Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԾԶ
ՎԱՍՆ ԱՅԼԱԶԳԻ ԾԱՌԱՅԻՑ ԵՒ ԱՂԱԽՆԵԱՑ

Եթէ գնեսցէ ոք ծառայ կամ աղախինայլազգի, եթէ յանձն առնուն մկրտիլ՝ ընդ փրկանօքլիցին, գնոյ չափ ծառայեալք՝ ազատք լիցին, ապա թէ ոչկամիցին՝ վաճառել իշխան լիցին։ Այլ մի՛ յաղագս ոչազատելոյ

հեղգասցին մկրտել։ Իսկ մկրտելոցնազատիլ եւ կամ ոչ՝ նոյն լիցի, որպէս ի բնէքրիստոնէից. նմանապէս եւ՝ աղախնեացն։