Իսլամը հայ մատենագրութեան մէջ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԺԴ. Չորեքտասաներորդ Մոլորութիւն է Այլազգեաց ։
       Զի պահք ոչ ունին, ոչ զհինն Հրէից եւ ոչ զնորս՝ Քրիստոնէից։
       Զոր տեսցուք, նախ զզանազանութիւն կերակրոց, թէ ո՛ր ի նոցանէ պահոց է եւ ո՛ր զատկի ։ Ասեմք թէ ամենայն մարմին յերկուս բաժանի. ի շնչաւոր եւ յանշունչ . այսինքն՝ կենդանի՛ եւ անկենդան։ Արդ՝ որ ոչ ինչ կենդանի՛ է, որպէս ոչ խար, եւ կամ ի կենդանւոյ յառաջ եկեալ, որպէս կաթն եւ ձու, այն ուտուաց եւ զատկի՛ է կերակուր ։ Եւ որ անկենդան է եւ անշունչ, որպէս բոյսք եւ պտուղք, պահո՛ց է կերակուր։ Եւ դուք զընտրութիւնս զայս ո՛չ ունիք. ապա ուրեմն պահք ո՛չ ունիք։
       Նախ. զի Մովսէս զքառասուն տիւ եւ զքառասուն գիշեր պահեաց եւ ինչ ոչ եկեր։ Նոյնպէս եւ Քրիստոս զքառասուն տիւ եւ զքառասուն գիշեր պահեաց անսուաղ ։ Իսկ ի նորս Քրիստոնեայք յիսուն օր պահեն եւ պահոց կերակրով շատանան։ Այլ պահք ձեր քան զհին եւ զնորս։ Նա[յ] եւ կերակուրն միս զատկի եւ բարեկենդանի։ Ապա ուրեմն յայտ է թէ ոչ ունիք պահք։
       Եւ եթէ ասեն, մինչ յերեկոյս անսուաղ պահեմք. ասեմք թէ պահոց ընտրութիւն երկու է. այինքն՝ մին ժամանակն եւ մին կերակուրն։ Որպէս մեք, ազգ Քրիստոնէից, մինչ ընդ երեկս անսուաղ պահեմք, եւ յերեկոյն պահոց կերակրով շատանամք։ Արդ՝ դուք ըստ ժամանակին պահէք եւ ըտս կերակրոյն լուծանէք. ապա ուրեմն ոչ ունիք պահք։
       * Դարձեալ. ի բոլոր տարին ի տիւն ուտէք եւ գիշերն ոչ. իսկ Ռամատան ամիսն ի գիշերն ուտէք եւ ցորեկն ոչ. եւ յայտ է որպէս յայլ ամիսն ոչ պահէք, նոյնպէս եւ ամիսն այն ոչ է պահք ։
       * Դարձեալ. ոչ է երեսուն օր պահք ձեր, այլ մի օր, զի որ այսօր պահէք, յերիկունն լուծանէք եւ բարեկենդան առնէք, եւ դարձեալ ի միւս օրն պահէք։
       * Դարձեալ ընդ տիւ եւ ընդ գիշեր լինի օր մի, որպէս Մովսէս ասէ . եղեւ երեկոյ եւ եղեւ վաղորդայն օր մի. արդ՝ դուք զտիւն պահէք աւ զգիշերն լուծանէք, յայտ է զի կէս օր է պահքն ձեր եւ ո՛չ բոլոր։
       * Դարձեալ, առ Աստուած յերկինս տիւ եւ գիշեր ո՛չ է. այլ միշտ տիւ։ Իսկ առ մեզ ընթացք արեգականս կէտէ ի կէտ առնէ օր մի։ Եւ արեգակն ոչ ժամանեալ ի կէտն իւր միապէ՛ս է ուծանելն, թէ ի հասարակ աւուր թէ ընդ երեկս։
       Դարձեալ. ի ցերեկս պահէք եւ ի գիշերի լուծանէք, կարծէք թէ ի տիւն տեսանէ Աստուածեւ ի գիշերն ո՛չ. ապա թէ ոչ ընդէ՞ր զգիշերն ոչ պահէք ։
       * ։