոգին ստեղծանէ. եւ ծնողն զմարմինն։ Եւ նոյնպէս խնամէ եւ չարչարի զհետ զաւակացն զգիշեր եւ զցերեկ. զոր ոչ կարէ զաւակն վճարել. զի թէ զայլ ամենայն վճարէ, զայն ոչ կարէ որ ծնանի զծնօղն։ Վասն այնորիկ՝ վարձ խոստանայ մնացական. (զի բարի լիցի քեզ ասէ. եւ երկայնակեաց լիցիս. ) որ մնացականն առաւել ախորժելի է յայս կենաց բարութիւնս՝ եւ երկար կեանքն։ Եւ յայլ ուր ասէ. (որ անարգէ զծնօղ իւր, մահու մեռեցի։) Զի այսպէս գրեաց. եթէ զանառակ որդին որ արբշիռ է եւ անհնազանդ ծնողացն, տարեցն առ ծերսն. եւ դիցեն զձեռն ի վերայ գլխոյ զաւակին. եւ քարկոծեսցեն ամենայն ժողովուրդքն. եւ բարձցի չարն ի միջոյ. եւ այլքն երկիցեն։ Եւ եթէ հարկանէ զծնօղն եւ հայրազեղծ լինի, բարձցեն յանիծից փայտն ի խաչ. եւ ի նոյն օր դիցեն ի գերեզման. իբրեւթէ փայտն եւ երկիրն անիծեալ էր Ադամաւ որ ասաց. (Փուշ եւ տատասկ բուսցի քեզ. եւ անիծեալ երկիր ի գործս քո։) Վասն այն զանառակ որդին անիծանեն. եւ անիծից փայտէն կախեն. եւ ի նոյն օրն ի հող դնեն. եւ ապա քաւեսցի երկիրն։ Այսպէս ծանր է ծնողին պատիւն։ Եւ զայս նշանակէ անառակ որդին. մեք էաք մահու արժանի. եւ փոխանակ մեր՝ (տարերքս հեծեն եւ երկնեն) վասն մեղաց մերոց. եւ երբեք զկամս Աստուծոյ Հօր ոչ կատարեցաք։ Իսկ նա բազմագութ Աստուած առաքեաց զՄիածինն Որդի փոխանակ մեր. (եւ վասն մեր մեղք եւ անէծք կոչեցաւ. եւ ի փայտ խաչին բարձրացաւ. եւ ինոյն օրն եդաւ ի գերեզմանի. եւ երեքօրեայ յարեաւ. զփայտ խաչին եւ գերեզմանն արար մեզ աղբիւր օրհնութեան. որպէս ասէ Պօղոս։ (Քրիստոս գնաց զմեզ յանիծից օրինացն եւ այլն. եւ օրհնեաց զմեզ ամենայն հոգեւոր օրհնութեամբ։) Այլեւ ծնօղք են վարդապետք աշակերտաց. եւ առաջնորդք հետեւողաց. քահանայք ժողովրդոց. եւ իշխանք երկրի. որոց պարտիմք հնազանդ լինիլ իբրեւ փոխանորդի Աստուծոյ. եւ զհրամայեալն նոցա լսել եւ կատարիլ։ Այս հինգ բան օրինացն է։ Աստ գիտելի է՝ զի տասն բան օրինացս՝ հինգն յանձնառական է. եւ հինգն հրաժարական. զի հնգիւն զբարիս գործեմք. եւ հնգիւն ի չարէն յետս դառնամք. որպէս արգիլէ զմեզ եւ ասէ։ Վեցերորդն՝ (Մի սպնաներ։) Զի մեծ է սպանութիւնն, եւ ծանր մեղք, եւ հակառակ աստուծոյ։ Զի որ ստեղծանել ոչ կարէ, ոչ իշխէ սպանանել. ըստ այնմ որ ասէ. (ես սպանանեմ, եւ ես կեցուցանեմ։) Վասն այն հրամայեաց Նոյի թէ, (որ հեղու զարիւն մարդոյ՝ հեղցի արիւն նորա. ) զի մարդոյ արիունն է արեան գին, եւ ոչ այլ ինչ. զի հաւասար պատկեր են Աստուծոյ ամենայն մարդիկ։ Եւ երեք ազգ է մարդոյ սպանանելն։ Մինն՝ որ գիթուոր լինի եւ սպանանեն։ Երկրորդ՝ որ անգիտութեամբ եւ յոչ կամայ սպանանեն յանկարծակի ի պատահմանէ։ Երրորդ՝ որ կամաւ եւ գիտութեամբ եւ առանց մեղաց ինչ սպանանեն։ Առաջին սպանումն՝ արդարութիւն է դատաստանի. զի որ յանցաւոր է, իւր գէթն զինքն սպանանէ եւ ոչ մեք. զհատուցումն մեղացն առնեն։ Որպէս թագաւորք եւ իշխանք վասն այն են կացուցեալ՝ որ զգիթուորն հարցանեն. եւ օրինացն Աստոծոյ վրէժխնդիր լինին։ Իսկ երկրորդն պատուհանումն. որ ակամայ եւ տգիտութեամբ լինի, հրամայեաց ի յօրէնսն քառասուն եւ ութն քաղաք ապաստանի շինել. զի ակամայ մարդասպանն անկցի անդ, եւ զերծանիցի։ Մինչ քննեսցեն դատաւորք. թէ կամաւ է սպանեալ, տան ի յարեան Տէրն զի սպանցէ. եւ թէ ակամայ, դարձուսցեն ի քաղաքն ապաստանի. եւ անդ կենայ, մինչ քահանայապետն մեռանի. եւ ապա ելցի ազատ եւ երթիցէ ի տեղի իւր։ Արդ՝ ակամայ սպանօղն՝ նշանակէ զմեղաւորն որ զղջանայ. եւ որ ակամայ լինի մեղքն ի զղջանալն եւ ի խոստովանիլն։ Եւ քառասուն եւ ութն քաղաքն՝ ապաշխարութիւնն է քառասունից պահոց, յոր զերծանիմք անդ։ Միանչ քահանայապետն մեծ Քրիստոս մեռանի, եւ ապա ազատամիտք ի մեղաց։ Այս ակամայ արիւնն է։ Իսկ երրորդ արիւնն՝ որ կամաւ լինի, ոչ կարէ զերծանիլ. եւ ոչ զգինն տալ. եւ ոչ կաշառ. եւ ոչ փաղխչիլ։ Զի թէ ի տաճարն մտանէին, եւ անտի հանէին եւ սպանանէին, զի այնպէս ծանրագին է կամաւ արիւն հեղուլն՝ որ թողութեաան չկայ ճարակ, մինչ ինքն մեռանի. եւ ոչ հայրն ընդ որդւոյն. եւ ոչ որդի ընդ Հօրն. այլ (անձն որ մեղիցէ, նոյն եւ մեռցի։) Վասն այն հրամայէ. (Մի սպանաներ։) Այլեւ սպանումն ոչ միայն սրով լինի, այլեւ լեզուով։ Յորժամ չարախօսեն, սպանանել տան. կամ զինչս խլեն, մեռանի։ Զի թագաւորք եւ իշխանք՝ բանիւ սպանանեն զմարդն ասելով. տարէք սպանեցէք. եւ ահա նոքա մարդասպանք են։ Նոյնպէս թէ սրտիւն զնկերն ատէ, մարդասպան է որպէս Կայեն. եւ եթէ բամբասէ զընկերն, եւ թէ չար գործոց պատճառ լինի ընկերին, մարդասպան է. զի հոգի նորա սպանաւ մեղօք։ Եօթերորդ բանն որ ասէ. (մի շնար։) Եւ այս մեծ յանցանքն է՝ թողուլ զանկողինս հալալ եւ շնար, կամ պոռնկիլ. կամ ըստ օրինացն բնութեան, կամ արտաքոյ բնութեան։ Զի ազգապղծութիւնն՝ շնութիւն է. եւ ընդ առնակինս գնալ. եւ ընդ յայտնի բոզս. եւ կամ որ զանձն նուիրեալ է Աստուծոյ. կամ զկուսանս բռնադատել։ Զի այսպէս հրամայեաց օրէնքն. եթէ ընդ առնակին ոք շնայ, զերկուսն ի միասին քարկոծեն. որք պղծեցին զհալալ անկողինն։ Նոյնպէս թէ խօսեցել կնոջ ի քաղաքի պոռնիկի, զերկուսն քարկոծեն. զի յերկոսինն էր կամք շնութեան։ Ապա թէ յանդի բռնադատէ զկոյսն, զայրն սպանցեն. այլ զկոյսն ոչ. զի բռնադատեաց զնա. եւ չկայր ոք օգնական նմա։ Որպէս այն սպանանէ բռնութեամբ զմարդ, նա է սպանօղ. եւ սպանելոյն չկայ մեղք. նոյնպէս եւ շնացօղն էր մեղաւոր. եւ կուսին չկայր մեղք։ Վասն չորս պատճառի առաւել չար է ընդ առնակինն շնալ, քան ընդ պոռնիկ կանայս որ ի քաղաքի։ Նախզի՝ պոռնկին միայն մին է պատիժ հուր գեհենին. իսկ սոցա երեք. մին այրն. (որ բուռն է նախանձ առն զկնոջէն. եւ ոչ հանդուրժէ դատաստանի։) Եւ միւս՝դատաւորք քաղաքաց պատժեն. եւ ապահուր գեհենին։ Երկրորդ՝ որ ընդ առնակին գնայ, քակէ ի նմանէ զկապ սիրոյն եւ զպսակն օրհնութեան. իսկ պոռնիկ կանայք ոչ ունին զայս։ Երրորդ՝ կին պոռնիկն՝ կորուսնէ կկին հոգի. զիւրն եւ գործակցին. իսկ առնակինն կորոյս Գ հոգի. զիւրն եւ զգործունէին. եւ զառն եւս. զի քակեցաւ պսակն. եւ շնութիւն է նմա կինն այն։ Չորրորդ՝ զի ոչ գիտեն զհարազատ զաւակն թէ որոյիցէ. պոռնկի՞ն, թէ հալալ մարդոյն. եւ ոչ ունի զսեփհական ժառանգութիւն. եւ ոչ զհարազատ սէր եւ զգութ. այլ կնոջն պոռնկի ոչ լինի զաւակ։ Այլեւ եօթն ազգ վնաս եւ պակասութիւն գայ յառաջ իշնութենէն։ Նախզի՝ անցանէ զօրէնս Աստուծոյ որ ասէ. (մի շնար։) Եւ առաքեալն ասէ. բաց լերուք ի պոռնկութենէ բնաւ։) Երկրորդ՝ զի յանցումն է աստուածադիր սահմանին. որ զմինն ետ յամուսնութիւն։ Երրորդ՝ զրկումն է եւ ագահութիւն. որպէս ասէ. (մի զանցանել եւ զրկել զեղբայրն յիրիդ յայդմիկ։) Չորրորդ զի ասէ՝ (Տէր է վրէժխնդիր ի վերայ ամենայնի այդորիկ։) Հինգերորդ զի ասէ. (ոչ պոռնիկք՝ ոչ շնացօղք՝ եւ այլն զարքայութիւնն Աստուծոյ ժառանգեն։) Վեցերորդ զի ասէ. (այսուհետեւ որ անարգէ՝ ոչ զմարդ անարգէ, այլ զԱստուած որեւ ետ զհոգին սուրբ։) Եօթներորդ զի ասէ. (մի մնասցէ հոգի իմ ի դոսա վասն լինելոյ դոցա մարմին։) Եւ ոչ միայն այս է շնութիւն, այլեւ աչացն եւ սրտին. եւ ամենայն զգայարանացն շնութիւն գոյ. ասէ՝ մի շնար սրտիւդ. եւ մի աչօքդ յարատ հայիր. եւ մի ձեռօքդ. եւ մի այլ ինչ անդամօքդ։ Ութներորդ բանն որ ասէ. (մի գողանար։) Եւ այս կենաց օգուտ եւ խրատ է. եւ պարտ է զգուշանալ մանկանաց. զի մի սովորեսցին ի գողութիւն. եւ յետոյ ոչ կարեն համբերել. զի պոռնիկն եւ արբեցօղն եւ մարդասպանն՝ կարեն կտրիլ ի մեղաց. եւ գողն ոչ կարէ։ Եւ զանազան է գողն. այն որ ի տունն մտանէ գող է։ Եւ աւազակն ի ճանապարհին գող է եւ հարամի։ Այն որ ի վաճառն խաբէ զմարդ՝ գող է. վասն այն կուղբակ կոչեն. որ է գողի բակ նստեալ ի փողոցի։ Այլեւ գողութիւն է կրկին չափն եւ կշիռն. որ մեծաւն առնուն՝ եւ փոքրովն տան. եւ ատելի է Աստուած ասէ Սողոմօն։ գողութիւն է եւ գեղի զրկելն եւ յափշտակելն։ Գողութիւն է զաւանդն ի տեարս չտալն։ Գողութիւն է գտանելն եւ պահելն. զրկելն եւ յափշտակելն։ Եւ հրամայեաց ի յօրէնսն զգողն գտանել՝ միոյն հինգ ի տեարսն տալ՝ վասն հինգ զգայարանացն որ մեղաւ։ Իսկ թէ գողն զղջանայ՝ եւ խոստովանի, զգլուխն դարձուցանել. եւ ի հնգէն զմինն այլ աւելի տգանս տալ. եւ զմին խոյ յւսուն դահեկանի՝ մատուցանել պատարագ. եւ ապա թողութիւն լինի։ Նոյնպէս եւ մեզ ի նորս է՝ զգողունիսն ի յետս դարձուցանել. կամ ի տէրն, կամ յացգական նորա. թէ չլինի, ի քահանայն տալ. զի միջնորդ է հաշտութեան մեռելոց եւ կենդանեաց. եւ թէ չլինի՝ յաղքատն տայ եւ ապա ազատի ի գողացեալ իրացն։ Եւ թէ ոչ լսէ՝ այն է պատիժն՝ որ ետես Զաքարիայ մարգարէն զհրեշտակ Աստուած ելեալ ի տաճարէն. եւ գերանդին յուսն. քսեն կանգուն երկայն. եւ տասն լայն. եւ ասէ՝ ո՞ւր երթաս. եւ նա ասէ՝ երթամ ի տունս գողոց եւ աւազակաց. եւ ազգաջինջ առնեմ։ Եւ գիտելի է՝ զի քաղաքական օրէնս՝ ամենայն յանցանաց պատիժ է կարդեալ. գողոց՝ մարդասպանից, եւ այլոցն։ Այսպէս՝ զի զգողին նախ զինչսն յափշտակեն, եւ ի բանտ մատնեն եւ հարկանեն. եւ կամ զաչսն հանեն։ Եւ յերկրորդ անգամ թէ այլ առնէ, զաջ ձեռն եւ ձախ ոտն կտրեն։ Եւ թէ այլ առնէ, բոլորովին զգլուխն կտրեն, կամ ի փայտ հանեն։ Նոյնպէս եւ ավազակին թէ զինչսն միայն է խլեալ, զինչս առնուն. եւ կամ զձեռն կտրեն. եւ յետոյ սպանանեն։ Եւ այս է պատճառն։ Նախզի՝ օրէնքն ներկէին զառաջինն եւ երկրորդն։ Եւ յորժամ առաւելուն ի չարն, առաւելուն եւ զպատիժն. զի ասեն յառակս. ամենայն իրք բարակի եւ կտրի. եւ մեղքն հաստանայ եւ կտրի։ Երկրորդ՝ զաչսն հանեն՟ զի նախ աչօքն տեսանէ գողն եւ ական հատանէ. եւ զձախ ոտն՝ զի ձախողակի ընթացաւ ի չարն. եւ զաջ ձեռն՝ որով ըմբռնեաց եւ գողացաւ. եւ արիւն վասն արեան. եւ գան ընդ գանի. եւ զինչսն դարձուցանեն։ իսկ յետոյ զգլուխն կտրեն. զի ոչ ձեռօք եւ ոտօօք միայն ընթացան, այլեւ մտօք տեսին եւ գողացան. վասն որոյ զգլուխն հատանեն։ Իսկ ի փայտն հանեն՝ որ ամենայն մարդ տեսանէ եւ արժան ասէ։ Իսկ ի փայտ բարձր։ Նախզի՝ տգեղութիւն չար գործոցն՝ չար պատջօքն գեղեցկանայ։ Երկրորդ՝ զի պատիժն է ընդդէմ գործոյն. որպէս գողն ծածուկ ի գգիշերի գողանայ. պատիժն ընդդէմ նմին յայտնի եւ բարձր տեղւոջ։ Երրորդ՝ զի մի լիցի մահ նոցա ընդ հասարակաց մարդկան ի վերոյ երկրի. այլ ի յօդս ընդ դիւաց լիցի մահ նոցա. որպէս Յուդային եղեւ՝ որ կախեցաւ եւ խեղդեցաւ. զի մի լիցի բնակութիւն նորա ընդ հրեշտակս ի յերկինս. եւ մի յերկրի ընդ մարդկան. այլ ի յօդս կախեալ ընդ դիւաց բնակութեան։ Նոյնպէս եւ ըղեղն նորա թափեցաւ ի փոր նորա եւ յորովայնն. որ զմատնութիւնն խորհեցաւ Քրիստոսի. այլ բերան նորա ոչ ապականեցաւ. զի համբուրեաց զՔրիստոս. այլ սիրտն եւ փորն արտաքս թափեցաւ. որ խորհեցաւ եւ հաւանեցաւ մատնել զՔրիստոս։ Նոյնպէս եւ պատիժ գողոցն նոյն է. վասն այն ի փայտէ կախէին ի վեր ի յօդս։ Իններորդ բանն որ ասէ. (մի սուտ վկայեր։) Եւ այս մեծ չարեաց պարտական առնէ զմարդն. զոր չէ տեսեալ եւ չէ բռնեալ՝ սուտ վկայէ։ Եւ այն է պատիժն՝ զոր հրամայէ յօրէնսն. թէ զսուտ վկայն ըմբռնեալ, զոր ինչ սուտ վկայեաց՝ նովին զնա պատժեսցեն։ (Անձն ընդ անձին. ակն ընդ ական. եւ ատամն ընդ ատաման։) Եւ որպէս հրէայքն ի վերոյ Քրիստոսի սուտ վկայեցին ի մահ՝ ինքեանք զնոյն կրեցին պատիժ ի սուրն Տիտոսի եւ Վեսպեանոսի. եւ անդ ի հուրն յաւիտենից։ Նոյնպէս սուտ ասելն՝ ամենայն մեղաց գլուխ է. զի նախ ի միտսն դնէ զսուտն ամենայն ոք եւ ապա գործէ զմեղս։ եւ սուտն սատանայ է. զի առաջին սուտն նա խոսեցաւ զԱստուծոյ. եւ ստախօսն որդին սատանայի լինի. վասն որոյ ասէ մարգարէն. (ատեցեր զայնոսիկ՝ որք գործեն զանօրէնութիւն. կորուսանես զամենայսն ոյք խօսին զսուտ։) Վասն այն արգել Տէրն. (եղիցի ձեր այոն այո. եւ ոչն ոչ։) նոյնպէս եւ ամենայն չար որ ի լեզուէն յառաջ գայ. հայհոյութիւնք՝ յիշոցք՝ բամբասանք՝ հերձւած. եւ այլն ամենայն ստախօսութիւն է։ Տասներորդ հրամայէ. (մի ցանկար։) Եւ ի վերայ բազմաց տանի։ (Մի ցանկար կնոջ ընկերի. եւ մի ընչից. եւ այլն։) Զի ցաանկութիւնն սկիզբն է ամենայն մեղաց։ Նախ ի միտսն խորհի մարդ եւ ցանկայ. եւ ապա գործէ մարմնով։ Որպէս սերմն նախ արմատ առնու յերկրի՝ եւ ապա բուսանի։ եւ սակաւ սմանք զերծանին ի սմանէ։ Զի ոմն ցանկայ մեծութեան. եւ այլ ոմն փառաց. մինն իշխանութեան. եւ ազգի ազգի է. եւ աներեւոյթէ. եւ ոչ ոք տեսանէ։ Վասն այն կնքեաց ի վերջին բան օրինացն թէ, (մի ցանկար։) Այլ գիտելի է՝ զի հրամայեաց զտասն բան օրինացս՝ գրել եւ ի ձեռին պահել. որպէս զմատանի. եւ առաջի աչաց ունիլ. եւ միշտ ի լեզուի խօսիլ. ի նստիլ ի տան. ի գնալ ի ճանապարհի ի ննջել եւ ի յառնել։ Եւ ի վերայ սեմոց տանց գրել. զի յել եւ ի մուտն՝ ընթերցցին. եւ թէ ոչ՝ զհինգն միայն. որ է (մի սպանաներ. մի գողանար, եւ այլն։) Այսպէս եւ մեզ պարտ է զօրէնս Աստուծոյ գրել. փոխանակ սեմոց եւ դրանց՝ ի միտս եւ ի զգայարանս մեր գրել. եւ մին մին ի միտ ածել։ Յորժամ շարժէ զմեզ ցանկութիւնն՝ ասեմք մի ցանկար. եւ թէ գողութիւնն՝ ասեմք մի գողանար. մի սուտ խօսիլ. մի բարկանար, եւ այլն։) Զի ի տիւն խոկալ զօրէնս՝ անվախս պահէ զմեզ. եւ ի գիշերն՝ չգնայ ի շնութիւն կամ ի գողութիւն. ի յարթնութեան՝ ի միտս եւ ի բերանն առնուլ. նաեւ ի գիշերն զնոյն տայ գործել ընդ երազս։ Եւ այսպէս զամենայն որդւոյն ուսուցանել։ Հայրն որդւոց. եւ մայրն դստերաց. եւ սիրելիք միմեանց։ Վարդապետք աշակերտաց. եւ տերք ծառայից. զնոյսն խորհիլ եւ գնալ յօրէնս Աստուծոյ։ (Զի օրէնք Տէրն անբիծք են եւ դարձուցանեն զհոգիս. վկայութիւն Տէրն հաւատարիմ է եւ իմաստուն առնէ զտղայս։) Այլեւ օրէնքն ճանապարհ է՝ որ տանի զմեզ առ Աստուած։ Այլեւ (օրէնքն լոյս եւ լոյս տան հոգւոյ աչաց մերոց՝ ի խաւարի կենցաղոյս։) Այլեւ օրէնքն խրատ է եւ քանօն ուղղութեան. որպէս լարն չափողի. նոյնպէս օրէնքն օրինաւորաց. ոչ առաւելուլ. եւ ոչ նուազիլ։ Եւ որպէս լծեալ՝ ոչ յաջ խոտորի եւ ոչ ի ձախ. նոյնպէս զուծ օրինացն է ի վերոյ մեր. եւ թէ ծուլանամք, կամ խստապարանոց լինիմք, զխարազան խրատուն ի վերոյ ունիմք։ Եւ ո՞րն է խարազանն ասիցէ ոք։ Այն է՝ զի օրէնքս բարի պարգեւ են յԱստուծոյ առ մեզ իջեալ. այլ վկայ է բարեաց եւ չարեաց. եւ պատճառ է մահու եւ կենաց։ Զի թէ պահեմք զօրէնս, կենաց լինի պատճառ եւ օրհնութեան եւ խաղաղութեան. եւ ամենայն բարեաց լիութեան. եւ թէ ոչ պահեմք զօրէնս Աստուծոյ, մահու լինի պատճառ որպէս Ադամայ. եւ խռովութեան. սովոյ. ծարաւոյ. գերութեան, եւ այլոցն։ Եւ օրինացն Աստուծոյ ոչ միայն լսելն, այլեւ պահելն ի մտի. եւ գործով կատարելն։ (Զի ոչ թէ լսելիք օրինացն են արդարացեալ, այլ առնելիքն։) Եւ Տէրն ասէ. (եթէ գիտիցէք զայս՝ երանելն եւս էք թէ առնիցէք։) Եւ միշտ առնելի է զամենայն օրէնս Աստուծոյ. ոչ զմինն առնել եւ զմիւսն ոչ. եւ զմինն պահել եւ զմիւսն ոչ. կամ այոօր առնել եւ ի վաղիւն ոչ. այլ յամենայն ժամանակս առանց տաղականալոյ զամենայն առնել. որպէս հրամայեաց Տէրն. (գնացէք աշակերտեցէք զամենայն հեթանոսս. ուսուցէք պահել զամենայն զոր ինչ ասացի ձեզ։) Եւ է՞ր վասն. (զի ես ընդ ձեզ եմ զամենայն աւուրս մինչեւ ի կատարած աշխարհի։) Այսինքն, որքան պահեմք զօրէնս Աստուծոյ, այսքան նա ընդ մեզ է պահել զմեզ. եւ յորժամ յանցանեմք, հեռանայ ի մէնջ եւ ոչ խնամէ։ Եւ յօրինացն Աստուծոյ երկու իր գլխաւոր պահելի է առ մեզ։ Նախ՝ բեւեռել ի սէր նորա զհոգիս մեր։ Երկրորդ՝ բեւեռել յերկիւղ նորա զմարմին մեր։ Զի հոգի եմք եւ մարմին. հոգւոյ (սիրել զԱստուած յամենայն անձէն. եւ յամենայն սրտէ. ) եւ մարմնով բեւեռել յերկիւղ նորա զմարմինս մեր։ Վասն որոյ զհինգ պատուիրանն եդ զի սիրեսցուք զնա. եւ զհինգն զի երկիցուք ի նմանէ. եւ գնասցուք յարդարութեան ճանապարհս։ Այլ աղէկ ճօհարի գիտօղ է այն մարդն՝ որ զոսկին եւ զարծաթն լաւ ընտրէ. եւ զխասիաթ պատուական ակին եւ մարգարտին ճանաչէ։ Յամենայնի պատուական ոսկի՝ է մարդոյ հոգին. արծաթ՝ մարմինն. պատուական եւ անժանկ է պահելի. եւ ակնպատուական՝ է օրէնքն Աստուծոյ. եւ մարգարիտ՝ հաւատն իջեալ առ մեզ. պարտ է զխասիաթ օրինացն եւ զհաւատոյն ճանաչել։ Վասն որոյ աղաչեմ զձեզ սիրովն Քրիստոսի. զայս սակաւ ժամանակ պանդխտութեանս մերոյ զոր ունիմք յերկրի՝ զօրէնսն Աստուծոյ մեզ ընկեր առցուք եւ ճանաչեսցուք. եւ ընդ խրատուն նորա գնասցուք։ ԶԱստուած սիրեսցուք. եւ ի նմանէ երկիցուք. զի նա առաջնորդեսցէ ի ճանապարհ կենցաղոյս. եւ ի նմանէ երկիցուք. զի նա առաջնորդեսցէ ի ճանապարհ կենցաղոյս. եւ հասուսցէ յարքայութիւն երկնից ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր. որ է օրհնեալ յաւիտեանս ամէն։

 

Նորին քարոզ վասն տասն հարուածոցն եգիպտոսի. ի բան իմաստնոյն որ ասէ։ (Որովք մեղանչէ ոք՝ նովիմք եւ տանջի։) Իմաս. 11. 16։ (Գլուխ Ե)

 

ԶԱրարիչն Աստուած ողորմած ասեն, եւ արդար քարոզեն ամենայն Սուրբ Գիրք եւ վարդապետք ուղղափառաց։ Որպէս ասէ մարգարէն։ (Ողորմած գթած եւ արդար է Տէր։) Եւ դարձեալ՝ (յողորմութիւն եւ յիրաւունս օրհնեցից զքեզ Տէր։) Եւ ողորմութիւնն Աստուծոյ տեսանի նախ ի գործ արարչութեանն. որ զաշխարհս վասն իւր բարերարութեանն եւ ողորմութեանն հաստատեաց Աստուած. զի ամենայն արարածք յողորմութենէ նորա վայելեսցեն. ըստ այնմ, (ասացեր թէ աշխարհս ողորմութեամբ շինեսցի։) Երկրորդ՝ տեսանի ողորմութիւնն ի գործ նախախնամութեանն. որ զամենայն արարածս պահպանէ Աստուած զի իւրաքանչիւր բնութիւն յիւրում գոյութեանն մնալ. զերկինս եւ զերկիր. զբոլոր եւ զմասնաւոր արարածս. զմարդ եւ զանասուն. զկենդանիս եւ զանկենդանս. զչարս եւ զբարիս. ըստ այնմ, (ծագէ զարեգակն ի վերոյ չարաց եւ բարեաց. եւ ածէ անձրեւ ի վերոյ արդարոց եւ մեղաւորաց։) Այսորիկ ողորմութեամբ Աստուծոյ կառաւարին։ Իսկ արդարութիւնն Աստուրծոյ տեսանի նախ ի խրատ կենցաղոյս. որ զոմանս տանջէ՝ զի այլք խրատեսցին եւ երկիցեն։ Որպէս զԵգիպտոս տանջեաց բազում հարուածովք. զի Քանանացիքն եւ այլ ամենայն աշխարհ երկիցեի յԱստուծոյ։ Եւ զոմանս տանջէ պատուհասիւ. զի մարմնով կրեսցեն զչարչարանս. եւ հոգւոյ թեթեւասցին նեղութիւնքն. որպէս առ ջրհեղեղաւն. նաեւ սոդոմայեցիքն. զի ջրով եւ հրով տանջեցանք նոքա աստ մարմնով. զի անդ թեթեւ լիցինոցա տանջանքն հոգւով. ընդ այնմ, (դիւրագոյն լիցի երկրինսոդոմացւոց եւ դոմորացւոց յաւուրն դատաստանի քան քաղաքիս այսմիկ։) Այս առաջին գործ արդարութեան աստուծոյ ի կեանս յայսմիկ։ Իսկ երկրորդ գործ արդարութեանն է՝ յօրն դատաստանի ի հանդերձեալ կեանս. յորում հատուցանէ արդարութեամբ ըստ իւրաքանչիւր գործոց բարեաց եւ չարեաց. չարեաց զտանջանսն յաւիտենից. եւ բարեաց զկեանս անվախճան։ Որպէս ասէ առաքեալն. (Մեզ ամենեցունյնցն յանդիման լինիլ կայ առաջին ատենին Քրիստոսի. զի ընկալցի իւրաքանչիւր իւրով մարմնով, եթէ բարի եւ եթէ չար։) Եւ այս է կրկին կամք զոր ասացաք գործոցն աստուծոյ՝ ողորմութեան եւ արդարութեան։ առաջին կամօք շարժի աստուած ի գործ ողորմութեան. զի կամք արարչին Աստուծոյ է ստեղծանել եւ պահպանել զարարածս։ եւ զայս գործս՝ բնութեամբ եւ յոժարութեամբ եւ առաջին կամօք ներգործէ Աստուած։ Իսկ երկրորդ կամօք շարժի ի գործ արդարութեան. զի ոչ կամի Աստուած որ պատուհասէ եւ պատժէ զմարդ. այլ անիրաւ գործք մարդկան շարժեն զԱստուած ի պատուհաս ինքեանց։ եւ նա ակամայ եւ երկրորդ կամօք վասն արդարութեանն վրէժ խնդրէ եւ պատուհասէ զյանցակորս։ Որպէս երբեմն ի ժամանակի մեղք եւ անօրէնութիւնք ազգին եգիպտացւոց բազմացան. որք չարչարէին դառն դերութեամբ զազգն Իսրաէլի. աղաղակեալ նոցա առա Աստուած յերկինս. եւ առաքեաց Աստուած զմարգարէն Մովսէս փրկիչ ժողովրդեանն. եւ նա զօրեացեալ ի հոգւոյն Աստուծոյ, տասն հարուածովք տանջեաց զԵգիպտոս եւ զփարաւօն. եւ ապա արձակեաց զժողովուրդն։ տասն հարուածքն Եգիպտոսի։ Առաջին հարուածն՝ որ զգետն յարիւն փոխեաց. եւ ոչ կարէին ըմպել եգիպտացիքն. եւ նեղացան ի ծարաւոյ մարդ եւ անասուն։ Զայն նշանակէ թէ, զարիւն տղայոցն չէ մոռացեալ Աստուած զոր ի գետն խեղդեցին. զայն ըմպել տայ նոցա։ Դարձեալ՝ ի յօրինակ նոցա՝ որ ի սրբութեանցն ի մեղս դառնանա. եւ լինին մարմին եւ արիւն. (որք զարքայութիւնն Աստուծոյ ոչ ժառանգեն. ) մինչ սրբին ի ձեռն ապաշխարութեան եւ արտասուաց. ըստ այնմ, (թէ իցեն մեղք ձեր իբրեւ զորդաանկարմիր, իբրեւ զասր սուրբ արարից։) Եւ էր սքանչելի իմն. զի մի եւ նոյն գետն՝ Իսրաէլի ջուր էր յստակ զոր ըմպէին. եւ եգիպտացւոցն արիւն։ Զայն նշանակէր՝ որ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս Աստուած էր եւ եղեւ մարդ մի եւ նոյնն։ Իսկ հաւատացելոցն՝ ի կանգնումն եւ ի փրկութիւն. իսկ անհաւատիցն՝ ի գլորոումն եւ ի գայթակղութիւն։ Նոյնպէս եւ մարմինն եւ արիւնն սուրբ՝ արժանաւորացան կեանք է եւ սրբութիւն. եւ անարժանցին՝ մահ է եւ ապականութիւն։ Այս էր առաջին նշանն եւ հարուածն. որ զգետն յարիւն փոխեաց մարգարէն Մովսէս։ Երկրորդ հարուածն գորտն՝ զոր բղխեաց գետն եւ ելից զամենայն տեղիս. ի ներս եւ ի դուրս. ի տունս եւ ի դաշտս. (եւ ապա կանեաց զնոսա գորտիւ ասէ մարգարէն Դաւիթ։) Նախ նշանակէ՝ զի զազիր են գործօք եւ բորոտեալ մեղօք. վասն այն գարշելի կենդանեօք ապականէր զնոսա։ Եւ դարձեալ՝ որպէս թէ տղայքն զոր ի ջուրս հեղձուցին, կենդանացեալ տանջեն զնոսա։ Երրորդ հարուածն մունն՝ որ մանր տիզ. կամ մժեխ եւ մոծակ. զոր առեալ ի կրակաց հողոյ, եւ ցանկեալ յօդն, երեւ մուն մանր. եւ կսկծէր զնոսա. ի ցուցանել՝ զի մանրակծու էին բարուք. եւ խոցոտիչ բանիւք կսկծէին զԻսրաէլ. վասն որոյ եւ այնպէս տանջեաց զնոսա։ Չորրորդ շանաճանճն. զի շնաբարոյք էին. եւ խառնկէին յառնականայս. զի շանց է որ ոչ զուգակցի որպէս զայլ կենդանիս. վասն որոյ ի շանց ելեալ թունալից ճանճք, խայթէր զնսոա։ Հինգերորդ պատուհասն մահ անասնոցն. քանզի հինգ զգայարանօք իբրեւ զանասունս եղեն. եւ կորուսին յինքեանս զբանս եւ զիմաստութիւն. այսինքն, ի գամոլք եղեն իբրեւ զձիս. եւ խեռաբարոյք իբրեւ զէշ. եւ խորամանկ իբրեւ զուղտ. եւ այլն նմանապէս։ Վասն այն ի խրատ նոցա՝ պատժէ զանասունս նոցա. զի զգաստացեալ երկիցեն յանձինս իւրեանց։ Վեցերորդ հարուածն կեղն եւ խաղաւարան. զի քերքեշէր զմորթն. եւ ի վեր եռացեալ լինէր խաղաւարտ. եւ մորմոքէր զմարմինս նոցա։ Եօթներորդ հարուածն էր կարկուտ հրախառն. զի երկու հակառակն հուր եւ ջուր՝ միաբանեալ եկին ի տանջանս անպարշտացն. եւ զմիմեանս ոչ ապականէին։ Վասն զի կարկուտն բեկանէր. եւ հուրն այրէր զծառս եւ զբոյս եւ զտունկս։ Զայն նշանակէ՝ որ ի սիրելոյն Աստուած ցրտացեալք էին. Եւ Իսրայէլ սնոտեացս ջերմացեալք։ Ութներորդ մարախն թանձր. եւ զմնացեալն ի կարկտէն նոքա ուտէին։ Նախ՝ նշանակէ զբազմապատիկ չարութիւն նոցա թանձրացեալ եւ բազմացեալ իբրեւ զմարախ։ եւ դարձեալ՝ զի անյագ եւ ամենակեր է մարախն. նոյնպէս եւ նոքա չարչարանօքն իւրեաց կեղեքէին եւ ուտէին զվաստակս իսրայէլացւոցն։ Իններորդ հարուածն խաւարն շօշափելի. զի թանձրացեալ ըմբռնիւր շօշափելով. եւ կամ շօշափելով ձեռաց եւ գաւազանաւկարէին շարժել։ Եւ այնպէս թանձրամած էր, մինչեւ նստեալն ոչ կարէր կանգնիլ. եւ հուր եւ լոյս ճրագի՝ ոչ կարէր ներգործել ի թանձրութենէն. եւ իսրայէլացւոցն լոյս էր եւ ազատութիւն։ Նշանակէր զխաւար անմտութեան նոցա՝ որք առաւել նսեմացան քան զամենայն երկիր. զի զամենայն գարշ կենդանիս ի պաշտօն առին։ Եւ իսրայէլացւոցն լոյս էր. եւ զաստուծապաշտութիւն նացա նշանակէր։ Եւ դու տես զխոսութիւն տանջանացն։ Նախզի՝ հեռեւորքն ի Մովսէս եւ մերձաւորքն՝ միապէս տանջէին յորժամ զհարուածն յարուցանէր։ Եւ ոչ էր որպէս զայլ մարդկան. որ մերձն տանջի. եւ հեռաւորն ի հանգիստ մնայ։ Երկրորդ՝ յայնմանէ յայտնի է, զի կրկին ունեին զտանջանսն. այսինքն, յիշատակաւ անցելոցն տրտմէին. եւ դեռեւս վասն գալոյ հարուածին երկիւղ կրէին. եւ այսպէս հանապազ տանջէին։ Այլեւ տես զներօղ մարդասիրութիւնն Աստուծոյ յերկուց իրաց։ Նախզի՝ բացատ եւ միջոց ժամանակի տայր՝ շունչ առնլոյ եւ զղջանալոյ. եւ ոչ ի վերոյ միմեանց յարուցանէր. այլ նոքա ի տանջանսն ասէին՝ մատն Աստուծոյ է. եւ յորժամ դադարէր, ոչ հաւատային Աստուծոյ։ Երկրորդ՝ զի ի նուազէն ի խստագոյնն ելանէր հարուածսն. զի թէ լինի յորժամ ի փոքրն զղջասցին, ի մեծամեծ հարուածոցն զերծանիցին. եւ նոքա ոչ զղջացան. այլ (առաւել ասէ խստացաւ սիրտն փարաւօնի եւ ոչ կամէր արձակել։) Տասներորդ հարուածն մահ անդրանկացն. որ էր խստագոյն. զի ամենայն անդրանիկք նոցա մեռանէին, ի մարդոյ մինչեւ յանասունսն. եւ ապա ազատեցան իսրայէլցիքն։ Նախ նշանակէ՝ զի զանդրանիկ որդիս Աստուծոյ տանջեցին եւ մեռուցին. վասն որոյ անդրանիկք նոցա մահացան։ Դարձեալ՝ զի զանդրանիկ խորհուրդն աստուածպաշտութեան կորուսին յանձինս իւրեաց. վասն որոյ անդրանիկք նոցա ապականեցան։ Եւ դարձեալ զայն նշանակէ՝ որ գալստեամբն Քրիստոսի՝ անդրանիկ ծնունդն սատանայի կորնչելոց էր. այսինքն, հպարտութիւնն եւ կռապաշտութիւնն. զի գալուստն Քրիստոսի խոնարհութեամբ էր. եւ իմի աստուածպաշտութիւն կոչեաց զմարդիկ. եւ կորոյս զպաշտօնն դիւական։ Եւ թէ ոք հարցանիցէ՝ վասն է՞ր տասն հարուածովք եհար զԵգիպտոս։ Ասեմք թէ՝ վասն այն, զի հինգ ազգտանջանօք չարչարեաց զԻսրայէլ. վասն այն կրկին ընկալաւ զհատուցումն չարեաց։ Այսպէս ամենայն մեղաւորաց՝ կրկին է հատուցումն չարեաց. այսինքն, հոգւոյ եւ մարմնով. կամ աստ՞ եւ ի հանդերձեալն. որպէս ասէ Եսայի. (ընկալաւ ի ձեռանէ Տէրն կրկին զհատուցումն։) Եւ այս են Ե տանջանքն Եգիպտոսի։ նԱխզի՝ ծառայ եւ գերի պահէին զԻսրայէլի։ Երկրորդ՝ զարու մանկունսն հեղձնուին ի գետն։ Երրորդ՝ կաւագործն եւ աղիւսն. որ յամենայն գլխոյ խնդրէին զհամար աղիւսոյն։ Չորրորդ՝ եղէգն փոխանակ յարդի։ Հինգերորդ՝ զի հաւատոց նոցա էին հակառակ. վասն որոյ տասն հարուածովք տանջեցան։ Դարձեալ՝ հարցանելի է թէ, Վասն է՞ր գարշելի եւ տկար կենդանեօք տանջեաց զԵգիպտոս. որպէս գորտ. շանաճանճ. մուն. մորեխ. եւ այլն։ Եւ կարօղ էր ածել ի վերոյ նոցա արջ եւ առիւծ. եւ հրաշունչ կենդանիս, եւ այնպէս տանջել։ Այսմ պատասխանէ իմաստուննն Սողոմօն ի սիրեցէքն. եւ դնէ չորս պատճառ։ Նախզի՝ անմտացան նոքա քան զամենայն մարդ. եւ զճանճս եւ զսողունս՝ զգետս եւ զանասունս՝ պաշտէին. Վասն այն գարշ տկար եւ կենդանեօք տանջեաց զնոսա։ Զի գիտասցեն թէ՝ (որովք եւ մեղանչէ ոք՝ նովիմբք եւ տանջի։) Երկրորդ՝ զի ցուցէ զտկարութիւն Եգիպտացւոցն. որ տկար զօրացն Աստուծոյ՝ ոչ կարացին ընդդէմ կալ. այլ ի փոքրագոյն զեռնոցն յաղթեացն եւ չարչարեացն զանազան կերպիւ։ Երրորդ ասէ՝ զի չափով եւ թուով եւ կշռով տայ Աստուած զտանջանս մեղաւորացն արդարապէս. այսինքն չափն՝ զմեծն եւ զփոքրն, եւ զպակասն եւ զլին նշանակէ։ Եւ թիւն՝ զբազումս եւ զսակաւս ցուցանէ։ Եւ կշիռն՝ զծանր եւ զթեթեւն։ Զայն ցուցանէ թէ՝ արդարապէս հատուցանէ Աստուած ըստ չափոյ յանցանացն զպատիժն. թէ աստ մարմնով, թէ ի հանդերձեալն հոգւով եւ մարմնով. այլ մեզ անգիտելի է չափ պատուհասին։ Չորրորդ ասէ՝ խնայեաց ի նսոա Աստուած՝ զի մարդիկ էին եւ ստեղծուածք նորա. զի Աստուած մարդասէր կոչի. թէպէտ յանցաւորք էին, ներելով խրատէ զի զղջասցին. եւ փոքր տանջանօքն՝ ի մեծամեծացն զերծանիցին։ առ ի ուսուցանել զմեզ թէ, պարտ է արդարոյն եւ զմարդասիրութիւնն խառնել, եւ ներողութեամբ դասել. որպէս աստուած առ եգիպտացիսն առնէր. այլ նոքա խոստացան եւ անզեղջ մնացին. մինչ զամենայն հարուածսն կրեցին. եւ բովանդակքն ի ծովն Կարմիր ընկղմեցան եւ սատակեցան. փարւօն եւ ամենայն կառք եւ զօրք նորա։ Որպէս ասէ իմաստունն։ (Որովք եւ մեղանջէ ոք՝ նովիմբք եւ տանջի։) Եւ թէպէտ համառօտ եւ կարճ է բանս այս. սակայն բազում Եւ ընդարձակ է տեսութիւն սորա։ Նախ՝ տեսանի առ ջրհեղեղաւն. (որք ուտէին եւ ըմպէին. կանայս առնէին. եւ արանց լինէին. ) Վասն ջրհեղեղաւ սաստկեցան։ Զի որ ի գէճ ցանկութիւն ախտից ըմբռնեցան եւ հեշտացան՝ գէճ ջրով տանջեցան եւ ապականեցան։ Միայն մնայ Նոյ տամբ իւրով. որ Ե հարիւր ամ պահեցան զկուսութիւնն սրբութեամբ մարմնոյ. եւ էր այր արդար յազգի անդ իւրում. վասն այն մնայ սերմ աշխարհի. եւ սկզբն երկրորդ՝ մարդկան ազգի։ Երկրորդ՝ առնու բանս ի վերոյ Սոդոմայ եցւոցն. որք երկնատեղաց հրովն կործանեցան. զի որովք բորբոքեցան՝ ի ջերմութիւնն իջին եւ անօրէն գործոցն, վասն այն ջերմութեամբ հրոյ սատակեցան։ Եւ այս վասն երեք պատճառի։ Նախ՝ օտար եւ ընդդէմ բնութեան գործեցին. վասն այն օտար եւ երկնատեղաց հրով այրեցան։ Երկրորդ՝ զի նոր չարիս գործեցին ի վերոյ երկրի. նոր եւ խիստ տանջանօք չարչարեաց։ Որպէս Կայեն նոր չարիս գործեաց զսպանութիւն եղբօրն. նոր եւ դառն տանջանօք չարչարեցաւ. նոյնպէս եւ մեք։ Երրորդ՝ զի յիշատակ մնասցէ ամենայն աշխարհի. զի որք զայնպիսիսն գործեն, այնպէս տանջանաց հանդիպին ի կատարածի. ըստ այնմ. (տեղասցի ի վերոյ մեղաւորաց որոգայթ հուր եւ ծծումբ. այս մրրիկ բաժին բաժակի նոցա։) նոյնպէս եւ կինն ղովտայ որ հայեցաւ յետս՝ եղեւ արձան աղի վասն երկու պատճառի։ Նախզի՝ յետս դառնալն անհաւատութեան էր նշանակ՝ քարացաւ. զի մնասցէ յիշատակ անհաւատացզին. զի անհաւատութեան խստութիւնն՝ քարացուցանէ զմարդ. որպէս զնա մարմնով՝ եւ զայլս հոգւով։ երկրորդ՝ եղեւ արձան աղի. զի հալեսցի եւ մի մնասցէ. զի մի ի պաշտօն առցեին յետոյ։ Արդ՝ այսպէս ըստ նմանութեան մեղացն տանջեցան։ Կինն ղովտալ՝ վասն անհաւատութեանն քարացաւ. եւ երկիրն սոդոմայ ըստ չար գործոց նոցա այրեցաւ. որեւ հող երկիրն բոյս ոչ բուսուցանէ. եւ քարն հուր ոչ հանէ. զի այրեցած է. եւ ջուրն մեռած է եւ ոչ շարջի ալեօօք. եւ կենդանիս ոչ սնուցանէ. եւ ծառքն ոչ պտղաբերին. զի կեղեւն երեւի թէ պտուղ է, եւ ի մէջ պտղոյն փոշի է եւ հող. զի երկիւղ եւ յիշատակ մնասցէ ամենայն ազգաց։ Երրորդ՝ տեսանի բանս ի վերոյ եգիպտացւոցն որպէս ասացաք. (զի որով յանցանէ մարդ՝ նովիմբ եւ տանջի։) Զի նոքա յանցեան՝ եւ զամենայն գարշ կենդանիս եւ զգետն Աստուած պաշտեցին. վասն այն իւրանց աստուածովքն տանջեաց զնոսա. զգետն յարիւր փոխեաց. եւ գորտիւ ապականեաց զնոսա. շանաճանճ, եւ այլն զոր ասացաք։ Նախզի՝ գիտասցէ ամենայն մարդ՝ թէ ճշմարիտ Աստուածն է միայն մարդասէր. եւ նա առնէ բարի ամենայն մարդոյ՝ որ ստեղծեալ է զնոսա։ Իսկ որ սուտ են եւ օտար Աստուածք, ոչ առնեն մարդոյ բարի. զի ոչ են ստեղծեալ զնոսա։ Երկրորդ՝ զայն ցուցանէ թէ՝ ամենայն մարդ որ բարեկամ լինի սատանայի, եւ զկամս նորա կատարէ, այնպէս տանջելոց է զնոսա ի յաւիտենից հուրն։ Զոր օրինակ՝ եթէ մարդ բարեկամ լինի հրոյ, եւ մերձենայ ի նա, այրին. եւոր մերձենայ ի փուշն, խոցոտի։ Այսպէս որ սատանայի բարեկամ լինի, եւ հետեւի զհետ կամաց նորա, մասնակից եւ բաժանակից լինի նմա ի յաւիտենից հուրն. եւ ընդ նմա չարչարի։ Որպէս հրամայէ Տէրն. (երթայք ի հուրն որ պատրաստեալ է սատանայի եւ հրեշտակաց նորա։) Չորրորդ՝ առնու բանս ի վերոյ օրինացն Մովսէսի. որ ետ Աստուած օրէնս նոցա թէ, (ես եմ Տէր Աստուած քո. եւ ոչ ոք է այլ Աստուած բաց յինքէն. եւ մի երդնուր սուտ յանունն Աստուծոյ եւ այլն. եւ մի շնար. եւ մի սպանաներ. եւ մի ցանկար, եւ այլն։) Եւ խոստացաւ ի յօրէնսն պատիւ եւ պատիժս. պահողացն պատիւ եւ առողջութիւն կեանք եւ խաղաղութիւն. որդիս եւ փորթամութիւնս, եւ այլն. զի տղայաբարոյք էին եւ պարզամիտք. վասն մարմնաւոր խոստմանցն պահէին զօրէնսն։ Իսկ զյանցաւորն պատժէր օրէնքն. որպէս ասացաւ. (ակն ընդ ական. եւ ատամն ընդ ատաման. եւ արիւն փոխանակ արեան։) Նոյնպէս գողոցն եւ շնացելոցն եւ սուտ վկայիցն՝ պատիժ ետ օրէնքն. որպէս ասէ առաքեալն. (օրէնքն որ տուաւ ինձ ի կեանս, նոյն եղեւ ինձ ի մահ. ) զի օրէնքն կեանք է պահողացն. եւ մահ յանցաւորացն։ Եւ վասն կրկին պատճառի այսպէս խստագին եւ անողորմ պատժէր օրէնքն։ Նախզի՝ հեթանոսք եւ կռապաշտքն ոչ երկնչէին ի կռոցն՝զի ոչ դատէին զնոսա. վասն այն օրէնս եդ Աստուած նոցա՝ զի երկիցեն յօրինացն եւ մի գործեսցեն զչարիս։ Երկրորդ՝ խնայեաց ի հոգիս նոցա. զի ոչ էին ի շնորհս որք թողութիւն գտանէին Քրիստոսիւ. վասն այն զմարմինս նոցա պատժէր, զի թեթեւասցին տանջանք հոգւոց նոցա։ Այսպէս ըստ այնմ օրինացն յորում մեղանչէին՝ նովին եւ այն օրինօքն չարչարէր եւ տանջէր զնոսա։ Հինգերորդ՝ առնու բանս ի վերոյ ազգին Իսրայէլի. որ այնպէս սքանչելեօք եհան զնոսա յԵգիպտոսէ. զծովն պատառեաց եւ անցոյց. զթշնամիսն ընկղմեաց. եւ զնոսա. Խ ամ յանապատին պահեաց առանց կարօտութեան. զի հանդերձն ընդ նոսին աճէր. եւ կօշիկն ոչ հնանայր։ Ի վիմէն ջուր տայր ըմպել նոցա. եւ ի ծովէն լորամարգ հանէր. եւ ի յերկնից մանանայիւն կերակրէր։ Յայնժամ նոքա տրտնջէին զԱստուծոյ եւ գանգատէին, թէ զի՞նչ տայ մեզ ուտելոյ. լաւ էր որ մեռեալ էաք առ կաթսայն փարաւօնի՝ որ էր միսն խոզի. առ մեղրապոպն՝ որ էր ձմերուկն՜ Յայնժամ վասն տրտնջելոյն՝ օձ առաքեաց ի նոսա եւ սատկէր զնոսա։ Եւ այս է պատճառն զի օձին հող ետ Աստուած ի կերակուր եւ ոչ տրտնջէ. նոքա զմանանայն ուտէին եւ տրտնջէին. վասն այն (լարս օձից առանց բժշկութեան արձակեաց ի վերոյ նոցա. զգազանս անապատին որք այրս եւ անդր գարշեսցեն զնոսա ընդ երկիր։) Որ մարգարէն Մովսէս՝ հրամանաւն Աստուծոյ, արար օձ պղնձի. եւ բարձրացոյց ի վերոյ փայտի. զի որ հաւատով ի նա հայէր, ինքն ապրէր, եւ օձն սատկիւր. եւ որ թերութեամբ նայէր՝ մեռանէր։ Որ նշանակէր զխաչն Քրիստոսի. զի հաւատացելոցն կեանս պարգեւ է. ըստ այնմ, (որ հաւատայ ի նա՝ մի կորիցէ. այլ ընկալցի զկեանս յաւիտենականս։) Իսկ որ ոչ հաւատայ ի խաչն եւ ի խաչ ելեալն Քրիստոս ասէ. (ոչ տեսցէ զկեանս. այլ բարկութիւնն Աստուծոյ մնայ ի վերոյ նորա։) Այսպէս վնաս մեծ է տրտունջն եւ սատակօղ հոգւոյ։Նոյնպէս Մարիամ եւ Ահարոն բամբասեցին զՄովսէս. եւ բորոտեցաւ Մարիամ. եւ եօթն օրարտաքոյ եկաց բանակին. որ նշանակէ թէ՝ այնպէս բորոտին եւ գարշանան ամենայն բամբասողաց հոգիք. եւ արտաքսին ի բանակէն Աստուծայ. այսինքն յարքայութենէն երկնքից։ Որպէս ասէ առաքեալն. (բամբասօղք զարքայութիւնն Աստուծոյ ոչ ժառանգեն։) Վասն այն ասէ իմաստունն։ (Որով յանցանէ ոք՝ նովիմբ եւ կորնչի։) Վեցերորդ՝ տեսանի բանս ի վերոյ մարգարէին Դաւիթ. զի յորժամ թուեաց զժովուրդն Իսրայէլի, թէ այժմ բազո՞ւմ են, թէ առ Մովսիսիւ ի յանապատին. եւ եգիտ նոյն չափովն կրկին քան զնոսա. եւ աւելի եւս. յայնժամ բարկացաւ աստուած, թէ զժողովուրդդ ես բազմացուցի. եւ իմ են դոքա. դու վասն է՞ր հպարտացար ի վերոյ դոցա։ Եւ առաքեաց առ նա մարգարէ, եթէ ընտրեա յերից պատուհասէդ զմինն՝ զոր տամ ժողովրդեանդ։ Կամ երեք ամ սով. կամ երեք ամիս սուր. կամ երեք օր մահ։ Եւ նա ընտրեաց զմահն երեք աւուր վասն կրկին պատճառի։ Նախզի՝ երեք ամ սովն՝ եւ երեք ամիս սուրն՝ սաստիկ էր քան զերեք աւուր մահն։ Երկրորդ՝ զի սովն՝ եւ սուրն զբարին եւ զչարն՝ ի միասին պատժեն. այլ մահն ընտրութեամբ Աստուծոյ է. եւ ժողովի ի վերոյ յանցաւորաց։ Եւ յայնմանէ յայտ է՝ որ մարգարէն Դաւիթ ոչ էր յանցաւոր. եւ ոչ պատժեցաւ ընդ ժողովրդեանն։ Եւ ետես զհրեշտակն՝ զի յառաւօտէն մինչեւ յերեք ժամն՝ եհար հրեշտակն Աստուծոյ ի ժողովրդենէն եօթանասուն հազար. եւ սատակեաց զնոսա ընդ արդարութեան պատուհասին. եւ յայնմ հետէ ողորմութիւնն Աստուծոյ արգել զայլ աւուրսն. ապա թէ ոչ՝ ի միում աւուր կարօղ էր զամենայն ժողովուրդն սատակել. որպէս զօրքն Ռափսակայ ի միում գիշերի. ՃՁԳ Ռ քն սատակեցան ի հրեշտակէ Աստուծոյ։Իսկ այն զի՞նչ է որ Դաւիթ միայն ետես զկոտորօղ հրեշտակն. զի միջնորդեսցէ եւ բարեխօսեսցէ առ Աստուած. վասն որոյ պատառեց զօձիսն. եւ անկաւ յերկիր եւ ասէ առ Աստուած։ (Սուր քո յիս, եւ ի տուն Հօր իմոյ. անմեղ ժողովուրդդ զի՞ մեղաւ քեզ։) Եւ ապա ընթացաւ ի կալն ուռնայի. եւ գնեաց զեզինսն. եւ ողջակիզեաց. եւ վերացաւ սուրն ի ժուղովրդենէն։ Եւ անդ խոստացաւ Աստուած առնել դատաստան ամենայն աշխարհի։ Եւ անդ առաքեաց զմիածին որդին՝ որ պատարագեցաւ ի վերոյ խաչին. եւ եբարձ զմեղս աշխարհի։ Եւ տես յայսմանէ՝ զի պաշտամամբ եւ պատարագաւ յետս դառնայ բարկութեան սուրն. եթէ մահտարաժամ, թէ այլ ինչ ցասումն զոր բերէ Աստուած ի վերոյ աշխարհի։ Եօթներորդ՝ առնու բանս ի վերոյ թագաւորին Եզեկիայի. յորժամ առողջացոյց զնա Աստուած, եւ զարեգակն վասն նորա դարձոյց յետս զտասն աստիճանաւոր. որ. Ժ ժամ եկեալ էր. եւ տասն ժամաւ յետս դարձաւ յարեւելս. եւ տասն ժամաւ ի նոյն տեղին եհաս. եւ երկու ժամ այլ. եւ ապա եմուտ արագակն. եւ եղեւ օրն այն երեսուն եւ երկու ժամս։ եւ եղեն ընծայաբերք նմա ամենայն երկիր։ Եւ յորժամ եկին ընծայաբերք թագաւորին բաբիլացւոց, բարձրամտեցաւ նա. եւ եցոյց նոցա զամենայն գանձատունս որ ժողովեալ էր։ եւ եկն առ նա մարգարէն Եսայի եւ ասէ. ո՞վ են սոքա եւ ուստի՞ գան։ Ասէ թագաւորն. յերկրէ հեռաստանէ եկեալ են սոքա. եւ ասէ՝ զի՞նչ տեսին ի տան քում. եւ ասէ թագաւորն. զամենայն ինչ որ ի տան իմ էին տեսին. եւ ոչ մնաց զոր ոչ տեսին։ Յայնժամ հրամանաւն Աստուծոյ՝ դարձոյց մարգարէն ի նա եւ ասէ. զոր ինչ տեսին դոքա ի տան քում, զամենայն դերի առաքեմ ի Բաբիլօն. եւ աւար առնեն. եւ զորդիսն Քո որք ելանեն ի Քէն՝ գերի վարեսցեն։ Որ կատարեցաւ յետոյ. եւ եկն Նաբուգոդոնոսոր յԵրուսաղէմ եւ գերեաց զորդին նոսա զՄանասէ. եւ տարաւ ի Բաբիլօն. եւ եդ ի բանտի։ Եւ նա աղօթիւք դարձեալ արձակեցաւ եւ եկն յԵրուսաղէմ. եւ յետոյ երիցս անգամ գերեցաւ Երուսաղէմ. եւ ամենայն գանձ նորա. եւ սրբութիւն տաճարին աւար հարաւ. եւ եօթանասուն ամենայն ի ծառայութեան կացին։ Այսպէս զոր ինչ մեղանչեաց եւ հպարտացաւ նա, նովիմբ եւ տանջեցաւ։ Ութներորդ՝ ի մանի բանս ի վերոյ թագաւորին Աքայաբու եւ Եզաբելի. որ եղեւ չար թագաւոր Իսրաէլի. եւ խոտորեցաւ ի կռապաշտութիւն. եւ զմարգարէսն աստուծոյ հալածէլ եւ սպաննանէր։ եւ վասն այն մեղացն՝ բարկացաւ Եղիա. եւ կապեաց զերկինս. եւ ոչ անձրեւացաւ յերկինս ամս եւ զվեց ամիսս. եւ անանց ի սովոյ մարդ եւ անասուն. եւ չորացավ ամենայն երկիր. մինչեւ երեւեցաւ եղիա եւ կոտորեաց զմարգարէսն բահաղու ութն հարիւր եւ յիսուն այր. եւ ապա անձրեւ եկն ի վերայ աշխարհի։ Եւ յետոյ ցանկացաւ այգւոյն Նաբովթայ. եւ Եզաբէլ առաքեաց եւ սպան զնա. եւ յափշտակեաց զայգին. եւ ետ ի ժառանգութիւն Աքայաբու։ Վասն որոյ առաքեաց Աստուած զեղիա եւ ասէ ցԱքայաբ. փոխանակ զի անիրաւ զրկեցեր զայգին Նաբովթայ, առնում ի քէն զթագաւորութիւն քո. եւ տամ ի ծառայն քո։ Եւ որպէս դու հեղեր անմեղ արիւն՝ փոխանակ այնր, զեօթանասուն որդիսն քո սրով սատակեմ. եւ զտուն քո եւ քեզ ի սուր ձգեցից. եւ յարիւն ձեր խոզք լուասցին։ Որ եղեւ իսկ. եւ մեռաւ Աքայաբ ի պատերազմին. եւ յէու ծառայ նորին թագաւորեաց. եւ սպան զամենայն որդիսն նորա եւ զթոռունսն եօթանասուն այր. եւ զԵզաբէլ կոխեաց յընթացս ձիոց եւ սատակեցաւ. եւ զմարմին նորա շունք կերին. եւ խոզք յարիւն նորա լուացան որպէս ասաց մարգարէն։ Եւ այսպէս որով եւ մեղանչեաց նա, Նովիմբ եւ տանջեցաւ։ Ի յօրինակ մեզ՝ զի այսպէս ծանր մեղք է զրկումն. եւ անհնարին անմեղ արիւնն որ հեղանի յերկիր։ Իններորդ՝ կատարի բանս այս առ մեզ այժմ, որքան կենդանի եմք. զի որով եւ մեղանչեմք՝ Նովին եւ տանջիմք. զի տեսանէ նախախնամութիւնն Աստուծոյ զմեզ. եթէ իշխանութիւնն ձգէ ի մեղս, զայն հանէ. եւ եթէ փարթամութիւնն, զնոյն աղքատացուցանէ։ Եւ թէ առողջութիւնն է պատճառ, հիվանդութիւն տայ։ Եւ թէ խաղաղութիւն է, ի խռովութիւն վարէ։ Եւ թէ ուտելն եւ ըմպելն, սով եւ սղութիւն տայ. եւ այնու պատժէ եւ տանջէ զմեզ։ Զոր օրինակ՝ ճարտար բժիշկ յորժամ տեսանէ զցաւ մարդոյն՝ ի տաք է եւ թէ ի հով է. հակառակ դեղովն ի յառողջութիւն ածէ։ Նոյնպէս եւ Աստուած տեսանէ զմեզ եւ խնամարկէ. (զի որովք մեղաոնչեմք՝ Նովիմբ եւ տանջէ։) Նմանապէս թէ ի միտս եւ ի խորհուրդս մեղանչեմք, տեսանէ Աստուած եւ ցաւ եւ հոգ՝ ի միտս արկանէ. եւ այնու չարչարէ զմեզ։ Եւ թէ ի մարմինս, եւ թէ աչօք, եւ թէ լեզւաւ, եւ կամ ձեռօք, ի նոսին ի նոյն մասունս տայ հարւած. զի այնու ուղղիցուք ի մոլորութենէ։ Վասն այնորիկ հանապազ զխրատս մարմնական պահէ ի վերոյ աշխարհի. եւ այսր եւ անդր շրջեցուցանէ. թէ սով՝ թէ սուր՝ թէ մահ՝ կամ հիւանդութիւն, կամ այլ ինչ։ Զի ոմանք լսիցեն ի հեռու եւ խրատեսցին։ Եւ ոմանք կրեսցեն զփոքրն՝ եւ ի մեծէն զերծանիցին. եւ այլք ոմանք տեսանեն զնոյնն՝ եւ զղջասցին ի չար գործոցն. զանցեալ մեղսն ապաշխարեսցեն. եւ այլ մի գործեսցեն. վասն այն ասէ։ (Որովք եւ մեղանչէ ոք՝ Նովիմբք եւ տանջի։) Տասներորդ՝ հայի բանս ի կատարած աշխարհի յաւուրն դատաստանի. յորում նստի Քրիստոս ի դատողական աթոռն. եւ ժողովին առ նա ամենայն արարածք. եւ դասէ զարդարս ընդաջմէ իւրմէ որպէս զօդիս. եւ մեղաւորս ի ձախմէ որպէս զայծիս։ Եւ գնին կշիռք արդարութեան. եւ հատուցանէ իւրաքանչիւրոց ընդ գործոց իւրեանց արդար դատաստանաւ. առանց կշռոց եւ առանց ակնառութեան ի յահեղ եւ ի սոսկալի բեմին առաջի. զի ամենայն ճարտարախօս լեզու կարկեսցի. եւ բանք սպառին. եւ գործք թագաւորեն։ Եւ այնպէս մանր քննութեամբ՝ ածէ Աստուած զամենայն գործս մարդկան ի դատաստան. եւ դատէ զմեղս խորհրդոցն, եւ զբանիցն, եւ զգործոցն։ Վասն խորհրդոցն ասէ. (որ քննէ զսիրտս եւ զերիկամունս՝ Աստուած արդար դատաւոր։) Եւ վասն բանիցն ասէ. (ընդ ամենայն դատարկ բանի՝ համարս տալոց էք յաւուրն դատաստանի։) Եւ վասն գործոցն ասէ առաքեալն. (Մեզ ամենեցուն յանդիման լինիլ կայ առաջի ատենին Քրիստոսի. զի ընկալցի իւրաքանչիւր իւրով մարմնով զոր ինչ գործեաց. եթէ բարի, եւ եթէ չար։) Եւ Նովիմբ մասամբ մարմնոյն դատապարտէ զմարդն. եւ առաքէ ի տանջանս հրոյն յաւիտենից. եթէ աչօքն՝ եթէ ականջօքն. եւ թէ այլ մասամբն իցէ մեղուցեալ՝ ի նոյնն տանջէ։ Եւ եթէ բոլոր մարմնովն, նոյնպէս եւ բոլորով տանջէ զհոգին եւ զմարմին եւ զմիտս մեղաւորաց։ Յորժամ ասասցէ թագաւորն. (երթայք յինէն անիծեալք ի հուրն յաւիտեանից։) Եւ ասասցէ արդարոցն. (եկայք օրհնեալք Հօր իմոյ ժառանգեցեք զկեանսն յաւիտենից։) Որեւ զամենայն առ հասարակ զհաւաետացեալս անուն իւրոյ՝ եւ զերկրպագուս կենսատու Սուրբ խաչին, դասեսցէ Աստուած ընդ սրբոց դասուցն. ներելով անյիշաչար լիցի ի վերոյ բազում յանցանաց եւ սխալանաց մերոց ի ձեռն արեամբ ներկեալ եւ չարչարանօք Խաչին Իւրոյ սրբոյ։ Եւ մաղթանօք եւ բարեխօսութեամբ ամենայն երկնաւորաց եւ երկրաւորաց, եւ համագումար սրբոց եւ սիրեցեալ իւրոց Քրիստոս աստուած մեր։ Եւ Նմա փառք ընդ Հօր Իւրում եւ Սուրբ Հոգւոյն. յաւիտեանս յաւիտենից ամէն։