Աղցմիք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Գ. ՀՐԵՇՏԱԿՆ ԱՂՕԹԻՑ

Որ բնաւ ի տաճարս

Ոչ բնակիս ձեռագործ,

Որոյ են երկինք աթոռ

Եւ երկիր կայ ընդ աթուր,

 

Հաճեցար զանուն Քո

Կոչել ի վերայ մատրան,

Ի վերայ մեր այս տան՝

Յոր բնակին որդիք Քո:

 

Սրբութեան կանգնեցաւ

Սեղան Տեառնդ ընդ հարաւ,

Որդւոյդ առ յիշատակի

Հաց եւ գինի Քեզ մատչի:

 

Ո՞չ գաս ի հարաւոյ

Ո՛չ սուրբդ ի Փառան լեռնէ.

Մարգարէն զայս ասէ,

Շարժեալ ի Քումմէ Հոգւոյ:

 

Կարկեցան եւ ժանտից

Բերանք, լեզուք թունալից

Մինչ ընդ սրբոյն Ներսիսի

Տօնեցաք զԳրիգորի։

 

Եւ դաշնակն [1] հրաշաձայն

Ցաներեւոյթս սրովբէից

Օրհներգուաց երգակից

Գտաւ Քեզ յերեքսրբեանն:

 

Հայեա՛ց, Տէ՛ր, ի ծառայս,

Եւ մի՛ յիշեր զանուղղայս,

Աջ Քո լիցի ի նոսա,

Այլ ի չարէն զիս փրկեա՛ ,

 

Զորդի Քո աղախնոյ,

Ում սիրտ ետուր սիրալիր

Եւ զսուրբ խաչ ի կիր

Զնշան Որդւոյ մարդոյ:[1]     Յայսմ եւ ի սոյն միայն ներեմք մեզ, եւ այն ոչ անխորհրդաբար, որպէս թէ կամեցեալ ասել «զքոյդ զքեզ», կիրառութիւն բառիդ ըստ այդմ առման, զոր այլուր մերժեմք իսպառ որպէս կամամտածական բռնազբօսութիւն լեզուիս: