Մատեան աշխարհավէպ հանդիսարանաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Խնդամտաբար եւ խնկեալ յաւժարութեամբ պարտ եւ վայելուչ է առնել զհիմն բանիս ի նախաստեղծէն մերմէ Ադամայ, համառաւտիւ հասուցանել մինչեւ ուր խնդիրն է մեզ, լայն եւ ընդարձակ գրել: Արդ՝ որ հիմն եւ սկիզբն է բնութեան ազգի մարդկութեանս՝ Ադամ, առաջին մարդն, զնա դիցուք առաջին վէմ ի հիմունս աստ: Եւ ի նմանէ, ըստ կարգի, զմերոյս ազգաց եւ թագաւորաց ածեալ՝ հասուսցուք մինչեւ առ մեզ, աստուծով:

 • ա. Աղաւրոս, շարս Ժ
  Ադամ, յետ ելանելոյն ի դրախտէն, լեալ ամաց <ՄԼ> ծնանի զՍէթ յԵւայէ կնոջէ իւրմէ եւ եկաց այլ եւս ամս Չ, մինչ ի ՃԼԵ ամն Մաղաղիէլի: Ծնանի այլ եւս ուստերս եւ դստերս, մեռանի ՋԼ ամաց:
 • բ. Աղապարոս, <շարս> Գ
  Սէթ լեալ ամաց ՄԵ ծնանի զԵնովս յԱզովրայ կնոջէ իւրմէ եւ եկաց այլ եւս ամս ՉԷ, մինչեւ ի Ի ամն Ենովքայ: Ծնանի ուստերս եւ դստերս եւ մեռանի ՋԺԲ ամաց:
 • գ. Աղմեղոն, շարս ԺԳ
  Ենովս լեալ ամաց ՃՂ ծնանի զԿայինան ի Նոյենայ կնոջէ իւրմէ եւ եկաց այլ եւս ամս ՉԺԵ, մինչեւ ցԾԳ ամն Մաթուսաղայի: Ծնանի ուստերս եւ դստերս եւ մեռանի ՋԵ ամաց:
 • դ. Ամմէնոն, շարս ԺԲ
  Կայինան լեալ ամաց ՃՀ ծնանի զՄաղաղիէլ ի Մաղաղեդայ կնոջէ իւրմէ եւ եկաց այլ եւս ամս ՉԽ, մինչեւ ի ՁԱ ամն Ղամեքայ: Ծնաւ ուստերս եւ դստերս, մեռաւ ՋԺ ամաց:
 • ե. Ամեգաղարոս, շարս ԺԸ
  Մաղաղիէլ լեալ ամաց ՃԿԵ ծնանի զՅարեդ ի /235ա/ Դինայ կնոջէ իւրմէ եւ եկաց այլ եւս ամս ՉԼ, մինչեւ ի ԽԸ ամն Նոյի: Ծնաւ ուստերս եւ դստերս, մեռաւ ՊՂԵ ամաց:
 • զ. Դաւոնոս, շարս ԺՅարեդ լեալ ամաց ՃԿԲ ծնանի զԵնովք ի Բառաքայ կնոջէ իւրմէ եւ եկաց այլ եւս ամս Պ, մինչեւ ՄՁ ամն Նոյի: Ծնանի ուստերս եւ դստերս, մեռանի ՋԿԲ ամաց:
 • է. Եւեդովրանքոս, շարս ԺԸ
  Ենովք լեալ ամաց ՃԿԵ ծնանի զՄաթուսաղայ ի Յադներայ կնոջէ իւրմէ եւ եկաց այլ եւս ամս Մ, հաճոյ եղեալ աստուծոյ: Փոխեցաւ յամի ԼԳ Ղամեքայ: Ծնանի ուստերս եւ դստերս, փոխեցաւ ՅԿԵ ամաց: Ժողովին յԱդամայ մինչեւ ի փոխելն Ենովքայ ազգ Է, ամք ՌՆՁԷ:
 • ը. Ամեմփսինոս, շարս Ժ
  Մաթուսաղայ լեալ ամաց ՃԿԷ ծնանի զՂամեք ի Յեդնայ կնոջէ իւրմէ եւ եկաց այլ եւս ամս ՊԲ: Զսովաւ անցանել ջրհեղեղին՝ ամաւք <ԻԲ>, որ զկենաց նորա թիւ յայտ առնէ: Իսկ թէ որպէս յայլ օրինակս <կայ՝> եկաց, ասէ, այլ եւս ամս ՉՁԲ, ծնաւ ուստերս եւ դստերս, մեռաւ ՋԿԹ ամաց:
 • թ. Ոտիարտէս, շարս Ը
  Ղամեք լեալ ամաց ՃՁԸ ծնանի զՆոյ ի Բեդնայ կնոջէ իւրմէ եւ եկաց այլ եւս ամս ՇԼԵ, յառաջագոյն քան զհայր իւր Մաթուսաղայ վախճանէր Ղամեք: Եւ եկաց այլ եւս ամս, ցամս Նոյի ՇԼԵ, ծնանի ուստերս եւ դստերս, մեռաւ ՉԻԳ ամաց:
 • ժ. Քսիսութֆոս, շարս ԺԸ
  Նոյ լեալ ամաց Շ ծնանի զՍեմ, զՔամ, զՅաբեթ ի Նոյեմզարայ կնոջէ իւրմէ եւ եկաց այլ եւս ամս Ճ, մինչեւ ցջրհեղեղն եւ յետ ջրհեղեղին ամս ՅԾ, մեռաւ ՋԾ ամաց:

<Ժողովին> ի փոխմանէն Ենովքայ մինչեւ ի ջրհեղեղ ազգ՝ Գ, ամք՝ ՉԾԵ, իսկ յԱդամայ՝ ազգ Ժ, ամք՝ [Բ] ՌՄԽԲ: Միանգամայն Ժ նահապետացս, ասեն, շարս ՃԻ, /235բ/ որք առնեն ՍԽԳ բիւր ամաց: Քաղդէական է այս վէպ բանից եւ աւտար ի ճշմարտութենէ, որք մեկնեն զմին շարն ՎՈ ամ:

Արդ՝ պարտ է մեզ յերից որդւոցն Նոյի զՅաբեթայն ազգ ի կարգ արկանել մինչեւ ցսպառուած Հայկազանցն, զոր եբարձ Աղեքսանդր Մակեդոնացի: Եւ զկնի այնորիկ զԱրշակունեացն կարգ, թագաւորելոցն ի վերայ մեր, մինչեւ ի նոցին սպառուածն կարգաւ հասուցից:

Դասակարգութիւն Յաբեթի՝ նախնոյն եւ արմատոյն Հայոց

 • ա. Յաբեթ,
 • բ. Գամեր,
 • գ. Թիրաս,
 • դ. Թորգոմ, Ասքանազ եղբայր,
 • ե. Հայկն. վասն սորա անուանեցաք Հայք,
 • զ. Արամանեակ,
 • է. Արմայիս,
 • ը. Ամասիայ,
 • թ. Գեղամ,
 • ժ. Հարմայ,
 • ժա. Արամ: Ի սորա անուն կոչեն զմեզ ամենայն ազգք՝ Արմանիք: Սա ետ շինել գործավարի իւրոյ Մշակայ զԿեսարիա քաղաք, որ եւ անուամբ նորա կոչեցաւ Մաժակ, զոր անուանեն Յոյնք Պռոտոն Արմանիան, այս ինքն՝ Առաջին Հայք:
 • ժբ. Արայն Գեղեցիկ,
 • ժգ. Կարդոս՝ որդի նորին, որ անուանեցաւ ի Շամիրամայ՝ Արայեանն Արայ:

Յաբեթայ մինչեւ յԱրայ՝ ըստ կարգի, եւ աստի յառաջ՝ ըստ յառաջադիմութեան:

 • ժդ. Պարէտ,
 • ժե. Արբոկ,
 • ժզ. Զաւան,
 • ժէ. Սուր,
 • ժը. Հաւանակ,
 • ժթ. Վաշտակ,
 • ի. Հայկակ,
 • իա. Անպակ,
 • իբ. Առնակ,
 • իգ. Շաւարշ,
 • իդ. Նորայր,
 • իե. վստամ,
 • իզ. Կար,
 • իէ. Գռակ,
 • իը. Հրանդ,
 • իթ. Ընծակ,
 • լ. Գղակ,
 • լա. Հօրայ,
 • լբ. Զարմայր,
 • լգ. Պերճ: Սա՝ յաւուրս Դաւթի մարգարէին:
 • լդ. Արբուն,
 • լե. Բազուկ,
 • լզ. Հոյ,
 • լէ. Յուսակ,
 • լը. Կայպակ,
 • լթ. Սկաորդի,
 • խ. Պարոյր: Սա առաջին պսակեցաւ թագաւոր ի Վարբակէ՝ Մարաց թագաւորէ:
 • խա. Հրաչէ: Սա՝ յաւուրս Նաբուգոդոնոսորայ, խնդրեալ ի նմանէ զմի ի գերելոցն յԵրուսաղէմէ զՇամբատ՝ զնախնին Բագրատունեացն: /236ա/
 • խբ. Փառնաւազ,
 • խգ. Պաճոյճ,
 • խդ. Կռոնակ,
 • խե. Փաւոս,
 • խզ. Հայկակ,
 • խէ. Երուանդ,
 • խը. Տիգրան: Առ սովաւ եկին որդիքն Սենեքարեմայ ի Հայս՝ Սանասար եւ Ադրամէլեք:
 • խթ. Բաբ, Տիրան, Վահագն,
 • ծ. Առաւան,
 • ծա. Ներսէհ,
 • ծբ. Զարէհ,
 • ծգ. Արմոգ,
 • ծդ. Բագամ,
 • ծե. Վան,
 • ծզ. Վահէ: Այս վերջին թագաւոր Հայկազնեաց. զսա սպանեալ Աղեքսանդր Մակեդոնացի:
Ի նախնոյն մերմէ Հայկայ մինչեւ ցՎահէ իշխանք ԼԵ եւ թագաւորք ԺԷ, ի Պարոյրայ սկսեալ, եւ ամք ՌՋԾ:
Եւ արդ՝ կարգեսցուք զկնի Հայկազանցն՝ ի Պարթեւաց զթագաւորեալսն Հայոց:
 • Սէլեւկիոս զկնի Աղեքսանդրի՝ ԼԱ ամ:
 • Անտիոքոս, որդի նորին՝ ԺԹ ամ:
 • Անտիոքոս Թէոս՝ ԺԵ ամ: Ի սորա ԺԱ ամին ապստամբեցին Պարթեւք ի Մակեդոնացւոցն եւ թագաւորեաց նախ
 • Արշակ Քաջ Պարթեւաց՝ ԼԱ ամ:
 • Սա ինքն Արշակն՝ ԼԱ ամ:
 • Արտաշէս՝ ԽԶ ամ:
 • Արշակ Մեծ՝ ԾԳ ամ: Սա զեղբայր իւր զՎաղարշակ առաքէ ի Հայս, առաջին թագաւոր Պարթեւ զկնի սպառելոյ Հայկազանցն ի ՃԿԷ ողոմպիադին:
 • Վաղարշակ Հայոց առաջին. թագաւորէ ամս ԻԲ եւ մեռանի ի Մծբին քաղաքի:
 • Արշակ, որդի նորին՝ ամս ԺԳ:
 • Արտաշէս, որդի նորին՝ ամս ԻԵ: Սա վեհ գտաւ քան զԱղեքսանդր Մակեդոնացի, զի նա երրորդ մասին միայն տիրեաց աշխարհիս, իսկ սա զԴ մասն աշխարհիս միապետեաց:
 • Տիգրան, որդի սորա՝ ԼԳ ամ:
 • Արտաւազդ, որդի նորին՝ Բ ամ:
 • Արջամ, եղբայր Տիգրանայ, հայր Աբգարու՝ Ի ամ:
 • Աբգար՝ ամս ԼԸ:
 • Սանատրուկ՝ ամս Լ:
 • Երուանդ՝ ամս Ի:
 • Արտաշէս՝ ամս ԽԱ:
 • Արտաւազ՝ ամս Բ:
 • Տիրան՝ ամս ԻԱ:
 • Տիգրան՝ ամս ԽԳ:
 • Վաղարշ՝ ամս ԻԱ:
 • Խոսրով՝ ամս ԽԸ:
 • Անիշխան՝ ԻԵ ամք:
 • Տրդատ՝ ամս ԾԶ: /236բ/
 • Խոսրով՝ ամս Թ:
 • Տիրան՝ ամս ԺԱ:
 • Արշակ՝ Լ:
 • Պապ՝ Է:
 • Վարազդատ՝ Դ:
 • Արշակ եւ Վաղարշակ՝ Ե:
 • Խոսրով՝ Է:
 • Վռամշապուհ՝ ԻԱ:
 • Խոսրով դարձեալ՝ Ա:
 • Շապուհ՝ Դ:
 • Անիշխան՝ ամս ԺԱ:
 • Արտաշէս՝ Զ:
 • Անիշխան՝ ամս ԺԳ: Սա վերջին թագաւոր Արշակունեաց:
Զկնի թագաւորացն կացին մարզպանք՝ Հայոց յիշխանացն:
 • Առաջին Մեծն Վարդան մարզպան՝ ԺԹ:
 • Անիշխան՝ ամս ԺԱ:
 • Մանգնոս՝ ամս Ի:
 • Վահան՝ ամս Լ:
 • Վարդ՝ ամս Դ:
 • Պարսիկք՝ ամս ԺԹ:
 • Մեժէժ Գնունի՝ ամս Լ:
 • Պարսիկք՝ ամս ԼԶ:
 • Դաւիթ Սահառունի՝ ամս Լ:
 • Թէոդորոս Ռշտունի՝ ամս ԻԵ: Ի սորա Ժ ամին եւ ի ՂԵ թուին երեւեցաւ Մահմետ սուտ մարգարէն:
 • Համազասպ [ամս] Է:
 • Գրիգոր՝ Ժ: Սա շինէ զկաթուղիկէն յԱրուճ:
 • Ներսէհ՝ ամս Գ:
 • Աշոտ՝ Գ:
 • Ներսէհ Կամսարական՝ Գ:
 • Սմբատ Բագրատունի՝ Ի:
 • Աստ այրեցին զիշխանսն Հայոց ի Նախջաւանի, եւ բազումք ամք յանիշխանութեան էր:
 • Աշոտ Բագրատունի՝ [ամս] Ի:
 • Սմբատ՝ ԻԲ:
 • Աշոտ Մսակերն՝ Ի:
 • Սմբատ Աբլաբասն՝ ԼԲ:
 • Աշոտ՝ ԼԶ: Սա ԼԱ ամի իշխանութեան իւրոյ թագաւորեաց Հայոց ի Բագրատունեաց: Եւ բովանդակին <ի> բառնալոյ Արշակունեացն մինչ ի թագաւորել
 • Բագրատունեաց ամք ՆԼԴ:
 • Սմբատ որդի Աշոտի՝ [ամս] ԻԴ: Սա ի Դվին նահատակի ի Յուսփայ:
 • Անիշխան՝ ամս Է:
 • Աշոտ, որդի Սմբատայ՝ Ը, որ եւ Երկաթ կոչեցաւ:
 • Աբաս, որդի Սմբատայ եւ եղբայր սորա՝ ԻԴ: Սա շինէ զկաթուղիկեն Կարուց:
 • Աշոտ Ողորմածն, որդի Աբասայ, թագաւորէ յԱնի՝ ամս ԻԵ եւ շինէ զՓոքր քաղաքն: Եւ Խոսրովանոյշ թագուհին շինեաց զՀաղբատ [ի] ՆԺԷ թուին:
 • /237ա/ Սմբատ, որդի Աշոտոյ՝ [ամս] ԺԳ: Սա պարսպէ զքաղաքն Անի եւ հիմն էարկ կաթուղիկէին:
 • Գագիկ, եղբայր Սմբատայ՝ [ամս] ԻԹ:
 • Յովաննէս, որդի Գագկայ՝ ԺԹ: Սա վերջին թագաւոր ի Բագրատունեաց:
Աստանաւր սպառեցան թագաւորք ի տանէն Բագրատունեաց:

Արդ՝ սկսցուք զկաթողիկոսքս Հայոց, որ ի սրբոյն Գրիգորոյ մինչեւ ցայսր առ մեզ:

Կարգ կաթողիկոսաց.

 • ա. Սուրբն Գրիգոր Լուսաւորիչ՝ ամս Լ
 • բ. Արիստակէս՝ ամս Է
 • գ. Վրթանէս՝ ԺԵ
 • դ. Յուսիկ՝ Զ
 • ե. Փառներսէհ՝ Դ
 • զ. Սուրբն Ներսէս՝ ԼԴ
 • է. Շահակ՝ Դ
 • ը. Զաւէն, եղբայր Շահակայ՝ Դ
 • թ. Ասպուրակէս, եղբայր սորա՝ Ե
 • ժ. Սուրբն Սահակ՝ ԾԱ
 • ժա. Յովսէփ՝ Բ
 • ժբ. Գիւտ՝ ԺԵ
 • ժգ. Յոհան Մանդակունի՝ ԺԲ
 • ժդ. Բաբգէն՝ Ե
 • ժե. Սամուէլ՝ Ե
 • ժզ. Մուշէ՝ Ը
 • ժէ. Սահակ՝ Ե խ. Յովաբ՝ Ա
 • ժը. Քրիստափոր՝ Ե
 • ժթ. Ղեւոնդ՝ Բ
 • ի. Ներսէս՝ Թ
 • իա. Յոհաննէս՝ ԺԵ
 • իբ. Մովսէս՝ Լ
Ի սրբոյն Գրիգորէ մինչեւ՝ ի Դ ամն Մովսէսի, ուր եդաւ թուականն Հայոց, ամք՝ ՄԽԹ:
Եւ ՅԹ թուականին եդաւ Շ-եակն. ի Քրիստոսէ ամք՝ ՇԾԳ:
 • իգ. Աբրահամ՝ ԻԳ
 • իդ. Յոհան՝ ԻԶ
 • իե. Կոմիտաս՝ Ը
 • իզ. Քրիստափոր՝ Բ
 • իէ. Եզր՝ Ժ
 • իը. Ներսէս՝ Ի
 • իթ. Անաստաս՝ Զ լ. Իսրայէլ՝ Զ
 • լա. Սահակ՝ ԻԳ լբ. Եղիա՝ ԺԴ
 • լգ. Յոհան Ուձնեցի՝ ԺԱ
 • լդ. Դաւիթ՝ ԺԳ
 • լե. Տրդատ՝ ԻԳ
 • լզ. Տրդատ՝ Գ
 • լէ. Սիոն՝ Ը
 • լը. Եսայի՝ ԺԳ
 • լթ. Ստեփանոս՝ Ա
 • խա. Սողովմոն՝ Ա
 • խբ. Գէորգ Գ
 • խգ. Յովսէփ՝ ԺԱ
 • խդ. Դաւիթ՝ ԻԵ
 • խե. Յոհաննէս Կոտայից՝ ԻԲ
 • խզ. Զաքարիայ ի Ձագայ՝ ԻԲ
 • խէ. Գէորգ ի Գառնոյ՝ ԻԲ
 • խը. Մաշտոց Սեւանայ՝ Ա
 • խթ. Յովաննէս Պատմագիրն՝ ԻԸ /237բ/
 • ծ. Ստեփանոս՝ Ա
 • ծա. Թէոդորոս՝ ԺԱ
 • ծբ. Եղիսէ՝ Է
 • ծգ. Անանիայ՝ ԻԲ
 • ծդ. Վահան՝ Բ
 • ծե. Ստեփանոս՝ Բ
 • Անկաթողիկոս՝ ամ Ա
 • ծզ. Խաչիկ՝ ԻԱ
 • ծէ. Սարգիս՝ ԻԴ
 • ծը. Պետրոս՝ ԼԹ
 • ծթ. Խաչիկ՝ Բ
 • կ. Գրիգորէս, որ եւ Վարհամ, որդի Գրիգորոյ Մագիստրոսի՝ ԺԷ
 • կա. Բարսեղ՝ ԼԱ
 • կբ. Գրիգորէս՝ ԾԳ
 • կգ. Ներսէս՝ Է
 • կդ. Գրիգոր՝ Ի, եղբայր որդի սոցին
 • կե. Գրիգորէս Տղայն՝ Ա: Սա արգելեալ ի բերդն Կոպիտառայ, ի գիշերի կախեալ ընդ պարիսպն՝ անկաւ եւ մեռաւ:
 • կզ. Գրիգորէս Ապիրատն՝ Է
 • կէ. Յոհաննէս Մեծաբարոյ՝ ԺԸ
 • կը. Կոստանդին՝ ԽԶ
 • կթ. Յակոբ՝ ԺԹ
 • հ. Միւս Կոստանդին, Գ ամ կեցեալ աքսորեցաւ:
 • հա. Ստեփանոս Հռոմայեցի, Բ ամ կեցեալ գերեցաւ ի Մսր:
 • հբ. Եւ այժմ է Տէր Գրիգոր՝ Անավարզայ եպիսկոպոսն: