Մատեան աշխարհավէպ հանդիսարանաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որդի Արշամայ Աբգար, թագաւորէ ի վերայ ամենայն Հայոց ի քսան ամի Արշաւրի, Պարսից արքայի: Այս Աբգարիոս կոչի Աւագ այր, վասն առաւել հեզութեանն եւ իմաստութեանն, եւ ոչ կարացեալ ուղղախաւսել Յունաց եւ Ասորւոց՝ կոչէին Աբգար: Սա ի ձեռն մերոց զաւրաց առնու զվրէժ արեան եւ սպանման Մկրտչին արդարոյ եւ Կարապետին կենաց: Որպէս միաբանի ընդ Արետ Աբգար, եւ սաստկապէս խորտակեն զզաւրսն Հերովդի, վասն զի անարգեաց զդուստր Արետայ արքայի եւ առ զՀերոդիադայ, որով գործեաց զգործ դառն եւ առաւել դաժան: Իսկ ի ժամանակին իբրեւ դարձաւ Աբգար յարեւելից, որ երթեալ միաբանեաց զեղբարս ազգի իւրոյ, առաքէ զերկուս ի գլխաւոր նախարարաց իւրոց՝ զՄար Իհաբ բդեշխն եւ զՇամշագրամ, առ Մառինոս հազարապետ Պաղեստինացւոց եւ Փիւնիկեցւոց եւ Ասորւոց, եւ զԱնան հաւատարիմ իւր, վասն զգացուցանելոյ նմա զպատճառ երթալոյն իւրոյ յարեւելս: Իսկ առաքեալքն ի նմանէ իբրեւ չոգան անդ, վասն հրաշալի համբաւոյն Քրիստոսի ելին յԵրուսաղէմ՝ տեսանել զնա: Որ եւ ականատես եղեալ սքանչելի գործոց նորին՝ եկեալ պատմեցին Աբգարու, եւ նա ի համբաւոյ արանցն հաւատացեալ ասէ. «Այդ սքանչելիք, զոր պատմէք, ոչ մարդոյ է, այլ աստուծոյ ճշմարտիե: Եւ վասն ցաւոց մարմնոյն, զոր ախտացաւ յերկրին Պարսից, որ ել ընդ հնարս մարդկան, գրէ թուղթ առ Քրիստոս՝ գալ եւ բժշկել զնա:

ԹՈՒՂԹ ԱԲԳԱՐՈՒ, ԶՈՐ ԿԱՐԳԱՒ ԳՐԷ ՐԱԲՈՒՆՆ ՄՈՎՍԷՍ ԶԲԱՆՍ ԹՂԹՈՅՆ, ԱՅՍՊԷՍ

Աբգար Արշամայ, իշխան աշխարհի, առ Յիսուս փրկիչ <եւ> բարերար, որ երեւեցար յաշխարհիդ Երուսաղէմայ, ողջոյն:

Լուեալ <է> /245ա/ իմ վասն քո եւ վասն բժշկութեանդ, որ լինի ի ձեռս քո, առանց դեղոց եւ արմատոց: Զի որպէս ասի՝ տաս դու կուրաց տեսանել եւ կաղաց գնալ, զբորոտս սրբել, եւ զայսս պիղծս եւ զդեւս հանել: Եւ որք միանգամայն չարչարեալն են ընդ յերկար հիւանդութեամբք՝ բժշկես, դու եւ զմեռեալս յարուցանես: Եւ իբրեւ լուայ վասն քո զայս ամենայն՝ եդի ի մտի իմում զմի յերկուց. կա՛մ թէ դու իցես աստուած իջեալ յերկնից՝ գործես զայդ, կա՛մ որդի իցես դու աստուծոյ եւ զայդ առնես: Արդ՝ վասն այնորիկ գրեցի ես՝ աղաչել զքեզ, զի աշխատ լիցիս, եկեսցես առ իս եւ բժշկեսցես զհիւանդութիւնս, զոր ունիմ ես: Նա եւ լուայ, զի Հրէայք տրտնջեն զքէն եւ կամին չարչարել զքեզ, բայց քաղաք մի փոքրիկ եւ գեղեցիկ է իմ, բաւական է մեզ երկոցունց:

Որոց առաքեցանն տարածեալ զթուղթն՝ պատահեցին նմա յԵրուսաղէմ: Զայս վկայէ եւ աւետարանական բանն, թէ «Էին ոմանք ի հեթանոսաց եկելոց առ նաե: Վասն որոյ ոչ համարձակին, որք լուանն, ասել ցՅիսուս: Իսկ ինքն փրկիչն մեր յայնմ ժամանակի, յորում կոչեաց զնա Աբգար, ոչ առ նմա յանձն, բայց թղթոյ արժանի արար զնա, որ ունէր աւրինակ զայս.

ԹՈՒՂԹ ՔՐԻՍՏՈՍԻ, ԶՈՐ ԳՐԵԱՑ ԱՌ ԱԲԳԱՐ, Ի ՁԵՌՆ ԹՈՒՄԱՅԻ

Երանի իցէ այնմ, որ հաւատայ յիս՝ իբրու չիցէ նորա տեսեալ զիս, զի գրեալ է վասն իմ այսպէս. զի որք տեսանենն զիս՝ ոչ հաւատան յիս, եւ որք ոչ տեսանիցեն զիս՝ նոքա հաւատասցեն եւ կեցցեն: Իսկ վասն այնր, զի գրեցեր դու առ իս՝ գալ ինձ առ քեզ, արժան է ինձ կատարել աստ զամենայն ինչ, վասն որոյ առաքեցայ ես: Եւ իբրեւ կատարեցից զայս՝ ապա համբարձայց: Առաքեցից քեզ մի յաշակերտաց աստի իմոց, զի զցաւս քո բժշկեսցէ եւ կեանք քեզ եւ որոց ընդ քեզդ են՝ շնորհեսցէ:

Զայս թուղթ եբեր Անան, սուրհանդակ /245բ/ Աբգարու, ընդ որում եւ զկենդանագրութիւն փրկչական պատկերի: