Մատեան աշխարհավէպ հանդիսարանաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԱՌ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ
ԹԷ ՈՐՊԷՍ ՎԱՂԱՐՇԱԿ ԶՆԱԽՆԻՆ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԵԱՑ ԶԲԱԳԱՐԱՏ ԹԱԳԱԴԻՐ ԵՒ ԱՍՊԵՏ ԱՆՈՒԱՆԵԱՑ /241ա/

Արդ՝ զկնի անցելոյ ազգին Հայկազանց, իբրեւ անկանէր թագաւորութիւնն Հայոց ի Պարթեւս, Վաղարշակ՝ եղբայր Արշակայ, յաւրինէ, աւրինադրէ զինքն եւ զտուն իւր, սկիզբն առնելով ի գլխոյ իւրմէ եւ ի թագէ: Կոչէ առ ինքն զԲագարատ, որ ի Հրէից, շնորհակալութիւն նմա մատուցեալ վասն յառաջագոյն անձնատուութեանն առ թագաւորն, միամտութեանն եւ քաջութեանն: Ասպետ եդեալ անուն ազգին, եւ իշխել նմա միայն թագ ի գլուխ թագաւորին դնել եւ կոչիլ թագադիր, այլ եւ ասպետ: Եւ առանց ոսկւոյ եւ ականց, զկրսեր մարգարիտն երեքտակեան վարսակալ ածել՝ յորժամ յարքունիսն եւ ի տան թագաւորին շրջիցի: