Աղցմիք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Է. Ո՛Չ ՀԱՆԻՑ ԱՐՏԱՔՍ

Ի բուրաստան ծաղկոցիս իջեալ,

Ինձ հանդէպ գայ տիկին զուարթերես,

Բայց թխաթոյր զանձամբ ինչ արկեալ

Լօդիկ ազնիւ, տխուր յոյժ ի տես:

«Ողջո՜ւյն քեզ, քո՛յր, տիրաւա՛նդ ողջույն»

Այլ նա առ այս. Եւ, ո՞ իցես դու:

«Յոյր ի դրախտին երգի վարդենւոյն՝

Սոխակին ցանգ մեղեդի աղու»

Նա դարձեալ, թէ Ո՛չ գիտեմ զքեզ:

«Ո՛չ զսիրոյ քաջ զերգի՞չ վսեմ»:

Չիմանամ իսկ, այր դու, զոր ասես:

«Եւ ո՛չ ժմտիս այո՛, տեսանեմ»

Յական քթթել նմա վակժոյժ լեալ՝

Բուռն հարկանեմ զխրոխտ բրգանց

Եւ ի համբոյր վառ վարդիցն եկեալ.

Այլ նա խուսել ճգնի յիմ ձեռաց,

Եւ ընդվզեալ ամբառնայ զձայն,

Եւ ի դարպաս ձգտեալ պարտիզիս՝

Բայց տուժեցա՛ւ զի իմ առժամայն

Ցից ընդ ներքին վարեալ ծամելիս

Զարթուցեալ ի քնոյ

Հրեշտակն զգայ զպատրանս

Ի տակաւ հոսելոյ,

Որոյ բնաւից տայ զկեանս: