Գիրք քարոզութեան որ կոչի ամարան հատոր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Նորին դարձեալ քարոզ Յաւուր Վարդավառի. վասն Աղ օրհնութեան. վասն Ընծայից եւ Պատարագաց։ (Պատուեա զՏէր ի քոյոց արդար վաստակոց. եւ հան նմա պտուղ ի քոց արդարութեան արմտեաց։) Առակ. 3. 9։(Գլուխ. ՃԻԶ)

 

Տուրք ողորմութեան յերկուս դէմս որոշի։ Մին հասարակ աղքատաց. որպէս ասէ. (ողորմութիւն եւ հաւատք ի քէն մի պակասեսցին։) Եւ միւսն՝ ընծայ եւ նուէրք Աստուծոյ. որպէս ասէ։ (Պատուեա զտէր ի քոյոց արդար վաստակոց։) Նախ գիտելի է զի պատիւ եւ փառք՝ այսպէս զանազանին։ Փառքն՝ իմացմամբն է եւ բանիւ օրհնել եւ գովել, եւ բարեբանել զԱստուած։ Իսկ պատիւն՝ մարմնովն ծունր կրկնել. չարչարիլ վասն նորա. ընծայ եւ նուէրս եւ պատարագ նուիրել Աստուծոյ. զի մարդն հոգի է եւ մարմին. ի հոգւոյն փառս, եւ ի մարմնոյն պատիւ մատուցանել։ Եւ այս վասն չորս պատճառի։ Նախզի՝ զոր ինչ ունիմք՝ յամենայն բաժին տամք Աստուծոյ։ Այլ արդ մարդն յերից է գոյացեալ. ի հոգւոյ. եւ ի մարմնոյ. եւ ի յնչից։ Պարտ է որպէս ի հոգւոյն աղօթս. ի մարմնոյն ծունր. նոյնպէս եւ յնչիցն մասն ընծայել Աստուծոյ։ Երկրորդ՝ ի յօտար իրացս՝ պարտ է մեզ բարեկամ առնել զԱստուած. ըստ խրատուն թէ՝ (արարէք ձեզ բարեկամս ի մամոնայէ. զի յորժամ պակասեսցի այդ, ընկալցին զձեզ ի յարկսն յաւիտենից։) Երրորդ՝ զի այս ընծայիւքս՝ միտն մեր եւ յոյս առ Աստուած վերանայ եւ հաստատի. ըստ այնմ, (ուր գանձք ձեր են, անդ եւ սիրտք ձեր եղեցին։) Չորրորդ՝ զսէրն մեր առ նա նշանակէ. զի սրտի սէրն՝ ի ձեռաց տուրսն երեւի. ապա վասն Աստուծոյ սիրոյն նուիրեմք զինչս մեր նմա։ Եւ որպէս ցուցաւ՝ երկու են տուրք. մինն աղքատաց. եւ միւսն նուէրք Աստուծոյ։ Ո՞րն է ի սոցանէ գովելին։ Ասեմք թէ՝ երկուսն այլ պատուական է։ (Զի որ ողորմի աղքատին՝ փոխ տայ Աստուծոյ ասէ. ) զի վասն Աստուծոյ սիրոյն առնեմք։ Այլ ունին զանազանութիւն ութն կերպիւ։ Նախզի՝ ողորմութիւնն զսէր ընկերին կատրէ. իսկ նուէրքն՝ զսէրն Աստուծոյ. այլ որպէս պատուական սէրն Աստուծոյ քան զնկերին. նոյնպէս եւ ընայքն քան զողորմութիւնն։ Երկրորդ՝ ընծայքն անընդմիջաբար՝ Աստուծոյ են նուէրք. իսկ ողորմութիւն միջնորդութեամբ աղքատին. զի մինն ի յԱստուած է ուղիղ. եւ միւսն վասն Աստուծոյ հոլովմամբ։

Երրորդ՝ զի ընծայքն Աստուծոյ՝ նախկին եւ սննդակից են բնութեանս մեր, քան զողորմութիւնն. որպէս յորժամ ոչ գոյր աղքատ՝ հրամայեաց Աստուած Աբէլի եւ Կայէնի պատարագ ընածայել Աստուծոյ։ Որում զԱբէլին ընկալաւ. զի ուղիղ սրտիւ եւ զընտիրսն ի գառանց մատուցանէր Աստուծոյ։ Եւ զԿայէնին արհամարհեաց. զի թերասիրտ եւ զազազունն ի պտղոց ընծայէր Աստուծոյ։ Չորրորդ՝ վասն սակաւութեան. զի Նոյ եւ Աբրահամ եւ այլք՝ միանգամ պատարագ մատուցին Աստուծոյ. եւ աղքատաց բազում անգամ ողորմութիւն։ Ուստի յայտ է թէ՝ վասն պատուականութեանն ոչ իշխէին հանապազ ընծայել։ Զայս եւ Տէրն յայտնեաց. (զաղքատս յամենայն ժամ ընդ ձեզ ունիք. եւ յորժամ ամիք՝ առնէք. այլ զիս ոչ հանապազ ընդ ձեզ ունիք ասէ։) Հինգերորդ՝ զի խոստումն Յակօբայ այս էր. յորժամ գնայր յասորեստան, ետես մեծ տեսիլ։ Սանտուխք յերկրէ յերկինս եւ այլն. ասէ՝ (եթէ տացէ ինձ Տէր հաց զի ուտիցեմ, եւ զհանդերձ զի զգեցցիմ, տամ Աստուծոյ տասանորդս յամենայնէ. ) զոր ի դառնալն տասանորդեաց զամենայն ինչս իւր. եւ ետ Եսաւայ. եւ փրկեցաւ ի նմանէ։ Վեցերորդ՝ ի յօրէնսն հրամայեաց Աստուած Մովսիսի տալ տասանորդս յամենայնէ. զի. Ժ երորդն կատարեալ է եւ նուէր Աստուծոյ. այլ յօրէնսն հարկաւոր է. իսկ աղքատաց ողորմութիւնն. կամաւոր։ Եօթներորդ՝ յորժամ հեղգացաւ՝ ասաց Աստուած Մաղաքիա մարգարէիւն. (իցէ՞ թէ խաբիցէ ոք զԱստուած. եւ ի՞ւ խաբիցէ. զի ահա տասանորդքն եւ նուէրքն առ ձեր են առ ի յափշտակութիւն տանց ձերոց. եւ մի հեղցէ երկին զնձրեւ ի վերայ ձեր։) Տեսէք՝ զի զնուէրս Աստուծոյ գողանալն՝ խաբել է զԱստուած եւ յափշտակութիւն տանց։ Նախ այն է՝ որ զինչս եւ զանասունս ի յափշտակութիւն տայ Աստուած. եւ երաշտով եւ հարուածով զանդ եւ զպտուղն կտրէ։ Երկրորդ այն է՝ որ զինչ մարմնոյն ի յափշտակութիւն տայ. ե ւ զխնամս հոգեւորս արգիլէ։ Ութներորդ՝ յայտ է յայնմանէ, որ ողորմութիւնն միայն յայն կեանսն վճարի. իսկ ընծայքն Աստուծոյ ի կրկին կեանս. անդ զհանդերձեալ փոխարէնսն տայ. եւ աստ զմարմնաւորն. որպէս ասէ. (զի լցցին շտեմարանք քո լիութեամբ ցորենոյ. եւ գինւով հնձանք քո առաւել եւս բղխեսցեն։) Ապա յայտ է վասն ասացեալ պատճառացս՝ զի գովելի է ընծայն Աստուծոյ քան զտուրս ողորմութեան։ Այլ պարտ է գիտել՝ զի զողորմութիւնն ի յաղքատս տամք. իսկ զընծայսն Աստուծոյ՝ ի տունս Աստուծոյ եւ ի քահանայսն պարտ է բերել վասն չորս պատճառի։ Նախզի՝ Մովսէս աւանդեաց զնուէրս եւ զամենայն պատարագս բերել ի տաճարն եւ տալ ի քահանայն. զնոյն եւ ի նորս առաքեալքն կանոնեցին։ Եւ սուրբն լուսաւորիչ եւ սուրբն Իսահակ եւ այլ հայրապետքն՝ զերախայրիս զնուէրս եւ զայլ պատարագս տանիլ յեկեղեցին եւ տալ ի քահանայս։ Երկրորդ՝ որպէս զընծայս թագաւորաց ի սպասաւորս նոցա տամք. եւ նոքա աղերսեն. նոյնպէս ի յերկրի ի տանն Աստուծոյ սպասաւորք քահանայքն են. որպէս ի յերկինս հրեշտակքն. վասն այն ի քահանայսն տամք՝ որք մատուցանեն Աստուծոյ։

Երրորդ՝ զի Աստուած բաժին եւ ժառանգութիւն քահանայից. վասն այն ոչ ունին այլ երկրաւոր ժառանգութիւն։ Վասն այն զբաժինն Աստուծոյ ի քահանայսն տամք. զի զոր ինչ նոցա առնեմք՝ Աստուծոյ է. ըստ այնմ որ ասաց Սամուէլի. (ոչ թէ զքեզ անարգեցին, այլ զիս։) Եւ առաքելոցն ասէր. (որ զձեզ ընդունի՝ զիս ընդունի։) Չորրորդ՝ զի քահանայքն են քաւիչ եւ ուսուցիչ ժողովրդեանն. (զմեղս ժողովրդեան իմոյ կերիցեն ասէ քահանայքն եւ քաւեսցեն վասն նոցա։ Եւ երիցունք կրկին պատւոյ արժանասցին։ Եւ արժանի է մշակն կերակրոյ իւրոյ։) Որ զհոգեւորն սերմանէ՝ պարտ է զմարմնաւորն հնձել. վասն այսքան պատճառացս՝ զընծայսն Աստուծոյ տալի է առ քահանայս։ Իսկ որ ասէ։ (Պատուեա զՏէր ի քոյոց արդար վաստակոց։) Երեք որպիսութիւն դնէ ընդունելի նուիրաց։ Նախ զի՝ ա սէ Քո։ Երկրորդ՝ Արդար։ Երրորդ՝ Վաստակ։ Զի թէ մինն ի սոցանէ պակաս է՝ անկատար է։ Այսպէս՝ զի թէ քո լինի՝ սակայն ոչ արդար վաստակ, այլ անիրաւ եւ զրկանք, անպիտանէ։ Եւ թէ լինի քո, եւ արդար, այլ հօր քոյ կամ եղբօր, նոցա է նուէրն զոր վաստակեցին։ Ապա թէ լինի քո եւ արդար վաստակ, յայնժամ կատարելապէս քո են բարիքն։ Վասն այն վարդապետք չորս են եդեալ զանազնութիւն։ Նախ՝ որ նուիրօղն անարժան է, եւ նուիրեալն արժանաւոր, չէ ընդունելի. զի ասէ՝ (խունկ ձեր անպիտան է ինձ. զի ձեռք ձեր լի են արեամբ։ Եւ անօրէնն թէ մատուցանէ եզն, այնպէս է, որպէս թէ շուն ոք մորթիցէ։) Երկրորդ՝ որ նուիրօղն արժանաւոր է, եւ նուիրեալն անարժան, ի զրկանաց կամ յայլ ինչ, չէ ընդունելի. զի Աստուած վրէժխնդիր է զրկելոյն. ըստ այնմ, (զրկեալն ի ձէնջ աղաղակէ. ) այնպէս է՝ որպէս թէ ոք զորդի կամ զծառայ թագաւորին կողոպտէ, եւ թագաւորին տանի աղեսէ։ Երրորդ՝ նուիրօղն անարժան, եւ նուէրն անարժան, չէ ընդունելի. որպէս զոհն Կայէնի. զի ինքն թերի էր սրտիւ. եւ նենգութիւն ունէր եղբօրն. եւ նուէրն վատ եւ ազազուն. վասն որոյ ասէ. կային եւ ի զոհս նորա ոչ հայեցաւ Աստուած. ) զի նախ ի սիրտն հայի Աստուած. եւ ապա զնուէրսն ընդունի։ Իսկ չորրորդ մասն՝ նուիրօղն արժանաւոր՝ եւ նուէրն արժանաւոր՝ այս ընդուելի է եւ կատարեալ. որպէս Աբէլին սիրտն սուրբ եւ անմեղ էր. եւ պատարագն ընտիր եւ պարարտ. վասն որոյ ասէ գիրն. (հաճեցաւ Աստուած ի Հաբէլ եւ ի պատարագս նորա։) Նոյնպէս եւ ամենայն մարդկան այսպէս ի չորից մի մասն ընդունելի է եւ հաճելի Աստուած։ Եւ թէ ոք ասիցէ վասն է՞ր ապա մարտիրոսքն ի ձեռս անպարշտաց չարչարեալ ընդունելի պատարագք եղեն Աստուծոյ։ Ասեմք թէ. նոքա ոչ վասն անպարշտաց կամացն եղեն հաճելի, այլ վասն իւրեանց կամացն. որք կամաւ վասն սիրոյն Աստուծոյ չարչարեցան՝ արժանաւորք եղեն Աստուծոյ. եւ անպարիշտքն տանջեցան. զի նոցա կամքն չարէ եւ ոչ բարի։ Նոյնպէս եւ այն զոր ասեն թէ՝ Յուդա մատնեաց զՔրիստոս. եւ հրէայքն խաչեցին. եւ հայր մատնեաց զորդի ի խաչ. ըստ այնմ, (որ յիւր որդին ոչ խնայեաց. այլ վասն մեր մատնեաց։) Եւ ինքն որդի կամաւ մատնեաց զանձն իւր վասն մեր եւ չարչարեցաւ. ապա անմեղ էր Յուդա կամ հրէայքն։ Ասեմք թէ ոչ՝ զի հայր մատնեաց զորդի վասն սիրոյ մերոյ. եւ որդի մատնեաց զիքն եւ չարչարեցաւ վասն փրկութեան մերոյ. իսկ Յուդա մատնեաց զՔրիստոս վասն ագահութեան։ Նոյնպէս եւ հրէայքն վասն նախանձու խաչեցին. վասն այն դատապարտեցան։ Ապա յայտ է ի բանէս՝ թէ կամք նուիրողին որ զպատարագն մատուցանէ՝ բարի լինի, եւ յետս դարձեալ ի չարեաց, ընդունելի է պատարագն. եւ վասն մեղաց նորա ապաշխարութիւն համարի Աստուած զնուէրն զայն զինչ եւ իցէ։ Իսկ որ ասէ. (զի լցին շտեմարանք քո լիութեամբ ցորենոյ. եւ գինւով հնձանք քո առաւել եւս բղխեսցեն։) Նախ վասն այն ասէ՝ զի գիտացուք թէ, ոչ միայն ի հանդերձեալ կեանս ունի զփոխարէնն, այլ աստի յայս ժամանակս. զի մարմնով եւ հոգւով հատուցանէ Աստուած։ Եւ երկրորդ՝ զի ամենայն հոգեւոր՝ մարմնաւորովս ճանաչի եւ հաւատացեալ լինի. ըստ այնմ, (աներեւոյթն Աստուծոյ երեւելի արարածովքս իմացեալ տեսանի. ) զի ի մարմնաւորս որ առաւել զառատութիւն եւ զփարթամութիւն գոյից լինի, իմանամք թէ ի հոգեւորն տալոց է։ Եւ թէ որք տխմար մտօք եւ թերահաւատ կարծեօք ասիցէ՝ ո՞րպէս առատանայ ցորեանն եւ գինին ի տալն. զի ահա զոր ինչ շտեմարանեմք, նոյն չափն լինի։ Ասեմք եթէ՝ յայտնի է ի վեց իրաց, որ գոյ աճոււմն եւ առատութիւն ի գոյսն։ Նախ՝ ի բնականաց. երկու յօրինակաց. երեք՝ յօրհնութեանց. չորս՝ ի սքանչելեաց. հինգ՝ի ներհակաց. վեց՝ ի մերձաւորաց։ Եւ արդ՝ նախ ի բնականաց տեսանի որ գոյ աճումն. որպէս հասակ մարդոյս. ի բոյսս եւ ի տունկս. եւ ի փոփոխումն լուսնի. զի աճին եւ նուազին ջուրք եւ աղբիւրք. եւ ղեղ կենդանւոյն. մազ եւ եղունկն։ Նոյնպէս եւ փոքր մի խմորով զանկուածն աճի. ապա յայտ է յայսցանէ՝ թէ գոյ եւ ընչիցն կամօքն Աստուծոյ աճումն եւ առատութիւն։ Երկրորդ՝յօրինակաց տեսանի յառաջինսն. Յաբրահամ. յԻսահակ. եւ ի Յակօբ. ի Մովսէս. ի Դաւիթ. եւ յայլսն. որք ի կամս Աստուծոյ աճեցան եւ փարթամացան գոյիւք. վասն որոց ասէ. (օրհնեաց զնոսա եւ բազմացան յոյժ. եւ անասունք նոցա ոչ նուազեցան։) Երրորդ՝ յայտ է յօրհնութեանց ի ստեղծմանէ. որոց ասաց (աճեցէք եւ բազմացարուք. եւ լցէք զերկիր. եւ զջուրս եւ զօդս. ) եւ յայնմանէ կենդանեաց եւ թռչնոց եւ այլոց տեսակք աճին եւ ոչ նուազին. զի թէպէտ մին մին անհատն պակասի բոլորն մնայ։ Չորրորդ՝ յայտ է ի սքանչելեաց՝ որ մանանայն աճէր յանապատին. յորժամ երեք ափկիցս տանէին օրստօրէ, բաւական լինէր որոց ի տունն. եւ ոչ նուազէր մինչ ի միւս օրն։ Նոյնպէս եւ սարեփթացի կինն որ զԵղիայի քաղցն պատուեաց՝ որ այր էր Աստուծոյ քան զմանկունս իւր, սափոր ալերն եւ սրուակ իւղոյն աճեաց եւ առաւելաւ։ Այսպէս եւ գարեղթն նկանակ հացիցն զոր օրհնեաց Քրիստոս աճեցաւ. եւ այնքան յաւելաւ ի կերողացն. ապա ուրեմն գոյ ի սքանչելեացն Ասոտուծոյ աճումն եւ առատութիւն գոյից։ Հինգերորդ՝ յայտ է յընդիմակէն. զի յորժամ մասն Աստուծոյ մնացեալ յափշտակութիւն է տանց եւ արգելումն խնամոցն Աստուծոյ որպէս ասաց մարգարէն. ապա ուրեմն հաւատով եւ յուսով տուողացն՝ առատապէս առատանան եւ գոյք նոցա։ Վեցերորդ՝ յայտ է ի մերձաւորս այժմ ի վերջին ժամանակս. որ արեւմտեան ազգն դաղմատացւոց՝ բազումք ազգք քրիստոնէից են. եւ հանապազ յամենայն ամի յամենայն ընչից տան զտասանորդն բաժին Աստուծոյ եւ փարթամեն գոյ իւք եւ առատութեամբ։ Իսկ արեւելեան ազգս մեր՝ որ ռիշտ եւ անհաւանք են, եւ կամ թէ տան պտուղ ակամայ զանպիտանն եւ զխոտանն, մաշին հանապազ յաղքատութեան եւ տառապին. եւ բազում վաստակին. եւ սակաւ վայելեն. շատ սերմանեն. եւ սակաւ հնձեն. եւ ոչ առատանայ փարթամութիւն նոցա. զի զրկեն զմասն Աստուծոյ. եւ զօրհնութիւն նորա ոչ խառնեն. յինչս իւրեանց։ Եօթներորդ՝յայտ է ի մարմնաւոր օրինակաց. որ անօթ ամանոյն որ ունի զջուր եւ կամ զայլ ինչ, որքան լի է՝ այլ ոչ լնուն. եւ յորժամ դատարկի, այլ լնուն։ Նոյնպէս եւ մարդ յորժամ պահէ զԱստուծոյ բաժինն, այլ ոչ տայ Աստուծոյ. եւ յորժամ. տայ՝ դարձեալ առատապէս լնանի. որպէս օրինակեցաւ ի չորրորդ թագաւորութիւնս։ Կին մի այրի՝ որոյ այրն զբազում մարգարէս եւ ասէ. (զորդիսն իմ գրաւ տանին պարտատէրքն. եւ ասէ՝ զի՞նչ ունիս. եւ նա ասէ. ոչ ինչ ունիմ. բայց սակաւ իւղ օծման. եւ ասէ՝ երթ եւ զամենայն անօթսլից նովաւ. եւ տուր ի պարտատէրսն քո։ Եւ նա գնաց. եւ աղօթիւք մարգարէին՝ լցան ամենայն անօթքն իւղով. մինչեւ ասացին որդիքն թէ՝ այլ ոչ կայ. եւ դադարեցաւ իւղն։) Այսպէս յորժամ զբաժինն Աստուծոյ ասեմք թէ ոչ է, չքաւորին ինչքն։ Ութներորդ՝ յայտ է ի շինողաց՝ որք զնիւթ քարին կամ զայլ ինչ մինչ ի ձեռս ունին, այլ ոչ տան մշակքն. եւ յորժամ դնէ ի վերայ որմոյն, դարձեալ առնու։ Նոյնպէս յորժամ ի ձեռս ունիմք զբաժինն Աստուծոյ. այլ ոչ տայ. եւ յորժամ տամք, միւսանգամ առնումք։ Իններորդ՝ յայտ է յաղբիւրս ջուրց. որքան առնումք՝ ոչ պակասի. այլ ի տեղին լնանի. եւ երբ չառնումք, նոյն չափն մնայ։ Այսպէս եւ մեք որքան առնումք յողորմութեանց աղբերէն, ոչ պակասի, այլ լնանի. եւ թէ ոչ առնումք, նոյն չափն մնայ եւ ոչ յաւելանայ։ Վասն որոյ ասէ. (չափ շարժուն զեղուն թաթաղուն չափեսցի ձեզ, որով չափով չափէք. ) եւ այս ի կեանս յայսմիկ եւ ի հանդերձեալն։ Տասներորդ՝ յայտնի է ամենեցուն ի զգալի իրաց. ապա թէ մտօք ոչ իմանան, զգալի աչօք թող տեսնուն. զի մի եւ նոյն սերմն՝ եւ նոյն հողն. ի մի ամն սերմանեալ տոհմական եւ բազմապատիկ ժողովեն. եւ ի միւս ամն սերմանեալ, եւ զգլուխն կորուսանեն. եւ պատուհասին երաշտով. կարկտով. անձրեւով. ժանգ. մորեխ. եւ այլ պատուհասք բազմանան ի խրատ մեր. եւ մեք ոչ զգաստանամք։ Այլեւ զայս ոչ ածեմք ի միտս՝ թէ ամենայն մարդ զիւր պարտսն կարէ առնուլ ի մարդոյ. ապա Աստուած առաւել կարօղ է՝ որ զիւր պարտսն չթողու առ մեզ. զի յորժամ մեք մեր կամաւ չտամք, յակամայ առնու ի մէնջ ի ձեռն պատուհասի. երաշտով՝ կարկտով՝ որպէս ասացաք. կամ ի ձեռն բռնաւորաց եւ աւազակաց եւ զինչ պատճառ եւ իցէ, առնու ի մէնջ զիւր բաժինն տասանորդաց։ Եւ ո՞րն է այժմ տասանորդ մեր եւ երախայրիք թէ հարցանէ ոք։ Ասեմք եթէ՝ այն է՝ զոր պտուղ կոչեմք. ի կալէ եւ ի հնձանէ եւ ի ծառոց։ Եւ դարձեալ՝ սովոր եմք ի մուտս աշնան. յորժամ արմտիք ժողովին ի կալոյ եւ յայգւոյ եւ ի ծառոց, երթամք ի սուրբ տեղիս ի վանորայս. եւ պաշտօն առնեմք մտաղօք. զքահանայս եւ զաղքատս կերակրեմք, հացն ի կալոյն բաժին. եւ մորթելիքն յանասնոց. եւ դրամն յայլ ընչից։ Եւ զայս խրատէ իմաստունն Սողոմօն եւ ասէ. (որդեակ՝ եթէ կամիս որ յայս ամենայն պատուհասից զերծանիս՝ պատուեա զՏէր քոյոց արդար վաստակոց. երւ հան նմա պտուղ ի քոց արդարութեան արմտեաց։) Դարձեալ՝ այլ իմն տեսութեամբ հոգեւոր այսպէս իմանի որ ասէ. (պատուեա զՏէր ի քոյոց արդար վաստակոց։) Արդար վաստակ՝ զմարրմնական բարի գործն ասէ. որպէս պահք. աղօթք, ծունր, ողորմութիւն, արիուն, ողջախոհութիւն, եւ այլն։ Իսկ արմտիք պտղոց՝ զհոգեւոր իմաստութիւնն ասէ. զհաւատ, զյոյս, եւ զսէր։ Եւ սոքօք արդարութեամբ պատուելի է զԱստուած, այսինքն, ի գործ մարմնականն՝ ոչ իցէ կեղծաւորութիւն. փառասիրութիւն. եւ այլ ինչ։ (Զի այն իսկ են վարձք նոցա) յորժամ ի ցոյցս մարդկան առնեն. այլ զամենայն բարի գործս՝ ծածուկ եւ անխարդախ առ հայր Աստուած. (եւ հայրն քո որ տեսանէ ի ծածուկ՝ հատուսցէ քեզ յայտնապէս։) Նոյնպէս զպտուղս հոգւոյն՝ զխորհեմութիւնն՝ զհաւատն՝ զյոյսն՝ եւ զսէրն զոր առ Աստուած ունի՝ յստակ եւ արդար լիցին առանց հերձուածոյ եւ առանց թերութեան. հաստատուն հաւատով եւ աներկբայ յուսով եւ ճշմարիտ սիրով առ Աստուած եւ առ ընկերն։ Յայնժամ (լցցին շտեմարանքն լիութեամբ ցորենոյ. եւ գինւոյ. եւ գինւով հնձանն առաւել եւս բղխեսցէ։) Այսինքն, զի աստ ի նոյն գործն ժրութիւն եւ արիութիւն առնու օգնականութեամբ Աստուծոյ. եւ հաստատի ի յիմաստութիւն բանին եւ առաւելու յուսումն։ Նոյնպէս հաւատն յոյսն եւ սէրն՝ հաստատուն եւ անշարժ լինին։ Իսկ ի հանդերձեալն՝ ըստ իւրաքանչիւրոցն փոխարէն՝ վարձ եւ պսակ հատուցանէ Աստուած. ըստ այնմ, (որովհետեւ ի սակաւդ հաւատարիմ ես. ի վերայ բազմաց կացուցին զքեզ. մուտ յուրախութիւն Տեառն քոյ. ) ի դասն աջակողմեան. եւ եօթնալիր օրհնութեանցն արդանաւոր արասցէ եթէ՝ (Որովհետեւ րարիք միում ի փոքրկանացս յայցանէ՝ Ինձ արարիք. եկայք օրհնեալք Հօր Իմոյ՝ ժառանգեցէք զկեանս։) որոց լիցի մեզ ամենեցուն առ հասարակ ողորմութեամբն Քրիստոսի, արժնաւորիլ երկնային կոչմանն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր. Որ է օրհնեալ յաւիտեանս ամէն։

 

Նորին քարոզ Վարդավառին. ի բանն Մատթէոսի։ (Եւ յետ վեց աւուր՝ առնու ընդ Իւր զՊետրոս եւ զՅակոբոս եւ զՅօհաննես. եւ հանե զնոսա ի լեառն մի բարձր առանձին. եւ այլակերպեցաւ առաջի նոցա եւ այլն։) Մատ. 9. (Գլուխ. ՃԻԷ)

 

Տէր Տէր տուր ինձ լեզու խրատու. զի գիտացից խօսիլ զբանս ի ժամու։ Ծագումն փառաց՝ փարատեայինէն զխաւար մտաց. փչումն շնորաց՝ շնչեա ի շրթունս իմ զբան կենաց. զի առանց քոյ՝ ամենայն բանք մարդկան անբանութիւնք են համարեալ. ի իմաստութիւնք տգիտութիւնք։ Քո՝ եւ վասն քոյ՝ եւ քեւ յայտնեցից սակաւ ինչ զիմաստ բանիս զոր ասէ աւետարանն։ (Եւ յետ վեց աւուր՝ առնու ընդ իւր զՊետրոս եւ այլն։) Ի վերայ այսր բանի՝ տասն իմն գլխօրէն մեկնութիւն տեսանելի է։ *Նախ ընդէ՞ր Մատթէոս յետ վեց աւուր ասէ։ Եւ Ղուկաս (յետ ութն աւուր առնու ընդ իւր։) Ասեմք։ Նախ զի՝ Ղուկաս զերկու պատկեր օրն յիշէ՝ յորս Պետրոս դաւանեաց. եւ այլակերպեցաւ։ Իսկ Մատթէոս՝զմիջոց զվեց օրն։ Եւ այս է խորհուրդն։ Զի Մատթէոս զառաջին գալուստն Քրիստոսի ի վեց դարուն գուշակէ. եւ Ղուկաս զերկրորդ գալուստն՝ որ յութ դարուն լինելոց նշանակէ։ Եւ դարձեալ Մատթէոս եցոյց ըստ այլաբանութեան թէ՝ Տէր գալստեամբ իւրով եբարձ զմեղս մեր՝ զոր ի ձեռն վեց շարժմանն գործեմք։ Իսկ Ղուկաս՝ վկայեաց նմա թէ՝ եւ զութն խորհուրդսն մաքրեաց՝ որով խորհիմք առնել ինչ. եւ արար մաքուր զմեզ։ Իսկ երկրորդ՝ հարց թէ վասն է՞ր յերկոտասանիցն՝ միայն զերեք աշակերտսն տարաւ ընդ ինքեան ի լեառն։ Եւ այնոքիկ Պետրոս եւ Յակօբոս եւ Յօհանէսն։ Եւ այս վասն բազում պատճառի։ Նախզի՝ նոքա պայծառ էին տեսութեամբ քան զայլսն. որպէս ի զգայութիւնս մեր՝ միայն ակն է տեսօղ. եւ կամ ակն քան զակն պայծառ. վասն այն պայծառ տեսութեան նոցա միայն ցուցանէ զիւր աստուածութեանն փառս։ Երկրորդ՝ զի Պետրոս էր գլուխ առաքելոցն. եւ Յօհաննէս առաջին յաւետարանիչսն. եւ Յակօբոս առաջին մարտիրոս եղեւ յերկոտասանինցն. վասն որոյ զսոսա տարաւ ընդ իւր։ Երրորդ՝ զի առաւել սիրէր Պետրոս զՔրիստոս քան զայլսն ըստ Տեառն հրամանացն։ Եւ Յօհաննէս սիրելի աշակերտաց Յիսուսի. որպէս ասէ թէ՝ (աշակերտն այն զոր սիրէր Յիսուս։) Եւ Յակօբոս զի յանձն էառ ըմպել զբաժակ չարչարանացն. Քրիստոսի. վասն որոյ զնոսա ընտրեաց։ Չորրորդ՝ զի ոչ էր արժան տեսութեանն այն Յուդա. եւ թէ զամենայն էր տարեալ եւ զՅուդա ոչ՝ իրաւ լինէր վասն մատնութեանն Քրիստոսի։ Հինգերորդ՝ զի կարգն եւ սահմանն ուղիղ մնասցէ. զի առաջնոցն պարտ է զառաջին խորհուրդն գիտել. եւ այլոցն նուազ։ Վեցերորդ՝ զի յօրէնս եդ Տէրն թէ՝ (յերկուց եւ յերից վկայից հաստատեսցի ամենայն բան. ) վասն որոյ պարտ էր նախ ինքեան լինիլ վկայ երեք՝ աստուածութեանն իւրոյ ի հաստատութիւն։ Եօթերորդ՝ եցոյց մեզ օրինակաբար թէ՝ զորպէս մարդ խորհրդակից առնել արժան է. զի առանց ծերոց՝ ոչ է արժան մանկագունից ասել զխորհուրդս մեծագոյնս։ Ութներորդ՝ զի զփառս ոչ է պարտ ի մէջ բազմաց՝ յայտնել. այլ առանձին. եւ զայն ի մէջ գիտուն եւ առանց թերութեան մարդոյ։ Իններորդ՝ զի ոչ էին արժան այլ աշակերտքն յայնժամ բաց յայնցանէ՝ զորս տարաւ ընդ ինքեան տեսանել զփառս աստուածութեան իւրոյ. վասն որոյ երեք տարաւ։ Տասներորդ՝ եցոյց խորհուրդաբար զտսօղս ինքեան ի միւսանգամ գալստեանն. զի Պետրոս զհարիւրաւորսն նշանակէ զի ծեր էր. եւ Յակօբոս զվաթսնաւորսն զի էր միջակ մարդ. եւ Յօհաննէս զերեսնաւորսն զի էր երիտասարդ երեսնամեայ. վասն որոյ զնոսա տարաւ ընդ ինքեան։ * Բեր տեսցուք զերրորդ գլուխն թէ՝ վասն է՞ր ի մարգարէիցն զՄովսէս եւ զԵղիա եբեր։ Եւ այս վասն բազում պատճառի։ Նախզի՝ պատուական էին նոքա քան զայլ մարգարէսն։ Ոմն լուսաւորութեամբ երեսացն. եւ ոմն հրեղէն կառօքն յերկինս համբարձմամբն։ Երկրորդ՝ զի ցուցցէ թէ՝ նա ինքն է օրէնսգիր. եւ ոչ հակառակ Աստուծոյ. քանզի հակառակ կարծէին հրէայքն. վասն որոյ եբեր զՄովսէս, եւ զԵղիա նախանձախնդիր Աստուծոյ, վկայ աստուածութեան իւրոց. այսինքն. զՄովսէս. եւ զմինն ի կենդանեաց եբեր. այսինքն, զԵղիա. զի ցուցէ թէ՝ Տէր է կենդանեաց եւ մեռելոց։ Չորրորդ՝ զմինն յերկնից եբեր. այսինքն, զԵղիա. եւ զմինն յերկրէ եհան. այսինքն, զՄովսէս. զի ցուցցէ թէ՝ Աստուած է երկնի եւ երկրի։ Հինգերորդ՝ վասն մեծութեան իւրոյ. թէ որ ի հինն պատուաւորք էին եւ մեծք՝ այժմ են ի սպասու եւ յերկրպագութիւն նորա. զոր տեսեալ առաքելոցն՝ հարկիւ հնազանդեսցին Տեառն։ Վեցերորդ՝ զի ուսուսցէ աշակերտացն զորքանութիւն սիրոյն առ ժողովուրդսն. եւ երբեմն զսաստն եւ զխրատն. զի մինն վասն ժողովրդեանն ջնջիլ ասէր ի պրութենէն կենաց. այինքն, Մովսէս. եւ Եղիաս զերկինս կապեաց վասն մեղաց ժողովրդեանն. վասն որոյ զնոսա կոչեաց զի եւ ինքն նոյնպէս առնելոց էր հաւատացելոց։ Եօթներորդ՝ զի մի յուսահատեսցին վասն անընչութեան եւ աղքատութեան. ցուցանէ թէ՝ միոյն յերկնից կերակուր տայի։ Եւ զմինն ի ձեռն ագռաւուց կերակրէի. զի իմ էին աշակերտք եւ կամարարք։ Ութներորդ՝ զի մի եւ վասն տկարութեան իւրեանց յուսահատեսցին առաքեալքն. զի որպէս նոքա տկարք էին. Մովսէս յաղթեաց Փարաւօնի. եւ Եղիա Աքայաբու. այսպէս եւ դուք ասէ մի երկնչիք. զի յաղթէք ասէ Ամենայն բռնաւորաց։ Իններորդ՝ ցուցանէ սոքօք աշակերտացն զհնազանդ՝ լինլին Աստուծոյ. եւ զնախանձ վրէժխնդրութեան օրինացն Աստուծոյ. որպէս Մովսէս հեղ ծառայ էր Աստուծոյ. եւ Եղիա հուր յերկինից իջուցանէր։ Տասներորդ՝ զի որպէս ետու նորա իշխանութիւն ի վերայ տարերաց. եբեր զնոսա. զի ուսցին առաքեալքն թէ եւ ինքեանց տուեալ է այնպիսի իշխանութիւն։ Այլեւ թէ՝ ոպէս նոքա չար եւ դառնացօղ ազգին եղեն առաջնորդք եւ հովուէին զնոսա. դուք մի երկնչիք վասն նեղութեան. զի դիւրալուր ժողովրդեանն եւ դուք լինիցիք առաջնոցդք եւ հովիւք։ *Բեր եւ զչորրորդ գլուխն՝ զի տեսցուք թէ ո՞րպէս ծանեան աշակերտքն զՄովսէս եւ զեղիա։ Գիտելի է՝ զի բազմազգ ծանօթութեամբ ճանաչեցին զնոսա։ Նախ ասեն թէ՝ որպէս Ովհաննէս մկրտիչն ծանեաւ հոգւովն սուրբով զՏէրն ի մէջ բազմախուռն ժողովրդոց. եւ վկայեաց թէ նա է Քրիստոս. այսպէս եւ առաքեալքն ծանեան զԵղիա Եւ զՄովսէս հոգւովն սրբով։ Երկրորդ՝ զի ի գալն երեւեցան. մինն քօղարկեալ զերեսօքն՝ որ նշանակէր զՄովսէս. զի լուեալ էին յօրինացն։ Եւ մինն՝ մաշկեայ հանդերձիւ. այսինքն, զԵղիա. որպէս եւ գրեալ է վասն նորա։ Երրորդ՝ զի լուեալ էին ի կտակացն թէ՝ Մովսիսի լուսաւորեցան երեսքն. իսկ ի յերեւիլն առ Տէրն, տեսին զնա նոյնպէս եւ ծանեան։ Եւ զԵղիա հրեղէն կառօք եկեալ. վասն որոյ ծանեան. զի գիտէին զնա այնպէս վեափոխեալ յերկինս։ Չորրորդ՝ զի ի ձեռն Մովսիսի տախտակ երեւեցաւ. որ ունէր յինքն զպատգամսն Ասոտուծոյ. եւ Եղիայի մաշկեակ։ Հինգերորդ՝ զի ի վաղուց հետէ տեսեալ էին առաքեալ ն զպատկեր նոցա նկարեալ ի գիրս սուրբս. ծանեան զԵղիա ըստ թաւարձի գալոյն. եւ զՄովսէս ըստ նօսրահեր գլխոյն եւ մուրուացն։ Վեցերորդ՝ ոմանք ասեն թէ, յիւրեանց իսկ լուան զնւանսն, մեծարելով մի զմի յերկրպագութիւն Քրիստոսի։ Եօթներորդ՝ այլք ասեն թէ՝ Քրիստոս ետ զանւանս նոցա խօսելով ընդ նոսա. զի իմասցին աշակերտքն։ Ութներորդ՝ այլք ասեն թէ՝ Մովսէս վասն զի ի մեռելոց յարուցեալ երեւէր հողոտ. եւ ի գերեզմանէն ելեալ. եւ լուեալ էին թէ ոչ էին թորշամեալ ծնօտքն Մովսէսի. զի այլ մեռելոց ոչ եղեւ այսպիսի. վասն որոյ ծանեան զնա։ Իսկ Եղիայի՝ վասն զի երկնանման փայլէին երեսք նորա. իմացան թէ յերկնից է գալն. որ դեռեւս կենդանի է։ Իններորդ՝ զի ասէին հրէայքն թէ՝ Եղիա գալոց է. եւ սպասէին նմա հանապազ. եւ սովորութիւն է մարդկան՝ զի զոր ինչ կարծիս ունի ի մտի յորժամ դիպի իրաց. նմանեցուցանէ. իսկ զՄովսիսէ ի Տեառնէ լուան։ Տասներորդ՝ զի նախ քան զգալն ի լեառնս՝ եհարց Տէր զաշակերտսն։ (Զո՞ ոք ասեն զինէն. եւ նոքա ասեն. ոմն զԵղիա. եւ այլք զՄովսէս։) Վասն որոյ ի լեառն եհար եւ եբեր զերկոսեանն դէմ յանդիման նոցա եւ ասաց. տեսէք՝ ահա Եղիա եւ Մովսէս. ես միածին բանն եմ։ Յետ որոյ հայր վկայեաց (դա է որդի իմ սիրելի. դմա լուարուք։) *Իսկ այժմ տեսցուք զհինգերորդ գլուխն թէ՝ վասն է՞ր պայծառակերպեցաւ։ Եւ այս վասն տասն պատճառի։ Նախզի՝ յորժամ ասաց զչարչարանսն որ Յերուսաղէմ, երկեան աշակերտքն թէ, իբրեւ զմարդոյ լինիցի մահն։ Եցոյց զաստուածութիւն իւր իբրեւ ասել. թէպէտ ես մեռանիմ ի ձեռն հրէից, սակայն աստուածապէս անմահ մնամ։ Երկրորդ՝ զի ցուցցէ նոցա թէ՝ ես եմ հալածիչ խաւարի. տգիտութեան եւ անաստուածութեան. որպէս նախ յառաջագոյն ասէր. (ես լոյս յաշխարհ եկի. զի որ հաւատասցէ յիս՝ ի խաւարի մի նմասցէ։) Երրորդ՝ զի որպէս դաւանեաց Պետրոս զնա որդի Աստուծոյ. այժմ յայտնապէս տեսանիցեն եւ լուիցեն զվկայութիւն հօր։ Չորրորդ՝ պայծառակերպեցաւ՝ զի կատարեսցէ զբանս մարգարէականս զոր ասէ թէ՝ (գեղեցիկ է տեսութեամբ քան զամենայն որդիս մարդկան։) Հինգերորդ՝ զի կարծէին աշակերտքն թէ՝ ի դատաստան որ գալոց է՝ թէ ուրուք հրամանա՞ւ գալ, եւ թէ իւր կամաւ. եւ թէ զի՞նչ կերպիւ գայցէ. եցոյց զկերպարանն անտեսանելի մարմնական աչաց։ Վեցերորդ՝ պայծառակերպեցաւ՝ զի յայտնեսցէ զմիակամութիւն ընդ հօր եւ հոգւոյն. որպէս թէ ասիցէ՝ թէպէտ ի մարմինն միացայ, ոչ ինչ աւելի ունին հայր եւ հոգի քան զիս։ Եօթներորդ՝ խորհէին առաքեալքն թէ՝ այն լուսեղէն զգստն որ առաւ Յադամայ՝ վերստին տալո՞ց է ի նա թէ ոչ. վասն որոյ պայծառակերպեցաւ՝ եւ եցոյց յինքեան թէ՝ որդի եղեւ ըստ բնութեան Ադամայ. եւ վերստին էառ բնութիւնս զնոյն զգեստն։ Ութներորդ՝ զի որ ասացն թէ՝ (փայլեսցին արդարքն յարքայութեանն երկնից որպէս զարեգակն. ) այժմ զգալապէս զկերպարանն եցոյց զփառաց արդարոցն ի նմանութիւն իւր. ըստ այնմ թէ, (նման նմա լինելոց եմք. որպէս տեսաք ի թափօր լերինն։) Իններորդ՝ զի մերձ յայն աւուրսն՝ կամէր Տէրն ի խաչ ելանել. վասն որոյ պայծառակերպեցաւ՝ զի թէ ի խաչին տեսանիցեն՝ զնա տգեղ, մի երկմտեսցին։ Տասներորդ՝ զի յետ յարութեանն՝ հանդերձեալ էին աշակերտքն զՏէրն նոյն կերպարանաւն տեսանել. վասն որոյ պայծառակերպեցաւ նախ՝ զի յորժամ տեսցեն յետ յարութեանն՝ պաստաստեսցին թէ, նոյնն է զորտեսաք յառաջն։ Դարձեալ՝ տարակուսէին աշակերտքն թէ՝ ո՞րպէսի էր փառքն Ադամայ. վասն որոյ պայծառացեալ եցոյց թէ՝ այսպիսի էր զոր կորոյս մարդն Ադամ։ Եւ դարձեալ պայծառակերպեցաւ՝ զի կարկեսցէ զ բերան նեստորի եւ այլոց հերձւածողաց. որք ասէին զմարմինն Տեառն ապականացու մինչեւ ի խաչն. վասն որոյ յառաջ քան զխաչն՝ եցոյց անապական. սակս որոյ յետ յարութեանն ասաց թէ՝ (շօշափեցէք՝ զի ես նոյն եմ որ ի թափօր տեսիք անապական մարմնով։ (Վասն զի մարմին նորա ոչ ետես զապականութիւն ըստ մարգարէին ձայնի։) *Տեսցուք եւ զվեցերորդ թէ՝ (բարւոք է մեզ աստ լինիլ։) Եւ այս վասն բազում պատճառի։ Նախզի՝ յապահովս լինէին ի չարչարանաց եւ ի նեղութեանց հակառակորդաց հրէիցն աշակերտքն ի լեառն. վասն որոյ ասէ՝ (բարւոք է մեզ աստ լինիլ։) Երկրորդ՝ զի Տէրն յառաջագոյն ասաց զչարչարանաց իւրոց. երկնչէին առաքեալքն ի քահանայիցն վասն խաչելութեան Տեառն. վասն որոյ ասեն՝ (բարւոք է մեզ աստ լինիլ։) Երրորդ՝ զի բոյսք եւ ծաղիկք տեղւոյն ուռճացեալք ի փառացն աստուածային՝ բուրէին հոտ անուշից. եւ նոքա զմայլեալք ասէին բարւոք է։ Չորրորդ՝ զի տեսին զՄովսէս եւ զԵղիա ընկերակիցք վարդապետին իւրեանց. ասեն. սոքա բարւոք են մեզ մերձակիցք եւ ոչ խաչահանուքն։ Հինգերորդ՝ զի տեսին զՄովսէս անաշխատ մանանայ բերէ մեզ յերկնից. եւ Եղիա ջուր անձրեւոյ՝ զի արբուսցէ. ապա ուրեմն մեզ այլ տեղիք ոչ են պիտոյ. (բարւոք է մեզ աստ լինիլ։) Վեցերորդ՝ զի ասաց Պետրոս թէ՝ Տէրն եւս որ զհացն եւ զձուկն աճեցոյց յանապատին ժողովրդեանն՝ աստ է. եւ ոչ ինչ է մեզ փոյթ. ապա ուրեմն (բարւոք է մեզ աստ։) Եօթներորդ՝ զի ամպ ի վերայ նոցա հովանի. եւ տեղին լեառն եւ բարեխառն. զի մի ի դաշտին այնպէս ջերմութիւնն վնասեսցէ մեզ. աստ ի լեառն բարւոք է մեզ կալ։ Ութներորդ՝ զի զՔրիստոս այնպէս պայծառ տեսլեամբ տեսանէին ի լեառն՝ կարծէին թէ ի լեռնէս ի ջանեմք, այլ ոչ տեսանեմք զնա այնպէս. վասն որոյ ասեն. (բարւոք է մեզ։) Իններորդ՝ զի որք ընդ նմա շրջէին աշակերտքն, գծուծ տեսանէին եւ մերկ եւ բոկ. եւ այլ ոչ էին զնա տեսեալ նոյնպէս։ Իսկ յորժամ տեսեալ զնա պայծառ տեսլեամբ՝ ուրախացան ընդ փառս նորա։ Տասներորդ՝ զի զոր ինչ Տեառն տեսեալ էին առաքեալքն՝ ամենեցուն հաղորդեալք էին. որպէս մկրտութեանն՝ եւ սքանչելեացն. իսկ այժմ տեսեալ զպայծառութիւնն՝ կամէին հաղորդիլ եւ պայծառութեան նորա. վասն որոյ ասեն. (բարւոք է մեզ աստ լինիլ։) *Իսկ եօթներորդ գլուխն թէ՝ զի՞նչ է որ ասաց. (արասցուք երիս տաղաւարս։) Զի ափշեալք էին զգիտէին զի՞նչ խօսէին. իսկ ըստ միտս։ Նախ՝ զմեր զհոգի եւ զմարմին եւ զմիտս կազմեսցուք տաղաւար Աստուծոյ։ Երկրորդ՝ զմասունս հոգւոյն. զխոհեմութիւն. զարիութիւն, զարդարութիւն, եւ զողջախոհութիւն՝ տաղաւար կազմեմք Տեառն։ Երրորդ՝ օրինօք բարոյական եւ տնտեսական եւ քաղաքական՝ տուն շինեսցուք Աստուած։ Չորրորդ՝ երեսնաւոր, եւ վաթսունաւոր, եւ հարիւրաւոր առաքինութեան պտղովն տաճար շինեսցուք Տեառն։ Հինգերորդ՝ երեք յիսնեակ կարգեսցուք, որ է աղուհացիցն. Եղիային. եւ Մովսիսն։ Վեցերորդ՝ զհաւատ զյոյս եւ զսէր՝ բնակութիւն քեզ շինեսցուք։ Եօթներորդ՝ զերեք ժամանակս. զմանկութեան, զերիտասարդութեան, զծերութեան՝ քեզ նուիրեսցուք։ Ութներորդ՝ զկուսութիւն, զողջախոհութիւն, եւ զապաշխարութիւն, քեզ տաճար շինսցուք։ Իններորդ՝ զմարգարէական, եւ զառաքելական. եւ զվարդապետական բանս՝ քեզ երգեսցուք։ Տասներորդ՝ ի կեանս, ի մահ, եւ ի հանդերձեալն՝ քեզ բնակարան լիցուք։ *Եկեսցուք եւ յութներորդ գլուխն թէ՝ վասն է՞ր ամպով երեւեցաւ։ Նախզի՝ բնաւորեալ է Աստուած ամպով երեւիլ. որպէս ասէ մարգարէն՝ (ո՞եդ յամպս զգնացս իւր. ) եւ թէ՝ (նստեալ ի վեայ թեթեւ ամպոյ. ) եւ թէ՝ (ամպն կալաւ զնա յաչաց նոցա։) Եւ զի լուսաւոր էր՝ Երկրորդ զայն եցոյց՝ թէ խոստումն պարգեւաց եէ ձայնն. եւ ոչ ոպէս Մովսիսիւ որի խաւարէ եւ ի միգէ տայր. զի վասն սաստիւ խօսելոյն՝ եւ մարգարէն ասէ. (խաւարային ջուրք մինչեւ յամպպս օդոց։) Երրորդ զի հոգին սուրբ էր լուսաւոր ամպն. որով լինի երրորդութիւնն յայտնի ի տեղւոջն յայն։ Դարձեալ թիւ աշակերտացն՝ զերրորդութիւնն յայտնեաց. նոյնպէս Մովսէս եւ Եղիա եւ Տէրն իմէջ նոցա՝ զերրորդութիւնն նշանակեաց։ Այլեւ հայր վկայելովն, եւ հոգին երեւլովն, եւ Տէրն պայծառութեամբ, երեք անձնաւորութիւնքն յայտնեացան։ Նմանապէս եւ ասելն Պետրոսի (արասցուք երիս տաղաւարս՝) զերրորդութիւնն եցոյց։ Իսկ հայր վկայելովն յերկնից՝ կարկեցոյց զբերան երկաբնակացն, որք ոչ խոստովանին զբանն ի մարմնի միացեալ բնութեամբ. վասն որոյ ասէ։ (Դու ես որդի իմ սիրելի) այսինքն, միացեալ մարմնովդ։ Եւ դարձեալ՝ հայր վկայեաց յերկնից. զի թէպէտ ի յորդանան նոյն ձայնն եղեւ՝ բայց զայն ոչ ի Տէրն աշակերտքն։ Իսկ աստ խօսելովն՝ հաստատեաց զաշակերտսն ի հաւատս Տեառն մերոյ։ Եւ դարձեալ՝ զի կրկին անգամ խօսեցաւ զմի զձայնս. մինն ի յորդանան. եւ զմինն աստ. հաստատեաց հայր Աստուած զճշմարիտ հաշտութիւնն իւր ընդ մարդկային բնութեանս. այլ որդին եւ հոգին ի ձեռն հրեշտակի։ *Տեսցուք եւ զիններորդ գլուխն թէ վասն է՞ր անկան ի ձայնէն. զի եւ ի յորդանան եւ ի խաչին եղեւ այսպիսի որոտումնս եւ ոչ անկան։ Նախզի՝ տեղին բարձր էր եւ ահարկու։ Երկրորդ՝ զի անապատ էր անմարդաբնակ։ Երրորդ՝ զի լոյսն սեռն էր եւ սաստիկ առաւել քան զարեգակն։ Չորրորդ զի ամպն էր հովանի։ Հինգերորդ՝ զի զքրիստոս այլափոխեալ տեսանէին։ Եւ թէ վասն է՞ր յարոյց Քրիստոսի։ Նախզի՝ մի ի յափշտութենէն անկանիցի տեսիլն ի մտաց նոցա։ Երկրորդ՝ զի տեսցեն գնացեալ զՄովսէս եւ զԵղիա, եւ զՔրիստոս միայն գիտասցեն թէ՝ վասն Քրիստոսի եղեւ ձայնն։ Եւ վասն է՞ր պատուիրաց ոչ յայտնել։ Նախզի՝ ոչ էին կիրթ ժողովուրդքն։ Երկրորդ՝ զի ոչ հաւատային զգալն Մովսէսսի եւ Եղիայի։ Երրորդ՝ զի առաւել թերանային զՔրիստոս ի խաչին տեսանելով։ Չորրորդ՝ զի ոչ հաւատային լսել նոցա զձայնն, եւ արժանի լինիլ եւ տեսանել զփառսն։ Հինգերորդ՝ ուսոյց մեզ թէ՝ մինչդեռ կենդանի եմք, ոչ է պարտ յայտնել զառաքինութիւն մեր։ *Եկեսցուք ի տասներորդ գլուխն. եւ ասասցուք թէ՝ վասն է՞ր վարդավառ կոչեմք զանուն տօնիս։ Եւ այս վասն բազում պատճառի ըստ համեմատութեան վարդին առ Տէրն։ Նախ զի՝ որպէս վարդն ի մէջն պատենից իւրոց է ծածկեալ նախ քան զցուցումն իւր. այսպէս եւ Տէրն նախքան զպայծառակերպիլն՝ ունէր միացեալ ընդ ինքեան զպայծառութիւն աստուածութեանն։ Երկրորդ՝ զի որպէս վարդն փթթեալ յայտնի երեւի ամենեցուն. այսպէս եւ Տէր մեր՝ այսօր պայծառակերպեալ՝ յայտնեաց զաստուածութիւն իւր։ Երրորդ՝ զի վարդն իր է եւ անուն. այսինքն, զուարթ, յայտնիչ բնութեան իւրոյ. այսպէէս եւ Տէր մեր էութեամբ Աստուած է. վասն որոյ եւ Աստուած կոչի. եւ ոչ սոսկ անուամբ որպէս ասեն հերձւածօղքն։ Չորրորդ՝ զի վարդն ի մէջ փշոց բուսանի. այսպէս եւ Տէր մեր ի մէջ հրէիցն երեւեցաւ յորոց եւ խաչեցաւ։ Հինգերորդ՝ զի կատարի հասակաւ՝ եւ ապա փթթի վարդն. այսպէս եւ Տէր մեր կատարեալ գոլով հասակաւ՝ այսիքն, երեսնամեայ՝ եւ ապա երեւեցոյց զաստուածութիւն իւր։ Վեցերորդ՝ զի անուշահոտութիւն բուրէ ի վարդէն. այսպէս եւ ի պայծառակերպութեան Տեառն մերոյ՝ բուրեաց հոտ անուշ՝ յորմէ թմրեալ աշակերտքն ննջէին։ Եօթներորդ՝ զի վարդն ունի չորս երանգ գունոց. այսինքն, կանաչ, եւ կարմիր, սպիտակ, եւ դեղին. այսպէս եւ ի Տէր մեր՝ երեւին սոյն երանգք. զի դեղինն ցուցանէ զանմեղութիւնն Քրիստոսի. ըստ այնմ, (ոչ արար մեղս՝ եւ ոչ գտաւ նենգութիւն ի բերան նորա։) Իսկ սպիտակութիւն՝ զաստուածութիւնն ի մարմնի պարունակեալ։ Իսկ կարմրութիւն՝ զարեամբ թաթաւիլն ի խաչին. ըստ այնմ, (ընդէ՞ր են կարմիր ձորձք քո։) Իսկ կանաչութիւն՝ զգեղեցկութիւն նորին հասակի. ըստ այնմ, (գեղեցիկ տեսլեամբ քան զամենայն որդիս մարդկան։) Ութներորդ՝ զի վարդն հինգ պատենեօք պահպանի. այսպէս եւ Տէր մեր՝ կատարեալ էառ զհինգ զգայութիւնս մարդկայինս բնութեան։ Իններորդ՝ զի բժշկական է սրտի վարդն. այսպէս մարմին եւ արիւն Տեառն բժիշկ է հոգւոց եւ քաւիչ մեղաց։ Տասներորդ՝ զի ի փոքր եւ ի նւաստ տունկս ունի զբնակութիւն իւր. այսպէս եւ Տէր մեր ասէ. (ես յո՞ հանգեայց, եթէ ոչ ի հեզս եւ ի խոնարհս. եւ յայնոսիկ՝ որք դողան ի բանից իմոց։) Եւ վասն այսքան պատճառացս՝ կոչի վարդավառ տօնս այս։ Իսկ թէ վասն է՞ր աստ տօնեմք. զի քառասուն աւուրբ յառաջ քան զխաչելութիւնն այլակերպեցաւ։ Այս է՝ զի ինքն ասաց Տէրն. (մի ումեք պատմիցէք զտեսիլդ, մինչեւ որդի մարդոյ ի մեռելոց յարիցէ։) Վասն որոյ կատարեալ զտօն յարութեան Տեառն, աստ կատարեմք զտօնս։ Դարձեալ ասաց թէ՝ (յորժամ յարիցէ՝ ասիցէք. ) զի եւ մեռեալք յարիցեն եւ մտցեեն ի քաղաքն. եւ յորժամ շարժմունք լինիցին, եւ արեգակն խաւարեսցի, եւ դուք զհոգին սուրբ ընկալջիք, զի զմեռեալս յարուցանիցէք, հաւատասցեն թէ՝ եւ վարդապետն նոցա եբեր զԵղիա. եւ թէ մտին մեռեալք բազումք ի քաղաքն, ապա եւ զՄովսէս յարոյց. եւ թէ սոքա զհոգին սուրբ արբին, ապա ուրեմն յայնժամ տեսին եւ լսեցին։ եւ զի շարժմունք եղեն, եւ խաւարեցաւ արեգակն աւ յարեաւ ի մեռելոց, յայտ է թէ եւ պայծառակերպեցաւ։ *Արդ՝ երանելիք են առաքեալքն. որք յարկակից են Քրիստոսի եւ տեսօղք. բայց թէ մեք կամիցիմք, առաւել եւս տեսանեմք։ Նախզի նոքա փոքր մի եւ կիսաբաց տեսին. զի ոչ կարէին տանիլ. այլ որք արժանաւորին, լիակատար փառօք զարդարեալ տեսանեն։ Երկրորդ՝ զի յայնժամ Մովսիսիւ եւ Եղիայիւ. իսկ ի վերջին աւուրն՝ հանդերձ բիւրաւոր հրեշտակօք եւ սերովսէիւք։ Երրորդ՝ զի այժմ ամպ էր յարկն որ սուրբ երեւեր՝ եւ ձայն լսելի լինէր. իսկ յայնժամ լուսեղէն երկինքն գալարեալ, տուն եւ օթեւան լինի տեմողացն. եւ զփառսն Աստուծոյ յայտնի երեւեցուցեալ։ Չորրորդ՝ զի այս տեսումն ի լեռն՝ յերկրի եղեւ. ուր հող է եւ մոխիր. այլ ի հանդերձեալն յիմանալի լեառն յաստուածակերտ խօրանն։ Հինգերորդ՝ զի աստ մի ժամ տեսին առաքեալքն եւ ցնծացան. իսկ անդ՝ ոչ մի ժամ, այլ միշտ յարաղուարճ բերկրանօք։ Վեցերորդ՝ զի աստ միայն տեսութիւն էր առաքելոցն. իսկ անդ՝ լինելով սուրբքն պայծառութեամբ որպէս զարեգակն ըստ Տեառն բանին։ Եօթներորդ՝ զի աստ որոտումն եղեւ դողութեան. յորմէ ահէ թմրեցան առաքեալքն. իսկ անդ՝ բարբառ քաղցր թէ, (եկայք օրհնեալք հօր իմոյ՝ ժառանգեցէք զարքայութիւնն։) Ութներորդ՝ զի աստ դեռեւս երկիւղ կասկածանաց գոյին յաշակերտսն. վասն որոյ ասէին. (բարւոք է մեզ աստ լինիլ. ) իսկ անդ՝ (մերժեալ են ցաւք եւ տրտմութիւնք. եւ այլն։) Իններորդ՝ զի աստ ոչ գիտէին զինչ խօսէին. իսկ անդ՝ դէմ յանդիման խօսակից լինիլ Քրիստոսի. զի դատաստանի է ժամ եւ յատուցման։ Որոց եւ զմեզ արժանի արասցէ Քրիստոս Աստուած մեր. եւ նմա քառք յաւիտեանս ամէն։

 

Նորին դարձեալ քարոզ Վարդավառին. ի նոյն բանն։ (Եւ յետ վեց աւուր՝ առնու Յիսուս ընդ Իւր զՊետրոս եւ զՅակոբոս եւ զՅօհաննես. եւ հանե զնոսա ի լեառն մի բարձր առանձին. եւ այլակերպեցաւ առաջի նոցա եւ այլն։) Մատ. 9. (Գլուխ. ՃԻԸ)

 

Հոգի երեսաց մերոց Տէր Քրիստոս Աստուածն մեր՝ զբանս Իւրական, հոգի կոչեաց եւ կեանք։ Որում դուք այժմ փափագեալ երեւիք սրբազանիցդ հանդէս։ Հարանց եւ հարազատիցդ մեր լրութիւն։ Ի Ձեզ բերելով զփրկաւէտն քաղց՝ եւ զծարաւն արդարութեան։ Եւ վասն այդորիկ՝ էք մանաւանդ երանելիք։ Որեւ տացէ մեզ բան առ ի բանալ բերանոյ մերոյ. ըստ անսուտ խոստմանն թէ, (մի հոգայք թէ զինչ խօսիցք, այլ զոր հոգին հօր ձերոյ խօսեսցի ի ձեզ։) Ապա ուրեմն ապաւինեալ ի մի հոգին սուրբ եւ ի յօժանդակութիւն ներգործական աղօթից ձերոց, բուռն հարցուք զառաջիկայ բանէս որ ասէ աւետարանիչն Մատթէոս։ (Եւ յետ վեց աւուր՝ առնու զՊետրոս եւ զՅակօբոս եւ զՅօհաննէս եւ այլակերպեցաւ։) Եւ ի վերայ այսր բանի՝ կամիմ տասն գլխաւոր բան հարցանել։ *Առաջին՝ վասն է՞ր Մատթոս յետ վեց աւուր ասէ. եւ Ղուկաս յետ ութն աւուր։ Մատթէոս զառաջին գալուստն նշանակէ Քրիստոս՝ որ ի վեց դարուն։ Եւ Ղուկաս զերկրորդն՝ որ ի յութն դարուն։ Դարձեալ՝ այլ իմն ունի խորհուրդ. զի Ադամ ստեղծաւ ի պատկերն Աստուծոյ ի վեցերորդ աւուրն ուրբաթու. եւ ի նոյն օրն ի վեց ժամն կորոյս զփառս խաբէութեամբ չարին։ Իսկ Տէր մար ի վեց դարուն առնու զմարմինն Ադամայ. եւ ի վեց աւուր ուրբաթու՝ եւ ի Զ ժամն ի խաչ բարձրացաւ վասն փառացն ադամայ։ Իսկ այսօր եցոյց միայն զփառս նորա թէ՝ զայս կորոյս Ադամ. եւ ես եկեալ վերստին տամ ծննդոց նորա, որք պահեն զպատուիրանս իմ։ Իսկ ութն օրն զոր ասէ Ղուկաս՝ նախ ցուցանէ զօրն ի կիրակէ՝ յորում ել ի թափօր։ Երկրորդ՝ օրն՝ է յարութիւնն որ ի կիրակէն եղեւ։ Երրորդ՝ միսանգամ գալուստն եւ յարութիւնն մեր՝ յութն դարն է լինելոց։ Չորրորդ՝ զի հինն եօթամբ վարէր. եօթն շաբաթու. եւ եօթն տօնիւ. եւ եօթն պատարագաւ։ Իսկ Տէր մեր՝ փոխեաց ի յութն զխորհուրդ եօթանցն. զի ութն օր տօնեմք տէրունի. որպէս ծննդեան եւ յարութեանն. եւ ութներորդ դարուն ակնունիմք ըստ Սողոմօնի. (տուք բաժին եօթանցս. այլեւ ութնիցս։) Իսկ թէ ոք հարցանէ՝ վասն է՞ր առաջին գալուստն ի վեց դարուն եղեւ. եւ երկրորդն ի յութն։ Ասեմք թէ՝ պատճառ վեց դարուն աստ ցուցաւ։ Այլ յութն գայ։ Նախ ըստ կարգի. զի վեց աւուրբ ստեղծեաց զարարածս. եւ յեօթն հանդեաւ. եւ յութն նորոգեսցէ։ Երկրորդ՝ ըստ թուոյ. զի չորս են տարերք. եւ չորիւք ապականեցան. վասն որոյ յութներորդին ազատէ յապականութեանց։ Երրորդ՝ ըստ պատուոյ. զի հոգին պատւական է. առաջին գալստեամբն ազատեաց զհոգիս. եւ զմարմինս երկրորդ գալստեամբն։ *Երկրորդ հարցումն թէ՝ վասն է՞ր միայն զերեք առաքեալսն եհան ի լեառն. զՊետրոս. եւ զՅակօբոս, եւ զՅօհաննէս։ Ասեմք այսմ չորս պատճառս։ Նախզի՝ սոքա են երեք սիւնք եկեղեցւոյ՝ յորոյ վերայ հանգչի սուրբ երրորդութիւնն. եհան ի լեառն՝ զի վկայեսցեն սուրբ երրորդութեանն։ Երկրորդ՝ զի երեքեան սոքա՝ առանձնաբար տեսանելոց էին զխոնարհութեամբ աղօթելն ի գիշերի ուրբաթուն. այժմ տեսին զպայծառութիւնն՝ զի մի տկարասցին յայնժամ։ Երրորդ՝ զի Պետրոս սրտիւ հաւատաց. եւ լեզուաւ դաւանեաց. պարտ էր աչօք տեսանել եւ ականջով լսել՝ զի մեզ վկայեսցէ. եւ Յօհաննէս ասէ. (տեսաք զփառս նորա՝ զփառս իբրեւ զմիածնի. ) եւ Յակօբոս արեամբ վկայեաց թէ՝ Աստուած է Քրիստոս. վասն որոյ մեռաւ։ Չորրորդ՝ Տէր մեր ի յերկրի կամեցաւ զերկնաւոր կարգն յօրինել։ Զի անդ երեք դասքն առաջին՝ անընդմիջաբար առնուն յԱստուծոյ զլոյս գիտութեան. եւ տան ի միջինս. եւ նոքա ի վերջինս։ Այսպէս երեք յաշակերտացն՝ ականատես եղեն. եւ այլոցն ուսուցին. Պետրոս վէմն եւ հիմն եկեղեցւոյ՝ որպէս աթոռքն. եւ Յակօբոս հանճարեղ՝ որպէս քերովբէքն. եւ սիրելի աշակերտն՝ ըստ սերովբէից դասուն. ըստ չափոյ իւրեանց տեսօղք են խորոցն Աստուծոյ։ *Երրորդ հարցումն թէ՝ վասն է՞ր հանէ ի լեառն բարձր առանձին։ Գիտելի է՝ յորժամ կամի ոք խորհուրդ եւ թատբիր առնել՝ պարտ է զտեղին առանձին ընտրել. պարտ է զի լինիցի անդ ոմն մեծազարմ եւ փառաւոր հանդերձիւ՝ որ հասկանայ զբանս նոցա զոր ինչ խորհին. զոր ընդունիլոցն է՝ ընդունի. եւ զոր արհամարհիլոցն է՝ արհամարհէ. եւ զոր թիւրն է՝ ուղղէ։ Արդ՝ մեծ խորհուրդ մի եւ հասարակաց զոր Քրիստոս արար ի թաբօր լեառն՝ ոչ գիտեմք երբէք աղեալ յաստուածաշունչ գիրս. զի յամենայն տեղեաց անդ ժողովեցան։ Զի ի յերկնից եկն սուրբ երրորդութիւնն. հայր ձայնիւ դա է որդի. հոգին սուրբ լուսաւոր ամպով հովանացաւ. եւ որդին մարմնացեալ։ Եւ ի ներքուստ ի դժոխոց եկն Մովսէս։ Երւ ի հրեշտակաց եւ ի դրախտէն եկն Եղիա։ Այլեւ ի մարդկանէ եւս էր Եղիա։ Էին եւ այլ ոմանք աշակերտք Քրիստոսի՝ որք չունէին այնպիսի խելս դեռեւս։ Կայր անդ մեծազարմ եւ պայծառ հանդերձիւ Քրիստոս պայծառակերպեալ։ Ապաուրեմն պարտ էր եւ տեղին առանձին լինիլ։ Վասն որոյ ասէ. (եհան զնոսա։) Եւ թէ ո՞րն է լեառնս այս։ Ոմանք զսուրբն Սիօն ասեն. եւ ոմանք զՍինա. եւ ոմանք զդրախտն։ Եւ չէ ընդունելի. վասն զի դրախտն խաչիւն բացաւ։ Եւ հին օրէնքն ի Սինա տուաւ։ Եւ յարութիւնն Քրիստոսի ի Սիօն եղեւ։ Իսկ այս՝ Թաբօր լեառնէ վասն չորս պատճառի։ Նախ՝ ըստ վկայութեանն Դաւթի. (Թաբօր եւ Հերմօն՝ յանուն քո ցնծասցեն։) Երկրորդ՝ զի Մելքիսէթ ի յօրինակին աստ քահանայացաւ։ Երրորդ՝ զի Մովսէս երկրին աւետեաց ցանկացաւ։ Չորրորդ՝ զարագութիւնն ի վերայ ծովու՝ եւ զանչարչարութիւնն ի յարտեւան լերինն արար. եւ պարտ էր եւ զպայծառութիւնն աստ ցուցանել։ *Չորրորդ հարցումն թէ՝ վասն է՞ր այլակերպեցաւ Քրիստոս։ Ասեմք վասն վեց պատճառի։ Նախզի՝ խոստացաւ զարքայութիւնն տեսանել նոցա. ասաց՝ (են ոմանք՝ որք ճաշակեն զմահ, մինչեւ տեսցեն զարքայութիւնն Աստուծոյ. ) եթէ թողեալ էր յուսով՝ տրտմութիւն էր նոցա. այլ ի մերձակայս եցոյց եւ լցոյց զնոսա ուրախութեամբ։ Երկրորդ՝ խոստացաւ թէ (գալոց է որդի մարդոյ փառօք հօր իւրոյ. ) այժմ եցոյց զփառսն հայրենի թէ՝ այսու կերպարանօք գամ։ Երրորդ՝ ասաց նախ. (որ ետես զիս՝ ետես զհայր. ես եւ հայր իմ մի եմք. ) այժմ պայծառացաւ եւ եցոյց թէ, այսու տեսլեամբ միաւոր եմ ընդ հօր եւ հաւասար նմա։ Չորրորդ՝ վկայեաց մարգարէն թէ՝ (գեղեցիկ է տեսլեամբ քան զամենայն որդիս մարդկան. ) այժմ պայծառացաւ՝ զի յորժամ ի խաչին նուազեսցի, մի երկմտեսցին առաքեալքն. ըստ Եսայեայ. (տեսիլ նորա նուազեալ քան զամենայն որդւոց մարդկան։) Հինգերորդ՝ ասաց մարգարէն. (իբրեւ ճրագ որ տայցէ լոյս ի խաւար չտին տեղւոջ, մինչեւ տիւն լուսաւորեսցի, եւ արուսեակն ծագեսցի ի սիրտս ձեր. ) ճրագ էր օրէնքն Մովսէսի՝ որ ի գիշերի սակաւ մի լուրսաւորէր։ Եւ աւետարանն արեգակն՝ որ ի տիւն լուսաւորէ։ Արդ՝ ի Թաբօր զիւն լուսաւորեաց Քրիստոս. զի կատարեսցէ զբան մարգարէին վասն նորա ասացեալ։ Վեցերորդ՝ տարակուսէր բնութիւնս վասն փառացն Ադամայ, թէ զի ա՞րդ զգենումք. եցոյց յինքեան թէ՝ այս էր առաջին փառքն Ադամայ, զոր կորոյս Ադամայ մեղօք. եւ ես որդի զպարտս նորա վճարեցի. եւ զգեցուցի բնութեանս. եւ որպէս անառակին ասաց. (հանէք ի դմանէ զպատմուճանն. եւ զառաջինն զգեցուցէք։) Եւ յայտ է բանս ընդդէմ նոցա՝ որք յետ յարութեանն ասեն փոփոխեալ զմարմինն փրկչին եւ եղեալ անապական եւ փառաւոր եւ լուսաւոր։ Վասն զի մարմինս մեր որ ապականացու է՝ փոփոխիմք եւ առնումք զչորս օժիտս յարութեանն։ Նախ՝ անկրական եւ անապական։ Երկրորրդ՝ արագ եւ թեթեւ։ Երրորդ՝ նուրբ եւ անընդդիմահար։ Չորրորդ՝ պայծառ եւ մաքուր։ Արդ՝ զսոսա եցոյց Տէր մեր ի մարմնի իւրում։ Յառաջ քան զխաչն զանապականութիւնն ի վերնատունն՝ որ բաշխեաց զմարմինն անապական։ Եւ յարատեւան լերինն՝ զի ոչ կրեաց կիրս։ Եւ զարագութիւնն ի վերայ ծովուն թեթեւացեալ։ Եւ զնրբութիւնն ի կուսէն ծնեալ։ Եւ զպայծառութիւնն ի լերինն Թաբօր։ Եւ թէ ոք ասիցէ՝ վասն է՞ր ասեմք յետ յարութեան փառաւորեալ մարմնով։ Ասեմք եթէ՝ զայսոսիկ ծածկապէս ունէր ի հոգին անդստին ի յղութենէ արգանդին. այլ յետ յարութեանն՝ երեւեցոյց ի մարմինն. որպէս ասէր առ աշակերտսն. (շօշափեցէք զիս եւ տեսէք. զի ես նոյն եմ. եւ ոչ փոփոխիմ։) Իսկ թէ ի հանդերձն վասն է՞ր պայծառացաւ՝ զի ի յարութեանն ոչ է հանդերձ։ Ասեմք եթէ հանդերձն Քրիստոսի՝ չորս ինչ նշանակէ։ Նախ՝ հանդերձ Քրիստոսի՝ է ժողովուրդն իւր. ըստ այնմ, (զձեզ իբրեւ զհանդերձ զգեցայց. ) ցուցանէ թէ՝ այսպէս պայծառացուցանեմ։ Երկրորդ՝ ասաց մարգարէիւն թէ՝ (մեղք ձեր իբրեւ զձանձախարիթ, իբրեւ զձիւն սպիտակ արարից. ) եցոյց թէ՝ այսպէս կարօղ եմ զձեզ ի մեղաց սրբել։ Երրորդ՝ զմարմինս մեր նշանակէ. զի գիտասցեն թէ՝ այն որ փոխեաց զհանդերձն ի կերպ լուսոյ՝ կարօղ է եւ զմարմինս ի գերեզմանէ յարուցանել ամենայն մարդկան։ Չորրորդ՝ հանդերձն զսուրբ գիրս եւ զաւետարանն նշանակէ. որ լուսազարդ բանիւ պայծառանայ ի միտս հետեւողաց. ըստ այնմ, (ծածկեցեր յիմաստնոց. եւ յայտնեցեր տղայոց։) Իսկ թէ ո՞րպ տեսին զիմանալի լոյսն զգալի աչօք։ Ասեմք եթէ՝ զօրացաւ տեսութիւն նոցա որպէս սրբոյն Ստեփաննոսի՝ որ ետես զերկինս բացեալ. եւ մկրտիչն ի յորդանան ետես զերկինս ցելեալ. եւ Եղիսէոս զհրեղէն կառսն Եղիայի։ Եւ որպէս Մովսէս ի լերինն ետես. այսպէս եւ առաքեալքն զօրացան՝ որքան կարողութիւն է ի մարմնի տեսանել։ Անտանօր երկու արեգակունք եղեն. մին ի յերկինս. եւ մին ի Թաբօր. եւս առաւել պայծառ քան զարեգակն։ Եւ յայտնի է։ Նախզի՝ ծածկեաց զլոյս արեգական եւ ապա երեւէր։ Երկրորդ՝ զի անկան աշակերտքն յերկիր։ Այս չորրորդ գլուխն։ *Հինգերորդ հարցումն թէ՝ վասն է՞ր ի մարգարէիցն միայն զՄովսէս եւ զԵղիա եբեր։ Ասեմք տասն պատճառ։ Նախ զի՝ կարծէին զՔրիստոս մի ի մարգարէիցն գոլ. ոմանք զԵղիա. եւ այլք զայլ ոք. վասն որոյ զգերագոյնսն ի մարգարէս որ օրէնսդիրն է, եւ հրեղէն կառօք վերացեալն եբեր ի սպասաւորութիւն. զի յայտ լիցի տէրութիւն նորա. եւ ծառայութիւն նոցա։ Երկրորդ՝ բամբասէին հրէայք թէ՝ օրինացն է եւ հայհոյիչ Աստուծոյ. զի շաբաթս ոչ պահէ. եւ զինքն որդի Աստուծոյ շաբաթս ոչ պահէ. եւ զինքն որդի Աստուծոյ կոչէ։ Եբեր զՄովսէս օրինադիրն վկայ թէ՝ Տէր է օրինացն եւ ոչ լուծիչ։ Եւ զԵղիա՝ զի նախանձախնդիր է փառացն Աստուծոյ. յամօթ արա զնոսա թէ՝ որդի է Աստուծոյ եւ ոչ հակառակ։ Երրորդ՝ զի երկոքին սոքա յոյժ փափագէին տեսանել զԱստուած։ Մովսէս ասէր թէ՝ (ցոյց ինձ զերեսս քո։) Եւ Եղիա քառասուն օր գնաց ի քորեբ, թերեւս տեսցէ զնա։ Եւ լուան թէ՝ անհնար է ըստ աստուածութեանն. վասն որոյ այսօր ածէ ի մէջ՝ եւ զբաղձանս նոցա կատարէ. (զի զկամս երկիւղածաց իւրոց առնէ Տէր։) Չորրորդ՝ զի ցուցցէ զինքն տուիչ օրինացն. եւ քարոզեալ օրինօքն եւ մարգարէիւքն։ Եբեր զՄովսէս օրէնսդիրն. եւ զմարգարէն Եղիա. զի նորա հրամանաւն ընթանան։ Հինգերորդ՝ համարձակութիւն տայ առաքելոցն թէ՝ ոմն ծանրալեզու եւ նրբաձայն էր. եւ ոմն շինական եւ անկիրթ դպրութեան. եւ յաղթեցին զիմաստունսն։ Նոյնպէս եւ դուք յաղթիցէք ամենայն իմաստնոց աշխարհի։ Վեցերորդ՝ առաքեալքն զանգիտէին ի չարչարանացն Քրիստոսի. եւ ոչ կամէին զխաչն եւ զմահն Տեառն։ Եբեր զՄովսէս եւ զԵղիա վարդապետ նոցա՝ որք աղաչէին զՔրիստոս զի փութով խաչեսցի. այլեւ ինքեանք մի երկիցեն տալ զնձինս ի չարչարանս որպէս նոքա. զի ոմն ընդ եգիպտացին, եւ ոմն ընդ Աքայաբ պատերազմեալ յաղթեցին. նոյնպէս եւ դուք յաղթէք ամենայն բռնաւորաց աշխարհի։ Եօթներորդ՝ էին մարգարէք յառաջնոցն. եւ առաքեալք ի վերջնոցս. ցուցանէ՝ զի առաջինք եւ միջինք ակն ունին փրկութեանն Քրիստոսի. որպէս (ժողովուրդն որ առաջի եւ զկնի երթային՝ ա ղաղակէին Ովսաննայ փրկութիւն ի բարձունս։) Այլեւ էին անդ կոյսք որդիքն զԵբեթեայ. եւ Եղիա. եւ ողջախոհք Պետրոս եւ Մովսէս։ Զի եկեղեցի այժմ ունի կոյս եւ ողջախոհ։ Եւ նոյնպէս յարքայութեանն ընտեսցին կոյսք եւ ողջախոհք։ Ութներորդ՝ երկուքն մարգարէ՝ եւ երեքն առաքեալք. որք վկայք եղեն աստուածութեանն Քրիստոսի։ Զի ըստ օրինացն՝ (երկուց եւ յերից վկայից հաստատեսցի ամենայն բան։) Իններորդ՝ երեք դասք են որք փրկութեանն Քրիստոսի ակն ունին. այսինքն, հրեշտակք յերկինս. եւ մարդիկ յերկրի. եւ որք մեռան մարմնով եւ կենդանացան հոգւով։ Արդ՝ Եղիա յերկնից էջ՝ զի աւետաւոր լիցի հրեշտակաց. եւ Մովսէս ի մեռելոց՝ զի աւետասցէ հոգւոցն։ Եւ առաքեալքն յերկրի մարդկան աւետարանեացեն զփրկութիւնն Քրիստոսի։ Եւ թէ վասն է՞ր հրեշտակաց եւ հոգւոցն մի աւետաւոր, եւ մարդկան բազո՞ւմ։ Նախզի՝ հրեշտակք եւ հոգինք՝ անմարմին բնութիւնք են. եւ անվրէպ տեսօղք բանից եւ գործոց. դիւրաւ հաւատն եւ շարժին ի բարիս։ Իսկ մարդիկ մարմին ունելով՝ եւ ցանկութիւն գրգռիչ նմին. դժուարաւ հաւատան, կամ բնաւ իսկ ոչ։ Դարձեալ՝ յանմարմնոց մինն՝ ծանուցանէ բոլորիցն. վասն զի միտք են ընդ ամենայն անցանելով։ Իսկ մարդիկ զի ցրուեալք՝ բազմաց պէտք եեն վկայից՝ զի առ ամենայն ոք երթիցեն եւ քարոզեսցեն։ Տասներորդ ասէ՝ (Մովսէս եւ Եղիա երեւեալ փառօք։) Նախ զայն ցուցանէ՝ որ այժմ ծածկեալ եւ աներեւոյթ ի մէնջ. ի գալստեանն Քրիստոսի՝ երեւեսցին եւ յայտնի լիցին գործօք։ Եւ զայն տեսեալ որդւոցն զԵբեթեայ, (խնդրէին նստիլ մի ընդաջմէ եւ մի ընդ ահեկէ. ) որպէս Մովսէս եւ Եղիա։ Դարձեալ՝ զի ոչ միայն ինքն Տէրն փառաւոր լիցի, այլեւ զսուրբս իւր փառաւորէ եւ պսակէ. ըստ այնմ, (գաս Աստուած ի մէջ աստուածացելոցն պսակել զսուրբս քո։) Այս հինգերորդ գլուխն։ *Վեցերորդ հարցումն թէ՝ զի՞նչ խօսէին Մովսէս եւ Եղիա յորժամ յայսպիսի խորհուրդս ժողովեցան։ Ասեն վարդապետք եթէ՝ նախ եւ առաջին գայ Եղիա եւ ասէ զիւր բանն թէ՝ ես յերկոցունց կողմանէ եկեալ կամ. այսինքն, ի հրեշտակաց եւ ի մարդկանէ։ Զի ի դրախտէն գամ. այն մերձ հրեշտակաց է. եւ զի մարդ եմ, ըստ այնմ ի կողմանէ մարդկան առաքեցայ։ Եւ ասէ ի դիմաց հրեշտակաց։ Ով Տէր՝ դու Աստուած ես եւ որդի Աստուծոյ։ Եւ գիտեմ զի աստուածային բնութեամբդ անչարչարելի ես. նաեւ մարդկութիւնդ քո անմահ է. զի դու անմեղ ես եւր արդար. բայց հայեաց ի քո հախասահմանեալ կարգաւորութիւնդ թէ, որպէս կարգաւորեցեր զհրեշտակս եւ զթիւ նոցա կնքեցեր որքան լինելոց էր. այժմ խնդրեմք զթիւ նոցա լնուլ՝ եւ զպակասութիւնն կատարել. եւ այժմ առանց մահու քոյ անհնար է լինիլ։ Եւ ի դիմաց մարդկային ասէ։ Ով Տէր յիշեա զի դու ստեղծեր զմարդն ի պատկեր եւ ի նմանութիւն քեզ. եւ նոքա յանցեան ընդ հրամանս քո. եւ ոչ են արժանի փրկութեան։ Եւ չես պարտական վասն նոցա չարչարիլ։ Բայց զոր խօսեցար մարգարէիւքն թէ՝ (գթութիւն նորա ի վերայ ամենայն արարածոց իւրոց։) Եւ Երեմիայիւ. (ողորմութիւնք Տեառն անսպառք են. ) պարտ է զի բանք նոցա ճշմարիտ լինիցին։ Հրեշտակք չունին պէտս ողորմութեան. զի չունին վտանգ ուստէք։ Եւ սատանայի ոչ վայելէ ողորմութիւն. զի անզեղջ է։ Եւ ոչ այլ կենդանիք. զի ոչ յարքայութիւնն մտանեն, եւ ոչ ի դժոխս. զի ոչ ստեղծան ի պատկեր քո բայց միայն մարդս է ողորմելի՝ որ ի պատկեր քո ստեղծաւ եւ մեղօք անկաւ։ Արդ՝ ըստ այնմ որ քո պատկեր է՝ պատշաճ է ողորմութեան. եւ ըստ այնմ որ անկեալ կայ ի մեղս կայ ի մեղս՝ անարժան է ողորմութեան եւ թողութեան։ Զայս Եղիա աղաչէր ի դիմաց հրեշտակաց եւ մարդկան կենդանեաց։ Նոյնպէս եւ Մովսէս վասն մեռելոց աղաչէր ի դիմաց նախահարցն եւ Ադամայ. եւ ասէր ողորմագին։ Ով Տէր Աստուած մեր եւ որդի Աստուծոյ՝ յիշեա զի քո ձեռամբդ արարեր զմեզ. եւ ի քո պատկերդ ստեղծեր. եւ զայն յիշեա՝ որ խաբեաց զմեզ սատանայ եւ ընկեաց ի դրախտէն յայնպիսի տանջանս դժոխոցն. պարտ է որ դու ողորմիս մեզ. զի մեք մեր կամաւ ոչ մեղաք, այլ ի սատանայ է խաբեցաք։ Եւ այժմ չունիմք այլ օգնական. որ ազատէ զմեզ. հրեշտակք ոչ կարեն օգնել մեզ. զի չեն յազգէս մերմէ. եւ իմ ազգս ամեն ի դժոխս են։ Եւ սատանայ թշնամի մեր. եւ այլ ոք ոչ կարէ փրկել զմեզ. բայց միայն դու որ Աստուած ես եւ ողորմած. հայր ես եւ գթած. որդի ես եւ փրկիչ։ Յիշեազ զխոստումն քո՝ ասացեր գալ եւ ազատել. զոր բերանովն Դաւթի աղաչեցի թէ՝ (յիշեա զբան ծառայի քոյ՝ յոր եւ յուսուցուցեր զիս։) Այսպէս ի դիմաց ամենայն նահապետացն աղաչէր։ Զաբէլի անմեղ պատարագն յիշեա. եւ զարդար արիւնն որ հեղաւ վասն քոյ։ Ենովս ի քեզ յուսացաւ։ Նոյ արդարն որ հինգ հարիւր ամենայն կուսութեամ եկաց. եւ ապրեցաւ ի ջրհեղեղէն. Աբրահամ որ ցանկացաւ տեսանել զօր կատարման քոյ։ Իսահակ ի պատկեր քո եւ յօրինակ կապեցաւ ի հօրէն, եւ կամէր զենուլ։ Յակօբ զքեզ ետես եւ Իսրայէլ կոչեցաւ. եւ դու ես խոստացեալ զաւակացն նոցա՝ որք ի քեզ օրհնին, եւ ազատին ամենայն ազգք երկրի։ Նոյնպէս ի դիմաց ամենայն մարգարէիցն աղաչէր զքեզ Դաւիթ եւ ասէր. (քեզ սպասեն արդարքն մինչեւ դաս դու Տէր եւ ազատես զմեզ, զդրունս դժոխոց պղնձիս խորտակելով, եւ զնիգս երկաթիս փշրելով։) Եւ Եսայի ասէ. (որ նստէին ի խաւարի եւ ստուերս մահու՝ լոյս ծագեաց նոցա։) Եւ Յոբ ասէ. (բանայցեն քեզ դրունք մահու. եւ զգանձս աներեւոյթս տաց նմա. ) որք են հոգիք ընտրելոցն։ Ասէ Ամբակում. (երեւեցար ի փրկութիւն ժողովրդեան քոյ ի փրկել զնտրեալս քո։) Եւ Յովհաննէս Մկրտիչն ասէ։ Ես եկի քեզ կարապետ ի դժոխս. եւ աւետիս ետու։ Յորժամ հարցի՝ զքեզ ի բանտին, թէ դո՞ւ ես որ գալոց ես, թէ այլում ակն կալցո՞ւք։ Եւ դու հրամայեցեր. (կոյրք տեսանեն. խուլք լսեն. մեռեալք յառնեն. եւ աղքատք աւետաւորին. եւ երանի որ ոչ գայթակղեսցի յիս. ) եթէ յերկրի, եւ եթէ ի դժոխս։ Արդ՝ ես մարգարէիցն եւ սրբոցն աւետիս ետու. եւ նոքա խնդացին։ Նոյնպէս եւ նոքա որք կոյրք էին սկզբնական մեղօք, եւ խուլք որք ոչ էին սլեալ զօրէնս քո, եւ մեռեալք մահու չափ մեղօք եւ աղքատք ի բարի գործոց եւ այլք ամենայն, խնդացին վասն գալստեան քոյ. յորժամ ի ջանես ի դժոխս, լուսաւորես եւ ազատես զմեզ։ Եւ այս ամենայն փրկութիւնս՝ խաչիւն է լինելոց. եւ դու փութա զփրկութիւն խաչին զոր կատարելոց ես յԵրուսաղէմ։ Այս էր ծածուկ խորհուրդն եւ աղաչանքն Մովսէսի եւ Եղիայի զոր խօսէին առ Քրիստոս. ոպէս ասէ. (Մովսէս եւ եղիա որք խօսէին ընդ նմա վասն ելիցն զոր կատարելոց էր յԵրուսաղէմ։) *Եօթներորդ հարցումն որ ասէ. (պատասխանի ետ Պետրոս։) Թէ ո՞ւմ տայ պատասխանի. յայտ է թէ՝ մարգարէիցն։ Որք աղաչէին զՔրիստոս փութով ելանել յԵրուսաղէմ եւ ելանել ի խաչ. զի կատարեսցի փրկութիւն մարդկան։ Եւ զի ի խոր խոցիւր Պետրոս յորժամ լսէր զմահն Տեառն։ Վասն այն ասէ. (բարւոք է մեզ աստ լինիլ։) Եւ այս տասն կերպիւ իմանի։ Նախզի՝ յայտնապէս չիշխէր հակառակիլ. զի մի պատժեսցի որպէս յառաջն. բայց այլ բանիւք զնոյն ակնարկէ։ Երկրորդ՝ տեղիքն անապատ եւ յապահովս էր յամենայն խռովութեանց։ Երրորդ՝ օդն բարեխառն. եւ տաղաւար շինէին. կամ ամպ հովանի լինելոց էր։ Չորրորդ՝ զի հանգուցեալ եմք աստ լսելեօք ի հակառակաց դպրացն։ Հինգերորդ՝ ի հոտոտելիս ունիմք բուրեալ զհոտ անուշ արքայութեան։ Վեցերորդ՝ զՔրիստոս այնպէս պայծառ փառօք տեսանէին. զոր հրէայքն անարգէին։ Եօթներորդ՝ ուրախ եղեն ընդ Մովսիսի եւ ընդ Եղիայի բնակիլն։ Ութներորդ՝ ցնծացան. զի հեռացան ի կայիափայ եւ ի հերովդէէ։ Իններորդ՝ Եղիա աստ է՝ հուր իջուցանէ թշնամեացն եւ այրէ. որպէս զերկու յիսնապետսն։ Եւ Մովսիսիւ մտանեմք յամպն. եւ չիմանայ ոք թէ աստ եմք։ Տասներորդ՝ զի անաշխատ կերիցեն. Մովսէս մանանայ տայ. եւ Եղիա ջուր անձրեւ յերկնից։ Մանաւանդ թէ՝ Քրիստոս հաց եւ ձուկն։ (Բարւոք է մեզ աստ լինիլ. Տէր՝ եթէ կամիս արասցուք երիս տաղաւարս. քեզ, եւ Մովսէսի, եւ Եղիայի։) Աստ աւետարանն. (զարհուրեալ էր եւ ոչ գիտէր զինչ խօսէր։) Նախ՝ յերկիւղէ մահու զոր ունէր ի սրտին։ Երկրորդ՝ յառաւել լուսոյն՝ յոր թմրեցան տեսութեամբ. եւ զՏէրն ընդ ծառայս համարէին։ Եւ այս էր պատճառն. մինչ զհոգին ոչ էին առեալ, անկատարք էին նախ քան զխաչն։ Եւ աստ լինի հաւատարիմ բանն. (հոգիս յօժար է. ) այսինքն մարգարէքն որք ի մահ աղաչէին. (եւ մարմինս տկար. ) այսինքն առաքեալքն. զի նախքան զխաչն՝ զհոգին չէին առեալ։ *Ութներորդ հարցումն թէ՝ զի՞նչ է բարբառն հօր որ ասէ։ (Դա է որդի իմ սիրելի. ընդ որ հաճեցայ. դմա լուարուք։) Ասեմք եթէ՝ բարառն հօր՝ զեօթն գերազանցութիւն ցուցանէ առ որդին։ Նախ որ ասէ (դա. ) զմիաւորութիւն բանին եւ մարմնոյն ցուցանէ անբաժանելի. զի ոչ ասէ դոքա որ է երկու անձն. եւ ոչ ի դմա, որ է երկու բնութիւն. այլ դա եւ դմա. մի անձն եւ միացեալ բնութիւն։ Երկրորդ որ ասէ . ) որպէս ասաց (ես եմ որ էն. ) այսինքն, մշտնջենաւոր եւ անփոփոխելի մարմնով։ Երրորդ (որդի. ) այսինքն, ի բնութենէ իմմէ ծնեալ նխ քան զյաւիտեանս. եւ ժամանակաւ ծնեալ ի մորէ նոյն որդի։ Չորրորդ (իմ. ) այսինքն, համագայակից իմ. եւ ոչ կրտսեր. միաւորեալ մարմնովն փառակից իմ եղեւ։ Հինգերորդ որ ասէ (սիրելի. ) զհամակամութիւնն ընդ իւր ցուցանէ. զի մի է կամք եւ գործ հօր եւ բանին մարմնացելոյ. եւ սիրելի՝ զի ոչ է ատելի որդի որպէս հինն Իսրայէլի։ Վեցերորդ (հաճեցայ. ) զիւր եւ զհոգւոյ հաճութիւնն ասէ ի տնօրէնութիւնն որդւոյ։ Եօթներորդ (դմա լուարուք. ) որ հաւասար է իմ. եւ ձեզ՝ զի Աստուած է մարդացեալ։ Այլեւ զվճիռ դատաստանին լւարուք։ Իսկ թէ վասն է՞ր անկան աշակերտքն ի ձայնէն. զի ահա ի յորդանան՝ եւ որոտումն առ խաչին լուան եւ ոչ երկեան։ Ասեմք թէ վասն ութն պատճառի։ Նախզի՝ տեղին անապատ էր. եւ ոչ ի մէջ խուռն ամբոխի ոպէս ի Յորդանան։ Երկրորդ՝ զի լեառն բարձր էր, եւ անձայնահաս։ Երրորդ՝ ծածուկ էր ի մարդկանէ։ Չորրորդ՝ զի այլակերպս տեսին զՏէրն։ Հինգերորդ՝ լոյսն սեռն եւ սաստիկ էր։ Վեցերորդ՝ ամպն տարածեալ ի վերայ։ Եօթներորդ՝ ձայնն ահարկու էր։ Ութներորդ՝ յանկարծակի։ Եւ այն որք տեսցին զՅիսուս չորս պատճառի։ Նախ՝ յորժամ վկայեցին Մովսէս եւ Եղիա, դարձան ի տեղիս իւրեանց։ Երկրորդ՝ զկարօտութիւնս իւրեանց լցին եւ դարձան։ Երրորդ՝ փութացան աւետիս տալ հոգւոցն։ Չորրորդ՝ զի բարբառն հօր ի Քրիստոս ձգեսցի եւ ոչ ի նոսա։ *Իններորդ հարցումն թէ՝ վասն է՞ր ասաց (մի ումեք ասէ զտեսիլդ։) Ասեմք վասն տասն պատճառի։ Նախզի՝ ոչ կամէր զմեծամեծ սքանչելիսն յայտնել. զի ոչ կարէին տանիլ տղայաբարոյք գոլով։ Երկրորդ՝ զի ոչ հաւատային թէ զՄովսէս եւ զԵղիա եւ բեր ի մեռելոց եւ ի կենդանեաց։ Երրորդ՝ զի անարժան համարէին զերեք գծուծ արսն աստուածատեսութեանն եւ ամպոյ եւ ձայնի. զոր ամենայն Իսրայէլ եւ Մովսէս հազիւ լսէին։ Չորրորդ՝ թէ այսպէս ի պայծառ երեւմունս եւ ի ձայն Աստուծոյ՝ զի ա՞րդ լինէր ծածուկ, եւ ոչ ոք լսէր զահագին բարբառն։ Հինգերորդ՝ զի չունէին ընդ ինքեան զՄովսէս եւ զԵղիա վկայ բանիցն։ Վեցերորդ՝ նաեւ ոչ ամենայ աշակերտքն էին տեսօղ եւ վկայ բանիցն. բայց միայն երեքն։ Եօթներորդ՝ թէ այսպէս համբաւեալ էին եւ հաւատացեալ, եւ յետոյ զնա ի խաչ տեսեալ, բազում գայթակղուօթիւն եւ վնաս լինէր։ Ութներորդ՝ զի կամեցաւ ի խաչին նախ ի հայր աւանդել զպտուղ տնօրէնութեան իւրոյ. եւ ապա այլոց ուսուցանել. ըստ այնմ, (հայր ի ձեռս քո աւանդեմ. ) այսինքն զկատարումն տնօրէնութեանս։ Իններորդ՝ կամեցաւ նախ հոգւոցն տեսանել զայնպիսի լոյսն. եւ ապա մարմնոց քարոզել։ Տասներորդ՝ կամեցաւ զճշմարիտ յարութիւնն իւր ցուցանել. եւ ապա զօրինակն ուսուցանել. վասն որոյ ասէ. (մինչեւ որդի մարդոյ ի մեռելոց յարիցէ։) *Տասերորդ՝ ո՞րքան միջոց է ի պայծառութենէն մինչեւ ի յարութիւնն։ Ասեմք եթէ՝ քառասուն օր. եւ յայտ է ի չորից։ Նախզի՝ յետ քառասուն աւուր յարութեանն հաստատեցին Տեառն եղբայրն եւ առաքեալքն զտօն այլակերպութեան։ Երկրորդ՝ զի եւ անտի մինչ ի տօն վերացման խաչին՝ քառասուն օր հանդիպի։ Երրորդ՝ ի վեցէն օգոստոսի մինչ ի տասն եւ չորս սեպտեմբերի՝ քառասուն օր է։ Չորրորդ՝ զի յետ սատակելոյ նեռին, եւ Եղիայ եւ Ենովքայ վերանալոցն մինչ ի յարութիւնն հասարակաց, թուեն ոմանք աւուրս քառասուն. եւ ոմանք քառասուն եւ հինգ։ Եւ այս է պատճառն. զի մինչ յուրբաթ խաչին՝ քառասուն է. եւ երկու օր ուրբաթուն՝ եւ շաբաթն՝ եւ կիրակէն՝ եւ պատկեր օր այլակերպութեանն՝ լինի քառասուն եւ հինգ։ Այսքան ի խորհուրդ այլակերպութեան փրկչին։ Արդ՝ երանելիք են առաքեալքն՝ որք յարկակից եղեն Քրիստոսի՝ եւ տեսօղք փառացն. բայց թէ եւ մեք կամիցիմք, առաւել եւս տեսանեմք. զի նոքա փոքր մի եւ կիսաբաց տեսին. զի ոչ կարէին տանիլ. այլ որք արժանաւորին, լիաբոլոր փառօքն հօր տեսանեն զՔրիստոս։ Յայնժամ Մովսիսիւ եւ Եղիայիւ. իսկ ի վերջինն հանդերձ բիւրք բիւրուց հրեշտակօք եւ սերովբէիւք։ Եւ որ այժմ ամպ էր յարկն. յայնժամ երկինքն գալարեալ՝ եւ փառքն Աստուծոյ յայտնի երեւեալ։ Եւ ոչ ի լեառն երկրի. այլ ի յերկնից ի յիմանալին. եւ ոչ ժամ մի, այլ միշտ։ Ոչ միայն տեսանելով, այլեւ լինելովն պայծառ քան զարեգակն. ըստ այնմ, (գաս Աստուած ի մէջ աստուածացելոց։) Ոչ որոտում դողութեան, այլ բարբառ քաղցր թէ՝ (եկայք օրհնեալք հօր իմոյ՝ ժառանգեցէք զկեանսն յաւիտեանից. ) եւ դէմ ընդ դէմ խօսակից Քրիստոի. զի դատաստանի է ժամ եւ հատուցման։ Իսկ մեղաւորքն ոչ նոյնպէսիք. այլ (երթայք ի հուրն. եւ ծառայ չար եւ վատ. եւ թէ՝ կապեցէք զոտս եւ ձեռս. եւ որ ոչ ունի հանդերձ հարսանեաց. տապարաւ կարէ. եւ զմասն ընդ կեղծաւորսն գիցէ. եւ զմնացեալսն յուռկանէն ընկենու ի բաց։) Ոչ լինի անդ երեսօք կամ կաշառօք։ Ոչ հարուստ եւ ոչ աղքատ։ Ոչ ծառայ եւ ոչ ազատ. ոչ իմաստուն եւ ոչ տգէտ։ Այլ ամենայն որ աստի կենացս է՝ անցանէ. եւ գործքն թեգաւորեն. ջի հատուցումն է ըստ գործոց. եւ քննիչ եւ յանդիմանիչ նոյն Ինքն արդար դատաւորն։ Որում արժանի լիցուք զերծանիլ յայնմ ամենայնմէ. եւ ուրխութեամբ տեսանել զնա աղօթիւք եւ բարեխոսութեամբ ամենայն սրբոց։ Եւ Նմա փառք յաւիտեանս յաւիտենից ամէն։

 

Նորին դարձեալ քարոզ վասն Այլակերպութեան Տէառն. ի բանն Մատթէոսի։ (Են ոմանք ի սոցանէ որք աստ կան. որք մի ճաշակեսցեն զմահ, մինչեւ տեսցեն զարքայութիւն եկեալ փառոք։) Մատ. 16. 28։ (Գլուխ. ՃԻԹ)

 

Ով ամենօրնեալ Հայր երկնաւոր որդիդ միածին. եւ Հոգիդ Սուրբ Աստուած ճշմարիտ. բարերար. մարդասէր. եւ ողորմած։ Դու զօրացո մեզ առնել զկամս քո անթերի։ Տուր մեզ իմաստութիւն իմանալ միայն զխոստմունս քո։ Եւ հրով քո՝ ջերմացո զհոգիս մեր ի սէր քո. ծագեա զլոյս պարգեւաց քոց ի մեղօք խաւարեալ միտս իմ. բաց զկապեալ եւ փակեալ շրթունս իմ խօսիլ զուղիղն։ Եւ տուր զհոգի շնորհաց՝ ի սիրտս լսողաց խորհրդաւոր բանիս որ ասէ։ (Են ոմանք ի սոցանէ որք աստ կան. ոչ ճաշակել զմահ, մինչեւ տեսցեն զարքայութիւնն եկեալ փառօք։) Ասաց յառաջ քան զայս թէ, գալոց է որդի մարդոյ փառօք հօր իւրոյ եւ հրեշտակաց սրբոց։ Բանս զմիութիւն փառացն ընդ հօր նշանակելով եցոյց թէ՝ բնութիւնն մի է ընդ հօր. զի փառքն բնութեանն հետեւի. զի մի բնութեանն՝ այլ եւ այլ փառք ոչ լինի. եւ ոչ այլ բնութեանն՝ մի փաառք։ Եւ ի վերայ բերէ (ամէն ասեմ ձեզ. ) փոխանակ երդման է ամէնն. կամ եղիցի ասէ եւ հաւատաարիմ. կամ ստոյգ եւ ճշմարիտ։ (Ասեմ ձեզ. զի են ոմանք որք աստ կամ՝ որք ճաշակել ասէ վասն չորս պատճառի։ Նախզի՝ ի փաշակմանէն Ադամայ եղեւ մահ։ Երկրորդ՝ ճաշակելովն ի բոլոր մարմինս խառնի. եւ մահն ի բնութիւնս։) Երրորդ հասակ է ամենաայն կենդանեաց ճաշակելն. եւ մահն է ամենայն մարդոյ։ Չորրորդ՝ զի շունչն ընդ ճաշակելիսն ելեալ մահանայ։ Իսկ արքայութիւն երկնից զայն կոչէ՝ որք երեք առաքեալքն տեսին զաափռս արքայութեանն Քրիստոսի ի թաբօր լերինն. որպէս պատմէ աւետարանն։ (Եթե յետ այսց բանից՝ իբրեւ անցին աւուրք վեց, առնու ընդ իւր Յիսուս զՊետրոս եւ զՅակօբոս եւ զՅօհաննէս. եւ հանէ զնոսա ի լեառն մի բարձր. եւ այլակերպս եղեւ առաջի նոցա, եւ այլն։) Ի վերայ այսր՝ կամիմ բանս տասն հարցանել։ *Առաջին՝ թէ վասն է՞ր նախ խոստացաւ, եւ յետոյ եղոյց։ Ասեմք վասն չորս պատճառի։ Նախզի՝ կրթեսցին տեսլեանն, եւ մի վնասեսցին. որպէս ակն ի լոյս արեգական։ Երկրորդ՝ զի կարօտասցին եւ սրբեսցին սիրով։ Երրորդ՝ զի արթուն լիցին, եւ հոգասցեն վասն տեսլեանն։ Չորրորդ՝ զի սրբեսցին ի հոգիս, եւ արժանի լիցին. որպէս ի հնումն ասաց նախ սրբիլ ջրով, եւ յետոյ տեսանել զԱստուած ի լերինն։ Այսպէս եւ մեզ նախ խոստանայ՝ եւ յետոյ կատարէ՝ զի արթուն լիցուք մտօք եւ սրբութեամբ։ *Երկրորդ հարցումն թէ՝ վասն է՞ր ի լեառն հասանէ եւ ցուցանէ զփառս իւր։ Ասեմք վասն տասն պատճառի։ Նախզի՝ բարձրացեալ էին մտօք. եւ զաչս ի յերկինս համբարձեալք ըստ մարգարէին. պարտ էր եւ մարմնով ի լեառն տանիլ։ Երկրորդ՝ զի հարքն առաջին ի լերինս տեսանէին զԱստուած. որպէս Աբրահամ, Մովսէս, Եղիա, Սողոմօն եւ այլք. եւ աստ ի լեառն՝ ցուցանէ թէ նոյն Աստուածն է։ Երրորդ՝ զՄովսէս ի լեառն եհան եւ գրեաց զօրէնս հին. պարտ էր եւ զառաքեալսն ի լեառն հանել՝ եւ գրել զնոր օրէնս. ոչ ի տախտակս քարեղէն, այլ ի բանական սրտի. ըստ այնմ. (տաց զօրէնս իմ ի սրիտս նոցա. եւ ի միտս նոցա գրեցից։) Չորրորդ՝ ի լեառն եհան՝ զի ճշմարտեսցէ զմեկնութիւն քարին որ ի լեռնէ առաւ. եւ եդաւ հիմն եկեղեցւոյ։ Հինգերորդ լեառն բարձր՝ նշանակէ զնորոյս բարձրութիւն ի վերայ հնոյն, զի անդ մարմնական օրէնք. եւ աստ հոգեկան։ Անդ Մովսէսիւ. եւ աստ՝ Քրիստոսիւ։ Այն անցաւոր. եւ այս մշտնջենաւոր։ Արդ ամպ եւ ծուխ. եւ աստ ամպ լուսաւոր։ Անդ երեսքն Մովսէսի լուսաւորեալ յայլմէ. եւ աստ յինքենէ յաստուածութենէն իւրմէ։ Վեցերորդ՝ եհան ի լեառն՝ եւ եցոյց նոցա առանձին եւ չգնաղ տեսութիւն. այսինք, զարքայութիւնն երկնից. զի չէին տեսեալ մարդիկ յորմէ հետէ զրկեցաւ Ադամ։ Վասն այն բարձր եւ առանձին ասէ։ Եօթներորդ՝ ցուցնէ առ մեզ թէ՝ արքայութիւնն ոչ է յերկրի, այլ յերկինս։ Ութներորդ՝ թէ ի կեանս մարմնոյ ոչ է. այլ յետ մահու ի հանդերձեալն։ Իններորդ՝ ընտրէ զաշակերտս. եւ յընտրելն ի լեառն հանէ. զի ցուցցէ թէ՝ առաքինութիւնն ոչ է խոտելեացն. այլ ընտրելոցն որք բարձրանան հաւատովք եւ գործովք։ Տասներրորդ ցուցանէ՝ որպէս Ադամաւ ի բարձր դրախտ անկաք. այսպէս Քրիստոսիւ բարձրացաք ոչ ի դրախտն Ադամայ, այլ ի վերին արքայութիւնն երկնից։ *Երրորդ հարցումն թէ՝ վասն է՞ր ասէ այլակերպեալ՝ զի առ աչօք երեւի։ Ասեմք թէ՝ այլակերպիլն Տեառն ոչ է առ աչօք. այլ գոյացութեամբ։ Եւ յայտէ ի վեց իրաց։ Նախզի՝ որ առաջն ճշմարիտ եւ թանձր մարմին էր. այժմ ոչ լինի առ աչօք։ Երկրորդ՝ զի յետ յարութեանն՝ նոյնպէս երեւէր միշտ։ Երրորդ՝ Մովսէս պայծառացաւ՝ եւ ոչ էր առ աչօք։ Չորրորդ՝ օդն ընդունի զլոյսն. եւ չէ առ աչօք։ Հինգերորդ՝ աչքս մեր ընդունի զլոյսն. եւ չէ առ աչօք։ Վեցերորդ՝ առաքեալն ասէ. (ոչ եթէ պաճուճեալ ինչ առասպելաց զհետ երթեալ ցուցաք ձեզ զՏեառն մերոյ գալուս Տեառն եւ զօրութիւնն, այլ մեզէն եղեալ ականատես նորա մեծութեանն ի սուրբ լերինն եւ այլն։) Իսկ պայծառացաւ վասն չորս պատճառի։ Նախ եցոյց թէ՝ զԱդամ որ ստեղծ Աստուած ի պատկերն իւր, եւ եդ ի դրախտին, այնպիսի պայծառ կերպարանս ունէր մինչեւ չէր անցեալ զպատուիրանն։ Ապա ուրեմն յետ յանցմանն՝ մերկացաւ զայն. եւ զգեցաւ զմաշկեղէն հանդերձ զմեռելոտի եւ զապականացու մարմինս։ Երկրորդ՝ Մովսէս մարգարէն յորժամ ետես զԱստուած ի Սինա, լուսաւորեցան երեսք նորա՝ որ ոչ ոք կարէր հայիլ ի նա։ Նոյնպէս եւ Տէրն մեր երեւեցոյց զփառս իւր ի թաբօր. եւ նոյն Մովսէս եւ Եղիա տեսին եւ լուսաւորեցան. զի ցուցցէ նոյն Աստուած գոլ անդ եւ աստ։ Երրորդ՝ զի յետ յարութեանն՝ այնպիսի կերպարանօք երեւեցաւ աշակերտացն. զի ոմանք յերկուացան որք չէին տեսեալ։ Աստ երեւեցոյց, զի անդ ճանաչիցեն զնոյն Տէրն գոլ։ Չորրորդ՝ զի ի յարութեանն՝ փառք արդարոցն այնպէս լինելոց են՝ որպէս Տէրն երեւեցոյց ի թաբօր. որպէս խոստացաւ ասելով. (փայլեսցին արդարքն յարքայութեանն որպէս զարեգակն։) Եւ Եսայի ասէ. (եղիցի լոյս լուսնի իբրեւ զլոյս արեգական. եւ արեգակն եօթն պատիկ եղիցի։) *Չորրորդ հարցումն թէ՝ վասն է՞ր ի մարգարէիցն միայն Մովսէս եւ Եղիա երեւեցան։ Ասեմք թէ վասն տասն պատճառի։ Նախզի՝ նոքա մեծամեծք էին ի մարգարէսն. եբեր ի սպասաւորութիւնն իւր, զի ցուցցէ թէ վասն նորա խօսեցան ամենայն մարգարէքն յառաջագոյն։ Երորորդ՝ եցոյց աշակերտացն թէ՝ մի պատճառէք զաղքատութին. զի երկոքեանն անինչ էին. զի Եղիա քան զմաշկեղէնն ինչ որ ունէր. եւ Մովսէս զոսկերսն Յովսէփու բառնայր. եւ դուք զմարմինն բանին կրէք ի ձեզ եւ զշնորհս հոգւոյն սրբոյն։ Երրորդ՝ ուսուցանէր զնոսա մի հոգայք վասն պիտոյից ձեռոց. զի մինն մանանայ ուտէր. եւ միւսն իի ձեռաց ագռաւուց կերակրիւր։ Չորրորդ՝ մի պատճառէք զսքանչելիս. զի նոքա ոչ առին զշնորհս ամենայն նշանաց. զի թէպէտ Մովսէս զծովն պատճառաց՝ այլ Պետրոս ի վասն ալեաց հետիոտս ընթացաւ. եւ զլերինս փոփոխէր, եւ զդեւս հանէր։ Եւ ստուերն բազում զօրութիւնս կատարէր։ Եւ թէպէտ Եղիա մի մեռեալ յարոյց. եւ առաքեալքն զբիւրս յարուցանէին. եւ այն նախ քան զխաչն։ Հինգերորդ՝ զի զհեզութիւնն ի Մովսիսէ ուսցին. եւ զվրէժխնդիր լինիլն յԵղիայէ։ Վեցերորդ՝ զի խնամակալ եւ սաստ լիցին ժողովրդեանն. զխնամս մեղուցելոցն ի Մովսիսի ուսեալ որ ասէր. (եթէ թողուս սոցա՝ թող. ապա թէ ոչ՝ եւ զիս ջնջեա ի դպրութենէն կենաց։) Եւ զսաստն անզեղջ ժողովրդեանն յԵղիայէ. զի երեք ամենայն վեց ամիս սովէած վասն մեցաց նոցա։ Եօթներորդ՝ զարանց կատարելոցն խնդրէր զառաքինութիւնն ի նոցանէ. իբեր զՄովսէս եւ զԵղիա՝ որ յիւրեանց հասակն ցուցին զառաքինութիւն եւ հաճոյացան Աստուծոյ. զի եւ նոքա յօժարեսցին։ Ութներորդ՝ զՄովսէս եւ զԵղիա եբեր թէ՝ սոքա ի հինս են. եւ դուք ի նորս. առաւել եւս պահանջեմ ի ձէնջ. զի դուք նորոյս էք քարոզք. ըստ այնմ, (թէ ոչ առաւելուցու արդարութիւնն ձեր աւելի քան զդպրաց եւ զփարիսեցւոց, ոչ մտանէք յարքայութիւնն Աստուծոյ։) Վասն որոյ յորժամ խնդրեցին առաքեալքն հուր իջուցանել որպէս զԵղիա, սաստեաց նոցա. (ոչ գիտէք թէ յորոյ հոգւոյ էք դուք. ) այսինքն, նոքա ի հինն զպատժելն ունէին եւ զբարկութիւն. զի տղայաբարուք էին ժողովուրդքն եւ խրատելոյ արժանիք։ Իսկ դուք կատարելոցդ էք օրէնսդիր. պարտ է ձեզ շնորհել եւ անոխակալ լինիլ, եւ քաղցրութեամբ ուսուցանել։ Իններորդ՝ զմինն ի կենդանեաց յերկնից եբեր զԵղիա. եւ զՄովսէս ի մեռելոց. զի ցուցցէ թէ՝ Տէր է կենդանեաց եւ մեռելոց. եւ արարիչ երկնի եւ երկրի։ Տասներորդ՝ Մովսէս ի մեռելոց, եւ Եղիա ի կենդանեաց. ցուցանէ թէ՝ յայնմ աւուր մեռեալքն՝ յառաջագոյն յառնելոց են ըստ առաքելոյն. եւ կենդանիքն առանց մեռանելոյ եւ ապականելոյ թեթեւացեալ ամպօք յառաջ Տեառն վերանան յօդս։ *Հինգերորդ հարցումն թէ՝ ստուգապէս Մովսէս եւ Եղիա՞ էին, թէ նմանութիւնն նոցա։ Ոմանք ասեն թէ՝ հրեշտակ էր ի դէմս նոցա կերպարանեալ յօդոյ։ Եւ այս սուտ է. զի աւետարանն Մովսէս եւ Եղիա ասէ. եւ ոչ նման նոցա։ Սակայն Եղիա իւր մարմնովն երեւեցաւ. իսկ հոգին Մովսէսի ձեւացեալ յօդոյ։ Եւ թէ իւր մարմնովն յարուցեալ՝ ուստի՞ սատանայ պատերազմէր վասն Մովսիսեան մարմնոյն։ Եւ այս կարելի է ամենազօրին Աստուած։ Իսկ թէ ո՞րպէս ճանաչեցին առաքեալքն զՄովսէս եւ զԵղիա։ Ասեն վարդապետք տասն ծանօթութեամբ։ Նախզի՝ երեւեցան մինն քօղ արկեալ. եւ միւսն մաշկեակ զգեցեալ։ Երկրորդ՝ մինն լուսաւոր դիմօք. եւ միւրսն հրեղէն կառօք, եւ մինչ մերձեցան ի Քրիստոս, նուազեցան ի մեծի լուսոյն։ Երրորդ՝ ի ձեռն Մովսէսի գաւազան եւ տախտակք. եւ զուսովն Եղիայի մաշկեակ։ Չորրորդ՝ զերեսն Մովսէսի պակաս ի հերացն. եւ Եղիա թաւարձի։ Հինգերորդ՝ Մովսէս թօթովախօս լեզուաւ. եւ Եղիա համարձակ։ Վեցերորդ՝ պատկերք նոցա դրոշմեալէր ի գիրս. այնու ճանաչեցին։ Եօթներորդ՝ յիւրեանց լուան զանուանս, մեծարելով մի զմի յերկրպագութիւնն Քրիստոսի։ Ութներորդ՝ ի Տէառնէ յորժամ խօսէր ընդ նոսա։ Իններորդ՝ կամ հոգւովն ծանեան. որպէս Ովհանէս զփրկիչն ի մէջ բազմախուռն ամբոխին։ Տասներորդ՝ եւ իսկապէս՝ զի օրինակ էր հանդերձելոյն. որպէս անդ սուրբքն ճանաչեն զմիմեանս. նոյնպէս եւ աստ։ *Վեցերորդ հարոցումն թէ՝ Մովսէս եւ Եղիա զի՞նչ վկայէին նմա։ Ասեմք թէ՝ վեց են ասացեալ վարդապետք։ Նախ այն՝ որ ի ծերպս վիմին մտեալ Մովսէս ետես զյետոյսն Աստուծոյ ի Սինա. որ յետոյսն զմարդկութիւնն գուշակէր. զի յետոյ ի ժամանակի մարմնով երեւեցաւ։ Արդ՝ վկայեաց Մովսէս թէ՝ նոյն Աստուածն է զոր ես տեսի ի լերինն Սինայ. եւ լուսաւորեցան երեսք իմ ոպէս զարեգակն։ Եւ սա նոյն է որ այժմ մարմնով է պայծառացեալ։ Եւ զնոյն վկայ էր Եղիաս՝ որ ետես ի լերինն քորեբայ ի յօդ հանդարտ զանմարմինն Աստուած. եւ այժմ մարմնով երեւի։ Երկրորդ՝ վկայէր. սա է օրէնսդիր հնոյն. որ ի լերինն Սինա պատուիրեաց ինձ անմարմնապէս. եւ եկեալ այժմ մարմնով՝ նոր օրէնս դնէ նոր ժողովրդեան իւրոյ։ Երրորդ՝ վկայ էր զօրինակացն եթէ՝ զամենայն նուէրս պատարագաց զոր մատուցի վասն սորա՝ սա է ճշմարտութիւնն. վասն որոյ աղերսէր ի մահ խաչին։ Չորրորդ՝ վկայեաց որ ասաց. (մարգարէ յարուսցէ ձեզ Տէր Աստուած ձեր յեղբարց ձեպոց իբրեւ զիս՝ նմա լուիջիք. ) սա է մարգարէն որպէս դուք կարծէք. եւ Տէր մարգարէիցն որպէս ես վկայեմ։ Հինգերորդ՝ վկայէր որ ասաց. (տեսանիցէք զկեանս կախեալ զփայտէ. ) ի յորոյ օրինակ ես պղնձի օձ արարի՝ որ կեցուցանէր զհարեալսն յօձից. սա է կեանքն եւ կենդանարարն. որ զհարեալս ի մահաբեր թունից վիշապին՝ կեցուցանէ ի ձեռն խաչին։ Վեցերորդ՝ վկայէր վասն մահու խաչին թէ՝ կատարումն ամենայն օրինացն խաչն է. եւ մարդեղութեան խորհուրդ քո՝ վասն խաչին է. եւ ազատութիւն մարդկան խաչիւն լինի. երւ խոստումն ամենայն նահապետացն խաչիւն կատարի. վասն այն աղերէր փութով ելանել ի խաչ եւ կատարիլ յԵրուսաղէմ։ Զի այսպէս ուսուցանեն հարքն հոգելիցք. եթէ՝ այսպէս մեծ է խորհուրդ խաչին. որեւ ամենայն մարգարէքն վասն խաչին խօսեցան. օրինակօք՝ եւ ձեւով՝ եւ խորհրդով։ Օրինակօք՝ որպէս ծառն կենաց ի մէջ դրախտին՝ խաչն էր. որ զկեանս զՔրիստոս մեզ պտղաբերեաց։ Այլեւ պատարագն Աբէլի՝ եւ խոյն կախեալ զծառոյն Սաբեկայ՝ խաչն էր յոր Քրիստոս պատարագեցաւ։ Սանտուխքն Յակօբայ յերկրէ յերկինս՝ եւ Տէր հաստատեալ ի նմա՝ զի խաչիւն ելին մարդիկ յերկինս եւ հերշտակք իջին։ Այլեւ գառն զենեալ յԵգիպտոս՝ եւ արեամբն դրոշմեալ զսեմս բարաւոր տանն՝ որ էր խաչն արեամբն Քրիստոսի ներկեալ։ Եւ ամենայն պատարագն ողջակիզեալ ի սեղանն. այսինքն, խաչն. զւարակն արտաքոյ բանակին՝ որ արտաքոյ քաղաքին խաչեցաւ Քրիսոտս։ Սեղան երեսաց գառինն հանապազ. զի անմեկնելի է Քրիստոս ի խաչէն։ Եւ այլքն մի ըստ միոջէ՝ օրինակք էին խաչին։ Իսկ ձեւ խաչին փրկական չորեքկուսի՝ տապանն Նոյի էր ի ձեւ խաչին. որ փրկեաց ի ջրհեղեղէ մեղաց աշխարհի։ Գաւազանն Մովսէսի խաչն է. որ եհերց զծով մեղաց աշխարհի։ Որեւ գաւազանն ահարօնի ծաղկեալ եւ պտղաբերեալ զՔրիստոս։ Այլեւ ակն շափիւղայ աղիւսանման՝ ի ձեւ խաչին ընդ ոտիւքն Աստուծոյ երեւեալ։ Այլեւ խորանն քառակուսի ի չորից գունաց յարմարեալ։ Եւ սիւնքն բազմահոյլք ոսկի խոյակօք եւ խարսխօք հաստաեալ։ Քաւութիւնն քառակուսի։ Եւ սեղանն ոսկի։ Աշտանակն եօթնաջահեան. եւ եօթն աստեղեան։ Եւ սեղան խնկոցն եւ ողջակիզացն։ Տախտակն վկայութեան էր ձեւագրեալ աստուածեղէն մատամբն քառակուսի։ Եւ տարածումն ձեռացն Մովսէսի ընդդէմ Ամաղեկայ։ Օձն պղնձի փայտիւ բարձրացեալ։ Եւ գայիսոնն յեսւայ՝ ոտնակապեաց զլուսաւորսն։ Եւ աստ խաւարեցան խաչիւն։ Այլեւ խորհրդով խաչին յորդանան յետս դարձաւ. եւ պարիսպն երիքովի որպէս ջուր հեղաւ։ Եւ այլ բազում օրինակօք եւ նմանութեամբ խորհուրդ խաչին ձեւանայր։ Եւ ոչ միայն այս, այլեւ մարմնով երեւիլն Քրիստոսի վասն խաչին եղեւ։ Եւ աւերումն դժոխոց՝ եւ բացումն արքայութեանն՝ խաչիւն եղեւ։ Եւ զբաշխումն շնորհաց եւ զթողութիւն մեղաց՝ խաչիւն մեզ պարգեւեաց։ Որպէս ցուցանէ ձեւ նմին ի վեր, խոնարհ, յաջ, եւ յահեակ։ Եւ զի՞նչ այս՝ որեւ միւս անգամ գալուստն Քրիստսի՝ խաչիւն լինի. եւ կատարում ամենայնի։ Որեւ սկիզբն աշխարհի գոյացութեան վասն խաչին եղեւ. ըստ այնմ որ յառաջ քան զլինիլն աշխարհի՝ սիրեաց ի ձեւ խաչին մարդ լինիլ. եւ վասն մարդկան խաչեցաւ մեռանիլ եւ յառնել։ Եւ զի զայս ամենայն խորհուրդ՝ ծածկեալ ունի յինքեանն փրկական խաչն աստուածակիր։ Զորմէ ասէ առաքեալն։ (Զիմաստութիւն խօսիմք ընդ կատարեալս. զիմաստութիւն ոչ զխափանելեացս այսոցիկ, այլ խօսիմք զԱստուած իմաստութիւնն ծածուկ խորհրդով՝ յառաջ քան զլինիլն աշխարհի. զոր ոչ ոք իմացաւ յիշխանաց աշխարհիս. զի թէ էր ծանուցեալ, ոչ արդեօք զՏէրն փառաց ի խաչ հաէին։) Վասն որոյ աղերսէր մեծն Մովսէս. եւ վկայ էր զելիցն նորա զոր կատարելոց էր յԵրուսաղէմ։ Այս էր Մովսէսի եւ Եղիայի վկայելն։ *Եօթներորդ հարցումն թէ՝ վասն է՞ր ամպ հովանի եղեւ նոցա։ Ասեմք վասն տասն պատճառի։ Նախզի՝ մարգարէն ասէ. (ամպ եւ մէգ շուրջ են զԱստուածավ. ) աստ ցուցանէ թէ՝ ըստոյգ ի մարգարէէն Աստուած է դաւանեալ։ Երկրորդ՝ Պետրոս ձեռագործ խորանի կարօտ կարծէր. նա զանձեռագործ խորանն եբեր ի լուսաւորութիւն մտաց նոցա։ Երրորդ՝ որպէս ի Յորդանան երրորդական անձնաւորութիւնն յայտնեցաւ. նոյնպէս եւ աստ որդին այլակերպեալ. հայր վկայեալ. հոգին ամպ լուսաւոր շրջապատեալ։ Չորրորդ՝ ամպն բարձր է. ցուցանէ զբարձրութիւնն անհամեմատ. որպէս ասէր կործանեալն. (եդից զաթոռս իմ յամպս. եւ եղէց նման բարձրելոյն։) Հինգերորդ՝ թեթեւ է. (Տէր նստեալ ի վերայ թեթեւ ամպոյ. ) զի ընդ ինքեան վերացուցանէ զմեզ։

Վեցերորդ՝ արագ է. ասէ՝ (եդ յամպս զգնացս իւր։) Եօթներորդ՝ ծածկոյթ է. ըստ այնմ, (եդ զխաւարն ծածկոյթ իւր։) Ութներորդ՝ ցօղ իջուցանէ. եւ նա ետ զցօղ քաղցրութեան իւրոյ։ Իններորդ՝ ամպօք վերացաւ. ըստ այնմ, (ամպն կալաւ զնա յաչաց նոցա։) Տասներորդ՝ ամպօք եկեսցէ դարձեալ. ըստ այնմ, (որդի մարդոյ ընդ ամպս երկնից գայր։) Այլեւ սուրբքն ամպօք ընդ առաջ Տեառն թռչին յօդս։ Զայս ամենայն ցուցանէ ամպով երեւիլն։ Իսկ զի ասէ՝ (ամպ մի. ) նշանակէ զհոգին սուրբ յատկացեալ ի բնական ամպոց։ Լուսաւոր՝ զի լոյս է բնութեամբ. եւ լուսաւորէ զմիտս։ Իսկ հովանի՝ զի պահպանէ եւ հանգուցանէ ընդ թեւօքն իւրովք։ Եւ յայս միտս է որ ի սմին աւուր ի տիպ շնորհաց հոգւոյն՝ ջուր սրսկեալ յերեսս զովանամք շնորհօք սուրբ հոգւոյն։ *Ութներորդ հարցումն թէ՝ վասն է՞ր ձայն եղեւ յամպոյն։ Ասեմք վասն չորս պատճառի։ Նախզի՝ ցուցցէ թէ՝ յերկնից յԱստուծոյ է ձայնս. եւ ոչ յայլ ուստէք։ Երկրորդ՝ զի հայր միջնորդութեամբ որդւոյ եւ հոգւոյ խօսի։ Երրորդ՝ զի յորդւոյ ուսեալ էին. այժմ ի հօրէ ուսանին. եւ յետոյ ի հոգւոյն սրբոյ։ Չորրորդ՝ որպէս ի հինն առ Մովսէս եւ առ Յոբ յամպոյն խօսեցաւ. այսպէս ի նորս. այլ անդ մրրկեալ եւ միգապատ ամպով. որ զսպառնալիս ցուցանէր. եւ աստ լուսաւոր՝ որ զուրախութինն աւետարանէ։ Եւ զի՞նչ է բարբառն որ ասէ. (դա է որդի իմ։) Ասեմք եթէ՝ նախ առ Պետրոս իմասցիր որ զանգիտէր ի մահուն Քրիստոսի։ Եւ նախ մոռացաւ զբանս մարգարէիցն եւ օրինացն՝ որք վասն չարչարանացն Քրիստոսի։ Երկրորդ՝ մոռացաւ զդաւանումն իւր որդի Աստուծոյ գոլ եւ կենդանի։ Երրորդ՝ ընդդէմ եկաց Քրիստոս եւ ասէր. (քաւ լիցի քեզ Տէր մեռանիլ։) Չորրորդ՝ ընդդէմ պատասխանէր Եղիայի եւ Մովսէսի։ Աստ ասէր հայր գոնեայ՝ լուր ինձ եւ մի տրտմիր։ Նախզի՝ որդի է ինձ՝ եւ ամենազօր որպէս ես։ Երկրորդ՝ զի որդի իմ. եւ ոչ ոք վայրապար մատնէ զորդի իւր ի մահ։ Եւ այն զի սիրելի որդի։ Նախզի՝ ոչ այնպէս սիրես դու որպէս ծնէղս սիրեմ։ Երկրորդ՝ թէ զորդիս սիրես՝ զծնօղս վասն էր ատես։ Զի ոչ եմ քան զԱբրահամ անգութ եւ տկար. որ նա զորդին իւր ետ ի մահ եւ ես ոչ տամ վասն փրկութեան աշխարհի։ (Ընդ որ հաճեցայ։) Նախզի՝ դովաւ լինի հաշտութիւն աշխարհի։ Ասեն թէ՝ յԱդամայ հետէ հայր Աստուած ընդ մարդոյ ոչ խօսեցաւ մինչեւ ի Յորդանան եւ ի Թաբօր. զի որդւովն հաշտեցաւ ընդ մարդկային բնութեանս։ Երկրորդ՝ զի համակամ է ինձ եւ համագործ։ Ապա (դմա լուարուք։) Նախզի՝ կամի ի խաչ ելանել. մի ընդդէմ դառնայք։ Երկրորդ՝ զոր ինչ խօսի ի կամաց իմոց բարբառի. ունկնդիր լերուք։ Եւ թէ վասն է՞ր կրկին անգամ վկայեաց հայր. ի Յորդանան եւ ի Թաբօր. (դա է որդի իմ սիրելի։) Նախ ցուցանէ՝ զի վկայեալն որդի Աստուած է եւ մարդ միացեալ։ Երկրորդ՝ զի զառաջինն լուաւ Ովհաննէս. զերկրորդն առաքեալքն։ Երրորդ՝ զառաջինն լուան կենդանիք. զերկրորդն մեռեալքն։ Իսկ առ մեզ՝ Նախզի՝ մկրտիլովն լինիմք սիրելիք եւ որդիք Աստուծոյ։ Եւ երկրորդ՝ սրբութեամբ եւ առաքինութեամբ՝ հաճելիք եւ ընտրելիք նմա։ Երկրորդ՝ զառաջին ձայնն ոչ լսեցին ամենայն մարդիկ. զի ներգործութեամբ էր շնորհ. եւ զերկրորդն ի Թաբօր լուիցեն. զի խոստմամբ աւետարանէ։ Երրորդ՝ առաջինն տայ մեզ զորդէգրութիւն շնորհաց որ ի յայժմուս. երկրորդ տայ զորդէգրութիւն փառաց որ ի հանդերձեալնի։ Եւ թէ վասն է՞ր հրեշտակք ոչ սպասաւորեն որպէս ի յայլ տնօրէնութիւնս. վասն չորս պատճառի։ Նախզի՝ փառաւորիլ մարմնոյն Քրիստոսի՝ զփառս մարմնոյ մերորյ նշանակէ եւ ոչ զհրեշտակաց։ Երկրորդ՝ որդէգրութիւնն մեր ոչ ի ձեռն հրեշտակաց եղեւ, այլ որդւովն եւ հոգւովն. վասն որոյ եւ ոչ ի մկրտութիւնն հրեշտակք մերձեցան։ Երրորդ՝ յայնժամ զփրկութիւն մարդկան հրեշտակք աւետարանեցին. այլ այժմ զփրկութիւնն հրեշտակաց մարդիկք։ Չորրորդ՝ որպէս յանմարմնութեանն մարդիկ ի հրեշտակաց ուսան. այսպէս ի մարդեղութեանս՝ մարդիկ հրեշտակաց ուսուցանեն. ըստ այնմ, (յեկեղեցւոյ ուսան զմազմապատիկ իմաստութիւնն։ *Իններորդ հարցումն թէ՝ վասն է՞ր ասէ (մի ումեք ասէք զտեսիլդ, մինչեւ որդի մարդոյ ի մեռելոց յարիցէ։) Ասեմք վասն տասն պատճառի։ Նախզի՝ զորոտումն լսիցեն՝ եւ ապա ձեզ հաւատասցեն։ Երկրորդ՝ զի զհոգին որոտմամբ ընդունիցիք. եւ ամենեքեան համաձայնեսցին։ Երրորդ՝ զի նշանք խաչելութեանն ձեզ զօրաւիգն լիցին. (որ երկիր շարժեցաւ. վէմք պատառեցան. եւ լուսաւորք խաւարեցան, եւ այլն։) Չորրորդ՝ զի գայթակղութիւնն խաչին բարձեալ լինի յարութեամբն՝ եւ հաւատասցեն։ Հինգերորդ՝ դուք զօրացեալք ի հոգւոյն՝ թէ ոչ հաւատն ձեզ, զմեռեալս ի հոգւոյն՝ թէ ոչ հաւատն ձեզ, զմեռեալս յարուցանէք ի յանդիմանութիւն նոցա եւ ի փառս ձեր։ Վեցերորդֆ յորժամ մեռեալք յառնեն հին եւ նոր՝ եւ մտցեն ի քաղաքն, օգնեսցեն վկայութեան ձերոյ։ Եօթներորդ՝ հրեշտակք քարոզէ զյարութիւնն իմ. յայնժամ հաւատան թէ՝ որ զինքն յարոյց ի մեռելոց՝ կարօղ է եւ զՄովսէս յարուցանել։ Ութներորդ՝ ասեն առ խաչին. (տեսցուք թէ Եղիա գայ ի փրկել զդա. այժմ նախ քան զբանս՝ բերէ զԵղիա եւ զայլս յառաքելոցն եւ ի մարգարէիցն վկայ. զի կարօղ է զԵղիա եւ զայլ բազումս բերել։ Իններորդ՝ պատճառ ընդհանուր մարդկան՝ է յարութիւնն Քրիստոսի. պարտ է նախ պատճառին՝ եւ ապա պատճառելեացն երեւիլ. եւ յայն ժամ դիւրաւ հաւատան։ Տասներորդ՝ յորժամ ամպովք վերանամ յերկինս, յայնժամ հարւատն թէ՝ կարօղ էր զԵղիա յերկնից բերել. եւ լուսափայլ ամպովք երեւիլ. եւ ամպովք գալ միւսան գամ. եւ զընտրեալս իւր ամպօք յափշտակել յերկինս։ *Տասներորդ հարցումն թէ՝ վասն է՞ր են երեք յիսնակք ի տարին։ Ասեմք եթէ՝ վասն յիսնակացս՝ չորս ինչ գիտելի է։ Նախ՝ երեք յիսնակս՝ զհաւասարութիւն երից տօնիցն նշանակէ. այսինքն, զծննդեանն Քրիստոսի. եւ զյարութեանն. եւ զայլակերպիլոյն։ Վասն այսորիկ երեք յիսնակ պահեմք. եւ ի կատարումն՝ զերեք մեծամեծ տօնսն կատարեմք։ Երկրորդ պատճառ՝ տօն ծննդեանն է՝ որ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս յերկրի երեւեցաւ, եւ ընդ մարդկան շրջեցաւ։ Եւ տօն յարութեանն՝ որ էջ ի գերեզմանն եւ յարեաւ. եւ ազատեաց զհոգիսն ի դժոխոց. եւ ընդ ինքեան եհան յերկինս։ Եւ տօն վարդավառիս է՝ յոր իջանէ դարձեալ, եւ յարուցանէ զՄովսէս եւ զմեռեալս. եւ հանէ յերկինս։ Այսպէս երեք տօնս մի են խորհրդով. վասն որոյ եւ երեք յիսնակս պահօխ կատարեմք։ Երրորդ՝ զի երեք յիսնակս տօնէ եկեղեցի։ Առաջին յիսնակն՝ ցուցանէ՝ ցուցանէ զաստուածապաշտութիւն եւ զարդարութիւն նահապետացն. յԱդամայ՝ ի Հաբէլայ՝ ի Սեծայ՝ եւ Յենովքայ՝ ի Նոյէ՝ մինչեւ ցԱբրահամ եւ յԻսահակ եւ ի Յակօբ։ Երկրորդ յիսնակն՝ նշանակէ զՄովսէսի օրէնսն. եւ զմարգարէսն մինչեւ ցՅովհանէս։ Երրորդ յիսնակն՝ նշանակէ զաւետարանի քարոզութիւնն Տեառն մերոյ մինչ ի կատարումն ամենայնի։ Չորրորդ՝ ծննդեանն տօն՝ նշանակէ զայն, որ ելեալ յաստի կենացս, ծնանիմք ի հոգեւոր աշխարհն։ Իսկ յարութեանն՝ զյարութիւն մեր նշանաակէ. իսկ այս տօնս՝ զպայծառ փառօք վերանայն յերկինս։ Այլ աստ է կրկին հարցումն։ Նախ՝ յորժամ այսպէս հանդիւսաւոր էր տօնս այս՝ վասն է՞ր Յակօբոս եղբայր Տեառն եւ կիւրեղ ոչ կարգեցին յընթերցւածին զայս տօնս։ Ասեմք այսմ երեք պատճառ։ Նախզի՝ ծնունդն Քրիստոսի եւ մահն եւ յարութինն՝ ի մարգարէիցն եւ յօրինացն գուշակեցաւ. եւ յետ ժամանակի կատարեցաւ. եւ մեք տեսաքտ եւ մասնաւոր հաղորդեցաք ծննդեանն եւ մահուն եւ յարութեանն Քրիստոսի. որպէս մկրտութեամբ աւազանին. եւ մեռեալքն որք յարեան ընդ Քրիստոսի եւ մտին ի քաղաքն սուրբ։ Իսկ վարդավառիս տօն՝ թէպէտ՝ ի մարգարէից եւ յօրինաց գուշակեցաւ եւ ի Քրիստոս ցուցաւ՝ այլ ի մեզ ոչ կատարեցաւ. զի ոչ է այսմ կենաց. այլ ի հանդերձեալն է լինելոց հաստատապէս. վասն որոյ յընթերցուածին ոչ եդաւ։ Երկրորդ՝ զի որպէս խոստումն արքայութեանն (զոր ակն ոչ ետես՝ եւ ունկն ոչ լուաւ՝) եւ հաւատո պատրաստեցաւ մեզ. նոյնպէս եւ տօն վարդավառիս՝ անտեսանելի էր աչաց մերոց. վասն այն եւ ոչ ընդ տեսութեամբ գրոյ անկաւ. այլ հաւատով աւանդեցաւ։ Երրորդ՝ զի զծնունդն եւ զմկրտութիւնն՝ զխաչն եւ զյարութիւնն զոր կատարեաց Քրիստոս՝ եցոյց զգալի աչաց մերոց. վասն այն ընդ զգալի գրով կարգեցին զպատմութիւն. իսկ աստուածային փառացն կերպարան՝ անտեսանելի էր զգայութեան մարդկան. զի աշակերտքն թերի եւ կիսաբաց աչօք տեսին. այլեւ հոգւովն Աստուծոյ տեսին որպէս մարգարէքն։ (Զի այժմ ընդ հայելի օրինակաւ տեսանեմք. ) վասն այն յընթերցւածին ոչ եդ։ *Երկրորդ հարցումն թէ՝ զի՞նչ նշանակէ անուն տօնիս որ կոչի վարդավառ։ Ասեմք նախ եթէ՝ վարդն ունի երեք որակութիւն. այսինքն, կարմիր եւ սպիտակ եւ անուշահոտ։ Է ի խորհուրդ երրորդութեանն. որ այսօր հայր վկայեաց. եւ հոգին ամպով հովանացաւ. եւ որդին այլակերպեալ էր. որպէս եւ երեքին տաղաւարքն զնոյն բերեն խորհուրդ։ Երկրորդ՝ երեւի Քրիստոս. որպէս վարդն որքան ի կոկոնին է՝ ոչ տեսանի եւ ոչ զանուշահոտն բուրէ. այլ յորժամ փթթին գունով՝ հոտով ուրախ առնէ զմարդ։ Այսպէս եւ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս ի կուսական արգանդին որպէս ի կոկոնի սնաւ եւ զարգացաւ. եւ յորժամ ծնաւ ի մօրէ՝ ապա յայտնեցաւ որպէս վարդ (գեղեցիկ տեսանելով քան զամենայն որդւոց մարդկան որպէս ասէ Դաւիթ։) Եւ դարձեալ՝ վարագունաւ մարմնոյն ծածկեալ որպէս ի կոկոնի. եւ այսօր բացեալ յայտնէր զհայրենի փառսն առաջի առաքելոցն եւ մարգարէիցն։ Երրորդ դարձեալ՝ ունի վարդն երեք որակ. կարմիր եւ սպիտակ, եւ անուշահոտ որպէս ասացաք։ Կարմիրն նշանակէ զարիւնն ի խաչին. եւ սպիտակն զանմեղութիւնն. եւ հոտն զհոգին զոր փչեաց յառաքեալսն։ Այլեւ անուշ հոտով ելից զտիեզերս. եւ զճենճերս շարաւահոտ կռոցն մաքրեաց. վասն նորա ասէ. (եղբօր որդին իմ սպիտակ է եւ կարմիր. ընտրեալ ի բիւրոց։) Չորրորդ՝ զի թողեալ զվեւն՝ արդաւար ասի։ Նախզի՝ այսօր եհան զաշակերտսն ի լեառն. եւ ետ հրաման աւար հարկանել զսատանայ. եւ գերել ի նմանէ զմարդիկ ի հնազանդութիւնն Քրիստոսի։ Եւ երկրորդ՝ աւարաւ գարձուցանել ի դժոխոց զազգս մարդկան. եւ տալ նոցա պարգեւս զհոգին սուրբ։ Եւ երրորդ՝ արդ աւար է արքայութիւնն Աստուծոյ։ (եւ բռնադատի. եւ բռունք յափշտակեն զնա։) Զայս ցուցանէ արդաւարն։ Հինգերորդ՝ վարդավառ. այսինքն, վարդապետք. զի աշակերտքն այսօր վարդապետք անուանեցան։ Նախզի՝ ամենայն աշխարհի զաստուածագիտութիւնն ուսուցին. եւ զսուրբ երրորդութիւնն ծանուցին տիեզերաց։ Երկրորդ՝ վարժապետք. զի եւ ի վարժս ետ զաշակերտսն ի Մովսէս եւ Յեղիա, անստացւած եւ համբերօղ լինիլ որպէս եւ նոքա։ Երրորդ՝ վարդապետք եղեն փառացն Տեառն. զի զորտեսին եւ լուան զհայրական ձայնն՝ քարոզեցին մարդկան համարձակապէս զՔրիստոսի աստուածութիւնն։ Չորրորդ՝ վարդապետք եղեն չարչարիլ եւ նահատակիլ վասն խոստացեալ բարեցն ի Քրիստսէ. զի զառհաւատչեալ յարութեանն ընկալան։ Վեցերորդ՝ զի հեթանոսք զայս տօնէին յանուն Ափրոդիտեայ կռոցն. եւ զվարդն նմա մատուցանէին. եւ յանուն նորա ծաղկօք տօնէին։ Այլ Տէրն մեր զսնոտի յոյսն նոցա խափանեաց եւ յինքն դարձոյց։ Նախզի՝ ասէ. (ես Աստուած նախանձոտ եմ. զփառս իմ այլում ոչ կամիմ։) Եւ երկրորդ՝ ցուցանէ թէ՝ նա է ճշմարիտն Աստուած. ստեղծօղ ամենայնի. (եւ նմա է տալի զպաշտօն եւ զպատիւ ծաղկանց։) Վասն որոյ զաւուրս անուն՝ վարդավառ կոչեցին ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ. որ է օրհնեալ յաւիտեանս ամէն։

 

Նորն քարոզ Փոխման Աստուածածին Կուսին. ի բանն Սողոմօնի։ (Բազում դստերք ստացան զմեծութիւն. բազումք արարին զզօրութիւն. բայց դու առաւել եղեր. եւ անցուցեր զաենեքումբք։) Սաղ. 31. 29։ (Գլուխ. ՃԼ)

 

ճԱրարիչն Աստուած արար ըզլուսաւորս մեծամեծս եւ փոքունս։ Զարեգակն զլուսինն եւ զաստեղս եւ զճրագս լուսոյ՝ փարատել զխաւար եւ լուսաւորել զաչս. եւ զուարճացուցանել զսիրտս. ըստ այսմ օրինակի՝ յորժամ զսբոցն տօնեմք զյիշատակս, պայծառանան միտք. եւ հրճուին զգայութիւնք ըստ Սողոմօնի. (յիշատակաւ սրբոցն՝ ուրախասցին ժողովուրդք։) Եւ որչափ արեգակնդ գեր ի վերայ է քան զայլ լուսաւորսդ՝ այնչափ յիշատակ Աստուածային կուսին քան զամենայն արդարոց։ Քանզի յորժամ զՏիրամօրն տօնեմք զյիշատակ, ցնծան երկինք. զուարճանայ երկիր. տօնակից լինին մեզ երկնային զօրքն. եւ պարգեւք հոգւոյն սրբոյ տարածին. եւ ամենասուրբ կոյսն բարեխօս լինի վասն մեր. եւ կտակք մեղացն ջնջին. եւ ամենայն ցաւք հոգւոց եւ մարմնոյց մերոց փարատին։ Վասն որոյ ժողողեալք աստանօր ի վերափոխումն բազմերջանիկ եւ ամենագովելի սրբուհւոցն ի գերաշխարհնոցն եւ նազելի կեանս վերին։ Ոչ եթէ ի ի ճառեալն անհաս մնայեւ ի բաց ընկենու զբանս՝ եւ արտաքս մերժ է զմեզ, այլ վասն մարդասէր կամացն եւ անարգամեծար բարուցն՝ ընդունի եւ յարգէ եւ ուրախանայ. որպէս մայր ընդ թօթօվախօսութիւն տղայոյ իւրոյ. եւ որպէս վարդապետ ի բանս անկատարից աշակերտաց. քանզի ոչ ինքեան հայցէ զփառս որ գերագոյնն է ամենայն փառաց, այլ զտօնողացս կամի զօգուտ եւ զփրկութիւն ի յիւրն փառաւորութենէ։ *Արդ՝ սրբուհին Մարիամ՝ դուստր էր Յովակիմայ եւ Աննայի ի թագաւորական ցեղէ եւ յազգէ Դաւթի ըստ հօրն Յովակիմայ. եւ ըստ մօրն՝ յազգէ քահանայիցն ի ցեղապետէն Ղեւեայ. դուստր Մատթոն քահանայի ի Բեթղէհէմէ։ Բայց ինքն սուրբ կոյսն՝ սքանչելի վարուք եւ սրբութեամբ սնեալ առաւել քան զամենայն սուրբս ըստ առակողին։ Վասն որոյ ամենայն երանութեամբ լցեալ եւ ներբողեալ բարեբանութեամբ ի հրեղէն լեզւացն. եւ է բարեխօս վասն ամենայն աշխարհաց։ Մաքուր քան զլոյս. անխառն որպէս զօդ. անշաղախ ըստ նմանութեան արուսեկին. սկիզբն եղեւ անսկիզբն բանին. եւ անժամանակին ժամանակ ըստ մարմնոյ։ Հօր եւ հոգւոյն սուրբոյ գթոյն հաւասարեալ առ մարդիկ։ Եւ որք հաւատով կատարեն զյիշատակս վասն փոխման նորա յամենայն եկեղեցիս յամսեանն օգոստոսի տասն եւ հինգ, նոքա ընկալցին զանմահական պարգեւս փառաց։ Քանզի ինքն ամենասուրբ կոյսն՝ աւետեաց զաւակ եղեւ յամուլ ծնողացն Աննայէ Յովակիմայ։ Եւ յորժամ եղեւ երից ամաց՝ տարան զնա ծնօղքն եւ ետուն ի տաճարն Աստուծոյ նուէր Տեառն։ Եւ ըստ մարմնոյ գործէր զսպաս տաճարին. եւ մանէր զԲեհեզն եւ զծիրանին։ Եւ ըստ հոգւոյ կրթիւր ի վարս պարկեշտութեան զօրհանապազ։ Եւ իբրեւ լցան նորա ամք չորեքտասան՝ յանձնեցին քահանայքն զնա ի պարկեշտ ծերունին Յովսէփ. զի պահեսցէ անարատութեամբ զկուսութիւն նորա. եւ դէպ ժամանակի օրինօք ամունացուցանել. որպէս եւ Եսայի ասէ վասն առնս այսորիկ եւ անարատ կուսին եթէ՝ (տացի թուղթ առն, որ գիտիցէ զդպրութիւն։) Քանզի Յովսէփ հմուտ էր ամունութեան. եւ ծնեալէր զաւակս։ Եւ նա ասէ՝ (ոչ կարեմ ընթեռնուլ զի կնքեալ է։) Վասն անխախտելի կուսութեանն ասէ։ Քարտէզ կնքեալ՝ որ գտաւ ընդունակ անճառելի բանին Աստուծոյ։ Եւ առեալ գնաց ի Նազարէթ ի տուն իւր. եւ կացոյց զնա ի մէջ զաւակաց իւրոց։ Եւ սրբուհին հին էր ամաց չորեքտասնից յորժամ յանձնացաւ Յովսէփոյ. եւ կացեալ ի տան նորա ամիսս երիս։ Եւ ետ հրեշտակապետն Գաբրիէլ զաւետիս կուսին. եւ յղացաւ զբանն Աստուած. եւ ծնաւ զփրկիչն աշխարհի ի հնգետասան ամի իրոյ։ Եւ երեսուն եւ երեք ամ մինչ ի խաչելութիւն փրկչին. եւ յետ համբառնալոյն յերկիս՝ երրկոտասան ամ. որ եղեւ ի սկզբանէ կենաց նորա մինչեւ ի փոխումն վաթսուն ամ։ Այլ ինքն հրեշտակատեսիլ կոյսն ի հրաշափառ գեղոյ երեսաց՝ յայտնի ճանաչիւր անթառամելի գոյ կուսութիւն նորա։ Բարետեսիլ էր աչօք։ Մեծ ակն։ Անձամբ չափաւոր։ Եւ տիպ պատկերացն վայելուչ։ Բազուկքն եւ մատունքն երկայնագոյն։ Եւ լի էր շնորհօք սուրբ հոգւոյն։ Բղխիւր անարատ եւ անապական կաթն ի սուրբ եւ յանհպելի ստեանցն արբուցանել զարարիչն բոլորից։ Եւ Յովսէփ քառասուն եւ մէկ ամաց էր, յորժամ կոյսն յանձնացաւ նմա. եւ ի յերեսուն եւ մէկ ամի կենարարին՝ հանգեաւ ի Նազարէթ ի տան իւրում լցեալ ամօք եօթանասուն եւ երկու։ Եւ ապա սպասաւորէր կուսին արդարն Յակօբ ի Յովսէփայ յանձնեալ նմա։ Զի եւ ընդ Յովսէփու՝ նա հոգայր ծառայապէս հեզն եւ արդարն. մինչեւ ի Քրիստոսէ Յօհաննու յանձնեցաւ. որպէս ասաց Եսայի. (տացի թուղթս առն՝ որ ոչ գիտիցէ դպրութիւն։) Որ գուշակեաց զՅոհաննէս զորդին Զեբեթեայ. քանզի ի վերայ խաչին յանձն արար զաստուածածինն Յօհաննիսն։ Եւ էր սրբուհին անարատ ամաց քառասուն եւ ութից։ եւ յետ համբարձմանն Քրիստսի՝ եկաց առ նմա ամս եկոտասան։ Եւ որպէս ասացաք՝ ամենայն կեանք նորա վաթսուն ամ։ Եւ յետ յարութեանն՝ երեւեալ Տէր աշակերտաց իւրոց. եւ շրջէր ընդ նոսա աւուրս քառասուն. եկն ի լեառն ձիթենեաց հանդերձ աշակերտօք իւրովք։ Եւ յորժամ կամէր համբառնալ, եկաց մայրն Աստուածածին առաջի Միածնին իւրոյ ասէ։ Ո՛վ Տէր իմ եւ Աստուած իմ արարիչ իմ եւ որդի իմ։ Ահաւասիկ դու վերանաս ի փառսն քո հայրենի. եւ զիս թողուս ի կենցաղս անայցելու եւ տարակուսեալ։ Եւ դու գիտես զապերախտութիւն հրէիցն՝ որ բարերարիդ չար հատուցին. ինձ զի՞նչ առնիցեն։ Եւ ասէ Տէր. խաղաղութիւն ընդ քեզ քաղցրիկ մայր իմ. ոչ թողից զքեզ տապանակ եւ խորան սրբութեան իմոյ։ Այլ կաց սակաւ մի ժամանակ ի մէջ ընտրեալ աշակերտաց իմոց. զի տեսեալ զքեզ մխիթարեսցին։ Եւ յորժամ ելանիցես ի մարմնոյդ, ոչ առաքեմ առ քեզ հրեշտակս, եւ ոչ հրեշտակապետս կամ զմի ոք ի սերովբէիցն, այլ ես իսկ եկեալ հրաշալի փառօք եւ պատուով տարայց զքեզ յիմանալի կեանս՝ վերինն Երուսաղէմի։ Եւ բնակէր սուրբ կոյսն յԵրուսաղէմ ի տեղի ծնողաց իւրոց. եւ Յօհաննէս սպասաուորէր նմա. եւ քարոզէր զբանն կենաց ի թլփատութեանն։ Եւ ինքն սուրբ կոյսն՝ բազում չարչարանս կրեաց իԿայիափայ. եւ հալածանս ի հրէիցն. զի ոչ տային թոյլ ընթանալ ի գերեզմանն եւ յայլ տեղիս տնօրէնութեանն եւ աղօթել յայտնապէս. այլ ծածուկ։ Եւ յորժամ սպանին զեղբայրն Յօհաննու զՅակօբոս, երթեալ հուր հարին ի տունն յորում կայր սրբուհին։ Եւ շրջապատեալ հուրն՝ այրեաց ի հրէիցն արս եօթն. եւ երկուցեալ այլ ոչ իշխէին համարձակիլ ի սուրբ անձն։ Եւ յաւուր մկրտութեան Տեառն՝ գնացին խաժամուժ ամբոխքն ի հրէիցն ըմբռնել զկոյսն սուրբ եւ զՅովհաննէս. իսկ հրեշտակ Աստուծոյ՝ եդ զնոսա յայնկոյս գետոյն. եւ հրէայքն անցանել կամեցան՝ արս քսան կորոյս Յորդանան։ Եւ յաւուր համբարձման Տեառն՝ ի լեառն ձիթենեաց յախուռն քարամբք հասեալ ի վերայ սրբուհւոյն, սատակեցին յինքեանց արս յիսուն քարավէժս։ Եւ այլ բազում սքանչելիս է՝ զոր ոչ յերկարեմ։ *Եւ իբրեւ անցին երկոտասան ամենաքեան յետ վերնալոյ փրկչին, ի միում աւուր յորժամ աղօթէր աստուածածին կոյսն ի սենեկի իւրում, երեւեցաւ նմա Գաբրիէլ հրեշտակապետն որ զաւետիս յղութեանն ետ. եւ ասէ ցնա։ (Ուրախ լեր բերկրեալդ Տէր ընդ քեզ։) Եւ ետ նմա Բրաբիոն ոստս արմաուենեաց յաղթութեան աշխարհի։ Եւ կոչեալ զնա հրեշտակն ի լեառն ձիթենեաց ուր սովոր էր յաղօթս կալ։ Եւ ելեալ գնաց անդէն։ Երւ ի ծունր դնել նմա ի տեղի վերանալոյ փրկչին, ահա ամենայն տունկք ի լերինն խոնարհեալ երկրպագութիւն մատուցանէին նմա։ Եւ երեւեալ նմա դարձեալ հրեշտակն եւ ասէ. (ուրախ լեր բերկրեալդ. ) քանզի միածին որդին կոչէր զքեզ առ ինքն։ Եւ ասէ՝ ժամանակ պանտխտութեան քոյ յօտարութեանդ լցաւ. եկ այժմ ի սեփհական հայրենի ժառանգութիւնն քո։ Մի կալ մնալ ի գաւառդ մահու. զի անմահ կենացն վիճակեցար. զյաղթութեանն նշան կանգնեցեր. ի հրէից բազում չարչարանս կրեցեր։ Արդ՝ զրաւ եղեւ չարչարանացն. կատարումն էառ աշխատութիւնն։ Անցին տրտմականքն։ Ժամանեաց ուրախութիւնն։ Հանգիստն պատրաստեալ է։ Խորանն լուսոյ կազմեալ է։ Աթոռն փառաց յարդարեալէ։ Արդ՝ եկ եւ հանգիր ի բազում աշխատութեանցդ. եւ վայելեա ընդիս տեսլեամբ փառաց իմոց որ նախ քան զլինիլն աշխարհի։ Եւ յորժամ զայս ասաց զուարթունն, ետ զբրաբիոնն եւ վերացաւ յերկինս։ Եւ բրաբիոնն էր նման ոստոց արմաւենեաց. եւ հինգ իրս նշանակէր։ Նախ՝ հաւատացուցանէր զվերափոխիլն կուսին յաշխարհէս։ Երկրորդ՝ նշանակի դրախտին Աստուծոյ. եւ դարձեալ անդր երթալոյ. այսինքն յերկնաւորն դրախտ։ Երրորդ՝ զի տեսցեն առաքեալքն՝ եւ առաջին նորա օրհնութիւնս վեր առաքեսցեն։ Չորրորդ՝ ի նշան յաղթութեան աշխարհի եւ ամենայն չարեաց։ Հինգերորդ՝ զի լինիցին նշանք յոստոյ արմաւենեացն։ Եւ այսպէս իբրեւ ել ի լեառն, ամենայն բոյսք եւ տունկք խոնարհեալ երկրպագին նմա։ Եւ յորժամ դարձաւ ի յարկս իւր, մեծապէս դղրդեցան եւ շարժեցան ամենայն տեղիքն այն. եւ ի յինքեանց բազում լոյսս ջահից վառեցին։ Եւ Մարիամ աղօթեաց առ Աստուած եւ ասէ. ով Տէր ամենայնի եւ արարիչ բոլորից. դու ինքնին խոստացար ինձ գալ եւ աւանդել զհոգին իմ։ Եւ եղեւ ձայն առ նա եւ ասէ. ոչ թողից զքեզ։ Եւ հրամայեաց կոչել զազգակիցս եւ զդրացիս իւր եւ ասէ. լուցէք զամենայն ջահս եւ զղամբարս. եւ անսացէք առիս զերիս աւուրս։ Եւ պատմեաց նոցա բազում ինչ զմեծամեծս Աստուծոյ եւ ասէ։ Երկու հրեշտակք երթան առ հոգի մարդոյն. մինն չարութեան. եւ միւսն արդարութեան։ Զոր այսպէս մեկնեն վարդապետք եթէ՝ յորժամ ահեղ եւ սարսափելի օր վախճանին հասանի մարդոյ, եւ մերձենայ հրեշտակն որ զտագնապեալ հոգին պահանջէ, նաեւ դեւք չարք ընդ նմա մօտին։ Եւ թէ լինիցի մարդն սուրբ հոգւով եւ մարմնով եւ զգայութեամբ, ուրախանայ բարի հրեշտակն. եւ որպէս բարեկամ եւ սիրելի՝ ողջագուրէ զնա սիրով. եւ չար դեւքն՝ տրտմին եւ ի բաց գնան։ Եւ հրեշտակն քաղցրութեամբ աւանդէ զհոգին. եւ առաւալ հետեւի յերկնային ուղին։ Իսկ օդային չար հոգիքն թէպէտ ընդ առաջ գան թերեւս գտցեն տեսակ մեղաց ի նմա, եւ յորժամ ոչ գտանեն, սաստէ ի նոսա սուրբ հրեշտակն. եւ պատկառանօք յետս ընկրկին։ Եւ առեալ հրեշտակին անցանէ ի վեր քան զամենայն պարունակս լուսաւորացն գեր ի վերայ եթերին եւ հաստատութեանն. եւ երկրպագեցուցանէէ առաջի աթոռոյ աստուածութեանն։ Եւ տարեալ դասակարգէ ի կայանս կատրեալ արդարոցն. զոր Պօղոս (յոգիս անդրանկաց կատարելոցն ասէ։) Եւ կան եւ մնան լի անմահութեան յուսով, մինչ ի ժամանակս դատաստանին, եւ հատուցմանն ըստ իւրաքանչիւր գործոց. որպէս ասէ Դաւիթ. (քեզ սպասեն արդարքն, մինչեւ հատուսցես։) Իսկ զհոգիս միջակ արդարոցն՝ որք ոչ անցուցանէ ի վեր յերկինս, այլ առ ութներորոդ կամարաւն ի կայանս համացեղից հոգւոցն դասաւորէ զնոսա. եւ նոքա ակն ունին ողորմութեանն Աստուծոյ յաւուրն դատաստանի։ Այսոքիկ երկոքին կայանք՝ արդարոցն են. մինն ամենեւիմբ կատարելոցն ի յերկինս. եւ միւսն միջակացն ի ներքոյ երկնից։ Իսկ թէ մեղօք շաղախեալ իցէ հոգին, տրտմի սուրբ հրեշտակն եւ գարշի ի պղծութենէ նորա։ Եւ մեղսասէր դեւքն՝ խնդան եւ ուրախ լինին ընդ անմաքրութիւն հոգւոյն։ Սակայն սուրբ հրեշտակն թէպէտ ակամայ կամօք, այլ վասն հրամանին Տեառն աւանդէ զհոգի նորա. եւ սոսկալի դէմս ցուցանէ նմա. որպէս դահիճ առաքեալ ի թագաւորէ ի տանջանս ի տանջանս չարգործցաց. վասն այն հրեշտակ չար կոչի. ըստ այնմ, (առաքեաց ի նոսա տանջանս ի ձեռն հրեշտակի չարի։) Այլ ոչ թէ բնութեամբ չար է հրեշտակն, եւ ոչ թէ դեւն աւանդէ զհոգին մարդոյ, զի չունի իշխանութիւն. այլ բարի հրեշտակն վասն չարչար տանջանացն՝ չար կոչի։ Եւ յորժամ արձակէ զչար հոգին ի չար մարմնոյն, եւ առեալ ելանէ գեր ի վերոյ մեր ճանապարհորդեալ ընդ օդդ, ընդ առաջ գան չար հոգիքն գունդ առ գունդ. ուրախ լինին եւ ծափս հարուն ընդ կորստական հոգին. եւ կամին յափշտակել ի ձեռաց սուրբ հրեշտակին։ Եւ զամենայն չար գործս նորա յառաջ բերեն եւ իրաւաբանեն եթէ, մեր է՝ եւ ըստ մեր կամացս հետեւեցաւ։ Այն է՝ վասն որոյ աղօթէ աւետարանիչն Յօհաննէս. գալս իմում առ քեզ՝ ընկրկեսցի հուրն. շրջցի հնոցն. ամաչեսցեն հրեշտակք չարին։) Վասն զի տանջանարանս կազմեն. հուր բորբոքեն. սառնամանիս ցուցանեն. զի գիտասցէ մեղաւոր հոգին թէ՝ այն է պատահելոց նմա յաւուրն դատաստանի։ Եւ ապա յետ սակաւ մի թոյլ տալոյ, ի նա սուրբ հրեշտակն եւ յետս ընկրկին։ Եւ ոչ արժանաւորէ զհոգին մեղաւոր հանել ի գեր ի վերոյսն եւ երկրպագեցուցանել աթոռոյ աստուածութեանն. այլ տարեալ դասէ զնա ընդ այլ չարագործ հոգիսն ի յօդս այս՝ յորում կան բազում կոծով եւ աշխարանօք. եւ սպասեն յաւիտենական տան ջանացն։ Եւ թէպէտ յայժմ ոչ են առեալ չար հատուցումն ըստ գործոց իւրեանց. սակայն ակնկալութեամբ անսխալ տանջանացն՝ ի չար գործոց իւրեանց միշտ տրտմութեամբ չարչարին. որպէս եւ արդարքա յուսով փառաց պսակացն եւ ի գործս իւրեանց ուրախանան եւ հանգչին։ Զայս եւ այլ սոյնպիսիս ընդ երկար բանիւք պատմէր նոցա աստուածածին կոյսն՝ կուսանացն սրբոց։ Եւ յորժամ զայս լուան մաքուր կուսանքն եւ երջանիկ կանայքն ի կուսութեանցն մօրէ, յարտասուս հարեալ ածէին ողորմ ձայն եւ ասէին։ Ո՛վ մայր լուսոյ եւ առագաստ սրբութեան. ահա զքեզ ունէաք փոխանակ Տեառն մերոյ եւ միածնի քոյ սփոփիչ ի տրտմութիւնս. եւ զօրացուցիչ ի տկարութիւնս։ Եւ արդ՝ զի՞նչ լինիցիմք ի մէջ բազում վշտացս։ Պատասխանեալ ամենասրբուհին եւ ասէ. մաքուր հարսունք Քրիստոսի լուարուք. թէպէտ ես ոչ կամէի մնալ աստիս ի վերանալ միածնին իմոյ. այլ նա հրամայեաց ինձ լինիլ յերկրի որչափ կամք նորա սահմանեաց. այսպէս եւ դուք կացէք ի յերկրի մինչ ի կոչումն ձեր. եւ արիութեամբ գործեցէք զերկիր բնութեան ձերոյ. եւ լերուք մշակ առանց ամօթոյ. զի զվարձս աշխատութեան ընկալջիք ի Տեառնէ։ Զողջախոհութիւն պատուեցէք. զսրբութիւն սիրեցէք. պահօք պնտեցարք. աղօթից ստէպ կացէք. զլապտերս կուսութեան անշէջ պահեցէք. զի ընդ փեսային Քրիստոսի յառագաստն մտանիցէք։ Եւ մինչդեռ զայս ընդ նոսա խօսէր, ահա եկն հոգեւոր որդին կուսին կուսանն Յօհաննէս. եւ տուեալ ողջոյն ծնողին իւրոյ եւ երկրպագեալ։ Եւ զի լի էին տրտմութեամբ. հարցաներ զպատճառն։ Իսկ ամենասրբուհին զուարթ երեսօք եւ բերկրեալ սրտիւ պատմեաց նմա զամենայն կարգաւ. զերեւումն հրեշտակին. եւ զկոչելն յարքայութիւնն վերին։ Եւ իբրեւ լուաւ Յօհաննէս, յարտասուս ցնդեալ ողբայր հառաչմամբ զորբ մնալն ի հոգեւոր մօրէն։ Եւ եղեւ յանկարծակի որոտումն եւ թնդիւն. եւ ժողովեցան համագումար դասք սրբազան առաքելոցն ամպօք վերաբերեալ ի տան Աստուածամօրն. ըստ այնմ, (ուր մարմին իցէ՝ անդր արծուիք ժողովեսցին։) Եւ անդ յայտնեաց նոցա Աստուած զննջումն ամենասրբուհւոյ Աստուածածնին։ Եւ մինչդեռ նոքա յարտասուս հարեալ ասէին. Ո՞վ մայր Տեառն եւ Աստուածածին կոյս. յետ վերանալոյ միածին որդւոյ քոյ՝ դու մխիթարէիր զտրտմութիւն մեր. եւ քեւ զօրանայաք ի բազում չարչարանաց։ Եւ արդ՝ ո՞վ մխիթարէ զվիշտս մեր. ով սփոփէ զնեղութիւն մեր. որ յամենայն ուստէք շրջապատեն զմեօք։ Ետ պատասխանի սրբուհին եւ ասէ. ո՛վ վսեմական դասք քարոզչաց որդւոյն իմոյ. որ ընտրեցայք նախ քան զլինիլն աշխարհի։ Մի ողբովք զուրախութիւնս իմ լնոյք։ Մի մարդկօրէն ինչ զմտաւ ածէք. ունիք զմխիթարիչն որով զամենայն վշտացեալսն մխիթարէք. ունիք զզօրացուցիչն որով զբնաւ տկարութիւնս աշխարհի բառնայք։ Արդ՝ մի վհատիք ի վիշտս. մի երկնչիք ի չարչարողաց զմարմին. մի սոսկայք յանցաւոր մահուանէ։ Եւ դուք որպէս ուսայք ի Տեառնէ, զամենեցունց զփրկութիւնն հոգացէք. եւ զիս աղօթիւք յուղարկեցէք առ որ անձկացելեմ. զի խաղաղութեամբ անցից ընդ խաւարային իշխանութիւնս. եւ ժամանեցից յերկնաւոր նաւահանգիս Տեառն. եւ ընդ ձեզ Տէր եղիցի զամենայն աւուրս կենաց ձերոց ի պանտխտութեան տեղիս։ Եւ իբրեւ լռեաց սրբուհին ի խօսելոյ, առեալ աւետարանիչն Յօհաննէս փայտ կիպարեայ. ուստի եւ խաչն կենսաբեր զոր ձեւակերպեալ էր յառաջագոյն փայտեղէն պատկեր. եւ բերին ամենայն աշակերտքն առ սրբուհին եւ ասեն։ Մայր լուսոյ՝ եւ տաճար բարձրելոյ բանին. աղաչեմք զքեզ. որովհետեւ հանդերձեալես վերափոխիլ առ միածին որդին քո՝ ընկալ զպատկերս զայս նկարեալ ի Յօհաննէ. եւ դիր ի հանդէպ աստուածազարդ պատկերիդ. եւ օրհնեա զսա պատճառ կենաց աշխարհի. որպէս որդին քո միածին զփայտ չարչարանաց իւրոց ետ նշան փրկութեան աշխարհի. զի տեսանելով զսա, մխիթարիցուք որպէս զքեզ իսկ տեսեալ։ Այլեւ զի գտցուք առողջութիւն սովաւ ի պէսպէս վտանգից եւ յախտէ բորոտութեան. որպէս այժմ եռայ յերկրի մանաւանդ Յերուսաղէմ։ Եւ ասէ սուրբ կոյսն. ընդէ՞ր հարկէք զաղախին Տեառն առնել իրս յանուն իմ որ ոչ է արժան։ Դուք ընտեալք աշակերտք Քրիստոսի. դուք աղաչեցէք զնա եւ լինիցի ձեզ։ Եւ յորժամ ստէպ թախանձեցին աշակերտքն. առեալ զպատկերն ի սուրբ ձեռս իւր. եւ տարածեաց Աստուածաբարձ բազուկն իւր. աղօթեաց եւ օրհնեաց զնա։ Եւ կամար լուսեղէն եկաց ի վերայ սրբուհւոյն. եւ խաչանման լոյս կայթեաց ի սուրբ պատկերն. եւ եդ սրբուհին զպակերն ի վերայ սուրբ երեսաց իւրոց. եւ թացեալ զնա յորդառատ արտասւօքն զոր հեղոյր առաջի Տեառն։ Եւ առեալ Պետրոսի զպատկերն ի ձեռաց աստուածածնին. եւ ամենեքեան երկրպագեցին ահիւ մեծաւ Աստուածածին կուսին եւ սրբոյ պակերի նորա։ Եւ յետ այնորիկ մտեալ սուրբ կոյսն ի սենեակն առանձին. եւ ի բաց դնէր զհանդերձն հին. եւ զգենոյր նոր եւ սպիտակ հանդերձ ի ցուցումն նորոգ կենացն, եւ պայծառ լուսոյն յոր փոխիլոց էր. եւ զհինն տուեալ աղքատաց կուսանացն որ մօտակայքն էին նմա. եւ ինքն ընկողմանեցաւ ի սուրբ անկողինն։ Եւ սուրբ առաքեալքն նստան զմահճօք նորա արթնութեամբ զցայգն ամենայն. եւ խօսէին դրուատս գովեստի ի փոխումն աստուածամօրն. եւ ի խրատ եւ յօգուտ ժողովրդեան։ Եւ ի հասարակիլ մէջ գիշերոյն՝ եղեւ շարժումն սաստիկ. եւ որոտումն եւ փայլատակումն. եւ ծագեաց ճառագայթ լուսոյ. եւ բուրեաց անուշահոտութիւն. յորմէ բազումք թմրեցան։ Եւ ահա Տէրն տէրանց եւ թագաւորն սերովբէից՝ բազում հրեշտակօք անմարմին զօրաց խոնարհեալ ի բարձանց յաւանդումն լուսապայծառ ոգւոյ ամենասուրբ ծնողին իւրոյ։ Իսկ դասք ընտրելոցն՝ կային հիացեալ ահիւ մեծաւ. եւ խնդութեամբ փառաւորէին զՏէրն իւրեանց, որոյ արժանի եղեն տեսութեանն ի մարմնի։ Իսկ ընդ առաւօտն՝ որպէս զխունկ անուշ աւանդեաց սուրբ կոյսն զսրբասնեալ հոգին ի ձեռս միածին իւրոյ ասելով. ձեռս քո յանձն առնեմ զհոգին իմ։) Զոր ընկալեալ Տէրն մեծաւ պատուով՝ ետ ի հրեշտակապեատն Միքայէլ։ Եւ տեսեալ առաքելոցն զհոգի ամենամաքուր կուսին իբրեւ զլոյս փայլեալ քան զարեգակն ի կերպարանս մարդոյ առանց արուի եւ իգի։ Ասէ Պետրոս. Տէր ո՞վ իցէ ի մարդկանէ ոգի այդպէս լուսափայլ՝ որպէս ծնողիդ քոյ։ Ասէ Տէրն. ով պետրէ՝ ամենայն հոգիք մարդոյ յառաջագոյն այդպէս սպիտակ եւ լուսափայլ են. այլ ի մեղացն շաղախեալ սեւանան եւ տգեղանան։ Եւ զայս ասելով վերացաւ Տէրն անմարմնական բազմութեամբ։ Իսկ առաքելոցն պատեալ զմարմինն աստուածընկալ սուրբ կտաւովք. եւ բարձեալ ի վերայ աստուածարեալ բազկաց իւրեանց. եւ ամենայն բազմութիւն հաւատացելոցն եւ սուրբ կուսանացն ջահիւք եւ լապտերօք, եւ բուրմամբ անուշահոտ խնկոց տարան ի նախասացեալ տեղին ի Տեառնէ ի ձորն Գեթսամանի ունելով զբրաբիոնն ոստոյ արմաւենւոյն ընդ նմա։ Եւ լոյս խաչանիշ եկաց ի վերայ Աստուածակիր մարմնոյն մինչեւ ի տեղի հանգստեանն, եւ մինչ ի վերափոխելն զնա ի գերեզմանէն։ Եւ դասք անմարմնոցն պարակից եղեալ առաքելոցն՝ յաներեւոյթս երգէին զերգս հոգեւոր պաշտամանն։ Իսկ տիրասպան հրէայքն՝ բարկութեամբ ամբոխ յարուցանէին ի վերայ սուրբ առաքելոցն. եւ աստուածասաստ բարկութեամբ հարան ամենեքեան կուրութեամբ. եւ յարկիր կործանէին։ Եւ մի ոմն ի քահանայիցն որում անուն էր Սոփոնիա՝ բուռն հարեալ զդագաղացն, կամէր յերկիր ընկենուլ զգանձն աստուածային. եւ եհաս արժանաւոր պատուհասն Աստուծոյ ի վերայ նորա. եւ հատան երկոքին ձեռքն յարմկացն. եւ կախեցան զդագաղէն. եւ յերկիր կործանեալ, լայր դառնապէս. եւ կոծէր զանձն. եւ աղաղակէր առ առաքեալսն եւ ասէր։ Ողորմեցարուք աշակերտք Քրիստոիս. որ ըստ արժանւոյն իմոյ պատուհասեցայ յարդար դատաւրէն Աստուծոյ. նոյնպէս եւ ամենայն հրէայքն ասէին։ Ասէ Պետրոս. ով անհաւատ հրէայք՝ ոչ զղջացայք յանզեղջ սիրտ ձեր. այժմ դարձարուք եւ ապաշխարեցէք. եւ գթասցի ի ձեզ բարերարն Աստուած։ Աղաղակեաց ամենայն բազմութիւնն եւ ամբոխն. խոստովանիմք աստուածածին զսուրբ կոյսն. եւ զծնեալն ի նմանէ Աստուած ճշմարիտ երկնից եւ երկրի. միայն գթասցի րրի մեզ՝ եւ թողցէ զյառաջին յանցանս մեր։ Եւ առեալ զարմկացն Պետրոսի՝ եբեր մերձեցոյց ի յօդս ձեռինն հատելոյ. եւ միացեալ կցեցան իբրեւ զառաջինն. եւ առեալ յոստոյ արմաւենւոյն, մերձեցոյց յաչս կուրացելոցն. եւ ամենեքեան լուսաւորեցան եւ մկրտեցան յաւուր յայնմիկ բազմութիւն ժողովրդոց ի հրէից եւ հեթանսոաց. որք եւ լուսաւորեցան ի լոյսն ճշմարիտ։ Իսկ առաքեալքն տարան զմարմինն Աստուծոյ կնկալ. եդին ի գերեզմանի. եւ պահէին զերիս աւուրս որպէս պատուիրեաց նոցա Տէր. եւ ձայն հրեշտակացն լսելի լինէր անլռելի զտիւ եւ զգիշեր զաւուրսն զայնոսիկ. եւ ի լրման երից աւուրն՝ լռեալ դադարեցան։ Իսկ սուրբ առաքեալն Բարթուղիմէոս՝ ոչ ժամանեաց ընդ այլ աշակերտսն ի փոխումն Տիրամօրն։ Քանզի այսպէս էր կամք Տեառն. որպէս եւ Թօմաս ոչ էր ընդ աշակերտսն յորժամ դրօքն փակելօք եմուտ. այլ յետոյ խոստովանեցաւ զնա Տէր եւ Աստուած։ Նոյնպէս եւ Բարթուղիմէոս յետոյ եկեալ՝ զի ի պատճառս նորա յայտնի լիցի եւ աշխարհի վերափոխումն ամենասրբուպւոյն։ Եւ եկեալ յետոյ՝ տրտմէր յոյժ. եւ աղաչէր զաշակերտակիցսն ցուցանել նմա զգանձն աստուածային։ Եւ բացեալ զգերեզմանն, գտին ունայն զպատանսն յաստուածակիր մարմնոյն. եւ հիացեալ մեծաւ զարմանալեօք, փառս մատուցանէին Աստուծոյ. եւ իմացան թէ յետ դադարելոյ օրհնաբանութեան անմարմնին զօրացն, վերափոխեալ եղեւ ի նոցունց իսկ յանմարմինն զօրացն յիմանալի խորանսն անմահից։ Եւ առաքեալն Թօմաս երգեաց զփառաւորեալ եւ օրհնեալ միշտ սուրբ կոյս աստուածածին Մարիամ մայր Քրիստոսի՝ մատո զաղաչանս մեր որդւոյ քո եւ Աստուծոյդ մերոյ։ Զոր եւ մեք ազգ հայկազեան տահմի՝ այսօր տօնեմք՝ ոչ զննջման տօն, այլ զյարութեանն եւ զվերափոխմանն առ որդին իւր միաին։ Զի այսօր փոխեցաւ աստուածածինն միշտ կենդանի. քանզի զանմահութեան բաժակն ճաշակաց. եւ է բարեխօս վասն մեր միշտ առ միածին որդին։ Ապա յայնժամ առեալ սուգ առաքելոյն Բարթուղիմէոսի, զի եւ մարմնոյն որում բաղձայր՝ ոչ եղեւ տեսութեանն արժանի. վասն որոյ մխիթարիչքն աշխարհի՝ մխիթարեցին զսուգ եղբօրն. ետուն նմա զգանձն աստուածային զտիպ աստուածմօրն պատկերի։ Եւ նորա առեալ լի եղեւ ուրախութեամբ որպէս թէ նոյն ինքն զսրբուհին տեսանիցէ. եւ տարեալ յաշխարհն պարսից եւ հայոց. նովաւ կատարէր բազում սքանչելիս. որպէս եւ գրեալ է ի պատմութեան իւրում։ Իսկ առաքելոցն նստեալ յաւուրս ինչ յԵրուսաղէմ, եւ ողջոյն տւեեալ միմեանց, գնացին իւրաքանչիւրոք ի վիճակս իրեանց։ *Այլ աստանօր՝ երիս իրս հարցանելի է մեզ։ Նախ եթէ՝ մարմինն Աստուածամօր սոսկ միայն եղեւ վերափոխեալ յանմարմնոցն, եթէ միաւորեցաւ գերամաքուր հոգին եւ յարեաւ ի մեռելոց։ Արդ՝ թէ ոք ասիցէ միայն մարմինն վերափոխեալ առանց ոգւոյ։ Ասեմք եթէ՝ անմարթ է զայս իմանալ վասն վեց պատճառի։ Նախզի՝ անպատշաճ է որ յերկրէ ի յերկինս դիակիր լինին հրեշտակք. եւ տարցեն սոսկ մարմին առանց հոգւոյ։ Երկրորդ՝ զի ոչ ինչ է պատիւ եւ ոչ յօգուտ ամենօրհնեալ կուսին մարմինն անզգայ եւ անկենդան վերափոխեալ ի կեանս անմահ։ Երրորդ՝ զի եւ ոչ երեք երբէք երեւեցաւ այսպէս յառաջինսն կամ ի վերջինս. զի թէպէտ Եղիա եւ Ենովք զհասարակաց յարութիւնն ոչ են ընկալեալ. սակայն զմահացու կենդանութիւնս զայս ոչ են ի բաց եղեալ. այլ կենդանին են՝ եւ ի զգայութեան եւ յիմացութեան. թէպէտ յետոյ զպարտս բնութեան վճարեսցեն եւ նորագեսցին։ Եւ թէ նոքա կենդանի են՝ զի ա՞րդ մեռեալ։ Չորրորդ պատճառ՝ զի եւ աշխարհն այն՝ կենդանեաց է տեղի. եւ զմեռեալ մարմին ոչ ընդունի. որպէս ասէ մարգարէն. (հաւատամ տեսանել զբարութիւն Տեառն յերկրին կենդանեաց. եւ դու ես յոյս եւ բաժին իմ յերկրին կենդանեաց։) Հինգերորդ՝ զի թէ մարմինն անկենդան էր վերափոխեալ, վասն է՞ր պատանքն ի գերեզմանի մնային. զի անվայելուչ է զդին մերկ առանց պատանաց բառնալ եւ տանիլ։ Վեցերորդ՝ յայտնապէս մնալ պատանացն՝ զյարութիւն մարմնոյն գուշակէր. որպէս զՏեառն մերոյ եւ փրկչին. զի եւ առաքելոցն հաստատուն նշանակ յարութեանն քան զաւետիս կենացն՝ թողուլ պատանացն եղեւ ի գերեզմանին. որպէս ասէ աւետարանն. (տեսեալ զպատանսն եւ զվարշամակն ուրոյն ծաւալեալ, ) հաւատացին թէ՝ յարեաւ ի մեռելոց։ Նոյնպէս եւ մեք ի հասարակ յարութեանն՝ ոչ թէ պատանօք յառնեմք, այլ չնաշխարհիկ մարմնով եւ լուսափայլ կերպարանօք։ Ապա ուրեմն թողուլ պատանացն՝ պաստատուն նշանակ է յարութեան մօր կենդանւոյն յաւիտենից։ Որ յարեաւ երեքօրեայ որպէս զմիածինն իւր. եւ մնաց յաւիտեան անմահ։ Իսկ թէ ոք ասիցէ՝ աստուածային է սահման նախ քան զհասարակացն յարութիւն ոչ յառանել ումեք այնու կերպարանաւ, եւ ոչ ժառանգել զփառացն պատիւ։ Ասեմք եթէ՝ եւ նոյչն հրամանին է սահման ոչ կուսին ծնանիլ եւ զբնութեան անբողջ պահել զկնինք։ Եւ որպէս միայնակ առ սա լուծան օրէնք բնութեան. զի սա միայն յղացաւ առանց սերման եւ ծնաւ անախտ կուսութեամբ. այսպէս եւ նախ քան զհասարակաց յարութիւնն՝ սա միայն յարեաւ՝ եւ զանապատում փառսն ժառանգեաց։ Եւ դարձեալ՝ զի օրինադիրն ի ներքոյ սահմանի օրինաց ոչ գրաւի։ Իսկ թէ ոք հակառակեսցի՝ մեք ոչ ունիմք զայն սովորութիւն։ *Երկրորդ հարցումն թէ՝ վասն է՞ր ի սուրբ եկեղեցիս ոմանք մի օր տօնեն զտօն վերափոխման կուսին. եւ ոմանք Գ օր. եւ ոմանք ինն օր։ Ասեմք եթէ՝ ամենեքեան են խորհրդաւորք։ Այնք որք մի օր տօնեն ի տասն եւ հինգ օգոստոս ամսոյ՝ զննջումն ամենասուրբ կուսին տօնախմբեն։ Եւ այնք որք Գ օր՝ զյարութիւնն տօնեն. զի յետ երից աւուրցն որ ձայնք հրեշտակացն դադարեցան՝ իմացեալ եղեւ տառաքելոցն յարութիւն ամենօրհնեալ կուսին։ Իսկ որք ինն օր տօնեն՝ այսու մտօք, զի որպէս որդին իւր միածին յետ համբառնալոյն յերկինս՝ յիւրաքանչիւր օր ի մի մի դասս հրեշտակաց հանգուցեալ՝ տօնախմբէին ուրախութեամբ մինչ ի տասներորդ օրն. յորում ի վեր էացն քան զամենայն իշխանութիւնս եւ զպետութիւնս. եւ եմուտ ի ներքին կողմն վարագուրին նստեալ ընդաջմէ հօր իւրոյ. եւ ի տասներորդումն աւուր առաքեաց զմխիթարիչ հոգին սուրբ ի դասս առաքելոցն։ Եւ զայս ուսաք ի սրբոյն Գրիգորի լուսաւորչէն մերմէ. եւ ունիմք աւանդութեամբ առմեզ հաստատեալ։ Նոյնպէս եւ զմայր միածնին ի փոփոխումն յերկրէ ի յօթն աստեղեան լուսեղէն խորանս՝ ըստ իւրաքանչիւր դասուց՝ ընդառաջ ելեալ մեծաւ ուրախութեամբ տօն կատարէին. սկսեալ ի ներքուստ ի վեր ի հրեշտակաց դասուն, մինչ ի դասս աթոռոցն վերին. ըստ զանազան դասուցն՝ զանազան օրհնութեամբ բարեբանութիւն եւ օրհնութիւն մատուցանէին. եւ պատուէին որպէս զմայր եւ զծնօղ բանին Աստուծոյ։ Իսկ ի տասներորդումն աւուր՝ վերանցեալ գերազանցեալ քան զամենայն ինն դասս հրեշտակաց, եւ մտեալ ի ներքին կողմն վարագուրին, նստաւ ընդաջմէ միածին որդւոյն։ Եւ որպէս յամենայն դասակարգութիւնսն զարժանապէս յամենայն դասակարգութիւնսն զարժանապէս օրհնութինսն մատուցանէին. նոյնպէս եւ մեծ քան զամենայն եւ առաւել բարձրագոյն եւ արժանապէս՝ հայր հանդերձ հոգւովն ի վերուստ բարբառէր ասելով։ (Բազում դստերք ստացան զմեծութիւն. բազումք արարին զզօրութիւն. բայց դու առաւել եղեր եւ անցուցեր զամենեքումբք. սուտ հաճութիւն՝ եւ ընդունայն գեղ կնոջ ոչ գոյ ի քեզ։) Արդ՝ եկ եւ հանգիր ի գերարփի եւ յանպատում լուսաճեմ խորանս. եւ վայելեա ի փառս միածնի որդւոյ քոյ. զոր պատրաստեալ է քեզ ի սկզբանէ աշխարհի։ Այս վասն իննօրեաեյ տօնից։ *Երրորդ հարցումն թէ՝ վասն է՞ր ազգս մեր կանոնեալ ունի յառաջնոցն՝ միշտ եւ հանագազ ի կիրակէ տօնել զփոխումն սրբուհւոյն։ Ասեմք թէ վասն հինգ պատճառի։ Նախ զի ասեն թէ՝ ի կիրակէ էր օր յարութեանն. զի որպէս չորեք շաբաթի աւետիս առեալ՝ եւ ի հինգ շաբաթի ծնեալ զՏէրն։ Յորում աւուր որ Իսահակ ծնաւ ի մօրէ յաւուր հինգ շաբաթոջ։ Ի նոյն հինգ շաբաթի օրն եւ կոյսն էր թնեալ ի մօրէ իւրմէ յԱննայ է. եւ ի նմին աւուր վախճանի. եւ ի կիրակէ յառնէ. զի կարգաւոր մահ զայն ասեն, որ ի ծննդեանն աւուրն լինի։ Եւ մեք յայս միտս՝ ի կիրակէ տօնեմք զյարութիւնն. եւ ոչ զմահն որպէս ասացաք։ երկրորդ՝ զի այլք ասեն եթէ՝ յառաջ քան զերեսուն օր՝ ժամանակ խնդրեաց աղօթիւք. եւ ի կիրակէ դիպեցաւ երեսուն երորդ օրն։ Երրորդ պատճառ՝ զի կիրակէն տէրունի թարգմանի։ Եւ աւուրս տօն երեք պատիւ ունի։ Մին՝ զի գալուստի է փրկչին յերկիր։ Եւ երկու՝ զի ննջումն է աստուածածին կուսին. որ աւանդեաց զամենասուրբ հոգին ի ձեռս միածնին։ Եւ երեք՝ որ յարութիւն է եւ վերափոխումն ծնողին առ ծնեալ որդին միածին։ Եւ այսպէս տէրունական է տօնս. վասն որոյ ի կիրակէ տօնեմք։ Չորրորդ պատճառի զի ի կիրակէ տօնեմք զյարութիւնն Քրիստոսի. եւ ի կիրակէ տօնեմք զյարութիւնն աստուածամօրն կուսի։ Նաեւ յառաջնում աւուրսն՝ զմեծացուսցէն ի կիրակէ երգէին։ Այս է՝ զի զմայր ընդ որդւոյն պատւեմք ի կիրակէ. եւ ոչ ի հասարակ աւուրս որպէս զայլ սրբոցն։ Զի մի է դաւանումն խոստովանութեան. որ ոք խոստովանի զմայրն աստուածածին՝ խոստովանի եւ զծնեալն ի նմանէ Աստուած ճշմարիտ։ Եւ որ ոք Աստուած խոստովանի զորդին միածին՝ խոստովանի եւ զմայրն ճշմարտապէս աստուածածին։ Վասն որոյ ի միում աւուր տօնեմք զյարութիւնն որդւոյն միածնի. եւ զյարութիւն ամէն օրհնեալ մօր իւրոյ եւ կուսի։ Հինգերորդ՝ զի եւ մեր յարութիւնն ի կիրակէ է լինելոց որպէս Տեառն մերոյ։ Եւ ապաստան յուսոյ մերոյ՝ սուրբ կոյսն է. վասն որոյ ի կիրակէ տօնեմք՝ զի յայնմ կիրակէի գտցուք զողորմութիւն ի նմանէ որ նստեալ է ընդ աջմէ միածնին իւրոյ։ Որեւ այսօր յերես անկեալ հառաչանօք սրտի, եւ արտասուագոչ պաղատանօք, աղերսեմք առ հասարակ ի միասին։ Ով Աստուածածին կոյս։ Ով Աստուածակիր խորան։ Ով Աստուածաբնակ տաճար։ Ով Աստուածատունկ ծոց։ Ով Աստուածահանգիստ գիրկ։ Ով Աստուածադիաց ստինք։ Ով Աստուածաշօշափ մատունք։ Ով Աստուածաճոյճ ձեռք։ Ով Աստուածաբարձ բազուկ։ Ով Աստուածամերձ բերան։ Ով Աստուածահամբոյր շրթունք։ Ով Աստուածահայեաց աչք։ Ով Աստուածալուր ունկն։ Ով Աստուածախօս լեզու։ Մայր Տեառն եւ ծնօղ փրկչին մերոյ եւ Աստուծոյ. վասն անբիծ եւ անարատ սրբութեանդ մարենի աղեսիդ, եւ սիրալիր գթոյթ, բարեխօսեա առմիածին ծնեալն ի քէն վասն գթոտ եւ սխալական անդամոցս որդւոյ քոյ սիրելւոյ։ Զի քաղցր ակամբ հայեսցի ի գինս անբիծ եւ անարատ արեան իւրոյ. ի խոստովանօղսս զքեզ Աստուածածին սուրբ կոյս եւ մայր Քրիստոսի։ Այժմ անփորձ անբասիր մնալ կենօք ուղղափառ հաւատով եւ անշարժ յուսով ի սէր սիրելի որդւոյ քոյ Տեառնդ մերոյ։ Եւ ի ժամ մահուն՝ հրեշտակի բարւոյ յանձն առնել զմեզ. քաղցրութեամբ աւանդել զհոգիս մեր. եւ հասանիլ յօթեւանս լուսոյ ի կայանս արդարոց։ Եւ անդ յահագին աւուր յարութեան մերոյ, եւ ի սոսկալի բեմին անաչառ դատաւորին, ներողութեամբ անյիշաչար լինիլ բազում եւ անթիւ յանցանաց մերոց։ Զի արժանի լիցուք յանցանաց մերոց։ Զի արժանի լիցուք քոյին անդառնալի բարեխօսութեամբդ՝ տեսանել զքեզ ի մէջ իմատուն կուսանացն բազմեալ ընդաջմէ փեսային Քրիստոսի. եւ Քեւ զուարճացեալ տեսլեամբ եւ ուրխացեալ սրտիւ, հանցուք զփառս եւ զպատիւ Միածին Որդուոյ Քոյ ընդ Հօր ամենակալի եւ ամենասուրբ Հոգւոյն. յաւիտեանս յաւիտենից ամէն։