Պատմութիւն համառօտ ԴՃ տարւոյ Օսմանցոց թագաւորացն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Հազար տասն եւ վեց թուական. Սուլթան Սէլիմն երկրորդ նըստեալ, Նախարարօք պատճառաւ ինչըզԿիպրոսի խորհուրդ առեալ: Կարգեն գաբիտան շատ նաւուք, զոր Մուստաֆա Ղարայն կոչեալ, Զերկու ամօք զայն պաշարեն`զարիւնս Ֆռանկաց բազմաց հեղեալ: Կոտորածս Յունաց բազումեւ ի Ֆռանկաց զգերիս հանեալ, Կըղզին մղոնաւ եօթնհարիւր, որ զկաթն եւ զմեղր ասեն բերեալ: Յաջողմամբ վայելչանանեւ զյաղթութեան զանուն առեալ, Գաբիտանացըն քաջացեալքեւ զյաղթութեան պըսակ առեալ: Երբեմն նըստէր անդ թագաւորեւ այլ կըղզեաց նա իշխեցեալ, Ի ժամանակս սորա առինեւ անունըն Ղըպրըզ կոչեալ: Սէլաթին ճամի ունիյԱնդրիանուպօլիս շինեալ, Մէջ քաղաքին վայելչանայ, համայն կողմանց նա երեւեալ: Սակաւ տիրէ զիշխանութիւնն, որոյ զինն ամ ասեն մընալ, Յիսուն եւ չորս տարի ապրի, յետոյ մահուամբ ի հող գրաւեալ: