Արմատ հաւատոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
[ՈՒՂԻՂ ԴԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ ՍՈՒՐԲ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԵԱՆՆ]

Հաւատով խոստովանիմ զհամագոյ զԱմենասուրբ Երրորդութիւնն անբաժանելի, անսկիզբն եւ անվախճան, որ գոյացոյց յոչնչէ զեղեալքս ամենայն, զՀայր պատճառ Որդոյ ծննդեամբ Հոգւոյ բղխմամբ անսկզբնաբար եւ անժամանակապէս: Բայց սակայն վասն եեան ոչ տամք նմա աւագութիւն առաւել քան Որդւոյ եւ Հոգոյ, այլ համագոյ եւ հաւասար դաւանեմք երեք անձինք կատարեալք եւ մի բնութիւն եւ մի Աստուածութիւն եւ մի կամք եւ նախախնամութիւն եւ մի արարչագործ զաւրութիւն: Հայր յամենայնի կատարեալ վասն զի ոչ ոք է նախ քան զնա հրամանատու կամ իշխան նմա, ոչ ժամանակ եւ ոչ արարած, անսկիզբն եւ պատճառ ամենայնի ինքնաթագաւոր, ինքնիշխան, լոյս եւ կեանք եւ ամենայն որ ինչ ի անուանի: Եւ Որդի ծնեալ յէութենէ եւ ի բնութենէ Հաւր, յամենայնի անպատումն առանց հատուածի եւ միջոցի, յամենայնի հաւասար եւ նման Հաւր, անորոշելի եւ անախտ ծնունդ որպէս լոյս յարեգակն է, բան ի մտաց եւ գետ յաղբերէ յաւէտ անհատաբար, անբաղդատելի եւ գերազանցեալ քան զաւրինակս:

Եւ Հոգին Սուրբ կենդանարար, բղխումն յէութենէ եւ ի բնութենէ Հաւր, անսկիզբն եւ անմիջոց ժամանակի, անձն կատարեալ, յամենայնի հաւասար եւ նման Հաւր, քանզի ելանէ միշտ ի Հաւրէ եւ առնու յՈրդւոյ, զի ամենայն որ ինչ Հաւր եւ Որդւոյ է` Հոգոյ է, բաց ի հայրութենէն եւ յորդիութենէն, եւ ամենայն որ ինչ Հոգւոյ եւ Հաւր է` Որդոյ , բաց ի հայրութենէն եւ յելողութենէն եւ ամենայն որ ինչ Որդոյ եւ Հոգոյ է` Հաւր է, բաց յորդիութենէն եւ յելողութենէն:

Արդ, այս ոչ հատանէ զբնութիւնն, այլ զանձնաւորութիւնն ամբողջ պահէ, զոր պարտ է յառաջ քան զմիաւորելն բաժանել եւ նախ քան զբաժանելն միաւորել, եւ արագապէս ասել` երեք եւ մի, մի եւ երեք, որպէս արեգակն զի է նիւթ եւ լոյս եւ հուր, եւ մարդս է հոգի եւ բան եւ միտք, որք են երեք եւ մի, եւ մի եւ երեք: Եւ որպէս սոքա ոչ են կատարեալք թէ յերիցն մի ինչ պակաս լինի, այսպէս եւ Հայր ոչ է կատարեալ, յորժամ Հոգի եւ Որդի ոչ լինին առ նա, կամ նուազ գոլ ասին քան զնա: Քանզի Հայր ոչ է եւ ոչ ասի յառաջ քան զՈրդի եւ զՀոգի եւ ոչ քթթելական մի, զի թէ կրսեր կամ նուաստ իմանաս զՈրդի եւ զՀոգի քան զՀայր սակս պատճառ գոլոյն` թշնամանեցեր զՀայրն քան թէ պատուեցեր, զի անդ ոչ մտանէ կրսերութիւն եւ աւագութիւն, կամ մեծութիւն եւ փոքրկութիւն, այլ միշտ յաւէտակից հաւասարք եւ նմանք միմեանց:

Արդ` է Հայր միշտ Հայր անծին, զի ոչ յումեքէ, եւ ծնող Որդոյ. եւ Որդի միշտ որդի եւ ոչ ծնող, անհատաբար ծնունդ ի Հաւրէ եւ ոչ բղխումն. եւ Հոգին Սուրբ միշտ Հոգի յաւէտ եւ աննուազ բղխումն ի Հաւրէ եւ ոչ ծնունդ, փառակից Որդոյ եւ ոչ եղբայր: Եւ որպէս Հայր յամենայնի ամենայնիւ կատարեալ է, նոյնպէս եւ Որդի եւ Հոգի յամենայնի հաւասար են նմա, ի լուսոյն լոյսք, ի բարոյն բարիք, ի կենացն կեանք, յարարչէն արարիչք, մի կամք եւ մի թագաւորութիւն եւ իշխանութիւն, մի մեծութիւն եւ պատիւ, մի ճոխութիւն եւ մի. Աստուածութիւն փառաւորեալ անլռելի երեքսրբեան ձայնիւ ի հոգեղէն հրեղինացն եւ ի մարմնեղէն հողեղինացս, այժմ եւ յանսպառ յաւիտեանս. ամէն: