Կամենից

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  Այս մեր գիր հոգեւորական բարձր հրամանի՝ հաստատութիւն է եւ աւրհնութիւն, ՅԱԿՈԲԱՅ ծառայի ծառայիցն Քրիստոսի Յիսուսի Աստուծոյ Տեառն մերոյ. Շնորհաւք եւ ողորմութեամբ նորին Եպիսկոպոսապետի Մեծաց Հայոց եւ պատրիարքի ամենայն արեւելից եւ Վաղարշապատու. Զոր աւրհնութեամբ եւ հայրական հոգեբարձութեան գթով գրեմք ի յամէնաւրհնեալ եւ յաստուածապահ յանուանի եւ յականաւոր թագաւորանիստ քրիստոսական մայրաքաղաքն ի Լովն եւ յամենայն վիճակն իւր բոլորովին, Սերաթն, ի Չեչովն, ի կամենիցն, ի Լուցկայն, ի յԱւլատէմուրն, ի Մանքրման ի Վլախաց երկիրն եւ ի Պըտինն, ի յԸնկիսալայն եւ ի յայլ ամենայն թէմն իւր առհասարակ: Սէր ի Քրիստոս Աստուած հաւատարիմ ըստ հոգւոյ յոյժ սիրեցեալ ցանկալի եւ պարծանաց որդոցդ, պատվական եւ սրբասէր քահանայիցդ, աստուածասէր եւ բարեպաշտ պարոնացդ եւ ավագաւորացդ, փառաւոր խաւճանոյդ եւ պուռճէսնոյդ, իմաստուն վաճառականացդ, հարկեւոր եւ բարեգործ տանուտրացդ, ձեռնահմուտ արուեւստագէտացդ, աշխատասէր հողագործացդ, եւ ամենայն հայասէր եւ քրիստոսաստուածադաւան մերոց ժողովրդականացդ, արանց եւ կանաց, ծերոց եւ տղայոց, երիտասարդաց եւ կուսից, մեծամեծաց եւ փոքունց եւ ամենայն ճափոյ հասակի: Որոց այդոցիկ ամենեցուն ի միասին առ հասարակ, մեծավ փափաքմամբ՝ կարողութեամբն Աստուծոյ Հաւր, զաւրութեամբ Որդոյն միածնի Յիսուսի Քրիստոսի, ի ձեռն Հոգւոյն Սրբոյ, Առաքեմք ձեզ ողջոյն սիրոյ ի մէնջ եւ աւրհնութիւն առաքելական, ի յաստուածընկալ սուրբ նշանէս Վանկկոյ եւ ի շնորհաբաշխ աջոյս մեր Սուրբ Լուսաւորչին Գրիգորի, եւ յերկնահանկէտ սուրբ աթոռոյս առաքելական, եւ մեր սուրբ առաքելոցն Թադէոսի եւ Բարթողիմէոսի, եւ ի յայլ սուրբ նշխարացս առաքելոց եւ մարտիրոսաց՝ որք աստ էն: Յորոց սոցա արագահաս սքանչելագործ կարող զաւրութեամբն եւ աւրհնութեամբն պահպանեալ փրկեսջիք յամենայն վտանգից փորձանաց հոգւոյ եւ մարմնոյ տեամբ եւ որդովք եւ ամենայն գոյիւք. ամէն: Գիտութիւն լիցի ձեզ ամենեցուն սիրելի որդիք մեր ի Քրիստոս, բազմաչարչար երկեամբք ծնունդք աւետարանավն ի Քրիստոս Աստուած Սրբոյն Գրիգորի. զի ըստ աղէտալից հայրական ջերմն սիրո մեր զոր ունիմք ի վերա ձեր՝ հանապազ դուք էք հոք մեր ի Տէր, եթէ ո՛րպէս՝ կամ զիարդ էք ի ժամանակիս չար բերմանց ներքուստ եւ յարտաքուստ ներհակաց: Զոր եւ աղաւթիւք հայցեմք յԱստուծոյ եւ ի մեր Սուրբ Լուսաւորչէն՝ պահել զձեզ խաղաղութեամբ՝ հոգւոյ եւ մարմնոյ, առողջութեամբ եւ ամենայն բարութեամբ:

Եւ այլ ծանիք, մեր ըստ հոգոյ որդիք, զոր երեկ առ մեզ մեր սիրեցեալ եւ պարծանաց որդիս պատվելի եպիսկոպոս ձեր՝ Տէր Յոհանէս՝ Լովիդ. ի յողջոյն եւ ի համբոյր սուրբ աթոռոյս, եւ ի շնորհաւորել զմեր նըստիլս ի սուրբ աթոռս. եւ մէք զինք սիրով ընկալաք եւ հարկեւորեցաք. եւ եկեաց բազում աւուրք մի առ մեզ. Եւ ուղայորեցաք զՏէր Յոհանէս արքեպիսկոպոս ձեր եւ զիւր եղբայրն ըզԳրիգոր աբեղան, որ գնացին Աստուծոյ առաջնորդութեամբն զերկայնաձիք ճանապարհն բազում աշխատանաւք ի յաստուածաբնակ մայրաքաղաքն ի յԵրուսաղէմ, ի տեսութիւն Սուրբ Յարութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ. եւ կատարեցին զիւրենց ուխտն. եւ դարձեալ Տէր Յոհանէս արքեպիսկոպոս յԵրուսաղէմայ եւ իւր եղբայրն Գրիգոր աբեղայն, եւ եկին առ մեզ: Նայ եւս առաւել զինք եւ զիւր եղբայրն սիրով ընկալաք եւ հարկեւորեցաք. զի վայել էր տէր Յոհանէսի պատվելի արքեպիսկոպոսիս ձեր՝ եւ իւր եղբաւրն՝ զինչ որ սէր առնէաք դոցա: Զի մեր նախնեացն սիրած է եւ հարկեւորաց, եւ բարեկամ սուրբ աթոռոյս, եւ հրամանակատար որդի է: Աստուծով եւ մէք հաճոյացաք ի բարիոք վարս եւ իմաստութիւնս սորա, որ է սուրբ եւ աղաւթարար, կարգապահ, եւ առաքինի եպիսկոպոս է եւ առա ( տա ) ձեռն: Նայ որպէս մեր նախնիք՝ տէր Թէոդորոս եւ տէր Կարապետ կաթողիկոսն պարգեւել էին ըզձեզ իւր թէմ եւ վիճակ, ըստ նըմին աւրիմակի նոյնպէս եւ մեք պարգեւեցաք մեր բարձր հրամանավս՝ եւ աւրհնութեամբ գրովս, զԼովն իւր բոլ ( որ ) ովին երկրով՝ Տէր Յոհանէսի, ղատիմի սեփական թէմ եւ վիճակ աթոռ եւ հանկըստեան տեղի, ի վերա ան սահմանին՝ զոր առաջին սուրբ եւ երջանիկ կաթողիկոսքն են հաստատել, որ ոչ ոք կարէ խորել ի Լովին երկրին թէմէն: Եւ առաքեցաք գալ առ ձեռ՝ հրամա ( յա ) կան եւ աւրհնութեան գրովս մեր, խրատել եւ ուսուցանել զձեզ, գնալով յաւրէնս եւ պատուիրանս Տեառն Աստուծոյ՝ անարատութեամբ եւ սրբութեամբ, ըստ աւրինի եւ առաքելական եկեղեցոյս մեր. ի տուք եւ ի գիշերի, եւ ոչ յահ ( ե ) ակ. Տալով զանձն աւրինակ բարեաց ձեզ ամենեցուն. ինքն արասցէ եւ ըզձեզ ուսուսցէ, սրբութեամբ, արդարութեամբ, երկեղիւ՝ սիրովս առ Աստուած եւ առ ընկերս. եղբայրսիրութեամբ, աղքատսիրութեամբ, ողորմածութեամբ եւ աղաւթիւք, լինել այցելու որբոց եւ այրեաց, եւ ամենայն կարաւտելոց՝ կարեկից սիրովն Քրիստոսի: Կոչեսցէ զարժանաւորսն եւ ըզվկայեալսն ի կարգ եւ յաստիճան կիսասարկավագութեան, սարկավագութեան եւ քահանայութեան, եօթն աստիճանաւք: կալցի հրամանավս մեր առաքելաբար ի վերա ձեր իշխանութիւն կապելոյ եւ արձակելոյ՝ յերկինս եւ յերկրի. Զմեղուցեալսն զապստամբեալսն յաւրինացն Աստուծոյ, եւ ի կանոնաց սրբոց հարցն՝ կըշտամբել եւ յանդիմանել, խրատել, սաստել, պատժել, մինչեւ ցուցանիցեն պըտուղս ապաշխարութեան. Զզղջացեալսն եւ զհնազան ( դ ) եալսն՝ սիրովն Քրիստոսի ընդունել ապաշխարութեան: Որով եւ դուք ամենեքեան, սիրելի որդիք իմ ի Քրիստոս, զաստուածապատիւ եւ զսրբասէր արքեպիսկոպոսդ ձեր ըզՏէր Յոհաննէսդ, զիմ սիրելի եւ զհաւատարիմ որդիդ զպատվելի արքեպիսկոպոսդ ձեր՝ զսրբասէր այրդ, մեծավ պատվով եւ յոյժ սիրով ընկալարուք, իբր զորդի իմ սիրելի եւ որպէս զհրեշտակ Աստուծոյ եւ զառաքելական այր, զի յայսմ հետէ իմ յաւժարական հրանանաւս ինքդ Տէր Յոհաննէսդ ի ձեզ ղատիմի սեփական եպիսկոպոս եւ ոչ այլ ոք, որ է այր ընդիր:

Այլ եւ զամենայն կանոնեալ հաս եւ զիրաւունք՝ զոր պարտիք տալ Աստուծոյ՝ բաժին աթոռոյ, զհաս տանց քահանայից եւ զամենայն ընտան ( ե ) աց նոցա, զերախայրիս կալոց եւ հնձանաց, զտերունականս եւ զսրբանուէրս, զիրաւունս մատաղաց կենդանաց եւ զանկարծամահից. եւ զամենայն իրաւունս կենաց եւ մահու, լիով անթերիտուք ի ձեռս դորա զըւարթ եւ առատ սրտիւ, որպէս զի զտուրս զուարթառատս սիրէ Աստուած: Եւ մի՛ ոք կամ մեծ եւ կան փոքր՝ յանդգնաբար իշխեսցէ հակառակիլ սըմա կամ բարձր հրամանիս մեր, եւ արգելցէ յիրաւանց տալոյ կամ խորեսցէ յայլազգի անկանի եւ ուժ հասուցանէ Տէր Յոհանէսիս՝ պատվելի արքեպիսկոպոսիդ. Զի որ ոք հակառակ լիցի սմա՝ նայ այնպիսին առցէ յԱստուծոյ զանէծսն Կայենի, զմասն Յուդայի եւ զխաչահանուցն, եւ մնասցէ ի ներքոյ կապանաւք բարկութեանն Աստուծոյ եւ Սրբոյն Գրիգորի եւ մեր: Որով աւրհնեալքն ի յարժանայպատվեալ արքեպիսկոպոսդ ի Տէր Յոհաննէսէդ աւրհնեալ եղիցին յԱստուծոյ եւ ի մէնջ. կապեալքն եւ աւրոշեալքն՝ ի նմին մնասցեն մինչեւ զղջասցին հնազանդութեամբ, եւ առցեն զարձակումն ի Տէր Յոհաննէսէ արքեպիսկոպոսէդ:

Վասն որոյ ի մտանել դորա եւ գրաւորական հրամանիս մերոյ առ ձեզ եւ սուրբ մեռոնիս, իջցէ եւ շնորհք ողորմութեանն Աստուծոյ յերկնից ի վերա ձեր եւթնպատիկ, եւ լցուսցէ զձեզ ամենայն հոգեւոր եւ մարմնաւոր բարութեամբ: Բարձցէ ի ձէնջ զամենայն ցասումն եւ զպատուհաս եւ զտարաժամ մահ ի ձէնջ եւ յաշխարհէդ ձեր: Տացէ ձեզ շինութիւն անդորրութիւն եւ խաղաղութիւն. Բուսոց եւ տնկոց եւ ամենայն անդէոց ձեր այճողութիւն եւ քաջաբերութիւն. Պաճարէղէն անասնոց ձեր անսղալ ծննդականութիւն. եւ ամենայն բարեաց ձեր լիութիւն եւ առատութիւն. ննջեցելոց հանկիստ եւ ողորմութիւն: Եւ աւրհնեսցէ զձեզ զամենեսեան առ հասարակ հոգով եւ մարմնով Տէր Աստուած Յիսուս Քրիստոս: Որպէս զի զառաւրեա կեանս ձեր բարիոք վայելելով, եւ երկնից արքայութեանն հանդերձ ձերաւք ննջեցելաւքն հասանիցէք ընդ ամենայն սուրբս, ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր:

Շնորհեցաք եւ ի ձեռն դորա՝ ձեզ պարգեւս հոգեւորականս զեղն աւծութեան, զսրբալոյս եւ զաստուածագործակ սուրբ մեռոնն, զոր Հոգին Սուրբ արասցէ ի լուսաւորութիւն նորածնելոն ավազակաւն յորդեգրութիւն Հաւրն երկնաւորի եւ ի ժառանգակցութիւն Քրիստոսի Աստուծոյ յուսոյն մերոյ: Զնոյնն ի ճակատն նշան հաստատութեան, եւ ի յաւծումն քահանայութեան, եւ ի նորոգումն սուրբ եկեղեցոյ, շնորհաւք Սուրբ Հոգւոյն եւ Քրիստոսի Յիսուսի Աստուծոյ Տեառն մերոյ աւրհնելոյն ի յամենայն յաւիտեանս. ամէն:

Գրեցաւ գիր աւրհնութեան բարձր հրամանիս մերոյ ի յըստ ի մեզ մարդեցութեանն, ի մարմնով ծննդեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոկ, ՌԳՃԹ ամին: Եւ ի սրբոյն Գրիգորէ՝ ՌՃԹ ամին, եւ ըստ գումարին ի մեծ Թվ. Հայոց ՊԾԸ ամին, եւ ի մեր նստիլս ի սուրբ աթոռս որ է ամ Բ, եւ ամիս Է, եւ աւր ԻԶ. ի Յունիս ամսոյ ԻԶ. ի հայրապետանիստն ի Սըսոյ կլայն: Եւ վասն առաւել հաստատութեան ավտալոյ ձեր ձեռնագրեցաք մեր սովորական կարմիր Ձեռնագրովս: Կնքեցաւ վերոյ ծաղկաւետ տիրական ամէներեւելի մեծ մատանավս: Կամաւք բարերար մարդայսիրին Աստուծոյ աւրհնելոյն յաւիտեանս. ամէն: - Գրեցաւ ձեռամբ Յոհաննէսի գրագրի:

 

ՅԱԿՈԲ ՇՆՈՐՀԱՒՔՆ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ :