Աղցմիք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ա. ԱՌԱԻՕՏՈՒՑ

 

Այգուն այգուն,

Ի բուրաստան շուշանաց

Թափեալ զքուն՝

Կոյսն իջանէ մաքրազգեաց ... 

Զերթ թիթեռնիկ

Թռուցեալ ծաղկանց ի ծաղկունս,

Քաղէ փնջիկ

Թացեալ ի ցօղ զմատունս:

Զի՜ գեղեցիկ,

Զի ընդ առաջ յայգորել

Բերի յուշիկ,

Եւ զվարդունս համբուրել

Սիրատոչոր

Եւ սրտացեալ հրեշտակ,

Եւ ի բոսոր

Վառի կուսին պերճ դիտակ:

Համբոյրք խաղան...

Եւ ի վանդակս կրծոց

Սիրտք թրթռան

Բի՜ւր երանի արդարոց.

Վճիտ ի սէր՝

Զոր ցանգ եւ Գիր պատուիրէ,

Հրեշտակն մեր

Սիրէ զկոյսն ի սրտէ:

Եւ ի ծաղկանց

Համասպրամից՝ թոյր ի թոյր,

Քնքուշ մատանց

Կազմեալ պսակ բազմաբոյր,

Սրտացելոյն

Վառեն զճակատ եւ հնչէ

Եղբօրորդւոյն

Քնար, ՚ւ աղաւնեակն զի՜ մնչէ

Եւ ի թաւուտս

Սաղարթախիտս պարտիզկան

Ընդ առաւօտս

Կանխեն ամոլք միաբան.

«Ո՞ պատմեսցէ

Զորոց սիրոյն հանեն ձօն»

Մի՛ մեղիցէ

Նոցա՝ անսէրն անկրօն: