Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ծ. Արդ՝ իբրեւ անցանէր * առ ծովեզերբն՝ տեսանէ զՊետրոս եւ զԱնդրէաս եւ զՅակովբոս եւ զՅովհաննէս եւ կոչեաց զնոսա ի ձկնորսութենէ անտի * որ անդէն վաղվաղակի թողուն զհայրն իւրեանց նաւաւն հանդերձ եւ երթան զհետ նորա։ 2  Եւ զբազումս յայլոց ի պէսպէս զբաւսանաց * կոչեալ՝ աշակերտս * երկոտասանս եւ առաքեալս անուանեաց զորս ուսուցանէ ազատանալ յամենայն զբաւսանաց որ զհետ նորա շրջէին արժանի եղեալ աստուածագործ աւանդութեան խորհրդոյն։
       * այնուհետեւ մարդասէրն Քրիստոս ի մէջ անցուցեալ զամենակար բժշկարանն բժշկել զամենայն ախտս եւ զչարչարանս եւ զյառաջաձայն սրբոց * մարգարէիցն * զգուշակումն ելից ի մէջ ունելով զբանն որ * գոչէ Նա զհիւանդութիւնս մեր բարձցէ դ եւ զնոցուն բանս արդարացուցեալ * որպէս ասէն * թէ Արդարացուցանէ զբանս ծառայից իւրոց մարգարէիցե։
       * * սկսնու այնուհետեւ զառակսն անցուցանել թէ Ընդ ամենայն տեղիս ի ձեռն Հոգւոյն ճշմարտութեան երկիր պագցեն Հաւր զի Հայր զայնպիսի երկրպագուս խնդրէա եւ թէ Զողորմութիւն կամիմ քան զպատարագս բ։ 5  Եւ եթէ Ես եմ հաւրորդին * զի Հայր ինձ վկայէ Հոգւովն հանդերձ ճշմարտութեամբ * եւ թէ Մովսէս ձեզ * յառաջագոյն վասն իմ գրեաց եւ Յակոբ վասն իմ * ասէր ցՅուդա թէ Մի՛ պակասեսցէ իշխան Յուդայ եւ մի՛ * պետ յերանաց նորա մինչեւ եկեսցէ այն՝ որոյ իւրն է թագաւորութիւն քանզի նա է յոյս հեթանոսացգ։
       6  Եւ թէ՝ մարգարէքն ամենայն վասն իմ գրեցին առեալ յիմմէ առաքչէն զգիտութիւն * եւ յայտ արարեալ նոցա թէ իմ է այգին եւ դուք էք մշակքն եւ ես եկի զի ես եմ ժառանգ այգւոյն եկի խնդրել զպտուղ այգւոյն զի առից որպէս առաքեաց զիս Հայր իմ՝ եւ ես եկի կատարել * զկամս Հաւր * իմոյ։ 7  Եւ թէ՝ եկի կատարել զխոստացեալ աւետիսն Աբրահամու * զի աւետեաւքն կեցցէ զաւակն Աբրահամեան եւ զաւակն Աբրահամու նոցա ծանաւթ լիցի ։ 8  Իսկ նորա միանգամայն զճշմարտագոյնն առաջի եդեալ եթէ Յառաջ քան զլինելն Աբրահամու եմ եսդ։ 9  Եւ անդր ի վեր * այնուհետեւ հայեցուցեալ * որպէս եւ ասէն իսկ հարցանելով առ ի նոցանէ զմարգարէականն թէ Ո՞րպէս * ասէք զՔրիստոս որդի Դաւթի զորմէ * Դաւիթ իսկ նշանակեաց Հոգւովն սրբով թէ Ասաց * Տէր ցՏէր իմ նի՛ստ ընդ աջմէ իմմէ եւ արդ՝ զիա՞րդ իցէ որդի Դաւթիե։
       10  Նոյնպէս եւ ամենայն * յայտնութեամբք եւ առակաւք * յանդիմանէր եւ խայտառակէր զկեղծաւորութիւն եւ զամբարշտութիւն եւ զանաւրէնութիւն նոցա։ 11  Իսկ նոցա * խլացելոցն եւ կուրացելոց ի ճշմարտութենէն * նախանձեալ՝ ելին ի չարութիւն * դառնութեան իւրեանց * կորուսանել զանձինս իւրեանց։ 12  Իսկ նա եկեալ՝ * լինէր բժիշկ մարդասիրութեամբ իւրով զկոյրս լուսաւորել զկաղս գնացուցանել զբորոտս * սրբել փրկել զամենայն ըմբռնեալսն ի սատանայէ եւ զանդամալոյծս յարուցանել եւ զխուլս * բանալ եւ համերց տալ խաւսել եւ զմեռեալս յարուցանել * զսատանայ * կոխան տայր հաւատացելոց իւրոց եւ խոստանայր երթալ * պատրաստել աւթեւանս յարքայութեանն երկնից եւ զինքն արարեալ աւրինակ ամենայնի համբերել ճգնութեանց առաքինութեամբ ։
       13  Որ դարձոյց զջուրն ի գինի զի յայտնի լիցի Աստուածութիւն նորա թէ նոյն է որ յոչնչէն արար զջուրն ի բնութիւն ջրոյ՝ նոյն եւ զջուրն ի գինի դարձոյց որպէս եւ կամեցաւ։ 14  Եւ այն որ վասն մեղացն ցաւս խառնեաց՝ նոյն ինքն եկն զառողջութիւն բաշխել։ 15  Եւ բազումք հաւատացին յանուն նորա իբրեւ * տեսին * զնա եւ զնշանսն զոր առնէր այլ նա քանզի սրտագէտ էր՝ գիտէր զամենայն խորհուրդս մարդկան քանզի ծածկագէտ է ։