Արմատ հաւատոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յոհանու Ոսկաբերան[ի]
Քանզի յառաջ եկեր զգառն, որ ի Մովսէսէ անտի գայր, եւ ապա ետ զմարմին եւ զարիւն իւր աշակերտաց իւրոց:

Նորին Աւետարանի մեկնութենէն.
Վասն որոյ ի Հին զատկին սկսանի. զի այն այսմ աւրինակ էր եւ երեկունն, զի ի լրումն ժամանակաց եկն. նախ զհինն կատարէ, եւ ապա նորոյս սկիզբն առնէ, զի այն խափանելոց էր:

Զենովբայ եպիսկոպոսին.
Եկեր զճշմարիտ` գառն խորհրդոյ. եւ ապա ետ զմարմինն իւր աշակերտաց իւրոց:
Մարութային Նփրկե[ր]տոյ եպիսկոպոսի.
Որպէս ի սուրբ պասքայն, զի նախ եկեր զգառն ստ[ո]ւերին եւ ապա սկսաւ ճաշակել զհոգեւոր զատիկն:

Նորին` յետ սակաւ[ու]ց.
Եւ ասէ, թէ. Դարձեալ եւ յետ ճաշակելոյն ստուերական գառինն, եւ ապա աւրհնեաց զհացն եւ ետ ի կեր նոցա, որպէս ըստ Պաւղոսի վկայէ. յետ ընթրեացն առ զհացն Յիսուս գոհացաւ: Որպէս ասէ աւետարանիչն. Յարեաւ Յիսուս յընթրեացն եւ զգեցաւ ղենջակ մի:

Ի թղթէն Ներսէսի որ առ Մանիլ թագաւորն ասացեալ է.
Գառն ճշմարիտ յորժամ եկեր, զգառն աւրինակին եւ զբաղարճն:
Կիւրղի Երուսաղէմայ հայրապետի ի Պարապ[մ]անց գրոց Թէոդոսի Թղթէն զի պարտ է լուծանել զճրագալուցն

Արդ, պահելով զաւրն, յորում մատնեացաւ, եւ մատնեցաւ ի չորեքշաբաթի եւ ի չորեքտասան լուսնի երրորդին յառաջնումն ամսեան եւ ոմանք յարութեան նորա, աւուր այսինքն է կիրակէին, վասն այնորիկ լուծանեմք յերեկոյին շաբաթին զպահքն եւ տաւնեմք վաղիւն կիրակէին, որ այսպէս վաղ առաւատին յարուցեալ զՔրիստոս: Այլ, թէ. ասացի. Ի խոր երեկոյին, յարութեան գործել խորհուրդ այլ խոր երեկոյին եւ առաւաւտն վաղ մի ի նոյն ընթանան ժամանակքն, իսկ Մա[տ]թէոս աւետարանիչն ասէ, թէ. Յերեկոյին շաբաթին լուսանայր միաշաբաթն: Տես, զի ասէ, թէ. Կանայքն յերեկուն եկին ի գերեզմանն եւ տեսին զհրեշտակքն եւ զշարժումն գերեզմանին եւ զՅարութիւն Տառն: Ժամ է քեզ մեծ Մա[տ]թէոսի եւ դու սուտ առնես զաւետարանիչն: