Գիրք քարոզութեան որ կոչի ամարան հատոր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

(Յիշատակարան յարմարողի գրքոյն) (Գլուխ. ՃՁԸ)

 

Օրհնութիւն գոհութիւն եւ բարեբանութիւն՝ փառք պատիւ եւ երկրպագութիւն ի բոլոր գոյից եւ ի լրմանէ եկեղեցւոյ՝ անկարօտին Աստուծոյ. եռանձնեայ եւ համագոյ սուրբ երրորդութեան հօր եւ որդւոյ եւ հոգւոյն սրբոյ։ Որ արժանի արար զանարժանս հասանիլ ի կատարումն գործոյս։ *Արդ՝ ես թախծեալս մտօք եւ ցաւագին անձամբ՝ վերջինս ի ծնունդս եկեղեցւոյ՝ եւ տրուպս բանասիրաց փութոյ Գրիգոր պիտակ անուն խնդրօղ բանի։ Հաւաքեցի ձեռամբ իմով զգիրքս քարոզողաց ի ստորասուզեալ ժամանակի։ Ի թուաբերութեանս մեծի յութն հարիւր յիսուն եւ վեց երորդի ամի։ Ընդ հովանեաւ դրան սուրբ առաքելոյս եւ Ստաթէի։ Եւ եղեւ պատճառ սորա յերից։ Նախ՝ հարկեցեալ յեղբարց համաշունչ աշակերտաց։ Երկրորդ՝ զի ոչ գոյր գիրք քարոզաց մերս վարդապետաց. բայց խորինն ասացուածք։ Եւ երրորդ պատճառ՝ զի ես տարտամ հոգւով եւ ծոյլ մարմնով՝ ոչ կարացի բազմաց քարոզել. վասն որոյ հնարեցայ զգիրս քարոզաց՝ զի եւ ինձ մասն լիցի ընդ ձեզ բարեաց։ Զի նախ քան զայս՝ լինէր յերից մինն. կամ ոչ քարոզել. կամ դժուարութեամբ աշխատիլ. կամ զայլոցն առեալ անպարկեշտ քարոզել։ Զորեւ յերկուս հատորս արարի վասն դիւրութեան. զմինն Ձմերան. եւ զմիւսն Ամարան որպէս եւ տեսանէք։ Առաջինն ի ծննդենէն սկսեալ, եւ կարգաւ կատարեալ ի գալուստ հոգւոյն սրբոյ։ Երկրորդն ի գալստենէն սկսեալ, եւ յաւագ տօնսն աւարատեալ այսպիսի իմն կարգաւ։ *Նախ յօրինացն հին։ Եւ ապա ի նորս շնորհաց։ Յեօթանց առաքինութեանց։ Եւ ի խորհրդոց եկեղեցւոյ։ Եւ յամենայն մեղաց։ Եւ ի հասարակ բոլոր եւ մասանց ապաշխարութեանց։ Եւ ապա ի կարգս տօնացուցի յարմարեալ։ Որոց առաջին հատորն ունի քարոզս. ՃԿ. թուով։ Եւ երկրորդ ՃՁԴ նոյն չափով. սակաւ ինչ յաւելեալ։ Եւ յայլ ուրեք ի քաղուածոյս սաղմոսացն։ Եւ Յեսայեայն։ Յառակացն։ Եւ յերգոցն։ Յաւետարանն՝ եւ յառաքեալն՝ քարոզք եւ բանք գլխաւորք։ Իսկ այն որ (նորին եւ յայլմէ) վերագրեալն է, զի յատկասցին ի միմեանց. եւ մի գողացեալ թուեսցին ախմարաց մտաց։ Եւ յայլմէն եւս՝ պիտանին եւ բարին ընտրեալ. եւ աւելորդն խոտեալ։ *Արդ՝ աղաղակեմ ի խորոց սրտից առ համշիրակ դասս սրբազանից։ Որ բազում աշխատութեամբ դիւրացուցաք ձեզ զբանս քարոզութեան. եւ դուք խնդրեցէք դիւրութիւն մեզ յիշմամբ ձեր ի Տէր։ Զի յուսով հաւատամ ի մարդասէրն կամաց ի ձեռն խնդրոյ ձերոյդ մաղթանաց, ներումն շնորհիլ բազմաթիւ մերոց յանցանաց։ Այլեւ վեհին իմոյ պետի. ազգիս հայոց մեծ հռետորի. Յօհաննէս մակորոտէի. կախեալ ի սէրն սիրելի. բարեաց ի սմա յիշեալ լիցի. հանդերձ ծնողօքն իւր կրկնակի։ Այլեւ զծնօղս վիժածիս. եւ համօրէն ազգատոհմիս. որք ըստ հոգւոյ եղեն վարժիչ. կամ ըստ արեան կցորդակից։ Նախ քեռ որդւոյն իմոյ ըստ մարմնի. ծնընդամիտ երգաբանի. առաքելոյ առաքինի. եւ սիւնական գլխոյ արհի։ Եւ նորաբոյս քահանայի. նախ ի Քրիստոս կոչեալ լինի. նորին եղբօրն բարսեղի. բարեաց մասին յիշեալ լիցին։ Այլեւ գրոյս այս խնդրողի. Յակօբ րաբուն համշիրակի. ի տանէ գողթնեայ ի բուստ բնակողի. որորյ յիշատակն՝ օրհնութեամբ եղիցի։ Եւ զհարապետ միայնական. որ նա եղեւ մեզ օգնական. հոգալ զպէտս մարմնական. աշակերտաց մերոց լրման. յիշման ի Տէր լիցի արժան. մասին բարեաց ողորմութեան։ Եւ համօրէն վաստակողաց. ի սրբագիրս աշխատողաց. որք յառաջին եւ ի վերջին. ի կենաց գիրն արձանասցին։ Աշխոյժ մտօք ընթերցողաց. եւ բարեսէր ունկնդնողաց. եւ զօրինակն շնորհողաց. նաեւ ուղղչացն սխալանաց. ընդ քանքարին շահեցողաց. ժառանգեսցեն պարգեւ բարեաց։ Որ եւ մաղթեմ ամենայնի. զգաղափարօղդ օրինակի. գրել զգիրս յիշատակի. ձեռամբ ձերով ի քարտիզի. եւ դուք ի գիրն կենդանի. լիցիք գրեալ անջնջելի։ Եւ յուսողացս եւ յիշողացդ. այլեւ զամէն ասացողաց. յառհասարակ Տեառնէն բարեաց. հաղորդիցուք մասին շնորհաց։ Որում պատիւ եւ սրբասաց. ի յերկնայնոց ու յերկրաւորաց. ի հանուրց գոյից եւ ի մասանց. այժմ եւ յանկէտ ժամանակաց։ Ամէն եղիցի եղիցի։

(Ցանկ Գլխոց Սրբոյ Մատենիս)

Քարոզ բարի եւ չար ճանապարհի

Քարոզ տասն բանեան օրինաց

Քարոզ դարձեալ տասն բանեան օրի

Քարոզ դարձեալ տասն բանեան օրի

Քարոզ վասն տասն հարուածոցն եգիպ

Քարոզ վասն տեսլեան եւ երազոց

Քարոզ եւ խրատ ամենայն մարդկան. (հայեաց ի քեզ՝ գուցէ լինիցի բան ծածուկ ի սրտի քում։)

Քարոզ սուրբ երրորդութեան

Քարոզ ի բանն տէրունական որ ասէ. (յորժամ յաղօթս կացջիք՝ ասասջիք հայր մեր որ յերկինս ես։)

Քարոզ դարձեալ հայր մեղայի 10։

Քարոզ դարձեալ (եղիցին կամք քո) 11։

Քարոզ վասն հաւատոյ առաջին 12։

Քարոզ դարձեալ վասն հաւատոյ 13։

Քարոզ դարձեալ վասն հաւատոյ յուսոյ եւ սիրոյ 14։

Քարոզ վասն յուսոյ 15։

Քարոզ վասն սիրոյ 16։

Քարոզ դարձեալ վասն սիրոյ 17։

Քարոզ վասն առաքինութեան 18։

Քարոզ վասն խոհեմութեան 19։

Քարոզ վասն իմաստութեան 20։

Քարոզ վասն արիութեան 21։

Քարոզ վասն գործոյ 22։

Քարոզ վասն երկրագործաց 23։

Քարոզ վասն հեղգաց 24։

Քարոզ վասն քնոյ 25։

Քարոզ վասն հալալ ամուսնութեան 26։

Քարոզ վասն արդարութեան 27։

Քարոզ դարձեալ վասն արդարութեան 28։

Քարոզ դարձեալ վասն արդարութեան 29։

Քարոզ դարձեալ վասն արդարութեան վաճառաց եւ կշռոց։

Քարոզ վասն զրկանաց 31։

Քարոզ վասն է խորհրդոց եկեղեցւոյ 32։

Քարոզ վասն մկրտութեան 33։

Քարոզ վասն հաղորդութեան 34։

Քարոզ նոյն խորհուրդ 35։

Քարոզ վասն պատարագի 36։

Քարոզ ձեռնադրութեան 37։

Քարոզ վասն քահանայութեան 38։

Քարոզ վասն միայնակեցաց 39։

Քարոզ վասն կարգի քահանայութեան 40։

Քարոզ վասն կարգի քահանայութեան 41։

Քարոզ վասն քահանայից 42։

Քարոզ վասն խոստովանահարց 43։

Քարոզ վասն պսակի 44։

Քարոզ վասն պսակի 45։

Քարոզ դարձեալ վասն պսակի 46։

Քարոզ վասն մեղաց 47։

Քարոզ դարձեալ վասն մեղաց 48։

Քարոզ դարձեալ վասն մեղաց 49։

Քարոզ վասն սկզբնական մեղաց 50։

Քարոզ վասն մահացու մեղաց 51։

Քարոզ վասն ներելի մեղաց 52։

Քարոզ վասն խորհրդոյ մեղաց 53։

Քարոզ վասն լեզուի 54։

Քարոզ վասն մեղաց լեզուի 55։

Քարոզ վասն չար լեզուի 56։

Քարոզ վասն բամբասանաց 57։

Քարոզ վասն լեզուի բարկութեան 58։

Քարոզ վասն համբերութեան 59։

Քարոզ վասն ծիծաղելոյ 60։

Քարոզ վասն ամբարտաւանութեան 61։

Քարոզ վասն նախանձու 62։

Քարոզ վասն ագահութեան 63։

Քարոզ վասն արծաթ սիրութեան 64։

Քարոզ վասն որկրամոլութեան 65։

Քարոզ վասն արբեցութեան 66։

Քարոզ վասն պատրանաց սատանայի 67։

Քարոզ վասն վնասուց պոռնիկ կանանց 68։

Քարոզ վասն լծոյ օրինաց 69։

Քարոզ վասն կռապաշտութեան 70։

Քարոզ վասն տարաժամ մահու 71։

Քարոզ վասն աւուր չարի 72։

Քարոզ վասն նեղութեան 73։

Քարոզ վասն պատուհասի 74։

Քարոզ վասն ապաշխարութեան 75։

Քարոզ դարձեալ վասն ապաշխարութեան 76։

Քարոզ վասն զղջման 77։

Քարոզ վասն խոստովանութեան 78։

Քարոզ դարձեալ վասն խոստովանութեան 79։

Քարոզ վասն խոստովանութեան 80։

Քարոզ վասն աղօթից առաջին 81։

Քարոզ դարձեալ վասն աղօթից 82։

Քարոզ դարձեալ վասն աղօթից 83։

Քարոզ վասն կարգաց աղօթից 84։

Քարոզ դարձեալ վասն աղօթից 85։

Քարոզ վասն առաւօտու 86։

Քարոզ դարձեալ վասն առաւօտու 87։

Քարոզ վասն ճաշու ժամուն 88։

Քարոզ վասն օրհնութեան սեղանոյ 89։

Քարոզ վասն երեկոյեան ժամուն 90։

Քարոզ վասն ձայնական աղօթից 91։

Քարոզ դարձեալ վասն ձայնական աղօթից 92։

Քարոզ դարձեալ վասն աղօթից 93։

Քարոզ վասն ուրախութեան եւ տրտմութեան 94։

Քարոզ վասն պահոց 95։

Քարոզ վասն աղքատաց 96։

Քարոզ վասն ողորմութեան 97։

Քարոզ դարձեալ վասն ողորմութեան 98։

Քարոզ դարձեալ վասն ողորմութեան 99։

Քարոզ դարձեալ վասն ողորմութեան 100։

Քարոզ հիման նորակերտ եկեղեցւոյ 101։

Քարոզ վասն եկեղեցւոյ 102։

Քարոզ նորակեերտ դռան եկեղեցւոյ 103։

Քարոզ վասն եկեղեցւոյ ժողովրդեան 104։

Քարոզ դարձեալ վասն եկեղեցւոյ սրբոյ 105։

Քարոզ դարձեալ վասն եկեղեցւոյ 106։

Քարոզ վասն կուսանաց 107։

Քարոզ դարձեալ վասն կուսանաց 108։

Քարոզ դարձեալ վասն կոսանաց 109։

Քարոզ սրբոյն Գրիգորի լուսաւորչին 110։

Քարոզ վասն առաջնորդա եւ թագաւորաց 111։

Քարոզ վասն մեծատանց 112։

Քարոզ վասն մեծութեան եւ աղքատութեան 113։

Քարոզ վասն դիւաց խաբէութեանց մեծատանց եւ աղքատաց 114։

Քարոզ դարձեալ մեծատանց եւ աղքատաց 115։

Քարոզ վասն հայրապետաց եւ առաջնորդաց 116։

Քարոզ վասն վարդապետաց խրատու 117։

Քարոզ դարձեալ վասն վարդապետաց խրատու 118։

Քարոզ վասն երիտասարդաց կամ տղայոց 119։

Քարոզ դարձեալ վասն խրատու տղայոց 120։

Քարոզ վասն դատաւորաց աշխարհի 121։

Քարոզ ի տօնս Պետրոսի եւ Պօղոսի ի խորհուրդ երկոտասան առաքելոց 122։

Քարոզ վասն եօթանասուն եւ երկու աշակերտաց 123։

Քարոզ վասն Բարդուղիմէոսի առաքելոյն 124։

Քարոզ վասն խորհրդոյ տապանակին 125։

Քարոզ աւուր վարդավառ 126։

Քարոզ դարձեալ վարդավառին 127։

Քարոզ դարձեալ վարդավառին 128։

Քարոզ դարձեալ այլակերպութեան 129։

Քարոզ փոխման աստուածածնին 130։

Քարոզ դարձեալ աստուածածնին 131։

Քարոզ դարձեալ աստուածածին փոփոխման 132։

Քարոզ դարձեալ փոխման աստուածածին կուսին 133։

Քարոզ դարձեալ աստուածածնին փոփման 134։

Քարոզ վասն ծննդեան սուրբ կուսին ի Յովակիմայ յԱննայէ 135։

Քարոզ խաչին մեծի 136։

Քարոզ դարձեալ վասն խաչի 137։

Քարոզ դարձեալ վասն խաչի 138։

Քարոզ ի դէմս սուրբ եկեղեցւոյ 139։

Քարոզ դարձեալ վասն խաչի 140։

Քարոզ մարտիրոսաց եւ սուրբոյն Գէորգայ 141։

Քարոզ դարձեալ մարտիրոսաց 142։

Քարոզ դարձեալ մարտիրոսաց 143։

Քարոզ դարձեալ առ հասարակ ամենայն մարտիրոսաց 144։

Քարոզ վասն հրեշտակապետաց 145։

Քարոզ վասն հրեշտակաց եւ դիւաց 146։

Քարոզ դարձեալ հրեշտակապետաց 147։

Քարոզ վասն մահու մարտիրոսաց 148։

Քարոզ վասն մահու 149։

Քարոզ դարձեալ վասն մահու 150։

Քարոզ դարձեալ վասն մահու 151։

Քարոզ վասն ննջեցելոց 152։

Քարոզ դարձեալ վասն ննջեցելոց 153։

Քարոզ առաջին դարձեալ ննջեցելոց վասն մխիթարութեան 154։

Քարոզ երկրորդ դարձեալ վասն մխիթարութեան 155։

Քարոզ երրորդ վասն մխիթարութեան 156։

Քարոզ չորրոր վասն մխիթարութեան 157։

Քարոզ հինգերորդ դարձեալ վասն մխիթարութեան 158։

Քարոզ վեցերորդ դարձեալ վասն մխիթարութեան 159։

Քարոզ եօթներորդ դարձեալ վասն մխիթարութեան 160։

Քարոզ ութներորդ դարձեալ վասն մխիթարութեան 161։

Քարոզ իններորդ դարձեալ վասն մխիթարութեան 162։

Քարոզ տասներորդ բան վասն մխիթարութեան 163։

Քարոզ վասն նեռին 164։

Քարոզ վասն յարութեան 165։

Քարոզ վասն գալստեանն Քրիստոսի 166։

Քարոզ դարձեալ վասն գալստեանն Քրիստոսի 167։

Քարոզ վասն դատաստանի աւուրն 168։

Քարոզ դարձեալ վասն դատաստանի աւուրն 169։

Քարոզ վասն ամենայն սրբոց 170։

Քարոզ վերջին վասն փառոց արքայութեան 171։

Պատճառ յղութեան Ովհաննու կրպետին 172։

Քարոզ յաղագս մեծահանդես չորից տօնից 173։

Քարոզ Դաւթի եւ Յակօբայ 174։

Քարոզ դարձեալ Դաւթի եւ Յակօբայ 175։

Քարոզ սրբոյն Ստեփաննոսի 176։

Քարոզ դարձեալ սրբոյն Ստեփաննոսի 177։

Քարոզ սրբոց առաքելոցն Պետ եւ Պօղ 178։

Քարոզ դարձեալ Պետրոսի եւ Պօղոսի 179։

Քարոզ սրբոյ առաքելոյն Պօղոսի 180։

Քարոզ Յօհաննու եւ Յակօբայ 181։

Քարոզ դարձեալ Յօհաննու եւ Յակօբայ 182։

Քարոզ վասն միայնակեցաց 183։

Քարոզ վասն եկեղեցւոյ 184։

Ներբողական ի թաղումն Յօհաննու որոտնեցւոյն 185։

Նորբողական ի թաղումն Գրիգորի Տաթեւացւոյն 186։

Ոտանաւոր ասացեալ ի Մեսրօպայ վարդապետէ 187։

Յիշատակարան սրբոյն Գրիգորի յարմարողի գրոյս 188։

Ցանկ սրբոյ Մատէնիս Նշանաւոր բանից ի վերայ Այբուբէնից։

Ա

Աբեղայից ասուիս զգենուլն՝ եւ ոչ կտաւիս որպէս ի հինն 186։

Ագահութիւնն հոմանուն է. եւ յերիս իրս տեսանի. եւ յԲց պատճառի 252։

Ագահութիւնն բազում չարիս առնէ 255։

Ագահութիւնն պատճառն ամենայն մարդոյ կրկին է 254։

Ադամ եւ Եւա անմեղ էին կացեալ, որպէս աճէր բնութիւնս 193։

Ադամայ եւ Եւային մի մարմին գոլն՝ տայ ցոյց զմարդեղութիւն բանին, եւ զմիաւորութիւն հարսնացեալ եկեղեցւոյ 200։

Ազատութիւնն երեք է՝ զոր արար Քրիստոս մեզ 608։

Աթոռ վասն է՞ր կոչին հրեշտակք, եւ թէ կարգ անուանք եւ գործք ինն դասուց զի՞նչ 566։

Ակն ածելն եւ ոչ յանդիմանելն զանիրաւն է մեծ վնաս 447։

Ակունք երկոտասան հիմանց քաղաքին ըստ տեսլեանն՝ օրինակին յերկոոտասան առաքեալսն 465։

Ահագին եւ դառն ցուցանի անցումն ընդ դուռն մահու 596։

Աղքատի եւ տնանկի զանազանութիւնն. եւ թէ եօթն եւ դասք աղքատաց. եւ զի զօրութեամբ քահանայք կոչին 359։

Աղքատութիւնն յերեք բաժանի. եւ զի՞չ (մեծութիւն եւ աղքատութիւն մի տար ինձ) 435։

Աղքատաց եւ աղքատասիրաց եւ հալածելոց վասն է՞ր միապէս խոստացեալ լինի արքայութիւնն 549։

Աղքատաց եւ տնանկաց խնամքն՝ օրինակին ի խնամս անասնոց 377։

Աղքատի հոգեւ մեղութեան շահն ցուցանի 430։

Աղօթելն մեր յեկեղեցիս՝ ունի բազում պատճառս 705։

Աղօթից առանձնական եւ հասարակաց զանազանութիւնն. եւ թէ ո՞յք են ինն ժամք աղօթից 339։

Աղօթից օգնութիւնն 333։

Աղօթից սրբութիւնն երեք է. եւ թէ հաճոյական աղօթն զոր Աստուած լսէ՝ ի չորս կողմանէ կատարի 331։

Աղօթից ժամքն քանի՞ք. եւ թէ վասն է՞ր ի գիշերի աղօթեմք 334։

Աղօթից վեց եղանակն. եւ թէ ո՞րպիսի աղօթից ոչ լսէ Աստուած 359։

Աղօթից շատախօսութիւնն զի՞նչ 320։

Աղօթից սքանչելի գործ գոլն քան զայլ գործս երկոտասան պատճառաւ 322։

Աղօթիւք մարմնական խնդիրք թէ վասն է՞ր տրին, պատճառքն ցուցանին. 328։

Աղօթն եօթն կերպիւ հաճոյ լինի. եւ եօթն են արգելմունքն. եւ թէ որպէս օգուտ եւ գովելի է 325։

Աճումն եւ առատութիւն ի գոյս ի վեց իրաց յայտ է՝ 480։

Ամբակումայ՝ (տեսէք արհամարհոտք զարմացարուք եւ եղծարուք ասելն ցուցանի 277։)

Ամբարտաւանին հակառակ է Աստուած վասն տասն պատճառի 243։

Ամուսնութեան պատուականութիւնն՞՞՞՞

Ամուսնութեան թշուառութիւնն. եւ զի՞նչ կուսութեան մեծութիւն 412։

Ամպոյն հովանի գոյն ի վերայ Քրիստոսի. եւ զի՞նչ ձայնն 496։

Ամօթն եւ տրտմութիւնն որպէս զանազանին 395։

Այլակերպութեան տասն գլխօրէն հարցմունքն եւ մեկնութիւնն 481։

Այլակերպութեան ոչ գոլն առ աչօք ըստ ոմանց 493։

Այրեաց ունիլն երեք իրս վասն ողջախոհութեան 417։

Այր կոչիլն Ստեփաննոսի՝ երեք նշանակութիւնն ունի. եւ է պատկեր Աստուծոյ եւ նման տասն եղանակաւ 671։

Անապական ցուցանի խաչն Քրիստոսի 538։

Անառակ որդւոյ նշանակելն զմեղաւորս 63։

Անասնոց եւ բուսոց խնամ տանիլն ցուցանի. եւ զի՞նչ զպտղաբեր ծառս մի հատցես, եւ այլն 361։

Անարժանից դասքն քանի՞ք են որք ոչ մնան ի պատարագն. ո՞րք արժանաւորքն 155։

Անդրանկութեան խորհրդոյ գերապատւութիւն թէ զինչ է՝ քսան եղանակաւ ցուցանի 675։

Անդրանկաց անարգիլն՝ եւ կրտսերաց պատուիլն 659։

Անզգամին ոչ ուղղիլն՝ ցուցանի տասն պատճառաւ 101։

Անկումն եւ մահ սատանայի՝ է երեք 577։

Անկումն դիւաց ե՞րբ, եւ յո՞ր դասուց 581։

Անկման մարդոյն ի դրախտէն տասն աստիճանքն. եւ թէ որպէս կարելի է ելանել վերստին 414։

Անհաւատութեան չարն եւ վնասն 81։

Անմահ եւ անապական մնալոյ մեր ի յարութեան պատճառքն բնական եւ բարոյական 620։

Անմտութիւնն սատանայի եւ իմաստութիւն մարդոյս՝ երկու կերպիւ ցուցանին 578։

Անողորմութեան զենն եւ վնասն 370։

Անունս Ստեփաննոս որ է պսակ՝ վեց իրս բացայայտէ 670։

Անօգուտ նեղութիւնն ո՞ր իցէ՝ զոր կրեն ոմանքս 558։

Անօրէնութեան կնքիլն ի քսակի ըստ Յոբայ զի՞նչ 213։

Աշակերտաց եօթանասնից կոչման պատճառն՝ եւ արձակիլն ի քարոզութիւն 468։

Ապաշխարութեան սահմանն եւ գործն 302։

Ապաշխարութեան էութիւնն է յերից. եւ թէ տասն են տեսակք ապաշխարութեան. եւ մինն է ընդունելի 299։

Ապաշխարութեան հինգ են եղանակք. եւ վաղվաղակի ապաշխարելոյ պատճառքն 300։

Ապաշխարութեան օրինակն ի բազում իրս ցուցանի՝ ի կենդանիս՝ եւ յանկենդանս 301։

Ապաշխարօղ մեղաւորն՝ ընդունելի ցուցանի Աստուծոյ, քան զհպարտացեալ արդարն 311։

Ապստամբութիւն կոչիլն նեռին. եւթէ վասն է՞ր ի յետին ժաեմանակս գայ. եւ թոյլ տալն Աստուծոյ նմա 610։

Աշաջնորդաց եկեղեցւոյ տնտեսութեան որպիսութիւնն 438։

Առնակին մարդոյ սեղեխ գոլոյ վնասն 124։

Առաւել սիրոյ հինգ նշանակն 684։

Առաւօտ կոչի Քրիստոս վասն տասն պատճառի 700։

Առաւօտու աղօթից պատճառն 341։

Առաւօտու աղօթից տասն ազգ օրինակն եւ վկայութիւնն 344։

Առաքելութեանն գործ է ըստ տասն եղանակի. եւ զի՞նչ է որոշիլն յաւետարանն Աստուծոյ 693։

Առաքելոց երկոտասան ընտրիլն ի Քրիստոսէ՝ ցուցանի քսան պատճառաւ 462։

Առաքինութեան սահմանն բաժանումն 95։

Առաքինութեան երեք են տեսակք. եւ ո՞յք ի նոցանէ գերագոյնք 330։

Առաքինութեան գործն զի՞նչ իցէ 96։

Առաքինութեան գովութիւնն 97։

Առաքինութեանց աստուածայնոց զանազանութիւնն 84։

Աստուածաբանութիւնն ի չորս տրամատի 565։

Աստուածածնի բաղդատիլն ծիածանի բազում պատճառաւ 506։

Աստուածածնի նմանիլն դրախտին եդեմայ 512։

Աստուածածնի հոգւով եւ մարմնով յերկինս գոլն՝ վեց վկայութեամբ հաստատի 518։

Աստուածածնի գովասանութիւնք 519։

Աստուած վասն է՞ր ետ զսուրբս իւր ի փորձանս մարմնոյ 554։

Աստուծոյ ոչ ստեղծանելն համանգամայն զմարդիկ որպէս զհրեշտակս. եւ կամ զԱդամ եւ զկինն ի միասին 91։

Աստիճանք եկեղեցւոյն ինն են. եւ թէ որպէս արին 170։

Աստիճանք զգալի լուսաւորաց չորս են՝ որք նշանակեն զիմանալի լուսաւորս 683։

Աստուճանաւորաց հոգեւոր արատաւորութիւնն քանիք են 177։

Արարողութիւն մկրտութեան չորս 151։

Արբենալն Դ կերպիւ իմանի ի գիրս 265։

Արբեցութեան տան՝ չարեաց տեղի գոլն 601։

Արգանդ անորդի եւ ստինք ցամաքեալ զո՞րս պարտիւք իմանալ 270։

Արդարութիւն առ մարդիկ եւ առ ընկերս ո՞րպէս գոլ պարտի 131։

Արդարութիւն անհաւատից ո՞ր իցէ 424։

Արդարութիւն անպիտան եւ անօգուտ չորս է 132։

Արդարութիւն սահմանն եւ երեք եղանակքն նորին 130։

Արդարութեան սերմանիլն եւ պտղոյ հնձիլն 127։

Արիութեան գործոց ցուցումն ի չորս իրաց 105։

Արծաթասէր մարդիկ երեք ազգք՝ նախատին ի Սողոմօնէ 261։

Արծաթսիրութեան մոլութիւնն կրկին է. եւ թէ կռապաշտութիւն համարի տասն կերպիւ. եւ ունայն է սէր նորին 258։

Արքայութիւնն երկնից որ է տեղի փառաց՝ ի տեսիլն Յօհաննու (քաղաք ասի մեծ եւ գեղեցիկ եւ քառակուսի. ) որոյ երկոտասան դրունքն՝ օրինակին երկոտասան ցեղիցն Իսրայէլի մեկնողաբար 649։

Աւագ տօնից վկայք գոլն ծննդեանն եւ յայտնութեանն Քրիստոսի՝ վեց իմն եղանակաւ ցուցանի 653։

Աւագ տօնից չորս գոլն՝ ունի զբազում համեմատութիւնս եւ զպատճառս խորհրդաւորս 655։

Աւետարանչին Յօհաննու տասն գովութիւնն 696։

Բ

Բաբիլօնի որ ասի խառնակութիւն՝ նշանակելն զաշխարհս 468։

Բամբասելն զառաջնորդս՝ ցուցանի գոլ մեծ մեղք 232։

Բամբասողաց եւ յօժարութեամբ լսողաց մեղքն 233։

Բամբասողաց նման գոլն ութն գարշելի կենդանեաց 230։

Բանն թէ՝ (հայեաց ի քեզ՝ գուցէ լինիցի բան ծածուկ ի սրտի քում. տասնեկի մտօք ցուցանի 49։

Բան պատուիրանին Աստուծոյ՝ չորս եղանակաւ պահի ի սրտի. եւ տասն օգտութիւն ունի 451։

Բերքն սուրբք՝ յընտանի մեղր առակին 100։

Բարդուղիմէոսի զմարմնոյ հանդերձն մերկանալոյ խորհուրդն եւ պատճառքն 470։

Բարի գործոց երեք տեսակ գոլն՝ վեց պատճառաւ ցուցանի 322։

Բարի արդարութիւնն ե՞րբ լինի չար եւ անպիտան 133։

Բարի մեծութիւնն՝ երեք եղանակաւ է. եւ վասն չորս պատճառի արի յԱստուծոյ 428։

Բարկութեան վնասն տասն գլխով ցուցանի 234։

Բարք մարդկան որք հաճոյ են Աստուծոյ՝ են եօթն. ընդ դէմքն սոցին եւս Է 704։

Բեմն սրբազան եւ սեղանն սուրբ եկեղեցւոյ զի՞նչ նշանակեն 709։

Բերանոյ եւ լեզուի չորս իրօք առաւել մեղանչելն 234։

Բերանոյ լնանիլն կոպճով եւ հաց ստութեան ո՞ր իցէ ըստ իմաստնոյն 441։

Բորբոքումն հրոյ ի բարկութենէն Աստուծոյ երեւի կատարիլ ի տասն տեղւոջ. ի սոդօմ, յԵգիպտոս, եւ յայլ 635։

Գ

Գալուստն Քրիստոսի ի փայլակն օրինակի Դ պատճառաւ. եւ թէ անգիտելի է գալուստն եւ կատարածն 626։

Գալուստ նեռինն 627։

Գանձն մարմնաւոր՝ վեց պակասութիւն ունի. եւ հոգեւորն վեց բարութիւն 434։

Գաւազանի յօձ փոխիլոյ նշանակութիւնքն 535։

Գինի ըմպել՝ չորս ազգ մարդկան հրաման տայ իմաստունն. եւ թէ ո՞յք որոց չէ պարտ 602։

Գինի յըմպելոյ ժամն՝ նախ օրհնելն եւ շնորհակալիլն 349։

Գինւոյ վնասն Գ ազգ մարդկան 266։

Գիտութիւնն բարի եւ չար ցուցանի 271։

Գիտութեան տեսակն է կրկին 98։

Գողին հնարն զի՞նչ իցէ 26։

Գողութիւնն հոգեւոր՝ մեծ ցուցանի քան զմարմնաւորն երեք պատճառաւ 229։

Գողութեան պատուիրանն ցուցանի 237։՞՞՞

Գողութեան անպատիժ գոլն յերեք տեղւոջ 271։

Գողոց ոչ է երդումն վասն երկու պատճառի 591։

Գովասանութիւն խաչին Քրիստոսի 342։

Գործ ողորմութեանն՝ բարձրագոյն ցուցանի քան զայլ բարեգործութիւնս 375։

Գործ ողորմութեանն եւ արդարութեանն Աստուծոյ ի ծագումն արեւուն եւ ի ցօղ առաւօտուն օրինակի չորս պատճառաւ 700։

Գործելն եւ պահելն ի դրախտին զի՞նչ 108։

Գործ եւ վաստակ սահմանիլն մարդոյս ի սկզբանէ 174։

Գունդքն երկոտասան հրեշտակաց 462։

Գրաւական եւ առհաւատչեայ անմահ կենացն առ մեզ՝ վեցիւք իմանի 608։

Գրիգորիոսի համեմատ գոլն նախնոյն Ադամայ 418։

Գոտի ածելն Պետրոսի անձամբ անձին եւ գոլն մանուկ եւ այլ 687։

Դ

Դատաստան առնելն Քրիստոսի եւ հարցաքննութիւնն. եւ վեց անգամ որոտալն ի վերայ մեղաւորաց 629։

Դատաւորք ի դատելն վասն է՞ր նստին յաթոռ 459։

Դատելն եւ յանդիմանելն՝ է չորիւք ընտրութեամբ 446։

(Դարձեալ Պետրոս եւ տեսանէ զաշակերտն եւ այլն՝ զո՞ր տեսութիւն ունի. եւ զի՞նչ թէ, (կացցէ դա) 697։

Դաւանութիւն հաւատոյս մերոյ 750։

Դաւթի եռապատիկ պարգեւքն. եւ թէ որպէս Բաղդատի առ Տէր բազում նմանութեամբ 668։

Դեւք անկեալք՝ քահանայութիւն մարգարէութիւն եւ թագաւորութիւն ոչ ունին 168։

Դիւաց սերմանելն զկռապաշտութիւն վասն է՞ր. եւ զի՞նչ զպարտս հոգւոյ պահանջելն 280։

Դուռն բազում եղանակաւ ասի 387։

Դուռն բազում կերպիւ իմանի 523։

Դուստր վերնոյն Սիօնի կոչիլն եկեղեցւոյս՝ է բազում պատճառաւ 707։

Դրախտի տնկիլն եւ անդ դնիլ մարդոյն եւ պատրիլն 572։

Դրան եկեղեցւոյ օրհնութիւնն եւ օծումն զի՞նչ 390։

Դրոշմն ճակատուն զի՞նչ 151։

Դրունքն երկոտասան քաղաքին Աստուծոյ ըստ տեսլեան 463։

Ե

Եզեկիայի յաւելումն ի կեանս հնգետասան ամ՝ ուսուցանէ զորպիսութիւնս մահուանց թէ, տարաժամ իցէ թէ այլ ինչ 602։

Ելանել կարեմք յերկինս ի ձեռն վեց իրաց 62։

Եկեղեցի երկինք է ի վերայ երկրի. եւ ունի զնմանութիւն նորին տասն պատճառաւ 708։

Եկեղեցւոյ պարտէզ կոչիլն 523։

Եկեղեցւոյ կարգ վասն է՞ր բանիւ աւանդեցաւ 143։

Եկեղեցւոյ շինութիւն՝ ցուցանի ի խորանն վկայութեան տասն փեղկեան եւ եռայարկ. եւ թէ խորանն զի՞նչ նշանակէ 383։

Եկեղեցւոյ սեղանոյ՝ աւազանի եւ այլ սպասուց օրհնութեան հակառակօղքն 385։

Եկեղեցւոյ եւ Քրիստոս ի տիպ փեսայի եւ հարսին օրինակիլն եւ բաղդատիլն տասն եղանակաւ 706։

Եկեղեցւոյ տեսութիւն թէ, (տեսի կին մի՝ որ նստեալ էր ի կարմիր գազանին եօթնագլխի եւ այլն. ) եւ թէ գազան կոչի բանսարկուն 400։

Եկեղեցւոյ կին կոչիլն. (կին մի արկեալ զիւրեաւ զարեգակն եւ այլն. ) եւ թէ Հոմ անուն է 398։

Երազք եւ տեսիլք քանի՞ եղանակօք իցեն 45։

Երազոյ հարցումն 120։

Երաժշտական երգն հինգ կերպիւ է անյարմար 583։

Երանութեան որպիսութիւնն եւ սահմանն. եւ թէ ո՞յք իցեն երանելիք 548։

Երանութեան զանազան կերպիւ գրիլն յոմանց. եւ թէ ո՞րպէս պարտի իմանիլ եւ զի՞նչ իցէ 644։

Երանութեան տասն են մասունք. հինգ առ մարմինն. եւ հինգ առ հոգին 647։

Երդմամբ երեք ազգ մեղանչի 16։

Երդումնն Տեառն Դաւթի ճշմարտութեամբ զի՞նչ եւ վասն է՞ր պտուղ որովայնի նորա ասի Քրիստոս 667։

Երեկոյի աղօթից պատճառքն 349։

Երինջ կիրթ գոլն Եփրեմի զի՞նչ 275։

Երիտասարդաց մահն Դ պատճառաւ 605։

Երկնաւորաց տօն կատարելն հարսնացեալ եկեղեցւոյ յերեք ժամանակս 409։

Երկնից եւ չորս տարերաց Գ ազգ ձայնիւ խրատելն զմարդիկ ի դատաստանին 631։

Երկնի եւ երկրի բորբոքիլն. եւ ո՞ր իցէ ներքին եւ միջին եւ վերին դժոխք. եւ թէ զի՞նչ (կերիցէ զերկիր եւ զամենայն բոյսս այլովքն) 639։

Երկնչիլ պարտ է գոլ մեզ ի դատաստանէ վերջնոյ տասն պատճառաւ. 643։

Երկրագործութեան բարի գոլն 109։

Երկրպագութեան արարածոց արգելումն 278։

Երրորդութեան ճշմարտութիւն՝ երեք վկայութեամբ հաստատի 56։

Եւա է՞ր ոչ ի հողոյ, այլ ի կողից ստեղծաւ. եւ զի՞նչ թմրիլն Ադամայ 196։

Եօթանասուն եւ երկու աշակերտացն նախանկարք եւ օրինակք բազումք են 466։

Եօթանց եւ ութնից բաժինքն ո՞յք իցեն. եւ տեսութիւն եօթն թուոյն բազում է 363։

Եօթն գլուխն եւ տասն եղջիւրն սատանայի եւ տտան քարշելն զի՞նչ 575։

Եօթն դասուց սրբոց ի զանազան նիւթս հրեղէն գոլն 561։

Եօթանասուներորդ եօթանց համառօտիլն ըստ Դանիէլի 468։

Եօթն սուրբք վասն էր եդան յաւագ տօնս. եւ զի՞նչ եօթանց խորհրդն 657։

Զ

Զգայարանք մեր՝ զյատկութիւն դրան ունին ըստ վեցից 389։

Զղջման ի մեղաց՝ վեց են պատճառք. եւ թէ ի զղջումն թողանին մեղք թէ ո՛չ 306։

Զուրն եւ սուտն սատանայի զի՞նչ են եւ որպէս որոշին 433։

Զրպարտութեան եղանակն՝ է բազում 141։

Զօրութիւն խոստովանութեան զի՞նչ է 310։

Զօրապետի չորս ազգ իմաստութիւն ունիլն ի պատերազմի 425։

Ը

Ընթացումն ի մեղս է երկու իրօք 281։

Ընտրելոց վախճանն թէպէտ է մահ՝ այլ խնամ գոլն ի վերայ նոցա եւ այցելութիւն՝ տասն պատճառաւ ցուցանի 607։

Թագաւորութիւնն երկնից կրկին իմանի. եւ թէ զի՞նչ իցէ 552։

Թերահաւատից տարակուսանաց բանքն ընդդէմ յարութեան մարմնոց. եւ հարցումունքն զանազանք. եւ նոցին պատասխանքն 617։

Թշնաւմոյ յաջ եւ յահեակ պատերազմն չորիւք 433։

Թշնամեաց եւ ատելեաց սէր եւ բարի առնելոյ պատճառքն 371։

Թշուառութիւն աղքատին զի՞նչ է 430։

Ժ

Ժամուց սկիզբն ընդէ՞ր մէջ գիշերն է. եւ զի՞նչ Տէր եթէ զշրթունսն եւ Տէր զի բազումն եւ այլ ամենայն ժամուց խորհուրդքն 334։

Ժառանգաւորաց եկեղեցւոյ հոլանի հանդերձն. եւ զի՞նչ է ասելն ժառանգաւորք 187։

Ի

Իմաստնոյն երկու իր խնդրելն աղօթիւք 431։

Իմաստութեան բաժանումն ի տեսականն եւ ի գործնականն 101։

Իմաստութեան գովութիւնն Ժ եղանակաւ 103։

Ինն անգամ աղօթից խորհուրդքն յաւուրն զանազան պատճառաւ. եւ երեք անգամ աշխարհականցն 338։

Ինն դասուց հրեշտակաց կարգաւորութիւնքն՝ ներգործութիւնքն՝ եւ լուսափայլութիւնքն 570։

Ինքնագիր եւ արտաքոյ թուոյ ասիլն սաղմոսիս փոքր էի՝ երեք պատճառս ունի 658։

Իշխանութեան հոգեւոր եւ մարմնաւորի բանք. (որ հանճարեղն իցէ՝ եւ այլն) 422։

Լ

Լաւ գոլն երթալ ի տուն սգոյ՝ է չորս պատճառաւ 601։

Լեզու խաղաղ եւ հանդարտ՝ ծնանի տասն բարութիւնս 235։

Լեզուի մահու առիթ գոլն վասն տասն պատճառի 220։

Լեզուի պոռնկութիւնն եւ կուսութիւնն 405։

Լեզու հոգեւոր եւ մարմնաւոր բարութիւնն. նաեւ տասն մեղքն եւ չարիքն 221։

Լոյս իմանալի կոչիլն աշակերտաց համեմատութեամբ զգալի լուսոյ տասն եղանակաւ 701։

Լուսաւորչին վասն է՞ր Գրիգոր կոչեցաւ 421։

Լուսաւորչին ի գուբ անկման պատճառքն 418։

Լուցման ջահից եւ լապտերաց եկեղեցւոյ՝ ծածկութի սեղանոյ՝ եւ խնկարկելոյ՝ եւ ամենայն պաշտօնէից նշանակութիւնքն 710։

Լսելիքն ի Ե իրաց պատիլ պարտին 417։

Լցաւ երկիր փառօք եւ գիտութեամբ Տեառն եւ այլն զի՞նչ 276։

Խ

Խաչն վասն է՞ր յայլ եւ այլ նիւթոյ կազմի. զի նախատիպն էր փայտ 536։

Խաչ անունն զի՞նչ է. եւ վասն է՞ր քառաթեւ՝ եւ ձեւն միայն պաշտելի 542։

Խաչն նշան է հակառակութեան ըստ զօրութեան, ներգործութեան, տեսոյն, եւ ձեւոյն 546։

Խաչի նի՞ւթն է պաշտելի թէ գործն. եւ թէ զի՞ օծանի եւ օրհնի. զի Քրիստոս ի նմա է միացեալ 537։

Խաչի բանք. (փայտ կենաց է ամենեցուն այլովքն 531։

Խաչին որ յերեսս դրոշմի եւ ի կերակուրս՝ որ է օծումն եւ օրհնութիւն 537։

Խաչի տօնն եւ հրաշքն՝ եւ պատմութիւն մասին խաչափայտի որ ի Հռիձփսիմէ կոյսն 534։

Խոկումն յառաջ քան զխոստովանութիւնն է հարկաւոր. եւ չէ պարտ խառնել պատմութիւն ի խոստովանութիւնն 318։

Խոնարհութեան գովութիւնն եւ օգտութիւնն 245։

Խոստովանութիւն մեղաւորին՝ պարտի գոլ արագ. եւ պատճառն ցուցանի 319։

Խոստովանութիւնն կատարեալ՝ երկոտասան հարկաւոր իրօք լինի 315։

Խոստովանութեան յապաղումն մինչ ի հիւանդութիւնն եւ յաղուհացսն՝ յիմարութիւն ցուցանի 321։

Խոստովանութեան հարկաւորութիւնն. եւ թէ քահանայից պարտ է խոստովանիլ. ցուցանի խորհուրդն եւ օգտութիւնն 308։

Խոստովանահօր զգուշութիւնն եւ եղանակ գիտութեանն որպէս գոլ պարտի 189։

Խորագիտութիւն օձին ի դէմս առաքելոցն եւ միամտութիւն աղաւնւոյն զի՞նչ իցէ 469։

Խորթն եւ որդին՝ չորիւք որոշին 560։

Խորհուրդ մկրտութեան եւ խաչին՝ է մի եւ նոյն 147։

Խորհրդոյ աւանդիլն հացիւ եւ գինւով վասն է՞ր 160։

Խորհրդոյ եկեղեցւոյ որքանութիւնն 144։

Խորհրդոյ էութիւնն եւ արարողութիւնն զի՞նչ 161։

Խորհրդոյ մեղաց զգուշութիւն պարտի գոլ 217։

Խորհրդոյ սուրբ պահիլն ի մեղաց՝ հաստատի վկայութեամբ 218։

Խորհրդոյ պատարագի ցուցումն ժողովրդեան 158։

Խրատն Աստուծոյ՝ նշան է սիրոյ 457։

Խրատ իմաստնոց՝ ոսկւոյ եւ սարդիոնի համեմատի 450։

Խրատու եւ հնազանդութեան բանք 448։

Ծ

Ծաղրն նախատելի ցուցանի 239։

Ծառ կենաց է աստուածածինն բազում օրինակաւ 526։

Ծառայի կտրիլն ընդ մէջ երեք կերպիւ է 441։

Ծիծաղն ուստի՞ գոյանայ 239։

Ծիծաղիլն մարդկան ո՞յր վասն իցէ 240։

Ծիծաղելոյ վնասն ո՞րքան, եւ զի՞նչ պատիժն 241։

Ծնունդն հոգեւոր եւ մարմնաւոր՝ վեցիւք համեմատի եւ զանազանի 149։

Ծնունդ Քրիստոսի վասն է՞ր առնեն այլազգիք ի տօնի Դաւթի եւ Յակօբայ. եւ ցուցումն ադանդոյն Արտեմօնի 664։

Ծնունդն Քրիստոսի ի դեկտեմբերի քսան եւ հինգ՝ սսուտ գոլ ցուցանի հնգետասան վկայութեամբ 665։

Ծնօղքն պատուելիք են բազում պատճառաւ 18։

Ծովու նմանիլն կենացս այս. եւ կորնչիլն հոգւոց վեց ցեղ որոգայթիւք 510։

Կ

Կամօք չարացեալն եւ անգիտութեամբն՝ երիւք ճանաչի 446։

Կամքն եւ ժամանկն ո՞րպէս փոխեն զչարն ի բարի եւ զբարին ի չար 354։

Կանուխ եւ անագան անձրեւու հոգեպէս տեսութիւնն՝ է տասն 700։

Կաշառոյ վեց վնասն ի տուօղն եւ յառնօղն ի դատաստանի 460։

Կարգաւորաց ի գինւոյ ամենեւին արգելիլն. եւ կրկին. եւ կրկին է զօրութիւնն գինւոյ. եւ թէ ո՞յք ըմպիցեն 267։

Կարգի ունիլն զմաքրելն զլուսաւորելն եւ զկատարելագործելն 166։

Կարգ ունիլն ամենայն իրի 176։

Կարգ ներքին մաքրելեացն են Ե 173։

Կենդանիքն աղօթել պարտին վասն ննջելելոց ինն պատճառաւ 592։

Կենցաղական ճանապարհք երկու են

Կինն Եւա ի՞ւ ասի բարի եւ օգնական մարդոյ՝ որ պատճառ եղեւ յանցման 192։

Կին պոռնիկ կոչիլն կենցաղոյս. նաեւ նորոյն Հռօմայ 404։

Կնոջ ոչ մտանելն յեկեղեցի ի ժամ մկրտութեան 145։

Կնքահայրն զի՞նչ նշանակէ 145։

Կշռելն զբաւականն եւ զարժանն ըստ առակին զի՞նչ 436։

Կշռոց եւ վաճառաց նենգութիւնն 138։

Կողին շինիլն կին եւ ածիլն առ Ադամ զի՞նչ 194։

Կոյսն պարտի ունիլ վեց իրս 416։

Կորխ եւ դադան մի մեղս գործելով՝ վասն ո՞յր պատճառի պատժեցան 243։

Կուսի ունիլն զերկոտասան կերպ փառաց՝ ցուցանի երկոտասան աստեղօքն յերկինս 518։

Կուսի ծնունդն ի Յովակիմայ եւ յԱննայ է. եւ թէ վասն է՞ր դուստր եւ ոչ որդի 529։

Կուսին Մարիամու չունիլն զչորս պակասութիւնս կանանց. եւ երանիլն որովայնին երկու պատճառաւ 643։

Կուսութեան վեց եղանակն ընդդէմ վեցեկի պոռնկութեան 405։

Կուսութեան եւ ամուսնութեան զաւակք ո՞յք. եւ ո՞րն իցէ առաւել ծնունդ 411։

Կուսութեան օգտութեան հինգ եղանակն. եւ ցուցումն իւրաքանչիւրոցն 413։

Կռապաշտութիւնն երեք ազգ է 14։

Կռապաշտութեան աստիճանքն. եւ քանդակելն դրօշելն եւ կուռք անունն զի՞նչ 280։

Կռապաշտութեան մեղքն մեծ. եւ թէ ուստի՞ սկսաւ. եւ չարիքն անխտիր 279։

Կրակի եօթն կերպիւ շիջանիլն՝ ցուցանէ զշիջումն սիրոյն Աստուծոյ ի մեղս 563։

Կրօնաւորաց եւ մոնոզոնաց զգեստուց զանազանութիւնն երեք 704։

Հ

Հալալ ամուսնւին որպէս լինի պղծեալ 113։

Հալածումն վասն Քրիստոսի՝ է երանութիւն եւ բարութիւն 549։

Հակառակութիւն ոմանց թէ, ջուր պարտ է խառնել ի խորհուրդն. եւ թէ ոչ է պարտ պղծեալ տաճարի ընթեռնուլ 386։

Հաճոյական աղօթք ո՞րն իցէ. եւ թէ՝ բազում է շահ յաղօթից քան յայլ առաքինութեանց 329։

Համբերութեան օգտութիւնն տասն գլխով 238։

Հայհոյութիւն լեզուին ո՞րպէս է մեծ մեղք 228։

Հայր ասելն մեր Աստուծոյ՝ տասն ազգ բարութիւն ցուցանէ մեզ 60։

Հայր կոչի Աստուած իմն եղանակաւ 59։

Հայր մեր վասն է՞ր ասի եւ ոչ իմ. եւ թէ զի՞նչ յերկինս 61։

Հայր մերին մեկնութիւնն 64։

Հանճարեղաց առաջնոցդ գոլն ըստ չորից պատճառոց. եւ թէ չորիւք թիւրին 458։

Հասարակ աւուր աղօթից պատճառքն 346։

Հատուցմանց եղանակք չորս են 13։

Հարիւրապատիկ վարձ ո՞րն իցէ 546։

Հարսին եւ փեսայի զգեստք զարդու վասն էր են եօթն 202։

Հարսն եւ դուստր վասն էր կոչին Աստուծոյ ժողովուրդք քրիստոնէից 390։

Հաց եւ աղ կտրելն զի՞նչ 349։

Հացն եւ գինին ո՞րպէս փոխի ի մարմին եւ յարիւն Քրիստոսի հարցանելն անհաւատից հնգիւք տարակուսանօք 162։

Հացի եւ գինւոյ տեսակն ոչ փոխի ի պատարագն. եւ տեսակ փայտի խաչին վասն է՞ր յայլ այլ նիւթի փոխի 537։

Հաւատն ուստի՞ գոյանայ 72։

Հաւատն զի՞նչ շահ օգտութեան ունի 81։

Հաւատն յո՞ր մասն է հոգւոյն. եւ թէ քանի՞ են հաւատք 73։

Հաւատոյ սահմանն 71։

Հաւատոյ սահմանն դարձեալ 76։

Հաւատոյ աստիճանքն քանի՞ 74։

Հաւատոյ չորեքտասան աստիճանքն 544։

Հաւատոյ եղանակք քանի՞ 77։

Հաւատոյ եւ յուսոյ զանազանութիւնն 86։

Հաւատոյն բարի գործ հարկաւոր է 80։

Հաւատացելոց պատիւն առաւել է քան զԱդամայ եւ զհրեշտակաց Դ կերպիւ 522։

Հաւատարիմ բառն չորիւք իմանի 438։

Հաւատարմութիւն խոստովանութեան երեք ազգ է 316։

Հաւու երիցս խօսելոյ նշանակութիւնն 112։

Հեղգն տարտամն եւ վատն ի գործս՝ նախատի 115։

Հերձուածողաց կերպարանն եւ նենգութիւնն 439։

Հերձուածողաց ամենեցուն ութն են պատճառք 403։

Հերձուածողաց բանքն՝ ի վնասակար մեղս առակին 100։

Հիմարկէքն եկեղեցւոյ. բանքն եւ արարողութիւնն 381։

Հիմն կոչի Քրիստոս. եւ առաքեալքն. եւ հաւատն. որպէս զանազանին 464։

Հիւանդութեան եւ առողջութեան պատճառքն հինգն 66։

Հիւանդութեան եւ առողջութեան մարմնոյ պատճառքն 357։

Հնազանդութիւնն է ծառ կենաց եւ անմահութեան 456։

Հոգեւոր կերակուրն եւ ըմպելին՝ չորս եղանակաւ իմանի 348։

Հոգի իւրաքանչիւր՝ որպէս անսխալ ճանաչէ զիւրն մարմին յառնելն. եւ թէ ո՞րպիսի մարմնով 617։

Հոգիքն գնացեալք ի մէնջ՝ ունի՞ն վարձս կամ տանջանս մինչ ի կատարած, թէ ոչ 624։

Հոգւոց թշնամիքն են վեց 556։

Հոգւոյն կրկին անգամ մաքրելն զՄարիամ. եւ զանազանութիւն երկոցունցն 528։

Հոգւոց չորս իրօք զարդարիլն 98։

Հոգւոց հաւատացելոց հարսն կոչիլն Քրիստոսի. առ որս թէ, (բազում դստերք ստացան զմեծութիւն այլովքն 406։)

Հողմն հարաւոյ՝ ի հոգին սուրբ օրինակի վեց իրօք 524։

Հովութիւնն Քրիստոսի ո՞յք են ոչխարք 663։

Հուր բորբոքիլն ի բարկութենէն Աստուծոյ զի՞նչ. եւ թէ՝ երեք պատճառաւ է խրատն եւ պատուհասն Աստուծոյ 635։

Հրեշտակապետաց բանք. (աթոռք անկանէին. եւ թէ հին աւուրց զծերն նշանակէ՝ որ ունի չորս յատկութիւն 564։

Հրեշտակաց երէց եղբայր կոչիլն մեզ. եւ չորս գերազանց պատուով առաւել գոլն մեր քան զնոսա. 579։

Հրեշտակաց պահպանութիւնն առ որսիցէ 383։

Հրեշտակաց երից երրակ դասուցս զնազանութիւնն. այս կարգ եւ յեկաղացիս գտանի 366։

Հրեշտակաց ուրախ եւ տօնակից գոլնի փրկութեան մարդկան 357։

Հօր կրկին վկայելն ի Յորդանան եւ ի Թաբօր զի՞նչ 496։

Ձ

Ձայնական աղօթից պատճառքն 352։

Լեռն Տեառն մխիլն ի Յոբ ցուցանի 591։

Ձկան որսալն ի գիշերի ունի վեց պատճառ 685։

Ճաշելոյ խորհուրդն յետ յարութեան ի Տիբերիա. հացի ձկան եւ հրոյ գոյանալն. զի՞նչ եւ հարիւր յիսուն եւ երեք ձուկն ի յուռկանին այլովն 685։

Մ

Մախացօղն եւ նախանձն՝ նման է երից իրաց 249։

Մահացու մեղաց գոլն եւ ներգործութիւնքն 214։

Մահն զի՞նչ, եւ ի քանի՞ դէմս բաժանի 583։

Մահն ըստ քանի՞ դիմաց հասանի ի վերայ բնութեանս 290։

Մահն յօժար կամօք երկու է. բարի եւ չար. է եւ զգալի եւ իմանալի մահ եւ կեանք 584։

Մահ սրբոց պատուական եւ մահ մեղաւորաց չար որպէս իցէ. եւ թէ՝ ծառայ գոլն է չորս տեսակ 585։

Մահու դատաստանն բարի գոլ ցուցանի բազում պատճառաւ. եւ թէ ինն են խռովիչք քաղաքաց՝ եւ չունին իրաւունս 588։

Մահու յիշատակն դառն գոլ ցուցանի չորս պատճառաւ 586։

Մատնօղք մեղաւորաց ի դատաստանին՝ են ի վեց կողմանէ 631։

Մարգարէից սպառնալիքն պատուհասի 276։

Մարդկեղութիւն բանին՝ ոտք կոչի չորս պատճառաւ 664։

Մարդն արդար՝ ի վեց կողմանէ ունի օգնական 137։

Մարդն գոլով պատկեր Աստուծոյ՝ բերէ յինքեան զնմանութիւնն չորեք կերպեան անթոռոյն 568։

Մարդն ի մեղս անկեալ, քանի՞ պատճառօք ոչ դառնայ եւ ապաշխարէ 299։

Մարդն կշիռ արդարութեան իմանի 139։

Մարդն համեմատի յանդաստան եւ յայգի 112։

Մարդոյ կենաց ժամանակն տիւ եւ գիշեր արարեցելոյ չորս պատճառքն 342։

Մարդոյ հակառակ գոլն սատանայի վասն է՞ր է այնքան 572։

Մարդոյն առաջին երկոտասան պարգեւքն կորուսալք՝ լինին գտեցեալք սուրբ կուսիւն 521։

Մարդ որ բարի գործէ եւ յետոյ ի մեղս անկանի եւ զղջանայ՝ յիշի՞ն բարիքն թէ ոչ 210։

Մարդս եւ այլ կենդանիք՝ չորիւք զանազանին ի միմեանց 644։

Մարիամու ի պարտէզ օրինակիլն. եւ թէ զի՞նչ պիտոյ է պարտիզին. եւ քանի՞ յատկութիւն ունի 513։

Մարիամու ծնողաց պատմութիւնն 526։

Մարիամու նաւ շահաբեր գոլն բազում օրիակաւ 507։

Մարմին աստուածամօրն՝ ոչ ասի թարց հոգւոյ վերափոխիլ 504։

Մարմինն եւ արիւնն վասն է՞ր ի հաց եւ ի գինի մեծարի 157։

Մարմինն Քրիստոսի վասն է՞ր կոչի հաղորդութիւն եւ այլ ինչ 153։

Մարմինք ո՞րպիսիք մնան ի կատարածի 623։

Մարտիրոսաց պատարգիլն՝ է եռակի. եւ թէ վասն է՞ր յերկար համբերէին ի տանջանս 555։

Մեծութիւն եւ աղքատութիւն մարմնոյ կրկին է 436։

Մեծութիւն եւ փառք աշխարհի՝ ի հինգ է կապեալ 595։

Մեծութիւն մարդոյն՝ չորս պատճառաւ տրի յԱստուծոյ 428։

Մեծութիւն մարդոյ եւ մեծութիւն Աստուծոյ՝ զանազանին բազում իրօք. եւ թէ՝ մեծութիւն ոչ է չար ըստ կարծեաց ոմանց 426։

Մեծութիւն յերեք բաժանի 434։

Մեծութեան եւ աղքատութեան ըստ ինքեանց բարի գոլն. եւ թէ որո՞վք չարանան 427։

Մեղանյ եւ զղջումն՝ լուացարան ասի մեղաց. յայտ է ի պոռնիկ կինն 305։

Մեղանչելն հինգ ազգ այնց՝ որք ոչ կատարեն զանդարձս ննջեցելոնցն 593։

Մեղաց ակամայն եւ կամաւորն որպէս որոշին 204։

Մեղաց ապաշխարութեամբ թողանիլն. եւ թէ գոլով ի բազում մեղս՝ կարէ՞ վասն միոյն ապաշխարել 298։

Մեղաց բաժանմունքն 213։

Մեղաց եւ արդարութեան գործքն՝ երեք իրօք զանազանին 254։

Մեղաց զանազանութիւնն ի չորից 211։

Մեղաց կամաւօրն եւ ակամայն. եւ թէ որպէս զանազանին 305։

Մեղաց նշանակիլն ժանկի. եւ ունիլ զտասն յատկութիւն նորին. եւ զի՞նչ ի փսխածն դառնալ 312։

Մեղաց պատճառ գոլն մահու. եւ արդարութեանն՝ կենաց 603։

Մեղաւորն անհաւատութեամբ զչորս իրս Աստուծոյ արհամարպէ եւ արհամարհի 206։

Մեղքն երկու է. մինն հիւանդութիւն. եւ մինն մահացու 449։

Մեղքն եւ մահն եւ մահու չափն զի՞նչ են 212։

Մեղքն նմանի քնոյ 121։

Մեղքն ոչ միայն հոգւոյն, այլեւ մարմնոյն բազում վնաս առնէ 207։

Մեռեալ եւ կենդանի հաւատոյ զանազանութիւնն 78։

Մեռելոց եօթն ազգ քարոզ տալն կենդանեաց բարառնաբար 595։

Միայնակեաց կոչիլոյ վեց պատճառքն. եւ թէ կրկին իրօք բարձրագոյնք են քան զամենայն կարգս լուսաւորելոց 703։

Միայնակեցաց հրաժարելիքն յերիս գլխաւորին. նաեւ երեք եւս հրաժարելիք հոգեկան 703։

Միայնակեացք եւ աբեղայք յերիս բաժանին. եւ թէ որպէս նուիրին. եւ զի՞նչ գործս ունին եւ զորպէս զգեստս 174։

Միքայէլի պատերազմն ընդ վիշապին յերկինս զի՞նչ 580։

Մկրտութիւնն եւ խոստովանութիւնն՝ զմի շնորհս ունին 313։

Մկրտութիւն մի՝ երիս խորհուրդս ցուցանէ 150։

Մկրտութիւնն նշան է մահուն Քրիստոսի 147։

Մոնոզոնաց եւ սքեմաւորաց նուիրիլն ի կանոնս ինչ. գործք եւ արարողութիւնք նոցա զի՞նչ 703։

Մովսէսի եւ Եղիայի վկայելն զի՞նչ ի յայլակերպութեան 495։

Մտաց կրկին գործն եւ որոշելն զբարի եւ զչար 284։

Մրջեան օրինակ գոլն ծուլից 105։

Յ

Յակօբայ առաքելոյ գլխատիլն 699։

Յակօբայ եւ Յօհաննու տօնի ի վերջոյ կարգիլն՝ ունի Զ պատճառ եւ օրինակ 695։

Յակօբայ եւ Յօհաննու աւետարանչի կանուխ եւ անագան անձրեւ կոչիլն հինգ պատճառաւ 702։

Յակօբայ Տեառն գերազանց շնորհաց ցուցումն եւ պատիւն 669։

Յակօբայ օծանելն զվէմն արձան. որոյ մեծ խորհուրդն ի Քրիստոս ի խաչ ի հիմն հաւատոյ եւ եկեղեցւոյ ցուցանի 546։

Յառնելն ամենեցուն ամենայն անդամօք ի յարութեանն. եւ թէ ամենայն մարդիկ ի չորս դասս բադանին 621։

Յառնելն մարմնոյ մերոց վասն է՞ր յետոյ եւ ոչ արդէն լինի. եւ զի՞նչ յական թօթափիլն ըստ առաքելոյն 615։

Յարութիւն ամենեցուն մի թէ է՞ ի մի հասակ եւ մի ժամանակաւ 622։

Յարութեան հաստատութեան բանք ընդդէմ ուրացողաց բնական օրինակօք եւ վկայութեամբ գրոց 613։

Յարութեան մեռելոց օրինակքն՝ երեւին ի հատն ցորենոյ՝ ի փիւնիկ եւ ի հօբալ հաւն. Յեղիա եւ ի Յովնան 608։

Յարութեան մարմնոյ սահմանն 614։

Յաւերժահարսունք եւ քաջք զի՞նչ իցեն 574։

Յեսուայ քահանայ մեծ կոչիլն՝ է ըստ չորից. եւ զի՞նչ սատանայի կալն ընդ աջմէ նորա, եւ հրեշտակի սաստելն 544։

Յիշատակիլն առաքելոնց եւ մարգարէից եւ այլոց ի պատարագն զի՞նչ 158։

Յիշատակ մահուան օգտակար ցուցանի 590։

Յիսնակք երեք ի տարուոջն զի՞նչ 497։

Յղութիւնն Ովհաննու ի հոկտեմբերի տասն գոլ՝ թուականաւ ստուգի 652։

Յովելեայ վեց խրատի վասն պատուհասի թէ, (փող հարէք ի Սիօն այլովքն. եւ ցուցումն նոցին 291։

Յորդորմունք աղօթից քանի՞ք են. եւ ոյք խափանօղք 332։

Յուդայի ագահութեան մեծ վնասն 256։

Յուսոյ ոչ ամաչեցուցանելն եւ ներգործութիւնն 86։

Յուսոյ սահմանն 85։

Յօհաննու աւետարանչի գերագոյն պատիւն երկոտասան թւով քան զայլսն 695։

Ն

Նախագիտութեանց եւ երազոց երեք գլխաւոր օգտութիւնքն 46։

Նախախնամութիւնն Աստուծոյ հասարակ եւ առանձնակի ցուցանի 372։

Նախանձ մախանք եւ չարակնութիւն որպէս զանազանին 250։

Նախանձու առաւել չար գոլն քան զբարկութիւն եւ զսրտմտութիւն 249։

Նախանձու կրկին գոլն՝ չար եւ բարի. եւ չարին հինգ յատկութիւնն 247։

Նախատօնակն յերեկոյի սուրբ զգեստիւ զի՞նչ 655։

Նեղութիւն աւուրն դատաստանի որպէս լինելոց է. եւ թէ մեղաւորն ո՞ւր կարէ փախչիլ 634։

Նեղութիւնք հասարակ ամենայն մարդկան ի տասն գլխաւորին 609։

Նեղութիւնք քանի՞ք են զորս կրեմք. եւ ո՞յք են պատճառք 288։

Նեղութեան եւ վշտաց շահն եւ օգտութիւնն 290։

Նեռն ո՞րքան իրօք պատրէ. եւ թէ չորս են կարապետք նորին 611։

Նեռին նեղութիւնն առաւել է քան զդատաստանին 610։

Ներելի մեղքն յերից ճանաչի. եւ թէ՝ զի՞նչ վնաս է մեզ յամենայն մեղաց 216։

Նիւթ խաչափայտին վասն է՞ր միայն պաշտի. եւ ոչ ամենայն նիւթ խաչի 537։

Ննջեցելքն ի դժոխոց կարեն ազատիլ չորս կերպիւ 594։

Նշան մարդոյ չորեքին՝ թէ ի սէրն Աստուծոյ է թէ ի խռովութիւն 210։

Նշանք բազումք նախ քան զգալուստն Քրիստոսի. եւ թէ լուսաւորաց խաւարումն զո՞րս ցուցանէ 627։

Նշանքն տասն եւ հինգ ի տասն եւ հինգ աւուրս նախ քան զդատաստանն. եւ վեց պատճառք նոցին 641։

Նշանքն եւ արուեստքն Ստեփաննոսի. եւ նոցին վեց զանազանութիւնքն 674։

Շ

Շաբաթն հանգիստ կամ պարապումն լեալ ցուցանի 16։

Շահ ի մեծութենէն զի՞նչ 429։

Շինեալ եկեղեցւոյս եւ կենդանի տաճարոյս հարցմունք. եւ ցուցումն պատճառաց 384։

Շնորհքն եւ աուրքն զանազանին 553։

Շնութեան բազում տեսակքն 23։

Շնութեան եւ պոռնկութեան որդւոց վաղամահ գոլն. եւ թէ են թերակատարք ըստ երից. եւ անպատուուի ծնողաց 605։

Շռայլութեան ներհակ գոլն առատութեան չորիւք. եւ զի՞նչ գործն. մանաւանդ առ քահանայս 268։

Շրթունք քահանային որպէս պարտի զգուշանալ եւ նմանիլ հրեշտակաց 185։

Ո

Ոզիայի պատժիլն. եւ զի՞նչ Է դասք պարուցն 477։

Ողորմութիւնն որ զրկանօք եւ անիրաւութեամբ՝ առնել պարտի թէ ոչ. կամ թէ որոց՝ արդարո՞ց թէ մեղաւորաց 374։

Ողորմութիւն ի հազար ազգս առնելն Աստուծոյ՝ եւ ածելն զմեղս հարց յորդիս՝ բազում տեսութիւն ունի 208։

Ողորմութեան բազում օգտութիւնն 366։

Ողորմութեան բանք. եւ թէ քանի՞ք են ստիպօղք առ ողորմութիւնն 367։

Ովսէի մարգարէի պոռնկիլոյ խորհուրդն եւ ոչ պղծիլն 274։

Որդունքն հրեղէն եւ անքուն զի՞նչ իցեն 640։

Որդւոց լսելն զխրատս ծնողաց. եւ թէ հայր մեր է Աստուած. եւ մայր եկեղեցին 453։

Որկրամոլութեան վեց վնասն եւ պակասութիւնն՝ որ նմանի վեց ազգ ցաւոց 264։

Որովայնամոլութիւնն զի՞նչ է. եւ թէ է ընդդէմ Աստուծոյ բազում կերպիւ 263։

Ութն օր կատարումն մեծամեծ տօնից վասն է՞ր 654։

Ուսուցման եւ գիտութեան յաւելումն որպէս յաւելու ի ցաւս 99։

Ուսուցանօղք այլոց եւ ուսանօղք՝ ի չորս դասս բաժանին 445։

Ուրախութիւնն հուգեւոր եւ մարմնաւոր զանազանին 355։

Չ

Չարաց վաղամահ գոլն չորս պատճառաւ լինի 603։

Չարին եկամուտ գոլն ի բնութիւնս 136։

Չար լեզուի վնասն 227։

Չար օր մարդոյ՝ երեք է 284։

Չորեքին աւագ տօնից աթոռ հաստատութեան կոչիլն եւ վկայք 664։

Չորեքկերպեան աթոռոյ նշանակութիւնն առ քանի՞ իրս վերաբերի՝ զոր ետես Էզէկէլ 567։

Չորեքտասան թղթոց խորհուրդն Պօղոսի. նաեւ վասն է՞ր զանուն իւր դնէ (Պօղոս ծառայ. ) եւ թէ երկոտասանի՞ցն իցէ սա թէ ոչ 681։

Պ

Պահիլ պարտի լեզուն ի չարէ վասն բազում ատճառի 225։

Պահոց տեսութիւնն ի վերայ երից իրաց. եւ թէ քանիք են օգտութիւնքն 358։

Պահպանութիւնն հրեշտակաց հասարակ եւ մասնաւոր քանի՞ 582։

Պայծառակերպութեան միջոցքն մինչ ի յարութիւնն քանի՞ք են 492։

Պայծառակերպութեան տասն գլխաւոր բանքն եւ հարցմունքն 486։

Պատարագ աղօթից լաւ ցուցանի քան զարիւն զոհից 353։

Պատարագի խորհուրդեան արարողութիւնք եղանակաւ 153։

Պատարագողի կրկին լուացումն ձեռաց 156։

Պատարագողին նախ հաղորդիլն. եւ ապա զայլս հաղորդելն 159։

Պատիւ եւ փառք որպէս զանազանին 477։

Պատուհասի անցանիլն պաշտմամբ եւ աղօթիւք՝ ցուցանի Դ իմն օրինկօք 294։

Պատուհասն կրկին է. վրէժ կամ պատիժ. խրատ կամ հարուած. եւ որպէս զանազանին 291։

Պատրաստ եւ զգուշ գոլն մեր այնպէս պարտի ի մէջ եկեղեցւոյ՝ որպէս ծառայ առաջի արքայի տասն եղանակաւ 705։

Պատուական գոլն մահ սրբոց 583։

Պատուելն զՏէր յարդար վաստակոց որպէս պարտի գոլ 479։

Պատուիրանն թէ մի շնար 21։

Պատուիրանն Ե երորդ մի սպանաներ 20։

Պատուիրանն թէ մի ցանկար այլովքն 30։

Պատուիրանաց տասանցն բանք 33։

Պարիսպ եւ ցանգ են մարդոյս օրէնքն 10։

Պարտէզ կոչիլն արքայութեան. եւ հինգ յատկութիւն պարտիզին՝ ցուցանէ զհեշտութիւն Ե զգայարանացս յարքայութեանն Աստուծոյ 651։

Պարտեզ փակեալ եւ աղբիւր կնքեալն վեց մտօք իմանի 522։

Պետրոս յերկոտասան որդիսն Իսրայէլի՝ Յուդայի է օրինակ 683։

Պետրոսի դնիլն յԱստուծոյ իբրեւ զարեգակն ի վերայ հրէից չորս պատճառաւ. եւ թէ ըստ Քրիստոսի զյատկութիւն արեգական ունի 682։

Պետրոսի եւ Պօղոսի տօնքն վասն է՞ր երրորդ կարգեցան. եւ զի՞նչ է խորհուրդ երեք թուոյն եւ երկուց տօնիլն 681։

Պետրոսի եւ Պօղոսի նման գոլն չորս իրաց 694։

Պետրոսի վարդապետելն մինչ գլխիվայր խաչիւր 688։

Պոռնիկ կանանց վնասն առ արս ի հայեցմանէ ո՞րքանք իցեն 272։

Պոռնկութիւնն է վեց ազգ՝ ընդդէմ վեց ազգ կուսութեան 402։

Պոռնկութեան ընդդէմ գոլն աստուածային օրինաց 124։

Պսակի մեծ խորհուրդն. եւ նշան մատանւոյն զի՞նչ 199։

Պողաւէտ եւ անպտուղ աղօթքն. եւ թէ աղօթք՝ խնդրուածք՝ պաղատանք եւ գոհութիւնք զի՞նչ իցեն 323։

Պօղոսի կոչիլն լուսին, ունելով զյատկութիւն նորին բազում կերպիւ 684։

Պօղոսի անուան թարգմանութիւնն եւ գովութիւնն եւ ծառայ Քրիստոսի գոլոյ եօթն եղանակն. եւ զի՞նչ կոչեցեալն առաքեալ 692։

Պօղոսի պատուականութիւնն քան զայլ առաքեալսն տասն եղանակաւ. եւ բազում շահ օգտութեանն մինչ ի կայսր տանիւր 690։

Ջ

Ջրոյ եւ հրոյ երբէք ասելն շատ 272։

Ռ

Ռիշտն եւ ագահն՝ վեց իրօք առ վիժեալն հաւասարի 262։

Ս

Սահման արդարութեանն՝ ունի զմիջին կշիռն 132։

Սահման հաւատոյն 83։

Սահման քահանայութեանն եւ դիտաւորութիւնն զի՞նչ 164։

Սաղմոսարան եւ գործի օրհնութեան ո՞յք իցեն եւ զորո՞ց իմանալ 663։

Սանտուխ կազմիլն սուրբ կուսին. եւ եօթն մատունքն 580։

Սանտուխն Յակօբայ եւ նշանակութիւնն. եւ զի՞նչ իջանելն յասորիս եւ ելանելն 546։

Սատանայ ուստի՞ էր որ պատրեաց զմարդն. եւ թէ որպէս է հակառակ Աստուծոյ. յո՞ր դասէ անկաւ 572։

Սատանայ վասն է՞ր ոչ փրկի, եւ այլ հրեշտակ փոխանակ նորա ոչ ստեղծանի. եւ մեղքն է անթողլի 573։

Սատանայի անկումն ո՞րքան է. եւ թէ չէր նախանձեալ ընդ մարդոյն՝ մատնի՞ւր ի հուրն թէ ոչ 576։

Սատանայի անունն ընդէ՞ր ոչ յիշի ի հինս. եւ թէ ի նորս քանի՞ անուամբ կոչի 269։

Սատանայի երկու ամրոց եւ քաղաք շինելն. եւ Քրիստոսիւ կործանիլն չորիւք յաղթուեամբք 577։

Սատանայի զրպարտօղ լինիլն մարդկան 141։

Սատանայի իշխան կոչիլն. եւ կրկին կերպիւ գայթակղելնի զմարդն 303։

Սատանայի յաջմէ եւ յահեկէ պատերազմիլն ընդ մեզ 431։

Սատանայի պատերազմն ընդ յերեք տեղւոջ 432։

Սեաւ եմ ես եւ գեղեցիկ բանն ի քանի՞ դէմս մեկնաբանի. եւ թէ զի՞նչ արեգական խեթիւ հայիլն եւ այլն 391։

Սերմանացան առակի մեկնութիւնն 110։

Սերման օրինակի արդարութիւնն 128։

Սեղան օրհնէքն նախ քան զկերակուրն, եւ յետոյ օրհնելն կրկին զի՞նչ 348։

Սէր աշխարհիս որպէս է թշնամութիւն առ Աստուած 557։

Սէր ընկերին եւ Աստուծոյ՝ ընդ իրեարս կապեալ կան 93։

Սէրն Պօղոսի առ Քրիստոս՝ երեւի ի հինգ իրս 694։

Սիրելին սուտ եւ ճշմարիտ՝ ըստ երից որոշի 591։

Սիրելոյ զմիմեանս պարտական գոլն մեր 88։

Սիրոյ բնութեան միացուցանելն 87։

Սիրոյ չորս յատկութիւնն 90։

Սիրոյ ընկերին զանազան պատճառքն 91։

Սիրոյ մեղութիւնն 84։

Սկզբնական մեղաց չորս վէրքն ի հոգիս 214։

Սուգ անչափ ոչ պարտի գոլ ի վերայ մեռելոց վասն տասն պատճառի 598։

Սուգն Զ եղանակաւ առաւել լինի 602։

Սուտ վկայելոյ մեծ վնասքն 27։

Սուրբք որք ոչ ունին մեղս՝ վասն է՞ր տրին ի նեղութիւնս եւ ի չարչարանս 557։

Սպանումն անիրաւ՝ երեք եղանակաւ լինի21։

Ստեփաննոս յո՞ր ազգէ էր. եւ զի՞նչ էր գործն 671։

Ստեփաննոս գերամբարձ եւ անզուգական փառքն քան զամենայն սուրբս. եւ թէ վասն է՞ր բացան նմա երկինք. եւ ընդէ՞ր կանգնեալ ետես զՅիսուս 678։

Ստեփաննոս որպէս էր լի շնորհօք եւ ճշմարտութեամբ. եւ զի բազմապատիկ է շնորհացն անուն եւ զօրութիւն 673։

Սրբոց երանութիւնն ի վեց կողմանէ լինի. եւ իւրաքանչիւրն՝ ունի երեք մասն 645։

Սրբոց ուրախութեամբ կրելն զտանջանս վասն ի՞նչ իրաց էր 550։

Սրտմտութիւն եւ բարկութիւն՝ են այլ եւ այլ իր 235։

Վ

Վարդապետաց մտաց բաղդատիլն առ հայելին տասն եղանակաւ 444։

Վարդավառ կոչիլն զի՞նչ նշանակէ 498։

Վեղար եւ գլխարկ աբեղայից զի՞նչ նշանակէ 442։

Վերափոխումն Մարիամու. եւ թէ յո՞ր ցեղէ էր 499։

Վերափոխմանն պատմութիւն 524։

Վերափոոխման տօնն վասն է՞ր յոմանց մէկ օր. եւ յոմանց երեք օր տօնի. եւ մեք ինն օր տօնեմք եւ ի կիրակէի 505։

Վերջին դատաստանի բազում եւ ահագին իրաց պատահմունքն որք են տասն, յորդորեն ի յողբ եւ ի լաց 640։

Վերջին հուրն կատարածի ո՞րպէս սաստիկ վառի 632։

Վէմն եռակի ասի 544։

Վէմն եւ եօթն աչք վիմին եւ ծագումն՝ առ Զօրաբաբէլ եւ առ Քրիստոս մեկնին 543։

Վէմն որպէս էր Քրիստոսի. եւ զի՞նչ սրբութեանց գերիլն, եւ դագոնի կործանիլն 476։

Վկայութիւնն երեք է. սրտի, լեզուի, եւ արեամբ 547։

Վկայք երեք ճշմարիտք ո՞յք ընդդէմ մեղաւորին ի դատաստանի աւուրն 632։

Վրան ժամուն ի Մովսիսէ կազմեալ՝ իմանալեաց դասուցն նշանակի 571։

Վրեժխնդրութիւնն ի չորս տասակս բաժանի 237։

Վրէժխնդրութեան չորս վնասն 238։

Տ

Տանուտէրաց յանաշխատ ընչից ողորմութիւնքն ընդունելիք են թէ ոչ. կամ աղքատք որք ոչ ունին զի՞նչ տայցեն 379։

Տապանակ ասի սուրբ կոյսն 327։

Տապանակն վասն է՞ր յառաջ ընթանայր եւ վէմն զկնի 475։

Տապանակի չափն ո՞րքան. եւ զի՞նչ խորհուրդն. եւ յորո՞յ է տիպ 474։

Տապանակի տօնն՝ եւ նաւակատեաց խորհուրդն 477։

Տասանորդ մեր ո՞րն է այժմ 481։

Տասն բանք օրինացն յերկուս տախտակս 13։

Տասն հարուածքն Եգիպտոսի 39։

Տարաժամ մահուան բանք. եւ թէ երեք ազգ է տարաժամն 282։

Տեսական իմաստութեան օրինակ գոլն մեղուին 107։

Տեսութիւն ընդարձակ՝ բանիս որ ասէ։ (որովք եւ մեղանչէ ոք, նովիմբք եւ տանջի 41։

Տասութիւն հաւատոյ մտաց եւ աչաց որպէս զանազանին 72։

Տեսութիւն սաղմոսին որ ասէ (փոքր էի ես յեղբարս իմ այլովքն՝ ցուցանի առ հրեշտակս, եւ առ մարդիկ, եւ առ բանն մարդացեալ 660։

Տզրուկ կոչիլն սատանայի վասն բազում պատճառի։ եւ ո՞յք են երեք դստերքն 269։

Տէրունական բանի տեսութիւնն թէ, (եղիցին կամք քո այլովքն 66։

Տէրունականաց եւ այլ սրբոց տօնից վեց պատճառաւ ցուցումն 654։

Տղայոյ զգուշանալն յերից իրաց. եւ հնազանդ գոլն հօր խրատու ըստ չորից 455։

Տղայոց խրատու բանք. եւ թէ վասն է՞ր գաւազանաւ խրատին 454։

Տղայոց մահն Զ պատճառաւ ածի 604։

Տնտես հաւատարիմ եւ իմաստուն ո՞յք իցեն. եւ նոյն առակի մեկնութիւնն կարգաւ 437։

Տուն ասի արքայութիւնն. (իմաստութիւն շինեաց իւր տուն. ) եւ Է սեան ցուցումն 650։

Տունն Աստուծոյ յանշունչ քարանց կազմեալ՝ եւ ժողովք քրիստոնէից վասն է՞ր մի անուամբ եկեղեցի կոչին 706։

Տուրք աղքատաց եւ նուէրք Աստուծոյ՝ ութն կերպիւ զանազանին 478։

Տրդատայ ի տիպ եւ ի կերպ վարազի փոխիլոյ պատճառքն 420։

Տրտմութիւն վասն չորից չինի 355։

Տրտմտութիւն Տեառն են մեղք մեղաւորաց 356։

Տօն ամենայն սրբոց՝ վասն երեք պատճառի կացուցաւ 562։

Տօնախմբութեան սրբոց պատճառի զի՞նչ 556։

Տօնն զի՞նչ է, եւ քանի՞ եղանակ է տօնից 654։

Ց

Ցանկութիւն եւ հեշտութիւն՝ մեղք եւ անօրէնութիւնք ո՞րքանիւք զանազանին 212։

Փ

Փախչիլ պարտ է մեզ ի փրկիչն մեր Քրիստոս երեք իրօք 608։

Փայլական յատկութիւնն երեք 630։

Փայլումն դիմաց սրբոյն Ստեփաննոսի՝ ունի երկոտասան պատճառս. եւ թէ սուտ վկայք ո՞յք, եւ զի՞նչ վկայէին 677։

Փայտ խաչի՞ն եկեսցէ թէ ձեւ խաչին ի միւսանգամ գալստեանն. եւ թէ քանի՞ էր փայտ խաչին 538։

Փարաւօնի երազոյ մեկնութիւնն 46։

Փեսային գնալն ի տուն հարսին եւ բերելն ի պսակ 202։

Փողոյ ձայնիւն ի դատաստան կոչիլն ամենայն մարդկան. եւ թէ որպէս սարսելի է 628։

Փոքրն չորս եղանակաւ ասի. Դաւիթ զո՞ր եղանակն ասէ վասն ինքեան. եւ վասն է՞ր յայտնէ 658։

Փոքրութիւնն Քրիստոսի չորս եղանակաւ է իմանալ 662։

Ք

Քահանայապետութիւնս երկրաւոր՝ յերկուս բաժանի 169։

Քահանայութեան եղանակք երեք են 63։

Քահանայութեան էութիւնն զարդարանքն եւ պատահմունքն 179։

Քահանայից կատարելութիւնն զի՞նչ իցէ 166։

Քահանայից յանցանքն չորս պատճառաւ մեծ է քան զժողովրդեանն. եւ զի՞նչ հնարն 442։

Քահանայից որպէս պարտ է սրբութիւն եւ իրաւամբք հովուել զժողովուրդն 443։

Քահանայից պատուիլն ի Քրիստոսէ վեց ազգ զգեստիւք 182։ Քաղաք կոչիլն եկեղեցւոյս տասն պատճառաւ 708։

Քարկոծմանն Ստեփաննոսի երկոտասան են պատճառք. եւ թէ վասն է՞ր խցին զականջս իւրեանց հրէայքն 680։

Քարոզողի զգուշանալն լեզուի եւ նայիլն ի վեց իրս 227։

Քարոզն ունի հինգ ինչ 114։

Քարոզ տալ պարտ էի վերայ ննջեցելոց վասն երեք պատճառի 591։

Քնարաւ երգելն մարգարէից զօրհնութիւնն Աստուծոյ. եւ զի՞նչ, եւ եօթն, եւ տասն աղին 660։

Քուն եւ արթնութիւն չորք են 120։

Քրիստոս որպէս եղեւ մեզ իմաստութիւն արդարութիւն փրկութիւն եւ սրբութիւն խաչիւն տես 532։

Քրիստոսի ահարկու երեւիլն ի վերայ մեղաւորաց. եւ քաղցր ի վերայ արդարոց ի դատելն. եւ զի՞նչ աղեղն նորա 633։

Քրիստոսի գալուստն է երկու. ի յօր մահուն առանձին. եւ կատարածի առհասարակ 630։

Քրիստոսի դատապարտելն զմեղս ի մարմնի իւրում՝ է բազում կերպիւ. եւ թէ որպէս լեալ մարմին ըստ նմանութեան մարմնոյ մեղաց 541։

Քրիստոսի երեք ազգ պատուով պատուելն զքահանայս 182։

Քրիստոսի երեք ինչ կամիլն ի սպասաւորաց եկեղեցւոյ 177։

Քրիստոսի եւ առաքելոց ճշմարիտ բարեկամ գոլն աշխարհի 554։

Քրիստոսի հարցանելն ցՍիմօն վասն սիրոյ երիցս. եւ զի՞նչ երիցս արածեայն 686։

Քրիստոսի մահուան՝ փոխարէն ոչ կարեն լինիլ չարչարանք սրբոցն. ուսուցանէ բնութիւնն. կարիքն. կարգն. եւ պատճառն 555։

Քրիստոսի Դ եղանակաւ եղբայր կոչիլն մեզ 662։

Քրիստոսի պատուելն հաւասար զմայր իւր եւ զաւետարանիչն Յօհաննէս երեք եղանակաւ 699։

Քրիստոսի սիրոյ օրինակ գոլն 89։

Քրիստոսի վեց գլխաւոր փրկութիւն գործելն մարդկան խաչիւն 542։

Օ

Օգնական քրիստոնէից չորս են յաւուրս նեռին. եւ թէ որպէս կարճին աւուրք նորա եւ սատակի 612։

Օգուտն մեր զինչ իցէ ի սրբոցն՝ ցուցանէ առաքեալն չորս իրօք 559։

Օգտութիւն եւ շահ ողորմութեանն տասն եղանակաւ ցուցանի 368։

Օծանիլն մեռոնաւ մկրտեցելոց 147։

Օձին հինգ իրօք նորոգելն զհանդերձն յօրինակ մեղաւորաց 472։

Օձիւ տանջելոյ պատճառքն զմեծն Գրիգորիոս 419։

Օձն խաբօղ՝ ի հեշտ ցանկութիւնս նշանակի 211։

Օձն պղնձի՝ ի խաչն օրինակի 535։

Օրէնքն վասն է՞ր յանապատի տուան 474։

Օրինաց կատարումն՝ երեք օգտութիւն ունի 10։

Օրինակ պատրաստիլոյ յառաջ քան զմահն 597։

Օրինաց յանցաւորքն են կրկին 12։

Օր մահուն եւ ահագին դատաստանին որպէս է չար 286։

Օր յարութեան եւ կատարածի ոչ գիտիլն՝ ցուցանի օգտակար 616։

Օր չար որն իցէ որ ասէ. (յաւուր չարէ փրկէ զնա Տէր) 380։

 

Վասն ողջունի. որպէս ասէ Տէրն առ աշակերտան իւր պատուէր տալով նոցա։ (Եւ իբրեւ մտանիցէք ի տուն, աղջոյն տաջիք նմա եւ ասացէք՝ ողջոյն տանս այսմիկ. եթէ իցէ տունն արժանի՝ եկեսցէ ողջոյնն ձեր ի վերայ նորա. ապա թէ ոչ իցէ արժանի, ողջոյնն ձեր առ ձեզ դարձցի։) Մատ. 10. 12։

Եւ արդ գիտելի է՝ զի ողջունատրութիւնս այս՝ բազմաւ կերպիւ առեալ լինի ի սուրբ գրոց։ Նախ է ողջոյն փչման շնորհաց զոր ետ Աստուած Ադամայ. որպէս ասէ ի ծննդոց երկու գլուխն. (եւ ստեղծ Տէր Աստուած զմարդն հող յերկրէ. եւ փչեաց յերեսս նորա շունչ կենդանի. եւ եղեւ մարդն հոգի կենդանի։ Իսկ նա թէպէտ ընկալաւ զողջոյնս այս՝ այլ ոչ պահեաց ողջամբ. այլ կորոյս զփչումն շնորհին. ըստ այնմ, (մի մնասցէ հոգի իմ ի դոսա։) Այլ վատնեաց զամենայ ինչս իւր եւ սկսաւ չքաւորիլ. եւ զկնի չքաւորութեան՝ եկեալ ի միտս իւր ասէ. (յարուցեալ գնացից առ ողջունապարգեւ հայրն իմ, որ յառաջագոյն ետ ինձ զփչումն շնորհին. դարձեալ ընկալայց ի նմանէ զողջոյն. ոչ իբրեւ զորդի որպէս յառաջն էի, այլ իբրեւ զծառայ։ Եւ յարուցեալ եկն առ հայր իւր. եւ դեռ հեռագոյն էր՝ ետես զնա հայրն իւր եւ գթացաւ. յարեաւ եւ ընթացաւ ընդառաջ. անկաւ զպարանոցաւ նորա եւ համեբուրեաց զնա, տալով նմա զառաջին փչման շնորհաց ողջոյնն, վասն որոյ ասէ հայրն ցծառայսն իւր. (հանէք զպատմուճանն առաջին եւ ագուցէք նմա։ եւտուք զմատանին ի ձեռս նորա. եւ կօշիկս, յոտս նորա. եւ ածէք զեզն պարարակ եւ զենէք. զի կերիցուք եւ ուրախ լիցուք. զի ողջամբ ընկալաւ զնա ասէ աւետարանն։) Վասն որոյ եւ Տէրն մեր զփչման շնորհաց ողջոյնն ետ առաքելոցն. որպէս ասէ աւետարանն. (փչեաց ի նոսա եւ ասէ՝ առէք զհոգի սուրբ։) Երկրորդ ողջոյն է ապրեցուցանողական. զոր ետ Աստուած Նոյի եւ ապրեցոյց զնա ի ջուրց հեղեղաց. որպէս ասէ ի ծննդոց Զ գլուխն։ (Եւ ասէ Տէր Աստուած ցՆոյ. ժամանակ ամենայն մարդոյ հասեալ է առաջի իմ. զի լցաւ երկինս անիրաւութեամբք ի նոցանէ. եւ ահա ես ապականեցից զնոսա եւ զերկիրս։) Արդ արա դու քեզ տապան ի չորեք կուսից փայտից. խորշս խորշս գործեսցես զտապանն. եւ նաւթիւ ծեփեսցես զնա ներքոյ եւ արտաքոյ։ Եւ ահա ես ածից զջրհեղեղ ջրոյ ի վերայ երկրի ապականել զամենայն մարմինն յորում է շունչ կենդանի ի ներքոյ երկնից. եւ ինչ որ իցէ ի վերայ երկրի՝ սատակեսցի. եւ դու ամենայն տուն քո մուտ ի տապանդ. զի զքեզ տեսի արդար. առաջի ազգիդ այդորիկ. եւ ամենայն անասնոց սրբոց մոյծ ընդ քեզ եօթն արու եւ էգ, մուծանել զաւակ ի վերայ երկրի. եւ յամենայն անասնոց որք ոչ են սուրբք՝ երկու արու եւ էգ. եւ արար Նոյ այնպէս որպէս պատուիրեաց նմա Աստուած եւ փակեաց Տէր Աստուած արտաքոյ նորա զտապանն. եւ եղեւ ջրհեղեղ զքառասուն տիւ եւ զքառասուն գիշեր ի վերայ երկրի. եւ բազմացաւ ջուրն եւ վերացոյց զտապանն եւ բարձրացոյց յերկրէ. եւ ծածկեաց զամենայն լերինս եւ զբարձունս. եւ մեռաւ ամենայն մարմին շարժուն ի վերայ երկրի. եւ մնաց միայն Նոյ եւ որք ընդ նմա ի տապանակի անդ։ Եւ օրհնեաց Տէր Աստուած զՆոյ եւ զամենայն որդիս նորա եւ ասաց. (աճեցէք եւ բազմացարուք՝ եւ լցէք զերկիր. եւ տիրեցէք դմա։ Դարձեալ ողջոյնն՝ է նշան հաշտութեան, այլ ոչ եւս առանել զխռովութիւն. եւ զայս եւս ետ Աստուած Նոյի եւ որդւոց նորա. որպէս ասէ ծննդոց թէ՝ (եւ ասէ Տէր Աստուած ցՆոյ եւ ցորդիս նորա այս է նշան ուխտին զոր ես տաց ընդիս եւ ընդ քեզ՝ եւ ի մէջ ամենայն շնչոյ կենդանւոյ որք են ընդ ձեզ յազգս յաւիտեանց. զաղեղն իմ եդից յամպս՝ եւ եղիցի յաւիտենական ուխտին ընդիս եւ ձեզ եւ ընդ ամենայն երկիր. եւ ոչ եւս եղիցի ջրհեղեղ ի սատակել զամենայն մարմին։ Այս է նշան ուխտին ասէ Աստուած զոր ուխտեցի ընդիս եւ ընդ ձեզ։) Երրորդ ողջոյն՝ է հրաժարական. զոր օրինակ՝ մեծագոյն ոք տացէ աղջոյն փոքրագունի ուրուք, եւ հրաժարեցուցանէ զնա յայնմանէ՝ ուր տեղակացեալ իցէր, եւ հրաւիրէ զնա յայլ ուրեք վասն մատակարարելոյ սակի. եւ նա զհպատակութիւն յայտնելով՝ առնէ ըստ հրամանի մեծագունին, ընդունելով վերստին ողջոյն աւետեաց՝ ի նմանէ։ Եւ արդ զողջոյնս այս՝ ետ Աստուած Աբրահամու ասելով. (ել դու յերկրէ քումմէ եւ յազգէ քումմէ եւ ի տանէ հօր քոյ, եւ եկ յերկիր զոր ցուցից քեզ. եւ մեծացուցից զանուն քո՝ եւ եղիցիս օրհնեալ. եւ օրհնեցից զօրհնիչս քո. եւ անիծեցից զանիծիչս քո. եւ օրհնեսցին ի քեզ ամենայն ազգ երկրի։ Եւ երեւեցաւ Տէր Աբրահամու եւ ասէ ցնա. զաւակի քում տաց զերկիրս զայս. եւ շինեաց անդ Աբրահամ սեղան Տեառն եւ կոչեաց զանուն Տեառն։) Այսպէս եւ Մովսէսի ասաց հրաժարեցուցանելով զնա ի մեռելոտի գործոց հանել զնա հանդերձ ժողովրդեամբ յերկրէն եգիպտացւոց. որպէս ասէ յելից երկու գլուխն թէ՝ (կոչեաց զնա Տէր ի միջոյ մորենւոյն եւ ասէ. Մովսէս Մովսէս՝ եւ նա ասէ զի՞ է. եւ նա ասէ. մի մերձենար այսր. լոյծ զկօշիկս յոտից քոց. զի տեղիդ յորում կաս դու ի դմա երկիր սուրբ է. եւ նա ասէ ցնա. ես եմ Տէր Աստուած Հօր Քոյ՝ Աստուած Աբրահամու եւ Աստուած Իսահակայ եւ Աստուած Յակօբայ։) Եւ դարձեալ ասէ Տէր ցՄովսէս. (տեսանելով տեսի զչարչարանս ժողովրդեան իմոյ որ յԵգիպտոս. եւ լուայ աղաղակի նոցա ի գործավարացն իւրեանց. զի գիտեմ զվիշտս նոցա. եւ իջի փրկել զնոսա ի ձեռաց Եգիպտացւոցն. եւ հանել զնոսա յերկրէ յայնմանէ. եւ տանիլ զնոսա յերկիր բարի եւ ընդարձակ. յերկիր որ բղխէ զմեղր եւ զկաթն։) Իսկ զայսպիսի ողջունատրութիւնս՝ բազում մեծագոյնք մատուցանեն առ փոքրագոյնս. զի զնոսա առ իւրեանս տրասցեն. որպէս եւ Տէր մեր ասէր ցայնոսիկ որք կարիցէին ընդունիլ զողջոյնս զայս. (թէ ոք գայ առիս, եւ ոչ ատէ զհայր իւր կամ զմայր, զկին իւր եւ զորդիս, եւ զեղբարս եւ զքորս, նաեւ զանձն իւր եւս, ոչ կարէ իմ աշակերտ լինիլ։) Չորրորդ՝ ողջոյն է ղձական առողջութեան. որպէս ասէ քուսի յերկրորդ թագաւորաց առ Աբիսողօմ. ողջ լեր արքայ. եւ Եղիսէէ ասէ կինն սոմնացի ողջո՞յն քեզ. ողջոյն է առն քում. ողջո՞յն է մանկանն. եւ նա ասէ աղջոյն է։ Հինգերորդ՝ ողջոյն է բաղձական խնդութեան. որպէս ասէ Տուբիթ. խնդութիւն քեզ միշտ եղիցի։ Եւ Եսայի ասէ. (խնդա եւ ուրախ լեր ամուլ որ ոչ ծնանէիր. գոչեա եւ աղաղակեա որ ոչդ երկնէիր. զի բազումք են որդիք սկնդկիդ, առաւել քան զարաբւոյն։) Եւ դարձեալ ասէ. (ցնծացէք եւ ուրախ լերուք բնակիչքդ Սիօնի զի բարձաւ սուրբն Իսրայէլի ի մէջ նոցա։) Վեցերորդ՝ ողջոյն է տենչական օրհնութեան. որպէս ասէ բոյոս ի գիրս Հռոմայ առ հնձօղս իւր. Տէր ընդ ձեզ. եւ նոքա ասեն ցնա. օրհնեսցէ զքեզ Տէր։ Եւ Դաւիթ ասէ. (օրհնեսցէ զձեզ Տէր ի Սիօնէ որ բնակեալն է յԵրուսաղէմ։) Եօթներորդ՝ ողջոյն է տուչական խաղաղութեան. որպէս ասէ Պօղոս ի բազում տեղիս. (շնորհք ընդ ձեզ եւ խաղաղութիւն. ) եւ Տէրն ասէ. (խաղաղութիւն ընդ ձեզ ես եմ մի երկնչիք։) Դարձեալ ասէ. (զխաղաղութիւն զիմ տամ ձեզ. զխաղաղութիւն թողում ձեզ. ) նաեւ հրեշտակք երգէին. (փառք ի բարձունս Աստուծոյ եւ յերկիր խաղաղութիւն։) Ութներորդ՝ ողջոյն է աուետեաց եւ շնորհաց՝ զոր ետ հրեշտակապետն Գաբրիէլ կուսին Մարիամու ասելով. (ողջոյն ընդ քեզ լի շնորհօք. ) զի գերազանցագոյն է ողջոյնս այս քան զայլ ողջոյնսն ամենայնի. վասն զի ողջոյն առաքն Աստուած էր. եւ ողջոյնաբերն հրեշտակապետ. եւ ողջոյն ընկալն կոյս. զի նովաւ առողջացաւ մարդկային բնութիւնս. զի նա է միջնորդ աշխարհի եւ շնորհաց։ Իններորդ՝ ողջոյն է բարեկամութեան զոր ընկալան առաքեալքն ի Տեառնէ. որպէս ասէ Տէրն. (դուք բարեկամք իմ էք, եթէ առնիցէք զոր ես պատուիրեմ ձեզ. ոչ եւս կոչեցից զձեզ ծառայս. զի ծառայն ոչ գիտէ թէ զինչ գործէ Տեառն նորա. այլ զձեզ կոչեցի բարեկամս. զի զամենայն զոր լուայ ի հօրէ իմմէ ծանուցի ձեզ։) Տասներորդ՝ ողջոյն է առաքելութեան զոր ետ Տէրն աշակերտացն. որպէս ասէ աւետարանն. (եւ յերեկոյի միաշաբաթոջ աւուրն, եւ դրօքն փակելովք ուր էին աշակերտքն ժողովեալք՝ վասն ահին հրէից, եկն Յիսուս ի մէջ նոցա եւ ասէ. ողջոյն ընդ ձեզ. իբրեւ զայս ասաց. եցոյց նոցա զձեռս եւ զկողս իւր. եւ խնդացին աշակերպքն իբրեւ տեսին զՏէրն։) Դարձեալ ասէ ցնոսա. (ողջոյն ընդ ձեզ. որպէս առաքեաց զիս հայր՝ եւ ես առաքեմ զձեզ. գնացէք այսուհետեւ աշակերտեցէք զամենայն հեթանոսս. մկրտեցէք զնոսա յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ուսուցէք նոցա պահել զամեանայն զոր ինչ ասացի ձեզ։) Մետասաներորդ ողջոյնն՝ զխոնարհութիւն ցուցանէ. որպէս Եղիսէէ առ կինն. եւ Տէրն առան տոհմ աշակերտսն իւր։ Երկոտասաներորդ՝ ողջոյնն ցանկալի առնէ զողջունաբերն. որպէս առաքեալքն ցանկալի էին յաչս նորահաստատ քրիստոնէից. զի ողջունաբերք էին ի Տեառնէ։ Երեքտասաներորդ՝ ողջոյնն զթշնամութիւն եւ զպատերազմ խափանէ. որպէս յայտ եղեւ առ Նոյիւ՝ զի նշան հաշտութեան ետ նմա։ Չորեքտասաներորդ՝ ողջունիւ ճանաչեմք զմիմեանս. որպէս հաւատակիցք զհաւատակիցս իւրեանց. նմանապէս եւ այլն։ Հնգետասաներորդ՝ ողջոյնն օրհնութիւն է ընդունողաց. վասն որոյ ասէ Տէրն. (եթէ արդժանի իցէ՝ ողջոյնն հանգիցի ի վերայ նորա։) Վեշտասաներոդ՝ ողջոյնն բոլորապէս բաժանի յիւրաքանչիւրսն. եւ ոչ հատանի մասն ինչ սմա եւ մասն ինչ նմա. այլ բոլորապէս սմա եւ նմա։ Եօթնեւտասներորդ՝ ողջոյնն բաժանէ զսիրելիսն յատելեաց. որպէս յայտ եղեւ Մովսէսիւ հանդերձ ժողովրդեամբն. նաեւ այնք որք ոչ ընդ ունին զողջոյն, ատելիք են Աստուծոյ. եւ որք ընդունին, սիրելիք. վասն որոյ ասէ Տէրն. (եւ որ ոչ ընկալցի զձեզ՝ եւ ոչ լուիցէ բանից ձերոց, իբրեւ ելանիցէք ի տանէն կամ ի քաղաքէն յայնմանէ, թօթափեսջիք զփոշի ոտից ձերոց ի վկայութիւն նոցա։) Արդ թօթափել ի փողոցն՝ ցուցանէ թէ վրէժխնդիր է նոցա Աստուած որք ոչ ընդ ունեցին զողջոյնն, եւ ոչ զողջոյնառաքն, եւ ոչ զողջունաբերն. դարձեալ փոշին նշանակէ զտրտունջ կամ զմեղադրանս ողջունաբերին. նաեւ փոշին զսաստ բանադրանաց նշանակ է թօթափել ի վերայ նոցա. կամ պատուհաս մարմնաւոր զի զդաստասցին։ Ութնեւտասներորդ՝ ողջոյնն մնալ առ ընդունօղս իւր որպէս կնիք մատանւոյ ի քարտիզի. այս է՝ նոցա որք հաւատով տան եւ սիրով ընդունին. իսկ որ բանիւ միայն ընդունի զողջոյնն եւ ոչ հոգւով, սփռի ի վերայ նոցա որպէս զլոյս. եւ դառնայ ի նոցանէ իբրեւ ճառագայթ արեգականն աշխարհէ. որպէս ասէ Տէրն. (ողջոյնն ձեր՝ առ ձեր դարձցի։) Այսքան օգտակարութիւն եւ շահաւէտութիւն ունի ողջոյն տալն. վասն որոյ ողջոյն տամք առ միմեանս. զի շահ եւ օգուտ լիցի ողջունատուից եւ ողջունընկալից. զի ողջոյնն՝ բժշկէ զողջունատուն եւ զողջոյն ընկալն յամենայն ախտից ատելութեանց. վասն որոյ տամք ողջոյն միմեանց՝ զի մի ախտ ատելութեան տիրեսցէ մեզ. նաեւ կատարեսցի բան Տեառն որ ասաց. (ողջոյն տուք միմեանց. ) իսկ որ յառաւօտն ողջոյն տամք միմեանց՝ յօրինակ այնր որ Քրիստոս ետ աղջոյն Մարիամանց ասելով. (ո՞ղջ էք. եւ նոքա կալան զոտս նորա եւ երկիրպագին նմա։) Այսպէս եւ ի ճաշուն տամք ողջոյն. որպէս Տէրն ետ ի Գալիլիէ յոր ժամադիր եղեւ նոցա. եւ նոքա երկուացան. նմանապէս եւ յերեկոյն տամք ողջոյն. որպէս եւ Տէրն ի միաշաբաթի աւուրն յերեկոյին եմուտ առ աշակերտսն. եւ ողջոյն ետ նոցա. վասն որոյ աշակերտք նորոց կտակարանաց եւ վարդապետք եկեղեցւոյ ընկալեալ զպատուէր ի Տեառնէ, զնոյն աւանդեն առ հաւատացեալս Քրիստոսի ասելով. (ողջոյն տանս այսմիկ որ ինքն է Քրիստոս. զի ողջոյնն Քրիստոսէ որ տուաւ մեզ ի Հօրէ Աստուծոյ. որպէս ասէ սուրբն Եփրեմ թէ՝ զի ողջոյնն ի յառաջինսն կարգեալ էր ի խորհուրդ Քրիստոսի. եւ ծածկեալ էր անգիտութեամբ։ Դարձեալ ասէ. զի ողջոյնն որ այժմս տամք՝ ոչ է անզօր որպէս առաջինն. զի մինչ ի Քրիստոս՝ օրինակ միայն էր ընդ աղօտ նշան սիրոյ. իսկ Քրիստոսիւ՝ ողջոյնս այս նոյն ինքն է Քրիստոս. որպէս ասաց հրեշտակապետն Մարիամու՝ ողջոյն ընդ քեզ. այսինքն, ողջոյն ինքն Քրիստոս բնակեցաւ յարգանդի կուսին. եւ առեալ մարմին՝ միացոյց ընդ իւրում աստուածութեան. եւ ինքն միացաւ ի մարմնի անբաժանելի աստուածութեամբ. նոյնպէս յողջոյնս այս միացեալ է Քրիստոս՝ եւ անբաժանելի է ի սմանէ. որպէս ասէ Եփրեմ խուրի թէ՝ յայսմ հետէ միաւորեալ է Քրիստոս ընդ ողջոյնս այս. եւ ընդ ձայնին՝ սփռի ի սիրտս հաւատացելոց. եւ է առ ընդունօղս եւ ի տուօղս անբաժանելի. որպէս Քրիստոս էր առ հօր եւ ի յարգանդի կուսին, եւ ի բոլոր աշխարհի. նոյնպէս եւ ողջոյնն է առ ողջունատուն, եւ է առ ողջունընկալս անբաժանելի։ Վասն այսքան օգտութեան ասէ Քրիստոս թէ՝ (իբրեւ մտանիցէք ի տուն կամ ի քաղաք, ողջոյն տաջիք նմա եւ ասասջիք. ողջոյն տանս այսմիկ. եթէ իցէ արժանի որդի ողջունի, եկեսցէ ողջոյնն ձեր ի վերայ նորա. ) իբրթէ ողջոյնն Քրիստոսի բնակեսցի ի նմա. ապա թէ չիցէ արժանի որդի ողջունի՝ ողջունն ձեր առ ձեզ դարձցի. այսինքն. հեռասցի ի նմանէ եւ առ ձեզ հանգչիցի։ Վասն որոյ՝ վարդապետք եկեղեցւոյ ուսեալք ի Քրիստոսէ զպատուէր նորին կատարելով ասեն հաւատացելոց թէ՝ ողջոյն ընդ ձեզ. իբր թէ ողջոյնն Քրիստոս ողջացուսցէ զձեզ հոգւով եւ մարմնով. եւ ապա բնակեսցի եւ ընդ ձեզ եղիցի մինչեւ ի յաւիտեան։ Այսքան առ այս վասն ողջունի, հաւաքեցեալ ի յումեմնէ լոկ անուն Պետրոս աբեղայէ։

 

(Յիշատակարան սրբոյ Մատենիս։)

Փառք պատիւ եւ գոհութիւն Ամենասուրբ Երրորդութեան Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, որ իւրով առատ մարդասիրութեամբ եւ գթութեամբն, ետ կարողութիւն անարժանութեանս իմում տալ տպել եւ ի յանգ հանել զպատուական եւ զհոգէշահ մատեանս զայս, ի փառս իւրոյ մեծութեանն եւ բարերարութեանն, եւ ի յօգուտ մանկանց եկեղեցւոյ, եւ ի պարծանս ազգիս հայոց։ Եւ եղեւ աւարտ սորին՝ ի թուին հայոց ՌՃՂ ի հոկտեմբերի քսան եւ հինգ։

Ի հայրապետութեան լուսակառոյց մեծի եւ անյաղթելի աթոռոյն սրբոյ Էջմիածնի տեառն Ղազարու գերընտիր եւ երջանիկ սրբազան եւ աստուածաբան կաթողիկոսին։

Եւ ի պատրիարգութեան սրբոյն Երուսղէմի եւ Կոստանդնուպօլսոյ՝ Բ՟ուց սրբազանից Տեառն Գրիգորի եւ Տեառն Յակօբայ աստուածաբան վարդապետացն։ Իսկ յընդհանրական մեծի աթոռոյ Էջմիածնի հաւատարիմ եւ ծայրագոյն նուիրակութեան Ովհաննիսի ճգնազգեաց եւ խոհեմազարդ եւ աստուածաբան վարդապետի եւ առաջնոցդի սրբոյն Թումայի առաքելոյն. որ է ի Գողթնեաց գաւառէն. որեւ ի սոյն ամի՝ եկեալ էր նուիրակ Կոստանդուպօլիս. եւ բազում անգամ յորդորեաց տպել զսուրբ մատեանս զայս։ Այս ինչ յայտ լիցի սրբազան հարցդ եւ մանկանցդ սրբոյ եկեղեցւոյ. քանզի չորք եղեն պատճառք տպեցման սուրբ մատենիս։ Նախ՝ վերոյգրեցեալ սրբազան վեհն՝ որ եկն նուիրակ ի քաղաքս ի թուին 1182. եւ բազում անգամ յորդորեաց զիս եւ հարկ եդ ի վերայ իմ։ Երկրորդ՝ զի մի կորիցէ աշխատանք եօթնալոյս վարդապետին մեծի Գրիգորի Տաթեւացւոյն։ Երրորդ՝ զի ոչ գոյր ի մէջ ազգիս մերում գիրքս այս. բայց միայն անունն։ Չորրորդ՝ զի ոչ ունէի մարմնաւոր յիշատակ ի վերայ երկրի։ Նաեւս հարք իմ եւ եղբայրք՝ որք հանդիպիք ընթեռնուլ զքաղցրածորան մատեանս, միով հայր մերիւ յիշեցէք զննջեցեալսն իմ որք ի ներքուստ ծրեալ կան։ Նաեւ յիշեցէք զլուսաւորել հոգի ի պատրիարգ Ովհաննէս վարդապետն՝ որ ետ պատուական օրինակ մի տպելոյ. եւ բազում անգամ հարկ եդ իմ վասն տպեցման. եւ ի յաւարտ սորա ոչ ժամանեց. այլ կոչեցաւ ի կոչողէն. Տէր դասաւորեսցէ զհոգի նորա ի դասս երկոտասան սրբոց վարդապետացն. զի բազում աշխարտանս ունի ի վերայ ազգիս մերոյ։ Այլեւ յիշեցէք զՄիքաէլ վարդապետն Ագուլեաց Վանիցն որ այժմ տեղապահէ սրբազան վեհին. որ ետուր օրինակ մի տպելոյ։ Եւ արդ՝ որք հանդիպիք մատենիս այսմիկ, եւ օգտիք ի սմանէ ընթեռնլով կամ լսելով, յիշեսջիք հոգեւորական սիրով ի մաքուր աղօթս ձեր, զմեղսամած անձն իմ անարժան ծառայիս ձերոյ, զմահտեսի Շահնազարս եւ զեղբայրն իմ զՍէհրատն. եւ զծնօղն մեր զՀախնազարն եւ զթագուհին. եւ զկողակիցս մեր զՀռիփսիմէն եւ զմիւս Հռիփսիմէն. եւ զորդեակն մեր զՅօհաննէսն. եւ զկուսակրօն եղբայրն մեր զտիրացու Ստեփաննոս ի Տէր հանգուցեալ. եւ զՊեճանն. եւ զքվերս մեր զԿիւզէլն եւ զՄարգարիտն եւ զԹումարն. եւ զպապս մեր զՏէրունն եւ զՏէր Ովհաննէսն. եւ զմամիկս մեր զՄարիամն. եւ զմիւս Մարիամն. եւ զամենայն արեան արու զմերձաւորս մեր յիշեցէք ի Քրիստոս. եւ յիշեալ լիջիք ամէն։ Նաեւս յիշեցէք զհոգեւոր եղբայրն իմ գետս թաղեցի Առաքելի որդի զՍիմօն աղէն։ *Եւ արդ՝ զվերոյ գրեցեալ երկու եղբայրսն հարազատ՝ ոչ միան գովելոյ եմք պարտաւոր եղբարք, այլեւ հատեւիլ հարկաւորիմք բարեգնաց շաւղաց նոցա. զի սոքա են որք ունին զաւակ ի Սիօն ըստ ասելոյն Եսայեայ՝ եւ երանութեան արժանիք։ Զի ի բազում տեսակս բարեգործութեան՝ թուի ինձ թէ մեծ եւ յոյժ իմն տեսակ բարգործութեան է այս ճանաչողացն յայտնի. զորոյ զմեծութիւնն նա միայն կարէ գիտել որ ճանաչէ թէ որքան եւ որպիսի օգտութիւնք ծնանին ի սուրբ գրեանցն ընթերցմանէ։ Բայց տացէ Տէր մեզ ճանաչել զան համեմատ բարութիւն գրեանց. եւ փափագ ունիլ այսպիսւոյ յիշատակի յաշխարհի յետ գնացիցն մերոց. որ իբր առատ աղբիւ բարութեան՝ միշտ զկնի ընթանայ պատճառին իւրոյ։

Պարտիք յիշել եւ զտպօղ մատենիս զթրակացի Աբրահամ դպիրն. որ իւր իսկ ձեռամբ անհանգիստ աշխատեալ՝ ետ զմուրն սեւաթոյր կապարեայ գրոց ոչ հաւատալով այլոց մշակաց, յիշեցէք եւ զծնօղն իւր զՍարգիսն եւ Զազիզն։ Այլեւ յիշեցէք զիւր հոգեւոր եղբայրն զԿեսարաից զապաշնորհ եւ զանպիտան դպիր Գէորքն։ Դարձեալ յիշեցէք եւ զաշխատասէր գործոյս զարի եւ զքաջ շարագրօղ գրոցս կապարեղինաց զտիրացու Անտօնն. որ կորովամիտ նկատմամբ զգիրս, դեգերիւր ի շարաբարդութեան պատուախառն եւ սխալաջինջ օրինակի գրքոյս, թէ ի շարելն, թէ ի ցրուելն, եւ թէ ի փոփոխումն սխալեալ գրոց, ի սկզբէն մինչ ի կատարումն սորա. որ արդարեւ հազիւ այլ ումեք էր հնար յաւարտ եւ ի գլուխ ածել։ Քանզի օրինակ մանրագիծ գրոյս ամարան՝ որոյ նշմարելն եւ ընթեռնուլն որ բազմաց ոչ գոյր կար, սա իբր յինքենէ գրեալ՝ զիւրքանչիւր բառ եւ բան եդեալ առետեղ իւրում շարագրեաց. զորոյ երկս եւ աշխատանս՝ նա եւեթ գիտէ որ տեսօղն է գաղտնեաց. նաեւ զծնօղն իւր զԳրիգորն եւ զՄարիամն։ Յիշեցէք եւ զմիւսն աշխատաւորն գործոյ տպման զխոյեցի սեւանեան Կարապետի որդի զԻնգնատիոսն՝ որ բազում աշխատանս կրեաց։ Ընդ նմին յիշեցէք եւ զՅօհաննէս զաշխատակիցն գործոյս։ Այլեւ յիշեցէք զսեբաստացի ծաղկարար տիրացու Բարսեղն եւ զՅակօբն։ Զկնի ամենեցուն՝ յիշեցէք եւ զմեղօք մածեալ անձն իմ անհանճար՝ զսրբագրօղ սուրբ գրքոյս եւ զյարմարօղ ցանգոյս ըստ կարեաց, զՄարտիրոս դպիրս՝ եւ զորդեակն իմ զՍերօբէն եւ զՅօհաննէսն։ Եւ հայցեմ ի սրբասէր ընթերցողաց հարցդ իմոց եւ եղբարցդ՝ զներումն տալ սխալման իմոյ։ Յիշողքդ՝ յիշեալք միջիք ամէն։

Վ Ե Ր Ջ