Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԶ. Իսկ բարերարն ոչ միայն ի դրախտին, այլ եւ արտաքոյ * նորին չհեռանայր ի նոցանէ, յորժամ յանդիման * դրախտին բնակեցուցանէր ։ 2  Եւ վասն իւրոյ բարերարութեանն հրամայեաց սերել յերկիր. ուր եւ անդէն հրամանաւ ակնարկելոյ Արարչին ծնունդ արձակեալ յերկիր՝ սկսան բազմանալ ընդ ասելն. Աճեցէ՛ք եւ բազմացարո՛ւք, եւ լցէ՛ք զերկիր ։
       3  Որդւոցն Ադամայ անդրանկանն Կահել անուն ճանաչէր, եւ միւսումն Հաբէլ. որք անդէն զիմաստութիւն տուողին ի մէջ անցուցեալ, նորին իմաստութեամբ՝ զնոյն Արարիչ ճանաչել։ 4  Արդ՝ առեալ Կահելի երէց որդւոյն * ընծայս նուիրաց յարմտեաց, որայ կապեալ ցորենոյ՝ * պատարագս նմա մատուցանէր։ 5  Իսկ ընդ այն հայեցեալ Հաբելի՝ * ի հաւտիցն գառանցն ընծայեալ պտուղ՝ ի խաշանցն մատուցանէր ։ 6  Իսկ Աստուած իւրով մարդասիրութեամբն խոնարհեալ յընծայս որդւոցն Ադամայ՝ մերձաւոր ճանաչէր ։ 7  Քանզի եւ անդէն իսկ ընտրութիւն առնէ. զոմն * ի միամտութեան գտեալ՝ ընդունի * զպատարագն. իսկ զոմն ընդ եղբաւրն յերկմտութեան գտեալ՝ անդրէն դատապարտեալ դարձուցանէ վասն երկմտութեանն. իսկ նա անդէն վասն որոյ մահ խորհեալ՝ սպան զեղբայրն. եւ անդէն * նզովեալ երկիր վասն նորա, եւ նա ինքն անիծաւ զաւակաւն հանդերձ։
       8  Արդ՝ Ադամայ ա՛յլ որդի ստացեալ յԱստուծոյ փոխանակ սպանելոյն Հաբելի, որոյ անուն Սէթ ճանաչէր ։ 9  Իսկ այն սպանեալն, վասն արդարութեան իւրոյ, կենդանի է առ Աստուած, զի որ յոչնչէն արար՝ * նոյն եւ կենդանացուցանէ զնա յորժամ եւ * կամի, զոր յոյժ պատմել * դիւրին է ձեզ. յորժամ զձեզ ջերմեռանդն ի հաւատսն տեսանիցեմք՝ * ասասցուք զայն, որոյ արդարութիւնն * կայ պահի յաւիտեանս յաւիտենից։ 10  Արդ՝ Կահել նենգաւոր մարդասպանն նզովեալ * անիծաւ. վասն այսորիկ որոշեցաւ հրամանաւ Աստուծոյ. զի աւրհնեաց Աստուած զՍէթ, եւ ետ նմա պատուէր , զի մի՛ զաւակն աւրհնեալ խառնեսցի յանիծեալ զաւակն մարդասպանին Կահելի ։ 11  Արդ՝ բազմացան մարդիկն * առ հասարակ ի վերայ երկրի կողմանց ցեղիցն երկոցունց։
       12  Արդ՝ սեթեան ցեղին կացին նահապետք * արք արդարք մինչեւ ի դարն ութերորդ. առ որս բարերարութիւնն Աստուծոյ մերձաւոր եդեալ՝ * միանգամայն իսկ առ ամենեքումբք * մերձաւորութեամբն յաճախեալ, զի մի՛ մոռացաւնք ընտանութեանն լինիցին ։ 13  Վասն որոյ եւ երկայնակեաց իսկ արարեալ * զհարսն, եւ յերկարակեաց ծնունդ շնորհեաց. զի գոնեայ վասն ցանկութեան որդւոց ելանիցեն ի խնդիր Աստուծոյ. մանաւանդ զի կարեւորագոյն իսկ է գիւտ ծննդոց * ի կեանս երկրածնաց։ 14 
       Արդ՝ նահապետքն * կարգեալք, Ադամն առաջին աստուածաստեղծ, այսինքն Ադամ, եւ Սէթ, եւ ի նմանէ * Ենովս, եւ ի նմանէ Կայնան, եւ ի նմանէ Մաղաղիէլ, եւ ի նմանէ Յարէդ, եւ ի նմանէ Ենովք։ 15  Եւ եկաց Ենովք ամս հարիւր * վաթսուն եւ հինգ, եւ ծնաւ զՄաթուսաղայ. եւ հաճոյ եղեւ Ենովք Աստուծոյ։
       16  Նա եւ ամենայն նահապետացն շատակեաց եղեալ, իբրեւ ի բարերարէ անտի Աստուծոյ սերեալք բազմացան. նոյնպէս եւ յետ ծննդոցն յերկարակեացս արարեալ, զի որք Աստուծովն ստացան՝ պատմեսցեն հարք որդւոց. զի իբրեւ պատուիրանք զգուշացուցիչք լինիցին, առ ի ծանաւթ առնելոյ զնոսա Աստուծոյ. որպէս եւ ասացաւ իսկ, թէ Հարցջի՛ր դու ցհարս քո, եւ պատմեսցեն * քեզ, եւ ցծերս քո, եւ ասասցեն քեզ. որով յայտ իսկ է, թէ վասն այսորիկ երկայնակեացք, եւ ոչ վասն բազմութեան ծննդոց։
       17  Զի թէպէտ եւ ասաց Աստուած ցԱդամ, թէ Աճեցէ՛ք եւ բազմացարո՛ւք եւ լցէ՛ք զերկիր՝ * որպէս յառաջագէտ ըստ մարմնական բարուցն զլինելոցն ասաց. իսկ Աստուած ոչ ի բազմացուցանելն միայն, այլ անդէն եւ անդ կամէր. զի ի մշտնջենակեաց անմահութիւնն փոխեսցին։ 18  Որպէս եւ զԵնովք տեսանեմք յետ վարուց երկրակեաց կենացն, յետ ամուսնանալոյ եւ որդիս ծնանելոյ * ուղղութեանն վարուք , վերացուցեալ զնա կենդանւոյն իսկ յանմահութեան վիճակն։ 19  Որ ոչ վասն * առնն միայնոյ, այլ * զի ելք նորա՝ * այլոց ճանապարհ * գործեսցեն. եւ ոչ բռնազբաւսութեամբ առեալ ի կեանսն, այլ զպարտ հաճոյական վարուցն հատուցեալ։ 20  Սոյն աւրինակ կամեցեալ Աստուծոյ զամենեսեան յանմահութիւն փոխել, յետ աստ վայելելոյ ամենեցուն ։
       21  Ամենայն մարդիկ ութերորդ դարուն հնազանդեալ մահու, մեղաց ծառայեալ՝ մոռացան զԱրարիչն, յուսակորոյսք ի կենաց անտի Աստուծոյ * եւ ապականեալ * զուղղական զիւրեանց ճանապարհն։ 22  Մատնեաց զնոսա Աստուած ի կամս անձանց իւրեանց, առեալ զոգի շնորհաց մարդասիրութեան իւրոյ ի նոցանէ, զորոց եւ զառնելն * ստրջացեալ ասէ * ։ 23  Որ եւ ստրջանալն Աստուծոյ՝ ահագին * զգուշութեան նշանակ է. զի թերեւս այնու յուշ առնել մարթասցէ մոռացելոցն զարարչական զաւրութիւնն, որ խառնակեցան յանիծեալ զաւակն Կայենի՝ ի պոռնկութիւնս, յայլանդակ վարս, ուտել մեռելոտի։ 24  Միանգամայն իսկ երկիր զազրացեալ ի վարուց մարդկան * գարշեցեալ, որպէս ասէ իսկ, թէ Միանգամայն ամենեքեան յամբարշտութիւն կործանեցան, եւ ամենայն մարդ պղծեաց զճանապարհս իւր ի վերայ երկրի ։