Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՀԲ. Քանզի իբրեւ ետես Աստուած զազգս մարդկան * տկարացեալս եւ եղծեալս հիւանդութեան մեղաւքն՝ եկն իբրեւ զբժիշկ բժշկել զի մի՛ * ի հիւանդութենէ մեղացն մեռանիցին որում եւ վկայէ մարգարէն * եւ * ասէ Թէպէտ եւ հիւանդացաւ՝ սակայն դու հաստատեցեր զնաա։ 2  Արդ՝ նոյն գթածն եւ մարդասէրն որ ի սկզբանէն էր յաւիտենից հաստիչն * եւ արարիչն ամենայնի՝ նոյն ինքն բժիշկ իւրոց * արարածոցն * որ երկիւղածացն ծագեաց * զլոյս իւր որպէս ասէ մարգարէութիւնն * Ծագեսցէ ձեզ երկիւղածաց անուան իմոյ արեգակն արդարութեան եւ բժշկութիւն ի թեւս իւրբ։
       * Եւ ո՞վ իցէ արեգակն արդարութեան՝ * եթէ ոչ որ խոնարհեցաւն եւ ծագեաց զիւր ճառագայթսն ամենայն հիւանդացելոցն եւ յախտ անկելոցն մեղաւք * նոյն է որ ի Հաւրէն ծագեաց զի * նա * միայն է որ կարէ լուսաւորել զոգիս խաւարեալս մարդկան եւ զուարճացուցանել զանձինս ստուերանստաց անկելոցն ։ 4  Եւ նա ինքն է որ յայց ել կորստեանդ ձերում որոյ * ճառագայթիւք նորա * կեան արարածք եղեալք ի նմանէ ամենայնք ։ 5  Նա եւ զարդն երկնից այսինքն են լուսաւորքն զիւրեանց լոյսն յակնարկել ճառագայթից * նորա ի մէջ արարածոց ջահացուցանեն՝ առ ի տալ լոյս երկրի եւ լի են լուսով նորա երկինք եւ աշխարհ ։ 6  Եւ Հոգի նորա՝ նշոյլք ճառագայթից նորին էութեանն որ խոնարհեցաւ * կամաւք * գթութեան իւրոյ եկն ի լուսաւորել զարարածս զի էին խաւարեալ՝ եկն ի տալ ծագել զլոյս իւր։
       7  Իսկ եթէ ոչ կամիցին բանալ զսիրտս իւրեանց նորա ճառագայթից * Աստուածութեանն՝ այրեսցէ մինչեւ իսպառ * որպէս եւ ասէն թէ Հուր բորբոքեցաւ ի բարկութենէ իմմէ * այրեսցէ եւ իջցէ մինչեւ ի դժոխս ներքինս կերիցէ զերկիր եւ զամենայն բոյս երկրի նոցա վառեսցին հրով բորբոքեսցին հիմունք լերանց նոցաա։ 8  Զի՞ կամ ընդէ՞ր կամ ո՞րպէս զհիմունս մատուցեալ հրդեհիցէ։ 9  Այլ քանզի հիմնացեալ էին մեղքն յերկրի եւ զաւրացեալ՝ վասն այսորիկ հիմամբք եւ * արմատովքն հանդերձ զչարն հրդեհեսցէ եւ խլեսցէ զմոլորութիւնն յերկրէ առ հասարակ եւ զմորոսութիւն կռապաշտութեանն * ջնջել եւ ի բաց կորուսանել * որպէս ի սկզբան տանջանացդ * առ ձեզ ցուցաւ ։
       10  Զի յորժամ * զծովու նմանութիւն զմեղացն քամելոյ եւ զյստակելոյ ճառս բերէ ի մէջ եւ զդժնդակսն հեղձուցանէ անդէն ըստ չհլութեան նմանութեան խստասրտութեան * ընդդիմասովոր բարոյիցն՝ ապարասան ապարթանական փարաւոնեան զաւրուն վաշտացեալ գնդաւքն եւ բազմացեալ կառաւքն եւ սպառազէն առնեւձիոյն նիզակաւք եւ անթիւ երիվարաւքն վառելովք ի ջուրսն կորնչել ։ 11  Զի ի չափաւոր ժամանակի՝ ոռոգմունք կարի պիտոյ են առ ամենայն * բոյսս սերման իսկ յորդն եւ անչափն՝ նեխէ * ապականէ եւ կորուսանէ * իսկ որ կարին բազմանայ՝ ողողէ անյիշատակ ջնջէ։ 12  Սոյն աւրինակ եւ լոյսն * ցանկալի է յաչս մեր այլ * յորժամ կարի ջերմակիծն առնէ՝ վնասէ ըստ եբրայական բանակին որ հակառակ կացեալ ընդ Մովսիսի՝ այրեցան * ի բարկութենէ անտի Աստուծոյ։
       13  Իսկ ցամաք երկիրս բնակութիւն է մեր եւ ամենայն աւգուտք եւ պաճարանք կենաց մերոց * ի սմանէ եւ ի վերայ սորա եւ դայեկութեան դարմանք ըստ նմանութեան կաթինն * ի մաւրէ մեզ յայնմանէ։ 14  Վասն որոյ նոյն խնամակալ * մեզ երկիրս պայթեաց պատառեցաւ եբաց զիւր * թանձրութիւնն եւ * սոյզ ընկլոյզ եկուլ միանգամայն կենդանւոյն * ի դժոխս յուղարկեաց զղեւտացիսն որ իշխեցին յընչաց քերել եւ արհամարհել * զընտրեալն եւ զսիրելին Աստուծոյ զՄովսէս։